3.แนวค ดการเพ มผลผล ตและ การลดความส ญเปล า 7 ประการ 13 ธค

Size: px
Start display at page:

Download "3.แนวค ดการเพ มผลผล ตและ การลดความส ญเปล า 7 ประการ 13 ธค. 56 1 7 7 13 35 48"

Transcription

1 เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. ล าด บ ผลการปฏ บ ต การร บรองหล กส ตรและคาใช จายในการฝ กอบรมของสถานประกอบก จการ ประจ าเด อน มกราคม 2557 (ป งบประมาณ 2557) ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม ยอดยกมาจากเด อน ธค. 56 7,674 7,545,219 3,763, กรณ ฝ กเอง อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท 1 รง (ชม)/ มค บ.แมว งส อสาร แอนด ซ พพลาย จ าก ด ผล ตและค า เคร องใช ไฟฟ า 1.เทคน คการสอนงาน 7 ธค เมนะกา แสงซอน ตอ ธค ธค เทคน คการขาย 23 พย พย พย รง (ชม)/ มค บ.ชอยส ม น สโตร จ าก ด ธ รก จค าปล ก ร านเซเวน-อ เลฟเวน 1.การจ ดการส นค า : Store Assortment 21 ตค , ม ทณ ดา ค าตา ตค , ตค , ตค , มาตรฐานพน กงานร าน 4 ธค ธค , ธค ธค รง (ชม)/ มค. 57 บ.ล านห นด เวลล อปเมนท จ าก ด ร บเหมาระเบ ดห น 1.เทคน คการผสมป ย (ANFO) เพ อการระเบ ด 10 ธค , บ ษบา เต งร กานนท รง (ชม)/ มค บ.ปร นเซส ฟ ดส จ าก ด ผ ก ผลไม สดและอาหารส าเร จร ป 1.ข อก าหนดและการตรวจต ดตามภายใน GMP, HACCP & ISO พย , ข อก าหนดและการตรวจต ดตามภายในระบบ ISO & TIS/OHSAS พย , แนวค ดการเพ มผลผล ตและ การลดความส ญเปลา 7 ประการ 13 ธค รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมร มดอย จ าก ด ร บเหมากอสร าง 1.ว ธ การใช งานโปรแกรม Microsoft Project ก บการวางแผนงานโครงการกอสร าง 28 ตค , กาญจนา ช ยม งกร การใช งาน CSI CODE เพ อการบร หารงานกอสร าง 12 ธค , ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 1

2 เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 6 รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมสยามท ว จ าก ด จ าหนายเคร องใช ไฟฟ า 1.ห วหน างานย คใหม พย , ธ ญดา ชาลจ โรภาส ตอ บทบาทหน าท และจ ตส าน กของพน กงานตอบร ษ ท 6 พย , พย , พย , รง (ชม)/ มค. 57 บ.เช ยงใหมธนาธรฟาร ม จ าก ด จ าหนายส นค า พ ชผลการเกษตร 1.มน ษยส มพ นธ ในการท างาน 21 ธค , นาจฤด อองก ลนะ ตอ รง (ชม)/ มค. 57 บ.สวนส มธนาธร จ าก ด สวนผลไม 1.การพ ฒนาท ศนคต 23 ธค , นาจฤด อองก ลนะ ตอ 111 ล าด บ 2.การใช งานรถแทรกเตอร และการปร บต งรถแทรกเตอร ร น L 17 กย , รง (ชม)/ มค. 57 บ.ล านห นด เวลล อปเมนท จ าก ด ร บเหมาระเบ ดห น 1.เทคน คการผสมป ย (ANFO) เพ อการระเบ ด 13 ธค บ ษบา เต งร กานนท ธค เทคน คการผสมป ย (ANFO) เพ อการระเบ ด ศ ลาร ง 14 ธค รง (ชม)/ มค หจก.เสร ภ พ ส ฐ จ าหนายว สด กอสร าง 1.เทคน คว ธ การบร หารงานของห วหน างาน 24 พย ภ ษณ ศา ส ธ ยอง รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมเบเวอเรช จ าก ด ผล ตโซดา-น าด ม (ตราส งห ) 1.ISO ธค , ร ญญ การ แก วชม ตอ รง (ชม)/ มค หจก.เช ยงใหมนอเทอร เซลแอนด เซอร ว ส ร บจ างเหมาท าความสะอาด 1.การท าความสะอาดท วไป 23 พย ธ ารงค พรหมข ต แก ว ธค ธค รง (ชม)/ มค บ.พ บ ลย คอนกร ต จ าก ด ผล ตเพ อขายผล ตภ ณฑ คอนกร ต 1.การสร างแรงจ งใจและจ ตส าน กในการท างานรวมก น 20 ธค , ธว ชช ย เจ องประโคน การบร การล กค าเพ อความเป นเล ศ (Excellent Customer Service) 2 ธค , รง (ชม)/ มค บ.พร เม ยมฟ ดส จ าก ด พ ชผ ก สม นไพร อบแห ง และผง 1.โรคจากการท างาน 26 ธค ชญาน ษฐ บ ญข นธ ตอ อ นตรายจากสารเคม 27 ธค รง (ชม)/ มค บ.ย น เพสท จ าก ด ก าจ กแมลง 1.เทคน คว ธ การส อสารท ม ประส ทธ ภาพ ธค , , ส ร นท พย ไชยเสนา รง (ชม)/ มค. 57 บ.เช ยงใหมธนาธรฟาร ม จ าก ด จ าหนายพ ชผลทางการเกษตร 1.การใช รถยกอยางถ กต องและปลอดภ ย 27 กย , นาจฤด อองก ลนะ ตอ รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมธนาธร จ าก ด ขนสงส นค าและจ าหนายป ย 1.การส อสารและการท างานเป นท ม 22 ธค , นาจฤด อองก ลนะ ตอ ธค , รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมฮ ลล 2000 จ าก ด โรงแรม 1.ความร เบ องต นเก ยวก บการให บร การอาหารย โรป 18 ธค พรต พรหมม รง (ชม)/ มค บ.พ ท เอ นเอส จ าก ด ธ รก จไอท 1.การพ ฒนาค ณภาพพน กงานจ างเหมา 12 ธค จ นดาวรรณ อ โมงโน ธค ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 2

3 ล าด บ เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 20 รง (ชม)/ มค บ.ตนาน ว ฒน จ าก ด จ าหนายเฟอร น เจอร 1.การท างานตามแนวทางพระพ ทธศาสนา ธค ธมล ร นแต ว รง (ชม)/ มค บ.ทว พรรณเฟอร น เจอร จ าก ด ผล ตและจ าหนายเคร องเร อน 1.การใช กระดาษทรายให ค มคาก บเคร องข ดใหญ และเคร องข ด 2 หน า 26 ธค จ รว ฒน ก นค ากาศ รง (ชม)/ มค บ.ย โรเซ ย ทราเว ล จ าก ด โรงแรมฟ รามา 1.ภาษาจ นพ นฐานส าหร บงานโรงแรม 5 ม ย. - 2 ตค อภ ญญา ธาต อ นจ นทร ตอ มาตรฐานการท างานโรงแรมและหล กปร ชญาในการท างานโรงแรม 22 ตค รง (ชม)/ มค. 57 บ.แมทา ว.พ. จ าก ด ฟาร มส กร 1.Microsoft Powerpoint ตค , นภดล สาระจ นทร การด แลและ ซอมบ าร งคอมพ วเตอร เบ องต น 22 พย , ธค , Microsoft Excel กย , Workshop การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป ธค , , การวางแผนภาษ ส าหร บองค กรอยางถ กต อง 21 ธค , , การจ ดท างบประมาณ (Budgeting) 23 พย , , การว เคราะห งบการเง น (Financial Statement Analysis) 26 ตค , , การจ ดการส กรข น 25 กค , กค การวางแผนงานระด บบ งค บบ ญชา (บอร ดเล ก) 29 พย , รง (ชม)/ มค. 57 บ.ว.พ.เอฟ.กร ป จ าก ด ฟาร มส กร 1.Workshop การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป ธค , , นภดล สาระจ นทร , , การด แลและ ซอมบ าร งคอมพ วเตอร เบ องต น 22 พย , ธค , Microsoft Powerpoint ตค , Microsoft Excel กย , การจ ดการส กรอน บาล 16 สค , การวางแผนงานระด บบ งค บบ ญชา (บอร ดเล ก) 29 พย , บร หารและปร บปร งกระบวนย ทธ ธ รก จ 3 ตค , , ตค , , ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 3

4 ล าด บ เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 25 รง (ชม)/ มค. 57 บ.ว แอนด พ เฟร ชฟ ดส จ าก ด โรงงานฆาส ตว 1.การวางแผนงานระด บบ งค บบ ญชา (บอร ดเล ก) 29 พย , นภดล สาระจ นทร ข อก าหนดพ นฐาน GMP&HACCP ในโรงงาน 16 ตค , พย , ธค , Workshop การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป ธค , ธค , รง (ชม)/ มค. 57 บ.เช ยงใหมธนาธรฟาร ม จ าก ด จ าหนายส นค า พ ชผลทางการเกษตร 1.ความร ท วไปเก ยวก บระบบค ณภาพ ISO 9001 : กย , นาจฤด อองก ลนะ ตอ รง (ชม)/ มค บ.สยามรอย ลออค ด จ าก ด ผล ตและจ าหนายเคร องประด บเท ยม 1.ท างานอยางไรให ม ความส ข 27 ธค , อรเพ ญ จ ตบาล รง (ชม)/ มค บ.อะแวร คอร ปอเรช น จ าก ด ขายฮาร ทแวร และซอฟแวร 1.พ ฒนาการท างานเป นท มโดยก จกรรมกล มส มพ นธ สค สราว ฒ แก ววงษ ทอง Performance Testing พย Aware Get Together ตค รง (ชม)/ มค บ.ซ เอส สปอร ต (ไทยแลนด ) จ าก ด สงออกเส อผ าก ฬาไปตางประเทศ 1.ภาษาอ งกฤษเบ องต น ตค นพดล น ลแก วขาว พย ท างานอยางไรให ม ความส ขและความปลอดภ ย 2-4 ธค รง (ชม)/ มค. 57 บ.ดาเล ยน ทาเล น โฮม เดคอร (ไทย) จ าก ด ผล ตเท ยนหอมสงออก 1.การสร างความพ งพอใจตามมาตรฐานการผล ต (ล าพ น) 7 ธค ภ ทรพล แต มไว รง (ชม)/ มค บ.ไทยลานนา ฟ ด แอนด ค ลเชอร ล เซ นเตอร จ าก ด ภ ตราคาร/ร านอาหาร 1.ภาษาจ นส าหร บงานบร การอาหารและเคร องด ม 11 ม ย สค ปฐมช ย นาถท ย ตอ 61 2.คอมพ วเตอร ส าหร บการใช งาน 5-8 สค รง (ชม)/ มค บ.ซ มสตาร ด ไซน แอนด แมน แฟคเจอร ง จ าก ด สงออกเคร องประด บ 1.การควบค มค ณภาพเคร องประด บ 2 พย ภ ทร นญา เร องศร การฉ ดเท ยนต นแบบเคร องประด บ 5 พย การช บงานทองเหล อง 28 ตค การต ด Putty ลงบนเคร องประด บ 8 พย การแตงข ดเคร องประด บทองเหล อง 25 ตค การบร หารและการวางแผนการผล ต 7-9 สค การลงส Enamel บนเคร องประด บ 9 พย การหลอช นงานเคร องประด บ พย รง (ชม)/ มค บ.เดสท น เอ นเตอร ไพร ซ จ าก ด สปาเพ อส ขภาพ 1.การนวดแก อาการออฟฟ สซ นโดรม ธค พรพ น พลอยภ ชา ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 4

5 ล าด บ เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก ธค รง (ชม)/ มค บ.มอนพญาพรหม จ าก ด สนามกอล ฟ สปา ร สอร ท 1.ความปลอดภ ยในการปฏ บ ต การใช และการบ าร งร กษาเคร องจ กร/อ ปกรณ ปฏ บ ต งาน 6 พย อรญา น มพร าว การส อสาร และการท างานเป นท ม 7 พย รง (ชม)/ มค. 57 บ.ล านห นด เวลล อปเมนท จ าก ด ร บเหมาระเบ ดห น 1.โครงการอน ร กษ การได ย น 9 พย บ ษบา เต งร กานนท พย พย รง (ชม)/ มค บ.สมจ ตช างเผ อก (ประเทศไทย) จ าก ด ร านอาหาร The Good View 1.DBA TRAINGING เสร มสร างท กษะงานบร การ เพ อกระต นยอดขายแกองค กร 25 พย ก ญจน ชญา อ ส ยะ รง (ชม)/ มค บ.ด ส ตแมนเนจเมนท จ าก ด โรงแรมด ส ตด ท 1.เคล ดไมล บประหย ดพล งงาน 25 พย ปาณ สรา ช ยร งษ รง (ชม)/ มค บ.โฮมมอลล จ าก ด จ าหนายว สด กอสร าง 1.พฤต กรรมการบร การ 3 ธค , เจษฎา ม ผล # ธค , รง (ชม)/ มค บ.พร เม ยมฟ ดส จ าก ด พ ชผ ก สม นไพร อบแห งและผง 1.การควบค มจ ด CCP และ OPRP 25 ธค ชญาน ษฐ บ ญข นธ ตอ รง (ชม)/ มค บ.พ ซ เอ น แอสฟ ลต จ าก ด ร บเหมากอสร าง 1.โครงการฝ กอบรมการให ความร โครงการ ISO 9001 : ตค , พรพรรณ น อยช น รง (ชม)/ มค บ.ส ร วงศ รอย ลสว ทโฮเทล จ าก ด โรงแรม 1.การเพ มประส ทธ ภาพการท างานของพน กงานแมบ าน เพ อสร างความประท บใจในงานบร การ 1 พย. -31 ธค ศศ ธร ก นทาว ง ท กษะการเป นห วหน างาน (Supervisory Skills) สค ท กษะความเป นผ น า (Lession in Leadership) Module พย รง (ชม)/ มค บ.ไทยลานนา ฟ ด แอนด ค ลเชอร ล เซ นเตอร จ าก ด ภ ตราคาร/ร านอาหาร 1.ภาษาอ งกฤษส าหร บพน กงานบร การ 8,,22,29 ม ย. 6 กค ปฐมช ย นาถท ย ตอ รง (ชม)/ มค บ.ยานยนต นครเช ยงใหม จ าก ด ขนสงโดยสารรถประจ าทาง 1.ความร ตามหล กส ตรผ ขอร บใบอน ญาตเป นประจ ารถ หน าท ผ เก บคาโดยสาร นายตรวจ และผ บร การ 12 ธค , ไพบ ลย ช ยมา การพ ฒนาส ขภาพความม นคงในการท างานและกฎหมายขนสง กฎหมายจราจร 25 กค , รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหม ลานนา บ ซ เนส เซอร ว ส จ าก ด บร การ Call Center 1.หล กทฤษฎ การร บโทรศ พท 2 2 ธค มนตร ก นทา ธค รง (ชม)/ มค บ.ไทยจ แมค จ าก ด บร การร กษาความสะอาด 1.การให บร การท าความสะอาด 14- ธค , ชาญช ย ว ช ยยา ธค , ธค , ธค , รง (ชม)/ มค หจก.พรพ พ ธ ร บท าความสะอาด 1.โครงการความร เร อง อ ปกรณ น ายาส ขภ ณฑ และว ธ การใช 10 สค , ปร สรา อ ปน นท สค , ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 5

6 ล าด บ เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 12 ตค , ตค , รง (ชม)/ มค บ.ซ นสว ท จ าก ด แปรร ปผ กและผลไม 1.การปฏ บ ต งานอยางถ กส ขล กษณะและปลอดภ ย พย สน ท ยาสม ทร พย พย การพ ฒนาบ คลากรเพ อการตรวจสอบค ณภาพอาหาร พย ธรรมะพ ฒนาจ ตใจ 28 กย ตค พย รง (ชม)/ มค บ.ว ร นดาร สอร ท แอนด สปา จ าก ด โรงแรมและร สอร ท 1.ห วหน างานท ม ประส ทธ ภาพและการท างานรวมก นเป นท ม (Efficient Leadership & Team Work) ตค , ร สร นทร เมธ พ ส ษฐ ตอ รง (ชม)/ มค. 57 บ.โฟร ท จ าก ด ฟาร มส กร 1.คณะกรรมการความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างานของสถานประกอบการ ม ค ดน พล นพส วรรณ ตอ เทคน คการว เคราะห งาน 14 ตค , , ตค , , หล กการว เคราะห ป ญหา 25 พย , , พย , , รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมเฟรชม ลค จ าก ด ผล ตและจ าหนายผล ตภ ณฑ นม 1.การพ ฒนาท กษะความร กในองค กรและท มในการพ ฒนาองค กร 24 ม ย , ว รพล ยศศ กดา การใช และบ าร งร กษารถบรรท กฮ โน 3 พค การใช สารเคม อยางปลอดภ ย 26 ธค ระบบการจ ดการส งแวดล อมเบ องต น 20 กค. -20 ตค , รง (ชม)/ มค หจก.ปางช างแมสา บร การน าเท ยวโดยช าง 1.โครงการฝ กอบรมควาญช าง ปางช างแมสา ประจ าป สค โชต กา ว ร ยะร กษ ส นต สค รง (ชม)/ มค หจก.เอ.พ.คล นน ง ซ พพลายส บร การท าความสะอาด 1.การท าความสะอาดและการด แลร กษาเคร องม อเคร องใช ในการท าความสะอาด 4 ตค เอกล กษณ ช มชาต ตค ตค ตค ตค ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 6

7 เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 1 พย รง (ชม)/ มค บ.แชงกร -ลา โฮเต ล จ าก ด (มหาชน) โรงแรม 1.Confined Space Trainning ความปลอดภ ยในการท างานในพ นท อ บอากาศ มค , , จ รน นท กลมกลอม ตอ 6205 ล าด บ 2.Trainer Skills 1 - One on One / Small Group Training ม ย Quality Diagnostic Review and Quality Improvement Workshop กค ISO Environmental Management System (Thai Version) ระบบบร หารจ ดการส งแวดล อม ISO (หล กส ตรภาษาไทย) กค , ISO Environmental Management System (English Version) ระบบบร หารจ ดการส งแวดล อม ISO (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) 29 กค , , Bomb Threat & Bomb Explosion 10 ตค , Basic English Class พค. - 1 กค , Intermediate English Class สค กย , รง (ชม)/ มค. 57 บ.สวนส มธนาธร จ าก ด สวนผลไม 1.ความปลอดภ ยในการใช สารเคม ก าจ ดแมลง 18 กย , นาจฤด อองก ลนะ ตอ กย , รง (ชม)/ มค. 57 บ.ว.พ เอฟ.กร ฟ จ าก ด ฟาร มส กร 1.การวางแผนกลย ทธ องค กรส ความเป นเล ศ (Strategic Planning) 8, พย , , นภดล สาระจ นทร การพ ฒนาท กษะการท างาน ส าหร บ VPF CHANGE AGENT ร นท พย , , รง (ชม)/ มค. 57 บ.ว แอนด พ เฟร ชฟ ดส จ าก ด โรงงานฆาส ตว 1.การพ ฒนาท กษะการท างาน ส าหร บ VPF CHANGE AGENT ร นท พย , , นภดล สาระจ นทร รง (ชม)/ มค. 57 บ.แมทา ว.พ. จ าก ด ฟาร มส กร 1.การพ ฒนาท กษะการท างาน ส าหร บ VPF CHANGE AGENT ร นท พย , , นภดล สาระจ นทร รง (ชม)/ มค บ.น มซ เส งเอ กซ เพรส 1988 จ าก ด ขนสงส นค า 1.การปร บปร งกระบวนการปฏ บ ต งาน (Re-Processing for new job role) 16 ธค เพ ญประภา กาว ลเคร อ ตอ รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมโพลสตาร (1992) จ าก ด ผล ต-จ าหนายน าด ม 1.ปร บเปล ยนความค ดและช ว ต ด วยการเพ มศ กยภาพการท างานด วยความค ดบวก 7-8 ธค , , ล ดดาว ลย ไชยค าป น รง (ชม)/ มค. 57 บ.เช ยงใหมฟลาย จ าก ด ผล ตและสงออกเหย อปลาประด ษฐ 1.การเร ยนร การท าเหย อตกปลาเท ยมแพทเทร นใหมป 2557 เพ อการสอน 16 สค อ จฉรา เข มกล ด รง (ชม)/ มค บ.ชอยส ม น สโตร จ าก ด ธ รก จค าปล ก ร านเซเวน-อ เลฟเวน 1.ภาษาอ งกฤษท ใช ในการส อสาร ภายในร านเซเวนอ เลฟเวนเบ องต น 7 พย , ม ทณ ดา ค าตา พย , รง (ชม)/ มค บ.กร นไดมอนด จ าก ด ผล ตและจ าหนายอาหารเสร ม 1.จ ดก าเน ดและความมห ศจรรย ของสาหรายเกล ยวทอง 17 ธค พรอ าไพ ช ยมงคล ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 7

8 เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 2.การพ ฒนาท กษะพน กงานในกระบวนการผล ตอยางม ประส ทธ ภาพ 20 ธค ล าด บ อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท 63 รง (ชม)/ มค บ.ส ร วงศ รอย ลสว ทโฮเทล จ าก ด โรงแรม 1.การเพ มประส ทธ ภาพการท างานของพน กงานบ ญช สค พย ศศ ธร ก นทาว ง รง (ชม)/ มค บ.นพดลพาน ช จ าก ด จ าหนายว สด กอสร าง 1.ความร ผล ตภ ณฑ ตราช าง เหล กเต มขนาด ม นใจเต มพ ก ด 1 ธค , ส น ตย หล สก ล ตอ รง (ชม)/ มค บ.โรงพยาบาลเช ยงใหม ราม จ าก ด สถานพยาบาล 1.การพ ฒนาความร และเพ มท กษะในการปฏ บ ต ตามหล กส ตรส ขขาภ บาลด านอาหาร โดยการแนะน าอาหารเฉพาะโรคแกผ ปวย และการจ าก ดแคลอร ผ ปวยเบาหวาน 20,27 พย. 11,18 ธค ศมนท พ มพ จาร ร ชต การใช งานโปรแกรม Crystal Report 23, 25 ธค การสนทนาโต ตอบภาษาอ งกฤษทางโทรศ พท ข นพ นฐาน 10,13,17,20 ธค รง (ชม)/ มค บ.โปร อ นด สเทร ยล จ าก ด ต ดเย บเส อผ า 1.การตรวจสอบและการควบค มค ณภาพ 19 พย อภ ณห พร ใจเดช การค านวณผ าและเทคน คการต ดงาน 21 พย ภาวะผ น าก บการสร างท มงาน 26 พย การปร บปร งว ธ การเย บเส อส ท เส อเช ต พย ธค พ นฐานการวางแผนและต ดตามงาน 11 ธค การปร บปร งค ณภาพการร ดแตงต วส นค า 14 ธค การเพ มศ กยภาพการท างานด วยความค ดแบบบวก 3 ธค ธค โปรแกรมการจ ดการคล งว ตถ ด บ 12 ธค รง (ชม)/ มค. 57 บ.เช ยงใหมฟาร มเห ด จ าก ด เกษตร เห ดนางรมหลวง 1.แนวทางการสร างจ ตส าน กค ณภาพการปฏ บ ต งานและท างานเป นท ม สค ภ ทราน ษฐ อาชน แนวทางการสร างจ ตส าน กค ณภาพการปฏ บ ต งานด านบ ญช เพ อให งานเก ดประส ทธ ภาพส งส ด 30 กย การปร บเปล ยนพฤต กรรมเส ยงของพน กงาน สค รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมธร เซอร ว ส จ าก ด ร บเหมาท าความสะอาด 1.ความเข าใจในการใช น ายาท าความสะอาดพ นผ วตาง ๆ ภายในห องและอาคารท วไป 27 ธค , ท ศน ย อ นทร ตน รง (ชม)/ มค บ.พ ฒนส นล สซ ง (ซ พ แอล) จ าก ด เชาซ อรถยนต ม อสอง 1.ความร เร องการตรวจสอบรถยนต และเอกสารด านทะเบ ยน 18 พค อ จฉรา จ นทรา กค รง (ชม)/ มค. 57 บ.ล านห นด เวลล อปเมนท จ าก ด ร บเหมาระเบ ดห นและพ ฒนาหน าเหม อง 1.โครงการอน ร กษ การได ย น 9 พย บ ษบา เต งร กานนท รง (ชม)/ มค. 57 บ.สวนส มทรายทอง จ าก ด ค ดและบรรจ ดพ ชผลทางการเกษตร 1.การค ดส มสดบรรจ ถ ง 17 ธค การใช โปรแกรม Power Point 20 ธค การข บรถโฟร คล ฟท อยางปลอดภ ย 25 ธค ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 8

9 ล าด บ เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 72 รง (ชม)/ มค บ.โชคร งทว ท วร จ าก ด ธ รก จรถโดยสารประจ าทาง 1.ความร เบ องต นเร องยางและการด แลยาง 11 ธค จ ราวรรณ เป ยงป น ตอ ธค ค ม อระเบ ยบปฏ บ ต การให บร การ ธค ธค ธค ธค ธค การข บข อยางม ออาช พ ส าหร บพน กงานข บรถโดยสาร 23 ธค ธค รง (ชม)/ มค บ.นพดลพาน ช จ าก ด จ าหนายว สด กอสร าง 1.ความร ผล ตภ ณฑ ส ขภ ณฑ พ กโซ 7 ธค ส น ตย หล สก ล ตอ รง (ชม)/ มค บ.ร เวอร ไซด สปาร สอร ท จ าก ด โรงแรม 1.การจ ดการด านจราจรและว น ยจราจรส าหร บพน กงานร กษาความปลอดภ ยของโรงแรม 23 พย , ส ก ญญา โมส รง (ชม)/ มค บ.เต าการ เด นท เฮลธ สปา แอนด ร สอร ท จ าก ด ร สอร ทเพ อส ขภาพ 1.ภาษาอ งกฤษเบ องต นส าหร บงานบร การ 13-,20-22 พย ภาว ณ อ นป น รง (ชม)/ มค บ.เช ยงใหมรามธ รก จการแพทย จ าก ด (มหาชน) โรงพยาบาล 1.ประก นค ณภาพแบบเข ม สายงานการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา ประจ าป 2556 (ส าหร บพยาบาล) 11 กพ สค ศ ภล กษณ ม ทเชลล กพ สค กพ สค กพ สค กพ สค ประก นค ณภาพแบบเข ม สายงานการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา ประจ าป 2556 (ส าหร บพน กงานผ ชวย) 17 กย กย กย กย รง (ชม)/ มค บ.โรงแรมโชตนา จ าก ด โรงแรมและท พ ก 1.ท กษะในการต ดตอส อสาร KTC : Key To Communication 6 ธค ธค ธค ธค รง (ชม)/ มค บ.เจมส แกลอร เช ยงใหม จ าก ด ผล ตและจ าหนายอ ญมณ และของท ระล ก 1.ภาษาจ น 2 ม ย ตค พรรณ มณ แก ว ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/2014 9

10 เลขท หน งส อ หน งส อ อ ตสา จ านวน สาขา จ านวนผ เข าฝ กอบรม คาใช จาย ช ช อสถานประกอบการ ประเภทก จการ ช อหล กส ตร ว นท ฝ กอบรม ร นท ช วโมง อาช พ ชาย หญ ง รวม ตอคน รวม ของสถานประกอบ ของสปก. 2.ภาษาอาหร บ 3 ม ย ตค ห วหน างานและการพ ฒนาท มงานท ด 1 ม ย ตค การท างานก บส ขภาพ 2-30 พย หล กการบร การท เป นเล ศ 1 ม ย ตค ภาษาเกาหล 5 ม ย ตค ล าด บ อผ ประสานงาน เบอร โทรศ พท 79 รง (ชม)/ มค บ.กาดสวนแก ว 2545 จ าก ด ห างสรรพส นค าและโรงแรม 1.การเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานพน กงานใหม ร นท 1/ มค มนฤท ย สมองาม ตอ รวมฝ กเองท งส น มค. 57 3,346 4,463 7,809 1,600, รวมฝ กเองท งส น ต.ค มค ,020 12,008 23,028 5,363, ณ ฐน นทน ศ ร ร ตน ผ บ นท กข อม ล 2/5/

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน)

ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน) ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน) ท ช อ - สก ล ช อเร องงานว จ ย 1 นางมย เรศ มณ น ล ผลของการพ ฒนาท กษะการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ด วยกระบวนการ 5 ข น ของ ACACA. ของผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนปร นส

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142 ตารางการน าเสนอแบบบรรยาย ห อง 1202 ช น 2 อาคาร 1 มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม ว นพฤห สบด ท 28พฤษภาคม2558 ผ ทรงค ณว ฒ / ผ ว พากษ 1) ผศ.ดร.ณ ทณรงค จ ต ร ส 2) ผศ.ดร.จ นตนา อาจหาญ ผ ดาเน นการและประสานงาน 1)

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช สารบ ญ หน า สาน กบร หารงานกลาง 1 ส วนการคล ง 1 ส วนประชาส มพ นธ และเผยแพร 4 ส วนฝ กอบรม 7 สาน กป องก น ปราบปราม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ๒.วางแผน ก าหนดมาตรการและท

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เสนอโดย บร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) ว นท 21 ม นาคม 2555 หน าท 1 จากท งหมด 70 หน

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

WASO Training Center: 2013. Finance. Tel 0-2906-2211 to 2. Rev.2013-01-14. 1 www.wasotraining.com

WASO Training Center: 2013. Finance. Tel 0-2906-2211 to 2. Rev.2013-01-14. 1 www.wasotraining.com Learn Think Application Growth @ WASO Training Center; WASO Ltd. Version for Download Finance 1 ACF002 เทคน คการจ ดท างบประมาณ เคร องม อส าค ญในการบร หาร อ.เพ ญแข ล มส วรรณโรจน 19 23 21 14 15 12 2 ACF003

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ

11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ แผนการสอน (Lesson Plan) อาจารย ผ สอน ดร.จต พร ส งขวรรณ ช อว ชา การเป นผ ประกอบการและการจ ดการธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม การบรรยายคร งท 11 ส ปดาห ท 11 ภาคการศ กษา 2/2553 ห วข อท 11 การจ ดการการผล ตและการจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ 2556 สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อในรอบเด อน ต ลาคม 2555 ราคากลาง (บาท) การค ดเล อก (บาท) โดยส งเขป (บาท) 1 ซ อว สด ส าน กงาน 31,000.00 ตกลงราคา ร านเอกเซ

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรสาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ สำน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารจากเลขาธ การ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสำหร บว ทยาล ยเทคน ค

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 10. การส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาล และการป องก น ปราบปรามการท จร

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL

โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 เลขท 686 ถ.จร ญสน ทวงศ แขวงบางอ อ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร 10700 โทรศ พท 0-2423-0131, 0-2423-0940 โทรสาร 0-2424-1228

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

ค าน า สถาบ นเสร มสร างข ดความสามารถมน ษย สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ต ลาคม 2556

ค าน า สถาบ นเสร มสร างข ดความสามารถมน ษย สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ต ลาคม 2556 ค าน า ค ม อคร ฝ กในสถานประกอบการ ในโครงการจ ดการศ กษาทว ภาค ในสถานประกอบการของสภา อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยเพ อสน บสน นโครงการกองท นการศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อให สถานศ กษา สถานประกอบการ และผ เก ยวข อง

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information