๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง...

Size: px
Start display at page:

Download "๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง..."

Transcription

1 ประกาศเทศบาลนครนนทบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร ประจาป งบประมาณ ด วยเทศบาลนครนนทบ ร จะด าเน นการค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานจ างในต าแหน ง ท ว างตามกรอบอ ตราก าล ง 3 ป ของพน กงานจ าง (งบประมาณ ) เพ อปฏ บ ต งานตามภารก จ และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของเทศบาลนครนนทบ ร อาศ ยอ านาจตามความในข อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 และ 28 แห งประกาศคณะกรรมการ พน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บพน กงานจ าง ประกอบก บมต คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ในการประช มคร งท 10/2555 เม อว นท 26 ก นยายน 2555 จ งประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นพน กงานจ าง ด งต อไปน ๑. ประเภทของพน กงานจ าง ท จะดาเน นการค ดเล อกเพ อจ างเป นพน กงานจ าง ๑.๑ พน กงานจ างตามภารก จ ๑.๑.๑ ตาแหน งสาหร บผ ม ค ณว ฒ (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) ๑.๑.๒ ตาแหน งสาหร บผ ม ท กษะ (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) ๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) 2. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ผ สม ครค ดเล อกซ งจะได ร บการจ างเป นพน กงานจ าง ต องม ค ณสมบ ต ท วไป และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ด งต อไปน 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป ผ สม ครค ดเล อกต องม ค ณสมบ ต ท วไป และไม ม ล กษณะต องห าม ตามประกาศ คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บ พน กงานจ าง ด งน (1) ม ส ญชาต ไทย (2) ม อาย ไม ต ากว า 18 ป และไม เก น 60 ป (3) ไม เป นบ คคลล มละลาย (4) ไม เป นผ ม กายท พพลภาพจนไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ไร ความสามารถหร อ จ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หร อเป นโรคตามท กาหนดไว ในประกาศกาหนดโรคท เป นล กษณะต องห ามเบ องต น สาหร บพน กงานเทศบาล ด งน (ก) โรคเร อนในระยะต ดต อหร อในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจแก ส งคม (ข) ว ณโรคในระยะอ นตราย (ค) โรคเท าช าง...

2 - 2 - (ค) โรคเท าช างในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจแก ส งคม (ง) โรคต ดยาเสพต ดให โทษ (จ) โรคพ ษส ราเร อร ง (5) ไม เป นผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง กรรมการพรรคการเม อง หร อเจ าหน าท ในพรรคการเม อง (6) ไม เป นผ ดารงตาแหน งผ บร หารท องถ น คณะผ บร หารท องถ น สมาช กสภาท องถ น (7) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ด ให จ าค กเพราะกระท า ความผ ดทางอาญา เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (8) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากราชการ ร ฐว สาหก จหร อ หน วยงานอ นของร ฐ (9) ไม เป นข าราชการหร อล กจ างของส วนราชการ พน กงานหร อล กจ างของ หน วยงานอ นของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อพน กงานหร อล กจ างของราชการส วนท องถ น 2.2 ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ผ สม ครค ดเล อกต าแหน งใดจะต องเป นผ ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน น ตามท เทศบาลนครนนทบ ร กาหนดแนบท ายประกาศร บสม ครน 3. การสม ครค ดเล อกและสถานท ร บสม คร 3.1 ให ผ ประสงค จะสม ครค ดเล อกขอร บใบสม ครและย นใบสม ครพร อมหล กฐานด วยตนเอง ได ท งานการสอบและบรรจ แต งต ง ส าน กปล ดเทศบาล ช น 3 ส าน กงานเทศบาลนครนนทบ ร อาคาร 2 อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร ต งแต ว นท 18 ม ถ นายน 2558 ถ งว นท 15 กรกฎาคม 2558 ต งแต เวลา น. และเวลา น. (เว นว นหย ดราชการ) 3.2 ผ สม ครค ดเล อกม ส ทธ เล อกตาแหน งท สม ครได คนละ 1 ตาแหน งเท าน น 4. เอกสารและหล กฐานท จะต องนามาย นพร อมใบสม คร 4.1 ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและใบส าค ญทางทหาร จ านวนอย างละ 1 ฉบ บ (พร อมลายม อช อผ สม ครร บรองสาเนาถ กต อง) 4.2 ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวก และไม ใส แว นตาด า ขนาด 1 น ว ถ ายคร งเด ยวก น ไม เก น 6 เด อน น บแต ว นร บสม คร จานวน 3 ร ป และให ผ สม ครเข ยน ช อ-สก ล ท ด านหล งร ปถ าย 4.3 ส าเนาทะเบ ยนบ านฉบ บเจ าบ าน (ทร.14) จ านวน 1 ฉบ บ (พร อมลายม อช อ ส าเนาถ กต อง) ในกรณ ท ม การเปล ยนแปลง ช อ-สก ล หร อสถานภาพสมรส และอ น ๆ ท ไม ตรงก บส าเนา ทะเบ ยนบ านให แนบสาเนาหล กฐานท เก ยวข องมาด วย 4.4 ใบร บรองแพทย ท ร บรองว าไม เป นโรคต องห ามตามท ก าหนดไว ในประกาศก าหนด โรคท เป นล กษณะต องห ามเบ องต น สาหร บพน กงานเทศบาล 4.5 ส าเนาใบค ณว ฒ การศ กษา (ภาษาไทย) ท แสดงว าเป นผ ม ว ฒ การศ กษาตรงตามค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งท สม คร จ านวน 1 ฉบ บ โดยจะต องส าเร จการศ กษาและได ร บอน ม ต จากผ ม อ านาจ อน ม ต ภายในว นท ป ดร บสม คร 4.6 ส าเนาใบอน ญาตข บข รถยนต ของกรมการขนส งทางบก จ านวน 1 ฉบ บ (กรณ ต าแหน ง พน กงานข บรถยนต ) 4.๗ ผ ค าประก น...

3 ผ ค าประก น (ต องเป นข าราชการ ระด บ 4 ข นไป) และถ ายส าเนาบ ตรข าราชการ ของผ ค าประก นพร อมท งผ ค าประก นร บรองสาเนาถ กต องมาด วย 1 ฉบ บ 4.8 หน งส อร บรองการท างาน หร อเอกสารอ นท เก ยวข องก บต าแหน งท สม คร จานวน 1 ฉบ บ สาเนาเอกสารท ย นในการสม ครผ สม ครต องลงนามร บรองเอกสารด วยตนเองท กฉบ บ ส าหร บการร บสม ครคร งน ให ผ สม ครค ดเล อกตรวจสอบและร บรองว าเป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไป และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บต าแหน งตรงตามประกาศร บสม คร และหากภายหล งปรากฏว าผ สม ครค ดเล อกรายใด ม ค ณสมบ ต ด งกล าวไม ครบถ วน เทศบาลนครนนทบ ร จะถ อว าเป นผ ขาดค ณสมบ ต ในการร บสม คร และไม ม ส ทธ ได ร บการบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร 5. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก เทศบาลนครนนทบ ร จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก ในว นพ ธท 22 กรกฎาคม 2558 ณ ป ายประกาศบร หารงานบ คคล ฝ ายบรรจ แต งต ง ช น 2 อาคาร 2 ส าน กงานเทศบาลนครนนทบ ร อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร และ หร อสอบถามรายละเอ ยดได ท โทรศ พท หมายเลข ต อ การดาเน นการค ดเล อก คณะกรรมการด าเน นการสรรหาและเล อกสรรบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาล นครนนทบ ร จะเป นผ ด าเน นการค ดเล อกตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการฯ ก าหนดไว ภายใต หล กเกณฑ และว ธ การ แห งประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐาน ท วไปเก ยวก บพน กงานจ าง 7. เกณฑ การต ดส น ผ ได ร บการค ดเล อกจะต องเป นผ ท ได ร บการค ดเล อกจากคณะกรรมการพ จารณาค ดเล อก บ คคลเพ อจ างเป นพน กงานจ างเทศบาลนครนนทบ ร ตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการฯ กาหนดไว - พน กงานจ างตามภารก จ ใช ว ธ การประเม นสมรรถนะโดยว ธ การสอบข อเข ยนและการสอบ ส มภาษณ 1. ภาคความร ความสามารถท วไป สอบข อเข ยน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - ความร เบ องต นเก ยวก บเทศบาล - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม - ข าวและเหต การณ ป จจ บ น 2. ความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง สอบข อเข ยน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - ทดสอบความร ความสามารถท ใช ในการปฏ บ ต งานในหน าท ตามท ก าหนดไว ในทะเบ ยนตาแหน งพน กงานจ าง (แนบท ายประกาศร บสม ครน ) 3. ภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - โดยว ธ การสอบส มภาษณ ผ ผ านการค ดเล อกจะต องเป นผ ท ได ร บคะแนนในแต ละภาค ไม ต ากว าร อยละ 60 - พน กงานจ างท วไป ใช ว ธ การประเม นสมรรถนะโดยว ธ การสอบส มภาษณ ๘. ระยะเวลา...

4 - 4 ไม เก น ๑ ป 8. ระยะเวลาการจ าง พน กงานจ างตามภารก จจะท าส ญญาจ างไม เก น 3 ป ส าหร บพน กงานจ างท วไปจะท าส ญญาจ าง จ งประกาศให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 17 ม ถ นายน พ.ศ (นายสมน ก ธนเดชาก ล) นายกเทศมนตร นครนนทบ ร

5 หน าท 1 ตาแหน งพน กงานจ างท ร บสม คร แนบท ายประกาศเทศบาลนครนนทบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร ประจาป งบประมาณ 2558 ลงว นท 17 ม ถ นายน 2558 สาน กปล ดเทศบาล พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยเจ าหน าท เป นเจ าหน าท ช นต นท ปฏ บ ต งานท ยากพอสมควร ได ร บปร ญญาตร 15,000 บร หารงานท วไป เก ยวก บการบร หารงานท วไปโดยควบค ม หร อเท ยบเท าไม ต ากว าน การจ ดการงานต างๆ หลายด าน เช น งานธ รการ ท กสาขาว ชาท ก.พ., ก.ค. หร อ งานบ คคล งานจ ดระบบงาน งานการเง นและบ ญช ก.จ.ร บรอง หร อทางอ นท ก.จ. งานพ สด งานจ ดพ มพ และแจกจ ายเอกสาร ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต งานระเบ ยบ แบบแผน งานรวบรวมข อม ล สถ ต เฉพาะต าแหน งน ได งานส ญญา เป นต น หร อ ปฏ บ ต งานเลขาน การ ท ยากพอสมควร เช น ร าง โต ตอบหน งส อ แปลเอกสาร เตร ยมเร อง และ เตร ยมการส าหร บ การประช ม บ นท กเร องเสนอ ท ประช มจดบ นท ก และ เร ยบเร ยงรายงาน การประช มทางว ชาการ และรายงานอ นๆ ท าเร องต ดต อก บหน วยงาน และบ คคลต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ ต ดตามผล การปฏ บ ต ตามมต ของท ประช ม หร อผลการปฏ บ ต ตามค าส งห วหน าส วนราชการ เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษาท าความสะอาด และแก ไข ม ความร ความสามารถและช านาญงาน 9,400 ข อข ดข องเล กๆ น อยๆ ในการใช รถยนต ด งกล าว ในหน าท และได ร บใบอน ญาต และปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชา ข บรถยนต ตามกฎหมาย ม ความร มอบหมาย ความสามารถและท กษะในงานท ปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อ ร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ

6 หน าท 2 สาน กการคล ง พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยน กว ชาการคล ง ปฏ บ ต งานทางว ชาการคล ง โดยควบค ม ปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ตรวจสอบการด าเน นงานต างๆ หลายด าน ไม ต ากว าน ทางพาณ ชยศาสตร หร อด านใดด านหน งเก ยวก บศ กษา ทางบ ญข เศรษฐศาสตร การว เคราะห ป ญหาการเง นและการคล ง กฎหมาย บร หารธ รก จ การคล ง ของเทศบาล และพ จารณาวางหล กเกณฑ การจ ดการการคล ง หร อทางอ น ปร บปร งว ธ การคล งของเทศบาล ให เป นไป ท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ การร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น ต าแหน งน ได การเก บร กษาเง นและฐานะการเง นของเทศบาล ควบค มการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ าย ควบค มการร บการจ าย การก ย มและการย มเง น สะสมของเทศบาล ควบค ม และด าเน นการ เก ยวก บการต ดเง นป การก นเง นไว จ ายเหล อมป และการขยายเวลาต ดฝากเง นงบประมาณ ควบค มการใช จ ายเง นงบประมาณของหน วยงาน ในส งก ดเทศบาล และการน าส งเง นรายได และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยเจ าพน กงาน ตรวจรายละเอ ยดของฎ กาและเอกสารประกอบ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวท./10,840 การคล ง ฎ กาใบน าส งเง นและเอกสารการคล งอ น เทคน คหร อเท ยบได ไม ต ากว าน ปวส./11,500 เช น ตรวจพ จารณาเหต ผลความจ าเป นในการ ทางการบ ญช เลขาน การ เบ กจ าย จ านวนเง น งบประมาณคงเหล อ เทคน คการตลาด การธนาคาร และความถ กต องครบถ วนของเอกสาร ธ รก จการเง น พาณ ชยการ หล กฐานอ น ๆ การจ ดล าด บเอกสารประกอบ การขาย การจ ดการ การบร หาร ฎ กา ตรวจจ านวนเง นประจ างวดหร อเง น ธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดสรร ตรวจความถ กต องของบ ญช ถ อจ าย หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า เง นเด อน ค าจ างตรวจเอกสารหล กฐานต างๆ ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ในการขอร บบ าเหน จบ านาญ เง นทดแทน ต าแหน งน ได หร อ เง นท าขว ญ เง นช วยเหล อต าง ๆ ตามส ทธ และ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตร เง นประเภทอ นในล กษณะเด ยวก นท ม ป ญหา ว ชาช พช นส งหร อเท ยบได

7 หน าท 3 ค านวณเวลาราชการและยอดเง นท จะต องจ าย ไม ต ากว าน ทางการบ ญช เก บฎ กาและเอกสารประกอบฎ กา เอกสารและ เลขาน การ เทคน คการตลาด หล กฐานการขอร บเง น หล กฐานการร บเง น การธนาคาร ธ รก จการเง น จ ดท าทะเบ ยนค มงบประมาณ ทะเบ ยนเง นย ม พาณ ชยการ การขาย การจ ดการ ทะเบ ยนค มการจ ายเง นบ าเหน จบ านาญ การบร หารธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ ทะเบ ยนเง นม ดจ าประก นส ญญาและเง น หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ช วยเหล อต างๆ ฯลฯ ร บผ ดชอบและจ ดท าฎ กา ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได เบ กเง น จ ดท ารายงานการเง นและรายงานต างๆ ตรวจสอบเร องราวการขออน ม ต เง นย ม ทดรองจ าย เง นย มสะสม ตลอดจนการเสนอ เร องราวเพ อเร งร ดต ดตามทวงถามเง นย ม ค างจ าย การต งงบประมาณชดใช เง นย ม เง นสะสม การขอก เง น ตรวจร บหล กฐาน การค าประก นส ญญาจ าง ส ญญาซ อขาย ช วยรวบรวมข อม ลต าง ๆ เก ยวก บงานใน หน าท ร างหน งส อโต ตอบเก ยวก บงาน ในหน าท ตอบป ญหาข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ ปฏ บ ต ต าง ๆ ของหน วยงานและหน วยงานอ น ท เก ยวข อง เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. ผ ช วยเจ าหน าท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการประกาศ ส ารวจ ร บแบบ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 จ ดเก บรายได แสดงรายการ ค าร อง ค าขอ หร อเอกสาร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบ ญช หล กฐานต างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถ กต อง พาณ ชยการเลขาน การ ครบถ วนในข นต น ช วยร บและน าส งเง นออกหล กฐาน การขาย การตลาด บร หารธ รก จ ลงบ ญช ทะเบ ยนต างๆ และต ดตามทวงถามเก ยวก บ การจ ดการท วไป (เฉพาะทางบร หารธ รก จ การจ ดเก บภาษ อากร ค าธรรมเน ยม ใบอน ญาตค าปร บ และการจ ดการ ท วไปต องม การศ กษา รายได จากทร พย ส นและรายได อ นๆ เช น ว ชาบ ญช มาไม น อยกว า 6 หน วยก ต) ภาษ โรงเร อน และท ด น ภาษ บ าร งท องท หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ภาษ ป าย ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตควบค มก จการค า ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตควบค มแผงลอย ใบอน ญาตควบค มการแต งผม ค าธรรมเน ยม ใบอน ญาตการท าน าแข งเพ อการค า ค าธรรมเน ยม

8 หน าท 4 ใบอน ญาตต งตลาดเอกชน ค าธรรมเน ยมใบอน ญาต ท าการโฆษณา และใช เคร องขยายเส ยง ค าธรรมเน ยมตรวจ ร กษาโรค ค าธรรมเน ยมเก บขยะม ลฝอย ค าธรรมเน ยมขนส งปฏ ก ล ค าธรรมเน ยม ควบค มการก อสร างอาคาร ค าธรรมเน ยม ร บรองส าเนาทะเบ ยนราษฎร ค าธรรมเน ยมอ นๆ ตามเทศบ ญญ ต ค าปร บผ ละเม ดกฎหมาย และเทศบ ญญ ต ค าอากรฆ าส ตว ค าธรรมเน ยมโรงฆ าส ตว ค าธรรมเน ยม โรงพ กส ตว ค าร บจ างฆ าส ตว ค าเช าอาคาร พาณ ชย ค าเช าโรงมหรสพ ค าเช าตลาดสด ค าเช าแผงลอย ค าท วางขายของในท สาธารณะ ดอกเบ ยเง นฝากกองท น ส งเสร มก จการ เทศบาลและเง นฝากธนาคาร ค าจ าหน าย เวชภ ณฑ ค าร องต าง ๆ ค าธรรมเน ยม การโอนส ทธ การเช า และค าชดเชยต าง ๆ เป นต น การเก บร กษาหร อค นหาเอกสาร หล กฐานและเร องอ นๆ ของผ เส ยภาษ อากร ค าธรรมเน ยมหร อรายได อ น ๆ รวบรวม ข อม ลพ อจ ดท ารายงาน ลงรห สใบแสดง รายการเส ยภาษ และปฏ บ ต หน าท เก ยวข อง 4. ผ ช วยเจ าหน าท ช วยตรวจความถ กต องข นต นของฎ กา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หร อ 9,400 การคล ง เอกสารประกอบฎ กา ใบน าส งเง น เอกสารการ เท ยบได ไม ต ากว าน ทางบ ญช ขอก นเง น และเอกสารการคล งอ นๆ ในรายการ พาณ ชยการ เลขาน การ ท ง าย ๆ โดยท วไป เช น ตรวจจ านวนเง น การตลาด การขาย การเง น ลายม อช อผ เบ ก แบบฎ กา และรห สต าง ๆ การธนาคาร การจ ดการ ภาษ ห ก ณ ท จ ายปรากฎในฎ กา ตรวจร บฎ กา การบร หารธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ แยกประเภทฎ กา จ ดเก บฎ กา และเอกสาร หร อ ทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ประกอบฎ กา ช วยตรวจสอบความถ กต อง ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ของบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน ค าจ าง ตรวจสอบ ส าหร บต าแหน งน ได

9 หน าท 5 เอกสารหล กฐานข นต นต าง ๆ ในการขอร บ บ าเหน จบ านาญ เง นทดแทนเง นท าขว ญ และเง นประเภทอ นในรายการท ง าย ๆ ช วย ค านวณเวลาราชการและยอดเง นท จะต องจ าย รวบรวมสถ ต ต วเลขต าง ๆ ช วยร างหน งส อ โต ตอบเก ยวก บงานในหน าท ท ไม ยาก และปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข อง 5. ผ ช วยช างโยธา ช วยปฏ บ ต งานด านช างโยธาเก ยวก บการ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 ช วยออกแบบการควบค มการก อสร างและ หร อเท ยบเท าไม ต ากว าน ทาง บ าร งร กษาด านช างโยธา การวางโครงการ ช างก อสร าง ช างส ารวจ ก อสร างในงานด านช างโยธา เช น ทางสะพาน ช างโยธา สถาป ตยกรรม ท อระบายน า ช วยปฏ บ ต งานส ารวจต างๆ เทคน คว ศวกรรมโยธา เก ยวก บงานช างโยธาค ดลอกแบบ เข ยนแบบ เทคน คว ศวกรรมส ารวจ ค านวณสาม ญ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง เทคน คสถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได พน กงานจ างท วไป 1. เจ าหน าท ปฏ บ ต งานข นต นเก ยวก บงานส ารวจท ไม ยาก ว ฒ ม ธยมศ กษาตอนต น 9,000 สารวจข อม ล ภายใต การก าก บตรวจสอบโดยใกล ช ด (ม.3/ม.ศ.3) หร อเท ยบเท า หร อตามค าส งและปฏ บ ต งานอ นท ได ร บ มอบหมาย 2. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไปและปฏ บ ต งาน ว ฒ ม ธยมศ กษาตอนต น 9,000 เม อได ร บการ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย (ม.3/ม.ศ.3) หร อเท ยบเท า บรรจ แต งต ง 2.1 ท าหน าท จ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะม ลฝอย เป นพน กงานจ าง ตามบ านเร อนท อย อาศ ยและบร ษ ทห างร าน ข อ (2.1) ต องม อาคารพาณ ชย สถานประกอบการท งเอกชน เง นสดค าประก น และราชการครอบค มพ นท ในเขตเทศบาล เป นจานวนเง น 2.2 ท าหน าท จ ดเก บค าธรรมเน ยมจอดรถยนต 10,000 บาท และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ผ บ งค บบ ญชา มอบหมาย

10 หน าท 6 สาน กการช าง พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยว ศวกรโยธา ช วยในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการออกแบบ 1.ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 และค านวณ พ จารณาการตรวจสอบ ไม ต ากว าน ทางว ศวกรรมโยธา ค นคว า ทดสอบ ว เคราะห และว จ ย วางโครง ว ศวกรรมชลประทาน ว ศวกรรมส ขาภ บาล การก อสร าง ให ค าปร กษาแนะน าในงานว ศกรรม ว ศวกรรมส ารวจ หร อทางอ นท ก.ท. โยธา เช น อาคารโรงงาน อ ตสาหกรรม ถนน ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ สะพาน ท าเท ยบเร อ อ เร อ หร อคานเร อ ต าแหน งน ได และได ร บใบอน ญาตเป น ก าแพงค นด น โครงสร างส าหร บรองร บถ งน า ผ ประกอบว ชาช พว ศวกรรมควบค ม (ก.ว.) ถ งน าม น ถ งเก บของเหลว อ โมงค สาธารณะ และส ารวจออกแบบ ว เคราะห ข อม ล ทางว ศวกรรมโยธา และท เก ยวก บการผ งเม อง เพ อวางโครงการด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ และระบบคมนาคม และการขนส ง ประเภท ทางหลวง เทศบาล สนามบ น ทางว ง สระว ายน า สาธารณะ งานผล ตน าประปา เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยว ศวกรไฟฟ า เป นเจ าหน าท ช นต นท าหน าท ค านวณ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน 15,000 ออกแบบ ก าหนดรายละเอ ยด และประมาณราคา ทางว ศวกรรมไฟฟ า หร อทางอ นท ก.ท. ในการสร าง ซ อม และต ดต งเก ยวก บไฟฟ า ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ แก ไขปร บปร ง ตรวจซ อมเคร องจ กรเคร องม อ ส าหร บต าแหน งน ได และได ร บ เคร องใช เก ยวก บว ศวกรรมไฟฟ า ช วยว ศวกร ใบอน ญาตเป นผ ประกอบว ชาช พ ระด บส งในการปฏ บ ต งาน เก ยวก บว ศวกรรม ว ศวกรรมควบค ม (ก.ว.) ไฟฟ า และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. ผ ช วยสถาปน ก ศ กษารายละเอ ยดเพ อค านวณร างแบบ 1. ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ออกแบบ เข ยนแบบ และประมาณราคา ไม ต ากว าน ทางสถาป ตยกรรม เก ยวก บการก อสร าง และตกแต งอาคาร หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว า สถานท และการผ งเม อง ควบค ม ตรวจสอบ ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ตรวจสอบ แนะน า แก ไข การปฏ บ ต งาน ต าแหน งน ได และได ร บอน ญาต เก ยวก บการเข ยนแบบท อย ใน เป นผ ประกอบว ชาช พสถาป ตยกรรม ความร บผ ดชอบ ควบค มการก อสร าง ควบค ม (ก.ส.) และตกแต งอาคาร ให ถ กต องตามแบบ และหล กสถาป ตยกรรมไทย หร อสากล และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

11 หน าท 7 4. ผ ช วยน กว ชาการ เป นเจ าหน าท ข นต นปฏ บ ต งานท ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ส ขาภ บาล ยากพอสมควรเก ยวก บงานว ชาการ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว า ส ขาภ บาล โดยปฏ บ ต หน าท อย างใด น ทางสาธารณส ขศาสตร ว ทยาศาสตร อย างหน งหร อหลายอย าง เพ อส งเสร ม เน นว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล และพ ฒนาการส ขาภ บาล ซ งหมายความ ว ทยาศาสตร สาธารณส ข ว ทยาศาสตร รวมถ งการอนาม ย ท เก ยวข องก บสภาวะ อนาม ยและส งแวดล อม ว ทยาศาสตร ของส งแวดล อมท วๆ ไป อ นม ผลกระทบ ส ขภาพ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ต อช ว ตความเป นอย ของประชาชน ว ศวกรรมศาสตร เน นทางว ศวกรรม เพ อสน บสน นงานสาธารณส ขข นม ลฐาน ส ขาภ บาล ว ศวกรรมส งแวดล อม ของช มชน เช น ร วมศ กษา ค นคว า หร อทางอ นท ก.อบต. ก าหนดว า เพ อการว เคราะห ว จ ยวางแผน ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งได งานว ชาการส ขาภ บาล เพ อพ จารณา เก ยวก บป ญหาและว ธ แก ไข รวมท ง การก าหนดมาตรฐาน งานส ขาภ บาล ปฏ บ ต งาน ทางด านส ขาภ บาล โดยให ค าแนะน า ตรวจสอบ เก ยวก บ การปฏ บ ต งานด านส ขาภ บาล เช น การจ ดการน าเส ย การจ ดการขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ลอย างเป นระบบเบ ดเสร จ การจ ด ส ขาภ บาลอาหาร การจ ดอาคาร สถานท และการปร บปร ง แก ไข ส งแวดล อมท วไป และ เหต ร าคาญอ นๆ แนะน าและควบค ม การด าเน นงาน ของสถานท จ าหน าย อาหาร เคร องด มและน าแข ง ให เป นไป ตาม มาตรฐานท ก าหนดไว ตลอดจน การเผยแพร อบรมก จกรรมส ขาภ บาล แก เจ าหน าท ท เก ยวข องและประชาชน อาจปฏ บ ต งานร กษาพยาบาล งานว ชาการ ส งเสร มส ขภาพ งานว ชาการ ควบค มโรค เช น การตรวจช นส ตรโรค การบ าบ ดร กษา

12 หน าท 8 ผ ป วย โรคทางเด นอาหาร การส งเสร ม ภาวะโภชนาการ การท าลาย แหล งแพร เช อ พาหะน าโรค การควบค ม แมลงน าโรค การเสร มสร างภ ม ค มก นโรค เพ อประโยชน ในการยกระด บมาตรฐาน การสาธารณส ขของช มชน และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 5. ผ ช วยเจ าพน กงาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ธ รการ และงานสารบรรณท ต องใช ความร ทาง หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ท กสาขา 11,500/ปวส. เทคน คหร อว ชาการ ตามท ได ร บมอบหมาย ท ก.พ.ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรองซ งศ กษา เช น ร างโต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า รวบรวม ข อม ลและสถ ต ท ต องใช 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม ความร ทางเทคน คหร อว ชาการ ทางด านการใช คอมพ วเตอร ด านใดด านหน งการเก บร กษา จากหน วยงานของร ฐ สถาบ นการศ กษา จ ดท าทะเบ ยน ยานพาหนะการโอน ของร ฐหร อเอกชนท ได ร บการร บรอง กรรมส ทธ ต ดตามให ม การซ อมบ าร ง จากทางราชการหร อหน วยงานของร ฐ ร กษาซ อมแซม ตามก าหนดเวลา ท ใช เวลาการฝ กอบรมไม น อยกว า 12 ช วโมง ท ฝ ายเทคน คก าหนดไว จ าหน าย หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนด ว าใช เป น ยานพาหนะ ท ช าร ดเส อมสภาพ ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได และการเบ กจ ายพ สด ทางช าง หร อ การตรวจสอบ หร อเปล ยนแปลงรายการ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง เก บร กษาและให บร การเอกสารส าค ญ หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ท กสาขา ของทางราชการ การรวบรวมข อม ล หร อ ท ก.พ.ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรอง จ ดเตร ยมเอกสาร และจดบ นท ก รายงาน ซ งศ กษาว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า การประช มเป นต น และปฏ บ ต หน าท 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม อ นท เก ยวข อง ทางด านการใช คอมพ วเตอร จากหน วยงานของร ฐ สถาบ นการศ กษา ของร ฐ หร อเอกชนท ได ร บการร บรอง จากทางราชการหร อหน วยงานของร ฐ ท ใช เวลาการฝ กอบรม ไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนด ว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

13 หน าท 9 6. ผ ช วยนายช างโยธา เป นเจ าหน าท ช นต นปฏ บ ต งานท 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ค อนข างยากเก ยวก บงานช างโยธาตามท หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. ได ร บมอบหมาย เช น การช วยออกแบบ ว ศวกรรมโยธา เทคน คว ศวกรรมส ารวจ การควบค มการก อสร าง และบ าร งร กษา เทคน คสถาป ตยกรรม สถาป ตยกรรม ด านช างโยธา การวางโครงการก อสร าง ช างก อสร าง ช างส ารวจ ช างโยธาก อสร าง ในงานด าน ช างโยธา การให ค าปร กษา หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว าใช เป น แนะน าท เก ยวก บงานด านโยธา เช น ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ทาง สะพาน ช องน า อาคาร อ โมงค เข อน 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง อาคารชลประทาน อาคารการประปา หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค ท าเท ยบเร อ สนามบ น และส งก อสร าง ว ศวกรรมโยธา เทคน คว ศวกรรมส ารวจ อ น ๆ เป นต น ปฏ บ ต งานส ารวจต างๆ เทคน คสถาป ตยกรรม สถาป ตยกรรม เก ยวก บงานด านช างโยธา เช น ส ารวจทาง ช างก อสร าง ช างส ารวจ เพ อการก อสร าง ส ารวจและทดลอง ช างโยธาก อสร าง หร อทางอ นท ก.ท. ว สด ทดลองหาค ณสมบ ต ของด น ส ารวจ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ หาข อม ลการจราจร ส ารวจทางอ ทกว ทยา ส าหร บต าแหน งน ได ส ารวจทางอ ต น ยมว ทยา ค ดลอกแบบ เข ยนแบบ ค านวณสาม ญ ซ อมสร างว สด คร ภ ณฑ เคร องม อ เคร องใช และอ ปกรณ ในการส ารวจทดลองท กชน ดให ได มาตรฐาน เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 7. ผ ช วยนายช างไฟฟ า เป นเจ าหน าท ช นต นปฏ บ ต งานท 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ค อนข างยากเก ยวก บงานช างไฟฟ าท หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. ค อนข างม ความย งยากทางเทคน คตามท ว ศวกรรมไฟฟ า เทคน คเคร องเย น ได ร บมอบหมาย เช น ตรวจทดสอบ และปร บอากาศ อ เล กโทรน กส สร างส วนประกอบ ซ อม ประกอบ ด ดแปลง หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดไว ใช เป น แก ไข ต ดต ง และบ าร งร กษาเคร องจ กร ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได เคร องม อเคร องใช ท เก ยวก บไฟฟ าท ต องใช หร อ ความละเอ ยดแม นย า และเทคน ค 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พอสมควร ช วยค านวณรายการและ หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางช างไฟฟ า ประมาณราคา ในการด าเน นงานด งกล าว ช างเคร องเย น และปร บอากาศ รวบรวมข อม ล และประว ต การซ อมและ อ เล กโทรน กส หร อทางอ นท ก.ท. ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

14 หน าท ผ ช วยนายช าง ปฏ บ ต งานท ค อนข างยาก เก ยวก บ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. เข ยนแบบ งานช างเข ยนแบบตามท ได ร บมอบหมาย หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. โดยปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน ง หร อ ว ศวกรรมโยธา ช างก อสร าง ช างโยธา หลายอย าง เช น เข ยนแบบ แนวทางและ ช างเข ยนแบบ เทคน คสถาป ตยกรรม ระด บของทางแบบแปลนและร ปด านข าง สถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท. ของอาคารผ งบร เวณร ปต ดง ายๆ ของแบบ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ โครงสร าง ของอาคาร สะพาน เข อน ต าแหน งน ได หร อ อาคารการประปา เป นต น ค ดลอก 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง หร อเข ยนแผนท ต างๆ เช น แผนท แสดง หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค เส นทาง แนวทางแสดงภ ม ประเทศ ว ศวกรรมโยธา ช างก อสร าง ก อสร าง รวมท งเข ยนต วอ กษรและอ นๆ ช างโยธา ช างเข ยนแบบ สถาป ตยกรรม และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง เทคน คสถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได 9. ผ ช วยช างไฟฟ า ช วยในการต ดต ง ประกอบ ด ดแปลง ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 ปร บปร ง บ าร งร กษา ซ อมแซมเคร องจ กร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางช างไฟฟ า เคร องม อ เคร องใช ท เก ยวก บไฟฟ า เบ กจ าย ช างอ เล กโทรน กส หร อทางอ นท จ ดเก บ ร กษาเคร องม อ เคร องใช และว สด ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งานรวบรวม เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ข อม ลเก ยวก บงานในหน วยงานและปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 10. ผ ช วยช างศ ลป ช วยออกแบบเข ยนภาพประกอบ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หร อเท ยบได 9,400 ค าบรรยาย และภาพโฆษณา ไม ต ากว าน ทางช างศ ลป สถาป ตยกรรม เข ยนโปสเตอร เข ยนแผนภ ม ศ ลปะประย กต ศ ลปกรรมออกแบบ แสดงข อม ลทางสถ ต เข ยนภาพ ผล ตภ ณฑ ว จ ตรศ ลป หร อทางอ นท แสดงก จกรรม และผลงานของหน วยงาน ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ เข ยนประกาศน ยบ ตร ช วยออกแบบ ส าหร บต าแหน งน ได ปกหน งส อ และเอกสารต างๆ เข ยนภาพ และประด ษฐ ต วอ กษร เพ อท าแม พ มพ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

15 หน าท พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถ และความช านาญ 9,400 รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล กๆ น อยๆ งานในหน าท และได ร บใบอน ญาต ในการใช รถยนต ด งกล าวและปฏ บ ต งาน ข บรถยนต ตามกฎหมาย ม ความร อ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ความสามารถ และท กษะ ในงานท จะปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อร บรองจาก หน วยงานหร อส วนราชการ 12. พน กงานข บ ข บเคร องจ กรกลขนาดเบา ตลอดจน ม ความร ความช านาญ ในการข บ 9,400 เคร องจ กรกลขนาดเบา บ าร งร กษา และแก ไขข อข ดข องเล กๆ เคร องจ กรกลขนาดเบาได เป นอย างด และ น อยๆ ของเคร องจ กรกลขนาดเบา ได ร บใบอน ญาตข บรถตามกฎหมาย หร อปฏ บ ต งานอ นใด ท เก ยวข อง และม ความร ความสามารถ และท กษะ และปฏ บ ต งานตามท ผ บ งค บบ ญชา ในงานท จะปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป มอบหมาย โดยจะต องม หน งส อร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไป ม ความร ความสามารถเหมาะสม 9,000 และปฏ บ ต งาน ตามท ผ บ งค บบ ญชา ในการปฏ บ ต หน าท มอบหมาย 2. คนสวน ปฏ บ ต งานด แลบ าร งร กษาสนามหญ า ม ความสามารถเหมาะสม ในการปฏ บ ต 9,000 สวนหย อม สวนสาธารณะ สวนไม ดอก งานในหน าท ม ความร จ ดสวนหย อม หร องานอ นใดท เก ยวข อง และปฏ บ ต งาน ไม ดอก ไม ประด บ ไม ด ด ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย สาน กการสาธารณส ขและส งแวดล อม พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยน กว ชาการ ปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งหร อ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว า 15,000 ส ขาภ บาล หลายอย าง เพ อส งเสร มและพ ฒการ น ทางสาธารณส ขศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล ซ งหมายความรวมถ งการ เน นว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล การอนาม ยท เก ยวข องก บสภาวะของ ว ทยาศาสตร สาธารณส ข ว ทยาศาสตร ส งแวดล อมท วๆไป อ นม ผลกระทบต อ อนาม ยและส งแวดล อม ว ทยาศาสตร ช ว ตความเป นอย ของประชาชนเพ อสน บสน น ส ขภาพ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม งานสาธารณส ขข นม ลฐานของช มชน เช น ว ศวกรรมศาสตร เน นทางว ศวกรรม ร วมศ กษาค นคว าเพ อการว เคราะห ว จ ย ส ขาภ บาล ว ศวกรรมส งแวดล อม วางแผนงานว ชาการส ขาภ บาลเพ อ หร อทางอ นท ก.อบต. ก าหนดว า เพ อพ จารณาเก ยวก บป ญหาและว ธ แก ไข ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งได รวมท งการก าหนดมาตรฐานงานส ขาภ บาล ปฏ บ ต งานทางด านส ขาภ บาลโดยให ค าแนะน า

16 หน าท 12 ตรวจสอบเก ยวก บการปฏ บ ต งานด านส ขาภ บาล เช น การจ ดการน าเส ย การจ ดการขยะ ม ลฝอย ส งปฏ ก ลอย างเป นระบบเบ ดเสร จ การจ ดส ขาภ บาลอาหารการจ ดอาคาร สถานท และการปร บปร งแก ไขส งแวดล อมท วไป และเหต ร าคาญอ นๆ แนะน าและควบค ม การด าเน นงานของสถานท จ าหน ายอาหาร เคร องด มและน าแข งให เป นไปตามมาตรฐาน ท ก าหนดไว ตลอดจนการเผยแพร อบรม ก จกรรมส ขาภ บาลแก เจ าหน าท ๆ เก ยวข อง และประชาชน อาจปฏ บ ต งานร กษาพยาบาล งานว ชาการส งเสร มส ขภาพ งานว ชาการ ควบค มโรค เช นการตรวจช นส ตรโรค การบ าบ ดร กษาผ ป วยโรคทางเด นอาหาร การส งเสร มภาวะโภชนาการการท าลาย แหล งแพร เช อพาหะน าโรคการควบค ม แมลงน าโรค การเสร มสร างภ ม ค มก นโรค เพ อประโยชน ในการยกระด บมาตรฐาน การสาธารณส ขของช มชน และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยน กว ชาการ ปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งหร อ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน 15,000 ส งแวดล อม หลายอย าง เช น ส ารวจ เก บรวบรวมข อม ล ทางเศรษฐศาสตร ร ฐศาสตร ประชากรศาสตร ศ กษาว เคราะห ว จ ยเก ยวก บสภาวะ ส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา ภ ม ศาสตร แวดล อมประเภทต างๆ เช น การว เคราะห การบร หารการศ กษา สถ ต โบราณคด ค ณภาพน าค ณภาพอากาศ เส ยง สารเป นพ ษ สถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง การเกษตร และอ น ๆ เพ อเป นแนวทางในการ วนศาสตร การประมง เคม ช วว ทยา ก าหนดนโยบายและแผนงานด าน ฟ ส กส ส ขาภ บาล อาช วอนาม ย ส งแวดล อม ให ค าปร กษาแนะน า ส ง ว ทยาศาสตร การแพทย ว ศวกรรมศาสตร ส งเสร มเผยแพร ให ม การป องก นและร กษา ส งแวดล อม หร อทางอ นท ก.จ. ค ณภาพส งแวดล อม ช วยน กว ชาการ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต. เฉพาะส าหร บ ส งแวดล อมระด บส งในการศ กษาตรวจสอบ ต าแหน งน ได และว เคราะห รายงานผลกระทบส งแวดล อม ของโครงการพ ฒนาประเภทต าง ๆ ท ง ของร ฐบาลและเอกชนอ นจะม ผลกระทบ

17 หน าท 13 กระเท อนต อค ณภาพส งแวดล อม เช น ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส ง ผลกระทบจากการพล งงาน ผลกระทบ จากการเกษตรกรรม ผลกระทบจาก โรงงานอ ตสาหกรรม เพ อให เป นไปตาม มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม ตรวจเหต เด อดร อนร าคาญและว น จฉ ยข อเท จจร ง ในกรณ ท ม ผ ร องเร ยนอ นเก ยวก บป ญหา ส งแวดล อมเป นพ ษ เช น น าเส ย เส ยงรบกวน เขม าคว น กล นเหม น เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถและช านาญ 9,400 รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล ก ๆ น อย ๆ ในหน าท และได ร บใบอน ญาต ในการใช รถยนต ด งกล าว และปฏ บ ต งานอ นใด ข บรถยนต ตามกฎหมายม ความร ท เก ยวข องและปฏ บ ต งานตามท ความสามารถและท กษะในงานท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยต องม หน งส อร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. พน กงานข บ ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถและความช านาญงาน 9,000 รถยนต ท วไป รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล ก ๆ น อย ๆ ในหน าท และได ร บใบอน ญาตข บรถยนต ในการใช รถยนต ด งกล าวและปฏ บ ต ตามกฏหมาย งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย 2. คนงานประจารถขยะ ปฏ บ ต หน าท จ ดเก บขยะม ลฝอยตาม ม ความร ความสามารถเหมาะสมในการ 9,000 อาคารบ านเร อนและท รองร บขยะม ลฝอย ปฏ บ ต หน าท การน าขยะม ลฝอยไปท าลายย งท ท าลาย และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไปและ ม ความร ความสามารถเหมาะสมในการ 9,000 ปฏ บ ต งานตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ปฏ บ ต หน าท 4. คนงานประจารถ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการให บร การ ม ความร ความสามารถ 9,000 ด ดส งปฏ ก ล ด ดส งปฏ ก ลตามอาคารบ านเร อนโดย เหมาะสมในการปฏ บ ต หน าท ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

18 หน าท 14 สำน กกำรศ กษำ พน กงำนจ ำงตำมภำรก จ 1. ผ ช วยเจ าพน กงาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการและงานสารบรรณ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตร 10,840/ปวท. ธ รการ ต องใช ความร ทางเทคน คหร อว ชาการ ว ชาช พเทคน คหร อเท ยบได 11,500/ปวส. ตามท ได ร บมอบหมาย เช น ร างโต ตอบ บ นท ก ไม ต ากว าน ท กสาขา ท ก.พ. ย อเร อง รวบรวมข อม ล และสถ ต ท ต องใช ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรอง ซ งศ กษา ความร ทางเทคน คหร อว ชาการด านใดด านหน ง ว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า ได แก ความร เก ยวก บงานช างสาขาต างๆ 6 หน วยก ต หร อผ านการ ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตรการแพทย ฝ กอบรมทางด านการใช หร อเศรษฐก จและส งคม ฯลฯ การเก บร กษา คอมพ วเตอร จากหน วยงานร ฐ จ ดท าทะเบ ยนยานพาหนะ การโอนกรรมส ทธ สถาบ นการศ กษาของร ฐ ต ดตามให ม การซ อมบ าร งร กษา ซ อมแซม หร อเอกชนท ได ร บ ตามก าหนดเวลาท ฝ ายเทคน คก าหนดไว การร บรองจากทางราชการ จ าหน ายยานพาหนะท ช าร ดเส อมสภาพ หร อหน วยงานของร ฐ และการเบ กจ ายพ สด ทางช าง การตรวจ ท ใช เวลาการฝ กอบรม สอบลงหร อเปล ยนแปลงรายการ เก บร กษา ไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อ และให บร การเอกสารส าค ญของทางราชการ ทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เช นทะเบ ยนประว ต ข าราชการ ทะเบ ยน เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ท เก ยวก บการค าและอ ตสหกรรมและ ต าแหน งน ได หร อ งานทะเบ ยนเอกสารเก ยวก บส ทธ ต างๆ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตร รวบรวมข อม ลหร อจ ดเตร ยมเอกสาร ว ชาช พช นส งหร อเท ยบได ไม ต า และจดบ นท กรายงานการประช ม เป นต น กว าน ท กสาขา ท ก.พ. ก.ค. และการปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง หร อ ก.ท. ร บรอง ซ งม ว ชา คอมพ วเตอร มาไม น อยกว า 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม ทางด านการใช คอมพ วเตอร จาก หน วยงานของร ฐ สถาบ น การค าของร ฐหร อเอกชนท ได ร บการร บรองจากทางราชการ หร อหน วยงานของร ฐท ใช เวลาไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

19 หน าท แม คร ว ท าหน าท จ ดเตร ยมอาหาร ด แลร กษาอ ปกรณ ม ความเหมาะสมในการปฏ บ ต 9,400 เคร องม อเคร องใช เก ยวก บงานด งกล าว หร อ หน าท การคร วเร อน ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต หน าท อ นใดท เก ยวข องส าหร บก จการ และม ท กษะในงานท จะต องปฏ บ ต อย างใดอย างหน งของทางราชการ และปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อ งานตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. ภารโรง เป ด-ป ด ส าน กงาน ท าความสะอาดบร เวณ ม ความร ความสามารถเหมาะสม 9,000 อาคารสถานท และทร พย ส นทางราชการม ให ในการปฏ บ ต หน าท ส ญหายหร องานอ นใดท เก ยวข อง และปฏ บ ต งาน ตามผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน เจ าพน กงานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณท ต องใช ความร ทาง เทคน คหร อว ชาการ ซ งม เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน...... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย และโรงเร ยนบ านโนนสวาง อาเภอน าย น ม ความประสงค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ... ด วยองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ จะด าเน นการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อ บรรจ และแต

More information

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ เร อง ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

*************************************************************

************************************************************* ข นตอนการขอเบ กเง นค าร กษาพยาบาล (กรณ ผ ม ส ทธ สารองจ ายเง นค าร กษาพยาบาลไปก อน) 1. กรอกข อม ลลงในใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลของพน กงานส วนท องถ น (แบบ ร.บ.3) ให ถ กต องครบถ วน ตามข นตอนการปฏ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 0 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 -------------------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประสงค ร บสม ครสอบแข งข

More information

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ประกาศโรงพยาบาลราชว ถ เร อง ขยายเวลาร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ๑ อ ตรา ตาแหน งน กทร พยากรบ คคล ๑ อ ตรา ตาแหน งเจ าหน าท บร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร อง ประกาศร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ ดจ างปฏ บ ต งานธ รการโรงเร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานธ รการ ส าน กงานปล ด อบต.

แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานธ รการ ส าน กงานปล ด อบต. แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานธ รการ ส าน กงานปล ด อบต. - การเป ดผน กซอง / ตรวจเอกสาร - ลงร บหน งส อ ( สร ปความ ) - กล นกรองเร อง ( น าเสนอ ) - ใส แฟ ม - น าเสนอหน งส อเข าท กฉบ บ น าเสนอผ บร หาร - รองปล ด

More information

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา ประกาศเทศบาลเม องบ านสวน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง ป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 3 ด วยเทศบาลเม องบ านสวน จะดาเน นการ ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป น พน กงานจ าง ป งบประมาณ

More information