Disclosure Focus. June 2014

Size: px
Start display at page:

Download "Disclosure Focus. June 2014"

Transcription

1 Disclosure Focus June 2014 เพ อการท างานท ต องอาศ ยก าล งกายและก าล งสมองอ นแข งแกร ง Disclosure Focus ฉบ บน จ งขอน า 7 อาหารบ าร งสมองมาแนะน าแก ท กท านด งน ค ะ 1. ปลา: ม กรดไขม น และโอเมก า 3 ช วยสร างและด แลผน งเซลส ประสาทในสมอง 2. สาหร ายทะเล: ม โอเมก า 3 ส งและช วยให เส นผมดกด า 3. กระเท ยม: ช วยให อารมณ ด ลดความเคร ยดและช วยให ความจ าด 4. ถ วเหล อง: ม สารไฟโตเอสโตรเจน ช วยให เซลส ประสาทแข งแรง 5. กล วยหอม: ช วยกระต นสารเซโรโทน นให ก บสมองและบ าร งร างกาย 6. สตรอเบอร : ม สารแอนโทไซอะน น เป นสารแอนต ออกซ เดนท ช วยด แลเซลส สมอง 7. ผ กปวยเล ง: ม กรดโฟล กสส งมาก ช วยให อารมณ ด หล บง าย ป องก นโรคซ มเศร า ประสาทหลอนและความจ าเส อม ส าหร บ Disclosure Focus ประจ าเด อนม ถ นายน 2557 ขอน าเสนอห วข อด งน ค ะ Disclosure Tips & Tools:การปร บส ทธ Warrants Don t miss: รายงานการใช เง นเพ มท น สรรหามาเล า: Exchange Traded Fund (ETF) กองท นรวมด ชน Events & Activities: การอบรม XBRL งานเสวนาเร องสถานการณ พล งงานไทยก บภารก จการจ ดหาป โตรเล ยมเพ อความย งย นของไทย การอบรม SCP Straight Through และภาพงาน CEO CG Talk CG Corner :เก บมาฝาก CG ในสายตาน กลงท น : งานส มมนา CG Forum 2/2014 หากม ข อสงส ย ข อเสนอแนะ หร อข อต ชมใดๆ สามารถ มาได ท Disclosure Focus ฉบ บก อนหน าน ต ดตามได ท ท มงาน: วรางคณา ภ ทรเสน/ศศ ธร มโนทร พย ศ กด /เจ มจ ตร ท มจร ส/อ ศรา อาร ย สมบ รณ ฝ ายก าก บบร ษ ทจดทะเบ ยน **Disclosure Focus เป นเอกสารท รวบรวมและเร ยบเร ยงข นใหม โดยคณะผ จ ดท าเพ อสร างความร ความเข าใจ ในเร องเกณฑ ข อก าหนด แนวปฏ บ ต และข าวสารท น าสนใจเท าน น ซ งข อความท ปรากฏในเอกสารฉบ บน ม ได ม ผลผ กพ นต อหน วยงานและตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ไม ว ากรณ ใด**

2 Disclosure Tips & Tools: การปร บส ทธ Warrants บร ษ ทท ม การออก warrants จะต องแจ งการปร บส ทธ Warrant เพ อไม ให ส ทธ ของผ ถ อ Warrant ด อยไปกว าเด ม โดยการด าเน นการต องเป นไป ตามเหต ข อก าหนดส ทธ ของบร ษ ท กรณ ท วไปของการปร บส ทธ ได แก การม เหต การณ ด งต อไปน 1. เปล ยนแปลงม ลค าท ตราไว ของห นบร ษ ท จากการรวมหร อแบ งแยกห น 2. เสนอขายห นท ออกใหม ในราคาต า 3. ม การเสนอขายห นก แปลงสภาพในราคาต าหร อม การเสนอขาย Warrant ราคาต า 4. ม การจ ายเง นป นผลท งหมดหร อบางส วนเป นห นท ออกใหม 5. ม การจ ายเง นป นผลเป นเง นซ งเก นกว าอ ตราท ระบ ไว ในข อก าหนดส ทธ 6. กรณ อ นใดๆในล กษณะเด ยวก นก บ 1. ถ ง 5. ท ท าให ผลประโยชน ตอบแทนใดๆ ท จะได ร บเม อใช ส ทธ ตาม Warrant ด อยไป กว าเด ม ข อม ลข นต าท ต องเป ดเผย (ใช Template การปร บส ทธ ในการรายงานสารสนเทศผ านระบบ SCP) อ ตราการใช ส ทธ เด ม และ อ ตราการใช ส ทธ ใหม ภายหล งการปร บส ทธ ราคาการใช ส ทธ เด ม และ ราคาการใช ส ทธ ใหม ภายหล งการปร บส ทธ ว นท ม ผลในการปร บส ทธ เช น ต งแต ว นท ข นเคร องหมาย XD (ว นท ผ ถ อห นจะไม ได ร บส ทธ ในเง นป นผล) เป นต น ระยะเวลาในการแจ งการปร บส ทธ : บร ษ ทต องรายงานการปร บส ทธ ท นท ก อนว นท ม ผลในการปร บส ทธ

3 Don t Miss ข อม ลท ต องน าส งต อ ตลท. ระยะเวลาและข อม ลท น าส ง ว ธ ส งผ านระบบ SCP รายงานผลการใช เง นเพ มท นในส วน ท ย งใช ไม หมด ภายใน 30 กรกฎาคม 2557 โดยระบ ถ ง - การใช เง นในส วนท เพ มท นแยกเป นแต ละโครงการ ระบ จ านวน เง นท ได ร บ จ านวนเง นท ใช ไป และจ านวนเง นคงเหล อ - กรณ ท ไม เป นไปตามท ก าหนด ให อธ บายข อเท จจร ง สาเหต และผลกระทบท เก ดข นก บบร ษ ท สร างข าว ใช Template 7. อ นๆ พร อมแนบ PDF File

4 สรรหามาเล า ETF ค ออะไร ETF ย อมาจาก Exchange Traded Fund เป นกองท นรวมด ชน ท จดทะเบ ยนซ อขายในตลาดหล กทร พย ม นโยบายสร างผลตอบแทนให ใกล เค ยงก บ การเคล อนไหวของด ชน หร อราคาของส นทร พย ท กองท นใช อ างอ ง ผ ลงท นสามารถซ อขาย ETF ได เหม อนห นต วหน ง ท าไมต องเล อก ETF ผ ลงท นสามารถใช ETF เป นเคร องม อกระจายความเส ยง ท าให ลงท นในส นทร พย ท หลากหลายโดยใช เง นน อยและไม ต องว เคราะห ห นรายต ว ม โอกาสร บ ผลตอบแทนตามด ชน อ างอ ง และม โอกาสร บเง นป นผลด วย นอกจากน ETF เป นกองท นรวมท ซ อขายเปล ยนม อได โดยสะดวก เพราะม ผ ด แลสภาพคล อง ท าหน าท ส งค าส งเสนอซ อเสนอขาย ผ ลงท นสามารถท ารายการซ อขาย ETF ในตลาดหล กทร พย ได เม อต องการโดยเปร ยบเท ยบราคาก บม ลค าทร พย ส นส ทธ โดยประมาณ (inav = Indicative Net Asset Value) ท แสดงควบค ก นระหว างเวลาซ อขาย ETF ม ก ประเภท อะไรบ าง ส าน กงาน ก.ล.ต. อน ญาตให กองท นรวมอ ท เอฟท ม นโยบายสร างผลตอบแทนตามความเคล อนไหวของป จจ ยอ างอ ง ด งน ด ชน กล มหล กทร พย ท ได ร บการยอมร บจากส าน กงาน ราคากล มหล กทร พย หร อกล มตราสารทางการเง นอ นท ได ร บความเห นชอบจากส าน กงาน ราคาหน วยลงท นของกองท นรวมอ ท เอฟต างประเทศ ราคาทองค าแท งซ งเป นท ยอมร บในอ ตสาหกรรมผ ค าทองคาในประเทศไทยหร อในระด บสากล ป จจ บ นม ETF อะไรบ าง ท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย Equity ETF / Index ETF: ม งสร างผลตอบแทนอ างอ งด ชน ราคาห นในประเทศ Sector ETF: ม งสร างผลตอบแทนอ างอ งด ชน ราคาห นกล มอ ตสาหกรรม Foreign ETF: ม งสร างผลตอบแทนอ างอ งด ชน ราคาห นต างประเทศ Gold ETF: ม งสร างผลตอบแทนอ างอ งด ชน ราคาทองค า Bond ETF: ม งสร างผลตอบแทนอ างอ งด ชน ราคาตราสารหน

5 Events & Activities การอบรม XBRL ม ต ใหม ของการรายงานข อม ลทางการเง นในโลกย คด จ ต อล สภาว ชาช พบ ญช จ ดงาน XBRL ม ต ใหม ของการรายงานข อม ลทางการเง นในโลกย คด จ ต อล เพ อเตร ยมความพร อมให ก บธ รก จและน กบ ญช ใน การเช อมโยงและเปร ยบเท ยบร ปแบบการรายงานข อม ลทางธ รก จจากกระดาษส ภาษาทางอ เล กทรอน คส ในว นพฤห สบด ท 7 ส งหาคม 2557 เวลา 9:00 17:00 น. ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ส ข มว ท 21 (อโศก) รายละเอ ยดเพ มเต มตามเอกสารแนบ งานเสวนาเร องสถานการณ พล งงานไทยก บภารก จการจ ดหาป โตรเล ยมเพ อความย งย นของไทย ตลท. ขอเช ญร วมฟ งเสวนาเร องสถานการณ พล งงานไทยก บภารก จการจ ดหาป โตรเล ยมเพ อความย งย นของไทยในว นท 12 ม ถ นายน 2557 เวลา น. รายละเอ ยดและลงทะเบ ยนตาม link ค ะ การจ ดอบรมการใช งานระบบ SCP Straight Through ตลาดหล กทร พย ฯ จ ดอบรมการใช งานระบบ SCP Straight Through รอบเด อนส งหาคม 2557 (ท ย งว างอย ) ด งน 1) ว นจ นทร ท 4 ส.ค. 57 เวลา น. เร องการใช งานระบบ SCP Straight Through และเวลา น. เร องรายงาน Strategic Shareholders และการจ ดท า FSCOM 2) ว นพ ธท 20 ส.ค. 57 เวลา น. เร องการใช งานระบบ SCP Straight Through ท านท สนใจเข าอบรม ส งรายช อผ เข าร วมอบรม ช อบร ษ ท หมายเลขโทรศ พท ว นและเวลาท ต องการอบรม มาท โทร หร อ

6 Events & Activities งาน CEO CG Talk ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย โดยฝ ายพ ฒนาธรรมาภ บาลเพ อตลาดท น จ ดก จกรรม CEO CG Talk: สร างความย งย นในก จการด วย หล กบรรษ ทภ บาล เพ อแลกเปล ยนประสบการณ ระหว างผ บร หารระด บส งของบร ษ ทจดทะเบ ยนด านการบร หารและการก าก บด แลก จการ ซ ง ได ร บเก ยรต จากค ณยงเก ยรต ก ตะพาณ ชย กรรมการผ อ านวยการ บมจ. สมบ รณ แอ ดวานซ เทคโนโลย (SAT) ในฐานะท เป นบร ษ ทท เป น แบบอย างท ด ในการน า CG ไปปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมเพ อสร างความย งย นให ก บก จการ ผ เช ยวชาญพ เศษด านบรรษ ทภ บาลและความ ร บผ ดชอบต อส งคมของตลาดหล กทร พย ฯ จ านวน 2 ท าน ได แก ศ.ห ร ญ รด ศร และ ค ณปกรณ มาลาก ล ณ อย ธยา และผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน จ านวน 14 บร ษ ท โดยก จกรรมด งกล าวจ ดข น เม อว นท 27 พฤษภาคม 2557

7 CG Corner :เก บมาฝาก CG ในสายตาน กลงท น : งานส มมนา CG Forum 2/2014 งานส มมนา CG Forum 2/2014: Corporate Governance in the Perspective of Investors ท เพ งจบไปเม อว นพ ธท 4 ม ถ นายน 2557 ณ หอประช ม ศาสตราจารย ส งเว ยน อ นทรว ช ย อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ม ประเด นท น าสนใจเก ยวก บบรรษ ทภ บาลท บร ษ ทจดทะเบ ยนควรให ความส าค ญเพ อท จะ ได อย ในสายตาของน กลงท นสถาบ น ซ งป จจ บ นน ไม ได แค พ จารณาจากผลประกอบการเพ ยงอย างเด ยว แต การปฏ บ ต ด านบรรษ ทภ บาลของบร ษ ทจดทะเบ ยนก เป น เร องส าค ญท น กลงท นสถาบ นก าหนดให เป นหล กเกณฑ หน งในการพ จารณาลงท นในบร ษ ทจดทะเบ ยนน นๆ บทบาทของการม บรรษ ทภ บาลทว ความส าค ญมากข น เพราะการด าเน นก จการอย างม บรรษ ทภ บาลจะเป นรากฐานส าค ญท สร างให องค กรม นคง และเม อองค กร ม ความม นคงแข งแรงแล วก จะขยายผลไปส ส งคมและส งแวดล อมจ งเป นการพ ฒนาธ รก จส ความย งย น (Sustainable Development) อย างแท จร ง ด งน น การพ ฒนาท เร ยกว า การพ ฒนาท ย งย น จะต องค าน งถ งม ต 3 ด านประกอบก น ค อ เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ซ งการพ ฒนาท ย งย น The World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) ได น ยามไว เม อป 2520 ว าค อ การพ ฒนาท ตอบสนองความต องการท จ าเป นของคนร นป จจ บ น โดยไม กระทบต อความสามารถในการตอบสนองความต องการท จ าเป นของคนร นต อไป แนวค ดเร องการพ ฒนาท ย งย นจ งเร มมาส ความสนใจของน กลงท นสถาบ นท ให ความส าค ญในด านส งแวดล อมและส งคม หร อท เร ยกก นว า ESG (Environmental, Social and Governance) ก นมากข น เพราะ ESG ค อ 3 ป จจ ยส าค ญในการว ด ความย งย นและผลกระทบทางจร ยธรรมของเง นลงท นของบร ษ ทหร อธ รก จ ซ งรวมท ง 3 ส งน แล วจ งจะเร ยกว า Responsible Investment การลงท นโดยย ดหล ก ESG ม แนวปฏ บ ต ท ส าค ญ 6 ประการ ค อ 1. การน าประเด นด าน ESG มาพ จารณาประกอบการว เคราะห และต ดส นใจลงท น 2. การใช ส ทธ ความเป นเจ าของบร ษ ทอย างเต มท และน าประเด นด าน ESG มาเป นส วนหน งของกรอบนโยบายการใช ส ทธ อย างเต มท 3. การสน บสน นให บร ษ ทต าง ๆ ท ตนเข าไปลงท นเป ดเผยข อม ลด าน ESG 4. ส งเสร มให เก ดการยอมร บและน าหล กการมาปฏ บ ต อย างจร งจ งในแวดวงการลงท น 5. ร วมม อสร างเคร อข ายฐานข อม ลด าน ESG 6. การแลกเปล ยนข อม ลข าวสารความค บหน าของการด าเน นงานตามหล ก ESG ต อผ ม ส วนได เส ยใน วงกว าง ป จจ บ นน กลงท นสถาบ นได ก าหนดให หล กการ ESG เป นเกณฑ หน งประกอบการเล อกลงท นมากข น เพราะเหต ว าบร ษ ทท ค าน งถ ง ESG ในการด าเน นธ รก จจะ ม ความเส ยงต ากว า โอกาสด ารงอย ของก จการอย างย งย นก ม ส ง โดยเฉพาะอย างย งหากเก ดผลกระทบจากเศรษฐก จในภาพรวม บร ษ ทก จะสามารถประค บประคอง ให อย รอดต อไปได ด งน น การเล อกลงท นในบร ษ ทท ม ESG ก จะเป นหล กประก นประการหน งท ว าลงท นแล วไปต องก งวลว าบร ษ ทจะล ม อ นเน องมาจากผ บร หารขาด ธรรมาภ บาล หาประโยชน เข าตนเองโดยไม ค าน งถ งผ ถ อห น และผ ม ส วนได เส ยต างๆ

8 CG Corner :เก บมาฝาก CG ในสายตาน กลงท น : งานส มมนา CG Forum 2/2014 นอกจากน ย งม ผลการศ กษาว จ ยของ บร ษ ท Goldman Sachs ท ม นโยบายลงท นโดยเน นไปท บร ษ ทท จะเต บโตได อย างย งย น โดยน าหล ก ESG เป น Factor หน งในการค ดเล อกห น ซ งบร ษ ทเห นว าห นท เขาลงท นโดยอาศ ยหล กการด งกล าวต งแต ป 2007 ถ ง 2012 ม ม ลค าเพ มข นมากกว า MSCI ACWI (All Country World Index) ถ ง 39% แสดงให เห นว าบร ษ ทท ม ESG ท ด จะม ผลตอบแทนจากการลงท น (Return on capital) ด กว า และย งม ความผ นผวนของผลตอบแทน (Volatility of Return on capital) ต ากว าด วย ในท ส ด ส งด ๆ เหล าน ก จะสะท อนกล บมาในราคาห นท น กลงท นถ อครองอย น นเอง ท านผ อ านท ประสงค จะร บชมว ด โอการส มมนาคร งน ย อนหล งสามารถเข าชมได ท

Disclosure Focus. August 2013 ไม ส ง...ต อง...เขย ง ไม เก ง...ต อง...ขย น เจอป ญหา...ต อง...ฝ าฟ น เจอความกดด น...ต อง...กล าชน

Disclosure Focus. August 2013 ไม ส ง...ต อง...เขย ง ไม เก ง...ต อง...ขย น เจอป ญหา...ต อง...ฝ าฟ น เจอความกดด น...ต อง...กล าชน Disclosure Focus August 2013 ไม ส ง...ต อง...เขย ง ไม เก ง...ต อง...ขย น เจอป ญหา...ต อง...ฝ าฟ น เจอความกดด น...ต อง...กล าชน Disclosure Focus Team ขอน าเสนอห วข อน าสนใจประจ าเด อนส งหาคม 2556 ด งน ค

More information

Disclosure Focus. March 2015

Disclosure Focus. March 2015 Disclosure Focus March 2015 สว สด เด อนม นาคมค ะ ส บเน องจากว นมาฆบ ชาท ผ านมา (ว นท 4 ม นาคม 2558) Disclosure Focus Team ม แง ค ดด ๆ มาฝากก นค ะ Thousands of candles can be lighted from a single candle,

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมาก โดยเฉพาะอย างย งองค กรท ประกอบธ รก จด านการเง

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information