๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม"

Transcription

1 ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ระยะเวลาการจ ดงานว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ โรงแรมเซ นทาราแกรนดC และบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรC เซ นทร ลเว ลดC ***************************** ๑. ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ท ก าหนดจ ดข นระหว%างว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ นทาราแกรนดG และบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรG เซ นทร ลเว ลดG โดยม ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) เปKนผ Nก าหนดขอบเขตงาน ส าน กงานฯ หมายถ ง ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) ผ Iด าเน นงาน หมายถ ง บร ษ ทท เปKนผ Nด าเน นการจ ดงานตามขอบเขตงานท ก าหนด ขอบเขตงานหร อ TOR ฉบ บน ครอบคล มการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ในเน อหาของงานท เก ยวขNอง ด งน ๑.๑ การเปKดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม ๑.๑.๑ พ ธ เปYดงานภาคน ทรรศการ และการเตร ยมการว นร บเสด จ ๑.๑.๒ การเปYดงานภาคการประช ม ๑.๑.๓ การจ ดงานส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ๑.๒ การจ ดน ทรรศการ แบ$งเปOน ๔ ส$วน ๑.๒.๑ น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และพระบรมวงศาน วงศG ๑.๒.๒ น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต ๑.๒.๓ น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ย จากสถาบ นการศ กษาและหน%วยงานเคร อข%ายในระบบว จ ย ร ฐว สาหก จ หน%วยงานในก าก บของร ฐ และภาคเอกชน ท วประเทศ ๑.๒.๔ การบร หารจ ดการน ทรรศการในภาพรวมท งหมดนอกเหน อจากขNอ ๑.๒.๑-๑.๒.๓ พรNอมดNวยการประชาส มพ นธG/ เผยแพร%ภายในพ นท การจ ดงาน และบร เวณใกลNเค ยง ๑.๓ การจ ดประช ม/ส มมนาในร ปแบบต$างๆ แบ$งเปOน ๖ ส$วน ๑.๓.๑ การจ ดการของการประช มขนาดใหญ%เพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๑,๐๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๑๐ ห วเร อง ๑.๓.๒ การจ ดการของการประช มขนาดกลางเพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๑๒-๑๕ ห วเร อง ๑.๓.๓ การจ ดการของการประช มกล %มเฉพาะเร องเพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๕๐-๖๐ ห วเร อง ๑.๓.๔ การจ ดการเพ อถ%ายทอดกระบวนการหร อเทคน คท เก ยวขNองก บการว จ ย : Twilight Program เพ อรองร บผ NเขNาร%วม ประช ม ประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ คน/ห วเร อง ประมาณ ๒๐ ห วเร อง ๑.๓.๕ การจ ดงานส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) เพ อรองร บผ NเขNาร%วมประช มในระหว%างว นท ๒๓-๒๕ ส งหาคม ๒๕๕๕ ๑.๓.๖ การจ ดการของการประช มส มมนา การฝsกอบรม การแถลงข%าว และอ นๆ ท จะม ข นก%อนการจ ดงาน หร อใน ระหว%างการจ ดงานตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๑.๔ การจ ดท าและบร หารระบบลงทะเบ ยน เพ อรองร บ ๑.๔.๑ การลงทะเบ ยนของผ NเขNาร%วมประช มในหNองประช มขนาดใหญ% หNองประช มขนาดกลาง หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง หNอง Twilight Program และหNองประช มอ นๆ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด โดยรองร บผ NเขNาร%วมประช มตลอดงานไดNไม%นNอยกว%า ๓๐,๐๐๐ ท น ง ๑.๔.๒ ผ NเขNาเย ยมชมน ทรรศการต%างๆ ตลอดการจ ดงาน

2 ๒ ๑.๕ การจ ดท าแผนประชาส มพ นธCและก จกรรมตามแผนประชาส มพ นธCงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ในช$วงก$อน-ระหว$าง-หล งการจ ดงาน ๑.๖ การจ ดการภาพรวมของงานในส$วนต$างๆ เพ ออ านวยความสะดวกเก ยวก บ ๑.๖.๑ Highlight Stage ๑.๖.๒ การเด นทางของเจNาหนNาท ๑.๖.๓ การร กษาความปลอดภ ยภายในงาน ๑.๖.๔ การจ ดส%งและการจ ดเตร ยมเอกสาร ๑.๖.๕ การร กษาความสะอาดระหว%างงาน ๑.๖.๖ การจ ดการภาพรวมอ นๆ ๒. รายละเอ ยดการด าเน นงาน ผ Nร บด าเน นงานจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ตNองจ ดเตร ยมรายละเอ ยดท เก ยวขNองเพ อน าส %เปuาหมายการสรNาง ว จ ยเพ อการเร ยนร N ส %การน าไปใชNประโยชนG ด งต%อไปน ๒.๑ การจ ดท าผ งพ นท ของการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ๒.๑.๑ ผ Nร บด าเน นงานตNองจ ดท าผ งพ นท การจ ดงานใหNส าน กงานฯ พ จารณาความเหมาะสม ในการแบ%งส ดส%วนพ นท ส าหร บก จกรรมต%างๆ ท ส าน กงานฯ ก าหนดใหNม ข นระหว%างงานตาม ขอบเขตของงาน ในขNอ ๑ โดย ๒.๑.๑.๑ ม การน าเสนอเปKนมาตราส%วนท ช ดเจน ๒.๑.๑.๒ ม การแยกส ของพ นท และก จกรรม ๒.๑.๑.๓ ม การแบ%งโซนของก จกรรมท เหมาะสมและรองร บการปฏ บ ต งานจร ง ๒.๑.๑.๔ ม การปร บปร งแกNไขเปKนระยะตามความประสงคGของส าน กงานฯ ๒.๑.๑.๕ จ ดท าและส%ง file ขNอม ลใหNส าน กงานฯ ส าหร บการต พ มพGและเผยแพร%ในล กษณะต%างๆ ๒.๑.๑.๖ ผ Nร บด าเน นงานตNองบร หารจ ดการก จกรรมต%างๆ ของงานตามผ งพ นท ท ไดNน าเสนอไวNต%อส าน กงานฯ ๒.๒ การก าหนดแนวค ดของงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ผ Nด าเน นงานตNองม การน าเสนอแนวค ดการจ ดงานท ครอบคล มภาพรวมและก จกรรมตามท ระบ ไวNใน (ขNอ ๑ ขอบเขตงาน) โดยกรอบแนวค ดของการจ ดงานในปwน ตNองแสดงใหNเห นถ ง ความเช อมโยงของเคร อข$ายและงานว จ ย ท น าส %การสรNางสรรคGและ การพ ฒนาประเทศ โดยผ Nด าเน นงานตNองวางแนวค ดในการจ ดงาน และจ ดองคGประกอบของงานท ส อถ งแนวค ดในเร องด งกล%าว พรNอม ตNองออกแบบส ญล กษณGของการจ ดงานในปw ๒๕๕๖ ท ส มพ นธGก บแนวค ดในการจ ดงานดNวย ๒.๓ การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ส าน กงานฯ ใหNความส าค ญก บการส อใหNเห นถ งพระอ จฉร ยภาพและแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และความเช อมโยงของแนวพระราชด าร ก บงานของพระบรมวงศาน วงศG ๒.๓.๑ พ นท จ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตNองม ความเช อมโยงในการเร ยงรNอยเน อหาการน าเสนอในพ นท ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร ๒.๓.๒ การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในภาพรวม ตNองส อใหNเห นใหN แนวพระราชด าร ดIานการพ ฒนาด น น า ปZาไมI ในบร บทต$างๆ ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว พรNอมดNวยการจ ดน ทรรศการของสมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร โดยแนวทาง ของการน าเสนอในภาคน ทรรศการของท งหมด ตNองม การเช อมโยงก นโดยสามารถเร ยงรNอยเน อหาของการน าเสนอไดNอย%างต%อเน องก น และผ Nด าเน นงานตNองน าเสนอขNอม ลท ใชNในการจ ดน ทรรศการใหNส าน กงานฯ พ จารณา เพ อแสดงใหNเห นว%าไดNม การศ กษาขNอม ลเก ยวก บ เน อหาท น าเสนอในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไดNอย%างน%าเช อถ อ พรNอมน ตNองม การน างานของส าน กงานฯ ท ม ความเก ยวขNองก บงาน ตามแนวพระราชด าร ในเร องน ามาร%วมน าเสนอในการจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ดNวย ๒.๓.๓ รายละเอ ยดของน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประกอบดNวย ร ปแบบ เน อหา เทคน คว ธ และอ ปกรณGต%างๆ ด งน ๒.๓.๓.๑ การจ ดพ นท น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในแต%ละโซนม ความเช อมโยงก น ท งในดNานพ นท เน อหา และ การตกแต%ง ๒.๓.๓.๒ การจ ดน ทรรศการควรอย %ภายใตNแนวค ด พระบาทสมเด จพระเจIาอย $ห วในพระกรณ ยก จดIานด น น า ปZาไมI

3 ๓ ๒.๓.๓.๓ การจ ดน ทรรศการตามแนวค ดท ระบ ใน ๒.๓.๑-๒.๓.๓ ตNองม การจ ดแสดงน ทรรศการอย%างนNอย ๕ โซน ประกอบดNวย โซนท ๑ น าเสนอดNวยแท%นเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว และสมเด จพระนางเจNา พระบรมราช น นาถ ท ม บรรยากาศของสวนน า ในร ปแบบท ส มผ สไดNในล กษณะ Interactive โซนท ๒ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอเน อหาในโซนเปKนน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว ในพ นท ความส ง ไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร เปKนขNอม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ครอบคล มเร องด น น า ป{าไมN และคน โดยบอกถ งแหล%งท มาของ ขNอม ลของหน%วยงานท เช อถ อไดN - จ ดตกแต%ง Inkjet ไม%นNอยกว%า ๔ ช น - น าเสนอดNวยว ด ท ศนGขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว จ านวน ๑ ช ด - น าเสนอเปKนเทคน ค QR Code จ านวนไม%นNอยกว%า ๒ ช ด - ตกแต%งพ นท เปKนสวน ดNวยไมNดอก หร อไมNใบอย%างสวยงาม - จ ดตกแต%งการน าเสนอดNวยแสงไฟท สวยงามพรNอมป พรม โซนท ๓ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอน ทรรศการพระอ จฉร ยภาพดNานงานศ ลปาช พ ของสมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถในพ นท ขนาดใหญ%ความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔๐ เมตร - จ ดตกแต%งพ นท ดNวยภาพ Inkjet ขนาดใหญ%ไม%นNอยกว%า ๒ ช น พรNอมปuายช อโซน - น าเสนอดNวยว ด ท ศนGขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว - ตกแต%งบรรยากาศของโซนดNวยไมNดอก หร อไมNใบ พรNอมป พรม โซนท ๔ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - จ ดแสดงขNอม ลในพ นท ขนาดใหญ%ไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร เก ยวก บโครงการศ กษาต%างๆ ของสมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในพ นท ขนาดใหญ%ความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔ เมตร - เทคน ค Touchscreen book พรNอมแหล%งขNอม ลท เช อถ อไดN - จอน าเสนอเทคน ค Interactive media ขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว ๑ ช ด - จ ดตกแต%งพ นท ดNวยภาพ Inkjet ขนาดใหญ% อย%างนNอย ๑ ช ด พรNอมการจ ดแสงส ท สวยงาม พรNอมป พรม โซนท ๕ แสดงใหNเห นแนวค ดของโซน พรNอมประกอบดNวย - น าเสนอน ทรรศการท เก ยวขNองก บสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร ใน โครงสรNางความส งไม%นNอยกว%า ๒.๔๐ เมตร เก ยวก บพระอ จฉร ยภาพดNานการว จ ยทางการแพทยG - จ ดใหNม การแสดงภาพหร อว ด ท ศนGในขนาดจอไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว จ านวน ๑ ช ด - จ ดท า Media presentation ในเน อหาท เก ยวขNองก บโซนแรก - จ ดโครงสรNางประกอบการน าเสนอภาพหร อว ด ท ศนGอย%างเหมาะสมและสวยงาม โดยประกอบดNวย Inkjet - ตกแต%งบรรยากาศดNวยไมNดอกหร อไมNใบ และจ ดแสงส ท สวยงาม พรNอมป พรม ท งน สามารถปร บเปล ยนร ปแบบและขNอม ลไดNตามท ส าน กงานฯ เห นเหมาะสม ๒.๓.๔ การด าเน นการอ นๆ ท เก ยวขIองก บน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๔.๑ ส าน กงานฯ จะจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ใหNแก%ผ Nด าเน นงานเฉพาะงานและก จกรรมท เก ยวขNองก บส าน กงานฯ เท%าน น อาท ขNอม ลเก ยวก บโครงการพระบ ดาแห%งการว จ ยไทย และส ทธ บ ตรฝนหลวง เปKนตNน ส าหร บขNอม ล ภาพรวมและขNอม ลท จะน าเสนอในน ทรรศการเฉพาะอ นๆ ของพระบาทสมเด จพระเจNาอย %ห ว สมเด จพระนางเจNาพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราชก มาร ผ Nด าเน นงาน ตNองด าเน นการศ กษา คNนควNาขNอม ลท งหมดเอง และน าเสนอใหNส าน กงานฯ พ จารณา ๒.๓.๔.๒ ผ Nด าเน นงานตNองคNนควNาขNอม ลจากแหล%งท อNางอ งไดN และม ความถ กตNองของขNอม ล โดยระบ แหล%งท มาของ ขNอม ลไวNในทNายของเน อหาน ทรรศการเวลาจ ดแสดงดNวย พรNอมท งจ ดเตร ยมเน อหาท น าเสนอภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท งหมด ใหN ส าน กงานฯ ตรวจสอบขNอม ลเปKนระยะ พรNอมท งม การเพ มเต มและปร บเปล ยนขNอม ลตามท ส าน กงานฯ เห นว%าเหมาะสม ก%อนพ มพG หร อน าเสนอ

4 ๔ ๒.๓.๔.๓ ผ Nด าเน นงานเปKนผ Nประสานงานในการจ ดท าน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน%วยงานอ นๆ ท เก ยวขNอง โดยส าน กงานฯ จะเปKนผ Nจ ดท าหน งส อน าทางราชการ เพ อประโยชนGในการขอความอน เคราะหGและขอความร%วมม อใหNเท%าน น ๒.๓.๔.๔ จ ดเตร ยมตกแต%งตNนไมNตลอดบร เวณน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ดNวยไมNดอกหร อไมNใบท ม ส ส นอย%างสวยงามใน ท กจ ดท เปKนท ว%างและจ ดพ กสายตาในพ นท น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๔.๕ ผ Nด าเน นการเปKนผ Nร บผ ดชอบค%าใชNจ%ายท เก ยวขNองก บระบบน าท งหมด ภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตลอดการจ ดงาน ๒.๓.๔.๖ ผ Nด าเน นการเปKนผ Nร บผ ดชอบค%าใชNจ%ายแก%เจNาของสถานท ในกรณ เก ดความเส ยหายท เก ดจากการใชNเทคน ค ต%างๆ ในการน าเสนอน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ๒.๓.๕ พ ธ เปKดงานภาคน ทรรศการ จ ดเตร ยมการร บเสด จสมเด จพระเจNาล กเธอ เจNาฟuาจ ฬาภรณวล ยล กษณG อ ครราราชก มาร ในพ ธ เปYดงาน ภาคน ทรรศการอย%างสมพระเก ยรต ด งน ๒.๓.๕.๑ จ ดเตร ยมพรมลาดพระบาท ณ ช น ๒๒-๒๓ ของศ นยGประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอรG ช$วงแรก ระยะทางจากหนNาล ฟตGช น ๒๓ ไปย งหNองเว ลดGบอลร มขนาดกวNาง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ช$วงท สอง ระยะทางจากหนNาบ นไดเล อนช น ๒๒ จากดNานหนNาน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไปย ง หNองคอนเวนช น ระยะทางประมาณ ๕๐ ม. ช$วงท สาม ระยะทางตลอดเสNนทางเสด จฯชมน ทรรศการในหNองคอนเวนช นไปย งหน%วยงานต%างๆ ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร พรNอมจ ดท าล กศรแจNงเสNนทางอย%างช ดเจน ช$วงท ส ระยะทางจากทางออกหNองคอนเวนช นช น ๒๒ ไปย งล ฟทG ๒.๓.๕.๒ จ ดเตร ยมแท%นท ประท บภายในหNองเว ลดGบอลร ม ช น ๒๓ ด งน - เตร ยมเวท ส าเร จร ปตกแต%งดอกไมNประด บตามขNอก าหนดของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ๒.๓.๕.๓ จ ดเตร ยมแท%นท ประท บภายในหNอง World Ballroom ช น ๒๓ ตามขNอก าหนดของกองพระราชพ ธ ๒.๓.๕.๔ จ ดเตร ยมโครงสรNางแท%นพ ธ เปYดงาน ๒.๓.๕.๕ จ ดเตร ยมระบบแสง-เส ยงในพ ธ เปYด พรNอมอ ปกรณGประกอบเทคน คการเปYด ๒.๓.๕.๖ จ ดเตร ยมส%วนท เก ยวขNองด งน - เคร องเส ยงส าหร บบรรเลงเพลงมหาช ย - มาล ยขNอพระกร, พาน พรNอมผNารอง - ปลอกแขนส าหร บเจNาหนNาท และส อมวลชน ตามจ านวนท กองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ก าหนด - บ ตรประจ าต วผ NเขNาเฝuาร บเสด จ, ผ Nตามเสด จ, ผ Nร%วมฉายพระร ป ตามจ านวนท ส าน กงานก าหนด - อาหารกล%องและน าด มของเจNาหนNาท ต ารวจ ประมาณ ๒๐๐ ช ด และกองด ร ยางคGประมาณ ๘๐ ช ด - การถ%ายท าและบ นท กภาพในระบบวงจรปYดประกอบดNวยกลNองและอ ปกรณGต ดสล บภาพในต ว จ านวน ๑ ช ด พรNอมสายต%อส ญญาณภาพฉายบนจอ screen ดNานหนNาหNอง World Ballroom ๒.๓.๕.๗ จ ดเตร ยมหNองส าหร บเสวยพระกระยาหารตามท ส าน กงานฯ ก าหนด พรNอมท งผ Nต ดตาม และแขกผ Nม เก ยรต ใน พ นท ท ส าน กพระราชว งก าหนด ๒.๓.๕.๘ จ ดเตร ยมวงด ร ยางคGเฉล มพระเก ยรต ของกองท พบกหร อกองท พเร อหร อกองท พอากาศ เพ อร บ-ส%งเสด จ พรNอมค%าใชNจ%ายของวงด ร ยางคG ๒.๓.๕.๙ ประสานงานก บส าน กพระราชว ง และเจNาหนNาท ฝ{ายต%างๆ ในรายละเอ ยดท เก ยวขNองก%อนและระหว%าง การเตร ยมงาน ๒.๓.๖ ในกรณ ท ไม%ม การเสด จของพระบรมวงศาน วงศG หร อม การเพ มเสNนทางเสด จของพระบรมวงศาน วงศG ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนร ปแบบการจ ดงาน หร อเปล ยนแปลงเง อนไขไดNตามความเหมาะสม ๓. น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของหน$วยงานในระบบว จ ยท วประเทศ ๓.๑ ม การออกแบบวางผ งพ นท น ทรรศการ โดยแบ%งกล %มการน าเสนอน ทรรศการเปKน ๔ กล %มเร อง (Theme) ด งน ๓.๑.๑ งานว จ ยพ นฐาน ครอบคล มถ งการว จ ยท ม จ ดม %งหมายในการหาความร Nใหม%เพ อขยายความร Nทางว ชาการเพ อสรNาง ทฤษฎ ใหม%หร อตรวจสอบทฤษฎ เด มท ม อย %แลNว

5 ๕ ๓.๑.๒ งานว จ ยเช งประย กตCท ม ความพรIอมในการใชIประโยชนC ครอบคล มถ ง การว จ ยท ม จ ดม %งหมายในการคNนหา ความร Nเพ อน าความร Nท ไดNไปใชNในการแกNป ญหาต%างๆ, ใชNในการก าหนดนโยบายและต ดส นใจ กล%าวค อเปKนการว จ ยม %งเนNนน าผลการว จ ย ไปใชNประโยชนGในทางปฏ บ ต เปKนส าค ญ แบ%งการน าเสนอออกเปKน ๔ กล %มใหญ% ด งน ๑) งานว จ ยดIานค ณภาพช ว ตและส งคม ประกอบไปดNวย - การประย กตGใชNเศรษฐก จพอเพ ยง - การปฏ ร ปการศ กษาและสรNางสรรคGการเร ยนร N - ส งคมผ Nส งอาย - โบราณคด และศาสนา (ศ กษาเช งส งคมศาสตรG / ไม%ใช%เช งปร ชญา) - การพ ฒนามน ษยGและกล %มผ NดNอยโอกาส (ผ Nหญ ง ผ Nพ การ เด ก และชนกล %มนNอย) - นโยบายส งคมและสว สด การ - ความหลากหลายทางว ฒนธรรม - งานว จ ยดNานว ถ ส ขภาพและการแพทยGทางเล อก เพ อพ ฒนาส ขภาวะของคนไทย - การพ ฒนาเทคโนโลย ดNานการแพทยGและเวชภ ณฑG - การพ ฒนาและยกระด บค ณภาพช ว ตใหNม มาตรฐานความเปKนอย %ท ด ข น - การว จ ยดNานภ ม ป ญญาทNองถ น เพ อเพ มศ กยภาพของช มชน ๒) งานว จ ยดIานความม นคง ประกอบไปดNวย งานว จ ยเพ อความม นคงและว ฒนธรรมของชาต และการเสร มสรNาง ธรรมาภ บาล ๓) งานว จ ยดIานเศรษฐก จ ประกอบไปดNวย - การพ ฒนาและเพ มม ลค%าส นคNาเกษตร - การส%งเสร มการเกษตรในพ นท จ าก ด - การพ ฒนาและเพ มม ลค%าผล ตผลดNานส ตวGเศรษฐก จ - เทคโนโลย ใหม%และเทคโนโลย ท ส าค ญเพ ออ ตสาหกรรม - เศรษฐศาสตรG, รายไดN และการจNางงาน - บรรษ ทธรรมาภ บาล - พ ชเศรษฐก จ - การพ ฒนาค ณภาพส นคNาหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑG (OTOP) ใหNม มาตรฐาน - เศรษฐก จสรNางสรรคGก บการพ ฒนาทNองถ น - งานว จ ยเก ยวก บการแปรร ปส นคNาเกษตรเปKนอาหารและพล งงาน - การทดสอบและร บรองค ณภาพยาง - การพ ฒนานว ตกรรมดNานการผล ต/การลดตNนท นการผล ตของอ ตสาหกรรมอาหาร - การพ ฒนาเทคโนโลย ดNานพล งงานทดแทน - การพ ฒนาเช งว สด ศาสตรG ส าหร บอ ตสาหกรรมแปรร ป - การยกระด บสม นไพรและภ ม ป ญญาไทย เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑGเพ อส ขภาพไดNร บการยอมร บและไดN มาตรฐานระด บสากล ๔) งานว จ ยดIานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลIอม ประกอบไปดNวย - ภาวะโลกรNอน - การบร หารจ ดการส งแวดลNอมและพ ฒนาค ณค%าความหลากหลายทางช วภาพ - การบร หารจ ดการน า - การพยากรณGอากาศ - แผ%นด นไหว - การลดการใชNพล งงานประเภทต%างๆ พล งงานทดแทน พล งงานหม นเว ยน และการปร บเปล ยนพฤต กรรม การใชNพล งงาน - การจ ดการส งแวดลNอมจะท าใหNเก ดร ปแบบการท%องเท ยวอย%างสรNางสรรคG

6 ๖ - การแกNไขป ญหาภ ยแลNง น าท%วม การก กเก บน าเพ อใหNประชาชนใชNอ ปโภค/บร โภคอย%างย งย น - การปล กป{าทดแทน โดยส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนไดNตามความเหมาะสม ๓.๒ การวางผ งตามการจ ดกล %มเร องตามขNอ ๓.๑ ท งในส%วนน ทรรศการท ใชNพ นท ว%างและท เปKนค หามาตรฐาน โดยตNองม การแบ%งโซนท น าเสนอแต%ละกล %มเร อง โดยใชNส เปKนต วจ ดแบ%ง พรNอมตNองออกแบบโลโกNของแต%ละกล %มเร องเพ อใชNในการระบ พ นท แต%ละโซน ๓.๓ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เปKนค หาน ทรรศการพ เศษในล กษณะ Discussion Area / Business Matching ในพ นท ไม%นNอยกว%า ๒๕ ตารางเมตร โดยม การตกแต%งพ เศษเพ อต ด Inkjet ขNอม ลหร อการตกแต%งไม%นNอยกว%า ๓-๕ ช น ม พ นท กลางส าหร บเสนอ เน อหาภาพรวม และม ไฟสปอตไลทGต ดท น ทรรศการ พรNอมม จอพลาสมา ขนาดไม%นNอยกว%า ๔๒ น ว และเคร องเล%น DVD จ านวน ๑ ช ด เพ อน าเสนองาน และจ ดใหNม เคานGเตอรGเพ อวางแผ%นพ บ หน งส อ และเอกสาร เพ อเผยแพร%ผลงานและเน อหาต%างๆ ในพ นท ส%วนกลาง พรNอมม เจNาหนNาท อ านวยความสะดวก ๓.๔ จ ดเตร ยมพ นท ว%างขนาดไม%นNอยกว%า ๒๕ ตารางเมตร พรNอมพรมและปล กไฟ ๔ ช ดๆ ละ ๕ แอมป พรNอมปuายช อแสดง รห สพ นท และช อหน%วยงานตามโซนท น าเสนอ ขนาดไม%นNอยกว%า ๑ x ๒.๔ เมตร จ านวนไม%นNอยกว%า ๖๐ ช ด และจ ดเตร ยมพ นท ว%างขนาดไม%นNอยกว%า ๓๖ ตารางเมตร พรNอมพรมและปล กไฟ ๔ ช ด ๆ ละ ๕ แอมป พรNอมปuายช อ แสดงรห สพ นท และช อหน%วยงานตามโซนท น าเสนอ ขนาดไม%นNอยกว%า ๑ x ๒.๔ เมตร จ านวนไม%นNอยกว%า ๖ ช ด หร อจ ดท าเปKนพ นท พ เศษในขนาดพ นท ใกลNเค ยงก นตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๓.๕ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน%วยงานต%างๆ ในขนาด ๒ x ๖ เมตร ไม%นNอยกว%า ๕๐ ค หา แต%ละค หา ประกอบดNวย ผน งค หามาตรฐาน ๓ ดNานส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน ๒ ดNานส าหร บค หาม ม, ปuายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ปuายช อผลงานท แสดงในแต%ละค หา, เฟอรGน เจอรGมาตรฐาน ไดNแก% โตŽะประชาส มพ นธG (ม การตกแต%งดNวยสต กเกอรG เพ อความสวยงาม) ๑ ต ว เกNาอ ๒ ต ว และถ งขยะ ๑ ใบ, ไฟฟuาฟล ออเรสเซนตG ๒ จ ด ปล กไฟ ๑ จ ด พรNอมค%ากระแสไฟฟuา ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ ๓.๖ จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน%วยงานต%างๆ ในขนาด ๒ x ๓ เมตร ไม%นNอยกว%า ๓๐ ค หา แต%ละค หา ประกอบดNวย ผน งค หามาตรฐาน ๓ ดNานส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน ๒ ดNานส าหร บค หาม ม, ปuายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ปuายช อผลงานท แสดงในแต%ละค หา, เฟอรGน เจอรGมาตรฐาน ไดNแก% โตŽะประชาส มพ นธG (ม การตกแต%งดNวยสต กเกอรG เพ อความสวยงาม) ๑ ต ว เกNาอ ๒ ต ว และถ งขยะ ๑ ใบ, ไฟฟuาฟล ออเรสเซนตG ๒ จ ด ปล กไฟ ๑ จ ด พรNอมค%ากระแสไฟฟuา ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ ท งน ในขNอท ๓.๓-๓.๖ ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนและสล บล กษณะพ นท และค หาไดNตามความเหมาะสม โดยครอบคล ม อย %ในขอบเขตงาน ๓.๗ จ ดท า ออกแบบ และตกแต%งค หาน ทรรศการมาตรฐานใหNม ความสวยงาม โดยม การออกแบบตกแต%งค หา และม ส%วนตกแต%งแสดง Logo งาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ดNานบนของค หา พรNอมท งแยก ส ส นของแต%ละกล %มเร องอย%างช ดเจน ๓.๘ จ ดเตร ยมช นงานตกแต%งบอกจ ดของ ๔ กล %มเร อง (Theme) ตามขNอ ๓.๑ เพ อช น าเขNาพ นท ในแต%ละกล %มเร อง โดยม การตกแต%งอย%างสวยงาม โดยกราฟฟYค ๓.๙ ออกแบบและจ ดพ มพGค %ม อส าหร บผ Nจ ดแสดงน ทรรศการ ไม%นNอยกว%า ๔๐๐ ช ด (ช ดละประมาณ ๓๐-๕๐ หนNาพรNอมปก ส าหร บในส%วนของผ งน ทรรศการ พ มพGหนNาส ซ งตNองม ขนาดและจ ดแสดงท ช ดเจน) และจ ดส%งค %ม อแก%ผ Nแสดงน ทรรศการ ประมาณ ๑ เด อนก%อนว นงาน ๓.๑๐ ผ Nด าเน นงานเปKนผ Nประสานงานในรายละเอ ยดก บผ Nประสานงานของแต%ละหน%วยงาน ประมาณ ๑๐๐ หน%วยงาน และ ผ Nแสดงน ทรรศการท งหมด หร อตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๓.๑๑ ประสานงานก บน กว จ ยในการเขNาพ นท เพ อเตร ยมจ ดแสดงน ทรรศการ ๔. น ทรรศการในโซน Highlight ๔.๑ พ นท น ทรรศการจ ด Highlight ๔.๑.๑ วางจ ดพ นท ภ ม ท ศนGท เหมาะสมต%อการเปYดงานภาคน ทรรศการ และจ ดแสดงเน อหาใหNม ความเช อมโยงก บพ นท น ทรรศการโดยรวม โดยม พ นท รวมไม%นNอยกว%า ๑๕๐ ตารางเมตร และแบ%งพ นท การน าเสนอไม%นNอยกว%า ๕ โซน ๔.๑.๒ ม จ ด Landmark และอ ปกรณGส าหร บเปYดงานแบบ Interactive โดยม เทคน คพ เศษ

7 ๗ ๔.๑.๓ จ ดแสดงน ทรรศการงานว จ ยในร ปแบบขNอม ลภาพ แสงและเส ยงดNวยเทคน คพ เศษ อาท Standalone rear projection screen, Spot on Media ๔.๑.๔ จ ดแสดงเน อหาเปKนน ทรรศการงานว จ ยในพ นท อย%างสอดคลNองก บเทคน คพ เศษท น าเสนอ - โซนท ๑ Internal process จ ดท าเปKน Center Station ใชNเทคน ค Spot on Media บนจอขนาดใหญ% ๑ จอ โดยจ ดท าขNอม ล Researching Map เพ อน าเสนอขNอม ลระด บนโยบายของประเทศ - โซนท ๒ Growth and Competitiveness จ ดพ นท ตามแนวค ด Economic Shop เพ อเสนอผลงานว จ ยใน ล กษณะรNานคNาจ าลอง และแนะน าขNอม ลโดยเทคน ค Standalone rear projection screen พรNอมจ ดท า Media ท ใชNน าเสนอเทคน ค - โซนท ๓ Inclusive Growth จ ดน ทรรศการตามแนวค ดของ City View น าเสนอภาพช มชนเม องใหม%ในแบบ กราฟฟYก พรNอมแสดงผลงานว จ ย - โซนท ๔ Green Growth เสนอแนวค ดผลงานว จ ยท เปKน Green Research โดยใชN Inkjet และจอ LCD ขนาด ๔๒ น ว - โซนท ๕ Highlight Stage จ ดเวท ภายใตNแนวค ด Interchange Stage เวท ว จ ยเพ อเช อมโยงก บน ทรรศการของ Growth Media โดยม จอขนาด ๒ x ๓ เมตร ซNาย/ขวา โดยออกแบบเวท ใหNกลมกล นก บโซนน ทรรศการโซนท ๑ ๔ พรNอมจ ดใหNม ท น ง ผ NเขNาชมอย%างนNอย ๕๐-๘๐ ท น ง ดNานหนNาในช%วงก จกรรม ๔.๓.๑ จ ดใหNม เวท โชวGผลงานการว จ ยและก จกรรมว จ ยท ประกอบดNวย Multimedia และแสง ส เส ยง ในร ปแบบของ ก จกรรมหร อรายการบนเวท โดยแบ%งการน าเสนอเปKนรายการหร อช%วงเวลาก จกรรมต%างๆ ในแต%ละช%วงเวลาใหNม ความน%าสนใจ ๔.๓.๒ น าเสนอร ปแบบรายการท จะจ ดใหNม ข นบนเวท โดยม การน าเสนอช อรายการและร ปแบบรายการโดยย%อของการจ ด งานในแต%ละว นอย%างนNอย ๕ รายการหร อก จกรรมต%อว น ๔.๓.๓ จ ดใหNม Media Presentation โดยเช อมโยงก บแนวค ดหล กของงาน พรNอมก บการน าภาพท บ นท กในส%วนภาพน ง หร อ ว ด ท ศนGของงาน เผยแพร% ประชาส มพ นธGบนเวท Highlight เปKนช%วงๆ ตลอดการจ ดงานท ง ๕ ว น ๔.๓.๔ น า Navigator ซ งเปKนผ Nบร หารของ วช. ท แนะน าก จกรรม หร อ น ทรรศการของงานข นน าเสนอบนเวท เปKนระยะ ตลอดการจ ดงาน ๓ ว น ๔.๓.๕ พ นท ใชNสอยบร เวณเวท ก จกรรมตNองไม%นNอยกว%า ๑๐๐ ตารางเมตร ขนาดความกวNางของเวท ประมาณ ๘-๑๐ เมตร โครงสรNางเวท ม พ นท รองร บส าหร บจ ดก จกรรมบนเวท ม การต ดต งเทคน คไฟยNอมแสง สรNางส ส นใหNก บเวท โดยม การแขวนปuาย Banner และจอ Screen โดยม projector ส าหร บระบบฉายภาพ ไม%นNอยกว%า ๒ ช ด ๔.๓.๖ จ ดใหNม ท น งบร เวณดNานหนNาเวท ๔.๓.๗ จ ดเตร ยมกลNองว ด โอเพ อบ นท กรายการแบบ Real time ตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ๔.๓.๘ จ ดใหNม พ ธ กรผ Nด าเน นรายการว นละ ๑ คน ตลอด ๕ ว น ๔.๕ ป พรมพ นท โซน Discussion Zone ๔.๖ ประสานงานก บน กว จ ยในการเขNาพ นท เพ อเตร ยมจ ดแสดงน ทรรศการ ๔.๗ จ ดเตร ยมและประสานงานพ ธ ปYดงานใหNเปKนไปดNวยความเร ยบรNอยและจ ดเตร ยมแถวถ%ายภาพ ณ เวท Highlight ในว นจ ด พ ธ ปYดงาน ส าหร บการมอบรางว ลแก%หน%วยงานท น าเสนอน ทรรศการและผ Nแทนหน%วยงานท ร บโล%ขอบค ณจากส าน กงานฯ ถ%ายภาพ ร%วมก นประมาณ ๑๕๐ คน ๕. การจ ดงานส มมนาร$วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ๕.๑ จ ดเตร ยมซ Nมประต ทางเขNาส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย (NRCT ICSSR) คร งท ๗ (The 7th NRCT ICSSR Joint Seminar on Poverty Reduction and Human Security) ม ขNอความเปKนภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาอ นเด ย ท ซ Nมประต พรNอมม กราฟYกแสดงช อของพ นท พรNอมดNวยเคานGเตอรGลงทะเบ ยนส าหร บผ NเขNาเย ยมชมในพ นท ขนาดประมาณ ๘-๑๒ ตารางเมตร ๕.๒ จ ดเตร ยมเวท ส าหร บก จกรรมส มมนาร%วมไทย - อ นเด ย ใหNม ความพรNอมท งในเร องเวท ปuาย Backdrop (ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาอ นเด ย) โสตท ศน อ ปกรณGในหNองประช ม ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook LCD projector เคร องฉายแผ%นท บ การบ นท กเส ยง และอ ปกรณGอ นๆ พรNอมก บการร บรองผ NเขNาร%วมงาน หร อ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด

8 ๘ ๕.๓ บอรGดแสดงน ทรรศการงานว จ ย (Presentation Board) ไม%นNอยกว%า ๔๐ โปสเตอรG ๒๐ บอรGด ขนาดกวNาง ๑ เมตร ส ง ๒.๔ เมตร โดยประมาณ ใชNงานไดNท ง ๑-๒ ดNาน พรNอมจ ดท าปuายช อผลงาน หร อ code บนบอรGด ต ดต งหลอดไฟสปอตไลทGท กบอรGด พรNอมดNวยจ ดใหNม โครงสรNางซ Nมประต ทางเขNาอย%างสวยงาม ๕.๔ ตกแต%งพ นท ใหNม ความสวยงามและโดดเด%น ๕.๕ จ ดท าเน อหา Inkjet แนะน างาน ๕.๖ จ ดเตร ยมเจNาหนNาท ด แลและประสานงานก บน กว จ ยท น าเสนอในพ นท ตลอดงานอย%างนNอย ๒ คน ๖. การจ ดการการประช ม/ส มมนาในร ปแบบต$างๆ ๖.๑ การจ ดการ ณ หIองประช มใหญ$ (หIอง World Ballroom) ๖.๑.๑ น าเสนอแนวค ดและร ปแบบพ ธ เปYดงาน ท แสดงใหNเห นถ งการเช อมโยงเคร อข%ายในระบบว จ ย และจากการว จ ยท ม ความส าค ญต%อการพ ฒนาประเทศ ๖.๑.๒ การเปYดงานภาคการประช มตNองน าเสนอร ปแบบ Multi Media Presentation พรNอมท งม การซ%อนโครงสรNางหร อ เทคน คพ เศษ ประกอบแสง ส เส ยง ท ตระการตา โดยม การน าเสนอ Logo ของงานขนาดใหญ% ประกอบดNวย - จ ดท ากลไกส าหร บบ งค บภาพฉากในการเปYด โดยตNองม ร ปแบบโดดเด%น ม ความส งในระด บเหมาะสมก บ ผ Nท าการเปYดงานภาคประช ม - จ ดเตร ยม LCD Projector พรNอมจอ ๒ ฝ งของเวท และน าเสนอภาพบนจอไดNครอบคล มตลอดแนวของหNอง - ออกแบบ และจ ดท าเวท ท สวยงามและย งใหญ%ท ม ความแปลกใหม% และส อใหNเห นแนวค ดท เช อมโยงก บแนวค ด หล กในการน าเสนอในภาพรวมของพ ธ เปYดงาน - ขนาดของเวท พ นเวท ม ความยาวไม%นNอยกว%า ๑๙ เมตร กวNางไม%นNอยกว%า ๔ เมตร และส งไม%ต ากว%า ๖๐ เซนต เมตร โดยปYดท บดNวยพรม ม บ นไดข น-ลงดNานขNางหร อดNานหนNา ๒ ดNาน - Back drop ของเวท ตNองม ขนาดสอดคลNองก บพ นเวท ออกแบบและก%อสรNางดNวยว สด ไมNหร ออะคล ล คหร อ ว สด อ นๆ ท สวยงาม และแข งแรงตลอดการใชNงาน ๕ ว น ม การเล%นม ต ของฉากหล งดNวยการออกแบบก%อสรNางและแสงส - จ ดระบบ แสง ส เส ยง (Light & Sound System) บนเวท และภายในหNองประช มท ช ดเจนและม ค ณภาพ ต%อการจ ดการประช มตลอด ๕ ว น - จ ดเตร ยมพลาสมาท ว ขนาดจอ ๔๒ น ว ส าหร บ VIP และว ทยากรจ านวน ๑ ช ด - จ ดเตร ยมคอมพ วเตอรG Note Book ส าหร บว ทยากร ๒ ช ด - จ ดเตร ยมโพเด ยมส าหร บประธานในพ ธ หร อผ Nกล%าวรายงาน หร อพ ธ กร จ านวน ๒ ช ด - จ ดเตร ยมระบบจ บภาพข นจอระหว%างการบรรยาย และต ดต%อบรรยากาศของการประช มในหNองประช ม ขนาดใหญ% ตลอด ๕ ว น - จ ดบ นท กภาพและเส ยง real time: output DVD - จ ดเตร ยมระบบถ%ายทอดวงจรปYด ส าหร บการเปYดงานภาคการประช ม (ในว นเปYดการประช ม) - จ ดท า Media ว ด ท ศนGการเปYดงาน และภาพประกอบกราฟฟYก โดยม การบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการ ว จ ยแห%งชาต ประกอบความยาว ๕-๘ นาท หร อ ร ปแบบอ นตามท ส าน กงานก าหนด จ านวน ๑ ช ด - จ ดการแสดง Highlight ของการเปYดงานภาคการประช มเปKน Entertainment Show in Opening Scene ท เช อมโยงก บเน อหาและประเด นการจ ดงาน ประมาณ ๑๐ นาท หร อร ปแบบอ นตามท ส าน กงานฯ ก าหนด - จ ดเตร ยมส%วนตกแต%งบร เวณทางเด นเขNาส %หNองประช มขนาดใหญ%ท เช อมโยงก บเน อหาหร อประเด นการจ ดงาน - จ ดเตร ยมโซฟาพรNอมโตŽะร บแขกท รองร บแขก VIP จ านวน ๑๐-๒๐ คน บร เวณ ดNานหนNาเวท - จ ดเตร ยมพ ธ กรท ม ช อเส ยงในช%วงการเปYดงานภาคการประช ม (คร งว นเชNา), ผ Nด าเน นการอภ ปราย ในการประช มขนาดใหญ%คร งว น จ านวน ๒ คร ง หร อเต มว น (เชNาและบ%าย) จ านวน ๑ คร ง โดยตNองเปKนพ ธ กรท ม ประสบการณGเปKน ผ Nประกาศข%าว หร อพ ธ กรรายการโทรท ศนG ท ม ความร NความสามารถเปKนท ยอมร บของส าน กงานฯ - บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น

9 ๙ ๖.๒ การประช มขนาดกลาง จ านวน ๒-๔ หNอง ประมาณ ๑๒-๑๕ ห วเร อง ๖.๒.๑ ออกแบบและจ ดท าเวท ขนาดไม%นNอยกว%า ๑.๕ x ๒.๔ x ๐.๒๐ เมตร ในหNองจ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบนฉาก หล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณGจ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๒.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๒.๓ บ นท กภาพช%วงการเปYดงานในแต%ละหNองประช ม และว ทยากรแต%ละห วเร อง รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๓ การประช มกล $มเฉพาะเร อง จ านวน ๖-๗ หNอง จ านวนไม%นNอยกว%า ๕๐ ห วเร อง ๖.๓.๑ เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ขนาดไม%นNอยกว%า ๑.๕ x ๒.๔ x ๐.๒๐ เมตร ในหNองจ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบน ฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณGจ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ, ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๓.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๓.๓ บ นท กภาพช%วงการเปYดงาน ในแต%ละหNองประช ม และว ทยากรแต%ละห วเร อง รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๔ การประช ม Twilight Program จ านวน ๔-๖ หNอง จ านวนไม%นNอยกว%า ๒๕ ห วเร อง ๖.๔.๑ เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ในหNองพ ธ จ ดงาน ซ งรวมท งขNอความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณG จ าเปKนพรNอมเพร ยง ไดNแก% คอมพ วเตอรG Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต%งต%าง ๆ เช%น ม ไมNดอก ไมNประด บ ฯลฯ ในท กหNองประช ม ๖.๔.๒ บ นท กเส ยง พรNอมจ ดเก บขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช มและ หNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ๖.๔.๓ บ นท กภาพว ทยากรท ท าการบรรยาย รวมท งบรรยากาศในหNองประช ม ๖.๕ งานประช มเสวนาผ Iบร หารหน$วยงานภายในเคร อข$าย หร อการประช มในล กษณะใกลIเค ยง ๖.๕.๑ จ ดเตร ยมงานประช มผ Nบร หารระด บส งและผ Nบร หารดNานการว จ ย ในช%วงกลางว นหร อช%วงเย นของว นเปYดงานหร อ ว นท วช. ก าหนด โดยม ผ NเขNาร%วมประช มประมาณ ๒๐๐ คน ๖.๕.๒ จ ดเตร ยมการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมงานเสวนาผ Nบร หาร ๖.๕.๓จ ดเตร ยมเวท และเคร องเส ยงส าหร บการเสวนาผ Nบร หาร ๖.๕.๔ จ ดเตร ยมผ งท น งของผ Nบร หารท เขNาร%วมงาน ๖.๕.๕ จ ดเตร ยมล าด บข นตอนตามก าหนดการใหNเปKนไปดNวยความเร ยบรNอย ๖.๕.๖ จ ดใหNม การบ นท กภาพและเส ยงของการเสวนาตลอดช%วงเวลาการจ ดงาน ๗. การตกแต$งพ นท ส$วนกลางบร เวณภายนอกหIองประช ม และบร เวณจ ดลงทะเบ ยน ๗.๑ จ ดสรNางซ Nมประต ทางเขNางานขนาดใหญ% ดNวยโครงสรNางท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหนNากวNางไม%นNอยกว%า ๖ เมตร จ านวน ๑ ช ด เปKนโครงสรNางประชาส มพ นธGห วขNอประช มท ม ส%วนผสม Lighting ตรงกลางเปKนจอ LCD TV หร อพลาสมา ๔๒ น ว พรNอม Media Presentation ห วขNอประช ม ๗.๒ จ ดสรNางซ Nมประต ทางเขNาน ทรรศการ ดNวยโครงสรNางท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหนNากวNางประมาณ ๕ เมตร จ านวน ๒ ช ด ๗.๓ Directory Board เพ อส อสารขNอม ลท เก ยวขNองก บงานไดNอย%างครบถNวน จ านวน ๓ ช ด ๗.๔ จ ดใหNม Sign board และ Welcome Board ท แข งแรงและสวยงามจ านวนรวมไม%นNอยกว%า ๖ ช ด ๗.๕ จ ดเตร ยมค วไลนG ท รองร บต%อก จกรรมภายในงานท งหมดไดNอย%างเพ ยงพอ ไม%นNอยกว%า ๔๐ อ น โดยจ ดวางไวNตามจ ดต%างๆ ท เหมาะสม ไดNแก% บร เวณจ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มใหญ% บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองจ ด น ทรรศการ บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มขนาดกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหนNาหNองประช มกล %มเฉพาะเร อง บร เวณร บเอกสาร การประช มหNองต%างๆ และบร เวณอ นๆ ท ม ความจ าเปKนและเหมาะสมตามท ส าน กงานฯ แจNงแก%ผ Nร บจ ดงาน ๗.๖ เคานGเตอรGส าหร บกรอกขNอม ลลงทะเบ ยน ๒ ต ว/ช ด ๗.๗ ด าเน นการร อถอนเม อเสร จส นงาน

10 ๑๐ ๘. ส$วนอ นๆท เก ยวขIอง ๘.๒ บ นท กภาพน งช%วงพ ธ เปYดงานภาคน ทรรศการ การเปYดงานภาคการประช ม ว ทยากรในท กห วขNอการประช ม บรรยากาศ ช%วงการลงทะเบ ยนและบรรยากาศในหNองประช มท กห วเร อง พรNอมท งถ%ายภาพในพ นท และค หาน ทรรศการท น าเสนอท งหมด พรNอมท ง บรรยากาศการเย ยมชมน ทรรศการ ตลอดการจ ดงานตลอด ๕ ว น โดยตNองจ ดใหNม ช%างภาพม ออาช พตลอดการจ ดงานอย%างนNอยว นละ ๒ คน ๘.๓ ระบบร กษาความสะอาดภายในงาน โดยจ ดเตร ยมเจNาหนNาท ร กษาความสะอาดอย%างเหมาะสมไม%ต ากว%า ๘ คนต%อว น (ว นก%อนเปYดงาน ๑ ว น ว นงาน ๕ ว น ว นร อถอน ๑ ว น ) ๘.๔ ระบบร กษาความปลอดภ ยภายในงาน (ว นก%อนงาน, ว นงาน, ว นร อถอน) โดยจ ดเตร ยมเจNาหนNาท ร กษาความปลอดภ ย อย%างเหมาะสมไม%ต ากว%า ๕ คนต%อว น ตลอด ๒๔ ช วโมง ซ งม หล กประก นชดใชNเม อของหายในช%วงเวลาร บฝากของก%อนว นจ ดงานและ ว นจ ดงาน ๘.๕ จ ดใหNม ระบบน าภายในส%วนแสดงน ทรรศการอย%างเหมาะสม เพ ยงพอและปลอดภ ย ๘.๖ ตกแต%งหร อประด บธงใหNสวยงาม ๘.๗ เหมาค%าเด นไฟฟuาพรNอมอ ปกรณG (ท งระบบไฟฟuา ๒ เฟส และ ๓ เฟส รวมท งอ ปกรณGท จ าเปKนอ นๆ) ค%าใชNไฟฟuาและ ค%าเด นท%อน าประปาพรNอมอ ปกรณG ท งในค หามาตรฐาน ค หาพ เศษ ส%วนลงทะเบ ยน และอ นๆ ภายในงาน ๘.๘ จ ดเตร ยมเคร องใชNส าน กงาน ส าหร บเจNาหนNาท ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต คอมพ วเตอรG PC พรNอมลงโปรแกรม ท รองร บการใชNงานตลอดการจ ดงาน (๓ เคร อง), เคร องพ มพG รวม ๒ ช ด, เคร อง Fax (๒ ช ด) และเคร องถ%ายเอกสาร ๒ เคร อง ท งน เคร องถ%ายเอกสาร บร ษ ทตNองน ามาใหNใชNก%อนว นงาน ๑ ว น และว นแสดงงาน ๘.๙ จ ดเตร ยมท มงานจ ดเอกสารส าหร บส%งโปสเตอรGเช ญชวนผ NเขNาร%วมการประช ม และผ NเขNาร%วมงานน ทรรศการ ก%อนการจ ดงาน จ านวน ๑๕ ว น ว นละ ๑๐ คน พรNอมจ ดเตร ยมพาหนะในการส%งเอกสารไปย งท ท าการไปรษณ ยG และจ ดเตร ยมท มงาน จ ดเตร ยม/บรรจ เอกสารส%ง หร อจ ดแจกแก%ผ NเขNาร%วมการประช ม ผ NเขNาร%วมงาน ผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ และของท ระล กอ นๆ อย%างเพ ยงพอตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ๘.๑๐ จ ดเจNาหนNาท ประสานงานก บน กว จ ย เช%น การน าผลงานเขNาและออกพ นท อ ปกรณGเคล อนยNาย และอ นๆ ท จ าเปKนและ ม บ คลากรช%วยยก ด งน - ก%อนเวลาของการเปYดแสดงผลงาน จ านวนว นละ ๓๐ คน - ระหว%างการแสดงผลงาน จ านวนว นละ ๓๐ คน ๘.๑๑ จ ดเตร ยมเจNาหนNาท ท ม การศ กษาอย%างนNอยระด บ ปวส. ก าล งศ กษาระด บปร ญญาตร หร อระด บปร ญญาตร ข นไป เพ อ ช%วยในการตNอนร บ การลงทะเบ ยน และการจ ดงานน ทรรศการ /หNองประช ม ตลอดการจ ดงาน - จ ดลงทะเบ ยน และร บเอกสารส%วนกลาง พรNอมท งการตNอนร บ ณ จ ดต%างๆ ท วบร เวณงาน ว นละ ๕๐ คน - หNองประช มขนาดใหญ%หNองละไม%นNอยกว%า ๗-๑๐ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNองประช มขนาดกลาง หNองละไม%นNอยกว%า ๕-๗ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง หNองละไม%นNอยกว%า ๓-๕ คน (ระหว%างเวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) - หNอง Twilight Program หNองละไม%นNอยกว%า ๓-๕ คน (ระหว%างเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.) ๘.๑๒ เตร ยมอ ปกรณGส าน กงานเพ ออ านวยความสะดวกแก%น กว จ ยท มาจ ดแสดงน ทรรศการ ๘.๑๓ จ ดจ ดน าด มส าหร บผ Nชมงาน ท รองร บผ NเขNาร%วมงานอย%างนNอย ๕,๐๐๐ คน จ านวน ๒ จ ด พรNอมภาชนะด มน า ๘.๑๔ จะตNองจ ดหาพน กงานขนยNายส งของ (ชาย) ในช%วงระหว%างก%อนเวลา ในเวลาและหล งเวลาจ ดน ทรรศการอย%างนNอย จ านวน ๓ คน รวมท งอ ปกรณGขนยNาย เช%น รถเข นในขนาดต%างๆ ท เหมาะสม ไม%นNอยกว%า ๕ ค น ๘.๑๕ รถต Nปร บอากาศบร การร บ-ส%งเจNาหนNาท ส าน กงานฯ และผ Nเก ยวขNอง ในว นท ๒๒-๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐ ค น (ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. เฉพาะว นเปYดงานถ งเวลา ๒๑.๐๐ น.) พรNอมค%าทางด%วน หร อจ ดเตร ยมค ปองทางด%วน ส าหร บรถต N และรถกระบะท กค น ท กเท ยว และท กว น ๘.๑๖ รถต Nปร บอากาศบร การร บ - ส%ง ๑ ค นและรถกระบะม หล งคาก นฝน ๑ ค น ส าหร บเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ในส%วนของ ผ Nเตร ยมงาน ว นงาน และว นร อถอน พรNอมค%าทางด%วน หร อจ ดเตร ยมค ปองทางด%วน ส าหร บรถต Nท กค น ท กเท ยว และท กว น ๘.๑๗ จ ดเจNาหนNาท ประสานงานและจ ดคนข บรถ ณ วช. และสถานท จ ดงานแห%งละ ๒ คน ต งแต%ว นท ๒๓-๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๖

11 ๑๑ ๘.๑๘ เสนอร ปแบบการจ ดแสดงและด าเน นการจ ดน ทรรศการเพ อเผยแพร%ก จกรรมการประกวด Mascot ปw ๒๕๕๖ ในระหว%าง การจ ดงาน โดยจ ดท า Inkjet ผลงานท ไดNร บรางว ลและอ นๆ ท เก ยวขNอง ประกอบการจ ดน ทรรศการ และด าเน นการจ ดท า Mascot ของงาน ตามท ส าน กงานฯ ก าหนดพรNอมคนใส%ตลอดงาน ๕ ว น และ Standee Mascot จ านวน ๖ จ ด ขนาด ๑ x ๑.๘๐ เมตร ๘.๑๙ จ ดท า Banner ต ดประชาส มพ นธGภายในงาน และจ ดต%างๆ ท เหมาะสม ประกอบดNวย - ปuายประชาส มพ นธGบร เวณล ฟตGลานจอดรถโรงแรม อย%างนNอย ๒๐ ช น - ปuายประชาส มพ นธGแบบต ดบอรGด บร เวณหนNาล ฟตG อย%างนNอย ๑๐ ช น - ปuายประชาส มพ นธGต ดหนNาล ฟตG แจNงการขนยNายอย%างนNอย ๑๒ ช น - คอมพ วเตอรG ส าหร บประชาส มพ นธGขNอม ลส%วนกลางตลอดงาน จ านวน ๑ ช ด ๘.๒๐ ในการจ ดเตร ยมการแถลงข%าวการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ร%วมก บส าน กงานฯ โดยผ Nด าเน นการตNองจ ดเตร ยม Media ว ด ท ศนGในการแถลงข%าวโดยบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต หร อ ร ปแบบอ นตามท ส าน กงานฯ ก าหนดความยาวประมาณ ๓-๕ นาท จ านวน ๑ ช ด พรNอมก บน าส อประชาส มพ นธGงานต%างๆ มาร%วม จ ดแสดงในว นแถลงข%าว ไดNแก% Mascot และคนใส%, Standee อย%างนNอย ๖ ช ด, บอรGดมาตรฐานน าเสนอผลงานขนาด ๑ x ๒.๔ เมตร พรNอมโตŽะและเกNาอ อย%างนNอย ๓๐ ช ด และบอรGดประชาส มพ นธGอ นๆ ๘.๒๑ ช%วยในการประชาส มพ นธGการจ ดงานผ%านส อ Internet ต%างๆ ในเร องการเช ญประช มและการเช ญชมน ทรรศการ ๘.๒๒ ด าเน นการอ น ๆ ท เก ยวขNอง ๙. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน ๙.๑ การประช มขนาดใหญ$ การประช มขนาดกลาง การประช มกล $มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ผ Nด าเน นการระบบ ลงทะเบ ยนการประช มตNองจ ดรายละเอ ยดด งต%อไปน ๙.๑.๑ จ ดเตร ยมระบบซอฟตCแวรC ประกอบดNวย - โปรแกรมการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มล%วงหนNาก%อนงาน Online ผ%านทาง Internet ท เปYดใหNผ NเขNาร%วม ประช มท วประเทศสามารถลงทะเบ ยนเขNาร%วมงานล%วงหนNาตามท ส าน กงานฯ ก าหนด และลงทะเบ ยนไดNในระหว%างงาน ซ งสามารถ รองร บผ Nลงทะเบ ยนไดNไม%นNอยกว%า ๓๐,๐๐๐ ท น ง - โปรแกรม Clean up ขNอม ลเพ อตรวจหาการลงทะเบ ยนช อซ า - หนNา Page แบบฟอรGมส าหร บการพ มพG (print) บ ตร Barcode ของผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมประช ม - Database record และ report ท เปKน Matrix สามารถ cross ขNอม ลในการน าเสนอไดNครอบคล ม ท ก Function ท ส าน กงานฯ ก าหนด - ระบบการประมวลผลท น งส าหร บผ NเขNาร%วมประช มในแต%ละห วขNอท จ ดข นในงานผ%านระบบ Online ก%อนการจ ดงาน - ระบบรายงานความค บหนNาของผ Nลงทะเบ ยนก%อนและระหว%างงาน - โปรแกรมจ ดเก บขNอม ลผ%าน Website - โปรแกรมตอบร บผ%านทาง - ระบบการตอบร บการลงทะเบ ยนท เสร จสมบ รณGผ%านทาง เพ อส งพ มพG (print) เปKนบารGโคNดทาง เคร องพ มพGของผ Nลงทะเบ ยน - จ ดเตร ยมระบบลงทะเบ ยนโดยตนเองในร ปแบบ Interactive พรNอมระบบการส งพ มพGบารGโคNด - จ ดโครงสรNาง KIOSK ส าหร บใชNงานแก%ผ Nลงทะเบ ยนล%วงหนNาและ walk in โดยม เจNาหนNาท คอยอ านวย ความสะดวกในการใชNงานในท กจ ดท ต ง KIOSK - ระบบตรวจสอบขNอม ลการลงทะเบ ยนในร ปแบบ Link for preview ท กคร งหล งการย นย นขNอม ล - จ ดเตร ยม Server รองร บการลงทะเบ ยนระหว%างว นงาน - โปรแกรมท ส าน กงานฯ ก าหนดขIางตIน ตIองสามารถปร บเปล ยน/ยIายขนาดหIองประช ม ว นและเวลา การประช มไดIตามความเหมาะสมท ส าน กงานฯ ตIองการ โดยไม$ม ขIอจ าก ด ท งในระหว$างการลงทะเบ ยน หล งการจ ดร บลงทะเบ ยน ก$อนการจ ดงานและระหว$างการจ ดงาน

12 ๑๒ ๙.๑.๒ การจ ดเตร ยมระบบฮารCดแวรC ประกอบดNวย - ช ดคอมพ วเตอรG ท จ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง และวางท ดNานหนNาหNองประช มขนาดใหญ% หNองประช มขนาดกลาง หNองประช มกล %มเฉพาะเร อง และจ ดประชาส มพ นธG จ านวนไม%นNอยกว%า ๓๐ ช ด - การเด นระบบ LAN เช อมส ญญาณจ ดการลงทะเบ ยนท งหมดใหNเช อมโยงถ งก น - เคร องย ง Barcode ไม%นNอยกว%า ๓๐ ช ด - เคร อง Printer ส าหร บ Print บ ตร Barcode จ านวน ๕ เคร อง - จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอรGเพ มเต มไม%นNอยกว%า ๓ ช ด ส าหร บผ N Walk in และเคร อง Printer จ านวน ๑ เคร อง ในว นเปYดงานภาคการประช ม ๙.๑.๓ เด นระบบ LAN เช อมส ญญาณคอมพ วเตอรGลงทะเบ ยนท งหมดตลอดงาน ๙.๑.๔ การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณCและการด าเน นการอ นๆในส$วน ลงทะเบ ยน - บร การจ ดการและตรวจสอบขNอม ลลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมการประช ม เปKนการล%วงหนNา แสดงผลการลงทะเบ ยน ในท กส ปดาหG ตามท ส าน กงานฯ แจNงความประสงคG - จ ดเตร ยมเคร อง Printer พรNอมกระดาษท ใชNพ มพGบ ตรลงทะเบ ยนเขNาร%วมงานแก%ผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมงาน ล%วงหนNา (แต%ไม%ไดNน ามา) หร อผ Nลงทะเบ ยน walk in ใหNเพ ยงพอตลอดการจ ดงาน ๕ ว น - จ ดเจNาหนNาท ประสานงานส าน กงานฯ ในเร องการลงทะเบ ยนก%อนและระหว%างงาน - จ ดเจNาหนNาท ร บลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มขนาดใหญ% การประช มขนาดกลาง การประช มกล %มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ในระหว%างงาน ณ จ ดต ดต งคอมพ วเตอรGท กจ ด ด งน เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนส%วนกลาง จ านวน ๑๐ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มขนาดใหญ% จ านวน ๔ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มขนาดกลางจ านวน ๔ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.) เจNาหนNาท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนหNองประช มกล %มเฉพาะเร อง จ านวน ๖ คน (เวลา ๐๖.๔๕-๑๙.๐๐ น.) จ ดเจNาหนNาท ในการค ยGขNอม ลของผ Nลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมการประช มท ม การลงทะเบ ยนใน ระหว%างการประช ม จ ดอบรมเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ในการใชNงานระบบลงทะเบ ยนและประมวลผล เพ อการบร หารจ ดการก%อน ระหว%าง และหล งงาน จ านวน ๒ คร ง จ ดท าประมวลผลขNอม ลผ Nลงทะเบ ยนเขNาร%วมประช มก%อนและหล งงานใหNส าน กงานฯ ตามร ปแบบท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๑.๕ โปรแกรมการลงทะเบ ยนผานระบบ Online และขอม ลในระบบการลงทะเบ ยนเขารวมการประช มใน ท กรายช อ เป!นส ทธ ของส าน กงานฯ เทาน น ผ ด าเน นการเป!นเพ ยงผ จ ดท าโปรแกรมและจ ดการขอม ลตามท ส าน กงานฯ แจงความประสงค/และระบ ความตองการในรายละเอ ยดตางๆ หามน าขอม ลในระบบลงทะเบ ยนไปเผยแพร ประชาส มพ นธ/งาน อ นใด หร อขยายผลเพ อการคา หร อธ รกรรมใดๆ ท งส น นอกจากจะไดร บการอน ญาตจากส าน กงานฯ เทาน น หากม การน าขอม ล ด งกลาวไปใช โดยม ไดร บอน ญาต บร ษ ทท เป!นผ ด าเน นการจะถ กจ ดใน Blacklist ของทางราชการ ๙.๑.๖ ผ Nด าเน นการตNองน าส%งโปรแกรมระบบการลงทะเบ ยนและขIอม ลในระบบลงทะเบ ยนท งหมด รวมท งไฟลCขIอม ล ผ Iลงทะเบ ยนในล กษณะ MS-Excel ใหNแก%ส าน กงานฯ ภายหล งการจ ดงาน ๙.๑.๗ โปรแกรมระบบการลงทะเบ ยน ตNองเปKนโปรแกรมท สามารถน าระบบลงทะเบ ยนกล บมาใชNงานไดNอ กและสามารถ บร หารจ ดการระบบการลงทะเบ ยนไดNตามท ส าน กงานฯ ตNองการ โดยการส%งมอบงานภายหล งส นส ดงานจะตNองม การมอบค %ม อ การบร หารจ ดการระบบลงทะเบ ยน พรNอมการอบรมเจNาหนNาท ส าน กงานฯ จ านวนอย%างนNอย ๑ คร ง ๙.๑.๘ ขNอม ลในระบบลงทะเบ ยน จะตNองประกอบไปดNวย - ช อ/นามสก ล - เพศ - ระด บการศ กษา - อาช พ - ต าแหน%งทางว ชาการ/ยศ

13 ๑๓ - ต าแหน%งผ Nบร หารส งส ดของหน%วยงานท ส งก ด - พ นท หน%วยงานท ส งก ด - ท อย %หน%วยงานท ส งก ด - ท อย %บNาน - สถานท สะดวกในการต ดต%อ/โทรศ พทG/โทรสาร - /ม อถ อ - ก จกรรมท สนใจ - แหล%งร บทราบการประชาส มพ นธG - อ นๆ (ท ระบ ) อาท ห วขNอการประช มท ผ Nลงทะเบ ยนแจNงความประสงคG เปKนตNน ๙.๑.๙ ขNอม ลตามท น าส%งในขNอ ๙.๑.๗ ท งหมดตNองเปKนระบบ Matrix ท สามารถเร ยกด ขNอม ลในหลากหลายล กษณะในท ก ห วขNอท ระบ ไวNในขNอ ๙.๑.๗ ร ปแบบตามท ส าน กงานฯ ตNองการ พรNอมสามารถ print out ขNอม ลไดNโดยไม%จ าก ดร ปแบบ ๙.๑.๑๐ จ ดใหNม Call Center เพ อใหNขNอม ลระหว%างการลงทะเบ ยนและอ นๆ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๑.๑๑ จ ดใหNม SMS System ส าหร บประชาส มพ นธGขNอม ลไปย งกล %มเปuาหมาย อาท ผ NเขNาร%วมการประช มหร อ ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๙.๒ ระบบลงทะเบ ยนน ทรรศการ ๙.๒.๑ จ ดท าระบบการลงทะเบ ยนตรวจน บผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ บ นท กขNอม ลผ NเขNาร%วมชมน ทรรศการ พรNอมท ง ประมวลผล ตลอดการจ ดงาน ๙.๒.๒ จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอรGท จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ านวน ๒ ช ด พรNอมเจNาหนNาท ต งอย %ในค หาขNอ ๑๐.๑ ๑๐. จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดประชาส มพ นธC (กองอ านวยการของส าน กงานฯ) และอ นๆ ๑๐.๑ จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนน ทรรศการ ขนาดประมาณ ๒ x ๖ เมตร ม ปuายบอกช อค หาและม ล กษณะโปร%งและม การตกแต%งดNวยส ส นท สวยงาม พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด ๑๐.๒ จ ดเตร ยมค หากองอ านวยการและจ ดประชาส มพ นธG ขนาดประมาณ ๒ x ๖ เมตร ม ล กษณะโปร%งและม การตกแต%งดNวย ส ส นท สวยงาม พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด ๑๐.๓ จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนของผ NเขNาร%วมงาน VIP พรNอมคอมพ วเตอรG จ านวน ๑ ช ด และค หาลงทะเบ ยนของเจNาหนNาท ส าน กงานฯ ๑๐.๔ จ ดเตร ยมขNอม ลบน Inkjet ช แจงรายละเอ ยดท จ าเปKนส าหร บผ NเขNาร%วมงานท กกล %มใหNร บทราบขNอม ลในภาพรวมไดNใน ตลอดว น น บต งแต% ขNอม ลส%วนการประช ม ขNอม ลส%วนน ทรรศการ ขNอม ลการร บประทานอาหาร ขNอม ลอ นๆ ท ม ความส าค ญ จ านวน อย%างละ ๑ ช ด ณ ค หาตามขNอ ๑๐.๑-๑๐.๓ ๑๑. การจ ดท าแผนประชาส มพ นธCและก จกรรมตามแผนประชาส มพ นธC ๑๑.๑ ส$ง Chart แสดงแผนการประชาส มพ นธCการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ใหNส าน กงานฯ พรNอมก บการย นขNอเสนอทางเทคน ค ๑๑.๒ จ ดใหIม การประชาส มพ นธCการจ ดงานผ$านส อส งพ มพC ด งน - ก$อนการจ ดงาน ม ถ นายน ส งหาคม ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด หร อฉบ บอ นๆ โดยก าหนดใหNม ข%าวหนNา ๑ และภายในเล%มรวมไม%นNอยกว%า ๑๕ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารในหน งส อพ มพG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ ไม%นNอยกว%า ๔ ฉบ บ และตNองเปKนสก Žปท ม ความยาว ๑ ใน ๔ ของหนNาหน งส อพ มพGอย%างนNอย ๑ คร ง

14 ๑๔ - ระหว$างงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG เช%น ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด หร อฉบ บอ นๆ ไม%นNอยกว%า ๑๒ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารในหน งส อพ มพG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ ไม%นNอยกว%า ๑ สก Žป - หล งงาน ประมาณก นยายน ๒๕๕๖ ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหG อาท ไทยร ฐ เดล น วสG มต ชน ข%าวสด กร งเทพธ รก จ หร อ ฉบ บอ นๆ ไม%นNอยกว%า ๗ ช น ข%าวหร อภาพข%าวในหน งส อพ มพGรายว นหร อรายส ปดาหGฉบ บภาษาอ งกฤษ อาท Bangkok Post, The Nation ไม%นNอยกว%า ๒ ช น ๑๑.๓ จ ดใหIม การประชาส มพ นธCการจ ดงานผ$านส อโทรท ศนC ด งน - ก$อนว นงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ รายการข%าวประจ าว นของสถาน ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๓๐ น. อาท ข%าว เชNา ข%าวเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส เปKนตNน จ านวนไม%นNอยกว%า ๓ คร ง สก Žปข%าวหร อสก Žปส มภาษณGพ เศษผ Nบร หารทางช%อง ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS อาท ช%วงเชNา ช%วงเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส จ านวนไม%นNอยกว%า ๒ คร ง - ระหว%างว นงาน ส งหาคม ๒๕๕๖ รายการข%าวประจ าว นของสถาน ช%อง ๓, ๕, ๗, ๙, NBT, Thai TPBS ระหว%างเวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๓๐ น. อาท ข%าว เชNา ข%าวเท ยง ข%าวส นในรอบว น ข%าว ๓ ม ต ประเด นเด ด ๗ ส เปKนตNน จ านวนไม%นNอยกว%า ๕ คร ง ๑๑.๔ ร%วมเช ญส อมวลชนเขNาร%วมงานแถลงข%าวการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ก บกล %มงานประชาส มพ นธGของส าน กงานฯ ๑๑.๕ จ ดใหNม ผ Nส อข%าวประจ างานระหว%างเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ว นละไม%นNอยกว%า ๓ คน ตลอดการจ ดงาน ๕ ว น ท า หนNาท เก บประเด นจากเน อหาภายในงาน และเผยแพร%ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด ๑๑.๖ ประชาส มพ นธGผ%านส อส งพ มพGเฉพาะทางดNานการจ ดก จกรรมพ เศษ เพ อการเผยแพร%ข%าวสารการจ ดงาน Thailand Research Expo ของส าน กงานฯ ในล กษณะการข นปก ประกอบก บเน อหาหล กดNานในของเล%มหน งส อน นๆ ไม%นNอยกว%า ๑ ส อ ๑๒. ค$าใชIจ$ายเบ ดเตล ด ๑๒.๑ ค%าใชNจ%ายในการต ดต%อส อสารและประสานงานในวงเง น ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒.๒ ค%าใชNจ%ายในการจ ดเตร ยมและบร การก จกรรมพ ธ การและการประช มในวงเง น ๒๐,๐๐๐ บาท หมายเหต ๑ ๑.๑) ผลงานและว สด อ ปกรณGท กชน ดท จ ดท าเม อเสร จงานแลNว ถ อว%าเปKนกรรมส ทธ ของส าน กงานฯ ๑.๒) รายละเอ ยดขNอม ลในโครงการการจ ดงาน ท แนบมาพรNอมน ๑.๓) ส าน กงานฯ ม ส ทธ ท จะเล อนการจ ดงานในกรณ ท ม ความจ าเปKน ๑.๔) หากรายการใดไม%ไดNม การตรวจร บหร อไม%ม ในรายการท ระบ ในรายละเอ ยดน ขอใหNผ Nร บจNางค นเง นก บส าน กงาน ฯ ดNวย ๑.๕) หากรายการใดม การแกNไข/เปล ยนแปลง ผ Nร บจNางตNองแจNงใหNก บส าน กงานฯ เปKนลายล กษณGอ กษร หมายเหต ๒ ผ Nร บจNางเสนอ ช อ - สก ล ของท มงานพรNอมประสบการณGท ผ%านมาของท มงานเพ อแสดงศ กยภาพการจ ดงานของผ Nร บจNาง พรNอมจ าแนกหนNาท ของท มงานในการปฏ บ ต งาน เพ อเพ มความม นใจ ใหNก บผ Nว%าจNางว%าผ Nร บจNางจะท างานใหNส าเร จไดN

15 ๑๕ หมายเหต ๓ เง อนไขในการช าระเง นแก%บร ษ ทท ไดNร บการจ ดจNางในการด าเน นงานในงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ช าระงวดท ๑ จ านวน ๓๐ % ของงบประมาณท ไดNร บ เม อม การด าเน นงาน ๑) วางผ งรวมการจ ดงานของแต%ละก จกรรมท ม ในงานโดยละเอ ยด และส%งมอบผ งใหNแก% วช. ๒) จ ดท าค %ม อส าหร บผ Nออกแสดงน ทรรศการ ถ%ายทอดและจ%ายแจกใหNแก%ผ Nจ ดน ทรรศการ ๓) ประสานงานเพ อด าเน นการจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน%วยงานต%างๆท เก ยวขNอง ๔) ประสานงานน ทรรศการก บผ Nน าเสนอท งหมด ๕) จ ดท า Software ระบบลงทะเบ ยนล%วงหนNาผ%านระบบอ นเทอรGเน ตข นใชNงานทาง Website ท ส าน กงานฯ ก าหนด ๖) จ ดท าแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน โดยม การส$งมอบงาน ด งรายการต$อไปน ๑) ผ งรวมการจ ดงานของแต%ละก จกรรมท ม ในงานโดยละเอ ยด ๒) จ ดส%งหล กฐานแสดงการจ ดส%งค %ม อส าหร บผ Nออกแสดงน ทรรศการ และการประสานงานก บผ Nน าเสนอ ผลงานท งหมด ๓) จ ดส%งหล กฐานแสดงการประสานงานเพ อด าเน นการจ ดเตร ยมขNอม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บ หน%วยงานต%างๆท เก ยวขNอง ๔) จ ดส%งหล กฐานแสดงการจ ดท า Software ระบบลงทะเบ ยนล%วงหนNาผ%านระบบอ นเทอรGเน ตข นใชNงาน ทาง Website ท ส าน กงานฯ ก าหนด ๕) จ ดส%ง Script ว ด ท ศนGหร อแนวทางการจ ดท า Script ว ด ท ศนGท งหมดภายในงานจ านวน ๑ ช ด ๖) ส%งแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน ช าระงวดท ๒ จ านวน ๗๐% ของงบประมาณท ไดNร บ เม อการจ ดงานแลNวเสร จ ภายใน ๓๐ ว น โดยม การส%งมอบงาน ด งรายการต%อไปน ๑) โปรแกรมและขNอม ลระบบลงทะเบ ยน ๒) จ ดท า DVD สร ปงาน จ านวน ๒ ช ด ๓) จ ดท าเอกสารสร ปงาน (Print ส ) จ านวน ๒ ช ด ซ งตNองไดNร บความเห นชอบในเน อหาจาก วช. ก%อน ๔) จ ดส%งว ด ท ศนGท งหมดในงาน พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๕) จ ดส%งภาพน งท งหมดในงาน เปKน CD-ROM พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๖) จ ดส%งบ นท กภาพและเส ยง (หNองประช มใหญ%) และเส ยงท งหมด (หNองประช มอ นๆ) เปKนล กษณะ digital file (ไฟลG MP3 หร อ MP4) ในร ปแบบ DVD พรNอมส าเนาจ านวน ๒ ช ด ๗) จ ดส%งขNอม ลการน าเสนอ Powerpoint ของว ทยากร โดยเร ยงล าด บขNอม ลน าเสนอตามห วเร องประช ม และหNองประช ม ตลอดการประช ม ๕ ว น ในร ปแบบ DVD (แยกไฟลGเปKนรายห วขNอในแผ%น) พรNอมส าเนา จ านวน ๒ ช ด ๘) จ ดส%งสร ปผลงานตามแผนประชาส มพ นธG ๒ ช ด ๙) ขนยNายอ ปกรณGต%างๆ เพ อส%งมอบใหNส าน กงานฯ ภายใน ๓๐ ว นหล งเสร จงาน

16 ๑๖ ขIอก าหนดรายละเอ ยดในการจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห$งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ***************************** ผ NเสนอราคาจะตNองย นซองประกวดราคาท ปYดผน กเร ยบรNอย โดยแยกออกเปKน ๒ ซอง และผน กซองจ%าหนNา ด งน ๑. ซองขNอเสนอดNานเทคน คและขNอเสนออ น ๆ ๒. ซองขNอเสนอดNานราคา ๑. ซองขIอเสนอดIานเทคน คและขIอเสนออ น ๆ จะตIองม รายละเอ ยดด งน - แสดงผ งการจ ดวางพ นท ในภาคการประช มและภาคน ทรรศการ เปKน ๔ ส ตามขNอก าหนด (Term of Reference: TOR) - ออกแบบอารGตเว รGค (Artwork) ค หาหร อพ นท พ เศษ อ นไดNแก% น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท ม การน าเสนอร ปแบบ และ เทคน คน าเสนออ นๆ ท ม ความช ดเจนและเช อมโยงต%อเน อง และ Display ค หาของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (วช.) ค หาของ หน%วยงาน ร ปแบบการจ ดโซน Highlight และเทคน คอ นๆ ท เปKนไปตามขNอก าหนด (Terms of Reference: TOR) - การตกแต%งสถานท จ ดงานท ม การแบ%งพ นท และส ดส%วนอย%างช ดเจน เช อมโยงและเปKนระบบ - เสนอร ปแบบการเปYดงานภาคการประช ม และพ ธ เปYด พ ธ การต%างๆ และค หาต%าง ๆ ตลอดจนขNอเสนออ นๆ ท เปKนประโยชนG ต%อการจ ดงานใหNบรรล ว ตถ ประสงคG - เสนอแผนการปฏ บ ต งานท ช ดเจน โดยระบ จ านวนบ คลากรในการท างานแต%ละส%วน - เสนอแผนการประชาส มพ นธGการจ ดงาน - เสนอขNอม ลท จะใชNน าเสนอในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต (ระบ แหล%งอNางอ ง) พรNอมจ ดท า Artwork - ส%ง printout อารGตเว รGคท เปKนภาพ Perspective ของงานท น าเสนอ พรNอมแนวค ด เปKน ๔ ส ด งน ขนาดภาพ A3 ในช ด Highlight ไม%นNอยกว%า ๒๐ ภาพ ขนาดร ปเล%ม A4 ภาพรวมของงานท งหมดในล กษณะ powerpoint ไม%นNอยกว%า ๘๐ ภาพ จ านวน ๒ เล%ม ท งน ขNอเสนอดNานเทคน คท เสนอตNองม เน อหาเปKนไปตามขNอก าหนด (Terms of Reference: TOR) ๒. ขIอเสนอดIานราคา - ผ NเสนอราคาจะตNองเสนอราคาค%าจ ดงาน มหกรรมงานว จ ยแห%งชาต ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) โดยแยกเปKนค%าด าเน นงานและค%าบร หารโครงการ โดยม การใหNรายละเอ ยดของรายการค%าใชNจ%ายในแต%ละส%วน ๓. รายละเอ ยดขIอก าหนดอ น ๆ - ผ NเสนอราคาตNองม ผลงานการจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบรมวงศาน วงศG ท ม ล กษณะ Interactive โดยม เทคน ค พ เศษประกอบการน าเสนอ ในร ปแบบท โดดเด%นและสวยงาม โดยแนบผลงานประกอบ - ผ NเสนอราคาตNองเคยม ผลงานดNานการบร หารจ ดการน ทรรศการขนาดใหญ%ท ม ผ Nร%วมงานไม%ต ากว%า ๑๐,๐๐๐ คน ตลอดงาน และม ประสบการณGในการบร หารจ ดการการประช มท ม ผ NเขNาร%วมงานว นละไม%ต ากว%า ๒,๐๐๐ คน โดยม หน งส อร บรองหร อเอกสารย นย น ประกอบ - ผ NเสนอราคาตNองเคยม ผลงานดNานการลงทะเบ ยนผ NเขNาร%วมประช มดNวยระบบคอมพ วเตอรGผ%านทาง Internet - ผ NเสนอราคาตNองแนบผลงาน และประสบการณGท เก ยวขNองของหน%วยงานท เคยจ ดงานอ นๆ น ามาจ ดแสดงต%อส าน กงานฯ ดNวยอย%างนNอย ๓ ผลงาน พรNอมม หน งส อร บรองหร อเอกสารย นย นประกอบ โดยผลงานท น าเสนอตIองม ม ลค$าไม$ต ากว$าคร งหน งของ วงเง นท ใชIในการเปKดซองสอบราคา - ผ NเสนอราคาจะตNองไม%เคยม ป ญหาในการเสนอราคาก บส าน กงานฯ และหน%วยงานราชการอ น ๆ มาก%อน - ผ NเสนอราคาจะตNองม เจNาหนNาท ในการบร การร บส%งเอกสารและอ านวยความสะดวกในการจ ดงานฯ - ส าน กงานฯ จะเปKดซองราคาเฉพาะรายท ไดIผ$านการพ จารณาค ดเล อกขIอเสนอดIานเทคน คและขIอเสนออ นๆ แลIวเท$าน น - ส าน กงานฯ ทรงไวIซ งส ทธ ท จะไม$พ จารณาร บราคาต าส ดเพ อประโยชนCของทางราชการ - ส าน กงานฯ ทรงไวIซ งส ทธ ท จะพ จารณาเทคน คเปOนส าค ญ

17 ๑๗ หล กเกณฑCการใหIคะแนนของการพ จารณาซองเทคน ค ก. ร ปแบบการก$อสรIางและการออกแบบอารCตเว รCค ๑. ส$วนตกแต$งภายนอกอาคาร เช$น ซ IมทางเขIา Banner ๒๐ คะแนน ๒. ส$วนตกแต$งภายในอาคาร ๙๐ คะแนน ๒.๑ ซ NมทางเขNา (๑๐) ๒.๒ เคานGเตอรGลงทะเบ ยนและเคานGเตอรGประชาส มพ นธG (๑๐) ๒.๓ Directory Board (๑๐) ๒.๔ Directory Sign (๑๐) ๒.๕ เวท ก จกรรม (๑๕) ๒.๖ ปuายเวท ต%าง ๆ (๑๐) ๒.๗ ค หามาตรฐาน (๑๕) ๒.๘ การออกแบบจ ดสวนหย%อมตกแต%ง (๑๐) ๓. พ นท และค หาน ทรรศการ ๑๔๐ คะแนน ๓.๑ การออกแบบน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต (๕๐) ๓.๒ ค หาส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห%งชาต (๒๐) ๓.๓ ค หาและพ นท น ทรรศการหน%วยงาน (๔๐) ๓.๔ พ นท พ เศษ Zone Highlight (๓๐) ข. ร ปแบบพ ธ การต$าง ๆ รวม ๓๐ คะแนน ๑. พ ธ เปYดและปYดงาน (๓๐) ค. ร ปแบบการจ ดท าระบบลงทะเบ ยน ๔๐ คะแนน ๑. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน (๔๐) ง. แผนการประชาส มพ นธCและก จกรรมในการประชาส มพ นธC ๔๐ คะแนน จ. การจ ดบร การในส$วนอ น ๆ ท เก ยวขIอง ๕๐ คะแนน ฉ. ประสบการณCท างานท เก ยวขIองก บการจ ดการประช มและจ ดน ทรรศการท เคยจ ดท าใหIก บ ๔๐ คะแนน หน$วยงานราชการและเอกชน รวม ๔๕๐ คะแนน การต ดส น คะแนนท ถ อว%าซองเทคน คผ%าน จะตNองมากกว%ารNอยละ ๘๐ ข นไป

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 การจ ดบร การและสว สด การ บร การร บจดหมาย / พ สด 1. เพ อให น กศ กษาได ร บความสะดวก 1. จ ดท าประชาส มพ นธ ตลอดป น กศ กษา ในการร บจดหมาย

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information