The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-11) May 9-11, 2013 Phuket Graceland Resort and Spa Hotel, Phuket

Size: px
Start display at page:

Download "The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-11) May 9-11, 2013 Phuket Graceland Resort and Spa Hotel, Phuket"

Transcription

1 การใชซอฟตแวรอ ลเท ยมด ไซเนอรก บการสอนว ชาเช งปฏ บ ต สาขาว ศวกรรมไฟฟาโรงเร ยนนายเร อ The Use of ALTIUM DESIGNER Software in Practical Electrical Engineering Courses, Royal Thai Naval Academy นาวาโท ผ 1ช3วยศาสตราจารย: อ ดมศ กด บ ญประเสร ฐ กองว ชาว ศวกรรมศาสตร: ฝKายศ กษา โรงเร ยนนายเร อ 204 ถนนส ข มว ท ต าบลปากน า อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรปราการ โทรศ พท: : บทค ดยGอ บทความน ม ว ตถ ประสงค:เพ อน าเสนอแนวทางการปร บปร ง เน อหาการเร ยนของว ชาเช งปฏ บ ต ในสาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟeา เพ อให1ม ความสอดคล1องก บความต1องการของตลาดแรงงานในปfจจ บ นและอนาคต โดยน าซอฟต:แวร:อ ลเท ยมด ไซน:เนอร: ซ งเปhนซอฟต:แวร:ประย กต:เก ยวก บ คอมพ วเตอร:ช3วยในการออกแบบ และช3วยในการผล ตส าหร บงานด1าน ว ศวกรรมไฟฟeา น ามาสอนสอดแทรกก บการสอนว ชาเช งปฏ บ ต การ เช3น ว ชาปฏ บ ต การวงจรไฟฟeา ว ชาปฏ บ ต การอ เล กทรอน กส: เปhนต1น ผลท ได1ร บ พบว3าผ 1เร ยนม ความเข1าใจในว ชาเช งปฏ บ ต การมากข น ผลจากการจ าลอง การท างานของวงจรช3วยสน บสน นผลการทดลองจากการต3อวงจรจร งได1 ท าให1ผ 1เร ยนเก ดความม นใจ สามารถเร ยนร 1ด1วยตนเองโดยไม3ต1องอาศ ย ห1องปฏ บ ต การ อ กท งย งสามารถน าไปประย กต:ใช1ในว ชาโครงงงาน ว ศวกรรมไฟฟeาได1ต3อไป ค าส าค ญ: การจ าลองวงจรไฟฟeา, สไปซ:, อ ลเท ยมด ไซน:เนอร: Abstract The article aims to provide the guidelines course content improvement in Practical Electrical Engineering course in order to meet the needs of labor market in the near future. The use of Electrical Engineering s application software named ALTIUM DESIGNER, the software for CAD/CAM is used in the practical class such as Electric Circuit Laboratory and Electronic Laboratory etc. The results of using this application in class make students have more understanding in practical course. The circuit simulation contributes the circuit practice more reliable and at the same time gives the students more confidence. Moreover, students have more capability in selfstudying without using laboratory and be able to apply in the Electrical Engineering projects in the future. Keywords: Circuit Simulation, Spice, Altium Designer 1. กลGาวน า สาระส าค ญประการหน งของการรวมต วก นของประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยนค อ การสน บสน นให1เก ดการเคล อนย1ายแรงงานอย3างเสร ซ งว ศวกรเปhนหน งในกล 3มว ชาช พด งกล3าว ผลกระทบจากการเปvดเสร ใน ว ชาช พว ศวกรท าให1ท กสถาบ นการศ กษาท จ ดการเร ยนการสอนด1าน ว ศวกรรมศาสตร:ในประเทศไทย จ าต1องยกระด บค ณภาพบ ณฑ ตใหม3ให1ม ความร 1และท กษะ เพ อรองร บนโยบายการเคล อนย1ายแรงงาน ในการออกแบบของงานด1านไฟฟeาอ เล กทรอน กส:ในปfจจ บ น และแนวโน1มในอนาคต จะเปhนไปในล กษณะของการใช1แบบจ าลองเพ อช3วย ในการออกแบบ (Model-Based Design) เพ อให1เก ดความรวดเร วในการ สร1างช นงานต1นแบบ และช3วยลดค3าใช1จ3ายในข นตอน R&D ซ งจ าเปhน จะต1องม การน าเคร องคอมพ วเตอร:เข1ามาใช1งานร3วมก บโปรแกรมประย กต: จ าพวก CAD (Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided Manufacturing) ท าให1เน อหาของการเร ยนจะต1องผนวกห วข1อการ สอนเก ยวก บว ชาจ าพวกน เข1าไปด1วยในรายละเอ ยด [1] ถ งแม1ว3าการผล ตบ ณฑ ตของโรงเร ยนนายเร อ เ ปh น ก า ร ผ ล ต เพ อรองร บงานของกองท พเร อโดยตรง แต3ถ งอย3างไรก ด กองท พเร อย งต1อง ม การต ดต3อประสานงาน รวมถ งการพ งพาภาคเอกชน ตลอดจนการ แลกเปล ยนความช3วยเหล อและความร3วมม อของการท างานในหลาย ๆ ด1าน ส งต3าง ๆ ตามท ได1กล3าวมา ท าให1เก ดการเช อมโยงไปถ งหล กส ตรการ เร ยนของโรงเร ยนนายเร อ ท จ าเปhนจะต1องปร บการเร ยนร 1ให1ม ความ สอดคล1องเข1าก นได1 และให1ท นก บความเจร ญของโลกในปfจจ บ น รายละเอ ยดของเน อหารายว ชาสาขาว ศวกรรมไฟฟeา ในส3วน ของว ชาเช งปฏ บ ต การ ไม3ได1ม การก าหนดอย 3ในระเบ ยบคณะกรรมการสภา ว ศวกร [7] ท งน น3าจะมาจากความต1องการให1เก ดการย ดหย 3นในการจ ดการ เร ยนการสอนของแต3ละสถาบ นการศ กษา เพราะว ชาเช งปฏ บ ต การในบาง ว ชาต1องการเคร องม อเคร องใช1ท ม ราคาค3อนข1างส ง ในส3วนของหล กส ตร โรงเร ยนนายเร อ ก าหนดแต3เพ ยง ท าการทดลองโดยสอดคล1องตาม เน อหาว ชาการ... ด งน น จ งได1ม การปร บร ปแบบการสอน โดยเสร มให1ใช1 แบบจ าลองการท างานด1วยโปรแกรมคอมพ วเตอร: ท เปhนท ยอมร บก นใน ระด บสากล จ งเปhนท มาของการน าเสนอบทความในคร งน

2 2. ซอฟตจ าลองการท างานวงจรไฟฟาและอ เล กทรอน กส ซอฟต:แวร:ประย กต:ส าหร บงานด1านการออกแบบและจ าลอง การท างานของวงจรไฟฟeาและวงจรอ เล กทรอน กส: (Electronic Design Automation: EDA or ECAD) น น ม อย 3เปhนจ านวนมาก แต3ในท น จะขอ กล3าวถ งเฉพาะ EDA เฉพาะท น ยมใช1งานด งน 2.1 สไปซ สไปซ:(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis: SPICE) เปhนโปรแกรมคอมพ วเตอร:ท เร มพ ฒนาข นโดย มหาว ทยาล ยเบ ร:กเลย: (University of Berkeley) ในมลร ฐแคล ฟอร:เน ยร: ประเทศสหร ฐอเมร กา ต งแต3ป พ.ศ.2511 [6, 12] เพ อใช1จ าลองการท างาน และศ กษาค ณล กษณะของอ ปกรณ:สารก งต วน า ในระยะแรกน นการใช1 งานสไปซ:จะเปhนการเข ยนค าส งบรรท ดต3อบรรท ดท เร ยกก นว3า "เน ตล สต: (Netlist)" ท างานบนระบบปฏ บ ต การดอส ด งต วอย3างของการเข ยนเน ต ล สต:ของวงจรแบ3งแรงด น ซ งใช1แทนการท างานของวงจรตามร ปท 1 [10] * Voltage Divider vv rr rr OP * perform a DC operating point analysis.end ร ปท 1 การจ าลองการท างานของวงจรแบ3งแรงด น เน องจากสไปซ:เปhนท น ยมใช1ก นมาก จ งได1ม ผ 1น าไปพ ฒนาและ ปร บปร งก นอย3างต3อเน องจนถ งปfจจ บ น 2.2 พ สไปซ พ สไปซ: (Personal Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis: PSPICE) เปhนซอฟต:แวร:ท น ยมใช1ก นท วโลกต วหน ง ของบร ษ ทไมโครซ ม สหร ฐอเมร กา (MicroSim Corporation USA) [2] ต วโปรแกรมได1ถ กพ ฒนาต3อจากสไปซ:ให1ม ความสามารถท ส งข น ส งท เปhนท ด งด ดให1น3าใช1งานของพ สไปซ:ก ค อการใช1งานแบบกราฟvก (Graphical Based) บนระบบปฏ บ ต การว นโดว: แทนการพ มพ:ค าส ง (Text-Based) ด ง ร ปท 2 รวมถ งความสามารถในการออกแบบลายวงจรพ ซ บ ได1ตามร ปท 3 ร ปท 2 การใช1งานโปรแกรมพ สไปซ:บนระบบปฏ บ ต การว นโดว: ร ปท 3 ความสามารถเพ มเต มในการออกแบบลายวงจรพ มพ: 2.3 ออรแคด ออร:แคด (Oregon CAD: OrCAD) เปhนช อเร ยกรวมก นระหว3าง ช อบร ษ ท (Oregon) และช อของซอฟต:แวร: [3, 11] ใช1จ าลองการท างาน ของวงจรและออกแบบพ ซ บ ท น ยมใช1ก นมากอ กต วหน งในปfจจ บ น ภายใต1 ล ขส ทธ ของบร ษ ท Cadence Design Systems ซ งได1ซ อรวมก จการท ง ของไมโครซ ม (PSPICE) และออร:แคด โดยถ กน ามาพ ฒนาปร บปร งให1ม ความสามารถเพ มมากข น ท างานภายใต1ระบบปฏ บ ต การว นโดว: ท าให1ใช1 งานได1ง3ายเน องจากไม3ต1องม การเข ยนค าส ง 2.4 โพรเทล โพรเทล (Procedure Oriented Type Enforcing Language: Protel) เปhนซอฟต:แวร:ของบร ษ ท Protel International น ยมใช1และเปhนท ร 1จ กก นด ในกล 3มของน กอ เล กทรอน กส: ท งม อสม ครเล3น โดยเฉพาะในประเทศไทย น ยมใช1ก นมากกว3าซอฟต:แวร:ต วอ น ๆ [4, 8] เน องจากเปhนซอฟต:แวร:ท ม ความสมบ รณ:ส าหร บการออกแบบทาง อ เล กทรอน กส: โดยเฉพาะเวอร:ช นล3าส ด Protel99SE นอกจากจะสามารถ สร1างวงจรและออกแบบพ ซ บ แล1ว ย งได1รวมเอาเคร องม อส าหร บการ ออกแบบวงจรท งอนาลอกและด จ ตอล ท าให1ผ 1ใช1ไม3ต1องเปล ยนไปใช1 โปรแกรมอ น 2.5 อ ลเท ยมด ไซเนอร (Altium Designer) อ ลเท ยมด ไซเนอร: (Altium Designer: AD) เปhนซอฟต:แวร:ต ว ส ดท1ายท จะกล3าวถ ง และเปhนซอฟต:แวร:ถ กเล อกมาใช1ในในการสอน AD เปhนซอฟต:แวร:จากบร ษ ท Altium Limited ประเทศออสเตรเล ย ก3อต ง

3 ต งแต3ป 1985 [5] ช อของซอฟต:แวร: AD อาจจะฟfงด ใหม3 เน องจาก AD6 เพ งจะประกาศต วปลายป 2005 แต3ถ1าจะกล3าวว3า AD ก ค อ "Protel" คงไม3 ม ใครไม3ร 1จ ก AD ใช1ช อ "Protel" ในการจ าหน3ายผล ตภ ณฑ:มาโดยตลอด จนมาเปล ยนเปhนช อ "ALTIUM" ในป 2001 โดยม ล าด บการพ ฒนาต งแต3 Protel 98, Protel 99SE, Protel DXP หร อ Protel 2002, Protel 2004, Altium Designer, Altium Designer 6 และล3าส ด Altium Designer12 จากประสบการณ:ในการให1บร การทางว ชาการ ซ งผ 1เข ยนได1ถ ก ร บเช ญให1ไปเปhนว ทยากรอบรมการใช1งานซอฟต:แวร: AD ข นเบ องต1น/ ก1าวหน1า ให1ก บผ 1ใช1งานในหลายภาคส3วน เช3น ภาคร ฐ หน3วยงาน ร ฐว สาหก จ ภาคเอกชน หน3วยงานว จ ย สถาบ นการศ กษา ฯลฯ เปhนต1น พบว3า ซอฟต:แวร: AD ได1ร บการยอมร บในการใช1งานอย3างกว1างขวาง โดยเฉพาะในประเทศไทย 3.1 จ าลองตนแบบสามม ต ความสามารถน ช3วยให1ผ 1ออกแบบได1เห นต1นแบบผล ตภ ณฑ:ท ได1พ ฒนาข นก3อนการผล ตจร ง และย งสามารถเช อมต3อก บโปรแกรมจ าพวก MCAD เช3น Solid Work ได1อย3างกลมกล น ท าให1สามารถสร1างต1นแบบ สามม ต ได1อย3างสมจร ง ร ปท 5 การท าต1นแบบสามม ต ก3อนการน าไปผล ตจร ง ร ปท 4 อบรมการใช1งาน AD ข นต1นให1ก บภาคอ ตสาหกรรม 3. ซอฟตแวรอ ลเท ยมด ไซเนอร ในห วข1อน จะเปhนการขยายความในรายละเอ ยดเพ มเต มของ AD เน องจากว3าเปhนซอฟต:แวร:ท น ยมใช1ก นมากในปfจจ บ น (แม1ว3าอาจจะไม3 ด ท ส ด) เน องจากเปhนซอฟต:แวร:ท ได1รวบรวมเคร องม อต3าง ๆ ท เก ยวข1องก บ การออกแบบทางอ เล กทรอน กส:มาไว1ภายใต1ส งแวดล1อมเด ยวก น หากจะ เปร ยบก เหม อนก บไมโครซอฟต:ท ได1รวมเอาโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และอ น ๆ มาไว1ใน MS Office แม1แต3ท ม R&D ของ บร ษ ท Agilent ก ย งเล อกใช1 AD เพ อเปhนเคร องม อในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ: ของตน [9] Agilent-Qianfeng Electronics Technologies selects Altium technology as most productive solution for their new R&D lab. "Protel's short learning curve, intuitive operation, high level of integration, powerful features and cost effectiveness, together with Altium's demonstrated commitment to our success, made the decision to select Altium Designer as the superior design system, an easy one." - Xiaofei Ma General manager of R&D Agilent-Qianfeng Agilent-Qianfeng Electronic Technologies (Chengdu) Co Ltd ค ณสมบ ต ของ AD ม จ ดเด3นค3อนข1างมาก แต3จะขอกล3าวสร ปเฉพาะท เปhนประเด นหล ก ๆ ท เปhนจ ดเด3น ด งน 3.1 เคร องม อออกแบบระบบสมองกลฝZงต ว เคร องม อน รองร บการออกแบบระบบสมองกลฝfงต ว เช3น FPGA และ ไมโครคอนโทรลเลอร: สามารถท างานได1พร1อมก นหลายหน1าจอ (Multiple Monitor) ไม3จ าเปhนต1องพ ฒนาโค1ดส าหร บไดร:เวอร:ส าหร บ ฮาร:ดแวร:พ นฐาน ไม3ว3าจะเปhน Ethernet, TFT LCD, USB, VGA, Keyboard etc. ช3วยให1การท างานสะดวกและรวดเร วมากย งข น ร ปท 6 การใช1เคร องม อช3วยออกแบบระบบสมองกลฝfงต ว

4 3.2 การจ ดการฐานขอม ลการออกแบบบนโลกออนไลน ฟ เจอร:น เปhนค ณสมบ ต พ เศษของ AD ท เพ มความสามารถของ การประมวลผลแบบกล 3มเมฆ (Cloud Computing) เพ ออ านวยความ สะดวกในการท างานร3วมก นของผ 1ใช1งานท กฝKายท เก ยวข1อง ในงาน ๆ หน ง อาจจะใช1เวลาในการออกแบบค3อนข1างนาน แต3ด1วยความสามารถพ เศษน ท าให1น กออกแบบสามารถแบ3งงานก นท า หร อท างานร3วมก นได1 ท าให1ลด เวลาลงไปได1อย3างมาก ฟ เจอร:น ใช1ช อว3า Live Design หร อการออก แบบอย3างม ช ว ต Vi VIN R1 16K R2 16K C2 0.1uF VCC 3 OPAx U1 4 - VSS C1 0.1uF VSS db(vi) db(vo) Vo m k 10.00k 100.0k 1.000M Frequency (Hz) ร ปท 9 การว เคราะห:โบดพล อตของวงจรกรองความถ ต าผ3าน ร ปท 7 ความสามารถในการท างานร3วมก นของ Live Design 3.3 เคร องม อชGวยออกแบบส Gกระบวนการผล ต ความสามารถน เปhนความสามารถท เฉพาะของ AD ท ได1รวม เอาเคร องม อด1านการออกแบบให1สามารถน าไปเข1าส 3กระบวนการผล ตได1 (CAM) โดย AD จะม เคร องม อส าหร บการแก1ไข CAM ไฟล:มาให1ด1วย 4. การน าอ ลเท ยมด ไซเนอรมาใชก บว ชาเช งปฏ บ ต การ ว ชาเช งปฏ บ ต การของกองว ชาว ศวกรรมศาสตร: (ไฟฟeา) โรงเร ยนนายเร อม น าหน ก 1 หน3วยก ต เวลาเร ยน 3 ช วโมง ว ชาปฏ บ ต การ ท ผ 1เข ยนร บผ ดชอบสอนได1แก3 ว ชาปฏ บ ต การวงจรไฟฟeา และว ชา ปฏ บ ต การอ เล กทรอน กส: รายละเอ ยดของเน อหาว ชาปฏ บ ต การวงจรไฟฟeา จะเปhนเน อหาพ นฐานส าหร บผ 1เร มเข1าเร ยนในสาขาว ศวกรรมไฟฟeา ซ งเปhน น กเร ยนนายเร อช นป ท 2 จะประกอบไปด1วย อ ปกรณ:พาสซ ฟ RLC การต3อ วงจรพ นฐานต3าง ๆ เช3น เมช โนด เทว น น นอร:ต น ฯลฯ ส3วนเน อหาของ ว ชาปฏ บ ต การอ เล กทรอน กส:จะเปhนเน อหาข นก1าวหน1า (Advance) ส าหร บน กเร ยนช นป ท 3 จะเน1นไปท การศ กษาค ณสมบ ต ของอ ปกรณ:สาร ก งต วน า และการน าไปประย กต:ใช1งาน ซ งเน อหาต3าง ๆ เหล3าน สามารถใช1 การจ าลองทางคอมพ วเตอร:ได1 เวลาในการสอนตลอด 3 ช3วงโมง ในช3วงช วโมงแรกจะเปhนการ บรรยายสร ปทบทวนเน อทางทฤษฎ ท เก ยวข1อง จากน นจะมอบหมายให1 น กเร ยนต3อวงจรโดยใช1โปรแกรม AD ช วโมงต3อมาจ งจะเปhนการต3อวงจร จร งเพ อท น กเร ยนจะได1ส มผ สก บฮาร:ดแวร:จร ง ๆ และช วโมงส ดท1ายจะเปhน การสร ปผลการทดลองและอภ ปราย ร ปท 8 การตรวจสอบและแก1ไข CAM ไฟล: 3.4 เคร องม อจ าลองการท างานของวงจร ความสามารถน AD ใช1ซอฟต:แวร:สไปซ:เปhนเคร องม อในการ ค านวณ โดยเพ มส3วนปฏ ส มพ นธ:แบบกราฟvกเพ ออ านวยความสะดวกให1ก บ ผ 1ใช1งาน รองร บไฟล:โมเดลมาตรฐานท ว ๆ ไป เช3น SPICE, 3F5, XSPICE และ PSPICE ซ งสามารถหาได1จากผ 1ผล ตช นน าระด บโลก ร ปท 10 ผ 1เร ยนใช1โปรแกรม AD จ าลองการท างานก3อนการต3อวงจรจร ง

5 ม ความร 1ความเข1าใจเพ มมากข น ลดภาระของอาจารย:ท ปร กษาได1เปhนอย3าง มาก ร ปท 11 ผ 1เร ยนต3อวงจรจร งเพ อย นย นผลจากการจ าลอง การว ดความส มฤทธ ผลประการหน งของการสอนใช1ซอฟต:แวร: AD ค อ ในช3วงปลายภาคเร ยน ประมาณส ปดาห:ท 10 ของเน อหาการเร ยน น กเร ยนจะต1องท าโครงงานประจ าว ชามาส3ง (Mini Project) โดยจะต1องม ข นตอนการออกแบบโดยใช1 AD จากน นจ งส งผล ตพ ซ บ และซ ออ ปกรณ:มา ประกอบ ทดสอบการท างาน และเข ยนรายงาน ซ งได1ร บผลเปhนท น3าพอใจ น กเร ยนสามารถท างานได1ส าเร จกว3า 90% ร ปท 13 การน าไปประย กต:ใช1จ ดท าโครงงานว ศวกรรมไฟฟeา หล งจากส าเร จการศ กษา น กเร ยนส3วนใหญ3จะต1องไปปฏ บ ต งานบนเร อรบหลวง ซ งใช1อ ปกรณ:เทคโนโลย สม ยใหม3แทบจะท กระบบ ท งน นอกจากจะต1องเปhนผ 1ใช1งานและควบค มระบบด งกล3าวแล1ว ส งท หล กเล ยงไม3ได1ค อการซ3อมบ าร ง ซ งแน3นอนว3าจะต1องม การเช อมโยงไปย ง ภาคส3วนต3าง ๆ ท เก ยวข1อง รวมถ งภาคเอกชนด1วย จ งเปhนท มาของการ พ ฒนาเน อหาการเร ยน เพ อให1ตอบโจทย:ของการท างานให1ครอบคล ม ร ปท 12 การน า AD มาใช1ออกแบบท าม น โปรเจค ในการศ กษาช นป ท 4 น กเร ยนนายเร อจะต1องศ กษาว ชา โครงงานว ศวกรรมไฟฟeาจ านวน 4 หน3วยก ต ซ งเปhนว ชาท เน1นฝ กให1 น กเร ยนได1ม โอกาสน าความร 1ในด1านว ชาการแขนงต3าง ๆ มาประย กต:ใช1 ร3วมก นได1อย3างเหมาะสม ควบค 3ก บการฝ กใช1ความค ดสร1างสรรค: รวมถ งให1 ร 1จ กว ธ การแก1ไขปfญหาเฉพาะหน1า เพ อให1สามารถแก1ปfญหาด1วยต วเอง อย3างเปhนระบบ ภายใต1การช แนะจากอาจารย:ท ปร กษา ส าหร บป การศ กษาท ผ3านมา ม น กเร ยนหลายกล 3มท ท าโครงงาน เก ยวก บฮาร:ดแวร: ได1น าเอาความร 1จากการใช1ซอฟต:แวร: AD มาช3วยในการ ออกแบบโครงงานว ศวกรรมไฟฟeา จนได1ผลส มฤทธ เปhนท น3าพอใจ น กเร ยน ร ปท 14 การน าองค:ความร 1ไปใช1ก บการปฏ บ ต งานในกองท พ

6 5. สร ป โดยปกต แล1ว การศ กษาปfญหาหร อระบบทางว ศวกรรมท ม ความซ บซ1อน ความต1องการท จะว เคราห:หร อคาดการณ:ผลท จะได1ร บก3อนท จะลงม อสร1างส งเหล3าน นข นมาจร ง ๆ น ยมท จะท าการว เคราะห:จาก แบบจ าลองของปfญหาหร อแบบจ าลองของระบบท อย 3ในร ปของสมการทาง คณ ตศาสตร: เพ อศ กษาการท างานซ งเปhนการเล ยนแบบเหต การณ:ท จะเก ด ข นก บปfญหาหร อระบบน น ๆ ได1 ท งน เพ อเปhนการลดความเส ยงท จะต1อง ลงท น ประหย ดท งเง นและเวลา ด งน นจ งม การพ ฒนาร ปแบบว ธ การจ าลอง การท างานข นมาในหลายล กษณะโดยใช1โปรแกรมคอมพ วเตอร: เพราะม ความย ดหย 3นส งต3อร ปแบบหร อปfญหาของระบบ อ กท งย งสามารถจ ดเก บ ข1อม ลแล1วน ามาว เคราะห:ผลได1อย3างม ประส ทธ ภาพ ม ส3วนปฏ ส มพ นธ:ก บ ผ 1ใช1 (GUI) ท สวยงามและน3าใช1งาน บทความฉบ บน จ งได1น าเสนอแนวค ดในการน าซอฟต:แวร: ประย กต:ด1าน EDA มาใช1เสร มก บการเร ยนในว ชาเช งปฏ บ ต การ เพ อเปhน การพ ฒนาเน อหาการเร ยนร 1ให1บ รณาการย ง ๆ ข นไป สอดคล1องก บความ ต1องการของตลาดแรงงาน และเพ อให1ท นก บการแข3งข นในเวท อาเซ ยนท ก าล งจะมาถ ง ผลส าฤทธ ท เก ดข นพบว3า ผ 1เร ยนม ความเข1าใจในเน อหาว ชา ภาคปฏ บ ต เพ มมากข น สามารถท าการทดลองได1ด ข น ม ความม นใจมากข น ในผลการทดลองท ได1 สามารถท าโครงงานประจ าว ชาตามท มอบหมายได1 และย งไปกว3าน นค อผ 1เร ยนสามารถน าความร 1ท ได1ไปใช1ในว ชาโครงงาน ว ศวกรรมไฟฟeา สร1างผลงานออกมาได1อย3างเปhนร ปธรรม และเปhนท น3า พอใจ ข1อเสนอแนะเพ มเต ม พบว3า นอกจากว ชาปฏ บ ต การวงจร- ไฟฟeา และว ชาปฏ บ ต การอ เล กทรอน กส:แล1ว ซอฟต:แวร: AD ย งสามารถ น าไปใช1ก บว ชาอ น ๆ ท เก ยวข1องได1อ กด1วย เช3น ว ชาปฏ บ ต การวงจร ด จ ตอลและลอจ ก เปhนต1น [6] ปราโมทย: อน นต:วราพงษ:, SPICE โปรแกรมจ าลองการท างานของ วงจรไฟฟeา-อ เล กทรอน กส: เซม คอนด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 273, ซ เอ ดย เคช น, ม นาคม [7] ระเบ ยบคณะกรรมการสภาว ศวกร ว3าด1วยว ชาพ นฐาน และว ชาเฉพาะ ทาง ในการประกอบว ชาช พว ศวกรรมควบค ม พ.ศ.๒๕๕๔, ราชก จจา น เบกษา เล3ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๑๕๙ ง, ธ.ค.๒๕๕๔. [8] ลายท ศน:, ว เคราะห: Protel 99 SE ส าหร บผ 1ท กล1าลงท น, เซม คอน ด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 213, ซ เอ ดย เคช น, ก นยายน [9] Altium's Successes, Electronics Testimonials, Online: /en/agilent-qianfeng-electronics-technologies.cfm, [Accessed Jan, 2013]. [10] National Instruments, SPICE Simulation Fundamentals, Online: [Accessed Jan, 2013]. [11] WIKIPEDIA, "ORCAD," Online: [Accessed Jan, 2013]. [12] WIKIPEDIA, "SPICE," Online: [Accessed Jan, 2013]. เอกสารอางอ ง [1] ด ารงศ กด อร ญก ล, การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของว ชา ไมโครโปรเซสเซอร:โดยใช1แบบจ าลองการท างานก3อนการปฏ บ ต จร ง, INCEE10, Petchaburi, May, [2] ธว ชช ย ชยาวน ช, PSpice For Windows ข นตอนส าค ญส าหร บการ ออกแบบวงจรไฟฟeา, เซม คอนด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 168, ซ เอ ดย เคช น, ก มภาพ นธ: [3] ธว ชช ย ชยาวน ช, เย อนโฮมเพจ OrCAD กระช บรอย PSpice For Windows, เซม คอนด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 188, ซ เอ ด ย เคช น, ก นยายน [4] บ ญช ย ก งร 1งเพชร, Protel 99, เซม คอนด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 200, ซ เอ ดย เคช น, ก นยายน [5] บ ญช ย ก งร 1งเพชร, Altium Design 6.0 ซอฟต:แวร:ช3วยออกแบบ ผล ตภ ณฑ:อ เล กทรอน กส: ตอน1, เซม คอนด กเตอรอ เล กทรอน กส, ฉบ บท 286, ซ เอ ดย เคช น, ม นาคม 2549.

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การด าเน นงาน เพ อสรางและรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชา งานประด ษฐ ง30223 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คร งน ผ รายงานไดศ กษาคนควา แนวค ด ทฤษฏ และเอกสารท เก ยวของก บ การดาเน

More information

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท 20 21 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน 1 ค ำนำ การศ กษาเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนาประเทศและไดร บการคาดหว งใหทาหนาท ต าง ๆ ท เป นเป นรากฐานสาค ญในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นส วนช วยในการเพ มความเท าเท ยมในส งคม และเป นจ ดเร มตนของการสร างอาช พ

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง 11101 เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ***********************

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข%อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข%อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ว ทยาเขต / คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข%อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อว ชา 3072108 ศ ลปะการต"อนร บและการส อสารในงานบร การ (Hospitality

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล รายงานการว จ ย เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร เขตบางแค จ งหว ดกร งเทพมหานคร 1 บทค ดย อ จ ดม งหมายของการว

More information

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส Electronic Document Management System จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ส ธ ร นาทร ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ

More information

ร ปแบบการจ ดการความร ในองค กร

ร ปแบบการจ ดการความร ในองค กร ว ทธ ศ กด โภชน ก ล ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน การจ ดการความร ไมใชเร องใหม แตเปนเร องท ม มานานน บรอย ๆ ป จะเห นไดจากการถายทอด ความร ภ ม ปญญาท ม อย ในครอบคร

More information

ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง

ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง 2.1 การจ ดการประช มช แจงและทาความเข าใจเก ยวก บการปร บปร งเปล ยนแปลงระบบบ ญช ของการรถไฟฯ ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง เน องจากโครงการศ กษาปร บปร งระบบบ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

1. โครงการศ กษาการถ อครองและใช ประโยชน ท ด นและมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร และกฏหมายเพ อให การใช ประโยชน ท ด น เก ดประโยชน ส งส ด (2544)

1. โครงการศ กษาการถ อครองและใช ประโยชน ท ด นและมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร และกฏหมายเพ อให การใช ประโยชน ท ด น เก ดประโยชน ส งส ด (2544) 1 1. โครงการศ กษาการถ อครองและใช ประโยชน ท ด นและมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร และกฏหมายเพ อให การใช ประโยชน ท ด น เก ดประโยชน ส งส ด (2544) รศ.ดร.วาร นทร วงศ หาญเชาว และคณะ จากความต องการใช ท ด นท เพ มข น แตขาดมาตรการทางกฎหมายท

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

การศ กษาแนวโน มความต องการหล กส ตรปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ของน กเร ยนและผ ใช งานบ ณฑ ตภายในจ งหว ดเพชรบ รณ

การศ กษาแนวโน มความต องการหล กส ตรปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ของน กเร ยนและผ ใช งานบ ณฑ ตภายในจ งหว ดเพชรบ รณ การศ กษาแนวโน มความต องการหล กส ตรปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ของน กเร ยนและผ ใช งานบ ณฑ ตภายในจ งหว ดเพชรบ รณ นายเขมปร ต ข นราชเสนา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล

More information

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปภ มภ ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 ข อพ จารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร องม อทางการเง น ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ

More information