การไฟฟ านครหลวง. ว ส ยท ศน _new (2555).doc

Size: px
Start display at page:

Download "การไฟฟ านครหลวง. ว ส ยท ศน _new (2555).doc"

Transcription

1 ว ส ยท ศน การไฟฟ านครหลวง ม งส องค กรสมรรถนะส ง เป นผ น าด านระบบจ าหน ายพล งไฟฟ า และบร การท เป นเล ศ สร างความเข มแข งในธ รก จเก ยวเน อง ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ว ส ยท ศน _new (2555).doc

2 ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเลข เลขท MP WHX 1. ความเป นมา การไฟฟ านครหลวงม ความประสงค ซ อระบบการอ านเคร องว ดหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต พร อมต ดต ง (Automatic Meter Reading System) ตามงบประมาณลงท นปกต ผ กพ นยกมาป 2556 และงบประมาณลงท นโครงการผ กพ นยกมาป ว ตถ ประสงค การไฟฟ านครหลวงม ความประสงค จะประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เพ อจ ดซ อระบบการอ านเคร องว ด หน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต พร อมต ดต ง (Automatic Meter Reading System) จ านวน 1 ระบบ 3. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา 3.1 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ด งกล าว 3.2 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของราชการหร อร ฐว สาหก จ และได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทางราชการ 3.3 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ ประสงค จะเสนอราคารายอ นท เข าย นข อเสนอ การประกวดราคาให การไฟฟ านครหลวง และ/หร อต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ ประสงค จะเสนอราคาก บ ผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการ อ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม 3.4 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของผ ประสงค จะเสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 3.5 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นผ ท ม ช อระบ ในใบเสร จร บเง นค าซ อเอกสารประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส จากการไฟฟ านครหลวงเท าน น จะให ผ ประสงค จะเสนอราคาอ นเป นผ ย นข อเสนอทางเทคน คแทนไม ได เว นแต กรณ การเสนอใน ล กษณะผ ร วมค า (Joint Venture) หร อผ ค าร วม (Consortium) ท ม ผ ประสงค จะเสนอราคาอย างน อยหน งรายท เข าร วมเป น ผ ร วมค า (Joint Venture) หร อผ ค าร วม (Consortium) ม ช อระบ อย ในใบเสร จร บเง นค าซ อเอกสารประกวดราคาน น 3.6 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม อย ในฐานนะเป นผ ไม แสดงบ ญช รายร บรายจ าย หร อแสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญ 3.7 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของกรมบ ญช กลางท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ด จ างภาคร ฐ 4. แบบร ปรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะ สามารถด รายละเอ ยดได ท 5. ระยะเวลาการด าเน นการ ไม เก น 480 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา 6. ระยะเวลาส งมอบของหร องาน ก าหนดส งของตามเง อนไขเพ มเต มฯ ข อ วงเง นในการจ ดหา วงเง นท ใช จ ดซ อคร งน 316,176, บาท (สามร อยส บหกล านหน งแสนเจ ดหม นหกพ นเก าร อยสามส บห าบาทถ วน) สถานท ต ดต อเพ อขอทราบข อม ล ทราบข อม ลเพ มเต ม และส งข อเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงความค ดเห น สามารถขอทราบข อม ลเพ มเต มได ท งานก าหนดรายละเอ ยดการจ ดหา กองจ ดหาในประเทศ ฝ ายจ ดหา การไฟฟ านครหลวง ว ดเล ยบ หมายเลขโทรศ พท สามารถส งข อค ดเห นหร อข อเสนอแนะ ว จารณ เก ยวก บร างขอบเขตของงานน ได ท 8.1 สถานท ต ดต อ ผ อ านวยการฝ ายจ ดหา ฝ ายจ ดหา อาคาร 6 ช น 4 การไฟฟ านครหลวง ว ดเล ยบ จนถ งเวลา น. ของว นท ส นส ดว นว จารณ 8.2 โทรสาร , ภายในเวลา น. ของว นท ส นส ดว นว จารณ 8.3 Address : ภายในเวลา น. ของว นท ส นส ดว นว จารณ สาธารณชนท ต องการเสนอแนะ ว จารณ หร อม ความเห น ต องเป ดเผยช อและท อย ของผ ให ข อเสนอแนะ ว จารณ หร อ ม ความเห นด วย 033_56_MP WHX_AMR.doc3/27/2013

3 สารบ ญ หน า บทท 1 เง อนไขประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1 ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา 1 2 หล กฐานการเสนอข อเสนอทางเทคน ค 1 3 การย นซองข อเสนอทางเทคน ค 2 4 การเสนอราคา 4 5 หล กประก นซอง 5 6 การร บหล กประก นซอง 5 7 หล กเกณฑ ในการพ จารณา 5 8 การท าส ญญาซ อขาย/จ าง/เช า 7 9 อ ตราค าปร บ 7 10 การร บประก นค ณภาพ 8 11 การใช เร อไทย 8 12 การจ ายเง น 9 13 ข อสงวนส ทธ ของการไฟฟ านครหลวง 9 บทท 2 ต วอย างแบบหน งส อแสดงเง อนไขการ/จ าง/เช า,หน งส อค าประก น/ส ญญา 1 แบบหน งส อแสดงเง อนไขการซ อ/จ าง/เช าด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 11 2 แบบหน งส อค าประก นของธนาคารพาณ ชย ในประเทศไทย (หล กประก นซอง) 14 3 แบบหน งส อค าประก นของธนาคารพาณ ชย ในประเทศไทย (หล กประก นส ญญา) 15 4 แบบแจ งรายช อผ บร หารแลผ ถ อห นรายใหญ 16 5 แบบส ญญาซ อขายคอมพ วเตอร 17 บทท 3 เง อนไขเพ มเต มและรายละเอ ยดท ก าหนด 1 ข อควรระว งในการเสนอราคา 1.1 ทางด านพาณ ชย ทางด านเทคน ค 25 2 เง อนไขเพ มเต มประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท MP WHX 26 (ราคาเร มต นการประม ล, วงเง นเสนอลดราคาข นต า (Minimum Bid) และ หล กประก นซอง ก าหนดอย ในเง อนไขเพ มเต มฯ ) 3 Proposals 3.1 Additional instructions to bidders ใบย นข อเสนอการประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อเสนอทางด านเทคน ค Deviation from MEA s specification form 58 4 ขอบเขตของงาน 59 5 การทดสอบส าหร บการพ จารณาทางด านเทคน ค 62 6 ข อก าหนดรายละเอ ยด 6.1 ระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center ระบบส อสารส าหร บ AMR system เคร องว ดฯพร อมอ ปกรณ ประกอบ และ AMR Software 95 7 ภาคผนวก ภาคผนวก 1 รายละเอ ยดเฉพาะของการต ดต ง Hardware และ Software 123 ให ใช งานได อย างสมบ รณ ภาคผนวก 2 การฝ กอบรม 124 ภาคผนวก 3 ข อก าหนดในการบ าร งร กษา (Preventive Maintenance) 125 ภาคผนวก 4 การก าหนดค าต วถ วงของ AMR system 126 ภาคผนวก 5 การซ อขายและอน ญาตให ใข ส ทธ ในโปรแกรมคอมพ วเตอร 128

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 บทท 3 เง อนไขเพ มเต มและรายละเอ ยดท ก าหนด 1. ข อควรระว งในการเสนอราคา 1.1 ทางด านพาณ ชย 24 การไฟฟ านครหลวงจะไม ร บพ จารณาเอกสารข อเสนอการประกวดราคา ในกรณ ด งต อไปน 1. ย นซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคาหล งว นและเวลาท ก าหนด 2. ผ ประสงค จะเสนอราคาไม ม ช อระบ ในใบเสร จร บเง นค าซ อเอกสารประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส จากการไฟฟ านครหลวงเท าน น จะให ผ ประสงค จะเสนอราคาอ นเป นผ ย นข อเสนอทางเทคน คแทนไม ได เว น แต กรณ การเสนอในล กษณะผ ร วมค า (Joint Venture) หร อผ ค าร วม (Consortium) ท ม ผ ประสงค จะ เสนอราคาอย างน อยหน งรายท เข าร วมเป นผ ร วมค า (Joint Venture) หร อผ ค าร วม (Consortium) ม ช อระบ อย ในใบเสร จร บเง นค าซ อเอกสารประกวดราคาน น 3. ไม ม หล กประก นซองไปพร อมซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคา 4. ไม ลงลายม อช อผ ประสงค จะเสนอราคาพร อมประท บตรา (ถ าม ) ในเอกสารข อเสนอการประกวดราคา 5. เสนอก าหนดส งของล าช ากว าท ระบ ไว ในเง อนไขเพ มเต ม 6. ย นราคาน อยกว า 90 ว น น บต งแต ว นประม ลราคา 7. ไม แนบรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบพร อมเอกสารข อเสนอการประกวดราคา หร อไม ม หน งส อ ย นย นว าจะส งเอกสารด งกล าวถ งการไฟฟ านครหลวงภายใน 15 ว นน บถ ดจากว นเป ดซองข อเสนอการ ประกวดราคา (ข อ 562E1 ของ Spec No.562)

28 1.2 ทางด านเทคน ค 25 การไฟฟ านครหลวงจะไม ร บพ จารณาเอกสารข อเสนอการประกวดราคา ในกรณ ด งต อน 1. ระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center ไม สอดคล องตามท ระบ ในข อก าหนดรายละเอ ยด 2. ระบบส อสารส าหร บ AMR system ไม สอดคล องตามท ระบ ในข อก าหนดรายละเอ ยด 3. เคร องว ดฯ พร อมอ ปกรณ ประกอบ และ AMR Software 3.1 Time-of-use meter The ratings of the proposed meters are not conforming to those specified in the specification. (clause 562G) and proposal form Meters are not solid state type as specified in specification. (clause 562H1) The measuring unit and accuracy of meters are not conforming to those specified in the specification. (clause 562I) Load profile function is not conforming to that specified in the specification. (clause 562O) The file format for exporting all meter reading is not submitted to MEA for approval within the time specified in specification. (clause 562P) Time-of-use schedule is not conforming to that specified in the specification. (clause 562Q) Terminals of meters are not conforming to that specified in the specification. (clause 562R) The samples of the meters are not submitted to MEA within the time specified in the specification. (for bidders whose proposed model (s) of meters have never been purchased by MEA) (clause 562X) นอกจากไม ร บพ จารณาข างต นแล ว หากข อก าหนดส าค ญอ นไม เป นไปตามเอกสารการประกวด ราคาการไฟฟ านครหลวงจะไม ร บพ จารณาเอกสารข อเสนอการประกวดราคาเช นก น

29 26 2. เง อนไขเพ มเต มประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท MP WHX 2.1 หากข อก าหนดของเง อนไขการประกวดราคาม รายละเอ ยดข ดแย งก บข อก าหนดของเง อนไข เพ มเต มน ให ใช ข อก าหนดของเง อนไขเพ มเต มน แทน 2.2 เอกสารการประกวดราคาน ม ข อควรระว งด วย โดยว ตถ ประสงค ของข อควรระว งน ก าหนดไว เพ อให ผ ประสงค จะเสนอราคาทราบถ งข อก าหนดท ส าค ญท การไฟฟ านครหลวงจะไม พ จารณาซองเอกสาร ข อเสนอการประกวดราคา หากผ ประสงค จะเสนอราคาไม ปฏ บ ต ตาม หร อเสนอรายละเอ ยดของพ สด ไม เป นไป ตามข อควรระว งฯ โดยจะไม ม การผ อนผ นให ไม ว ากรณ ใด ๆ อย างไรก ตาม ข อควรระว งฯ น เป นการแจ งให ทราบถ งข อก าหนดท ส าค ญในเบ องต นเท าน น หาก รายละเอ ยดอ น ๆ ของพ สด ท เสนอแตกต างจากรายละเอ ยดท การไฟฟ านครหลวงก าหนด แม ว าจะไม ได ก าหนด ไว ในข อควรระว งฯ หากเป นสาระส าค ญ การไฟฟ านครหลวงก จะไม ร บพ จารณาเอกสารข อเสนอการประกวด ราคาเช นก น 2.3 ค าจ าก ดความท ใช ในแบบประกวดราคาน ม ความหมายด งต อไปน AMR system หมายถ ง ระบบการอ านเคร องว ดหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต ซ ง ประกอบด วย Time-of-use meter, RS-232 to Ethernet converter, GPRS Modem, Isolation Transformer, Meter box, AMR software, Computer server, Workstation computer, Notebook computer, Storage, Router, Firewall, Switch, Optical line terminal (OLT), Optical network unit (ONU) และ Software ระบบส อสารส าหร บ AMR system หมายถ ง ระบบส อสารท ประกอบด วย ONU และ OLT ท เป นแบบ GEPON รวมถ งเคร องคอมพ วเตอร ส าหร บบร หารจ ดการ เคร อข าย (EMS Server) เป นอย างน อย 2.4 ผ ประสงค จะเสนอราคา ต องเป นน ต บ คคลตามกฎหมายท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ซ ง ประกอบธ รก จเก ยวก บการขาย และ/หร อ การให เช า และ/หร อ การให เช าซ อ อ ปกรณ คอมพ วเตอร และ/หร อ การพ ฒนา/จ ดหาระบบงานทางด านคอมพ วเตอร โดยตรงมาแล วไม น อยกว า 5 ป ท ม ม ลค ารวมไม ต ากว า 20 ล านบาท อย างน อย 1 โครงการ (น บถ งว นท ย นเอกสารข อเสนอการประกวดราคา) แนบรายละเอ ยดพร อม เอกสารข อเสนอการประกวดราคา 2.5 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นผ ผล ต หร อผ แทนจ าหน าย หร อผ ได ร บอน ญาตให จ าหน าย อ ปกรณ Time-of-use meter, RS-232 to Ethernet converter, GPRS Modem, Isolation Transformer, Meter box, AMR software, Computer server, Workstation computer, Notebook computer Storage, Router, Firewall, Switch, Optical line terminal (OLT), Optical network unit (ONU) และ Software ย ห อท เสนอในประเทศไทยท ถ กต องตามกฎหมาย โดยจะต องแนบหน งส อการแต งต ง/ หน งส ออน ญาต จากบร ษ ทผ ผล ต หร อผ แทนจ าหน าย ซ งหน งส อด งกล าวต องม อาย ไม เก น 90 ว น น บถ ดจาก ว นท ออกหน งส อ จนถ งว นท ย นซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคา พร อมเอกสารข อเสนอการประกวดราคา 2.6 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องแสดงหน งส อร บรองผลงานแนบพร อมซองเอกสารข อเสนอการ ประกวดราคา ส าหร บอ ปกรณ ด งต อไปน ก) ระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR data center และ AMR software ท เคยใช งานก บ electric utility ข) ระบบส อสารส าหร บ AMR system ท เข าร วมประกวดราคาด วยระบบอ เล กทรอน กส ต องม ประว ต การต ดต งใช งานในโครงการท ม ม ลค าไม น อยกว า 10 ล านบาท 2.7 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องม ศ นย บร การส าหร บซ อมแซม, บ าร งร กษา ส าหร บ AMR System โดยแนบรายละเอ ยดของศ นย บร การพร อมซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคา 2.8 ผ ประสงค จะเสนอราคาอาจเป นน ต บ คคลเด ยว หร อก จการร วมค า (Joint venture) หร อผ หร อผ ร วมค า (Consortium) ท ผ านตามท ค ณสมบ ต ก าหนดในข อ

30 ผ ประสงค จะเสนอราคา ต องแจ งช อผล ตภ ณฑ ร น และประเทศท จดทะเบ ยนเคร องหมาย การค า พร อมท งเอกสารบรรยายค ณล กษณะ Specification และ Catalog ให ครบถ วนเพ ยงพอก บการ พ จารณา หากม ข อความจะช แจงเพ มเต มให แนบท ายได 2.10 การไฟฟ านครหลวงจะจ ดให ม การร บฟ งค าช แจงในว นท...เวลา...น. สถานท ห องประช ม ช น 5 ฝ ายพ ฒนาระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศ การไฟฟ า นครหลวง ว ดเล ยบ อาคาร 4 ช น 5 ขอให ผ ประสงค จะเสนอราคามาร บฟ งค าช แจงและโปรดแจ ง รายช อและจ านวน (ไม เก น 3 คน) ของผ เข าร บฟ งค าช แจงเป นลายล กษณ อ กษร โดยส งมาท งาน ด าเน นการจ ดหาในประเทศ กองส ญญา ฝ ายจ ดหา หมายเลขโทรสาร ทราบก อนว นฟ ง ค าช แจง 3 ว นท าการ หากผ ประสงค จะเสนอราคา ไม มาฟ งค าช แจงในว นและเวลาท ก าหนด ผ ประสงค จะเสนอราคาไม ม ส ทธ ท จะน ามาเป นสาเหต ท กท วงในภายหล ง 2.11 ส งของพร อมต ดต ง ตามก าหนดระยะเวลาด งต อไปน โดยสถานท ส งของ และต ดต ง แต ละรายการ การไฟฟ านครหลวงจะแจ งให ทราบภายหล ง งวดท 1 ภายใน 120 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา - ส งของและต ดต งระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center และ AMR software และฝ กอบรมพน กงานการไฟฟ านครหลวง ตามภาคผนวก 2 งวดท 2 ภายใน 150 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา - ส งของพร อมต ดต งระบบส อสารส าหร บ AMR System ตามแต ละรายการต อไปน - OLT จ านวน 52 ช ด - ONU จ านวน 87 ช ด - EMS Server จ านวน 1 ช ด - Workstation computer จ านวน 2 ช ด - Notebook Computer จ านวน 1 ช ด - Laser Printer จ านวน 1 ช ด - ส ง ONU ท การไฟฟ านครหลวง ม นบ ร จ านวน 7,178 ช ด - ส งของพร อมต ดต ง และทดสอบ Acceptance อ ปกรณ ด งต อไปน - Time-of-use meter จ านวน 100 ช ด - Meter box จ านวน 100 กล อง - Isolation transformer จ านวน 100 ช ด - Duplex receptacle with surge protection จ านวน 100 ช ด - RS232 to Ethernet converter จ านวน 87 ช ด - GPRS modem จ านวน 13 ช ด งวดท 3 ภายใน 480 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา - ส งของพร อมต ดต ง และทดสอบ Acceptance อ ปกรณ ด งต อไปน - Time-of-use meter จ านวน 8,150 ช ด - Meter box จ านวน 8,150 กล อง - Isolation transformer จ านวน 8,150 ช ด - Duplex receptacle with surge protection จ านวน 8,150 ช ด - RS232 to Ethernet converter จ านวน 7,088 ช ด - GPRS modem จ านวน 1,062 ช ด - ต ดต ง ONU จ านวน 7,088 ช ด หมายเหต ผ ชนะการประกวดราคาต องขนส ง ONU จากคล งพ สด การไฟฟ านครหลวง ไปย ง สถานท ต ดต งเอง โดยไม ค ดค าใช จ ายใดๆ

31 2.12 การจ ายเง น การไฟฟ านครหลวงจะจ ายเง นหล งจากท ผ ชนะการประกวดราคาได ส งมอบงานระบบอ านเคร องว ด หน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต AMR System ตามข อ 2 โดยแบ งเป น 3 งวด ด งน งวดท 1 จ ายให ร อยละ 20 ของม ลค าตามส ญญา เม อส งมอบของในงวดท 1 และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 2 จ ายให ร อยละ 25 ของม ลค าตามส ญญา เม อส งมอบของในงวดท 2 และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3 การไฟฟ านครหลวงจะทยอยจ ายเง นเป น 6 งวด ด งน งวดท 3.1 จ ายให ร อยละ 9 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 1500 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3.2 จ ายให ร อยละ 9 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 1500 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3.3 จ ายให ร อยละ 9 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 1500 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3.4 จ ายให ร อยละ 9 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 1500 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3.5 จ ายให ร อยละ 9 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 1500 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว งวดท 3.6 จ ายให ร อยละ 10 ของม ลค าตามส ญญา เม อส ง Time of use meter พร อมต ดต ง ครบ 650 ช ด และผ านการตรวจร บเร ยบร อยแล ว 2.13 บทปร บ งวดท 1 และ 2 ถ าผ ชนะการประกวดราคาไม สามารถส งของพร อมต ดต งได ครบถ วนท งหมด หร อ ขาดส งส วนประกอบบางส วนท ท าให ไม สามารถใช การได โดยสมบ รณ ให ถ อว า ย งไม ได ส งมอบของในงวดน นเลย จะต องถ กปร บเป นรายว นในอ ตราร อยละ 0.2 ของค าของพร อมค าต ดต งในแต ละงวด งวดท 3 กรณ หากส งของพร อมต ดต งเก นกว าก าหนด จะต องถ กปร บเป นรายว นในอ ตราร อยละ 0.2 ของค าของและค าต ดต งท ย งไม ได ส งมอบในงวดท การไฟฟ านครหลวงจะพ จารณา Time-of-use meter ขนาด 30(100)A, 230/400V, 3Phase, 4Wires, ขนาด 2.5(10)A, 230/400V, 3Phase, 4Wires และขนาด 2.5(10)A, 120V, 3Phase, 3Wires เฉพาะผล ตภ ณฑ ท ท าในประเทศไทย 2.15 ในกรณ ท พ จารณาผล ตภ ณฑ ตามเง อนไข ข อ แล ว แต ไม สามารถด าเน นการจ ดซ อได การไฟฟ านครหลวงจะด าเน นการจ ดซ อต อไป โดยจะไม น าเง อนไข ข อ มาพ จารณา 2.16 หากผล ตภ ณฑ ท เสนอผล ตจากโรงงานท ได ร บการร บรองระบบค ณภาพ มอก หร อ มอก จากส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม หร อสถาบ นร บรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หร อ หน วยงานท กระทรวงอ ตสาหกรรมให การร บรองระบบงานแล ว ให แนบส าเนาใบร บรองระบบค ณภาพฯ ด งกล าวไปพร อมใบเสนอราคาด วย 2.17 ผ ประสงค จะเสนอราคาจะต องแจ งรายการหน งส อ หร อเอกสารค ม อการใช งาน (User s Manual) หร อค ม อทางเทคน คของ AMR System ท เสนอมาด วย พร อมท งเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดของ AMR System ท เสนอ ตามข อก าหนดเป นรายข อท กข อ ถ าม รายละเอ ยดใดท เห นว าเป นส วนส าค ญแตกต างจาก ข อก าหนดผ ประสงค จะเสนอราคาจะต องอธ บาย พร อมท งเปร ยบเท ยบ ข อด ข อเส ย ให เข าใจช ดเจน การไฟฟ านครหลวง ขอสงวนส ทธ ท จะไม พ จารณาเอกสารข อเสนอการประกวดราคาท ไม เปร ยบเท ยบรายละเอ ยดของอ ปกรณ ท แตกต างจากข อก าหนดค ณล กษณะเฉพาะของระบบการอ าน เคร องว ดฯหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต AMR System 28

32 2.18 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องให บร การ AMR System ท เสนอ หล งหมดระยะเวลา ร บประก นค ณภาพ แบบบร การนอกสถานท เร ยกซ อมต อคร ง (Per Call) โดยไม ม เง อนไข 2.19 ผ ชนะการประกวดราคาต องร บประก นความช าร ดบกพร อง หร อข ดข องในการต ดต งและใช งาน AMR System ตามส ญญา โดยก าหนดระยะเวลาร บประก นความช าร ดบกพร องหร อการข ดข องของ AMR System พร อมอะไหล เป นเวลา 3 ป น บถ ดจากว นท การไฟฟ านครหลวงได ร บมอบ AMR System ท งระบบงวด ส ดท ายโดยครบถ วนและถ กต อง ในกรณ ท ผ ชนะการประกวดราคาไม แจ งไว จะถ อว าร บประก นค ณภาพ AMR System ท งระบบ พร อมอะไหล เป นเวลา 3 ป น บถ ดจากว นท การไฟฟ านครหลวงได ร บมอบ AMR System ท ง ระบบงวดส ดท ายครบถ วนถ กต อง ถ าภายในระยะเวลาด งกล าว การต ดต งหร อ AMR System ช าร ดบกพร อง หร อ ใช งานไม ได ท งหมดหร อบางส วน และความช าร ดบกพร องเก ดข นโดยม ใช ความผ ดของการไฟฟ านครหลวง ผ ชนะ การประกวดราคาจะต องจ ดการซ อมแซม แก ไข หร อเปล ยนให อย ในสภาพท ใช การได ด ด งเด ม โดยผ ชนะการ ประกวดราคาจะต องจ ดการซ อมแซม แก ไข หร อเปล ยนให อย ในสภาพท ใช การได ด ด งเด ม โดยจะต องเร ม ด าเน นการ ภายใน 4 ช วโมง น บต งแต เวลาท ได ร บแจ งจากการไฟฟ านครหลวง และซ อมแซม แก ไข หร อเปล ยนให อย ในสภาพท ใช การได ด ภายใน 20 ช วโมง น บต งแต เวลาท เร มซ อมแซมแก ไข หากเก นระยะเวลาท ก าหนด ผ ชนะ การประกวดราคาจะต องน า AMR System ท ม ความสามารถไม น อยกว ามาทดแทน โดยไม ค ดราคาและค าใช จ าย ใดๆ ท งส น ถ าผ ชนะการประกวดราคาไม ปฏ บ ต ตาม การไฟฟ านครหลวงม ส ทธ ด าเน นการแก ไขเอง หร อจ าง บ คคลภายนอกท าการซ อมแซมแก ไข โดยผ ชนะการประกวดราคาต องออกค าใช จ ายในการจ างบ คคลภายนอกท า การซ อมแซมแก ไขท งส นแทนการไฟฟ านครหลวง และการด าเน นการด งกล าวผ ชนะการประกวดราคาย งต อง ร บผ ดชอบการร บประก นต าง ๆ ตามเง อนไขด วย ผ ชนะการประกวดราคาม หน าท บ าร งร กษา ท กๆ 12 เด อนต อคร ง(รายละเอ ยดตามข อก าหนด ในการบ าร งร กษา) และซ อมแซมแก ไข AMR System ให อย ในสภาพใช งานได ด อย เสมอตลอดระยะเวลา ด งกล าวในวรรคหน ง ด วยค าใช จ ายของผ ชนะการประกวดราคา โดยให ม เวลาท AMR System ข ดข องรวม ตามเกณฑ การค านวณน บไม เก นเด อนละ 72 ช วโมง หร อร อยละ 10 ของเวลาใช งานท งหมดของเด อนน น แล วแต ต วเลขใดจะมากกว าก น ม ฉะน น ผ ชนะการประกวดราคาต องยอมให การไฟฟ านครหลวง ค ด ค าปร บในช วงเวลาท ไม สามารถใช AMR System ได ในส วนท เก นก าหนดข างต นในอ ตราช วโมงละ 0.15% ของราคาขายต อช ด เกณฑ การค านวณเวลาข ดข องของระบบการอ านเคร องว ดหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต AMR System ตามวรรคสอง ม รายละเอ ยดตามเง อนไขของส ญญาซ อขาย 2.20 ผ ชนะการประกวดราคา จะต องเสนออ ตราค าบร การซ อมบ าร งร กษาอ ปกรณ ท กช นท เสนอ เป นรายป แบบรวมอะไหล หล งจากหมดระยะเวลาร บประก นค ณภาพ เป นระยะเวลา 2 ป โดยแจก แจงรายการค าบร การบ าร งร กษา ฯให ช ดเจน ด งน - ส าหร บอ ปกรณ แบบรวมอะไหล ในอ ตราไม เก นป ละ 8 % ของม ลค าอ ปกรณ ตามส ญญา - ส าหร บซอฟต แวร ในอ ตราไม เก นป ละ 15 % ของม ลค าซอฟต แวร ตามส ญญา การไฟฟ านครหลวงจะไม น ามาพ จารณาในการจ ดซ อคร งน แต สงวนส ทธ ท จะท าส ญญาจ างใน ภายหล ง ตามราคาท เสนอโดยผ ชนะการประกวดราคาจะต องแจ งให การไฟฟ านครหลวงทราบภายใน 7 ว น น บถ ดจากว นประกวดราคา และขอสงวนส ทธ ท จะไม พ จารณา หร อไม จ ดซ อก บผ เสนอราคาท ไม เสนอราคา ค าบร การซ อมบ าร งร กษา หร อเสนอราคาค าซ อมบ าร งร กษาเก นเกณฑ ท การไฟฟ านครหลวงก าหนด ผ ร บจ างม หน าท บ าร งร กษา ท กๆ 12 เด อนต อคร ง(รายละเอ ยดตามข อก าหนดในการ บ าร งร กษา) และซ อมแซมแก ไข AMR System ให อย ในสภาพใช งานได ด อย เสมอ ถ าภายในระยะเวลา ด งกล าว AMR System ช าร ดบกพร อง หร อใช งานไม ได ท งหมดหร อบางส วน และความช าร ดบกพร อง เก ดข น โดยม ใช ความผ ดของผ ว าจ าง ผ ร บจ างจะต องจ ดการซ อมแซมแก ไข หร อเปล ยนให อย ในสภาพใช การ ได ด ด งเด ม โดยจะต องเร มด าเน นการ ภายใน 4 ช วโมง น บต งแต เวลาท ได ร บแจ งจากผ ว าจ าง และซ อมแซม แก ไข หร อเปล ยนให อย ในสภาพท ใช การได ด ภายใน 20 ช วโมง น บต งแต เวลาท เร มซ อมแซมแก ไข หากเก น ระยะเวลาท ก าหนด ผ ร บจ างจะต องน า AMR System ท ม ความสามารถไม น อยกว ามาทดแทน โดยไม ค ด 29

33 ราคาและค าใช จ ายใด ๆ ท งส น ถ าผ ร บจ างไม ปฏ บ ต ตาม ผ ว าจ างม ส ทธ จ างบ คคลภายนอกซ อมแซมแก ไข โดยผ ร บจ างจะต องออกค าใช จ ายในการจ างบ คคลภายนอกท าการซ อมแซมแก ไขท งส นแทนผ ว าจ าง ผ ร บจ างม หน าท บ าร งร กษา และซ อมแซมแก ไข AMR System ให อย ในสภาพใช งานได ด อย เสมอโดยให ม เวลาข ดข องรวมตามเกณฑ การค านวณน บไม เก นเด อนละ 72 ช วโมง หร อร อยละ 10 ของเวลา ใช งานท งหมดของเด อนน น แล วแต ต วเลขใดจะมากกว าก น ม ฉะน น ผ ร บจ างต องยอมให ผ ว าจ างค ดค าปร บ ในช วงเวลาท ไม สามารถใช งานได ในส วนท เก นก าหนดข างต น ในอ ตราช วโมงละ 0.15% ของราคาอ ปกรณ ท ไม สามารถใช งานได เกณฑ การค านวณเวลาข ดข องของ AMR System ตามวรรคหน งให เป นไปด งน - กรณ ท AMR System เก ดข ดข องพร อมก นหลายหน วย ให น บเวลาข ดข องหน วยท ม ต วถ วงท มากท ส ดเพ ยงหน วยเด ยว - กรณ ความเส ยหายอ นส บเน องมาจากความข ดข องของ AMR System เก ดต างเวลาก น เวลา ท ใช ในการค านวณค าปร บจะเท าก บเวลาข ดข องของ AMR System หน วยน นค ณด วยต วถ วง ซ งม ค าต างๆ ตามรายการท แนบ แล วน ามารวมก น ในการบ าร งร กษา หากผ ร บจ างผ แทน ช าง หร อล กจ างของผ ร บจ างจงใจ หร อประมาทเล นเล อ หร อไม ม ความร ความช านาญพอ กระท าหร องดเว นการกระท าใด ๆ เป นเหต ให AMR System ของผ ว าจ าง เส ยหาย หร อไม อย ในสภาพท ใช การได ด โดยไม อาจแก ไขได ผ ร บจ างจะต องจ ดหา AMR System ท ม ค ณภาพ และความสามารถในการใช งานไม ต ากว าของเด ม และต องเป นระบบท ไม ม การใช ร วมก บหน วยงาน หร อองค กรอ นมาชดใช แทน หร อชดใช ราคา AMR System ในขณะท เก ดความเส ยหาย ในกรณ ท ไม อาจ จ ดหา AMR System ด งกล าวมาใช แทนให แก ผ ว าจ าง ภายในเวลาท ผ ว าจ างก าหนด น บต งแต เวลาท ผ ว าจ าง บอกกล าว ให ผ ร บจ างจ ดหา AMR System มาชดใช แทนหร อชดใช ราคา AMR System ตามวรรคแรก ผ ร บ จ างย นยอมให ผ ว าจ างปร บเป นรายว น ในอ ตราร อยละ 0.15 ของค าบร การบ าร งร กษาท เสนอ แต ไม ต ากว า ว นละ 100 บาท จนกว าผ ว าจ างบอกเล กส ญญา และหากผ ว าจ างต องใช AMR System ท อ นแทน ผ ร บจ าง ย นยอมชดใช ค าใช จ ายแทน ผ ว าจ างอ กด วย 2.21 ก อนการย นซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคา ผ ประสงค จะเสนอราคาควรตรวจด รายละเอ ยดเอกสารการประกวดราคาให ถ ถ วน และเข าใจท งหมดเส ยก อนท จะตกลงย นซองเอกสารข อเสนอ การประกวดราคา ตามเง อนไขการประกวดราคาด วยระบบอ เล กทรอน กส อาท เช น การระบ ช อผล ตภ ณฑ ร น และประเทศท จดทะเบ ยนเคร องหมายการค า ขอให ผ ประสงค จะเสนอราคาตรวจสอบให แน ช ด และ ครบถ วนถ กต องก อนการย นด วย ถ าระบ รายละเอ ยดไม ครบถ วน การไฟฟ านครหลวงอาจจะไม พ จารณา เอกสารการประกวดราคาคร งน ผ ประสงค จะเสนอราคาจะอ ทธรณ หร อฟ องร อง หร อจะเร ยกค าเส ยหายใด ๆ จากการไฟฟ านครหลวงม ได ท งส น การต ดส นของการไฟฟ านครหลวงถ อเป นเด ดขาด 2.22 ว นย นซองข อเสนอการประกวดราคา ให ผ ประสงค จะเสนอราคาส งต วแทนมาจ บสลาก เพ อก าหนดว นทดสอบ โดยม รายละเอ ยดตาม บทท 3 ข อ 5 การทดสอบส าหร บการพ จารณาทางด าน เทคน ค และถ าผ ประสงค จะเสนอราคารายใด ไม ผ านการพ จารณาด านเทคน คด านเอกสาร การไฟฟ านคร หลวง จะเล อนล าด บการทดสอบในล าด บถ ดไปข นมาแทนท โดยผ จ บสลากจะต องม หน งส อมอบอ านาจจาก บร ษ ท เพ อเป นต วแทนในการจ บสลากด วย 2.23 ผ ชนะการประกวดราคาต องร บผ ดชอบในการส งของพร อมต ดต งอ ปกรณ เสร มหร อ Software เพ มเต ม เพ อให ระบบการอ านเคร องว ดหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต AMR System ท างานได อย าง สมบ รณ โดยไม ค ดค าใช จ ายเพ มจากการไฟฟ านครหลวง 2.24 ผ ชนะการประกวดราคาต องต ดสต กเกอร ระบ ช อบร ษ ทผ ชนะการประกวดราคา, เบอร โทรศ พท, เลขท ช ด, เลขท ส ญญาซ อขาย, ว นท เร มการร บประก น, ว นท ส นส ดการร บประก น และเบอร โทรศ พท ท ต ดต อเม อ AMR System ข ดข อง เป นอย างน อยบนเคร องคอมพ วเตอร ฯ และต เคร องว ดท เสนอ 30

34 2.25 ผ ประสงค จะเสนอราคาจะต องจ ดท าเอกสารข อเสนอทางเทคน ค (Technical Proposal) ตามเง อนไขประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 3.1 เป นซอฟต ไฟล ท บ นท กในแผ น CD จ านวน 1 ช ด แนบพร อมซองเอกสารข อเสนอการประกวดราคา ท งน หากม ข อความไม ตรงก นระหว างเอกสารช ด ต นฉบ บและแผ น CD การไฟฟ านครหลวงจะย ดถ อเอาข อความในเอกสารช ดต นฉบ บเป นฉบ บท ถ กต อง 2.26 ผ ชนะการประกวดราคาจะต องแจ งราคาอ ปกรณ ท กช นท เสนอแยกแต ละรายการให การ ไฟฟ านครหลวงทราบ ภายใน 7 ว น น บถ ดจากว นประม ลราคา 2.27 ผ ชนะการประกวดราคาจะต องเข าร วมในการปร บแต งประส ทธ ภาพของ AMR System ก บอ ปกรณ เช อมต อท การไฟฟ านครหลวงใช งานอย จนสามารถใช งานได เป นอย างด 2.28 ราคาเร มต นการประกวดราคาท 316,176, บาท (สามร อยส บหกล านหน งแสนเจ ด หม นหกพ นเก าร อยสามส บห าบาทถ วน) ต อระบบ 2.29 ในการเสนอราคาผ เสนอราคาต องเสนอลดราคาข นต า (Minimum Bid) ไม น อยกว าคร งละ 600, บาท จากราคาเร มต นการประม ล และการเสนอราคาคร งถ ดๆ ไป ต องเสนอลดราคาคร งละ ไม น อยกว า 600, บาท จากราคาคร งส ดท ายท เสนอลดแล ว 2.30 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องวางหล กประก นซองพร อมก บการย นซองประกวดราคา จ านวน 7,904, บาท ( เจ ดล านเก าแสนส พ นส ร อยย ส บสามบาทสามส บแปดสตางค ) 31 ******************

35 3. PROPOSALS 3.1 ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO BIDDERS The definitions of all technical terms in this specification are in accordance with the standards specified as the reference standard Bidders are requested to fill in all blanks of the forms "TECHNICAL PROPOSALS" in clause 3.3 as completely as possible and return them with the quotation. Failure to submit or sufficiently fill in the information as required may render the bid incomplete and constitute a sufficient cause for rejection of the bid If the space provided in any form is not sufficient, continuation sheets can be added If there are any DISCREPANCIES between the information filled in any form in this section and those in the other part of the bid, MEA shall take the information in this section as CORRECT and BINDING Bidders shall mention clearly all deviations from MEA's specification and fill in the "DEVIATION FROM MEA'S SPECIFICATION FORM" in clause 3.4 herein attached The characteristics of all equipment and/or materials proposed shall be considered and binding in compliance with MEA's specification if not otherwise stated in this section as having deviations Bidders who offer locally-made products which are officially registered with the Ministry of Industry or bear the standards mark of TISI (Thai Industrial Standards Institute) shall submit with the bid the copies of the register or the copies of the license Reference list of supply and field experience shall also be taken into consideration when evaluating the bids, bidders are therefore required to also attach the reference lists of supply of the equipment and/or materials having the same design and material as proposed with the quotation Guaranteed period for the proposed equipment and/or materials shall be specified where required in the "TECHNICAL PROPOSALS" in clause 3.3, otherwise such quotation may not be considered Type test or design test reports of the equipment and/or materials are required if mentioned in MEA's TECHNICAL SPECIFICATIONS Proposed specification of bidder totally duplication (copy) of MEA's TECHNICAL SPECIFICATION will be disregarded Bidders shall submit the following information with the bid to enable MEA to determine the suitability of the equipment and/or materials for their purposes. 32

36 Complete descriptive information, and detailed catalog of the proposed equipment and/or materials Outline drawings showing the construction and dimensions of the proposed equipment and/or materials List of materials to be supplied Packing details drawings and/or drawings showing dimensions of the reel (if any). All information shall be in ENGLISH and machine printed or typed. Information on drawing shall be engineering lettering. All measurements and quantities shall be expressed in the unit of METRIC SYSTEM. If they are expressed in other systems, the metric equivalent shall also be shown Bidder shall submit the details of recommended maintenance periods and required spare parts needed for maintaining the offered equipment on separate sheet(s) as attached form in clause 3.2 Each maintenance period shall also be included with price for each spare part item. The price quoted for Clause 3.2 will not be taken into account for the price evaluation. MEA reserves the right to purchase or not to purchase this item. 33

37 3.2 ใบย นข อเสนอการประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เร ยน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 1. ข าพเจ า (บร ษ ท, ห าง, ร าน)...อย เลขท..... ถนน... ต าบล/แขวง... อ าเภอ/เขต......จ งหว ด...โทรศ พท... โทรสาร...โดย... ผ ลงนามข างท ายน ได พ จารณาเง อนไขต าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส และเอกสารเพ มเต ม (ถ าม )เลขท MP WHX โดยตลอดและยอมร บข อก าหนด และเง อนไขน นแล ว รวมท งร บรองว า ข าพเจ าเป นผ ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามท ก าหนดและไม เป นผ ท งงานของ ราชการ หร อร ฐว สาหก จ 2. ข าพเจ าขอเสนอรายการพ สด รวมท งบร การ ซ งก าหนดไว ในประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส ด งต อไปน ล าด บ/รห ส รายการ จ านวน ก าหนดส งมอบ 1. ระบบการอ านเคร องว ดหน วยไฟฟ าแบบอ ตโนม ต พร อมต ดต ง (Automatic Meter Reading System) ประกอบด วย 1.ระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center (ด ข อก าหนด รายละเอ ยดของระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center) ประกอบด วย 1.1 Blade Enclosure จ านวน 2 ช ด 1.2 เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายส าหร บให บร การฐานข อม ล (Database Server) จ านวน 2 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) โปรแกรมระบบจ ดการฐานข อม ล 1.3 เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายส าหร บให บร การโปรแกรม ประย กต (Application Server) จ านวน 3 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) 1.4 เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายส าหร บให บร การส อสารข อม ล (Communication Server) จ านวน 3 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) โปรแกรม ให บร การส อสารข อม ล 34 1 ระบบ ตามเง อนไขเพ มเต ม ข อ 2.11

38 ล าด บ/รห ส รายการ จ านวน ก าหนดส งมอบ 1.5 เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายส าหร บจ พ อาร เอส (GPRS Server) จ านวน 3 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) 1.6 เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายส าหร บบร หารจ ดการและควบค ม การป องก นไวร ส (Virus Protection Management Server) จ านวน 2 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) 1.7 หน วยจ ดเก บข อม ลภายนอก (Disk Storage System) จ านวน 2 ช ด โปรแกรมส าเนาข อม ลเฉพาะส วนต างของข อม ลเด ม โปรแกรมส าเนาข อม ลท งหมด สามารถท าการส าเนา โปรแกรมส าเนาข อม ลแบบข ามเคร อข าย 1.8 อ ปกรณ ส ารองข อม ล (Tape Library) จ านวน 1 ช ด โปรแกรมควบค มการท างานและจ ดการ Tape Library 1.9 อ ปกรณ Firewall จ านวน 3 ช ด 1.10 อ ปกรณ Router จ านวน 3 ช ด ย ห อ...ร น อ ปกรณ สล บส ญญาณ (Switch) จ านวน 2 ช ด 1.12 เคร องคอมพ วเตอร สถาน งาน (Workstation Computer) จ านวน 4 ช ด ย ห อ...ร น เคร องคอมพ วเตอร พกพา (Notebook Computer) จ านวน 2 ช ด 1.14 เคร องพ มพ เลเซอร (Laser Printer) จ านวน 2 ช ด ย ห อ...ร น ค าด าเน นการต ดต ง Hardware และ Software ให ใช งาน ได อย างสมบ รณ พร อมหน งส อค ม อการใช งาน (User s Manual) เท าก บจ านวนท จ ดซ อท กรายการ โดยระบบคอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center ม รายละเอ ยดตาม ข อก าหนดรายละเอ ยด 4.1 ระบบ คอมพ วเตอร ส าหร บ AMR Data Center ท แนบ 35

39 ล าด บ/รห ส รายการ จ านวน ก าหนดส งมอบ 2. ระบบส อสารส าหร บ AMR System (ด ข อก าหนดรายละเอ ยดของ ระบบส อสารส าหร บ AMR System) จ านวน 1 ระบบ ประกอบด วย 2.1 อ ปกรณ Opitcal Line Terminal พร อม Chassis จ านวน 52 ช ด 2.2 อ ปกรณ Optical Network Unit จ านวน 7,265 ช ด 2.3 เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บบร หารจ ดการเคร อข าย (EMS Server) จ านวน 1 ช ด โปรแกรมควบค มระบบงาน (Operating System) โปรแกรมบร หารจ ดการเคร อข าย (Element Management System) Unlimited License 2.4 เคร องไมโครคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จ านวน 2 ช ด 2.5 เคร องคอมพ วเตอร พกพา(Notebook Computer) จ านวน 2 ช ด 2.6 เคร องพ มพ เลเซอร (Laser Printer) A4 จ านวน 1 ช ด 2.7 ค าด าเน นการต ดต ง Hardware และ Software ให ใช งานได อย างสมบ รณ พร อมหน งส อค ม อการใช งาน (User s Manual) เท าก บจ านวนท จ ดซ อท กรายการ โดยม รายละเอ ยดตาม ข อก าหนดรายละเอ ยดของระบบส อสาร ส าหร บ AMR system ท แนบ 3 เคร องว ดฯพร อมอ ปกรณ ประกอบ และ AMR software 3.1 Time-of-use meter with RS232 port, three phase, three wire, 2.5(10) A, 120 Vac 50 Hz for metering unbalance 3-phase load supplied from three wire open delta connected voltage transformers and CT secondary output rating 5 A. The meter conforming to the specification no.562 : TIME-OF-USE METER (รห สพ สด ) จ านวน 3,387 ช ด 36

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ ดซ อเคร อง SCANNER

ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ ดซ อเคร อง SCANNER ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ ดซ อเคร อง SCANNER 1. ความเป นมา ในป จจ บ นกรมบ งค บคด ได นาระบบคอมพ วเตอร มาใช ในการปฏ บ ต งาน และบร การประชาชน ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ทาให การปฏ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

ร าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซ อโปรแกรมระบบสารสนเทศเก ยวก บน กศ กษา จ านวน 1 ระบบ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส.

ร าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซ อโปรแกรมระบบสารสนเทศเก ยวก บน กศ กษา จ านวน 1 ระบบ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส. ร าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซ อโปรแกรมระบบสารสนเทศเก ยวก บน กศ กษา จ านวน 1 ระบบ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส. 1) ความเป นมา มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ม ความจ าเป นต องจ ดหาระบบสารสนเทศเก

More information

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท ประกาศ สถาบ นมะเร งแห งชาต เร อง ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สถาบ นมะเร งแห งชาต ม ความประสงค จะประกวดราคาจ าง SCAN เอกสารเวชระเบ ยนผ ป วย ท งหมดไม เก น 8 ล านแผ น ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน

More information

ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างคร งท 1 ประกาศส าน กงาน ก.พ. เร อง ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร พร อมต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -------------------------------- ด วยส าน กงาน ก.พ. ม ความประสงค จะประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ

More information

-ร าง- ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาและทดแทนเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และโปรแกรมส าน กงาน

-ร าง- ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาและทดแทนเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และโปรแกรมส าน กงาน -ร าง- ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาและทดแทนเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และโปรแกรมส าน กงาน ๑. ความเป นมา ส าน กราชเลขาธ การ เป นหน วยงานท ม หน าท ปฏ บ ต งานเลขาน การในพระองค

More information

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ...

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... (ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... ด วยองค การขนส งมวลชนกร งเทพ ม ความประสงค ดาเน นการตามโครงการจ

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร างเอกสารประกวดราคา ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe)

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร างเอกสารประกวดราคา ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร างเอกสารประกวดราคา ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ เพ อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) 1. ความเป นมาของโครงการ การประมวลผลข อม ลสถ ต ในโครงการ ส ารวจ/ส ามะโน ขนาดใหญ

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

โครงการเช าใช คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร เพ อบร การงานประก นส งคม ๐๙/๐๔/๕๓ หน า ๑

โครงการเช าใช คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร เพ อบร การงานประก นส งคม ๐๙/๐๔/๕๓ หน า ๑ ร าง ข อก าหนดและรายละเอ ยดการเช าใช คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร เพ อบร การงานประก นส งคม ค าน ยาม ๑. คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ประกอบ หมายถ ง คอมพ วเตอร พ มพ คอมพ วเตอร ส ารองไฟฟ า เต าร บส ญญาณ สายส ญญาณ เต

More information

1. เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

1. เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท /255 2 การจ างบ รณาการระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส กระทรวงพาณ ชย ลงว นท ม นาคม 2552 -------------------------------- ส าน กงานปล ดก ระทรวงพาณ ชย ซ งต อไปน

More information

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ส าหร บการบร หารงานระบบอาคาร การบร การร กษาความปลอดภ ย และการบร การร กษา ความสะอาด ระยะเวลา 10 เด อนต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 ถ งว นท 30

More information

เอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท.

เอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท. เอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... การจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รายการ คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า ๑ ล านบาท รวม ๑๘ รายการ ตามประกาศส าน กงบประมาณ ลงว นท... ส าน กงบประมาณม

More information

ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) จ างซ อมแซมอาคารท พ กกระทรวงย ต ธรรม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส...

ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) จ างซ อมแซมอาคารท พ กกระทรวงย ต ธรรม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส... ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) จ างซ อมแซมอาคารท พ กกระทรวงย ต ธรรม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส... ๑. ความเป นมาของโครงการ ด วยอาคารท พ กกระทรวงย ต ธรรม จ งหว ดนครศร ธรรมราช

More information

เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด

เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด ซ งต อไปน เร ยกว า ระบบคอมพ วเตอร ซ งประกอบด วย ท รายการ จานวน หน วย 1 อ ปกรณ

More information

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ 1. ความเป นมา 1.1 การพ ฒนาระบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ เน องจากร ปแบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ ท ม อย ในป จจ บ นม ความล าช าไม สามารถสนองตอบ

More information

ประกาศส าน กนายกร ฐมนตร

ประกาศส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ เล ม ๑๓๒ ตอนพ เศษ ๒๙ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ ก มภาพ นธ ๒๕๕๘ ประกาศส าน กนายกร ฐมนตร เร อง แนวทางปฏ บ ต ในการจ ดหาพ สด ด วยว ธ ตลาดอ เล กทรอน กส (Electronic Market: e - market) และด วยว ธ ประกวดราคาอ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ การบร หาร ส ญญา ส ญญา ส ญญา หมายถ ง การใด อ นได กระท าลง โดยชอบด วยกฎหมายและด วยใจสม คร ม งเน น โดยตรงต อการผ กน ต ส มพ นธ ข นระหว างบ คคล หร อน ต บ คคล ต งแต สองฝ ายข นไป เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายเพ อทดแทนเคร องเด ม ของส าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายเพ อทดแทนเคร องเด ม ของส าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ -๑- ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายเพ อทดแทนเคร องเด ม ของส าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ ๑. ความเป นมาของโครงการ ๑.๑ เน องจากป จจ บ นเคร องคอมพ วเตอร

More information

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลบางไทร เร อง สอบราคาจ าง บ กเบ กถนนสายบางใหญ -จ าแก ว(ฝ งตะว นตก ตอนปลาย) หม ท ๑ต าบลบางไทร อ าเภอเม องส ราษฎร ธาน จ งหว

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลบางไทร เร อง สอบราคาจ าง บ กเบ กถนนสายบางใหญ -จ าแก ว(ฝ งตะว นตก ตอนปลาย) หม ท ๑ต าบลบางไทร อ าเภอเม องส ราษฎร ธาน จ งหว ประกาศองค การบร หารส วนต าบลบางไทร เร อง สอบราคาจ าง บ กเบ กถนนสายบางใหญ -จ าแก ว(ฝ งตะว นตก ตอนปลาย) หม ท ๑ต าบลบางไทร อ าเภอเม องส ราษฎร ธาน จ งหว ดส ราษฎร ธาน ----------------------------------------------

More information

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ ข อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A2 การจ ดท าผ งการใช ท ด น/การใช ประโยชน ท ด น ในพ นท ล มน า รวมท งการจ ดท าพ นท ป ดล อมพ นท ช มชนและ เศรษฐก จหล ก ส าหร บพ นท ล มน าเจ าพระยา คณะกรรมการพ จารณาค ดเล

More information

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ระบบซอฟแวร Microsoft office ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน ๑. หล กการและเหต ผล กรมสว สด การและค มครองแรงงานได ใช พระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เป นเคร องม อใน ก าร บร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยการซ อ การจ าง และการจ างท ปร

More information