เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง"

Transcription

1 เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร บ PowerPoint ม ท งหมด 7 ม มมอง โดยท 4 ม มมองแรกจะเป นม มมองสาหร บการทางานท วไปของ โปรแกรม อ ก 3 ม มมองหล งจะเป นม มมองต นแบบในร ปแบบต าง ๆ ซ งใช สาหร บแก ไขร ปแบบใน แต ละม มมองตามต องการ ซ งม มมองต าง ๆ ม ด งน 1. ม มมองปกต ( Normal View ) 2. ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง ( Slide Sorter View ) 3. ม มมองการนาเสนอภาพน งจากภาพน งป จจ บ น ( Slide Show) 4. ม มมองหน าบ นท กย อ 5. ม มมองต นแบบภาพน ง 6. ม มมองต นแบบเอกสารประกอบคาบรรยาย 7. ม มมองต นแบบบ นท กย อ ส าหร บการใช งานในแต ละม มมองผ เร ยนจะต องคล กท แท ป ม มมอง บน Ribbon ซ ง ภายในแท ปจะปรากฏรายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บม มมองสาหร บการใช งานในโปรแกรม PowerPoint 2007 เพ อทาการสร างและตกแต งงานนาเสนอท งหมด

2 35 การเปล ยนม มมอง การเปล ยนม มมองน นสามารถทาได โดยคล กท แท ป ม มมอง สาหร บการใช งานในเร อง ม มมองต าง ๆ ให ใช ท กล มคาส ง ม มมองงานนาเสนอ ซ งจะปรากฏรายละเอ ยดต าง ๆ สาหร บการ ทางานก บม มมองในโปรแกรม PowerPoint 2007 เล อกม มมองท ต องการใช งาน โดยเล อกท กล มคาส ง ม มมองการนาเสนอ คล กแท ป ม มมอง สาหร บรายละเอ ยดต าง ๆ ของม มมองงานนาเสนอ ม รายละเอ ยดต าง ๆ ด งน ม มมองปกต (Normal View) ม มมองปกต เป นม มมองพ นฐานในการใช งานของโปรแกรม PowerPoint 2007 ในการ เร มต นใช งานท กคร งจะเห นม มมองน เป นอย างแรกโดยจะม ส วนประกอบอย 3 ส วน ค อ ส วนท 1 ค อ แสดงเค าร าง ซ งส วนน จะม แท ปสาหร บการทางานอย 2 แท ป ค อ ด านซ ายส วน ท เป นแท ปภาพน ง ซ งจะแสดงต วอย างภาพน งท งหมดจากภาพน งแรกจนถ งภาพน งส ดท าย และ ด านขวาเป นแท ปเค าร าง เป นการแสดงเฉพาะข อความและรายละเอ ยดต าง ๆ ในภาพน งท งหมด

3 36 ส วนท 2 ค อ แสดงภาพน ง ใช สาหร บการทางานของงานนาเสนอท งหมด เช น ใส ข อความ, ใส เอ ฟเฟ กต สาหร บงานนาเสนอ เป นต น ส วนท 3 ค อ แสดงบ นท กย อ ใช สาหร บใส ข อความท ใช บ นท กย อในการบ นท กช วยจา สาหร บผ ใช เวลานาเสนองาน ส วนท 1 ส วนแสดงเค าร าง ส วนท 2 ส วนแสดงภาพน ง ส วนท 3 ส วนแสดงบ นท กย อ ซ งในส วนท ใช ทางานต าง ๆ เช น ใช ในการด ภาพน งท ละภาพโดยแต ละภาพจะแสดงตาม ร ปแบบท จ ดไว เราสามารถเพ ม ร ปภาพ, ภาพยนตร และเส ยง, สร างการเช อมโยงหลายม ต และเพ ม ภาพเคล อนไหว ไปย งภาพน งแต ละภาพได ในม มมองปกต น

4 37 ม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง (Slide Sorter View) ม มมองน เป นการแสดงภาพน งท งหมดของการนาเสนอ โดยย อให ภาพน งม ขนาดเล กลง เพ อแสดงภาพน งท งหมดภายในหน าต างโปรแกรม ทาให สามารถตรวจสอบลาด บภาพน ง และ จ ดเร ยงภาพน งต าง ๆ ได ก อนการนาเสนอได อย างถ กต อง ม มมองหน าบ นท กย อ (Note Page) ม มมองน เป นม มมองท ใช สาหร บเป นบ นท กย อเวลาท เราแสดงงานนาเสนอ หร อ แสดง ภาพน ง ค อ เม อคล กท ม มมองน แล ว จะม หน าหร อส วนท ให บ นท กย อ อย ใต ภาพน ง ในกรณ ท เรา นาเสนอ และบรรยายประกอบการนาเสนอน น เราก บ นท กส งท จะพ ดในม มมองน เพ อท จะได ไม ล ม หร อ พ ดให ตรงก นก บภาพน งท เรานาเสนอ

5 38 ส วนสาหร บการบ นท กย อ ม มมองน าเสนอภาพน ง (Slide Show) ม มมองน ใช สาหร บการนาเสนอข อม ลท งหมดท เราได สร างภาพน งต าง ๆ มา และใน ม มมองน ก จะแสดงเอฟเฟ กต ต าง ๆ ท ผ เร ยนได กาหนดไว ในม มมองปกต และม มมองต วเร ยงลาด บ ภาพน ง เม อเราคล กท ม มมองน จะเป นการนาเสนอภาพน งท ละภาพ ตามท ต งค าไว ซ งสไลด ท ผ เร ยนสร างจะแสดงเต มหน าจอ ด งร ป

6 39 ก าหนดม มมองการเป ดไฟล งานหลาย ๆ ไฟล พร อมก น สาหร บการเป ดไฟล งานนาเสนอในโปรแกรมสามารถเป ดได หลาย ๆ ไฟล พร อมก นเพ อ สะดวกในการใช งาน ซ งคาส งท ใช สาหร บการจ ดการหร อควบค มหน าต างไฟล งานนาเสนอน นจะ ใช คาส งในแท ป ม มมอง ในกล มคาส ง หน าต าง ซ งรายละเอ ยดต าง ๆ ของป มคาส งม ด งน กล มคาส ง หน าต าง ซ งจะใช ควบค มหน าต าง การทางานของงานนาเสนอ สร างหน าต าง เป นการสร างหน าต างไฟล งานนาเสนอท เป ดใช งานอย ข นมาเป นไฟล อ กหน งไฟล หร อเป น การค ดลอกไฟล น นเอง แฟ มงานนาเสนอท เป ดใช งานอย จะปรากฏแฟ มงานนาเสนอเพ มมาอ กหน งแฟ ม โดยส งเกตจาก ช อแฟ มบนแถบช อเร อง จะเป นช อแฟ มเด ม แต ม ต วเลข 2 ต อท าย ซ ง การสร างหน าต างน สามารถสร างก แฟ มก ได ตามต องการ คล กป ม สร างหน าต าง

7 40 จ ดเร ยงท งหมด เป นการจ ดเร ยงหน าต างแฟ มงานนาเสนอ ท งหมดท เป ดใช งานให สามารถมองเห น ภาพรวมได ท งหมด แบบเร ยงซ อน เป นการจ ดเร ยงหน าต างแฟ มงานนาเสนอ ท งหมดท เป ดใช งานแบบเร ยงซ อนก นหาก ต องการใช งานหน าต างใดก ให คล กท แถบช อ เร องของงานนาเสนอน น ซ งจะงานนาเสนอ น นจะปรากฏอย ด านหน าเพ อให ใช งาน สล บหน าต าง เป นการสล บหน าต างงานนาเสนอท เป ดใช งาน อย ท งหมด โดยคล กท คาส ง สล บหน าต าง จะปรากฏรายช อแฟ มงานนาเสนอท เป ดใช งาน อย หากต องการใช งานแฟ มใดให คล กท ช อ แฟ มข อม ลน น จะปรากฏงานนาเสนอเป น ม มมองปกต ให ทางาน และม เคร องหมาย ด านหน าช อแฟ มงานนาเสนอแสดงว าเป ดใช งานอย

8 41 การจ ดการก บภาพน ง การปร บขนาดม มมอง ในส วนของการปร บขนาดม มมองสาหร บสไลด ในงานนาเสนอน น จะทาให การทางาน เป นไปได อย างสะดวกมากข นกล าวค อในบางคร งอาจจะด ม มมองหร อขนาดของสไลด แบบเล ก ๆ เพ อท จะด โครงร างโดยรวมของงานนาเสนอ หร อบางคร งอาจจะทาการตกแต งพ นท เฉพาะบร เวณ ฉะน นจ งต องขยายขนาดของสไลด เพ อให สามารถมองเห นได อย างช ดเจน ซ งการปร บขนาด ม มมองน ผ เร ยนสามารถปร บขนาดของม มมองได ในท กม มมองของโปรแกรม PowerPoint 2007 ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. คล กท แท ป ม มมอง บน Ribbon จะปรากฏป มคาส งต างในแท ปน ด งร ป 2. ในกล มคาส ง ย อ/ขยาย จะม ป มคาส งท ใช สาหร บย อ หร อ ขยาย ขนาดของสไลด อย 2 ป ม ค อ - ป มคาส ง ย อ/ขยาย - ป มคาส ง จ ดพอด หน าต าง โดยป มค าส ง ย อ/ขยาย จะเป นการกาหนดการเพ ม หร อลดขนาดของสไลด ด วยตนเอง โดยการคล กท ป มจะ ปรากฏกรอบคาส งสาหร บการ ย อ/ขยาย โดยการใช งาน ผ เร ยนคล กเล อกขนาดท ต องการท ม มาให เช น 400, % เป นต น หร อ ต องการกาหนดขนาดเองให คล กท ป ม จ ดพอด หน าต าง แล วใส จานวนเปอร เซ นต ท ต องการ ให สไลด แสดงในโปรแกรม

9 42 ม มมองงานนาเสนอกาหนด 74 % ม มมองงานนาเสนอกาหนด 33% นอกจากน ย งสามารถคล กท ป ม เพ อให ภาพน งปร บขนาดให พอด ก บหน าต าง ของงานนาเสนอ 1. ม มมองของภาพน งซ งม ขนาดใหญ เก น กรอบหน าต างของงานนาเสนอ 2. คล กท ป ม โปรแกรมจะทา การปร บขนาดของม มมองงานนาเสนอให พอด ก บกรอบหน าต างเพ อให เห นข อม ล ในงานนาเสนอได ท งหมด

10 43 การเร มสร างภาพน ง ในกรณ ท ผ เร ยนสร างงานน าเสนอใหม และต องการสร างภาพน งข นมาใช เอง ค อ เป นการเพ ม ภาพน งเข าไปในงานนาเสนอในตาแหน งท ต องการ ก สามารถทาได เช นเด ยวก น โดยม ว ธ การสร าง ภาพน ง 1. คล กแท ป หน าแรก บน Ribbon 2. ในกล มคาส ง ภาพน ง ให คล กป มคาส ง สร างภาพน ง จะปรากฏกรอบคาส งให เล อกร ปแบบ ย อยของภาพน ง ซ งจะม ต นแบบต าง ๆ ให เล อก เช น ภาพน งช อเร อง, ช อเร องและเน อหา ซ ง ภายในภาพน งท สร างจะม ร ปแบบตามร ปแบบย อยท เป นต วอย างท ให มาในสไลด ซ งผ เร ยนสามารถ ใส เน อหา หร อ ร ปภาพตามต นแบบท เล อกได ท นท ภาพน งท คล กเล อกร ปแบบ การเปร ยบเท ยบ จะได ร ปแบบของเน อหาในสไลด ด งร ป

11 44 การใส ข อความในม มมองปกต หล งจากท ผ เร ยนได สร างภาพน งจากร ปแบบท เล อกได แล ว ข นตอนต อไปค อการใส ข อความ และส วนอ น ๆ ตามท เล อกร ปแบบลงในสไดล สาหร บในข นตอนน จะเป นการใส ข อความใน สไลด หร อกล องข อความท เล อก โดยการทางานก บข อความต าง ๆ จะทาในม มมองปกต ซ งเป น ม มมองท ง ายและสะดวกท ส ดสาหร บสร างและตกแต งข อความ โดยว ธ การใส ข อความม ด งน 1. คล กในขอบเขตของกล องข อความในสไลด จะปรากฏเคอร เซอร สาหร บการพ มพ ข อความ คล กในส วนของ คล กเพ อเพ มช อเร อง เพ อ พ มพ ข อความท เป นห วข อใหญ คล กในส วนของ คล กเพ อเพ มข อความ เพ อ พ มพ ส วนของเน อหา เม อผ เร ยนได ทาการพ มพ ข อความในกล องข อความตามต องการแล วและต องการตกแต ง แบบอ กษร ให คล กเมาส ท กล องข อความท ต องการตกแต งแบบอ กษร จากน นคล กแท ป หน าแรก บน Ribbon ในกล มคาส ง แบบอ กษร สามารถทาการตกแต งแบบอ กษรได ท งหมด เช น ส ต วอ กษร, ล กษณะแบบอ กษร, ชน ดของแบบอ กษร เป นต น กล มคาส ง แบบอ ก ร

12 45 ** สาหร บการตกแต งแบบอ กษรและการกาหนด รายละเอ ยดต าง ๆ ของแบบอ กษรและกล องข อความท ใส ลงในสไลด จะอธ บายอย างละเอ ยดในบทต อไป ** การเปล ยนร ปแบบภาพน ง หล งจากท ได สร างภาพน งและเล อกร ปแบบย อยตามท ต องการบนงานน าเสนอแล ว และ ต องการจะเปล ยนร ปแบบของภาพน งเป นร ปแบบอ น ๆ ก สามารถเปล ยนร ปแบบได เช นเด ยวก น ด งข นตอนต อไปน 1. คล กท ภาพน งท ต องการเปล ยนร ปแบบ 2. คล กแท ป หน าแรก บน Ribbon 3. ในกล มคาส ง ภาพน ง ให คล กป มคาส ง เค าโครง จะปรากฏกรอบคาส งให เล อกร ปแบบย อย ของภาพน ง ให เล อกร ปแบบของภาพน งท ต องการเปล ยนร ปแบบจากแบบเด ม เล อกป มคาส ง เค าโครง และเล อกร ปแบบท ต องการเปล ยน

13 46 ภาพน งท เปล ยนร ปแบบจาก การเปร ยบเท ยบ เป นร ปแบบใหม ค อแบบ ช อเร องและเน อหา การเพ มหร อแทรกภาพน ง หากม การสร างงานนาเสนอจาเป นจะต องม สไลด หร อแผ นงานท ค อนข างมาก ฉะน นผ เร ยนจ ง จาเป นจะต องม การสร างภาพน งเพ ม หร อ แทรกภาพน งเพ มเต มในตาแหน งท ต องการ โดยการเพ ม หร อแทรกภาพน งน สามารถทาได ในหลายม มมอง ด งรายละเอ ยดต อไปน ม มมองปกต 1. คล กท แท ป หน าแรก บน Ribbon 2. คล กป ม สร างภาพน ง จากน นเล อกร ปแบบย อยท ต องการ

14 47 จะได ภาพน งท ต องการเพ มลงบนงานนาเสนอ โดยการเพ มภาพน งน จะเพ มได ท ละ 1 ภาพน ง ด งร ป ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 1. คล กท แท ป ม มมอง จากน นเล อก ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง เพ อเปล ยนไปย ง ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 2. คล กแท ป หน าแรก แล ว คล ก ป ม สร างภาพน ง จากน นเล อก ร ปแบบย อยท ต องการ

15 48 3. จะได ภาพน งเพ มข นในม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง ม มมองหน าบ นท กย อ 1. คล กท แท ป ม มมอง จากน นเล อก ม มมองหน าบ นท กย อ เพ อเปล ยนไปย งม มมอง หน าบ นท กย อ 2. คล กแท ป หน าแรก แล ว คล ก ป ม สร างภาพน ง จากน นเล อก ร ปแบบย อยท ต องการ

16 49 3. จะได ภาพน งเพ มข นในม มมองหน าบ นท กย อ ::Note:: ในบางม มมองผ เร ยนอาจจะไม เห นภาพรวมของภาพน งว าม อย เท าไหร และกาล งเล อกภาพน งใด ทางานอย ซ งผ เร ยนสามารถด จานวนภาพน งและภาพน งท ถ กใช งานอย บน แถบสถานะ (Status bar) การค ดลอกภาพน ง สาหร บการค ดลอกภาพน งน จะเป นเพ มภาพน งข นมาอ กหน งภาพน ง ซ งรายละเอ ยดต าง ๆ ของภาพน งท งหมดท อย ในภาพน งจะถ กค ดลอกเป นภาพน งใหม และภาพน งเด มก จะย งคงอย เช นเด ยวก น โดยการค ดลอกภาพน งจะทาให ผ เร ยนสร างงานนาเสนอในภาพน งใหม ท ง ายและ รวดเร วโดยไม ต องสร างภาพน งใหม เพ ยงแต เปล ยนรายละเอ ยดเพ ยงเล ก ๆ น อย ๆ เท าน น สาหร บ การค ดลอกภาพน งน ผ เร ยนสามารถทาได จากหลายม มมองเช นเด ยวก บการเพ มหร อแทรกภาพน ง ด งรายละเอ ยดต อไปน

17 50 ม มมองปกต 1. คล กท แท ป ม มมอง จากน นเล อก ม มมองปกต คล กเล อกแท ป ภาพน ง 2. คล กเมาส ทางขวาในส วนของภาพน งท ต องการจะค ดลอก จะปรากฏป อปอ พเมน คล กเล อกคาส ง ค ดลอก 3. คล กตาแหน งท ต องการวางภาพน งท ค ดลอกมา จากน นคล กเมาส ทางขวาในตาแหน งท ต องการจะปรากฏป อปอ พเมน ให คล กเล อกคาส ง วาง

18 51 จะได ภาพน งท ค ดลอกมาย งตาแหน งท ผ เร ยนเล อก ด งร ป ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 1. คล กท แท ป ม มมอง จากน นเล อก ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 2. คล กเมาส ทางขวาในส วนของภาพน งท ต องการจะค ดลอก จะปรากฏป อปอ พเมน คล กเล อกคาส ง ค ดลอก 3. คล กตาแหน งท ต องการวางภาพน งท ค ดลอกมา จากน นคล กเมาส ทางขวาในตาแหน งท ต องการจะปรากฏป อปอ พเมน ให คล กเล อกคาส ง วาง

19 52 จะได ภาพน งท ค ดลอกมาย งตาแหน งท ผ เร ยนเล อก ด งร ป :: Note :: ** นอกจากน ภาพน งโดยการใช เมาส และแป นพ มพ โดย กดป ม Ctrl ค างไว ในขณะท ลากภาพน งท ต องการจะค ดลอกน นไปย งตาแหน งใหม ท จะวางภาพน ง โดยการค ดลอกด วยว ธ น สามารถใช ได ท ง ม มมองปกต และ ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง ** และอ กว ธ หน งสาหร บการค ดลอกค อสามารถใช ป มคาส งบนแท ป หน าแรก บน Ribbon ได อ กด วย ค อ ป มคาส ง และป มคาส ง

20 53 การค ดลอกภาพน งจากไฟล งานนาเสนอ น สาหร บการค ดลอกภาพน งจากไฟล งานนาเสนออ นน เป นการค ดลอกท งภาพน งจากไฟล อ นท ได ม การสร างร ปแบบต าง ๆ มาแล ว ซ งการค ดลอกน จะนามาแทรกเป นสาเนาลงในไฟล งาน นาเสนอป จจ บ น จากน นจ งค อยปร บแต งเพ มเต ม เน อหาหร อร ปแบบอ น ๆ ได ตามต องการ โดยม ข นตอนการค ดลอกด งน 1. คล กเล อกตาแหน งของภาพน งท ต องการจะ ค ดลอกภาพน งมาจากไฟล อ น จากน นคล กท แท ป หน าแรก ในกล มคาส ง ภาพน ง คล กเล อกป ม คาส ง สร างภาพน ง 2. คล กท ป ม บนป มคาส ง สร างภาพน ง จะปรากฏกรอบคาส งให เล อกคาส ง จะปรากฏแถบคาส งทางด านขวาม อ 3. ปรากฏแถบงานทางด านขวาม อ ของโปรแกรม จากน นให คล กท ป ม คาส ง เร ยกด จะปรากฏคาส งย อยให คล กท คาส ง เร ยกด แฟ ม จะปรากฏ ไดอะล อกบล อกซ สาหร บเล อกด แฟ มนาเสนอท สร างไว แล ว

21 54 4. คล กเล อกช อของแฟ มงานนาเสนอท สร างไว แล ว จากน นคล กป ม เป ด คล กท ช อแฟ มงาน นาเสนอ คล กท ป ม เป ด 5. จะปรากฏภาพน งของแฟ มงานนาเสนอท เป ดมาใช ก บแฟ มงานนาเสนอป จจ บ น โดยนาภาพน ง ท งหมดท อย ในแฟ มมาเร ยงทางด านขวาม อด งร ป

22 55 ในส วนของการค ดลอกภาพน งจากแฟ มงานนาเสนออ นน น เม อเล อกแฟ มข อม ลแล วภาพน งจะมาอย เป นแถบงาน ทางด านขวาม อของหน าจอโปรแกรม โดยสามารถด ต วอย างภาพน งได จากการนาเมาส ไปวางบนภาพน ง จะ ปรากฏภาพน งขยายใหญ ข นด งร ป เพ อให ผ เร ยนเห น ต วอย างของภาพน งก อนการเล อกใช งาน 6. จากน นคล กเมาส เล อกภาพน งท ต องการนามาใช งาน โดยภาพน งท เล อกจากแฟ มนาเสนออ นจะ อย ในตาแหน งท ผ เร ยนคล กเมาส เล อกในคร งแรก ภาพน งท ค ดลอกมา จากแฟ มข อม ลอ น

23 56 การเล อนไปย งภาพน งในม มมองปกต ในม มมองปกต เราสามารถท จะด ม มมองงานนาเสนอได 2 ร ปแบบ ค อ แท ปภาพน ง และ แท ปเค าร าง โดยว ธ การเล อนไปย งภาพน งท ต องการม ด งน แท ปภาพน ง แท ปเค าร าง สาหร บการใช งานแท ปภาพน งจะใช ด ภาพรวมของภาพน งท งหมดหากต องการใช งาน ภาพน งใดก ให คล กเมาส ท ภาพน งน น ซ งม มมองทางด านขวาจะม พ นท สาหร บการตกแต ง รายละเอ ยดให ทางาน แต สาหร บแท ปเค าร างน นสามารถท จะแก ไขข อความลงไปในแท ปน ได ซ ง แท ปน จะใช สร ปเฉพาะห วข อท เป นต วอ กษรให ทราบเท าน น สาหร บการเล อนภาพน งในแต ละ ม มมองสามารถทาได ด งน แท ปภาพน ง แท ปเค าร าง ลากแท งส เหล ยมน เพ อไปย ง ภาพน งท ต องการ คล กท คล กท หมายเลข หร อไอคอนภาพน ง ของภาพท ต องการ หากต องการแก ไข ข อความให คล กท ข อความในภาพน งให ม เคอร เซอร กระพร บ แล วจ งแก ไขข อความ

24 57 การเปล ยนแปลงลาด บภาพน ง สาหร บการเปล ยนแปลงลาด บภาพน งน นผ เร ยนสามารถทาได ก บม มมองปกต และ ม มมองต ว เร ยงลาด บภาพน ง ท งน เพ อให ลาด บข นและร ปแบบของงานนาเสนอเป นไปอย างเหมาะสม และ ตรงตามความต องการของผ ใช งานมากท ส ด สาหร บว ธ การทางานในห วข อน ม ด งน ม มมองปกต คล กท ภาพน งบนแท ป ภาพน ง ในม มมองปกต โดยด หมายเลขภาพน งจาก ต วเลขด านหน าของภาพน ง ลากไปวางย งตาแหน ง ใหม ท ต องการ ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง คล กเมาส ท ภาพน ง ท ต องการเล อน ลาด บ

25 58 ดรากส เมาส ลากภาพน งท เล อกไปย ง ตาแหน งท ต องการเปล ยนลาด บ ภาพน งจะ เข าไปแทนท ภาพน งแล วและจะเร ยงลาด บ ของภาพน งท งหมดให ใหม นอกจากการใช ว ธ ดราส เมาส ลากภาพน งไปย งตาแหน งใหม ท ต องการแล ว ผ เร ยนย ง สามารถใช ว ธ การต ดภาพน งในตาแหน งป จจ บ นแล วไปวางย งตาแหน งใหม ท ต องการ ท งในม มมอง ปกต และ ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง โดยทาตามข นตอนต อไปน 1. คล กภาพน งท จะเปล ยนลาด บ 2. จากน นคล กแท ป หน าแรก บน Ribbon จากน นคล กเล อกป มคาส ง ต ด (Cut) 3. คล กเมาส ตาแหน งใหม ท ต องการวางภาพน ง 4. ในแท ปหน าแรกเช นก น คล กท ป มคาส ง วาง (Paste) การลบภาพน ง ส าหร บการลบภาพน งน จะเป นการต ดภาพน งท ไม ต องการน นท งออกจากงานน าเสนอไปเลย โดยการลบภาพน งจะสามารถทาได ท งม มมองปกต และ ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง ม มมองปกต 1. เล อนไปย งภาพน งท จะลบ จากน นคล กเมาส ท ภาพน งท ต องการ 2. คล กท แท ป หน าแรก ท กล มคาส ง ภาพน ง ให คล กป มคาส ง ลบ หร อสามารถกดป ม Delete หร อ Backspace บนแป นพ มพ ก สามารถลบภาพน งออกจากงานนาเสนอได เช นก น

26 59 ม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 1. คล กท ภาพน งท จะลบ และสาหร บการเล อกภาพน งท ต องการลบท ม มากกว า 1 ภาพน งและเป น ภาพน งท เร ยงต อก นให คล กท ภาพน งแรก พร อมก บกดป ม Shift ค างไว และคล กท ภาพน ง ส ดท ายท ต องการ แต ถ าเป นภาพน งท อย ไม ต ดก นให กดป ม Ctrl ค างไว ขณะท เล อกภาพน ง 2. คล กท แท ป หน าแรก ท กล มคาส ง ภาพน ง ให คล กป มคาส ง ลบ หร อสามารถกดป ม Delete หร อ Backspace บนแป นพ มพ ก สามารถลบภาพน งออกจากงานนาเสนอได เช นก น คล กป ม ลบ บนแท ป หน าแรก ภาพน งท ต องการลบจะถ กต ดท งไปจากงานนาเสนอท นท

27 60 การยกเล กการทางานท ผ ดพลาดด วย Undo ในส วนของการยกเล กการทางานท ผ ดพลาดน นหลาย ๆ โปรแกรม และในท กเวอร ช นของ โปรแกรม Office จะม การทางานของคาส งน อย ด วย ซ งคาส ง Undo น จะเป นคาส งท ใช ยกเล กคาส ง ท ได กระทาลงไป โดยสามารถทาการยกเล กได หลายคร ง ข อความก อนทาการลบ ทาการลบข อความท งไป

28 61 คล กท ป ม Undo ซ งจะอย บน Quick Access Toolbar ข อความท ถ กลบท งไปจะ กล บค นด งเด ม นอกจากน ย งม ป มค าส งอ กค าส งหน งท มาพร อมก บป ม Undo ค อคาส ง Redo เป น คาส งท ยกเล กหร อย อนกล บการทาคาส ง Undo ซ งคาส งน จะปรากฏข นก ต อเม อม การใช คาส ง Undo เท าน น ยกต วอย างเช น ม การลบข อความท งไปแล วใช คาส ง Undo เพ อยกเล กการลบ ข อความน น แต เก ดเปล ยนใจอ กคร งหน งต องการลบข อความน นท งจร ง ๆ ก ให ใช คาส ง Redo เพ อ ยกเล กการใช คาส ง Undo ข อความก จะถ กลบท งไปท นท ซ งป มคาส ง Redo ก จะอย บน Quick Access Toolbar เช นเด ยวก บป มคาส ง Undo ป มคาส ง Undo ป มคาส ง Redo

29 62 การใช ไม บรรท ดและเส นตารางในภาพน ง 2.คล กให ม เคร องหมาย หน าคาส ง ไม บรรท ด เพ อให ม ไม บรรท ดในแนวนอนและแนวต ง ในการช วย กะระยะของการวางข อความและว ตถ ต าง ๆ 1. คล กแท ป ม มมอง 3.คล กให ม เคร องหมาย หน าคาส ง เส นตาราง เพ อให ม เส นตารางบนภาพน ง ไม บรรท ดแนวนอน ไม บรรท ดแนวต ง เส นตารางบนภาพน งใช ใน การกะระยะว ตถ ต างบน ภาพน ง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล 17 เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล การสร างกระดาษทาการใหม กระดาษทาการ (Worksheet หร อ Spreadsheet) เป นพ นท ท ใช จ ดเก บและจ ดการก บ ข อม ล ซ งล กษณะของกระดาษทาการจะอย ในร ปของตารางขนาดใหญ ซ งแต ละตาแหน งในตาราง

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

P2 การใช งานโปรแกรม P2

P2 การใช งานโปรแกรม P2 P2 การใช งานโปรแกรม P2 * Tab Trade เป นหน าสาหร บข อม ลห นและ Trading รวมอย ในหน าจอเด ยวก น พ ฒนามาจาก PRO1 * หากเผลอป ด Tab Trade (ท Default มาให ) หร อต องการมากกว าหน ง ค ณก ย งสามารถเป ดข นได ใหม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information