การใช งานโปรแกรม Power Point

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานโปรแกรม Power Point"

Transcription

1 การใช งานโปรแกรม Power Point เพ อการน าเสนอโครงงาน ภาคว ชาว ศวกรรมไฟฟ า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม ประกอบการบรรยายโครงการอบรมการเข ยนรายงานและการน าเสนอโครงงานว ศวกรรมไฟฟ า ม การแนะน าต ว โครงงาน เคร องบ บอ ดกระป องอล ม เน ยมอ ตโนม ต โดย นายส ทธ พงษ พยงงาม นางสาวปท มวด บ ญเล ยง นายส ทธ ช ย เช ญร ตนร กษ อาจารย ท ปร กษา อาจารย ก รต ชยะก ลค ร 1

2 ม การแสดงห วข อหร อภาพรวมท จะน าเสนอ (Outline) ห วข อในการน าเสนอ การแสดงห วข อหร อภาพรวมในการน าเสนอ (Outlines or Overviews) การน าเสนอ (Presentation) การก าหนดร ปแบบต วอ กษร (Fonts ) การใช ส (Color) ห วข อในการน าเสนอ (ต อ) การใช ฉากหล ง (Background) การแสดงผลด วยกราฟ (Graphs) การตรวจสอบค าผ ดและไวยากรณ (Spelling and Grammar) สร ป (Conclusions) 2

3 การแสดงภาพรวมในการน าเสนอ ควรแสดงภาพรวมห วข อท จะน าเสนอท งหมดในหน าท 2-3 ด งต วอย างในหน าท ผ านมา เร ยงล าด บห วข อตามท จะน าเสนอในหน าต อ ๆ ไป การแสดงควรแสดงเพ ยงห วข อของแต ละส วน ไม จ าเป นต องม รายละเอ ยด ต วอย าง การแสดงห วข อหร อภาพรวมการน าเสนอ บทน า ความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ขอบเขตของโครงงาน ประโยชน ของโครงงาน แผนการด าเน นงาน งบประมาณ 3

4 การน าเสนอท ด ใช เวลาประมาณ 1-2 นาท ต อหน งหน าในการน าเสนอ แสดงเฉพาะข อความส าค ญ (point form) ไม จ าเป นต องเป น ประโยคสมบ รณ ประมาณ 4-5 ข อความส าค ญต อหน งหน า หล กเล ยงข อความเย นเย อ โดยเล อกใช เฉพาะค าหร อข อความ ส าค ญ (key words and phrases) การน าเสนอท ไม ด น กศ กษาจะเห นว าหน าน ใช ถ อยค าจ านวนมากเก นไป และไม ได เข ยนในล กษณะข อความส าค ญหร อ point form ซ งจะท าให กรรมการอ านได ล าบากและการน าเสนอของผ น าเสนอเองท าได ยาก ถ งแม ว าหน าน จะเป นการกล าวถ งประเด นเด ยวก นก บสไลด หน าท แล ว แต ก ด แล วซ บซ อนกว ามาก ซ งท จร งแล วผ ฟ งการ น าเสนอจะใช เวลาในการพยายามอ านอย างมากแทนท จะฟ งการ น าเสนอของน กศ กษา หร ออาจไม อ านเลยและไม สามารถฟ งให เข าใจได 4

5 การน าเสนอท ด แสดงข อความส าค ญท ละประเด น ท าให ผ ฟ งม งความสนใจไปท ส งท ต องการน าเสนอ เป นการป องก นไม ให ผ ฟ งอ านล วงหน าไปก อน ท าให การน าเสนอท าได ง ายและตรงประเด น การน าเสนอ ท ไม ด 5

6 การน าเสนอท ด บทน า โครงงานช นน จะเป นการพ ฒนาช ดปร บแสงสว างโคมไฟฟ าท ใช หลอดฟล ออเรส เซนต เพ อให ได แสงสว างตามความต องการ ม การปร บระด บของแสงสว างให คงท โดยอ ตโนม ต แม ว าแสงสว างของสภาวะ แวดล อมจะม การเปล ยนแปลงไปก ตาม ประโยชน ท คาดว าจะได ร บค อการไม ท าให การท างานของสายตาต อง เปล ยนแปลงตามแสงสว างจากสภาวะแวดล อม และ ย งช วยประหย ดพล งงานของโคมไฟในกรณ ท ม แสงสว างจากสภาวะแวดล อมมาก พออ กด วย การน าเสนอท ด ว ตถ ประสงค ของโครงงาน เพ อออกแบบและพ ฒนาช ดควบค มแสงสว างของหลอดฟล ออเรสเซนต ของ โคมไฟ เพ อศ กษาและประย กต วงจรบ ลลาสต อ เล กทรอน กส ท ปร บแสงสว างของ หลอดฟล ออเรสเซนต ได เพ อศ กษาและประย กต ใช งานไมโครคอนโทรลเลอร ให สามารถท างานควบค ม แสงสว างของหลอดฟล ออเรสเซนต ได โดยอ ตโนม ต 6

7 การน าเสนอท ไม ด ไม ควรใช ภาพเคล อนไหว (animation) ท ว นวายเก นไป ซ งจะ ท าให กรรมการไขว เขวได ไม ควรใช ภาพเคล อนไหวท มากหร อบ อยเก นไป ควรใช ภาพเคล อนไหวท เป นแบบเด ยวก นในแต ละหน า การก าหนดต วอ กษรท ด ถ าใช ฟอนท Times new roman ควรม ขนาดต วอ กษรอย างน อย 20 และถ าใช Angsana ต องม ขนาดอย างน อย 28 ขนาดต วอ กษรแตกต างก นในห วเร อง ห วข อหล กและห วข อรอง ห วเร อง ควรม ขนาดอย างน อย 40 ห วข อหล ก ควรม ขนาด 36 ห วข อรอง ควรม ขนาด 30 ควรใช แบบอ กษรมาตรฐาน เพ อหล กเล ยงความผ ดพลาดเม อต อง น าเสนอด วยเคร องคอมพ วเตอร อ น 7

8 การก าหนดต วอ กษรท ไม ด ต วอ กษรน ม ขนาดเล กเก นไปซ งจะท าให ผ ชมการน าเสนอสามารถอ านได ล าบาก ใช ต วอ กษรภาษาอ งกฤษเป นต วพ มพ ใหญ ท งหมดท าให อ านล าบาก CAPITALIZE ONLY WHEN NECESSARY. IT IS DIFFICULT TO READ. การเล อกส ต วอ กษรท ด ควรเล อกใช ส ต วอ กษรท ต ดก บฉากหล งอย างช ดเจน ต วอย างเช น ต วอ กษรส น าเง นก บฉากส ขาว ใช ส ในการแยกระด บห วเร องก บเน อหา ต วอย างเช น ใช ส น าเง นอ อนเป นห วเร องและส น าเง นเข ม ส าหร บเน อหา ในส ช วยในการเน นค าส าค ญ แต ควรใช เป นกรณ ท ต องการเน นเป นพ เศษเท าน น 8

9 การเล อกส ต วอ กษรท ไม ด ใช ส ท ใกล เค ยงก บฉากหล งท าให อ านได ยาก ใช ส ต วอ กษรเพ อว ตถ ประสงค จะประด บให ม ความ สวยงามจะท าให ด พร าเพร อและน าร าคาญ ไม ควรใช ส แยกประเภทข อความโดยไม จ าเป น การใช ส แยกข อความในข อความหล กและข อความรองเป น ส งท ไม จ าเป น บางคร งการพยายามท าในส งท สร างสรรค กล บท าให ด แย ฉากหล งท ด ฉากหล งของการน าเสนอน เป นแบบเร ยบง าย แต ก ด งความสนใจได ควรใช ฉากหล งส อ อน ควรใช ฉากหล งแบบเด ยวก นตลอดการน าเสนอ 9

10 ฉากหล งท ไม ด หล กเล ยงฉากหล งท เลอะเทอะ หล กเล ยงฉากหล งท าให อ านยาก การแสดงร ป การแสดงร ปต องม รายละเอ ยดช ดเจน แสดงช อร ปด วย 10

11 การส อด วยร ป ส วนประกอบของโครงงาน บ ลลาสต อ เล กทรอน กส แบบปร บค าแสงสว างของหลอดฟล ออเรสเซนต ช ดควบค มหล ก ช ดตรวจว ดค าความส องสว าง หลอดฟล ออเรสเซนต โครงสร างของโครงงาน การส อด วยร ป ร ปน สามารถท าให อธ บายให กรรมการเข าใจ หล กการท น กศ กษาท าได ในเวลาอ นส น สามารถ แทนการอธ บายด วยประโยคยาว ๆ หลายประโยค 11

12 การแสดงร ปท ไม ด J1 D1 DIODE V Motor J J D2 DIODE D3 DIODE D4 DIODE D5 DIODE C 2 C 1 CAPACI TOR POL CAPACI TOR POL C 4 CAP U1 78L12 1 V IN C 5 CAP U2 78L05 1 V IN GND 2 GND 2 V OUT 2 C 3 CAPACI TOR POL V OUT 2 C 6 CAP 24V Relay 12V 5V กรรมการสอบจะไม สามารถท าความเข าใจ งานของน กศ กษาได และจะม ความร ส กใน แง ลบท นท D6 DIODE C 7 CAPACI TOR POL C 9 CAP C 8 CAPACI TOR POL C 6 CAP การแสดงร ปท ด 12V R4 50 วงจรภาคส งของอ นฟาเรดเซนเซอร D1 IR R U1 555 RESET VCC TRIG DISCHG 7 THOLD 6 OUT CVOLT 5 GND 4 8 R2 3.9K R3 1K C C2 100uF 1 12

13 การแสดงผลด วยกราฟ ใช กราฟช วยในการแสดงผลแทนท จะเป นเพ ยงค าพ ดหร อ ตาราง ข อม ลในร ปแบบกราฟจะช วยให การเปร ยบเท ยบท าได ง ายและเห น ภาพมากกว า การว เคราะห แนวโน มท าได ง ายกว าในร ปแบบกราฟ แสดงช อของกราฟด วย ต วอย าง การแสดงผลด วยกราฟ กราฟเปร ยบเท ยบต นท นในการผล ตระหว างว ธ PSOED และ PSO-QP-ED Total System Operating Cost ($/h) PSOED PSO-QP-ED T rial N u m b er 13

14 การแสดงผลท ไม ด January February March April Blue Balls Red Balls การแสดงผลด วยกราฟท ด ปร มาณ (ช น) Items Sold in First Quarter of 2002 (ปร มาณส นค าท ขายในช วงเด อนมกราคม-เมษายน 2545) January February March April Blue Balls Red Balls 14

15 การแสดงผลด วยกราฟท ไม ด Blue Balls Red Balls January February March April การแสดงผลด วยกราฟท ไม ด เส นตารางมากเก นความจ าเป น ต วอ กษรเล กเก นไป การให ส ฉายเงาในน าเสนอ ไม แสดงช อกราฟ 15

16 การตรวจค าผ ดและไวยากรณ ตรวจสอบเอกสารน าเสนอส าหร บ การสะกดค าผ ด การใช ค าซ า การใช ไวยากรณ ผ ด กรณ ของภาษาอ งกฤษ หากไม แน ใจควรให ผ ท ม ความร ภาษาอ งกฤษ เช น อาจารย ท ปร กษา ช วยแนะน า สร ป สร ปการน าเสนออย างม ประส ทธ ผลและเข มแข ง กรรมการสอบต องการเห นความม นใจและแน วแน ของน กศ กษา หล งจากท ได น าเสนอจบ หน าสร ปควรประกอบด วย สร ปประเด นส าค ญของงานท ได น าเสนอไป แสดงแผนการด าเน นงานต อหร อแนะน าแนวทางในการพ ฒนา ผลงานให ด ข น 16

17 ถาม-ตอบ จบการน าเสนอโดย การเช ญให กรรมการซ กถามประเด นท สงส ย แสดงว ส ยท ศน ให โดดเด นในช วงถาม-ตอบ ร บฟ งข อเสนอแนะของกรรมการ หล กเล ยงการจบการน าเสนอแบบท นท ท นใด 17

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย การเข ยนรายงานผลการว จ ยเป นข นตอนส ดท ายท ส าค ญ เน องจากต อง สามารถรายงานอย างเป นระบบลาด บข นตอนเน อหาก อนหล งม การ น

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

ล กษณะของบทความว จ ย

ล กษณะของบทความว จ ย การเข ยนบทความว จ ย ล กษณะของบทความว จ ย เป นเอกสารทางว ชาการประเภทเด ยวก บรายงานการ ว จ ยแต ม ล กษณะต างจากรายงานการว จ ย.. ม ความยาวจ าก ด จ านวนหน าน อยกว ารายงานการว จ ย จ ดท า ข นเพ อน าเสนอในวารสาร

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 1 ณ ชพล สามารถ ป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการนาเสนอท ถ กนามาใช มาก ท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

ห วข อการเร ยนร ฟ เจอร ใหม ของ 2007 หล กการออกแบบหน าสไลด กฎในการออกแบบหน าสไลด เคร องม อในร บบอน

ห วข อการเร ยนร ฟ เจอร ใหม ของ 2007 หล กการออกแบบหน าสไลด กฎในการออกแบบหน าสไลด เคร องม อในร บบอน ห วข อการเร ยนร ฟ เจอร ใหม ของ PowerPoint 2007 หล กการออกแบบหน าสไลด กฎในการออกแบบหน าสไลด เคร องม อในร บบอน (Ribbon) ส วน ประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ม มมอง (View) สไลด แบบต างๆ

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต )

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ค ม อและแนวทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต

More information

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล ส วนท 1: โครงการว จ ย 1. ช อโครงการ (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ).... 2. คณะผ ว จ ย อาจารย ท ปร กษา/พ เล ยงงานว จ ย(ถ าม )...

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ 79 หน วยท 5 เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 80 หน วย ท 5 เทคน คการเป นว ทยากร และการสร างส อประกอบ เวลา 2 ช วโมง กรอบแนวค ด การเป นว ทยากรท ด และม ประส ทธ ภาพน น จะต องเป

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* การนำเสนอโดยใช คอมพ วเตอร

บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* การนำเสนอโดยใช คอมพ วเตอร บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* นอกจากคอมพ วเตอร จะม บทบาท ในส วนของ การจ ดกระทำข อม ลแล ว ย งม โปรแกรมท นำมาใช เพ อการนำเสนอท สมบ รณ แบบอ กด วย โปรแกรมในการ นำเสนอม แตกต างก นออกไปตามบร ษ ทผ ผล ต ซ งในป จจ บ

More information

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

การผล ตส อเพ อการน าเสนอ

การผล ตส อเพ อการน าเสนอ บทความทางว ชาการ การผล ตส อเพ อการน าเสนอ รองศาสตราจารย ถาวร สายส บ การบอกกล าวเล าส ก นฟ ง ย อมม ความคาดหว งให ผ ฟ งได เข าใจ เช อถ อ ม ความค ดเห นคล อยตาม ด งท ต งใจไว การท จะท าให ผ ร บฟ ง พอใจ เข าใจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการทาโปสเตอร เสนอผลงานว ชาการ

แนวปฏ บ ต ท ด ในการทาโปสเตอร เสนอผลงานว ชาการ แนวปฏ บ ต ท ด ในการทาโปสเตอร เสนอผลงานว ชาการ การเผยแพร ข อม ลท ได จากการว จ ยเป นข นตอนท ย งยากล าด บส ดท ายของงานว จ ยท งหมดท ท าก นมา เป นเด อน ๆ ถ งหลายป ว ธ ท ยอมร บก นว าเผยแพร ผลงานทางว ชาการได

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information