ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต

Size: px
Start display at page:

Download "ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต"

Transcription

1 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 1 หน วยท 8 น กว ชาการตรวจสอบ ภายใน หน วยตรวจสอบ ภายใน 9 น กจ ดการงานท วไป หน วยตรวจสอบ ภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก การบ ญช บร หารธ รก จ เศรษฐศาสตร ปฏ บ ต งานเก ยวก บการรวบรวมและตรวจสอบความถ กต อง และความน าเช อถ อของข อม ล ต วเลข หล กฐาน การท าส ญญา และเอกสารต างๆ ทางด านการเง น การบ ญช เพ อให การ ตรวจสอบด าเน นไปอย างถ กต อง และได ผลตรงก บหล กฐาน ท เก ดข นจร ง จ ดท ารายงานการตรวจสอบเพ อเสนอข อตรวจ พบและข อเสนอแนะให ผ บ งค บบ ญชาหร อหน วยงานต น ส งก ดร บทราบผลการด าเน นงาน ร วมด าเน นการวางแผนการ ท างานของหน วยงานหร อโครงการ เพ อให การด าเน นงาน เป นไปตามเป าหมายและผลส มฤทธ ท ก าหนด ช แจงและให รายละเอ ยดเก ยวก บข อม ล ข อเท จจร ง แก บ คคลหร อ หน วยงานท เก ยวข อง เพ อสร างความเข าใจหร อความร วมม อ ในการด าเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย และปฏ บ ต งานอ น ตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง - โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

2 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 2 หน วยท 10 น กจ ดการงานท วไป และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต กล มการคล ง ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งาน สารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง - โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

3 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 3 หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต 11 น กว ชาการพ สด กล มการคล ง ปฏ บ ต งานเก ยวก บการศ กษา รวบรวม ศ กษาข อม ลในงานพ สด เพ อก าหนดค ณภาพและมาตรฐานของพ สด ตรวจสอบและด แล การจ ดซ อจ ดจ างแบบต าง ๆ การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา ว ธ พ เศษ และว ธ กรณ พ เศษ และว ธ ประกวดราคา ด วยว ธ ทางอ เล กทรอน กส ให เป นไปตามระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด จ ดท ารายละเอ ยดบ ญช หร อ ทะเบ ยนค มทร พย ส นเก ยวก บค ณล กษณะเฉพาะของว สด ให สามารถตรวจสอบว สด ต าง ๆ ได สะดวก ส ารวจตรวจสอบ ซ อมแซมว สด คร ภ ณฑ ในครอบครองของหน วยงานให ม สภาพท พร อมใช งาน จ าหน ายพ สด เม อช าร ดหร อเส อสภาพ หร อไม จ าเป น ในการใช งานทางราชการอ กต อไป จ ดท าระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐ e-govermment Procurement (e-gp) จ ดท าใบส งซ อส ง จ าง (PO) จ ดท าข อม ลผ ขายในระบบ GFMIS จ ดท าทะเบ ยนค ม ทร พย ส นในโปรแกรมคอมพ วเตอร ประสานการท างานร วมก น ท งภายในและภายนอกหน วยงาน ช แจงให รายละเอ ยดเก ยวข อง เพ อความเข าใจหร อความร วมม อในการด าเน นงานตามท ได ร บ มอบหมาย ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจงเก ยวก บงานพ สด ท ตนม ความร บผ ดชอบแก หน วยงานราชการ เอกชน หร อ ประชาชนท วไป จ ดเก บข อม ลเบ องต น ท าสถ ต ปร บปร ง หร อ จ ดท าฐานข อม ลหร อระบบสารสนเทศท เก ยวก บงานพ สด ให สอดคล องและสน บสน นภารก จของหน วยงาน และปฏ บ ต งาน

4 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 4 อ นตามท ได ร บมอบหมาย หน ว ยท 12 น กว ชาการเง น และบ ญช ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ส งก ด กล มการคล ง 1. ได ร บว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปร ญญาตร ไม ต าว า ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อ ว ชาเอก การบ ญช บร หารธ รก จ เศรษฐศาสตร 2. ม ความร ความสามารถใน การใช คอมพ วเตอร ปฏ บ ต งาน ได เป น ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บการศ กษา รวบรวม ว เคราะห ศ กษา ตรวจสอบข อม ล และด าเน นการ เก ยวก บด านการเง นและบ ญช จ ดท าบ ญช การเง นการคล งภาคร ฐ (GFMIS) จ ดท าทะเบ ยนค ม เก ยวก บการเง นต าง ๆ เอกสรรายงานความเคล อนไหวทางการ การเง น ท งเง นในและเง นนอก งบประมาณ เพ อแสดงสถานะทางการเง นและใช เป นฐานข อม ลท ถ กต องตามระเบ ยบว ธ การ บ ญช รายงานการเง นของส วนราชการ ปร บปร งข อม ลให ถ กต อง จ ดท าและจ ดสรรงบประมาณ ด แลการร บและจ ายเง น สถานะทางการเง น ตรวจสอบเอกสารส าค ญการร บ-จ ายเง น ว เคราะห ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ จ ดท าประมาณการรายได รายจ ายประจ าป การน าเง นส งคล ง ตอบป ญหาและช แจงเก ยวก บงานการเง นและบ ญช ท ตนม ความร บผ ดชอบในเบ องต นต ดตาม และประสานการท างานร วมก นท งภายในและภายนอกหน วยงาน จ ดเก บข อม ลเบ องตน ท า สถ ต ปร บปร ง หร อจ ดท าฐานข อม ลหร อระบบสารสนเทศท เก ยวก บการเง นและบ ญช และ ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต

5 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 5 13 น ต กร กล มการเจ าหน าท ปร ญญาตร ทางน ต ศาสตร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยทางด านกฎหมายในการรวบรวมส านวน เป นผ ประสานงานทางด านคด ปกครอง เป นท ปร กษางานท ต อง เก ยวข องทางด านกฎหมาย เช น พ สด การเง น ฯลฯ เป นผ ช วย ปฏ บ ต งานทางกฎหมาย เก ยวก บการพ จารณาว น จฉ ยป ญหา ตรวจ ร างข อบ งค บ กฎ ระเบ ยบ จ ดท าน ต กรรม ตรวจสอบความถ กต อง และข นตอนการปฏ บ ต ตามกฎหมาย เป นผ ช วยในการรวบรวม ข อเท จจร ง เอกสารหล กฐาน พยาน จดบ นท ก น ดหมาย เตร ยมพยาน และต ดตามพยาน พร อมท งต ดตามผลการส งจดหมาย เป นผ ช วยใน การศ กษา ว เคราะห ข อเท จจร งและข อกฎหมายในส านวนคด สร ป ความเห น ค าฟ อง ค าให การ ค าค ความและบ ญช พยาน ต ดตามงานคด และจ ดท ารายงานคด สร ปความเห นเสนอเพ อรายงานผลการพ จารณา ของคณะกรรมการส บสวนข อเท จจร ง และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต

6 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 6 14 น กทร พยากรบ คคล กล มการเจ าหน าท ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อว ชาเอก ร ฐประศาสนศาสตร บร หารร ฐก จ บร หารธ รก จ บ ญช สถ ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บ การศ กษา รวบรวม ว เคราะห จ ดเก บข อม ล รายบ คคลของข าราชการพลเร อนสาม ญ ข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา พน กงานราชการ ล กจ างประจ า รายงานความ เคล อนไหวด านอ ตราก าล งของบ คลากรในส งก ด จ ดเก บข อม ลด าน ค ณสมบ ต รายบ คคลเพ อประกอบการสรรหาและแต งต ง ตอบป ญหา ช แจง และให ค าปร กษาเก ยวก บงานในความร บผ ดชอบและ ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 15 น กทร พยากรบ คคล กล มการเจ าหน าท ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อว ชาเอก ร ฐประศาสนศาสตร บร หารร ฐก จ บร หารธ รก จ บ ญช สถ ต 16 น กทร พยากรบ คคล กล มการเจ าหน าท ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อว ชาเอก ร ฐประศาสนศาสตร บร หารร ฐก จ บร หารธ รก จ บ ญช สถ ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บการศ กษา ว เคราะห วางแผนอ ตราก าล ง จ ดท า กรอบอ ตราก าล งข าราชการ พน กงานราชการ จ ดเก บข อม ลด าน อ ตราก าล ง วางแผน จ ดระบบความก าวหน าของบ คลากร ตรวจสอบ ค าขอม หร อเล อนว ทยฐานะของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ตอบป ญหา ช แจง และให ค าปร กษาเก ยวก บงานในความ ร บผ ดชอบและปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานเก ยวก บ การศ กษา รวบรวม ว เคราะห จ ดท าค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ จ ดท ารายละเอ ยดต วช ว ด ว เคราะห ความเส ยง ในภาพรวม จ ดเก บข อม ลด านอ ตราก าล ง วางแผนอ ตราก าล ง จ ดท า แผนอ ตราก าล งในภาพรวม ว เคราะห อ ตราก าล ง ตอบป ญหา ช แจง และให ค าปร กษาเก ยวก บงานในความร บผ ดชอบและปฏ บ ต งานอ น ตามท ได ร บมอบหมาย

7 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 7 หน วยท 17 น กว ชาการคอมพ วเตอร และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต กล มแผนงาน ได ร บว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก คอมพ วเตอร 18 น กว เทศส มพ นธ กล มแผนงาน ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก ภาษาอ งกฤษ อ ตสาหกรรมท องเท ยว การโรงแรม ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บงานว ทยาการคอมพ วเตอร ศ กษา ว เคราะห และปฏ บ ต งานด านการออกแบบเก ยวก บช ดค าส ง ประย กต รวมถ งการเข ยนค ม ออธ บายการใช ค าส งต าง ๆ การจ ดท าและด ตรวจสอบWebsite การประมวลผลและ ปร บปร งแก ไขแฟ มข อม ล การแก ไขป ญหาระบบปฏ บ ต การ และโปรแกรมส าหร บส าน กงาน การรวบรวมข อม ล ประกอบการก าหนดค ณล กษณะเฉพาะของคอมพ วเตอร การสน บสน นงานเทคโนโลย สารสนเทศ การด แลและซ อม บ าร ง และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บงานต างประเทศ การจ ดท าเอกสาร การรวบรวมข อม ล การจ ดเตร ยมข อม ล การส งเสร ม การจ ดการอบรม การจ ดการศ กษาด งาน รวมถ งการสน บสน น การด าเน นงาน ด านต างประเทศ การประชาส มพ นธ ข าวสาร และส บค นข อม ลทางเว บไซต การจ ดท าสร ปรายงาน การศ กษาด งาน การประสานงานก บองค กรเพ ออ านวยความ สะดวกในการไปราชการต างประเทศ การด าเน นงาน อ น ๆ ท เก ยวข อง และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย

8 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 8 หน วยท 19 น กว ชาการศ กษา และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต กล มพ ฒนาการศ กษา นอกโรงเร ยน ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก การว จ ยการศ กษา การว ดผลและประเม นผลการศ กษา การประเม นโครงการ 1. ออกแบบการว จ ยและประเม นโครงการทางการศ กษา 2. ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท ามาตรฐาน ต วช ว ด เพ อการประก นค ณภาพการศ กษา 3. พ ฒนาเคร องม อเพ อการว จ ย การประเม นโครงการ หร อ เคร องม อการประเม นมาตรฐาน ต วบ งช ของการประก น ค ณภาพ 4. ด าเน นการว จ ยหร อการประเม นโครงการทางการศ กษา รวมท งการเล อกใช สถ ต ในการว เคราะห ข อม ล 5. ใช โปรแกรมท เก ยวข องก บการว เคราะห ประมวลผล ข อม ลได อย างคล องแคล ว 6. เข ยนรายงานสร ปผลการว จ ยและการประเม นโครงการได 7. สามารถถ ายทอดความร ให แก บ คลากรระด บต างๆ ได 8. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย

9 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 9 หน วยท 20 น กว ชาการศ กษา และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต กล มพ ฒนาการศ กษา นอกโรงเร ยน 1. ศ กษา ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการศ กษา เพ อเป นข อม ล ประกอบการพ ฒนาหล กส ตรการศ กษา พ ฒนาส อการเร ยน การสอนตามหล กส ตรต างๆ 2. ศ กษา ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการพ ฒนาการเร ยนการสอน เทคน คการสอน การว ดและประเม นผลการศ กษา 3. ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงาน ก จกรรมและสร ปผล ด านการศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนางานด านการศ กษา 4. จ ดท าแผน/โครงการต างๆ เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษา ว เคราะห ออกแบบ ด แลระบบเว บไซด และ จ ดท ามาตรฐานข อม ลในเว บไซต 5. สร ปรายงานการประช ม เข ยนรายงานสร ปผลการ ด าเน นงานโครงการต างๆ 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต

10 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) น กว ชาการคอมพ วเตอร กล มพ ฒนาการศ กษานอก โรงเร ยน 22 น กจ ดการงานท วไป กล มพ ฒนาการศ กษา นอกโรงเร ยน (กล มพ ฒนาระบบทดสอบ) ได ร บว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อ ว ชาเอก คอมพ วเตอร ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บงานว ทยาการคอมพ วเตอร ศ กษา ว เคราะห และปฏ บ ต งานด านการออกแบบเก ยวก บ ช ดค าส งประย กต รวมถ งการเข ยนค ม ออธ บายการใช ค าส งต างๆ การจ ดท าและตรวจสอบ Website การ ประมวลผลและปร บปร งแก ไขแฟ มข อม ล การแก ไข ป ญหาระบบปฏ บ ต การและโปรแกรมส าหร บส าน กงาน การรวบรวมข อม ลประกอบการก าหนดค ณล กษณะเฉพาะ ของคอมพ วเตอร การสน บสน นงานเทคโนโลย สารสนเทศ การด แลและซ อมบ าร ง การด าเน นงานอ นๆ ท เก ยวข อง และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บงานบร หารท วไป เช น งานพ มพ งานธ รการ งานสารบรรณ งานร าง-โต ตอบ การต ดต อ ประสานงานท วไป งานเผยแพร ประชาส มพ นธ งานบ คคล งานจ ดระบบงาน งานรวบรวมข อม ลสถ ต การจ ดประช ม การอบรม ส มมนา และการจดบ นท ก รายงานการประช ม การด าเน นงานอ นๆ ท เก ยวข อง และ ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต

11 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) น กว ชาการศ กษา กล มพ ฒนาการศ กษา นอกโรงเร ยน (กล มพ ฒนาระบบทดสอบ) ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก การว จ ยการศ กษา การประเม นโครงการ การว ดผลและประเม นผลการศ กษา 1. จ ดท าค ม อด าเน นการจ ดสอบ จ ดท าผ งการออกข อสอบ การบร หารจ ดการส งข อสอบ การตรวจกระดาษ ค าตอบ 2. สามารถออกข อสอบ ตรวจสอบค ณภาพข อสอบ ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐานและโปรแกรม การว เคราะห คะแนนการจ ดสอบ การว เคราะห ค ณภาพข อสอบ การจ ดท ารายงานผล การสอบของ การสอบตามหล กส ตรและการสอบประเภทต างๆ 3. พ ฒนาระบบคล งข อสอบ ด าเน นการจ ดสอบด วย เคร องอ เล กทรอน กส เผยแพร ระบบและว ธ การจ ด สอบ และจ ดเก บเข าระบบคล งข อสอบอย างเป น ระบบตามมาตรฐาน และต วช ว ดของหล กส ตร 4. จ ดท ารายงานสร ปผลการจ ดสอบและเอกสารทาง ว ชาการท เก ยวข องก บการจ ดสอบ 5. ต ดตามผลการด าเน นการสอบประเภทต างๆ พร อมท ง ให ค าแนะน าในการด าเน นงานได อย างถ กต อง เท ยงตรง 6. จ ดประช ม อบรม ส มมนา เพ อพ ฒนาระบบการทดสอบ ทางการศ กษา 7. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต

12 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) น กว ชาการศ กษา กล มส งเสร มปฏ บ ต การ 25 น กจ ดการงานท วไป กล มส งเสร มปฏ บ ต การ ศ กษา ว เคราะห ข อม ล เก ยวก บการศ กษาเพ อเป นข อม ล ประกอบการพ ฒนางานด านว ชาการศ กษาและท เก ยวข อง ว จ ยเบ องต น เพ อประกอบการจ ดท า ระเบ ยบ หล กเกณฑ ค ม อ แนวปฏ บ ต ส อการศ กษา การผล ตและพ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย จ ดท าและพ ฒนาเว บไซด เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ท ากราฟฟ คแอนด ม ลต ม เด ย และจ ดท าระบบสารสนเทศ การส งเสร มการศ กษาของ สถานศ กษาและภาค เคร อข าย ท าแผนงาน/โครงการต างๆ และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง - โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การจ ดท าแผนงาน/โครงการ การต ดต อประสานงานท วไป งานเผยแพร ประชาส มพ นธ ด แลและพ ฒนาเว ปไซด ของหน วยงาน และปฏ บ ต หน าท ตามท ได ร บมอบหมาย

13 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 13 หน วยท 26 น กว ชาการศ กษา ศ นย เทคโนโลย ทางการศ กษา (ร งส ต) 27 น กจ ดการงานท วไป ศ นย เทคโนโลย ทางการศ กษา (พญาไท) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก เทคโนโลย ทาง การศ กษา วารสารศาสตร น เทศศาสตร ส อสารมวลชน ว ทย กระจายเส ยง โทรท ศน ปฏ บ ต งานเก ยวก บด านการผล ตรายการโทรท ศน เพ อ การศ กษา ภายใต การก าก บ แนะน า ตรวจสอบของ ผ บ งค บบ ญชาใน ศ นย เทคโนโลย ทางการศ กษา เพ อ ด าเน นการจ ด ผล ต พ ฒนา และเผยแพร เทคโนโลย เพ อ การศ กษาท ท นสม ยและม ค ณภาพ ในร ปแบบรายการ โทรท ศน เพ อการศ กษา เพ อสนองตอบความต องการ ทางการศ กษาตลอดช ว ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง-โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บ มอบหมาย

14 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 14 หน วยท 28 น กว ชาการศ กษา ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา (เอกม ย) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต 1. ด าเน นการจ ดก จกรรมการเผยแพร ความร ด านว ทยาศาสตร แก น กเร ยน น กศ กษา และ ประชาชนท วไป ในร ปแบบของการจ ดก จกรรม การศ กษา 2. ด าเน นการศ กษา ว เคราะห พ ฒนาร ปแบบก จกรรม การศ กษา ด านว ทยาศาสตร ในร ปแบบต างๆ 3. ประเม นผลร ปแบบการให บร การก จกรรมการศ กษา ให ได ร ปแบบท เหมาะสม 4. ประสานงานการให บร การก จกรรมการศ กษาแก ผ ร บบร การ 5. ผล ตเอกสารก จกรรมและบร การการศ กษา 6. จ ดท าฐานข อม ล/สถ ต ผ ร บบร การก จกรรมการศ กษา 7. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

15 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 15 หน วยท 29 น กว ชาการศ กษา ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา (เอกม ย) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก ช วว ทยา เคม ฟ ส กส ว ทยาศาสตร ท วไป 1. ศ กษา ว เคราะห รวบรวมข อม ลว ชาการ เพ อ ประกอบการจ ดท า/พ ฒนาส อการศ กษา เผยแพร ความร ด านว ทยาศาสตร ในร ปแบบของ การจ ดน ทรรศการ การแสดง ก จกรรมการศ กษา ส ออ เล กทรอน กส และส อการเร ยนร ร ปแบบอ น ๆ 2. ให บร การ เผยแพร ความร ด านว ทยาศาสตร แก น กเร ยน น กศ กษาและประชาชนท วไป ในร ปแบบ ของการจ ดน ทรรศการ การแสดง ก จกรรม การศ กษา ส ออ เล กทรอน กส และส อการเร ยนร ร ปแบบอ น ๆ 3. เป นว ทยากรเผยแพร ความร ด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท งภายในและภายนอกหน วยงาน 4. ผล ตค ม อการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 5. ประสานงานให รายละเอ ยดข อม ลว ชาการก บ ฝ ายต างๆท เก ยวข อง 6. ด แลความเร ยบร อยในการให บร การ 7. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

16 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 16 หน วยท 30 น กจ ดการงานท วไป และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ร งส ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง-โต ตอบ หน งส อราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสาร ประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงาน การประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อ ประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บ มอบหมาย

17 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 17 หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต 31 น กจ ดการงานท วไป หน วยศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง-โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บ มอบหมาย 32 น กว ชาการศ กษา หน วยศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานเก ยวก บการศ กษา ว เคราะห และส งเคราะห ข อม ล ว ชาการด านการน เทศ ต ดตามผลการจ ดก จกรรมการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อผล ต และพ ฒนา ส อ ค ม อ และเอกสารว ชาการท เก ยวก บการน เทศการศ กษา ส าหร บเผยแพร แก สถานศ กษาในการน เทศภายใน รวมท ง การค นคว า ว จ ย ระบบการน เทศการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยท งในและต างประเทศ เพ อพ ฒนา เป นองค ความร ด านการน เทศ ตลอดจนส งเสร ม สน บสน น และประสานงานร วมก บภาค เคร อข ายในการพ ฒนาระบบ การน เทศการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

18 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 18 หน วยท ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต 33 น กว ชาการศ กษา หน วยศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานเก ยวก บการศ กษา สร างเคร องม อประเม น กระบวนการน เทศและต ดตามผล การน เทศ ว เคราะห ข อม ล กระบวนการน เทศของศ กษาน เทศก ต ดตามผล รวมท ง รวบรวม และประมวลผลการน เทศ ต ดตามผลการจ ด การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อ เผยแพร แก หน วยงานและภาค เคร อข ายท เก ยวข อง รวมท ง การจ ดท าระบบข อม ลการน เทศ ต ดตามผล ท สน บสน นการ ปฏ บ ต งานและเป นข อม ลส าหร บการบร หารจ ดการ ตลอดจนการส งเสร มการฝ กอบรม ประช ม ส มมนาเก ยวก บ การพ ฒนาระบบการน เทศ ต ดตามผลการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

19 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 19 หน วยท 34 น กจ ดการงานท วไป และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ศ นย การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย กล มเป าหมายพ เศษ ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง-โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม เป นคณะท างานในการด าเน นงานประช ม อบรมและ ส มมนา บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คคล งานเผยแพร ประชาส มพ นธ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

20 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 20 หน วยท 35 น กว ชาการคอมพ วเตอร สถาบ นส งเสร มและพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนร 36 น กว ชาการศ กษา สถาบ นส งเสร มและพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนร ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ได ร บว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก คอมพ วเตอร ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทาง หร อว ชาเอก ศ กษาศาสตร ศ ลปศาสตร มน ษยศาสตร วารสารศาสตร 2. ม ความร ความสามารถในการ ใช คอมพ วเตอร ปฏ บ ต งานได เป น ปฏ บ ต งานเก ยวก บการด แลระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ท งภายในองค กร จ ดท าและด แลเว บไซต ให เป นป จจ บ น ต ดต งและซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ให งานเทคโนโลย สารสนเทศด าเน นไปได อย างม ค ณภาพ เข ยนช ดค าส ง ทดสอบความถ กต องของค าส ง แก ไขของผ ดพลาดของค าส ง เพ อให ระบบปฏ บ ต การท างานได อย างถ กต อง แม นย า และ ม ประส ทธ ภาพ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏ บ ต การ วางแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาร ปแบบการจ ด ก จกรรม หล กส ตร ส อ และกระบวนการเร ยนร พ ฒนาระบบ ข อม ลสารสนเทศ การพ ฒนาว ชาการ การพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา การประก นค ณภาพสถานศ กษา ส งเสร ม สน บสน น และประสานงานร วมก บภาค เคร อข ายในการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงาน ก จกรรมและสร ปผลด านการศ กษา ว เคราะห ว จ ย จ ดบร การ ส งเสร มการศ กษา ผล ตค ม อ แนวทาง การอบรม เอกสารทาง ว ชาการ เผยแพร และบร การก จกรรม หล กส ตรส อและ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร เป นว ทยากรเผยแพร ความร ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร อบรม ประช ม ส มมนา และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

21 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 21 หน วยท 37 น กจ ดการงานท วไป สถาบ นส งเสร มและพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนร ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานเก ยวการบร หารงานท วไป งานธ รการ งานสารบรรณ งานบ นท กข อม ล งานร าง-โต ตอบหน งส อ ราชการ จ ดเตร ยมและจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม บ นท กและเร ยบเร ยงรายงานการประช ม งานรวบรวมข อม ล สถ ต การต ดต อประสานงานท วไป งานบ คลากร งานเผยแพร ประชาส มพ นธ ปฏ บ ต งานเลขาน การผ บร หาร และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

22 เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 22 หน วยท 38 น กว ชาการคอมพ วเตอร สถาบ นการศ กษาทางไกล 39 น กว ชาการศ กษา และ (2 อ ตรา) ส งก ด ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ล กษณะงานท ปฏ บ ต (เอกม ย) สถาบ นการศ กษาทางไกล (เอกม ย) ได ร บว ฒ การศ กษาไม ต ากว า ปร ญญาตร สาขาว ชาหร อทางหร อ ว ชาเอก คอมพ วเตอร ปฏ บ ต งานเก ยวก บการด แลระบบเคร อ ท งภายในองค กร จ ดท าและด แลเว บไซต ให เป นป จจ บ น ต ดต งและซ อมบ าร งเค สารสนเทศด าเน นไปได อย างม ค ณภาพ เข ยนช ดค าส ง ทดสอบความถ กต องของ เพ อให ระบบปฏ บ ต การ ท างานได อย างถ กต อง แม นย า และม ประส ทธ ภาพ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ปฏ บ ต งานเก ยวก บด านว ชาการศ กษา ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการศ กษ แผนมาตรฐานการศ กษา หล กส ตรการศ กษาท กระด บรวมถ งการพ ฒนาหล กส ส อการศ กษา การส งเสร มการจ ดการศ กษา การตรวจสอบ ต ดตามประเม นผล กา ตามท ได ร บมอบหมาย

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4)

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) งานจดหมายเหต มหาว ทยาล ย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล

More information

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานธ รการ งานส งเสร มการว จ ย และบ ณฑ ตศ กษา * งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน งานประก นค ณภาพ การศ กษา งานเคร อข าย ทางการศ กษา** - หน วยสารบรรณ - หน วยส

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต ๑ ท ๕๖๙ /๒๕๕๔ เร อง มอบหมายงานให ข าราชการและล กจ างปฏ บ ต หน าท ราชการ

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต ๑ ท ๕๖๙ /๒๕๕๔ เร อง มอบหมายงานให ข าราชการและล กจ างปฏ บ ต หน าท ราชการ ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต ๑ ท ๕๖๙ /๒๕๕๔ เร อง มอบหมายงานให ข าราชการและล กจ างปฏ บ ต หน าท ราชการ ------------------------------ เน องจากม การเปล ยนแปลงบ คลากรในส าน กงานเขตพ

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

๑. ต าแหน งท จะบรรจ แต งต ง และเง นเด อนท ได ร บ ส งก ดฝ ายการเด นรถ

๑. ต าแหน งท จะบรรจ แต งต ง และเง นเด อนท ได ร บ ส งก ดฝ ายการเด นรถ ประกาศการรถไฟแห งประเทศไทย เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ บ คคลเข าท างานในการรถไฟแห งประเทศไทย ----------------------------------- ด วยการรถไฟแห งประเทศไทยจะด าเน นการร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ บ คคลเข

More information