LOGO ประช มคกก.บร หารงานค ณภาพ โรงพยาบาลส ร นทร ป 2557

Size: px
Start display at page:

Download "LOGO ประช มคกก.บร หารงานค ณภาพ โรงพยาบาลส ร นทร ป 2557"

Transcription

1 LOGO ประช มคกก.บร หารงานค ณภาพ โรงพยาบาลส ร นทร ป 2557

2 ประช ม Work Shop 1.คกก.ทบทวนเร อง ระบบยา 2.คกก.ทบทวน ป ญหาเร องTube 3.คกก.ทบทวนเร อง ภาวะแทรกซ อน 4.คกก.ทบทวนเร อง บ ตร 5.คกก.ทบทวนเร อง การเส ยช ว ต 6.คกก.ทบทวน KPI

3 ข อเสนอแนะเพ มเต มจากการเย ยมสารวจ 1. ก ำหนดโปรแกรมกำรบร หำรควำมเส ยงให ช ดเจน เพ อน ำข อม ล อ บ ต กำรณ ท ม อย มำจ ำแนก ทบทวนประส ทธ ผลของกำร จ ดกำรในแต ละโปรแกรม หำกพบป ญหำน ำไปก ำหนดเป น เป ำหมำยร วมก บท มท เก ยวข อง เช น ท ม PCT ENV IC 2. บทบำทของท มผจก.ควำมเส ยง ค อ กำรรวบรวมข อม ลและ แจกจ ำยข อม ล ไปให ผ เก ยวข อง ว เครำะห ทบทวน แก ไข ป ญหำ แล ว เป นผ ต ดตำม ผลล พท เพ อประเม นภำพรวม 3. คณะกรรมกำรควำมเส ยง ท ำควำมเข ำใจ เป ำหมำย PG และ บทบำทของหน วยงำน ในกำรจ ดกำรบร หำรควำมเส ยง 5. กำรท ำควำมเข ำใจของเจ ำหน ำท ต อระด บควำมร นแรง 6. กำรรำยงำนอ บ ต กำรณ ทำงคล น ก กำรเส ยช ว ต ควรม กำร รำยงำนเพ อทบทวนท กรำย 7. กำรก ำหนด Clinical Specific Risk / Eary warning sing ท ส ำค ญ

4 LOGO

5 LOGO

6 LOGO

7 LOGO

8 LOGO

9 LOGO

10 LOGO

11 LOGO

12 LOGO

13 LOGO

14 LOGO

15 LOGO

16 LOGO

17 LOGO

18 LOGO

19

20

21 ADVERSE EVENT เหต การณ ไม พ งประสงค ผลล พธ ไม พ งประสงค การบาดเจ บ/อ นตราย/ ความเส ยหาย (harm) ต อร างกายหร อจ ตใจของผ ป วย ท เก ดข นเก ยวเน องจาก การด แลร กษา โดยท ไม ได เก ดจากการดาเน นโรคตามปกต เป นม มมอง ด านผลล พธ ท เก ดข นจร งๆก บผ ป วย

22

23 LOGO

24 ประเภทการบร หารความเส ยง 1. ความเส ยงด านการเง น (Financial Objectives) เก ยวข องก บการจ ดสรร งบประมาณ เพ อตอบสนอง แผนงาน โครงการได อย างสาเร จ 2. ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic) เก ยวข องก บ การด าเน นอน ม ต แผนงาน โครงการ ท สอดคล องก บเป าหมาย ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร 3. ความเส ยงด านนโยบาย ระเบ ยบ (Compliance Objectives) เก ยวข องก บ ความสาเร จของ ความร บผ ดชอบส งคม 4. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน (Operation Objectives) เก ยวก บ ท กหน วยงาน ท ให บร การ กระบวนการด าเน นงาน ตรวจร กษา ฟ นฟ ส งเสร ม ป องก น

25

26

27

28

29

30

31 Case 1. ผ ป วยเด กชายอาย 14 ป มาด วยอาการผ นท งต ว และ เย อบ ตาอ กเสบ แพทย ร บไว ร กษาในโรงพยาบาล ร กษา 7 ว นอาการด ข นและกล บบ านได ประว ต ก อนหน า น 2 ส ปดาห เคยถ กร บไว ด วยเร องช ก แพทย ตรวจหาสาเหต อ นไม ได จ งว น จฉ ยว าเป น Epilepsy ให Dilantin ไปก นท บ าน ผลการทบทวน otrigger ค อ Re-admission within 30 days, ระบบเฝ าระว งการแพ ยา obackground/intervention : Epilepsy ได ร บการร กษาด วย Antiepileptic drug :Dilantin ooutcome : 1. No convulsion 2. Drug allergy :-Steven- Johnson syndrome ซ ง ต อง admit. F oae : Drug allergy :-Steven-Johnson syndrome Level of harm : ข อส งเกต AE ในผ ป วยรายน ไม ได เก ดจากการร กษาคร งน แต เก ดจากการร กษาคร ง ก อน

32

33 Case 2 ผ ป วยหญ ง อาย 60 ป ปวดท องน อยด านขวา คล นไส อาเจ ยน และม ไข แพทย ตรวจพบว าเป นไส ต งอ กเสบและสงส ยแตก ได ให ยาแก อ กเสบ แล วน าไปผ าต ด โดยได ทา Spinal block ด วย Xylocaine 0.5 ml. ระหว างผ าต ด เก ด Total spinal block ผ ป วย หย ดหายใจและความด นตก ต อง CPR ใส ท อช วยหายใจ ให สารน าเพ ม แล วน าส ง โรงพยาบาลศ นย ผ ป วยเส ยช ว ตหล งจากไปถ งโรงพยาบาลศ นย ได ไม นาน สร ปผลการทบทวน otrigger : Operation, Transfer to the higher level, death obackground / Intervention : ผ ป วยไส ต งอ กเสบ ได ร บการทา spinal block และผ าต ด ooutcome : complication จากการระง บความร ส ก เก ดTotal spinal block ointervention 2 : CPR ofinal out come ผ ป วยเส ยช ว ตในท ส ด oae ค อ : Total spinal block :-respiratory and cardiac failure :I Level of harm ผ ป วยเส ยช ว ต

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 สร ปการบร หารความเส ยง โรงพยาบาลส ร นทร ป 2557 คณะกรรมการบร หารความเส ยง (RM) ธ.ค.57

44 บร บท การบร หารความเส ยง 1. ทบทวน บร บทการบร หารความเส ยง 2. การค นหาข อม ล 3. กลย ทธ การจ ดการและระด บความร นแรง 4. การจ ดการความเส ยงและการประเม นผล การควบค มภายใน 5. ต วอย างการพ ฒนาค ณภาพจากการบร หารความเส ยง

45 1. ทบทวนบร บทการบร หารความเส ยง

46 ข นตอนด าเน นงาน 1. ค นหาความเส ยง 2. จ ดลาด บความเส ยง 3. วางแผนกลย ทธ จ ดการ 4. ประเม นผลด าเน นงาน 5. วางแผนควบค มค ณภาพภายใน

47 LOGO

48 ความเส ยงแบ งเป น 2 ประเภท 1. ทางคล น ก (Clinic ) ม 7 ระด บ (ปร บใหม *น อยท ส ด/น อย 1-2, 3 )(ปานกลาง 4 )(มาก/มากท ส ด 5, 6-7) 2. ไม ใช คล น ก (Non Clinic) ม 3 ระด บ ( A*ย งไม เก ด B*เล กน อย C*ร นแรงเส ยหาย ) 3. ระด บผ จ ดการความเส ยงม 3 ระด บ - ห วหน าหน วยงาน - 9 ผจก. ท มคร อมสายงาน - ผ อ านวยการโรงพยาบาลหร อผ ร บมอบอ านาจ

49 ร ปแบบการรายงานผ านใบอ บ ต การณ ประเม นผลกระทบ 1.ระด บร นแรงน อยท ส ด 1,2 A 2.น อย 3 A 2.ระด บร นแรงปานกลาง 3.ระด บร นแรงมาก 5 C 4.มากท ส ด 6-7, C 4, B 1. ระด บร นแรง 5-7, C ท ไม สามารถแก ไขได ต องรายงาน ผจก.แก ไข 2. ระด บร นแรง1-4, A, B ห วหน าแก ไขได ลงสม ด บ นท กความเส ยง 3. สร ปรายงานท งหมด ท กระด บ 1-7, A-C ส ง QC ท กเด อน

50 LOGO

51 LOGO

52 การบร หารความปลอดภ ยในโรงพยาบาล Safety Goals SIMPLE S = Safe Surgery ผ าต ด ความปลอดภ ยในห องผ าต ด I = Infection Control การต ดเช อในรพ. บวมแดงจากสารน า เข มท ม M = Medication & Blood Safety ยา และ เล อด P = Patient Care Process กระบวนการด แล เฝ าระว ง L = Line, Tube, Catheter ท อ สายต างๆ E = Emergency Response การช วยเหล อฉ กเฉ น

53 4 T 1. Take : ยอมร บ 2. Treat : ลดหร อควบค ม 3. Transfer : โอน หร อกระจาย 4. Terminate : หย ดหร อหล กเล ยง

54 P* D* CA*

55 เร งด วน ไม เร งด วน Stephen R. Covey Urgent และ Important สำค ญ ด วน/สำค ญ จำเป นจะต องทำ เก ดผลเส ยหำยตำมมำ แต..เรำไม ควรจะใช เวลำก บส วน น มำกน ก ไม สำค ญ ด วน/ไม สำค ญ แต เรำต องทำ เช น กำรร บ โทรศ พท กำรจ ดกำรก บล กท ร องไห อย ไม ด วน/สำค ญ ถ ำเรำละเลยไม จ ดกำรส วนน ให ด ม นจะ เปล ยนกลำยเป นงำน ท สำค ญและ เร งด วน เช น กำรวำงแผน ไม ด วน/ไม สำค ญ ไม ควรจะใช เวลำก บส วนน หร อใช ให น อยท ส ดเช น กำรเล นเกมส ด ละครท ว แป บเด ยวน ำ. LOGO

56 2. การค นหาข อม ล

57 ป 2557 ( ภาระก จท พบเหต การณ จากใบสร ปอ บ ต การณ )

58 จ านวนอ บ ต การณ Clinical Risk & Non Clinical Risk ป งบประมาณ 2557 แยกตาม ระด บความร นแรง

59 5 อ นด บ บ ญช รายงานอ บ ต การณ ความเส ยง บ ญช ความเส ยง 5 อ นด บ ป 2556 ป ความคลาดเคล อนด านยา ผป.นอก 14,520 คร ง 20,189 คร ง 2. ความคลาดเคล อนด านยา ผป.ใน 6,431 คร ง 8,913 คร ง 3. การต ดเช อในโรงพยาบาล 1,006 คร ง 1,290 คร ง 4. Non prevent หล งจาก 24 ชม. 701 คร ง 613 คร ง 5. ไม สม ครใจอย 690 คร ง 549 คร ง

60 3. กลย ทธ การจ ดการและระด บความร นแรง

61 ภาพรวมโปรแกรมความเส ยง ป ต วช ว ด ร อยละ เปร ยบเท ยบ การเก ดความเส ยงแยกตามโปรแกรม เปร ยบระหว าง ป 2556 และ ป 2557

62 ระด บความร นแรงแยกตามโปรแกรม ป 2557 ต วช ว ด ร อยละความร นแรงแยกตามโปรแกรม

63 ระด บความร นแรง ป 2557 ต วช ว ด ร อยละของระด บการเก ดความร นแรง

64 4. การจ ดการความเส ยงและการประเม นผล การควบค มภายใน

65 แบบสร ปรายงานความเส ยง การจ ดก จกรรมควบค มภายใน แบบสร ปรายงานความเส ยงและการจ ดก จกรรมควบค มภายใน หน วยงาน... โรงพยาบาล... ภำรก จ / ก จกรรม กำรรำยงำนและประเม นควำมเส ยง ก จกรรมควบค มภำยใน

66

67 แบบ ปอ.1 / ปย. 1 หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายใน หน วยงาน... พบโอกาสพ ฒนาต อ... 1.เร อง/เหต การณ... - โอกาสในการพ ฒนา... - การปร บปร งแก ไข... แบบรายงาน ปอ.2 / ปย.1 รำยงำนกำรประเม นผล กำรควบค มภำยใน องค ประกอบการควบค ม 1.สภำพแวดล อมดำเน นกำร 2.กำรประเม นควำมเส ยง 3.กำรจ ดก จกรรมควบค ม 4.สำรสนเทศและกำรส อสำร 5.กำรต ดตำมประเม นผล ผลการประเม น กระบวนการการควบค มภายใน 1. การปฏ บ ต การ/โครง การ/แผน งานว ตถ ประสงค แบบรายงาน ปย. 2 รายงานการประเม นและควบค มภายใน 2. การ ควบค ม ท ม อย 3. การประ เม นผล การ ควบค ม 4. ความ เส ยงท ย งม อย 5. การ ปร บ ปร ง/ ควบค ม 6. กาหนด การแล ว เสร จ 7. เอกสาร แนบ อ างอ ง 1.เร อง ก จกรรม/ โครงการ/ แผนงาน/ ว ตถ ประสงค ปอ.3 แผนกำรควบค มภำยในหน วยงำน ว น...เด อน...ป.. 2. ความ เส ยงท ย งม อย 3. งวด เวลา เก ด 4. การ ปร บปร ง/ ควบค ม 5. กาหนด แล ว เสร จ 6. เอกสาร แนบ อ างอ ง 1.เร อง

68 แบบสร ปรายงานความเส ยง การจ ดก จกรรมควบค มภายใน แบบสร ปรายงานความเส ยงและการจ ดก จกรรมควบค มภายใน หน วยงาน... โรงพยาบาล... ภำรก จ / ก จกรรม กำรรำยงำนและประเม นควำมเส ยง ก จกรรมควบค มภำยใน

69

70 5.ต วอย าง ภาพรวมค ณภาพจากการบร หารความเส ยง

71 1. ด านคล น กบร การ

72 ร อยละ ระด บความร นแรงแยกตาม PCT ป 2556

73 ด านคล น กบร การ ร อยละ อ นด บ1

74 อ นด บ 1 การว น จฉ ยร กษา E = Emergency Response

75 อ นด บ 2 การผ าต ด/คลอด/ว ส ญญ S = Safe Surgery

76 อ นด บ 3 กระบวนการด แล/เฝ าระว ง ป 57 P = Patient Care Process & L = Line, Tube, Catheter

77 ความคลาดเคล อนการให เล อดและสารน า M = Medication & Blood Safety ร อยละ

78 ค ณภาพการบร การทางคล น ก 1.ประเม นผล ตภาพ(Productivity)ทางการพยาบาลท ก ว นของท กหอผ ป วยท าให สามารถปร บอ ตรากาล งให เหมาะสมเป นป จจ บ น 2.ประเม นค ณภาพการบ นท กทางการพยาบาล 3.กาหนดค าว กฤต กล มโรคสาค ญ ท กท มน าคล น ก

79 การพ ฒนากระบวนการความเส ยงและความปลอดภ ย PCT Med Fast Track พ ฒนาเคร อข าย STEMI DM การด แลผ ป วยองค รวม ค ดกรองแยกกล ม ค ดแยก ตา ไต ต น ส ญจร เช อมส เคร อข าย PCT ศ ลย พ ฒนา Trama ม CT Scan, U/S ท ER

80 การพ ฒนากระบวนการความเส ยงและความปลอดภ ย PCT ก มาร พ ฒนาทารกแรกเก ด ค ดกรอง โดยใช Stable Program ซ งม การประสานการ ท างานร วมก นท งเคร อข าย PCT ส ต การต ดตามหล งคลอด

81 2. ด านไกล เกล ย/พ ท กษ ส ทธ /ข อร องเร ยน

82 การพ ฒนาด านข อร องเร ยน ด านข อร องเร ยน พ ฒนาพฤต กรรม ESB 100% ในกล มการพยาบาล ก จกกรมกล มส มพ นธ 100% ในบ คลากรท งหมด นอกสถานท ( 22 ร น ) ท าได แล ว 14 ร น

83 การไม สม ครอย ปฏ เสธการนอนร กษา ร อยละ อ นด บ 1 ป 57 เฉล ยเด อนละ 46 ราย อ นด บ 2 ป 57 เฉล ยเด อนละ 3 ราย อ นด บ 3 ป 57 เฉล ยเด อนละ 2 ราย

84 ร อยละ ส ทธ ผ ป วยและจร ยธรรมองค กร

85 การปฏ เสธผ าต ด/ห ตถการและผ ป วยหน กล บ - เปร ยบเท ยบ ป 2556 และ ป 2557 พบว า จ านวนการปฏ เสธผ าต ด/ ห ตถการ และ จ านวนหน กล บ ม แนวโน มลดลง จ านวน

86 3. ด านการป องก นการต ดเช อ (IC)

87 ความคลาดเคล อนของกระบวนการท าความสะอาด จ านวน

88 4.ด านส งแวดล อมและความปลอดภ ย (ENV)

89 4. ด านส งแวดล อมและความปลอดภ ย (ENV) (29.4) (2.0) (15.7)

90 1. เพ มมาตรการการอน ร กษ พล งงานให เข มข นข น นาน าท งจากระบบผล ตน า RO หน วยไตเท ยมมาใช รดน าต นไม และล าง ถนน/พ นทางเด น 2. เพ มสวนหย อมและม มพ กผ อนท งภายในและภายนอกอาคาร ม งส การเป น HEALING ENVIRONMENT 3. พ ฒนาศ นย บร หารจ ดการเคร องม อให สามารถบร การได อย างรวดเร ว เพ ยงพอ และสารองพร อมร บสถานการณ ฉ กเฉ น 4. ซ อมแผนอ คค ภ ยในอาคารส งท ย งไม เคยดาเน นการ 5. ต ดต งกล องวงจรป ดในอาคารอ บ ต เหต ใหม

91 5. เคร องม อทางการแพทย

92 ด านเคร องม อทางการแพทย

93 6. ด านเภส ชกรรม

94 ความคลาดเคล อนด านการใช ยาในหอผ ป วย (Administrating error) ป 57

95 จ านวนผ ป วยแพ ยา ป 57

96 7. อาช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างาน จำนวน

97 8. ด านเวชระเบ ยน สารสนเทศ และการส อสาร

98 เวชระเบ ยน (Chart & OPD Card) จำนวน

99 การส งต อใบอ บ ต การณ ป 2557 การดาเน นการแก ไข ป งบประมาณ 2557 ผ จ ดการความเส ยง ส งแก ไข ตอบกล บ ร อยละ ตกค าง 1.ด านการพยาบาล องค กรแพทย ศ นย แพทย ฯ ด านท ต ยภ ม และตต ยภ ม ด านอานวยการ ด านระบบบร การส ขภาพ ด านเภส ชกรรม รวม

100 การพ ฒนากระบวนการบ นท กผ าน soft ware พ ฒนาอย างต อเน อง โดยการน า โปรแกรม Incident และ โปรแกรม Risk มาใช พ ฒนาค ก น ระหว าง แบบสร ปอ บ ต การณ ความเส ยงรายเด อน และ แบบ รายงานอ บ ต การณ ความเส ยง ป จจ บ น แบบสร ปอ บ ต การณ รายเด อน แบบรายงานอ บ ต การณ โปรแกรม Incident ม การใช อย างต อเน อง โปรแกรม Risk ต องพ ฒนา เน องจาก โปรแกรมย งม ป ญหาในการลงข อม ล

101

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13 เร อง : การบร หารความ หน า 1/13 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขต 2. นโยบายท เก ยวข อง 3. ค าจ าก ดความ 4. ผ ร บผ ดชอบ 5. เอกสารท เก ยวข อง 6. การเก บบ นท ก 7. ด ชน ช ว ดและเป าหมาย 8. ข นตอนการปฏ บ ต บ

More information

การประเม นค ณภาพงานบร การพยาบาลผ ป วยนอก

การประเม นค ณภาพงานบร การพยาบาลผ ป วยนอก การประเม นค ณภาพงานบร การพยาบาลผ ป วยนอก & ด านการปร กษาส ขภาพ ดร.ธ รพร สถ รอ งก ร ส าน กการพยาบาล มาตรฐานการบร การพยาบาลผ ป วยนอกและด านการปร กษาส ขภาพ เคร องม อประเม นค ณภาพการพยาบาล ผ ป วยนอกและด านการปร

More information

บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล

บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล บทท บทน ำ หล กกำรและเหต ผล ส บเน องจาก กรมการแพทย ได ประกาศนโยบายการบร หารความเส ยงเพ อให โรงพยาบาล/สถาบ น/ สาน ก/ศ นย /กอง ใช เป นกรอบแนวทางในการดาเน นงานบร หารความเส ยงขององค กรได อย างเป นระบบและ ต

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

ระบบการบร หารความเส ยง

ระบบการบร หารความเส ยง ระบบการบร หารความเส ยง 1.0 นโยบาย โรงพยาบาล...ม งม นท จะให ม การบร หารความเส ยงอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล โดยจ ดให ม การ ค นหาความเส ยง ประเม นความเส ยง ป องก นและก าจ ดหร อลดความเส ยงท จะก อให เก ดความส

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน)

การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2 ตอนท I การว ด ว เคราะห และจ ดการความร การน า การวางแผน กลย ทธ การม งเน นผ ป วย และส ทธ

More information

บทท 9 มาตรฐานการบร การพยาบาลว ส ญญ

บทท 9 มาตรฐานการบร การพยาบาลว ส ญญ บทท 9 มาตรฐานการบร การพยาบาลว ส ญญ การบร การพยาบาลว ส ญญ เป นบร การพยาบาลผ ป วยท ร บบร การทางว ส ญญ โดยให การด แลต งแต ระยะก อนให บร การทางว ส ญญ ระยะให บร การทางว ส ญญ และระยะหล งให บร การ ทางว ส ญญ โดยครอบคล

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 แผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 ค าน า สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดทาแผนบร หาร ( Risk Management) เพ อการบร หารจ ดการให สอดคล องก

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล คานา มหาว ทยาล ยมห ดลม ความม งม นท จะก าวไปส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก ด วยการด าเน นพ นธก จท งด าน การศ กษา การว จ ยและการบร การว ชาการให บรรล เป าหมาย ซ งจากสภาพแวดล

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนบร หารความเส ยง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ถ นายน ๒๕๕๗ ค าน า ในการด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส

More information

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท 17 19 ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส

More information

ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ

ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ ๑ ค าน า ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนย ทธศาสตร รห ส SP ๗

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554

ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554 ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554 องค การสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สารบ ญ หน า คานา 3 บทนา 4 นโยบายการบร หารความเส ยงองค การสวนพฤกษศาสตร 5 ว ส ยท ศน การบร หารความเส ยง 5 ว ฒนธรรมการบร

More information

การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ

การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การบร หารความเส ยง น บเป นเคร องม อส าค ญและม ประโยชน ในการบร หารจ ดการองค กร ให สามารถบรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว

More information

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ สารบ ญ หน า คานา 3 โครงการท ได ร บการค ดเล อกเพ อจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

More information

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย การประสานงาน ค อ การท บ คคลหร อหน วยงานร วมก นปฏ บ ต งาน โดยสอดคล องก น เพ อให งานส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ว ตถ ประสงค ของการประสานงาน ค อ 1. เก ดการท

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

COSO การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บร หารความเส ยงตามแนวทางของ ครอบคล มความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

COSO การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บร หารความเส ยงตามแนวทางของ ครอบคล มความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ส าหร บใช เป นกรอบแนวทางการบร หารความเส ยงในป งบประมาณ 2554 COSO บร หารความเส ยงตามแนวทางของ (Committee of Sponsoring Organization of the

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร

More information

การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ

การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยงองค กร Enterprise Risk Management ห วข อบรรยาย หล กการและความจ าเป นในการบร หารความเส ยง การบร หารความเส

More information