บทน า. A : Attitude/Appearance เป นผ ม เจตคต ท ด เป นผ ท ม บ คล กภาพท เป นสากล

Size: px
Start display at page:

Download "บทน า. A : Attitude/Appearance เป นผ ม เจตคต ท ด เป นผ ท ม บ คล กภาพท เป นสากล"

Transcription

1 Page 1 บทน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได มอบหมายให บร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย ด าเน นงานโครงการพ ฒนาประเทศไทยเป นศ นย กลางการศ กษาในภ ม ภาค (Education Hub) ต งแต ป งบประมาณ๒๕๕๓ เพ อเตร ยมความพร อมและสร างความเข มแข งทางว ชาการรวมท งการบร หาร จ ดการให มาตรฐานในระด บสากล โดยได สน บสน นงบประมาณและจ ดก จกรรมต าง ๆ เพ อพ ฒนา บ คลากรและสน บสน นการบร หารจ ดการและการเร ยนการสอนด วยก จกรรมท หลากหลายโดยม ง สร างให น กเร ยนม ค ณล กษณะศ กษา SMART ด งน S : Study skill เป นผ ม ท กษะของผ เร ยน ม กลว ธ ในการเร ยน สามารถวางแผนการเร ยนได ต วเอง ม ความร ท คงทนและม ความสามารถในการค ดว เคระห M :Morality เป นผ ม ค ณธรรมจร ยธรรม และเป นพลโลกท ม ค ณภาพ A : Attitude/Appearance เป นผ ม เจตคต ท ด เป นผ ท ม บ คล กภาพท เป นสากล R : Responsibility เป นผ ม ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม T : Technology/Talent เป นผ ม ความสามารถพ เศษในการใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค ในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได จ ดสรร งบประมาณส วนหน งในการพ ฒนาบ คลากรในโครงการ ได แก คณะท างาน รองผ อ านวยการ โรงเร ยน และคร ท ร บผ ดชอบโครงการ Education Hub ในโรงเร ยนท เข าร วมโครงการ ๑๔ โรงเร ยน ส าหร บการพ ฒนารองผ อ านวยการโรงเร ยน ส าน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลายได ประสานงานงานก บ International Education Services, Department for Education and Child Development (DECD), South Australian Government Schools ให เป นผ จ ดการพ ฒนารอง ผ อ านวยการโรงเร ยนในโครงการ เน องจากประเทศออสเตรเล ยได ร บความน ยมจากประเทศต าง ๆ

2 Page 2 ในการส งน กเร ยนไปศ กษาต อ รวมท งการแลกเปล ยนเร ยนร ภาษาและว ฒนธรรม ซ งการด าเน นงาน โครงการEducation Hub เป นการพ ฒนาโรงเร ยนให ม ความพร อมในการรองร บน กเร ยนต างชาต ใน ป ๒๕๕๘ ซ งประเทศไทยจะเข าส ประชาคมอาเซ ยน บ คลากรในโรงเร ยนจ งควรม ว ส ยท ศน และ ความร เก ยวก บการจ ดการศ กษารวมท งได ร บประสบการณ ในการด แลน กเร ยนต างชาต โดยการ เด นทางไปด งานสถานศ กษา ณ ประเทศออสเตรเล ยคร งน Darryl Carter Manager,DECDได เป นผ จ ดให ม การด งานเป น ๒ คณะ ได แก International Business ๑. คณะผ บร หารโครงการจ ดให ด งานในเช งนโยบายและภาพรวมของการบร หารจ ดการ การจ ด หล กส ตร และการบร หารจ ดการร ปแบบ Sister School รวมท งการเจรจาแนวทางการเป นSister School ๒. คณะรองผ อ านวยการโรงเร ยน จ ดให ด งานเช งล กในโรงเร ยนโดยจ ดให พ กก บ ครอบคร วชาวออสเตรเล ยเพ อเร ยนร ประสบการณ การด แลน กเร ยนต างชาต รวมท งการศ กษา ว ฒนธรรมสากล และศ กษาการบร หารจ ดการ หล กส ตรและการเร ยนการสอนในเช งล กด วยการ แบ งกล มให ด งานโรงเร ยน ๆ ละ๓ คนในล กษณะ Shadowing

3 Page 3 การศ กษาด งานเช งนโยบายและภาพรวมของการบร หารจ ดการ การจ ดโปรแกรมการด งานด งกล าวข างต น ม ด งน ว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๕ Marilyn Sleath Director, International Educationให การต อนร บ ท ง ๒ คณะ พร อมก น โดยผ บร หารของ DECD บรรยายพ เศษด งน.3 - ภาพรวมและงานของ International Education Services (IES) ม หน าท ร บผ ดชอบ เก ยวก บการประสานงานในเร องคร และน กเร ยนนานาชาต ในโรงเร ยนของออสเตรเล ยใต รวมท งการ ด าเน นการพ ฒนาคร และผ บร หารสานศ กษา (Professional training programs) โดยม ก จกรรมท หลากหลาย เช น การด งาน การฝ กอบรมภาษาอ งกฤษ การศ กษาในต างประเทศท ง ใ น ร ะ ด บ ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา รวมท งการท าว จ ยในเร องท เก ยวก บความเป นนานาชาต ซ งการ ด าเน นงานประสานงานด านการจ ดการศ กษาก บนานาชาต เป นนโยบายของร ฐบาลเพ อน าไปส โรงเร ยน ในระด บร ฐ นายกร ฐมนตร จะเป นผ น าเสนอนโยบายและกลย ทธ ในการพ ฒนาของ ออสเตรเล ยใต โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ออสเตรเล ยใต ม โอกาสในการจ ดการศ กษาแบบนานาชาต

4 Page 4 และเพ อให เยาวชนในโรงเร ยนร ฐบาลได ม ความเข าใจว ฒนธรรมท หลากหลาย ม ท กษะและ ความสามารถท จะท างานในระด บนานาชาต และส งแวดล อมแบบพห ว ฒนธรรมและพห ภาษา โดย คาดหว งว าโรงเร ยนในออสเตรเล ยใต จะเข าถ งความเป นนานาชาต อย างย งย น โดยม ช มชน น ก การศ กษาและผ ม ส วนเก ยวข องท งหลายเป นผ ม ส วนร วม สามารถบร หารจ ดการการศ กษาแบบนา ชาต ได โดยม นว ตกรรมและความเป นเล ศ ท งน SADECD ต งเป าหมายในการเพ มจ านวนน กเร ยน นานาชาต และการเป นผ น าในการจ ดการศ กษาแบบนานาชาต ส งท ด าเน นการเพ อโรงเร ยนใน ออสเตรเล ยใต ได แก การสอนภาษาอ งกฤษในโรงเร ยน การพ ฒนาส อการสอนภาษาต างประเทศ ได แก ภาษาจ น และภาษาญ ป น พ ฒนาการสอนและส อการสอนแบบสองภาษา การพ ฒนาการ เร ยนร ร วมก บมหาว ทยาล ยในเร องหล กส ตร Studies of Asia การประสานงานก บ UNESCO เร อง การจ ดท าค าย Australian Korea English Camp for Global Understanding และสน บสน นการ accredit ของโรงเร ยนก บ Council of International school การบรรยายในห วข อ Teaching for Effective Learning Pedagogy 8 12 : Judith Rose Curriculum Manager, แนวทางในการจ ดการเร ยนการสอนเพ อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (South Australian Teaching for Effective Learning : SA TfEL) ได ม การจ ดท าแนวทางและค ม อในการ จ ดการเร ยนการสอนของผ บร หารสถานศ กษาและคร (Framework guide and Review Tools

5 Page 5 handbook) เพ อเป นส อการสอนส าหร บการพ ฒนาค ณภาพการสอนและการเร ยนร ในออสเตรเล ยใต ให น กเร ยนสามารถม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส ง กรอบแนวค ดน เช อว า ท กคน ค อผ เร ยน ซ ง หมายถ งผ บร หารและคร ด วย ด งน ๑. การเร ยนร เพ อการสอนท ม ประส ทธ ภาพ (Learning for effective teaching) เพ อให ผ บร หารและคร สะท อนว ธ ปฏ บ ต เพ อสร างโอกาสในการพ ฒนาความเช ยวชาญในว ชาช พ ๒. การสอนเพ อให เก ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ (Teaching for effective learning) เป นการสน บสน นคร เพ อให พ ฒนาการสอน ๓ ด าน ได แก - สร างแนวทางเพ อให เก ดการเร ยนร ท ถ กต อง - พ ฒนาผ เร ยนอย างม ออาช พ - ความเป นส วนบ คคลและการเช อมโยงการเร ยนร ด านท ๑ ผ บร หารสร างโอกาสในการเร ยนร ก บคร ด านท ๒ และ ๓ เป นการท คร สร างโอกาสในการเร ยนร ก บน กเร ยน - ส วนส าค ญของ TfEL (Key messages) - Learning as a way of being ผ บร หารและคร พ จารณาข อสมม ต ฐานเด มและหาจ ดแข งเพ อการพ ฒนา - Co construction is key คร และน กเร ยนจะต องท างานและเร ยนร ไปด วยก น - Achivement of learning outcomes AND learning how to learn are our twin goals การสอนให น กเร ยนอ านออก ค ดเลขได รวมท งการวางพ นฐานเก ยวระเบ ยบว น ยจะเป น ส งท จะน า (passport) ให น กเร ยนเร ยนต อได การสอนโดยม สถานการณ จ าลอง การสร างล กษณะ น ส ยและท กษะการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการสอนให น กเร ยนม ว ธ ค ดและการแก ป ญหา และน าความร ไปปร บใช ในบร บทท แตกต างก น

6 Page 6 พ ฒนาการใน - Find every person s strengths คร ต องหาและสร างจ ดแข งให น กเร ยนรวมท งการเต มเต มส กยภาพ ผ เร ยนต องสามารถม ด านประสบการณ จากส งต าง ๆ ท ได ร บในการสร างค ณค าของตนเองและการประสบความส าเร จ - High expectations, with appropriate support, make the difference ส งท เป นห วใจในการสอน ค อ การสร างความท าทายไปส ความส าเร จด วยการสร างความ คาดหว ง โดยการสน บสน นและสร างความแตกต าง -Use the language of learning and teaching คร ต องสอนด วยภาษาแห งการเร ยนร เช อมต อส งท จะเร ยนด วยค าถามว า อะไร อย างไร และท าไม ท าให กลย ทธในการจ ดการสอนม ความกระจ างข น -Teaching is a highly intentional act ออกแบการสอนจากแนวค ด การส งเกต การสะท อนความค ด และส งท กระท า การสอนไม ม ร ปแบบส าเร จร ปซ งเหมาะก บน กเร ยนท กคน ต องค ดอย างย ดหย น ก าหนดกลย ทธ ในการสอน รวมท งต องม การประเม นผลอย างหลากหลาย การบรรยายในห วข อ Australian Curriculum : Richard Hellier Program Manager, Secondary Australian Curriculum

7 Page 7 หน วยงานท ร บผ ดชอบ ค อ Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority : acara แนวค - A curriculum for all young Australians - จ ดท าหล กส ตรโดยม งเน นถ งส ทธ ของน กเร ยนท กคนท จะเร ยนในส งท ต องการและ ความสนใจท แตกต างก น รวมท งส งท น กเร ยนต องการเร ยนเพ มเต ม - A world-class curriculum for the 21 st Century -น กเร ยนม ความร ความเข าใจ ท กษะ และความสามารถในการสร างประโยชน จาก โอกาส และสามารถพบก บอนาคตท ท าทายอย างม นใจ - ออกแบบหล กส ตรจากการผลจากการว จ ยและภาพของความเป นชาต และนานาชาต เก ยวก บการเร ยนร และ best practice - เป นผลจากระบวนการพ ฒนาและการปร กษาหาร อ - จ ดหล กส ตรท เป นแกนกลางให โรงเร ยน เพ อให โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอน สน บสน นน กเร ยนอย างเสมอภาคส าหร บน กเร ยนท ม ความแตกต างก น - สามารถน าไปใช ได อย างย ดหย นส าหร บโรงเร ยน คร น กเร ยนและช มชน - หล กส ตรม ค ณภาพส ง จ ดท าโดยผ ทรงค ณว ฒ จากส วนต าง ๆ ของชาต ได แก คร ผ เช ยวชาญด านหล กส ตรเพ อพ ฒนาหล กส ตรของชาต ในแต ละเร อง - ม การจ ดท า mapping และ benchmarking ก บนานาชาต เพ อให ม นใจว าเป นระด บ indeed world class - หล กส ตรประกอบด วย - Literacy -Numeracy - Information and communication technology competence - Critical and creative thinking

8 Page 8 - Ethical behavior - Personal and social competence - Intercultural understanding -ส วนท เร ยนเพ มเต ม ได แก - Aboriginal and Torres Strait Islander histories and cultures - Asia and Australia s engagement with Asia - Sustainability - Student diversity - หล กส ตรออสเตรเล ยอย บนพ นฐานความเช อท ว าน กเร ยนม ความสามารถเร ยนได ท ก คน และความต องการของน กเร ยนเป นส งส าค ญ การจ ดการเร ยนการสอนเป นไปตามความ แตกต างของน กเร ยน dialect (EAL/D) - การเร ยนภาษาอ งกฤษเพ มเต มในโปรแกรม English as an additional language or - การจ ดหล กส ตรส าหร บการศ กษาพ เศษ - การจ ดการศ กษาส าหร บเด กท ม ความสามารถพ เศษ

9 Page 9 ว นท ๔ ส งหาคม ๒๕๕๕ International Education Services จ ดให ม การด งานเป น ๒ กล ม ได แก กล มท ๑ คณะผ บร หารโครงการ (ว นท ๓ ๔ ส งหาคม ๒๕๕๕) เย ยมและด งาน ๔ โรงเร ยน ซ ง เป นโรงเร ยนท จ ดท าโปรแกรม International Education และร บน กเร ยนต างชาต เข าเร ยนด วย โดยจ ด ให รองผ อ านวยการโรงเร ยนเข าด งานในร ปแบบ Shadowing ม ก าหนด ๔ ว น (ว นท ๓ ๗ ส งหาคม ๒๕๕๕) โรงเร ยนละ ๓ คนได แก ๑. Heathfield High Schoolจ ดการเร ยนการสอนและว ชาเล อกตามความต องการและความ สนใจของน กเร ยนท จะเร ยนต อท งในระด บอ ดมศ กษาและสายอาช พ ม การฝ กปฏ บ ต เพ อการเร ยนต อ อย างจร งจ ง จ ดสถานท และเคร องม อพร อมให น กเร ยนเร ยนร และฝ กปฏ บ ต ๒.Henley High School ใช หล กส ตรชาต น าไปจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยน ตามความ หลากหลายของความสามารถและความสนใจของน กเร ยน ใช tablet ในการจ ดการเร ยนการสอน เป นส วนใหญ และม งร บน กเร ยนต างชาต ในล กษณะการเร ยนต อและการแลกเปล ยนว ฒนธรรมโดย ว ธ online ๓. Hallett Cove Schoolเป นโรงเร ยนท จ ดหล กส ตรท ย ดหย นด านเวลาการเร ยนร และ เหมาะสมก บน กเร ยนท จะเล อกเส นทางอนาคตหล งจากจบในระด บ highschool ซ งน กเร ยน ผ ปกครอง และคร จะหาร อร วมก นก อน โดยน กเร ยนอาจจะเร ยนต อในระด บมหาว ทยาล ย หร อ ด าน ว ชาช พ โดยเร ยนต อในสถาบ น TAFE (Techical and Further Education)Institutes หร อ VET (Vocational Education and Training) ๔.Adelaide High Schoolเป นสถานศ กษาท เก าแก ท ส ดในเม องอะด เลด จ ดการศ กษาเน นด าน ว ชาการ ภาษา และก ฬาCricket, rowing และจ ดการศ กษาแบบเร ยนร วมให น กเร ยนท ม ความ บกพร องทางการได ย นด วย

10 Page 10 สร ปจากการด งานในโรงเร ยน การจ ดการศ กษาในร ปแบบ International Education Child Development (ECD)ม ว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษาของร ฐบาลออสเตรเล ยใต ค อ เด กท กคนในออสเตรเล ยใต ม โอกาส ท จะม ช ว ตอย และเร ยนร อย างม ความส ข ส ขภาพด และม ส งแวดล อมท ปลอดภ ย ด งน น ร ฐบาลจ ง ประกาศว า ท กโอกาสส าหร บเด กท กคน (Every Chance for Every Child) ด งน นเด กและเยาวชน จ ง เป นศ นย กลางของท กอย างท ร ฐบาลจะจ ดการเร องการศ กษา แนวค ดในการจ ดการศ กษาแบบ International Education ไม ใช เพ ยงเพ อเป นธ รก จ การศ กษา แต การจ ดการศ กษาเพ อการรองร บน กเร ยนต างชาต และจ ดหล กส ตรให สอดคล องการ บร บทของโลกป จจ บ นและอนาคตโดยการพ ฒนาเยาวชนให ม ค ณล กษณะของพลโลกในศตวรรษท ๒๑ และในขณะน เร ยกได ว าเป น The Asain Century ประเทศออสเตรเล ยจ งให ความสนใจเอเช ย เป นอ นด บแรกๆ ในการให น กเร ยนม ความร ฝ กท กษะ และสร างความเข าใจเก ยวประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร วรรณคด ศ ลป ว ฒนธรรมและภาษาของเอเช ย ด งน นจ งม การจ ดหล กส ตรและภาษา เก ยวก บเอเช ยในโปรแกรมนานาชาต ด งกล าว เม อเด อนมกราคม ๒๐๑๒ ECD ๑๒ คนและคร ชาว เกาหล ๗๒ คนได เข าค าย 10 th UNESCO Australian Korea English Camp for Global Understandings ในประเทศเกาหล ใต รวมท งได ม การสร างความย งย นเก ยวก บการเร ยนร ในช มชน ผ านวรรณกรรมของเคร อข ายเอเช ยผ าน ๖๐ โรงเร ยน การสร างเคร อข ายทางว ชาการก บสถานศ กษา ในต างประเทศ จ งม ความส าค ญมากในการเร ยนแบบสองภาษา (Bilingual) ท งน ร ฐบาลออสเตรเล ย เห นว า การท โรงเร ยนร บน กเร ยนต างชาต เข ามาเร ยนเป นการเป ดกว างและสร างสต ป ญญา รวมท ง ได ร บประสบการณ ตรงจากการพ ฒนาความส มพ นธ ระหว างน กเร ยนในความเป นเพ อนจาก ว ฒนธรรมและภาษาท แตกต าง ซ งน กเร ยนของออสเตรเล ยก จะได ม โอกาสแลกเปล ยนความ ภาคภ ม ใจในว ฒนธรรมและภาษาของตนเองด วย ส งเหล าน จะเป นการสร างความส มพ นธ อ นด จาก

11 Page 11 ช มชนส ชาต และต อเน องถ งส งคมโลก ส งส าค ญ ค อ การท น กเร ยนจะต องพบก บโลกท แท จร ง (real world) ในศตวรรษท ๒๑ ซ งม ความหลากหลายและแตกต าง ECD ได ขอให โรงเร ยนท สม ครใจท จะด าเน นการในโครงการน จ านวน ๑๐๐ โรงเร ยน ซ งโรงเร ยนเหล าน จะต องม มาตรฐานในระด บชาต และม ความต งใจท จะเพ มน กเร ยน นานาชาต ให มากข นรวมท งความเป นผ น าในการจ ดการศ กษาแบบนานาชาต (International Education) ECD จ งม ความพยายามท จะสน บสน นและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนเน นการน า หล กส ตรของชาต ไปจ ดการเร ยนการสอนโดยบ รณาการแนวค ดความเป นนานาชาต ม การพ ฒนาคร และบ คลากรท เก ยวข องในท กระด บ ม การว จ ยและการจ ดท า benchmark และแลกเปล ยน best practice ผ านระบบ online หร อ การพบปะก นแบบ face to face ก บเคร อข ายต างประเทศ ท งน เพ อ เป นการสร างสรรค และร กษาระบบของน กเร ยน คร และผ น าทางการศ กษาให ม มาตรฐานนานาชาต (International standard) และเพ อการพ ฒนาอย างย งย นของผลส มฤทธ ของผ เร ยน ท งน น กเร ยนท เร ยนในโปรแกรมน จะได ร บ South Australian Certificate of Education (SACE) ส งส าค ญในการจ ดการศ กษาแบบ International Education น น ECD จะสน บสน น ในการจ ดท า Sister school ก บสถานศ กษาในประเทศต าง ๆ ข อส งเกตจากการศ กษาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ๑. ประเทศออสเตรเล ยม หล กส ตรของชาต (National Curriculum) แต ม การพ ฒนาเป น ระยะเพ อสร างประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยก าหนดว ส ยท ศน ว า เป น world class curriculum ส าหร บเยาวชนออสเตรเล ย โดยตกลงท จะท างานร วมก นในการจ ดท าหล กส ตรและการ น าไปส การสอน ๒. หล กส ตรท เป น world class curriculum มาจากหล กส ตรของชาต โดยปร บหล กส ตร ให สอดคล องก บการเตร ยมน กเร ยนให เป นพลโลกในศตวรรษท ๒๑ รวมท งการพ ฒนาว ธ การสอน ผ บร หารและคร จะได ร บการพ ฒนาและสร างความเข าใจและจ ดการสอนให เป นไปตามปร ชญาของ หล กส ตร รวมท งม benchmark ก บต างประเทศ

12 Page 12 ๓. หล กส ตรส าหร บ International Education เพ อรองร บน กเร ยนต างชาต ร ฐม International Education Services เป นหน วยงานท ร บผ ดชอบโดยเฉพาะส าหร บการจ ดการศ กษา เพ อรองร บน กเร ยนต างชาต รวมท งม หน าท ด แลเร อง Accreditation Standards เช ญชวนให โรงเร ยน ท ม ความพร อมตามค ณล กษณะท ก าหนดและม มาตรฐานในระด บชาต เข าร วมโครงการ ให ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กส ตรท ม งเน นเอเช ยตามนโยบายของร ฐบาล และสน บสน นในการร บ น กเร ยนต างชาต จ ดหล กส ตรให น กเร ยนม ค ณล กษณะของพลโลกในศตวรรษท ๒๑ ม ความ สอดคล องก บโลกาภ ว ฒก และประชาคมอาเซ ยน รวมท งการม ว ชาเล อกการเร ยนภาษาต าง ๆ นอกจากภาษาอ งกฤษ ร ฐม บทบาทในการสน บสน นการสร างเคร อข ายและการแลกเปล ยนทาง ว ชาการ คร และน กเร ยนก บสถาบ นในต างประเทศรวมท งการหาเคร อข ายโรงเร ยนแบบ sister school ๔. โรงเร ยนท กโรงเร ยนม จ ดเด นในการจ ดการเร ยนการสอน เช น ด านก ฬา ด านศ ลป ด านดนตร รวมท งการแนะแนวและการเตร ยมความพร อมในการเร ยนต อใน ระด บอ ดมศ กษา ๕. บางโรงเร ยนใช หล กส ตร IB (International Bacurareate) เป นโปรแกรมพ เศษใน โรงเร ยนด วย ท งน กล มผ บร หารโครงการได พบปะ หาร อ แนวทางการจ ดท า sister school การจ ดท า โครงการแลกเปล ยนน กเร ยนและคร ระหว างโรงเร ยนในโครงการ Education Hub ในประเทศไทย และโรงเร ยนท จ ดท าหล กส ตร International Education ท ง ๔ โรงเร ยน รวมท งการพ ดค ยในระด บ ผ บร หารของ International Education Services ซ งเป นผ ด แลและประสานงานโครงการก บโรงเร ยน ในเม องอะด เลด สร ปได ว า

13 Page 13 ข อเสนอแนะ ๑. การจ ดท า sister school ม ความเป นไปได โดยจ ดในล กษณะเท ยบโอนหน วยการเร ยนร ให น กเร ยนไทยสามารถเข าเร ยนในระด บ High School และเร ยนต อในระด บ มหาว ทยาล ยได ซ งอาจต องหาร อเก ยวก บหล กส ตรอ กคร งหน ง ๒. ล กษณะการแลกเปล ยนคร และการพ ฒนาผ บร หารและคร International Education Services สามารถจ ดให ได ตามควรต องการท แตกต างของกล มผ เข าร บการพ ฒนา ๓. การแลกเปล ยนน กเร ยน โดยการน าน กเร ยนออสเตรเล ยมาประเทศไทยไม สามารถท าได เน องจากร ฐบาลม นโยบายห ามน าน กเร ยนเด นทางไปต างประเทศท ก าหนดไว ซ ง ประเทศไทยเป นประเทศหน งในกล มท ร ฐบาลส งห ามไว กล มผ บร หารโครงการ เห นว า ก จกรรมท ส าน กบร หารงานการม ธยมศ กษาควรเสนอขอ ความเห นชอบส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ศ กษาหล กส ตรและท าความร วมม อก บโรงเร ยนในประเทศออสเตรเล ยด งกล าวข างต น เพ อให น กเร ยน สามารถเท ยบโอนหน วยการเร ยน และสามารถเข าเร ยนในระด บ High School และเร ยนต อในระด บ มหาว ทยาล ยในประเทศออสเตรเล ยได ๒. จ ดท าความร วมม อก บ International Education Services ในการจ ดให น กเร ยนใน โครงการไปเข า ค ายภาษาอ งกฤษและแลกเปล ยนว ฒนธรรมในประเทศออสเตรเล ย ๓. ศ กษาแนวค ดหล กส ตร International Education เพ อน ามาปร บใช ในการพ ฒนาหล กส ตร โปรแกรมต าง ๆ ในโครงการ Education hub

14 Page 14 ผ รายงาน ผ บร หารโครงการ นายอ ดม พรมพ นธ ใจ ผ อ านวยการส าน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลายห วหน าคณะ นายช ยร ตน หลายว ชระก ล ผ อ านวยการโรงเร ยนปท มเทพว ทยาคาร ประธานฝ ายว ชาการเคร อข าย การบร หารโครงการ Education Hubนางวราภรณ พฤกษ ป ญญาก ล ส าน กบร หารงานการ ม ธยมศ กษาตอนปลาย เลขาน การโครงการ Education Hub

15 Page 15

16 Page 16 การบร หารจ ดการโรงเร ยนท ศ กษาด งาน 1.Adelaide High School Address Distance From City west Terrace Adelaide SA500 City Location Phone Fax adelaidehs.sa.edu.au www. adelaidehs.sa.edu.au Year of Establishment 1908 School Population 1,245 Administrator Principal: Anita Zocchi Deputy Principal Mr Michael Mr Michael Mr Lorraine Mr Michael Mr Michail Mr Philip Black Claessen Securo Gurr Darley Wilso

17 Page 17 Adelaide High School Adelaide High School เป นโรงเร ยน High School แห งแรกท เก ดข นในออสเตรเล ยใต และ ได ม การเฉล มฉลองการก อต งครบรอบ 100 ป เม อป 2008โรงเร ยนต งอย ในต วเม อง ม สวนสาธารณะกว างใหญ มากอย รอบ ๆบร เวณโรงเร ยน การคมนาคม สะดวกสบาย ในการเด นทางม รถไฟฟ าฟร และรถบ สผ านโรงเร ยนตลอด เวลารอบต วเม อง เป นโรงเร ยนท ม น กเร ยนมาจากหลายชนชาต หลากหลาย ว ฒนธรรม และเป นโรงเร ยนท ให ความสนใจในความหลากหลายของภาษา สามารถจ ดการเร ยน การสอน(across culture) ได เป นอย างด ม ความเป นเล ศด านก ฬา(cricket), พายเร อ(Rowing) น กเร ยนสามารถวางแผนการเร ยนร ได ด วยตนเองในส งท ต องการอยากเร ยน การจ ดหล กส ตรการศ กษา Adelaide High School จ ดหล กส ตร2 หล กส ตร ค อหล กส ตร year 8 10 และ year น กเร ยน year ว ชาบ งค บ น กเร ยนต องเร ยน 3 ว ชา ค อว ชาว ทยาศาสตร ว ชาคณ ตศาสตร และว ชาภาษาอ งกฤษ น กเร ยน เร ยน 5Lesson ต อ 1 ส ปดาห ว ชาเล อกเสร ว ชาภาษาตะว นตกเช นเยอรม น ฝร งเศส อ ตาล สเปน ว ชาภาษาอาเซ ยน ได แก จ น ก บ ญ ป น ว ชาดนตร ว ชาศ ลปะ ว ชาช างไม ว ชาธ รก จ ว ชาประว ต ศาสตร ว ชาคอมพ วเตอร เช น Design Photo Multimedia

18 Page 18 Student groupกล มน กเร ยน 1.กล ม Middle School เกรด8 10 ประกอบด วย 1.1 Adey 1.2 Macghey 1.3 Morriss 1.4 West 2. กล ม Seniorเกรด ประกอบด วย 2.1 Adey 2.2 Macshey 2.3 Morriss 2.4 West School facilities and resources :แหล งเร ยนร ส งอ านวยความสะดวก 1. Computer network facilities 2. Wireless access throughout the school 3. Languages centre 4. Resource centre with large collection of English as

19 Page Asecond Language (ESL) น กเร ยนต างชาต จะได เร ยน 4.2 Languages Other Than English(LOTE) resource 5. Music/Art/Drama ศ นย การแสดง 6. Design and technology centre 7. Sporting facilities including 8. Senior school center

20 Page 20 2.Hallett Cove School 1. สภาพท วไป Address 2-32 Gledsdale Road Hallett Cove SA 5158 Postal Address 2-32 Gledsdale Road Hallett Cove SA 5158 Phone Fax (08) Website ผ บร หารโรงเร ยน Principal Head of School Junior Head of School Middle Head of School Senior Mary Asikas Liz vandenbrink Julie Lambert Anne Thornton Assistant Principal Assistant Principal Special Program/Gifted Program Mary Marston Maths&Science Mark Darrell

21 Page 21 Assistant Principal 21 st Century Learning& Australian Curriculum Steve Nicholls Assistant Principal Global Learning/International Mindedness Di Schriever Assistant Principal Pastorral Care & School Vision and Values Vicki Nield ประว ต โรงเร ยน Hallett CoveSchool เป นโรงเร ยนของร ฐบาลต งอย ในชานเม องเม องแอด เลด เป ดท า การเร ยนการสอนในเด อนก มภาพ นธ 1987 ในระด บR-10เป นโรงเร ยนท เต บโตอย างรวดเร ว และป ท 12 ในป 1996Hallett Cove School ได เป ดท าการเร ยนการสอนในระด บ R-12 ป จจ บ นเป ดท าการเร ยนการสอนต งแต ระด บ R-12 ม น กเร ยนท งส นจ านวน 1,300คน จ านวนน กเร ยน คร และบ คลากร จ านวนผ บร หาร 9 คน จ านวนคร และบ คลากร 170 คน จ านวนน กเร ยน 1,300 คน 2. โครงสร างการบร หาร Mary Asikas ผ อ านวยการโรงเร ยนคนใหม ซ งผ านการค ดเล อกจากบอร ดระด บต าง ๆ ในท ส ดได ร บการพ จารณาว าเป นผ ม ความเหมาะสมมากท ส ดให มาบร หารโรงเร ยน ม เป าหมายการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ให ครอบคล มโลกศตวรรษท 21 ม เคร อข าย ระด บนานาชาต ใช เทคโนโลย ในการศ กษาให ได มาตรฐานการเร ยนร ระด บโลกในย ค ด จ ตอลส การเป นโรงเร ยนท พ ฒนาอย างรวดเร ว (Quick smart)

22 Page 22 โครงสร างในการบร หารงานของโรงเร ยนด งแผนภ ม ด งน โรงเร ยนม งเน นการเร ยนการสอนตามหล กส ตรแห งออสเตรเล ย มาตรฐานการเร ยน การสอนและใช เทคโนโลย โดยด าเน นการตามแนวทางของร ฐบาล ซ งสามารถด ได จาก เว บไซต ของโรงเร ยน 3. หล กการในการบร หารสถานศ กษา หล กในการบร หารของผ บร หารสถานศ กษาม องค ประกอบท โดดเด น ด งต อไปน 1. ม ภาวะผ น าในการบร หารส ง สามารถน าพาองค กรส เป าหมายตามว ส ยท ศน ท มาจากการ ม ส วนร วมของท กภาคส วน (Leading The vision ) 2. เป นผ น าในการข บเคล อนว ส ยท ศน ลงส การปฏ บ ต โดยการสร างท มงานระด บผ น าให ม ภาวะผ น าส งในการบร หารงาน (Building Strong Leadership Team) 3. เป นผ น าท สร างหน วยงานให เป นองค กรแห งการเร ยนร อย อย างต อเน อง (Learning Organization)

23 Page เป นผ น าท เร ยนร ก บผ ร วมงานท กระด บ ยอมร บความค ดเห นท แตกต าง (Open Door Policy) 5. เป นผ น าท ให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากร (Professional Development) โดยการ จ ดการงบประมาณในการพ ฒนาคร ให จ ดการเร ยนร อย างม ค ณภาพ เพ อให คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร ท ส งผลถ งค ณภาพของผ เร ยน (Students s Learner Outcome ) 6. เป นผ น าท น าเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการเร ยนร ส าหร บผ เร ยนในย คศตวรรษท 21 (The Best 21 st Century Environment)โดยใช หล กการค ดเช งระบบ (Thinking System) 4. หล กส ตรในการจ ดการเร ยนการสอน

24 Page 24 โรงเร ยนใช หล กส ตรแกนกลางท เร ยกว า ACARA Curriculum เป นการจ ดโครงสร าง ของหล กส ตรตามกรอบท ก าหนดเหม อนก นท งประเทศแต การจ ดแผนการเร ยนร จ ดตามบร บทของ โรงเร ยนโดยแบ งระด บในการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนแบ งระด บด งน 1. Junior School R-6 จ ดการเร ยนการสอนเท ยบเท าระด บ ป.1-ป.6 2. Middle School Y7-Y9 จ ดการเร ยนการสอนเท ยบเท าระด บ ม.1-ม.3 3. Junior School Y10-Y12 จ ดการเร ยนการสอนเท ยบเท าระด บ ม.4-ม.6 การออกแบบหล กส ตรเป นการออกแบบเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ม ความค ดสร างสรรค (Creative Individuals) ม ความร ทางด านว ชาการ และด านเทคโนโลย เป นพล โลกท ท นสม ย ( Active and Informed Citizens) จ งม การจ ดหล กส ตรส าหร บน กเร ยนปกต (Normal Class)น กเร ยนห องเร ยนท เร ยนช า (Slow Learner )โดยใช โปรแกรม Learning Assistant Program และน กเร ยนท ม ความสามารถส ง(Gifted)ใช โปรแกรม Quick Smart ท งน การจ าแนกน กเร ยนจะมา จากการม ส วนร วม ของคร ผ ปกครอง และต วน กเร ยน เช น น กเร ยนท ม ป ญหาเร ยนช า เร ยนไม ท น เพ อน จะได ร บการช วยเหล อ Learning Assistant Program แบบ 1:1 โดยใช คร อาสาสม คร ผ ปกครองท มาจากช มชน โดยร บโปรแกรมจากโรงเร ยนน าไปสอนเด กๆ ส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถทางด านว ชาการส งจะได ร บโปรแกรม Quick Smart ส าหร บการอ าน การเข ยน คณ ตศาสตร โดยม โปรแกรมส าหร บน กเร ยนโดยเฉพาะเช นก น ม ความเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา น ม ความเช ยวชาญ 2 รายว ชา ค อ ว ชาระบบ น า (Pumping)และว ชาไฟฟ า(Electricity) ว ชาออกแบบด วยโปรแกรมCADD ว ชาการถ ายภาพ การ เล อกเร ยน จะเร มเร ยนในy-10 สามารถสะสมหน วยก ตถ ง y12 ได น กเร ยนกล มน ส วนใหญ เป น น กเร ยนท ม ความสามารถด านว ชาการต าจ งเล อกเร ยนในรายว ชาอาช พท สามารถน าไปใช ใน ช ว ตประจ าว น ส าหร บศ กษาต อ หร อประกอบอาช พได ม รายว ชาบ งค บให น กเร ยนได เร ยนพ นฐาน อาช พ เช นว ชาช างไม เป นต น

25 Page 25 ส วนน กเร ยนท จะเล อกเร ยนต อว ชาช พในระด บ (TAFE=Technical and Furture Education ) จะเร มเร ยนในy11 ซ งน กเร ยนสามารถจะปร บเปล ยน เพ อเข าส อาช พ ในการท ามาหา เล ยงช พ(Earn and Learning) ส วนน กเร ยนท จะเข าส มหาว ทยาล ยจะต องฝ กงานว ชาช พเป นเวลา 4 ป เป นอย างต าก บสถานประกอบการ(Apprentice) 5. International Program ผ ปกครองชาวต างชาต เล อกโรงเร ยนร ฐบาลของ South Australia เช น Hallett Cove School เพราะม ความเช อม นว าคร ม ความสามารถท จะท าให น กเร ยนได เร ยนร ในความแตกต างของ ช ว ตด งน 1. โรงเร ยน ใช หล กส ตรท ม ความเช อมโยงเก ยวก บต วน กเร ยน จ ดกระบวนการเร ยนร ท ด ท า ให น กเร ยนม ค ณภาพ 2.โรงเร ยนจ ดการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษได ตามมาตรฐาน 3.โรงเร ยนม ครอบคร วอ ปถ มภ ท ม ความร บผ ดชอบให การช วยเหล อด แล สน บสน น น กเร ยน เป นอย างด หล กส ตรนานาชาต ของHallett Cove Schoolประกอบด วย 1.โปรแกรมระยะส น (Short Term Visits) เป นระยะเวลา 5 ว น - 6 ส ปดาห เร มด าเน นการมา ต งแต ป 2001 น กเร ยนผ เข าร วมโครงการ จ ดให เร ยนในช นเร ยน ตามระด บความร ความสามารถของ ผ เร ยน พร อมให เร ยนร ศ กษาด านว ฒนธรรม

26 Page 26 2.โปรแกรมการร บน กเร ยนต างชาต (Study Abroad Programs) ระยะเวลา 3 ป โปรแกรมน เร มมาต งแต ป 2001 และ ป 2003 ม น กเร ยนสม ครเร ยนในโปรแกรมเป นคร งแรก เม อจบแล วจะได ร บ ว ฒ บ ตร จาก หน วยงานการศ กษาของ South Australia ขณะน ม น กเร ยนในโครงการจ านวน 6 คน 3.โครงการแลกเปล ยน (Exchange Program) โรงเร ยนเป น Sister School ก บโรงเร ยน Kokubunji โตเก ยวประเทศญ ป น โดยโรงเร ยนร บน กเร ยนเข ามาเร ยนและมาแลกเปล ยนว ฒนธรรม ศ กษาว ถ ช ว ตของชาว South Australia ในขณะเด ยวก น ท กเด อนก นยายนของท กป คณะคร และ น กเร ยนของโรงเร ยนได เด นทางไปแลกเปล ยนประสบการณ ท Kokubunji เป นเวลา 1 ส ปดาห 4.การร บเป นเจ าภาพแขกผ มาเย อนนานาชาต (Hosting International Visits) โรงเร ยนม ช อเส ยงและประสบการณ ในการร บน กเร ยนชาวต างชาต เช น โรงเร ยนม ธยม Kashiwa Nishi โรง เร ยนอ สส มช นโรงเร ยนประถมศ กษาในประเทศญ ป นโดยร บคร และน กเร ยนระยะเวลา 1 ป หร อ 2 ภาพเร ยน อ กท งแขกผ มาเย อนจากประเทศต าง ๆ เช นศร ล งกาและสหราชอาณาจ กร 5. เคร อข ายว ทยาล ยนานาชาต ตอนใต (Southern International College) โรงเร ยนเป นหน ง ในกล มผ ก อต งเคร อข ายระหว างโรงเร ยนทางตะว นตกเฉ ยงใต ของออสเตรเล ย โรงเร ยนม ประสบการณ และช อเส ยงในการจ ดโปรแกรมการเร ยนต าง ๆ เช น หล กส ตรภาษาอ งกฤษเข มข น และเคร อข ายการอย ร วมก บครอบคร วเจ าของภาษา 6.การให ท นการศ กษาประจ าป ไปประเทศญ ป น(Annual Scholarship to Japan)โรงเร ยนได ด าเน นการมาเป นเวลา 1 ป แล ว ม น กเร ยนของโรงเร ยนจ านวน 10 คน ได ร บท นไปศ กษาท ประเทศ

27 Page 27 ญ ป น เม องMishima ประเทศญ ป นเป นเวลา 3 ส ปดาห ท นน น กเร ยนไม เพ ยงแต เก งภาษาญ ป น เท าน น แต ต องม ส วนร วมในก จกรรมต าง ๆในระด บนานาชาต ด วย โครงการน เป นส วนหน งของ Nihon University และ Mishima High School. 7.โครงการน กเร ยนแลกเปล ยนต างชาต (Overseas Exchange Students) โรงเร ยนย งได ร บ น กเร ยนแลกเปล ยนเป นรายบ คคลท เข ามาเร ยนในแอด เลด เช นเด ยวก บโครงการโรตาร และ AFS ขณะน ม น กเร ยนจากเยอรม น, บราซ ลและโคล มเบ ยมาเร ยนอย ในการจ ดการเร ยนการสอนส าหร บน กเร ยนชาวต างชาต โรงเร ยนได ใช หล กส ตรเด ยวก บท สอนน กเร ยนในโรงเร ยน ในว นท 3 ของการศ กษาด งานม น กเร ยนคนไทยมาท กทายพวกเรา สอบถามพบว าเป นน กเร ยนไทยท ม พ อเป นอ งกฤษแม เป นคนไทยพ อแม ท างานท น จ งให ล กเร ยนท โรงเร ยน ในการเร ยนก เร ยนในช นเร ยนก บเพ อน ๆ ใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร ซ งน กเร ยน สามารถส อสารได ด และม ความส ขในการเร ยนในโรงเร ยน

28 Page 28 รายละเอ ยดการศ กษาด งานท Hallett Cove School ประเทศออสเตรเล ย ====================================================== ผ เข าศ กษาด งาน 1.นายประพล ตระการไทย รองผ อ านวยการโรงเร ยนนาร น ก ล จ.อ บลราชธาน สพม.29 2.นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ รองผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคมจ.ตาก สพม.38 3.นางสาวอร ศรา สะสม รองผ อ านวยการโรงเร ยนแม สายประส ทธ ศาสตร จ.เช ยงรายสพม.36 ดร.อ ดม พรมพ นธ ใจ ผ อ านวยการส าน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลายและคณะเย ยมชมให ก าล งใจ มอบของท ระล ก แด ผ อ านวยการโรงเร ยน Hallett Cove School ประเทศออสเตรเล ย

29 Page 29 ว นท 4 ก นยายน 2555 ภาคเช าคณะผ บร หารจากสมป.เข าร วมฟ งบรรยายสร ปจากผ อ านวยการโรงเร ยน ในเร อง ภาวะผ น า การบร หารโรงเร ยนเช งระบบในแนวราบ โครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยน และ แนะน าคณะผ บร หารโรงเร ยนคณะคร ของโรงเร ยนและผ ร บผ ดชอบโครงการพาเด นด สถานท ต าง ๆ การจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยน ภาคบ ายศ กษาด งานการจ ดการเร ยนการสอนในระด บ Y7-12 และรองผ อ านวยการสร ปเร อง หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยน

30 Page 30 ว นท 5 ก นยายน 2555 ภาคเช าเป นการเย ยมชมห องเร ยนต างๆในโรงเร ยนโดยม น กเร ยนyear 10 มาท าหน าท เป น ไกด ซ งเป นส วนหน งของการจ ดการเร ยนการสอนท ให บร การส งคม หล งจากได พ ดค ยสนทนาก บ ผ จ ดการโครงการนานาชาต แล ว น กเร ยนได พาเย ยมชมห องเร ยนต าง ๆ ในโรงเร ยนด งน ห องเร ยนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร โดยม ห วหน ากล มสาระน าเสนอซ งหล งจากท ม ผ อ านวยการคนใหม ได ปร บการจ ดการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ให มารวมก นเพ อ ประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอนให เป นไปในแนวทางท สอดคล องก น เพ อให น กเร ยนสอบ เข าเร ยนต อในมหาว ทยาล ยโดยกล มสาระฯได ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยให คร ได ร วมค ด ร วมท าด วยก นม การพ ดค ยวางแผนการจ ดการเร ยนการสอนใช คอมพ วเตอร เทคโนโลย ในการเร ยน การสอน จ ดท าบทเร ยนโดยใช ICT การว ดผลประเม นโดยใช เกณฑ RUBIC ม เป าหมายท ช ดเจนใน การจ ดการเร ยนในแต ละคร งในห องเร ยน (Backward Design)

31 Page 31 ภาคบ ายเย ยมชมการจ ดการเร ยนการสอน VET เป นการจ ดการเร ยนการสอนให น กเร ยนได ท าแปลนบ านโดยม แบบท เป นของจร งให น กเร ยนได เร ยนร ม ว สด อ ปกรณ ท ท นสม ย เอ อต อการ จ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนคหกรรม คร สาธ ตการท าขนมเค กบ ตเตอร ไฟล โดยคร ได ปฏ บ ต ใน แต ละข นตอนให น กเร ยนได ด โดยน กเร ยนท กคนได ย นน งฟ งคร สาธ ตอย างต งใจมาก หล งจากน น ให น กเร ยนแต ละกล มเตร ยมว สด อ ปกรณ โดยม ค ม อในการปฏ บ ต งานให น กเร ยนได ด และฝ กปฏ บ ต ในแต ละข นตอนอย างละเอ ยด อ ปกรณ แต ละกล มครบ น กเร ยนได เร ยนร อย างสน กและได ฝ กปฏ บ ต จร ง

32 Page 32 จากน นได ส งเกตการณ การจ ดเร ยนการสอนห องเร ยนว ทยาศาสตร ท ด าเน นการสอนโดยใช IPAD ในห วข อเร อง ELEMENT ซ งคร จะให น กเร ยนส บค นเน อหาในIPAD และม เกมให น กเร ยน ได เล นซ งม เน อหาเก ยวก บบทเร ยน ก าหนดเวลาในการเร ยนร เกม และบ นท กเก บไว สามารถ เปร ยบเท ยบก นได ว าน กเร ยนแต ละคนใช เวลาในการเร ยนร ได มากน อยเท าไหร นอกจากน ให น กเร ยนได ด ว ด โอ และม การถามตอบ และสร ปบทเร ยน ใช เวลาในการด าเน นการจ ดการเร ยนการ สอนได ด มาก ว นท 6 ก นยายน 2555 ภาคเช าส งเกตการณ เร ยนการสอนคอมพ วเตอร กราฟ ก โดยใช โปรแกรมPhoto shop เป นการ สอนให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามใบงานท คร แจกให ฝ กใช เคร องม อท ละข นท ละตอน ซ งคร อ ธ บายว า น กเร ยนสามารถน าไปปฏ บ ต ในช ว ตจร งได ต อไปเช นท าเป นปฏ ท น ฯลฯ การจ ดการเร ยนการสอนส าหร บน กเร ยนyear 1 เป นการใช คอมพ วเตอร ประกอบการเร ยน การสอนให น กเร ยนได แก ไขเร ยนร ค ดด วยตนเอง ให น กเร ยนแต ละคนได น าเสนอความค ดและ แสดงความค ดเห น จ ดท าผลงานของตนเองอย างสร างสรรรค

33 Page 33 ภาคบ ายส งเกตการณ การจ ดการเร ยนการสอนYear 8 เป นการจ ดการเร ยนการสอนท คร เข ยน ไวท บอร ดบนกระดานและแจกช ทให น กเร ยนตอบค าถามตามช ท ม คร ผ ช วยช วยในห องเร ยน การจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนyear8 เป นการทดลองว ทยาศาสตร ท น กเร ยนแต ละกล มจะทดลองไม เหม อนก นในห อง ม คอมพ วเตอร ให น กเร ยนได ส บค นข อม ล เพ มเต ม

34 Page 34 3.Henley High School ข อม ลท วไป Henley High School is centrally located in the Adelaide metropolitan area in the seaside suburb of Henley Beach It is less than 1 Km from the beach 8 minutes from the airport and 15 minutes from the city of Adilaide. The School is surrounded by awealth of sportring and recreational facilities including 5 golf courses. Henley High School is a comprehensive school offering a broad academic curricurum as well a Specialist Sports Program Address Cudmore Terrace Henley Beach SA 5022 Phone Fax Webside www. henleyhs.sa.edu.au Year of Establishment 1958 จ านวนน กเร ยน คร และบ คลากร จ านวนคร และบ คลากร 140 คน จ านวนน กเร ยน 1,200 คน (ม น กเร ยนต างชาต ประมาณ 50 คนโดยม น กเร ยนมาจาก ประเทศ เยอรม น,ฮองกง, นอรเวย, เว ยดนาม, สว เดน, โอ คแลนด, จ น, สเปน, ไทย, ญ ป, นอ น โดน เช ย, มาเลเซ ย, ฟ ล ปป นส และ แอฟร กาใต

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ส าน กนายกร ฐมนตร 371.334 ส691ห ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต หลากหลายว ธ การใช ICT เพ อการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ : สถาบ น เทคโนโลย

More information

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity) การส มมนาว ชาการประจ าป 2556 โมเดลใหม ในการพ ฒนา: ส การเต บโตอย างม ค ณภาพโดยการเพ มผล ตภาพ (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) บทความท 3. การพ ฒนาท นมน ษย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

Comprehensive Examination

Comprehensive Examination 0 Comprehensive Examination เตร ยมความพร อมส การสอบประมวลความร ช นปร ญญาโท คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ระหว าว นท 18-20 ก มภาพ นธ 2557 เวลา

More information

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล รายงานการว จ ย เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร เขตบางแค จ งหว ดกร งเทพมหานคร 1 บทค ดย อ จ ดม งหมายของการว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 โรงเร ยนว ดบ ณยประด ษฐ สาน กงานเขตบางแค กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย การใช

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ 4. การเร ยนร การทะน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษา และการเร ยนร โดยให

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม 2556 รายช อคณะผ ว จ

More information

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

More information

บทสร ป สาหร บผ บร หาร

บทสร ป สาหร บผ บร หาร ก ก บทสร ป สาหร บผ บร หาร การจ ดส มมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการพ ฒนาระด บอ ดมศ กษา (Mini_UKM) คร งท 8 ระหว างว นท 7 9 ม นาคม 2555 ณ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อแลกเปล

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ยรรยง ชาร มย เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information