๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม

Size: px
Start display at page:

Download "๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม"

Transcription

1 ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ระยะเวลาการจ ดงานว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ โรงแรมเซ นทาราแกรนดC และบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรC เซ นทร ลเว ลดC ***************************** ๑. ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ท ก าหนดจ ดข นระหว%างว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ นทาราแกรนดG และบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรG เซ นทร ลเว ลดG โดยม ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) เปKนผ Nก าหนดขอบเขตงาน ส าน กงานฯ หมายถ ง ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) ผ Iด าเน นงาน หมายถ ง บร ษ ทท เปKนผ Nด าเน นการจ ดงานตามขอบเขตงานท ก าหนด ขอบเขตงานหร อ TOR ฉบ บน ครอบคล มการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ในเน อหาของงานท เก ยวขNอง ด งน ๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม ๑.๑.๑ พ ธ เปYดงานภาคน ทรรศการ และการเตร ยมการว นร บเสด จ ๑.๑.๒ การเปYดงานภาคการประช ม ๑.๑.๓ การจ ดงานส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ๑.๒ การจ ดน ทรรศการ แบ$งเปOน ๔ ส$วน ๑.๒.๑ น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และพระบรมวงศาน วงศG ๑.๒.๒ น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต ๑.๒.๓ น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ย จากสถาบ นการศ กษาและหน%วยงานเคร อข%ายในระบบว จ ย ร ฐว สาหก จ หน%วยงานในก าก บของร ฐ และภาคเอกชน ท วประเทศ ๑.๒.๔ การบร หารจ ดการน ทรรศการในภาพรวมท งหมดนอกเหน อจากขNอ ๑.๒.๑-๑.๒.๓ พรNอมดNวยการประชาส มพ นธG/ เผยแพร%ภายในพ นท การจ ดงาน และบร เวณใกลNเค ยง ๑.๓ การจ ดประช ม/ส มมนาในร ปแบบต$างๆ แบ$งเปOน ๖ ส$วน ๑.๓.๑ การจ ดการของการประช มขนาดใหญ%เพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๑,๐๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๑๐ ห วเร อง ๑.๓.๒ การจ ดการของการประช มขนาดกลางเพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๑๒-๑๕ ห วเร อง ๑.๓.๓ การจ ดการของการประช มกล %มเฉพาะเร องเพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๕๐-๖๐ ห วเร อง ๑.๓.๔ การจ ดการเพ อถ%ายทอดกระบวนการหร อเทคน คท เก ยวขNองก บการว จ ย : Twilight Program เพ อรองร บผ NเขNาร%วม ประช ม ประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๒๐ ห วเร อง ๑.๓.๕ การจ ดงานส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) เพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มในระหว%างว นท ๒๓-๒๕ ส งหาคม ๒๕๕๕ ๑.๓.๖ การจ ดการของการประช มส มมนา การฝsกอบรม การแถลงข%าว และอ นๆ ท จะม ข นก%อนการจ ดงาน หร อใน ระหว%างการจ ดงานตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๑.๔ การจ ดท าและบร หารระบบลงทะเบ ยน เพ อรองร บ ๑.๔.๑ การลงทะเบ ยนของผ NเขNาร%วมประช มในหNองประช มขนาดใหญ% หNองประช มขนาดกลาง หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง หNอง Twilight Program และหNองประช มอ นๆ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด โดยรองร บผ NเขNาร%วมประช มตลอดงานไดNไม%นNอยกว%า ๓๐,๐๐๐ ท น ง ๑.๔.๒ ผ NเขNาเย ยมชมน ทรรศการต%างๆ ตลอดการจ ดงาน

2 ๒ ๑.๕ การจ ดท าแผนประชาส มพ นธCและก จกรรมตามแผนประชาส มพ นธCงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ในช$วงก$อน-ระหว$าง-หล งการจ ดงาน ๑.๖ การจ ดการภาพรวมของงานในส$วนต$างๆ เพ ออ านวยความสะดวกเก ยวก บ ๑.๖.๑ Highlight Stage ๑.๖.๒ การเด นทางของเจNาหนNาท ๑.๖.๓ การร กษาความปลอดภ ยภายในงาน ๑.๖.๔ การจ ดส%งและการจ ดเตร ยมเอกสาร ๑.๖.๕ การร กษาความสะอาดระหว%างงาน ๑.๖.๖ การจ ดการภาพรวมอ นๆ ๒. รายละเอ ยดการด าเน นงาน ผ Nร บด าเน นงานจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ตNองจ ดเตร ยมรายละเอ ยดท เก ยวขNองเพ อน าส %เปuาหมายการสรNาง ว จ ยเพ อการเร ยนร N ส %การน าไปใชNประโยชนG ด งต%อไปน ๒.๑ การจ ดท าผ งพ นท ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ๒.๑.๑ ผ Nร บด าเน นงานตNองจ ดท าผ งพ นท การจ ดงานใหNส าน กงานฯ พ จารณาความเหมาะสม ในการแบ%งส ดส%วนพ นท ส าหร บก จกรรมต%างๆ ท ส าน กงานฯ ก าหนดใหNม ข นระหว%างงานตาม ขอบเขตของงาน ในขNอ ๑ โดย ๒.๑.๑.๑ ม การน าเสนอเปKนมาตราส%วนท ช ดเจน ๒.๑.๑.๒ ม การแยกส ของพ นท และก จกรรม ๒.๑.๑.๓ ม การแบ%งโซนของก จกรรมท เหมาะสมและรองร บการปฏ บ ต งานจร ง ๒.๑.๑.๔ ม การปร บปร งแกNไขเปKนระยะตามความประสงคGของส าน กงานฯ ๒.๑.๑.๕ จ ดท าและส%ง file ขNอม ลใหNส าน กงานฯ ส าหร บการต พ มพGและเผยแพร%ในล กษณะต%างๆ ๒.๑.๑.๖ ผ Nร บด าเน นงานตNองบร หารจ ดการก จกรรมต%างๆ ของงานตามผ งพ นท ท ไดNน าเสนอไวNต%อส าน กงานฯ ๒.๒ การก าหนดแนวค ดของงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ผ Nด าเน นงานตNองม การน าเสนอแนวค ดการจ ดงานท ครอบคล มภาพรวมและก จกรรมตามท ระบ ไวNใน (ขNอ ๑ ขอบเขตงาน) โดยกรอบแนวค ดของการจ ดงานในปwน ตNองแสดงใหNเห นถ ง ความเช อมโยงของเคร อข$ายและงานว จ ย ท น าส %การสรNางสรรคGและ การพ ฒนาประเทศ โดยผ Nด าเน นงานตNองวางแนวค ดในการจ ดงาน และจ ดองคGประกอบของงานท ส อถ งแนวค ดในเร องด งกล%าว พรNอม ตNองออกแบบส ญล กษณGของการจ ดงานในปw ๒๕๕๖ ท ส มพ นธGก บแนวค ดในการจ ดงานดNวย ๒.๓ การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ส าน กงานฯ ใหNความส าค ญก บการส อใหNเห นถ งพระอ จฉร ยภาพและแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และความเช อมโยงของแนวพระราชด าร ก บงานของพระบรมวงศาน วงศG ๒.๓.๑ พ นท จ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตNองม ความเช อมโยงในการเร ยงรNอยเน อหาการน าเสนอในพ นท ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร ๒.๓.๒ การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในภาพรวม ตNองส อใหNเห นใหN แนวพระราชด าร ดIานการพ ฒนาด น น า ปZาไมI ในบร บทต$างๆ ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว พรNอมดNวยการจ ดน ทรรศการของสมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร โดยแนวทาง ของการน าเสนอในภาคน ทรรศการของท งหมด ตNองม การเช อมโยงก นโดยสามารถเร ยงรNอยเน อหาของการน าเสนอไดNอย%างต%อเน องก น และผ Nด าเน นงานตNองน าเสนอขNอม ลท ใชNในการจ ดน ทรรศการใหNส าน กงานฯ พ จารณา เพ อแสดงใหNเห นว%าไดNม การศ กษาขNอม ลเก ยวก บ เน อหาท น าเสนอในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไดNอย%างน%าเช อถ อ พรNอมน ตNองม การน างานของส าน กงานฯ ท ม ความเก ยวขNองก บงาน ตามแนวพระราชด าร ในเร องน ามาร%วมน าเสนอในการจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ดNวย ๒.๓.๓ รายละเอ ยดของน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประกอบดNวย ร ปแบบ เน อหา เทคน คว ธ และอ ปกรณGต%างๆ ด งน ๒.๓.๓.๑ การจ ดพ นท น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในแต%ละโซนม ความเช อมโยงก น ท งในดNานพ นท เน อหา และ การตกแต%ง ๒.๓.๓.๒ การจ ดน ทรรศการควรอย %ภายใตNแนวค ด พระบาทสมเด จพระเจIาอย $ห วในพระกรณ ยก จดIานด น น า ปZาไมI

3 ๓ ๒.๓.๓.๓ การจ ดน ทรรศการตามแนวค ดท ระบ ใน ๒.๓.๑-๒.๓.๓ ตNองม การจ ดแสดงน ทรรศการอย%างนNอย ๕ โซน ประกอบดNวย โซนท ๑ น าเสนอดNวยแท%นเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และสมเด จพระนางเจNา พระบรมราช น นาถ ท ม บรรยากาศของสวนน า ในร ปแบบท ส มผ สไดNในล กษณะ Interactive โซนท ๒ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอเน อหาในโซนเปKนน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว ในพ นท ความส ง ไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร เปKนขNอม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ครอบคล มเร องด น น า ป{าไมN และคน โดยบอกถ งแหล%งท มาของ ขNอม ลของหน%วยงานท เช อถ อไดN - จ ดตกแต%ง Inkjet ไม%นNอยกว%า ๔ ช น - น าเสนอดNวยว ด ท ศนGขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว จ านวน ๑ ช ด - น าเสนอเปKนเทคน ค QR Code จ านวนไม%นNอยกว%า ๒ ช ด - ตกแต%งพ นท เปKนสวน ดNวยไมNดอก หร อไมNใบอย%างสวยงาม - จ ดตกแต%งการน าเสนอดNวยแสงไฟท สวยงามพรNอมป พรม โซนท ๓ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอน ทรรศการพระอ จฉร ยภาพดNานงานศ ลปาช พ ของสมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถในพ นท ขนาดใหญ%ความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔๐ เมตร - จ ดตกแต%งพ นท ดNวยภาพ Inkjet ขนาดใหญ%ไม%นNอยกว%า ๒ ช น พรNอมปuายช อโซน - น าเสนอดNวยว ด ท ศนGขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว - ตกแต%งบรรยากาศของโซนดNวยไมNดอก หร อไมNใบ พรNอมป พรม โซนท ๔ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - จ ดแสดงขNอม ลในพ นท ขนาดใหญ%ไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร เก ยวก บโครงการศ กษาต%างๆ ของสมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในพ นท ขนาดใหญ%ความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร - เทคน ค Touchscreen book พรNอมแหล%งขNอม ลท เช อถ อไดN - จอน าเสนอเทคน ค Interactive media ขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว ๑ ช ด - จ ดตกแต%งพ นท ดNวยภาพ Inkjet ขนาดใหญ% อย%างนNอย ๑ ช ด พรNอมการจ ดแสงส ท สวยงาม พรNอมป พรม โซนท ๕ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอน ทรรศการท เก ยวขNองก บสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร ใน โครงสรNางความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔๐ เมตร เก ยวก บพระอ จฉร ยภาพดNานการว จ ยทางการแพทยG - จ ดใหNม การแสดงภาพหร อว ด ท ศนGในขนาดจอไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว จ านวน ๑ ช ด - จ ดท า Media presentation ในเน อหาท เก ยวขNองก บโซนแรก - จ ดโครงสรNางประกอบการน าเสนอภาพหร อว ด ท ศนGอย%างเหมาะสมและสวยงาม โดยประกอบดNวย Inkjet - ตกแต%งบรรยากาศดNวยไมNดอกหร อไมNใบ และจ ดแสงส ท สวยงาม พรNอมป พรม ท งน สามารถปร บเปล ยนร ปแบบและขNอม ลไดNตามท ส าน กงานฯ เห นเหมาะสม ๒.๓.๔ การด าเน นการอ นๆ ท เก ยวขIองก บน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๔.๑ ส าน กงานฯ จะจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ใหNแก%ผ Nด าเน นงานเฉพาะงานและก จกรรมท เก ยวขNองก บส าน กงานฯ เท%าน น อาท ขNอม ลเก ยวก บโครงการพระบ ดาแห%งการว จ ยไทย และส ทธ บ ตรฝนหลวง เปKนตNน ส าหร บขNอม ล ภาพรวมและขNอม ลท จะน าเสนอในน ทรรศการเฉพาะอ นๆ ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว สมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร ผ Nด าเน นงาน ตNองด าเน นการศ กษา คNนควNาขNอม ลท งหมดเอง และน าเสนอใหNส าน กงานฯ พ จารณา ๒.๓.๔.๒ ผ Nด าเน นงานตNองคNนควNาขNอม ลจากแหล%งท อNางอ งไดN และม ความถ กตNองของขNอม ล โดยระบ แหล%งท มาของ ขNอม ลไวNในทNายของเน อหาน ทรรศการเวลาจ ดแสดงดNวย พรNอมท งจ ดเตร ยมเน อหาท น าเสนอภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท งหมด ใหN ส าน กงานฯ ตรวจสอบขNอม ลเปKนระยะ พรNอมท งม การเพ มเต มและปร บเปล ยนขNอม ลตามท ส าน กงานฯ เห นว%าเหมาะสม ก%อนพ มพG หร อน าเสนอ

4 ๔ ๒.๓.๔.๓ ผ Nด าเน นงานเปKนผ Nประสานงานในการจ ดท าน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน%วยงานอ นๆ ท เก ยวขNอง โดยส าน กงานฯ จะเปKนผ Nจ ดท าหน งส อน าทางราชการ เพ อประโยชนGในการขอความอน เคราะหGและขอความร%วมม อใหNเท%าน น ๒.๓.๔.๔ จ ดเตร ยมตกแต%งตNนไมNตลอดบร เวณน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ดNวยไมNดอกหร อไมNใบท ม ส ส นอย%างสวยงามใน ท กจ ดท เปKนท ว%างและจ ดพ กสายตาในพ นท น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๔.๕ ผ Nด าเน นการเปKนผ Nร บผ ดชอบค%าใชNจ%ายท เก ยวขNองก บระบบน าท งหมด ภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตลอดการจ ดงาน ๒.๓.๔.๖ ผ Nด าเน นการเปKนผ Nร บผ ดชอบค%าใชNจ%ายแก%เจNาของสถานท ในกรณ เก ดความเส ยหายท เก ดจากการใชNเทคน ค ต%างๆ ในการน าเสนอน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๕ พ ธ เปKดงานภาคน ทรรศการ จ ดเตร ยมการร บเสด จสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราราชก มาร ในพ ธ เปYดงาน ภาคน ทรรศการอย%างสมพระเก ยรต ด งน ๒.๓.๕.๑ จ ดเตร ยมพรมลาดพระบาท ณ ช น ๒๒-๒๓ ของศ นยGประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรG ช$วงแรก ระยะทางจากหนNาล ฟตGช น ๒๓ ไปย งหNองเว ลดGบอลร มขนาดกวNาง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ช$วงท สอง ระยะทางจากหนNาบ นไดเล อนช น ๒๒ จากดNานหนNาน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไปย ง หNองคอนเวนช น ระยะทางประมาณ ๕๐ ม. ช$วงท สาม ระยะทางตลอดเสNนทางเสด จฯชมน ทรรศการในหNองคอนเวนช นไปย งหน%วยงานต%างๆ ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร พรNอมจ ดท าล กศรแจNงเสNนทางอย%างช ดเจน ช$วงท ส ระยะทางจากทางออกหNองคอนเวนช นช น ๒๒ ไปย งล ฟทG ๒.๓.๕.๒ จ ดเตร ยมแท%นท ประท บภายในหNองเว ลดGบอลร ม ช น ๒๓ ด งน - เตร ยมเวท ส าเร จร ปตกแต%งดอกไมNประด บตามขNอก าหนดของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ๒.๓.๕.๓ จ ดเตร ยมแท%นท ประท บภายในหNอง World Ballroom ช น ๒๓ ตามขNอก าหนดของกองพระราชพ ธ ๒.๓.๕.๔ จ ดเตร ยมโครงสรNางแท%นพ ธ เปYดงาน ๒.๓.๕.๕ จ ดเตร ยมระบบแสง-เส ยงในพ ธ เปYด พรNอมอ ปกรณGประกอบเทคน คการเปYด ๒.๓.๕.๖ จ ดเตร ยมส%วนท เก ยวขNองด งน - เคร องเส ยงส าหร บบรรเลงเพลงมหาช ย - มาล ยขNอพระกร, พาน พรNอมผNารอง - ปลอกแขนส าหร บเจNาหนNาท และส อมวลชน ตามจ านวนท กองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ก าหนด - บ ตรประจ าต วผ NเขNาเฝuาร บเสด จ, ผ Nตามเสด จ, ผ Nร%วมฉายพระร ป ตามจ านวนท ส าน กงานก าหนด - อาหารกล%องและน าด มของเจNาหนNาท ต ารวจ ประมาณ ๒๐๐ ช ด และกองด ร ยางคGประมาณ ๘๐ ช ด - การถ%ายท าและบ นท กภาพในระบบวงจรปYดประกอบดNวยกลNองและอ ปกรณGต ดสล บภาพในต ว จ านวน ๑ ช ด พรNอมสายต%อส ญญาณภาพฉายบนจอ screen ดNานหนNาหNอง World Ballroom ๒.๓.๕.๗ จ ดเตร ยมหNองส าหร บเสวยพระกระยาหารตามท ส าน กงานฯ ก าหนด พรNอมท งผ Nต ดตาม และแขกผ Nม เก ยรต ใน พ นท ท ส าน กพระราชว งก าหนด ๒.๓.๕.๘ จ ดเตร ยมวงด ร ยางคGเฉล มพระเก ยรต ของกองท พบกหร อกองท พเร อหร อกองท พอากาศ เพ อร บ-ส%งเสด จ พรNอมค%าใชNจ%ายของวงด ร ยางคG ๒.๓.๕.๙ ประสานงานก บส าน กพระราชว ง และเจNาหนNาท ฝ{ายต%างๆ ในรายละเอ ยดท เก ยวขNองก%อนและระหว%าง การเตร ยมงาน ๒.๓.๖ ในกรณ ท ไม%ม การเสด จของพระบรมวงศาน วงศG หร อม การเพ มเสNนทางเสด จของพระบรมวงศาน วงศG ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนร ปแบบการจ ดงาน หร อเปล ยนแปลงเง อนไขไดNตามความเหมาะสม ๓. น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของหน$วยงานในระบบว จ ยท วประเทศ ๓.๑ ม การออกแบบวางผ งพ นท น ทรรศการ โดยแบ%งกล %มการน าเสนอน ทรรศการเปKน ๔ กล %มเร อง (Theme) ด งน ๓.๑.๑ งานว จ ยพ นฐาน ครอบคล มถ งการว จ ยท ม จ ดม %งหมายในการหาความร Nใหม%เพ อขยายความร Nทางว ชาการเพ อสรNาง ทฤษฎ ใหม%หร อตรวจสอบทฤษฎ เด มท ม อย %แลNว

5 ๕ ๓.๑.๒ งานว จ ยเช งประย กตCท ม ความพรIอมในการใชIประโยชนC ครอบคล มถ ง การว จ ยท ม จ ดม %งหมายในการคNนหา ความร Nเพ อน าความร Nท ไดNไปใชNในการแกNป ญหาต%างๆ, ใชNในการก าหนดนโยบายและต ดส นใจ กล%าวค อเปKนการว จ ยม %งเนNนน าผลการว จ ย ไปใชNประโยชนGในทางปฏ บ ต เปKนส าค ญ แบ%งการน าเสนอออกเปKน ๔ กล %มใหญ% ด งน ๑) งานว จ ยดIานค ณภาพช ว ตและส งคม ประกอบไปดNวย - การประย กตGใชNเศรษฐก จพอเพ ยง - การปฏ ร ปการศ กษาและสรNางสรรคGการเร ยนร N - ส งคมผ Nส งอาย - โบราณคด และศาสนา (ศ กษาเช งส งคมศาสตรG / ไม%ใช%เช งปร ชญา) - การพ ฒนามน ษยGและกล %มผ NดNอยโอกาส (ผ Nหญ ง ผ Nพ การ เด ก และชนกล %มนNอย) - นโยบายส งคมและสว สด การ - ความหลากหลายทางว ฒนธรรม - งานว จ ยดNานว ถ ส ขภาพและการแพทยGทางเล อก เพ อพ ฒนาส ขภาวะของคนไทย - การพ ฒนาเทคโนโลย ดNานการแพทยGและเวชภ ณฑG - การพ ฒนาและยกระด บค ณภาพช ว ตใหNม มาตรฐานความเปKนอย %ท ด ข น - การว จ ยดNานภ ม ป ญญาทNองถ น เพ อเพ มศ กยภาพของช มชน ๒) งานว จ ยดIานความม นคง ประกอบไปดNวย งานว จ ยเพ อความม นคงและว ฒนธรรมของชาต และการเสร มสรNาง ธรรมาภ บาล ๓) งานว จ ยดIานเศรษฐก จ ประกอบไปดNวย - การพ ฒนาและเพ มม ลค%าส นคNาเกษตร - การส%งเสร มการเกษตรในพ นท จ าก ด - การพ ฒนาและเพ มม ลค%าผล ตผลดNานส ตวGเศรษฐก จ - เทคโนโลย ใหม%และเทคโนโลย ท ส าค ญเพ ออ ตสาหกรรม - เศรษฐศาสตรG, รายไดN และการจNางงาน - บรรษ ทธรรมาภ บาล - พ ชเศรษฐก จ - การพ ฒนาค ณภาพส นคNาหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑG (OTOP) ใหNม มาตรฐาน - เศรษฐก จสรNางสรรคGก บการพ ฒนาทNองถ น - งานว จ ยเก ยวก บการแปรร ปส นคNาเกษตรเปKนอาหารและพล งงาน - การทดสอบและร บรองค ณภาพยาง - การพ ฒนานว ตกรรมดNานการผล ต/การลดตNนท นการผล ตของอ ตสาหกรรมอาหาร - การพ ฒนาเทคโนโลย ดNานพล งงานทดแทน - การพ ฒนาเช งว สด ศาสตรG ส าหร บอ ตสาหกรรมแปรร ป - การยกระด บสม นไพรและภ ม ป ญญาไทย เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑGเพ อส ขภาพไดNร บการยอมร บและไดN มาตรฐานระด บสากล ๔) งานว จ ยดIานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลIอม ประกอบไปดNวย - ภาวะโลกรNอน - การบร หารจ ดการส งแวดลNอมและพ ฒนาค ณค%าความหลากหลายทางช วภาพ - การบร หารจ ดการน า - การพยากรณGอากาศ - แผ%นด นไหว - การลดการใชNพล งงานประเภทต%างๆ พล งงานทดแทน พล งงานหม นเว ยน และการปร บเปล ยนพฤต กรรม การใชNพล งงาน - การจ ดการส งแวดลNอมจะท าใหNเก ดร ปแบบการท%องเท ยวอย%างสรNางสรรคG

6 ๖ - การแกNไขป ญหาภ ยแลNง น าท%วม การก กเก บน าเพ อใหNประชาชนใชNอ ปโภค/บร โภคอย%างย งย น - การปล กป{าทดแทน โดยส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนไดNตามความเหมาะสม ๓.๒ การวางผ งตามการจ ดกล %มเร องตามขNอ ๓.๑ ท งในส%วนน ทรรศการท ใชNพ นท ว%างและท เปKนค หามาตรฐาน โดยตNองม การแบ%งโซนท น าเสนอแต%ละกล %มเร อง โดยใชNส เปKนต วจ ดแบ%ง พรNอมตNองออกแบบโลโกNของแต%ละกล %มเร องเพ อใชNในการระบ พ นท แต%ละโซน ๓.๓ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เปKนค หาน ทรรศการพ เศษในล กษณะ Discussion Area / Business Matching ในพ นท ไม%นNอยกว%า ๒๕ ตารางเมตร โดยม การตกแต%งพ เศษเพ อต ด Inkjet ขNอม ลหร อการตกแต%งไม%นNอยกว%า ๓-๕ ช น ม พ นท กลางส าหร บเสนอ เน อหาภาพรวม และม ไฟสปอตไลทGต ดท น ทรรศการ พรNอมม จอพลาสมา ขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว และเคร องเล%น DVD จ านวน ๑ ช ด เพ อน าเสนองาน และจ ดใหNม เคานGเตอรGเพ อวางแผ%นพ บ หน งส อ และเอกสาร เพ อเผยแพร%ผลงานและเน อหาต%างๆ ในพ นท ส%วนกลาง พรNอมม เจNาหนNาท อ านวยความสะดวก ๓.๔ จ ดเตร ยมพ นท ว%างขนาดไม%นNอยกว%า ๒๕ ตารางเมตร พรNอมพรมและปล กไฟ ๔ ช ดๆ ละ ๕ แอมป พรNอมปuายช อแสดง รห สพ นท และช อหน%วยงานตามโซนท น าเสนอ ขนาดไม%นNอยกว%า ๑ x ๒.๔ เมตร จ านวนไม%นNอยกว%า ๖๐ ช ด และจ ดเตร ยมพ นท ว%างขนาดไม%นNอยกว%า ๓๖ ตารางเมตร พรNอมพรมและปล กไฟ ๔ ช ด ๆ ละ ๕ แอมป พรNอมปuายช อ แสดงรห สพ นท และช อหน%วยงานตามโซนท น าเสนอ ขนาดไม%นNอยกว%า ๑ x ๒.๔ เมตร จ านวนไม%นNอยกว%า ๖ ช ด หร อจ ดท าเปKนพ นท พ เศษในขนาดพ นท ใกลNเค ยงก นตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๓.๕ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน%วยงานต%างๆ ในขนาด ๒ x ๖ เมตร ไม%นNอยกว%า ๕๐ ค หา แต%ละค หา ประกอบดNวย ผน งค หามาตรฐาน ๓ ดNานส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน ๒ ดNานส าหร บค หาม ม, ปuายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ปuายช อผลงานท แสดงในแต%ละค หา, เฟอรGน เจอรGมาตรฐาน ไดNแก% โตŽะประชาส มพ นธG (ม การตกแต%งดNวยสต กเกอรG เพ อความสวยงาม) ๑ ต ว เกNาอ ๒ ต ว และถ งขยะ ๑ ใบ, ไฟฟuาฟล ออเรสเซนตG ๒ จ ด ปล กไฟ ๑ จ ด พรNอมค%ากระแสไฟฟuา ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ ๓.๖ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน%วยงานต%างๆ ในขนาด ๒ x ๓ เมตร ไม%นNอยกว%า ๓๐ ค หา แต%ละค หา ประกอบดNวย ผน งค หามาตรฐาน ๓ ดNานส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน ๒ ดNานส าหร บค หาม ม, ปuายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ปuายช อผลงานท แสดงในแต%ละค หา, เฟอรGน เจอรGมาตรฐาน ไดNแก% โตŽะประชาส มพ นธG (ม การตกแต%งดNวยสต กเกอรG เพ อความสวยงาม) ๑ ต ว เกNาอ ๒ ต ว และถ งขยะ ๑ ใบ, ไฟฟuาฟล ออเรสเซนตG ๒ จ ด ปล กไฟ ๑ จ ด พรNอมค%ากระแสไฟฟuา ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ ท งน ในขNอท ๓.๓-๓.๖ ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนและสล บล กษณะพ นท และค หาไดNตามความเหมาะสม โดยครอบคล ม อย %ในขอบเขตงาน ๓.๗ จ ดท า ออกแบบ และตกแต%งค หาน ทรรศการมาตรฐานใหNม ความสวยงาม โดยม การออกแบบตกแต%งค หา และม ส%วนตกแต%งแสดง Logo งาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ดNานบนของค หา พรNอมท งแยก ส ส นของแต%ละกล %มเร องอย%างช ดเจน ๓.๘ จ ดเตร ยมช นงานตกแต%งบอกจ ดของ ๔ กล %มเร อง (Theme) ตามขNอ ๓.๑ เพ อช น าเขNาพ นท ในแต%ละกล %มเร อง โดยม การตกแต%งอย%างสวยงาม โดยกราฟฟYค ๓.๙ ออกแบบและจ ดพ มพGค %ม อส าหร บผ Nจ ดแสดงน ทรรศการ ไม%นNอยกว%า ๔๐๐ ช ด (ช ดละประมาณ ๓๐-๕๐ หนNาพรNอมปก ส าหร บในส%วนของผ งน ทรรศการ พ มพGหนNาส ซ งตNองม ขนาดและจ ดแสดงท ช ดเจน) และจ ดส%งค %ม อแก%ผ Nแสดงน ทรรศการ ประมาณ ๑ เด อนก%อนว นงาน ๓.๑๐ ผ Nด าเน นงานเปKนผ Nประสานงานในรายละเอ ยดก บผ Nประสานงานของแต%ละหน%วยงาน ประมาณ ๑๐๐ หน%วยงาน และ ผ Nแสดงน ทรรศการท งหมด หร อตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๓.๑๑ ประสานงานก บน กว จ ยในการเขNาพ นท เพ อเตร ยมจ ดแสดงน ทรรศการ ๔. น ทรรศการในโซน Highlight ๔.๑ พ นท น ทรรศการจ ด Highlight ๔.๑.๑ วางจ ดพ นท ภ ม ท ศนGท เหมาะสมต%อการเปYดงานภาคน ทรรศการ และจ ดแสดงเน อหาใหNม ความเช อมโยงก บพ นท น ทรรศการโดยรวม โดยม พ นท รวมไม%นNอยกว%า ๑๕๐ ตารางเมตร และแบ%งพ นท การน าเสนอไม%นNอยกว%า ๕ โซน ๔.๑.๒ ม จ ด Landmark และอ ปกรณGส าหร บเปYดงานแบบ Interactive โดยม เทคน คพ เศษ

7 ๗ ๔.๑.๓ จ ดแสดงน ทรรศการงานว จ ยในร ปแบบขNอม ลภาพ แสงและเส ยงดNวยเทคน คพ เศษ อาท Standalone rear projection screen, Spot on Media ๔.๑.๔ จ ดแสดงเน อหาเปKนน ทรรศการงานว จ ยในพ นท อย%างสอดคลNองก บเทคน คพ เศษท น าเสนอ - โซนท ๑ Internal process จ ดท าเปKน Center Station ใชNเทคน ค Spot on Media บนจอขนาดใหญ% ๑ จอ โดยจ ดท าขNอม ล Researching Map เพ อน าเสนอขNอม ลระด บนโยบายของประเทศ - โซนท ๒ Growth and Competitiveness จ ดพ นท ตามแนวค ด Economic Shop เพ อเสนอผลงานว จ ยใน ล กษณะรNานคNาจ าลอง และแนะน าขNอม ลโดยเทคน ค Standalone rear projection screen พรNอมจ ดท า Media ท ใชNน าเสนอเทคน ค - โซนท ๓ Inclusive Growth จ ดน ทรรศการตามแนวค ดของ City View น าเสนอภาพช มชนเม องใหม%ในแบบ กราฟฟYก พรNอมแสดงผลงานว จ ย - โซนท ๔ Green Growth เสนอแนวค ดผลงานว จ ยท เปKน Green Research โดยใชN Inkjet และจอ LCD ขนาด ๔๒ น ว - โซนท ๕ Highlight Stage จ ดเวท ภายใตNแนวค ด Interchange Stage เวท ว จ ยเพ อเช อมโยงก บน ทรรศการของ Growth Media โดยม จอขนาด ๒ x ๓ เมตร ซNาย/ขวา โดยออกแบบเวท ใหNกลมกล นก บโซนน ทรรศการโซนท ๑ ๔ พรNอมจ ดใหNม ท น ง ผ NเขNาชมอย%างนNอย ๕๐-๘๐ ท น ง ดNานหนNาในช%วงก จกรรม ๔.๓.๑ จ ดใหNม เวท โชวGผลงานการว จ ยและก จกรรมว จ ยท ประกอบดNวย Multimedia และแสง ส เส ยง ในร ปแบบของ ก จกรรมหร อรายการบนเวท โดยแบ%งการน าเสนอเปKนรายการหร อช%วงเวลาก จกรรมต%างๆ ในแต%ละช%วงเวลาใหNม ความน%าสนใจ ๔.๓.๒ น าเสนอร ปแบบรายการท จะจ ดใหNม ข นบนเวท โดยม การน าเสนอช อรายการและร ปแบบรายการโดยย%อของการจ ด งานในแต%ละว นอย%างนNอย ๕ รายการหร อก จกรรมต%อว น ๔.๓.๓ จ ดใหNม Media Presentation โดยเช อมโยงก บแนวค ดหล กของงาน พรNอมก บการน าภาพท บ นท กในส%วนภาพน ง หร อ ว ด ท ศนGของงาน เผยแพร% ประชาส มพ นธGบนเวท Highlight เปKนช%วงๆ ตลอดการจ ดงานท ง ๕ ว น ๔.๓.๔ น า Navigator ซ งเปKนผ Nบร หารของ วช. ท แนะน าก จกรรม หร อ น ทรรศการของงานข นน าเสนอบนเวท เปKนระยะ ตลอดการจ ดงาน ๓ ว น ๔.๓.๕ พ นท ใชNสอยบร เวณเวท ก จกรรมตNองไม%นNอยกว%า ๑๐๐ ตารางเมตร ขนาดความกวNางของเวท ประมาณ ๘-๑๐ เมตร โครงสรNางเวท ม พ นท รองร บส าหร บจ ดก จกรรมบนเวท ม การต ดต งเทคน คไฟยNอมแสง สรNางส ส นใหNก บเวท โดยม การแขวนปuาย Banner และจอ Screen โดยม projector ส าหร บระบบฉายภาพ ไม%นNอยกว%า ๒ ช ด ๔.๓.๖ จ ดใหNม ท น งบร เวณดNานหนNาเวท ๔.๓.๗ จ ดเตร ยมกลNองว ด โอเพ อบ นท กรายการแบบ Real time ตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ๔.๓.๘ จ ดใหNม พ ธ กรผ Nด าเน นรายการว นละ ๑ คน ตลอด ๕ ว น ๔.๕ ป พรมพ นท โซน Discussion Zone ๔.๖ ประสานงานก บน กว จ ยในการเขNาพ นท เพ อเตร ยมจ ดแสดงน ทรรศการ ๔.๗ จ ดเตร ยมและประสานงานพ ธ ปYดงานใหNเปKนไปดNวยความเร ยบรNอยและจ ดเตร ยมแถวถ%ายภาพ ณ เวท Highlight ในว นจ ด พ ธ ปYดงาน ส าหร บการมอบรางว ลแก%หน%วยงานท น าเสนอน ทรรศการและผ Nแทนหน%วยงานท ร บโล%ขอบค ณจากส าน กงานฯ ถ%ายภาพ ร%วมก นประมาณ ๑๕๐ คน ๕. การจ ดงานส มมนาร$วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ๕.๑ จ ดเตร ยมซ Nมประต ทางเขNาส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ม ขNอความเปKนภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาอ นเด ย ท ซ Nมประต พรNอมม กราฟYกแสดงช อของพ นท พรNอมดNวยเคานGเตอรGลงทะเบ ยนส าหร บผ NเขNาเย ยมชมในพ นท ขนาดประมาณ ๘-๑๒ ตารางเมตร ๕.๒ จ ดเตร ยมเวท ส าหร บก จกรรมส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย ใหNม ความพรNอมท งในเร องเวท ปuาย Backdrop (ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาอ นเด ย) โสตท ศน อ ปกรณGในหNองประช ม ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook LCD projector เคร องฉายแผ%นท บ การบ นท กเส ยง และอ ปกรณGอ นๆ พรNอมก บการร บรองผ NเขNาร%วมงาน หร อ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด

8 ๘ ๕.๓ บอรGดแสดงน ทรรศการงานว จ ย (Presentation Board) ไม%นNอยกว%า ๔๐ โปสเตอรG ๒๐ บอรGด ขนาดกวNาง ๑ เมตร ส ง ๒.๔ เมตร โดยประมาณ ใชNงานไดNท ง ๑-๒ ดNาน พรNอมจ ดท าปuายช อผลงาน หร อ code บนบอรGด ต ดต งหลอดไฟสปอตไลทGท กบอรGด พรNอมดNวยจ ดใหNม โครงสรNางซ Nมประต ทางเขNาอย%างสวยงาม ๕.๔ ตกแต%งพ นท ใหNม ความสวยงามและโดดเด%น ๕.๕ จ ดท าเน อหา Inkjet แนะน างาน ๕.๖ จ ดเตร ยมเจNาหนNาท ด แลและประสานงานก บน กว จ ยท น าเสนอในพ นท ตลอดงานอย%างนNอย ๒ คน ๖. การจ ดการการประช ม/ส มมนาในร ปแบบต$างๆ ๖.๑ การจ ดการ ณ หIองประช มใหญ$ (หIอง World Ballroom) ๖.๑.๑ น าเสนอแนวค ดและร ปแบบพ ธ เปYดงาน ท แสดงใหNเห นถ งการเช อมโยงเคร อข%ายในระบบว จ ย และจากการว จ ยท ม ความส าค ญต%อการพ ฒนาประเทศ ๖.๑.๒ การเปYดงานภาคการประช มตNองน าเสนอร ปแบบ Multi Media Presentation พรNอมท งม การซ%อนโครงสรNางหร อ เทคน คพ เศษ ประกอบแสง ส เส ยง ท ตระการตา โดยม การน าเสนอ Logo ของงานขนาดใหญ% ประกอบดNวย - จ ดท ากลไกส าหร บบ งค บภาพฉากในการเปYด โดยตNองม ร ปแบบโดดเด%น ม ความส งในระด บเหมาะสมก บ ผ Nท าการเปYดงานภาคประช ม - จ ดเตร ยม LCD Projector พรNอมจอ ๒ ฝ งของเวท และน าเสนอภาพบนจอไดNครอบคล มตลอดแนวของหNอง - ออกแบบ และจ ดท าเวท ท สวยงามและย งใหญ%ท ม ความแปลกใหม% และส อใหNเห นแนวค ดท เช อมโยงก บแนวค ด หล กในการน าเสนอในภาพรวมของพ ธ เปYดงาน - ขนาดของเวท พ นเวท ม ความยาวไม%นNอยกว%า ๑๙ เมตร กวNางไม%นNอยกว%า ๔ เมตร และส งไม%ต ากว%า ๖๐ เซนต เมตร โดยปYดท บดNวยพรม ม บ นไดข น-ลงดNานขNางหร อดNานหนNา ๒ ดNาน - Back drop ของเวท ตNองม ขนาดสอดคลNองก บพ นเวท ออกแบบและก%อสรNางดNวยว สด ไมNหร ออะคล ล คหร อ ว สด อ นๆ ท สวยงาม และแข งแรงตลอดการใชNงาน ๕ ว น ม การเล%นม ต ของฉากหล งดNวยการออกแบบก%อสรNางและแสงส - จ ดระบบ แสง ส เส ยง (Light & Sound System) บนเวท และภายในหNองประช มท ช ดเจนและม ค ณภาพ ต%อการจ ดการประช มตลอด ๕ ว น - จ ดเตร ยมพลาสมาท ว ขนาดจอ ๔๒ น ว ส าหร บ VIP และว ทยากรจ านวน ๑ ช ด - จ ดเตร ยมคอมพ วเตอรG Note Book ส าหร บว ทยากร ๒ ช ด - จ ดเตร ยมโพเด ยมส าหร บประธานในพ ธ หร อผ Nกล%าวรายงาน หร อพ ธ กร จ านวน ๒ ช ด - จ ดเตร ยมระบบจ บภาพข นจอระหว%างการบรรยาย และต ดต%อบรรยากาศของการประช มในหNองประช ม ขนาดใหญ% ตลอด ๕ ว น - จ ดบ นท กภาพและเส ยง real time: output DVD - จ ดเตร ยมระบบถ%ายทอดวงจรปYด ส าหร บการเปYดงานภาคการประช ม (ในว นเปYดการประช ม) - จ ดท า Media ว ด ท ศนGการเปYดงาน และภาพประกอบกราฟฟYก โดยม การบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการ ว จ ยแห%งชาต ประกอบความยาว ๕-๘ นาท หร อ ร ปแบบอ นตามท ส าน กงานก าหนด จ านวน ๑ ช ด - จ ดการแสดง Highlight ของการเปYดงานภาคการประช มเปKน Entertainment Show in Opening Scene ท เช อมโยงก บเน อหาและประเด นการจ ดงาน ประมาณ ๑๐ นาท หร อร ปแบบอ นตามท ส าน กงานฯ ก าหนด - จ ดเตร ยมส%วนตกแต%งบร เวณทางเด นเขNาส %หNองประช มขนาดใหญ%ท เช อมโยงก บเน อหาหร อประเด นการจ ดงาน - จ ดเตร ยมโซฟาพรNอมโตŽะร บแขกท รองร บแขก VIP จ านวน ๑๐-๒๐ คน บร เวณ ดNานหนNาเวท - จ ดเตร ยมพ ธ กรท ม ช อเส ยงในช%วงการเปYดงานภาคการประช ม (คร งว นเชNา), ผ Nด าเน นการอภ ปราย ในการประช มขนาดใหญ%คร งว น จ านวน ๒ คร ง หร อเต มว น (เชNาและบ%าย) จ านวน ๑ คร ง โดยตNองเปKนพ ธ กรท ม ประสบการณGเปKน ผ Nประกาศข%าว หร อพ ธ กรรายการโทรท ศนG ท ม ความร NความสามารถเปKนท ยอมร บของส าน กงานฯ - บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น

9 ๙ ๖.๒ การประช มขนาดกลาง จ านวน ๒-๔ หNอง ประมาณ ๑๒-๑๕ ห วเร อง ๖.๒.๑ ออกแบบและจ ดท าเวท ขนาดไม%นNอยกว%า ๑.๕ x ๒.๔ x ๐.๒๐ เมตร ในหNองจ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบนฉาก หล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณGจ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๒.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๒.๓ บ นท กภาพช%วงการเปYดงานในแต%ละหNองประช ม และว ทยากรแต%ละห วเร อง รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๓ การประช มกล $มเฉพาะเร อง จ านวน ๖-๗ หNอง จ านวนไม%นNอยกว%า ๕๐ ห วเร อง ๖.๓.๑ เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ขนาดไม%นNอยกว%า ๑.๕ x ๒.๔ x ๐.๒๐ เมตร ในหNองจ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบน ฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณGจ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ, ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๓.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๓.๓ บ นท กภาพช%วงการเปYดงาน ในแต%ละหNองประช ม และว ทยากรแต%ละห วเร อง รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๔ การประช ม Twilight Program จ านวน ๔-๖ หNอง จ านวนไม%นNอยกว%า ๒๕ ห วเร อง ๖.๔.๑ เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ในหNองพ ธ จ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณG จ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๔.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๔.๓ บ นท กภาพว ทยากรท ท าการบรรยาย รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๕ งานประช มเสวนาผ Iบร หารหน$วยงานภายในเคร อข$าย หร อการประช มในล กษณะใกลIเค ยง ๖.๕.๑ จ ดเตร ยมงานประช มผ Nบร หารระด บส งและผ Nบร หารดNานการว จ ย ในช%วงกลางว นหร อช%วงเย นของว นเปYดงานหร อ ว นท วช. ก าหนด โดยม ผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๒๐๐ คน ๖.๕.๒ จ ดเตร ยมการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมงานเสวนาผ Nบร หาร ๖.๕.๓จ ดเตร ยมเวท และเคร องเส ยงส าหร บการเสวนาผ Nบร หาร ๖.๕.๔ จ ดเตร ยมผ งท น งของผ Nบร หารท เขNาร%วมงาน ๖.๕.๕ จ ดเตร ยมล าด บข นตอนตามก าหนดการใหNเปKนไปดNวยความเร ยบรNอย ๖.๕.๖ จ ดใหNม การบ นท กภาพและเส ยงของการเสวนาตลอดช%วงเวลาการจ ดงาน ๗. การตกแต$งพ นท ส$วนกลางบร เวณภายนอกหIองประช ม และบร เวณจ ดลงทะเบ ยน ๗.๑ จ ดสรNางซ Nมประต ทางเขNางานขนาดใหญ% ดNวยโครงสรNางท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหนNากวNางไม%นNอยกว%า ๖ เมตร จ านวน ๑ ช ด เปKนโครงสรNางประชาส มพ นธGห วขNอประช มท ม ส%วนผสม Lighting ตรงกลางเปKนจอ LCD TV หร อพลาสมา ๔๒ น ว พรNอม Media Presentation ห วขNอประช ม ๗.๒ จ ดสรNางซ Nมประต ทางเขNาน ทรรศการ ดNวยโครงสรNางท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหนNากวNางประมาณ ๕ เมตร จ านวน ๒ ช ด ๗.๓ Directory Board เพ อส อสารขNอม ลท เก ยวขNองก บงานไดNอย%างครบถNวน จ านวน ๓ ช ด ๗.๔ จ ดใหNม Sign board และ Welcome Board ท แข งแรงและสวยงามจ านวนรวมไม%นNอยกว%า ๖ ช ด ๗.๕ จ ดเตร ยมค วไลนG ท รองร บต%อก จกรรมภายในงานท งหมดไดNอย%างเพ ยงพอ ไม%นNอยกว%า ๔๐ อ น โดยจ ดวางไวNตามจ ดต%างๆ ท เหมาะสม ไดNแก% บร เวณจ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มใหญ% บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองจ ด น ทรรศการ บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มขนาดกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มกล %มเฉพาะเร อง บร เวณร บเอกสาร การประช มหNองต%างๆ และบร เวณอ นๆ ท ม ความจ าเปKนและเหมาะสมตามท ส าน กงานฯ แจNงแก%ผ Nร บจ ดงาน ๗.๖ เคานGเตอรGส าหร บกรอกขNอม ลลงทะเบ ยน ๒ ต ว/ช ด ๗.๗ ด าเน นการร อถอนเม อเสร จส นงาน

10 ๑๐ ๘. ส$วนอ นๆท เก ยวขIอง ๘.๒ บ นท กภาพน งช%วงพ ธ เปYดงานภาคน ทรรศการ การเปYดงานภาคการประช ม ว ทยากรในท กห วขNอการประช ม บรรยากาศ ช%วงการลงทะเบ ยนและบรรยากาศในหNองประช มท กห วเร อง พรNอมท งถ%ายภาพในพ นท และค หาน ทรรศการท น าเสนอท งหมด พรNอมท ง บรรยากาศการเย ยมชมน ทรรศการ ตลอดการจ ดงานตลอด ๕ ว น โดยตNองจ ดใหNม ช%างภาพม ออาช พตลอดการจ ดงานอย%างนNอยว นละ ๒ คน ๘.๓ ระบบร กษาความสะอาดภายในงาน โดยจ ดเตร ยมเจNาหนNาท ร กษาความสะอาดอย%างเหมาะสมไม%ต ากว%า ๘ คนต%อว น (ว นก%อนเปYดงาน ๑ ว น ว นงาน ๕ ว น ว นร อถอน ๑ ว น ) ๘.๔ ระบบร กษาความปลอดภ ยภายในงาน (ว นก%อนงาน, ว นงาน, ว นร อถอน) โดยจ ดเตร ยมเจNาหนNาท ร กษาความปลอดภ ย อย%างเหมาะสมไม%ต ากว%า ๕ คนต%อว น ตลอด ๒๔ ช วโมง ซ งม หล กประก นชดใชNเม อของหายในช%วงเวลาร บฝากของก%อนว นจ ดงานและ ว นจ ดงาน ๘.๕ จ ดใหNม ระบบน าภายในส%วนแสดงน ทรรศการอย%างเหมาะสม เพ ยงพอและปลอดภ ย ๘.๖ ตกแต%งหร อประด บธงใหNสวยงาม ๘.๗ เหมาค%าเด นไฟฟuาพรNอมอ ปกรณG (ท งระบบไฟฟuา ๒ เฟส และ ๓ เฟส รวมท งอ ปกรณGท จ าเปKนอ นๆ) ค%าใชNไฟฟuาและ ค%าเด นท%อน าประปาพรNอมอ ปกรณG ท งในค หามาตรฐาน ค หาพ เศษ ส%วนลงทะเบ ยน และอ นๆ ภายในงาน ๘.๘ จ ดเตร ยมเคร องใชNส าน กงาน ส าหร บเจNาหนNาท ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต คอมพ วเตอรG PC พรNอมลงโปรแกรม ท รองร บการใชNงานตลอดการจ ดงาน (๓ เคร อง), เคร องพ มพG รวม ๒ ช ด, เคร อง Fax (๒ ช ด) และเคร องถ%ายเอกสาร ๒ เคร อง ท งน เคร องถ%ายเอกสาร บร ษ ทตNองน ามาใหNใชNก%อนว นงาน ๑ ว น และว นแสดงงาน ๘.๙ จ ดเตร ยมท มงานจ ดเอกสารส าหร บส%งโปสเตอรGเช ญชวนผ NเขNาร%วมการประช ม และผ NเขNาร%วมงานน ทรรศการ ก%อนการจ ดงาน จ านวน ๑๕ ว น ว นละ ๑๐ คน พรNอมจ ดเตร ยมพาหนะในการส%งเอกสารไปย งท ท าการไปรษณ ยG และจ ดเตร ยมท มงาน จ ดเตร ยม/บรรจ เอกสารส%ง หร อจ ดแจกแก%ผ NเขNาร%วมการประช ม ผ NเขNาร%วมงาน ผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ และของท ระล กอ นๆ อย%างเพ ยงพอตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ๘.๑๐ จ ดเจNาหนNาท ประสานงานก บน กว จ ย เช%น การน าผลงานเขNาและออกพ นท อ ปกรณGเคล อนยNาย และอ นๆ ท จ าเปKนและ ม บ คลากรช%วยยก ด งน - ก%อนเวลาของการเปYดแสดงผลงาน จ านวนว นละ ๓๐ คน - ระหว%างการแสดงผลงาน จ านวนว นละ ๓๐ คน ๘.๑๑ จ ดเตร ยมเจNาหนNาท ท ม การศ กษาอย%างนNอยระด บ ปวส. ก าล งศ กษาระด บปร ญญาตร หร อระด บปร ญญาตร ข นไป เพ อ ช%วยในการตNอนร บ การลงทะเบ ยน และการจ ดงานน ทรรศการ /หNองประช ม ตลอดการจ ดงาน - จ ดลงทะเบ ยน และร บเอกสารส%วนกลาง พรNอมท งการตNอนร บ ณ จ ดต%างๆ ท วบร เวณงาน ว นละ ๕๐ คน - หNองประช มขนาดใหญ%หNองละไม%นNอยกว%า ๗-๑๐ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNองประช มขนาดกลาง หNองละไม%นNอยกว%า ๕-๗ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง หNองละไม%นNอยกว%า ๓-๕ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNอง Twilight Program หNองละไม%นNอยกว%า ๓-๕ คน (ระหว%างเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.) ๘.๑๒ เตร ยมอ ปกรณGส าน กงานเพ ออ านวยความสะดวกแก%น กว จ ยท มาจ ดแสดงน ทรรศการ ๘.๑๓ จ ดจ ดน าด มส าหร บผ Nชมงาน ท รองร บผ NเขNาร%วมงานอย%างนNอย ๕,๐๐๐ คน จ านวน ๒ จ ด พรNอมภาชนะด มน า ๘.๑๔ จะตNองจ ดหาพน กงานขนยNายส งของ (ชาย) ในช%วงระหว%างก%อนเวลา ในเวลาและหล งเวลาจ ดน ทรรศการอย%างนNอย จ านวน ๓ คน รวมท งอ ปกรณGขนยNาย เช%น รถเข นในขนาดต%างๆ ท เหมาะสม ไม%นNอยกว%า ๕ ค น ๘.๑๕ รถต Nปร บอากาศบร การร บ-ส%งเจNาหนNาท ส าน กงานฯ และผ Nเก ยวขNอง ในว นท ๒๒-๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐ ค น (ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. เฉพาะว นเปYดงานถ งเวลา ๒๑.๐๐ น.) พรNอมค%าทางด%วน หร อจ ดเตร ยมค ปองทางด%วน ส าหร บรถต N และรถกระบะท กค น ท กเท ยว และท กว น ๘.๑๖ รถต Nปร บอากาศบร การร บ - ส%ง ๑ ค นและรถกระบะม หล งคาก นฝน ๑ ค น ส าหร บเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ในส%วนของ ผ Nเตร ยมงาน ว นงาน และว นร อถอน พรNอมค%าทางด%วน หร อจ ดเตร ยมค ปองทางด%วน ส าหร บรถต Nท กค น ท กเท ยว และท กว น ๘.๑๗ จ ดเจNาหนNาท ประสานงานและจ ดคนข บรถ ณ วช. และสถานท จ ดงานแห%งละ ๒ คน ต งแต%ว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖

11 ๑๑ ๘.๑๘ เสนอร ปแบบการจ ดแสดงและด าเน นการจ ดน ทรรศการเพ อเผยแพร%ก จกรรมการประกวด Mascot ปw ๒๕๕๖ ในระหว%าง การจ ดงาน โดยจ ดท า Inkjet ผลงานท ไดNร บรางว ลและอ นๆ ท เก ยวขNอง ประกอบการจ ดน ทรรศการ และด าเน นการจ ดท า Mascot ของงาน ตามท ส าน กงานฯ ก าหนดพรNอมคนใส%ตลอดงาน ๕ ว น และ Standee Mascot จ านวน ๖ จ ด ขนาด ๑ x ๑.๘๐ เมตร ๘.๑๙ จ ดท า Banner ต ดประชาส มพ นธGภายในงาน และจ ดต%างๆ ท เหมาะสม ประกอบดNวย - ปuายประชาส มพ นธGบร เวณล ฟตGลานจอดรถโรงแรม อย%างนNอย ๒๐ ช น - ปuายประชาส มพ นธGแบบต ดบอรGด บร เวณหนNาล ฟตG อย%างนNอย ๑๐ ช น - ปuายประชาส มพ นธGต ดหนNาล ฟตG แจNงการขนยNายอย%างนNอย ๑๒ ช น - คอมพ วเตอรG ส าหร บประชาส มพ นธGขNอม ลส%วนกลางตลอดงาน จ านวน ๑ ช ด ๘.๒๐ ในการจ ดเตร ยมการแถลงข%าวการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ร%วมก บส าน กงานฯ โดยผ Nด าเน นการตNองจ ดเตร ยม Media ว ด ท ศนGในการแถลงข%าวโดยบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต หร อ ร ปแบบอ นตามท ส าน กงานฯ ก าหนดความยาวประมาณ ๓-๕ นาท จ านวน ๑ ช ด พรNอมก บน าส อประชาส มพ นธGงานต%างๆ มาร%วม จ ดแสดงในว นแถลงข%าว ไดNแก% Mascot และคนใส%, Standee อย%างนNอย ๖ ช ด, บอรGดมาตรฐานน าเสนอผลงานขนาด ๑ x ๒.๔ เมตร พรNอมโตŽะและเกNาอ อย%างนNอย ๓๐ ช ด และบอรGดประชาส มพ นธGอ นๆ ๘.๒๑ ช%วยในการประชาส มพ นธGการจ ดงานผ%านส อ Internet ต%างๆ ในเร องการเช ญประช มและการเช ญชมน ทรรศการ ๘.๒๒ ด าเน นการอ น ๆ ท เก ยวขNอง ๙. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน ๙.๑ การประช มขนาดใหญ$ การประช มขนาดกลาง การประช มกล $มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ผ Nด าเน นการระบบ ลงทะเบ ยนการประช มตNองจ ดรายละเอ ยดด งต%อไปน ๙.๑.๑ จ ดเตร ยมระบบซอฟตCแวรC ประกอบดNวย - โปรแกรมการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มล%วงหนNาก%อนงาน Online ผ%านทาง Internet ท เปYดใหNผ NเขNาร%วม ประช มท วประเทศสามารถลงทะเบ ยนเขNาร%วมงานล%วงหนNาตามท ส าน กงานฯ ก าหนด และลงทะเบ ยนไดNในระหว%างงาน ซ งสามารถ รองร บผ Nลงทะเบ ยนไดNไม%นNอยกว%า ๓๐,๐๐๐ ท น ง - โปรแกรม Clean up ขNอม ลเพ อตรวจหาการลงทะเบ ยนช อซ า - หนNา Page แบบฟอรGมส าหร บการพ มพG (print) บ ตร Barcode ของผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมประช ม - Database record และ report ท เปKน Matrix สามารถ cross ขNอม ลในการน าเสนอไดNครอบคล ม ท ก Function ท ส าน กงานฯ ก าหนด - ระบบการประมวลผลท น งส าหร บผ NเขNาร%วมประช มในแต%ละห วขNอท จ ดข นในงานผ%านระบบ Online ก%อนการจ ดงาน - ระบบรายงานความค บหนNาของผ Nลงทะเบ ยนก%อนและระหว%างงาน - โปรแกรมจ ดเก บขNอม ลผ%าน Website - โปรแกรมตอบร บผ%านทาง - ระบบการตอบร บการลงทะเบ ยนท เสร จสมบ รณGผ%านทาง เพ อส งพ มพG (print) เปKนบารGโคNดทาง เคร องพ มพGของผ Nลงทะเบ ยน - จ ดเตร ยมระบบลงทะเบ ยนโดยตนเองในร ปแบบ Interactive พรNอมระบบการส งพ มพGบารGโคNด - จ ดโครงสรNาง KIOSK ส าหร บใชNงานแก%ผ Nลงทะเบ ยนล%วงหนNาและ walk in โดยม เจNาหนNาท คอยอ านวย ความสะดวกในการใชNงานในท กจ ดท ต ง KIOSK - ระบบตรวจสอบขNอม ลการลงทะเบ ยนในร ปแบบ Link for preview ท กคร งหล งการย นย นขNอม ล - จ ดเตร ยม Server รองร บการลงทะเบ ยนระหว%างว นงาน - โปรแกรมท ส าน กงานฯ ก าหนดขIางตIน ตIองสามารถปร บเปล ยน/ยIายขนาดหIองประช ม ว นและเวลา การประช มไดIตามความเหมาะสมท ส าน กงานฯ ตIองการ โดยไม$ม ขIอจ าก ด ท งในระหว$างการลงทะเบ ยน หล งการจ ดร บลงทะเบ ยน ก$อนการจ ดงานและระหว$างการจ ดงาน

12 ๑๒ ๙.๑.๒ การจ ดเตร ยมระบบฮารCดแวรC ประกอบดNวย - ช ดคอมพ วเตอรG ท จ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง และวางท ดNานหนNาหNองประช มขนาดใหญ% หNองประช มขนาดกลาง หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง และจ ดประชาส มพ นธG จ านวนไม%นNอยกว%า ๓๐ ช ด - การเด นระบบ LAN เช อมส ญญาณจ ดการลงทะเบ ยนท งหมดใหNเช อมโยงถ งก น - เคร องย ง Barcode ไม%นNอยกว%า ๓๐ ช ด - เคร อง Printer ส าหร บ Print บ ตร Barcode จ านวน ๕ เคร อง - จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอรGเพ มเต มไม%นNอยกว%า ๓ ช ด ส าหร บผ N Walk in และเคร อง Printer จ านวน ๑ เคร อง ในว นเปYดงานภาคการประช ม ๙.๑.๓ เด นระบบ LAN เช อมส ญญาณคอมพ วเตอรGลงทะเบ ยนท งหมดตลอดงาน ๙.๑.๔ การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณCและการด าเน นการอ นๆในส$วน ลงทะเบ ยน - บร การจ ดการและตรวจสอบขNอม ลลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมการประช ม เปKนการล%วงหนNา แสดงผลการลงทะเบ ยน ในท กส ปดาหG ตามท ส าน กงานฯ แจNงความประสงคG - จ ดเตร ยมเคร อง Printer พรNอมกระดาษท ใชNพ มพGบ ตรลงทะเบ ยนเขNาร%วมงานแก%ผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมงาน ล%วงหนNา (แต%ไม%ไดNน ามา) หร อผ Nลงทะเบ ยน walk in ใหNเพ ยงพอตลอดการจ ดงาน ๕ ว น - จ ดเจNาหนNาท ประสานงานส าน กงานฯ ในเร องการลงทะเบ ยนก%อนและระหว%างงาน - จ ดเจNาหนNาท ร บลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มขนาดใหญ% การประช มขนาดกลาง การประช มกล %มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ในระหว%างงาน ณ จ ดต ดต งคอมพ วเตอรGท กจ ด ด งน เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง จ านวน ๑๐ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มขนาดใหญ% จ านวน ๔ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มขนาดกลางจ านวน ๔ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มกล %มเฉพาะเร อง จ านวน ๖ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๙.๐๐ น.) จ ดเจNาหนNาท ในการค ยGขNอม ลของผ Nลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมการประช มท ม การลงทะเบ ยนใน ระหว%างการประช ม จ ดอบรมเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ในการใชNงานระบบลงทะเบ ยนและประมวลผล เพ อการบร หารจ ดการก%อน ระหว%าง และหล งงาน จ านวน ๒ คร ง จ ดท าประมวลผลขNอม ลผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมประช มก%อนและหล งงานใหNส าน กงานฯ ตามร ปแบบท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๑.๕ โปรแกรมการลงทะเบ ยนผานระบบ Online และขอม ลในระบบการลงทะเบ ยนเขารวมการประช มใน ท กรายช อ เป!นส ทธ ของส าน กงานฯ เทาน น ผ ด าเน นการเป!นเพ ยงผ จ ดท าโปรแกรมและจ ดการขอม ลตามท ส าน กงานฯ แจงความประสงค/และระบ ความตองการในรายละเอ ยดตางๆ หามน าขอม ลในระบบลงทะเบ ยนไปเผยแพร ประชาส มพ นธ/งาน อ นใด หร อขยายผลเพ อการคา หร อธ รกรรมใดๆ ท งส น นอกจากจะไดร บการอน ญาตจากส าน กงานฯ เทาน น หากม การน าขอม ล ด งกลาวไปใช โดยม ไดร บอน ญาต บร ษ ทท เป!นผ ด าเน นการจะถ กจ ดใน Blacklist ของทางราชการ ๙.๑.๖ ผ Nด าเน นการตNองน าส%งโปรแกรมระบบการลงทะเบ ยนและขIอม ลในระบบลงทะเบ ยนท งหมด รวมท งไฟลCขIอม ล ผ Iลงทะเบ ยนในล กษณะ MS-Excel ใหNแก%ส าน กงานฯ ภายหล งการจ ดงาน ๙.๑.๗ โปรแกรมระบบการลงทะเบ ยน ตNองเปKนโปรแกรมท สามารถน าระบบลงทะเบ ยนกล บมาใชNงานไดNอ กและสามารถ บร หารจ ดการระบบการลงทะเบ ยนไดNตามท ส าน กงานฯ ตNองการ โดยการส%งมอบงานภายหล งส นส ดงานจะตNองม การมอบค %ม อ การบร หารจ ดการระบบลงทะเบ ยน พรNอมการอบรมเจNาหนNาท ส าน กงานฯ จ านวนอย%างนNอย ๑ คร ง ๙.๑.๘ ขNอม ลในระบบลงทะเบ ยน จะตNองประกอบไปดNวย - ช อ/นามสก ล - เพศ - ระด บการศ กษา - อาช พ - ต าแหน%งทางว ชาการ/ยศ

13 ๑๓ - ต าแหน%งผ Nบร หารส งส ดของหน%วยงานท ส งก ด - พ นท หน%วยงานท ส งก ด - ท อย %หน%วยงานท ส งก ด - ท อย %บNาน - สถานท สะดวกในการต ดต%อ/โทรศ พทG/โทรสาร - /ม อถ อ - ก จกรรมท สนใจ - แหล%งร บทราบการประชาส มพ นธG - อ นๆ (ท ระบ ) อาท ห วขNอการประช มท ผ Nลงทะเบ ยนแจNงความประสงคG เปKนตNน ๙.๑.๙ ขNอม ลตามท น าส%งในขNอ ๙.๑.๗ ท งหมดตNองเปKนระบบ Matrix ท สามารถเร ยกด ขNอม ลในหลากหลายล กษณะในท ก ห วขNอท ระบ ไวNในขNอ ๙.๑.๗ ร ปแบบตามท ส าน กงานฯ ตNองการ พรNอมสามารถ print out ขNอม ลไดNโดยไม%จ าก ดร ปแบบ ๙.๑.๑๐ จ ดใหNม Call Center เพ อใหNขNอม ลระหว%างการลงทะเบ ยนและอ นๆ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๑.๑๑ จ ดใหNม SMS System ส าหร บประชาส มพ นธGขNอม ลไปย งกล %มเปuาหมาย อาท ผ NเขNาร%วมการประช มหร อ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๒ ระบบลงทะเบ ยนน ทรรศการ ๙.๒.๑ จ ดท าระบบการลงทะเบ ยนตรวจน บผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ บ นท กขNอม ลผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ พรNอมท ง ประมวลผล ตลอดการจ ดงาน ๙.๒.๒ จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอรGท จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ านวน ๒ ช ด พรNอมเจNาหนNาท ต งอย %ในค หาขNอ ๑๐.๑ ๑๐. จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดประชาส มพ นธC (กองอ านวยการของส าน กงานฯ) และอ นๆ ๑๐.๑ จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนน ทรรศการ ขนาดประมาณ ๒ x ๖ เมตร ม ปuายบอกช อค หาและม ล กษณะโปร%งและม การตกแต%งดNวยส ส นท สวยงาม พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด ๑๐.๒ จ ดเตร ยมค หากองอ านวยการและจ ดประชาส มพ นธG ขนาดประมาณ ๒ x ๖ เมตร ม ล กษณะโปร%งและม การตกแต%งดNวย ส ส นท สวยงาม พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด ๑๐.๓ จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนของผ NเขNาร%วมงาน VIP พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด และค หาลงทะเบ ยนของเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ๑๐.๔ จ ดเตร ยมขNอม ลบน Inkjet ช แจงรายละเอ ยดท จ าเปKนส าหร บผ NเขNาร%วมงานท กกล %มใหNร บทราบขNอม ลในภาพรวมไดNใน ตลอดว น น บต งแต% ขNอม ลส%วนการประช ม ขNอม ลส%วนน ทรรศการ ขNอม ลการร บประทานอาหาร ขNอม ลอ นๆ ท ม ความส าค ญ จ านวน อย%างละ ๑ ช ด ณ ค หาตามขNอ ๑๐.๑-๑๐.๓ ๑๑. การจ ดท าแผนประชาส มพ นธCและก จกรรมตามแผนประชาส มพ นธC ๑๑.๑ ส$ง Chart แสดงแผนการประชาส มพ นธCการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ใหNส าน กงานฯ พรNอมก บการย นขNอเสนอทางเทคน ค ๑๑.๒ จ ดใหIม การประชาส มพ นธCการจ ดงานผ$านส อส งพ มพC ด งน - ก$อนการจ ดงาน ม ถ นายน ส งหาคม ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด หร อฉบ บอ นๆ โดยก าหนดใหNม ข%าวหนNา ๑ และภายในเล%มรวมไม%นNอยกว%า ๑๕ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารในหน งส อพ มพG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ ไม%นNอยกว%า ๔ ฉบ บ และตNองเปKนสก Žปท ม ความยาว ๑ ใน ๔ ของหนNาหน งส อพ มพGอย%างนNอย ๑ คร ง

14 ๑๔ - ระหว$างงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG เช%น ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด หร อฉบ บอ นๆ ไม%นNอยกว%า ๑๒ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารในหน งส อพ มพG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ ไม%นNอยกว%า ๑ สก Žป - หล งงาน ประมาณก นยายน ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ หร อ ฉบ บอ นๆ ไม%นNอยกว%า ๗ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น ๑๑.๓ จ ดใหIม การประชาส มพ นธCการจ ดงานผ$านส อโทรท ศนC ด งน - ก$อนว นงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ รายการข%าวประจ าว นของสถาน ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๓๐ น. อาท ข%าว เชNา ข%าวเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส เปKนตNน จ านวนไม%นNอยกว%า ๓ คร ง สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารทางช%อง ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS อาท ช%วงเชNา ช%วงเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส จ านวนไม%นNอยกว%า ๒ คร ง - ระหว%างว นงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ รายการข%าวประจ าว นของสถาน ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๓๐ น. อาท ข%าว เชNา ข%าวเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส เปKนตNน จ านวนไม%นNอยกว%า ๕ คร ง ๑๑.๔ ร%วมเช ญส อมวลชนเขNาร%วมงานแถลงข%าวการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ก บกล %มงานประชาส มพ นธGของส าน กงานฯ ๑๑.๕ จ ดใหNม ผ Nส อข%าวประจ างานระหว%างเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ว นละไม%นNอยกว%า ๓ คน ตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ท า หนNาท เก บประเด นจากเน อหาภายในงาน และเผยแพร%ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๑๑.๖ ประชาส มพ นธGผ%านส อส งพ มพGเฉพาะทางดNานการจ ดก จกรรมพ เศษ เพ อการเผยแพร%ข%าวสารการจ ดงาน Thailand Research Expo ของส าน กงานฯ ในล กษณะการข นปก ประกอบก บเน อหาหล กดNานในของเล%มหน งส อน นๆ ไม%นNอยกว%า ๑ ส อ ๑๒. ค$าใชIจ$ายเบ ดเตล ด ๑๒.๑ ค%าใชNจ%ายในการต ดต%อส อสารและประสานงานในวงเง น ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒.๒ ค%าใชNจ%ายในการจ ดเตร ยมและบร การก จกรรมพ ธ การและการประช มในวงเง น ๒๐,๐๐๐ บาท หมายเหต ๑ ๑.๑) ผลงานและว สด อ ปกรณGท กชน ดท จ ดท าเม อเสร จงานแลNว ถ อว%าเปKนกรรมส ทธ ของส าน กงานฯ ๑.๒) รายละเอ ยดขNอม ลในโครงการการจ ดงาน ท แนบมาพรNอมน ๑.๓) ส าน กงานฯ ม ส ทธ ท จะเล อนการจ ดงานในกรณ ท ม ความจ าเปKน ๑.๔) หากรายการใดไม%ไดNม การตรวจร บหร อไม%ม ในรายการท ระบ ในรายละเอ ยดน ขอใหNผ Nร บจNางค นเง นก บส าน กงาน ฯ ดNวย ๑.๕) หากรายการใดม การแกNไข/เปล ยนแปลง ผ Nร บจNางตNองแจNงใหNก บส าน กงานฯ เปKนลายล กษณGอ กษร หมายเหต ๒ ผ Nร บจNางเสนอ ช อ - สก ล ของท มงานพรNอมประสบการณGท ผ%านมาของท มงานเพ อแสดงศ กยภาพการจ ดงานของผ Nร บจNาง พรNอมจ าแนกหนNาท ของท มงานในการปฏ บ ต งาน เพ อเพ มความม นใจ ใหNก บผ Nว%าจNางว%าผ Nร บจNางจะท างานใหNส าเร จไดN

15 ๑๕ หมายเหต ๓ เง อนไขในการช าระเง นแก%บร ษ ทท ไดNร บการจ ดจNางในการด าเน นงานในงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ช าระงวดท ๑ จ านวน ๓๐ % ของงบประมาณท ไดNร บ เม อม การด าเน นงาน ๑) วางผ งรวมการจ ดงานของแต%ละก จกรรมท ม ในงานโดยละเอ ยด และส%งมอบผ งใหNแก% วช. ๒) จ ดท าค %ม อส าหร บผ Nออกแสดงน ทรรศการ ถ%ายทอดและจ%ายแจกใหNแก%ผ Nจ ดน ทรรศการ ๓) ประสานงานเพ อด าเน นการจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน%วยงานต%างๆท เก ยวขNอง ๔) ประสานงานน ทรรศการก บผ Nน าเสนอท งหมด ๕) จ ดท า Software ระบบลงทะเบ ยนล%วงหนNาผ%านระบบอ นเทอรGเน ตข นใชNงานทาง Website ท ส าน กงานฯ ก าหนด ๖) จ ดท าแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน โดยม การส$งมอบงาน ด งรายการต$อไปน ๑) ผ งรวมการจ ดงานของแต%ละก จกรรมท ม ในงานโดยละเอ ยด ๒) จ ดส%งหล กฐานแสดงการจ ดส%งค %ม อส าหร บผ Nออกแสดงน ทรรศการ และการประสานงานก บผ Nน าเสนอ ผลงานท งหมด ๓) จ ดส%งหล กฐานแสดงการประสานงานเพ อด าเน นการจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บ หน%วยงานต%างๆท เก ยวขNอง ๔) จ ดส%งหล กฐานแสดงการจ ดท า Software ระบบลงทะเบ ยนล%วงหนNาผ%านระบบอ นเทอรGเน ตข นใชNงาน ทาง Website ท ส าน กงานฯ ก าหนด ๕) จ ดส%ง Script ว ด ท ศนGหร อแนวทางการจ ดท า Script ว ด ท ศนGท งหมดภายในงานจ านวน ๑ ช ด ๖) ส%งแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน ช าระงวดท ๒ จ านวน ๗๐% ของงบประมาณท ไดNร บ เม อการจ ดงานแลNวเสร จ ภายใน ๓๐ ว น โดยม การส%งมอบงาน ด งรายการต%อไปน ๑) โปรแกรมและขNอม ลระบบลงทะเบ ยน ๒) จ ดท า DVD สร ปงาน จ านวน ๒ ช ด ๓) จ ดท าเอกสารสร ปงาน (Print ส ) จ านวน ๒ ช ด ซ งตNองไดNร บความเห นชอบในเน อหาจาก วช. ก%อน ๔) จ ดส%งว ด ท ศนGท งหมดในงาน พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๕) จ ดส%งภาพน งท งหมดในงาน เปKน CD-ROM พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๖) จ ดส%งบ นท กภาพและเส ยง (หNองประช มใหญ%) และเส ยงท งหมด (หNองประช มอ นๆ) เปKนล กษณะ digital file (ไฟลG MP3 หร อ MP4) ในร ปแบบ DVD พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๗) จ ดส%งขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint ของว ทยากร โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช ม และหNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ในร ปแบบ DVD (แยกไฟลGเปKนรายห วขNอในแผ%น) พรNอมส าเนา จ านวน ๒ ช ด ๘) จ ดส%งสร ปผลงานตามแผนประชาส มพ นธG ๒ ช ด ๙) ขนยNายอ ปกรณGต%างๆ เพ อส%งมอบใหNส าน กงานฯ ภายใน ๓๐ ว นหล งเสร จงาน

16 ๑๖ ขIอก าหนดรายละเอ ยดในการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ***************************** ผ NเสนอราคาจะตNองย นซองประกวดราคาท ปYดผน กเร ยบรNอย โดยแยกออกเปKน ๒ ซอง และผน กซองจ%าหนNา ด งน ๑. ซองขNอเสนอดNานเทคน คและขNอเสนออ น ๆ ๒. ซองขNอเสนอดNานราคา ๑. ซองขIอเสนอดIานเทคน คและขIอเสนออ น ๆ จะตIองม รายละเอ ยดด งน - แสดงผ งการจ ดวางพ นท ในภาคการประช มและภาคน ทรรศการ เปKน ๔ ส ตามขNอก าหนด (Term of Reference: TOR) - ออกแบบอารGตเว รGค (Artwork) ค หาหร อพ นท พ เศษ อ นไดNแก% น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท ม การน าเสนอร ปแบบ และ เทคน คน าเสนออ นๆ ท ม ความช ดเจนและเช อมโยงต%อเน อง และ Display ค หาของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) ค หาของ หน%วยงาน ร ปแบบการจ ดโซน Highlight และเทคน คอ นๆ ท เปKนไปตามขNอก าหนด (Terms of Reference: TOR) - การตกแต%งสถานท จ ดงานท ม การแบ%งพ นท และส ดส%วนอย%างช ดเจน เช อมโยงและเปKนระบบ - เสนอร ปแบบการเปYดงานภาคการประช ม และพ ธ เปYด พ ธ การต%างๆ และค หาต%าง ๆ ตลอดจนขNอเสนออ นๆ ท เปKนประโยชนG ต%อการจ ดงานใหNบรรล ว ตถ ประสงคG - เสนอแผนการปฏ บ ต งานท ช ดเจน โดยระบ จ านวนบ คลากรในการท างานแต%ละส%วน - เสนอแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน - เสนอขNอม ลท จะใชNน าเสนอในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต (ระบ แหล%งอNางอ ง) พรNอมจ ดท า Artwork - ส%ง printout อารGตเว รGคท เปKนภาพ Perspective ของงานท น าเสนอ พรNอมแนวค ด เปKน ๔ ส ด งน ขนาดภาพ A3 ในช ด Highlight ไม%นNอยกว%า ๒๐ ภาพ ขนาดร ปเล%ม A4 ภาพรวมของงานท งหมดในล กษณะ powerpoint ไม%นNอยกว%า ๘๐ ภาพ จ านวน ๒ เล%ม ท งน ขNอเสนอดNานเทคน คท เสนอตNองม เน อหาเปKนไปตามขNอก าหนด (Terms of Reference: TOR) ๒. ขIอเสนอดIานราคา - ผ NเสนอราคาจะตNองเสนอราคาค%าจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) โดยแยกเปKนค%าด าเน นงานและค%าบร หารโครงการ โดยม การใหNรายละเอ ยดของรายการค%าใชNจ%ายในแต%ละส%วน ๓. รายละเอ ยดขIอก าหนดอ น ๆ - ผ NเสนอราคาตNองม ผลงานการจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบรมวงศาน วงศG ท ม ล กษณะ Interactive โดยม เทคน ค พ เศษประกอบการน าเสนอ ในร ปแบบท โดดเด%นและสวยงาม โดยแนบผลงานประกอบ - ผ NเสนอราคาตNองเคยม ผลงานดNานการบร หารจ ดการน ทรรศการขนาดใหญ%ท ม ผ Nร%วมงานไม%ต ากว%า ๑๐,๐๐๐ คน ตลอดงาน และม ประสบการณGในการบร หารจ ดการการประช มท ม ผ NเขNาร%วมงานว นละไม%ต ากว%า ๒,๐๐๐ คน โดยม หน งส อร บรองหร อเอกสารย นย น ประกอบ - ผ NเสนอราคาตNองเคยม ผลงานดNานการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มดNวยระบบคอมพ วเตอรGผ%านทาง Internet - ผ NเสนอราคาตNองแนบผลงาน และประสบการณGท เก ยวขNองของหน%วยงานท เคยจ ดงานอ นๆ น ามาจ ดแสดงต%อส าน กงานฯ ดNวยอย%างนNอย ๓ ผลงาน พรNอมม หน งส อร บรองหร อเอกสารย นย นประกอบ โดยผลงานท น าเสนอตIองม ม ลค$าไม$ต ากว$าคร งหน งของ วงเง นท ใชIในการเปKดซองสอบราคา - ผ NเสนอราคาจะตNองไม%เคยม ป ญหาในการเสนอราคาก บส าน กงานฯ และหน%วยงานราชการอ น ๆ มาก%อน - ผ NเสนอราคาจะตNองม เจNาหนNาท ในการบร การร บส%งเอกสารและอ านวยความสะดวกในการจ ดงานฯ - ส าน กงานฯ จะเปKดซองราคาเฉพาะรายท ไดIผ$านการพ จารณาค ดเล อกขIอเสนอดIานเทคน คและขIอเสนออ นๆ แลIวเท$าน น - ส าน กงานฯ ทรงไวIซ งส ทธ ท จะไม$พ จารณาร บราคาต าส ดเพ อประโยชนCของทางราชการ - ส าน กงานฯ ทรงไวIซ งส ทธ ท จะพ จารณาเทคน คเปOนส าค ญ

17 ๑๗ หล กเกณฑCการใหIคะแนนของการพ จารณาซองเทคน ค ก. ร ปแบบการก$อสรIางและการออกแบบอารCตเว รCค ๑. ส$วนตกแต$งภายนอกอาคาร เช$น ซ IมทางเขIา Banner ๒๐ คะแนน ๒. ส$วนตกแต$งภายในอาคาร ๙๐ คะแนน ๒.๑ ซ NมทางเขNา (๑๐) ๒.๒ เคานGเตอรGลงทะเบ ยนและเคานGเตอรGประชาส มพ นธG (๑๐) ๒.๓ Directory Board (๑๐) ๒.๔ Directory Sign (๑๐) ๒.๕ เวท ก จกรรม (๑๕) ๒.๖ ปuายเวท ต%าง ๆ (๑๐) ๒.๗ ค หามาตรฐาน (๑๕) ๒.๘ การออกแบบจ ดสวนหย%อมตกแต%ง (๑๐) ๓. พ นท และค หาน ทรรศการ ๑๔๐ คะแนน ๓.๑ การออกแบบน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต (๕๐) ๓.๒ ค หาส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (๒๐) ๓.๓ ค หาและพ นท น ทรรศการหน%วยงาน (๔๐) ๓.๔ พ นท พ เศษ Zone Highlight (๓๐) ข. ร ปแบบพ ธ การต$าง ๆ รวม ๓๐ คะแนน ๑. พ ธ เปYดและปYดงาน (๓๐) ค. ร ปแบบการจ ดท าระบบลงทะเบ ยน ๔๐ คะแนน ๑. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน (๔๐) ง. แผนการประชาส มพ นธCและก จกรรมในการประชาส มพ นธC ๔๐ คะแนน จ. การจ ดบร การในส$วนอ น ๆ ท เก ยวขIอง ๕๐ คะแนน ฉ. ประสบการณCท างานท เก ยวขIองก บการจ ดการประช มและจ ดน ทรรศการท เคยจ ดท าใหIก บ ๔๐ คะแนน หน$วยงานราชการและเอกชน รวม ๔๕๐ คะแนน การต ดส น คะแนนท ถ อว%าซองเทคน คผ%าน จะตNองมากกว%ารNอยละ ๘๐ ข นไป

1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม

1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม 1 ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) งานจ ดให ม ข นระหว างว นท 26-30 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย ประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอร ณ เซ

More information

คานา สาน กงานอธ การบด

คานา สาน กงานอธ การบด คานา ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดการศ กษาและม หน าท ในการสน บสน น การศ กษา ท จะท าหน าท ช วยข บเคล อนให ภารก จชองหน วยงานต างๆ ได จ ดต งข นตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นการเปล

More information

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร

ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ๑ ค ม ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ยนเรศวร งานจ จ ดประช มและประสานงาน ส าน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวรร มหาว ว ทยาล ล

More information

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล โดย สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ธ นวาคม 2554 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ

More information

การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล

การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล หน วยท 8 การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล อาจารย ภ ร ว จน เดชอ ม ช อ อาจารย ภ ร ว จน เดชอ ม ว ฒ บธ.ม. (การตลาด) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศศ.บ. (การเด นทางและท องเท ยว) เก ยรต น ยมอ นด บ 1 มหาว

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส Electronic Document Management System จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555 คานา การ เสร ม สร างภาพล กษณ และการเผยแพร ข อม ลข าวสารขององค กร เป น กลย ทธ สาค ญ ในการ ประชาส มพ นธ การดาเน นงานของกรมการพ ฒนาช มชนไปส ประชาชน ให ม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บ การดาเน นงานของกรมการพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 2 ค าน า เอกสารรายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553)

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย คานา เอกสารภาระงานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท จ ดทาข นน ใช เป นแนวทางในการกาหนด ขอบข ายความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด และเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารคณะฯ ได ทราบถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการทางานของแต

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

Dormitory Administration Affair Office

Dormitory Administration Affair Office 2554 Dormitory Administration Affair Office สาน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ คานา ส าน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นส วนงานท จ ดต งตามประกาศ สภามหาว ทยาล ยโดยม

More information

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556)

More information