๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง...

Size: px
Start display at page:

Download "๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง..."

Transcription

1 ประกาศเทศบาลนครนนทบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร ประจาป งบประมาณ ด วยเทศบาลนครนนทบ ร จะด าเน นการค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานจ างในต าแหน ง ท ว างตามกรอบอ ตราก าล ง 3 ป ของพน กงานจ าง (งบประมาณ ) เพ อปฏ บ ต งานตามภารก จ และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของเทศบาลนครนนทบ ร อาศ ยอ านาจตามความในข อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 และ 28 แห งประกาศคณะกรรมการ พน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บพน กงานจ าง ประกอบก บมต คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ในการประช มคร งท 10/2555 เม อว นท 26 ก นยายน 2555 จ งประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นพน กงานจ าง ด งต อไปน ๑. ประเภทของพน กงานจ าง ท จะดาเน นการค ดเล อกเพ อจ างเป นพน กงานจ าง ๑.๑ พน กงานจ างตามภารก จ ๑.๑.๑ ตาแหน งสาหร บผ ม ค ณว ฒ (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) ๑.๑.๒ ตาแหน งสาหร บผ ม ท กษะ (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) ๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ตาแหน งท ร บสม ครตามรายละเอ ยดแนบท าย) 2. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ผ สม ครค ดเล อกซ งจะได ร บการจ างเป นพน กงานจ าง ต องม ค ณสมบ ต ท วไป และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ด งต อไปน 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป ผ สม ครค ดเล อกต องม ค ณสมบ ต ท วไป และไม ม ล กษณะต องห าม ตามประกาศ คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บ พน กงานจ าง ด งน (1) ม ส ญชาต ไทย (2) ม อาย ไม ต ากว า 18 ป และไม เก น 60 ป (3) ไม เป นบ คคลล มละลาย (4) ไม เป นผ ม กายท พพลภาพจนไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ไร ความสามารถหร อ จ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หร อเป นโรคตามท กาหนดไว ในประกาศกาหนดโรคท เป นล กษณะต องห ามเบ องต น สาหร บพน กงานเทศบาล ด งน (ก) โรคเร อนในระยะต ดต อหร อในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจแก ส งคม (ข) ว ณโรคในระยะอ นตราย (ค) โรคเท าช าง...

2 - 2 - (ค) โรคเท าช างในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจแก ส งคม (ง) โรคต ดยาเสพต ดให โทษ (จ) โรคพ ษส ราเร อร ง (5) ไม เป นผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง กรรมการพรรคการเม อง หร อเจ าหน าท ในพรรคการเม อง (6) ไม เป นผ ดารงตาแหน งผ บร หารท องถ น คณะผ บร หารท องถ น สมาช กสภาท องถ น (7) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ด ให จ าค กเพราะกระท า ความผ ดทางอาญา เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (8) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากราชการ ร ฐว สาหก จหร อ หน วยงานอ นของร ฐ (9) ไม เป นข าราชการหร อล กจ างของส วนราชการ พน กงานหร อล กจ างของ หน วยงานอ นของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อพน กงานหร อล กจ างของราชการส วนท องถ น 2.2 ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ผ สม ครค ดเล อกต าแหน งใดจะต องเป นผ ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน น ตามท เทศบาลนครนนทบ ร กาหนดแนบท ายประกาศร บสม ครน 3. การสม ครค ดเล อกและสถานท ร บสม คร 3.1 ให ผ ประสงค จะสม ครค ดเล อกขอร บใบสม ครและย นใบสม ครพร อมหล กฐานด วยตนเอง ได ท งานการสอบและบรรจ แต งต ง ส าน กปล ดเทศบาล ช น 3 ส าน กงานเทศบาลนครนนทบ ร อาคาร 2 อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร ต งแต ว นท 18 ม ถ นายน 2558 ถ งว นท 15 กรกฎาคม 2558 ต งแต เวลา น. และเวลา น. (เว นว นหย ดราชการ) 3.2 ผ สม ครค ดเล อกม ส ทธ เล อกตาแหน งท สม ครได คนละ 1 ตาแหน งเท าน น 4. เอกสารและหล กฐานท จะต องนามาย นพร อมใบสม คร 4.1 ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและใบส าค ญทางทหาร จ านวนอย างละ 1 ฉบ บ (พร อมลายม อช อผ สม ครร บรองสาเนาถ กต อง) 4.2 ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวก และไม ใส แว นตาด า ขนาด 1 น ว ถ ายคร งเด ยวก น ไม เก น 6 เด อน น บแต ว นร บสม คร จานวน 3 ร ป และให ผ สม ครเข ยน ช อ-สก ล ท ด านหล งร ปถ าย 4.3 ส าเนาทะเบ ยนบ านฉบ บเจ าบ าน (ทร.14) จ านวน 1 ฉบ บ (พร อมลายม อช อ ส าเนาถ กต อง) ในกรณ ท ม การเปล ยนแปลง ช อ-สก ล หร อสถานภาพสมรส และอ น ๆ ท ไม ตรงก บส าเนา ทะเบ ยนบ านให แนบสาเนาหล กฐานท เก ยวข องมาด วย 4.4 ใบร บรองแพทย ท ร บรองว าไม เป นโรคต องห ามตามท ก าหนดไว ในประกาศก าหนด โรคท เป นล กษณะต องห ามเบ องต น สาหร บพน กงานเทศบาล 4.5 ส าเนาใบค ณว ฒ การศ กษา (ภาษาไทย) ท แสดงว าเป นผ ม ว ฒ การศ กษาตรงตามค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งท สม คร จ านวน 1 ฉบ บ โดยจะต องส าเร จการศ กษาและได ร บอน ม ต จากผ ม อ านาจ อน ม ต ภายในว นท ป ดร บสม คร 4.6 ส าเนาใบอน ญาตข บข รถยนต ของกรมการขนส งทางบก จ านวน 1 ฉบ บ (กรณ ต าแหน ง พน กงานข บรถยนต ) 4.๗ ผ ค าประก น...

3 ผ ค าประก น (ต องเป นข าราชการ ระด บ 4 ข นไป) และถ ายส าเนาบ ตรข าราชการ ของผ ค าประก นพร อมท งผ ค าประก นร บรองสาเนาถ กต องมาด วย 1 ฉบ บ 4.8 หน งส อร บรองการท างาน หร อเอกสารอ นท เก ยวข องก บต าแหน งท สม คร จานวน 1 ฉบ บ สาเนาเอกสารท ย นในการสม ครผ สม ครต องลงนามร บรองเอกสารด วยตนเองท กฉบ บ ส าหร บการร บสม ครคร งน ให ผ สม ครค ดเล อกตรวจสอบและร บรองว าเป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไป และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บต าแหน งตรงตามประกาศร บสม คร และหากภายหล งปรากฏว าผ สม ครค ดเล อกรายใด ม ค ณสมบ ต ด งกล าวไม ครบถ วน เทศบาลนครนนทบ ร จะถ อว าเป นผ ขาดค ณสมบ ต ในการร บสม คร และไม ม ส ทธ ได ร บการบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร 5. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก เทศบาลนครนนทบ ร จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก ในว นพ ธท 22 กรกฎาคม 2558 ณ ป ายประกาศบร หารงานบ คคล ฝ ายบรรจ แต งต ง ช น 2 อาคาร 2 ส าน กงานเทศบาลนครนนทบ ร อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร และ หร อสอบถามรายละเอ ยดได ท โทรศ พท หมายเลข ต อ การดาเน นการค ดเล อก คณะกรรมการด าเน นการสรรหาและเล อกสรรบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาล นครนนทบ ร จะเป นผ ด าเน นการค ดเล อกตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการฯ ก าหนดไว ภายใต หล กเกณฑ และว ธ การ แห งประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนนทบ ร ลงว นท 9 กรกฎาคม 2547 เร อง มาตรฐาน ท วไปเก ยวก บพน กงานจ าง 7. เกณฑ การต ดส น ผ ได ร บการค ดเล อกจะต องเป นผ ท ได ร บการค ดเล อกจากคณะกรรมการพ จารณาค ดเล อก บ คคลเพ อจ างเป นพน กงานจ างเทศบาลนครนนทบ ร ตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการฯ กาหนดไว - พน กงานจ างตามภารก จ ใช ว ธ การประเม นสมรรถนะโดยว ธ การสอบข อเข ยนและการสอบ ส มภาษณ 1. ภาคความร ความสามารถท วไป สอบข อเข ยน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - ความร เบ องต นเก ยวก บเทศบาล - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม - ข าวและเหต การณ ป จจ บ น 2. ความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง สอบข อเข ยน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - ทดสอบความร ความสามารถท ใช ในการปฏ บ ต งานในหน าท ตามท ก าหนดไว ในทะเบ ยนตาแหน งพน กงานจ าง (แนบท ายประกาศร บสม ครน ) 3. ภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง (คะแนนเต ม 100 คะแนน) - โดยว ธ การสอบส มภาษณ ผ ผ านการค ดเล อกจะต องเป นผ ท ได ร บคะแนนในแต ละภาค ไม ต ากว าร อยละ 60 - พน กงานจ างท วไป ใช ว ธ การประเม นสมรรถนะโดยว ธ การสอบส มภาษณ ๘. ระยะเวลา...

4 - 4 ไม เก น ๑ ป 8. ระยะเวลาการจ าง พน กงานจ างตามภารก จจะท าส ญญาจ างไม เก น 3 ป ส าหร บพน กงานจ างท วไปจะท าส ญญาจ าง จ งประกาศให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 17 ม ถ นายน พ.ศ (นายสมน ก ธนเดชาก ล) นายกเทศมนตร นครนนทบ ร

5 หน าท 1 ตาแหน งพน กงานจ างท ร บสม คร แนบท ายประกาศเทศบาลนครนนทบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร ประจาป งบประมาณ 2558 ลงว นท 17 ม ถ นายน 2558 สาน กปล ดเทศบาล พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยเจ าหน าท เป นเจ าหน าท ช นต นท ปฏ บ ต งานท ยากพอสมควร ได ร บปร ญญาตร 15,000 บร หารงานท วไป เก ยวก บการบร หารงานท วไปโดยควบค ม หร อเท ยบเท าไม ต ากว าน การจ ดการงานต างๆ หลายด าน เช น งานธ รการ ท กสาขาว ชาท ก.พ., ก.ค. หร อ งานบ คคล งานจ ดระบบงาน งานการเง นและบ ญช ก.จ.ร บรอง หร อทางอ นท ก.จ. งานพ สด งานจ ดพ มพ และแจกจ ายเอกสาร ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต งานระเบ ยบ แบบแผน งานรวบรวมข อม ล สถ ต เฉพาะต าแหน งน ได งานส ญญา เป นต น หร อ ปฏ บ ต งานเลขาน การ ท ยากพอสมควร เช น ร าง โต ตอบหน งส อ แปลเอกสาร เตร ยมเร อง และ เตร ยมการส าหร บ การประช ม บ นท กเร องเสนอ ท ประช มจดบ นท ก และ เร ยบเร ยงรายงาน การประช มทางว ชาการ และรายงานอ นๆ ท าเร องต ดต อก บหน วยงาน และบ คคลต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ ต ดตามผล การปฏ บ ต ตามมต ของท ประช ม หร อผลการปฏ บ ต ตามค าส งห วหน าส วนราชการ เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษาท าความสะอาด และแก ไข ม ความร ความสามารถและช านาญงาน 9,400 ข อข ดข องเล กๆ น อยๆ ในการใช รถยนต ด งกล าว ในหน าท และได ร บใบอน ญาต และปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชา ข บรถยนต ตามกฎหมาย ม ความร มอบหมาย ความสามารถและท กษะในงานท ปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อ ร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ

6 หน าท 2 สาน กการคล ง พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยน กว ชาการคล ง ปฏ บ ต งานทางว ชาการคล ง โดยควบค ม ปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ตรวจสอบการด าเน นงานต างๆ หลายด าน ไม ต ากว าน ทางพาณ ชยศาสตร หร อด านใดด านหน งเก ยวก บศ กษา ทางบ ญข เศรษฐศาสตร การว เคราะห ป ญหาการเง นและการคล ง กฎหมาย บร หารธ รก จ การคล ง ของเทศบาล และพ จารณาวางหล กเกณฑ การจ ดการการคล ง หร อทางอ น ปร บปร งว ธ การคล งของเทศบาล ให เป นไป ท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ การร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น ต าแหน งน ได การเก บร กษาเง นและฐานะการเง นของเทศบาล ควบค มการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ าย ควบค มการร บการจ าย การก ย มและการย มเง น สะสมของเทศบาล ควบค ม และด าเน นการ เก ยวก บการต ดเง นป การก นเง นไว จ ายเหล อมป และการขยายเวลาต ดฝากเง นงบประมาณ ควบค มการใช จ ายเง นงบประมาณของหน วยงาน ในส งก ดเทศบาล และการน าส งเง นรายได และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยเจ าพน กงาน ตรวจรายละเอ ยดของฎ กาและเอกสารประกอบ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวท./10,840 การคล ง ฎ กาใบน าส งเง นและเอกสารการคล งอ น เทคน คหร อเท ยบได ไม ต ากว าน ปวส./11,500 เช น ตรวจพ จารณาเหต ผลความจ าเป นในการ ทางการบ ญช เลขาน การ เบ กจ าย จ านวนเง น งบประมาณคงเหล อ เทคน คการตลาด การธนาคาร และความถ กต องครบถ วนของเอกสาร ธ รก จการเง น พาณ ชยการ หล กฐานอ น ๆ การจ ดล าด บเอกสารประกอบ การขาย การจ ดการ การบร หาร ฎ กา ตรวจจ านวนเง นประจ างวดหร อเง น ธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดสรร ตรวจความถ กต องของบ ญช ถ อจ าย หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า เง นเด อน ค าจ างตรวจเอกสารหล กฐานต างๆ ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ในการขอร บบ าเหน จบ านาญ เง นทดแทน ต าแหน งน ได หร อ เง นท าขว ญ เง นช วยเหล อต าง ๆ ตามส ทธ และ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตร เง นประเภทอ นในล กษณะเด ยวก นท ม ป ญหา ว ชาช พช นส งหร อเท ยบได

7 หน าท 3 ค านวณเวลาราชการและยอดเง นท จะต องจ าย ไม ต ากว าน ทางการบ ญช เก บฎ กาและเอกสารประกอบฎ กา เอกสารและ เลขาน การ เทคน คการตลาด หล กฐานการขอร บเง น หล กฐานการร บเง น การธนาคาร ธ รก จการเง น จ ดท าทะเบ ยนค มงบประมาณ ทะเบ ยนเง นย ม พาณ ชยการ การขาย การจ ดการ ทะเบ ยนค มการจ ายเง นบ าเหน จบ านาญ การบร หารธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ ทะเบ ยนเง นม ดจ าประก นส ญญาและเง น หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ช วยเหล อต างๆ ฯลฯ ร บผ ดชอบและจ ดท าฎ กา ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได เบ กเง น จ ดท ารายงานการเง นและรายงานต างๆ ตรวจสอบเร องราวการขออน ม ต เง นย ม ทดรองจ าย เง นย มสะสม ตลอดจนการเสนอ เร องราวเพ อเร งร ดต ดตามทวงถามเง นย ม ค างจ าย การต งงบประมาณชดใช เง นย ม เง นสะสม การขอก เง น ตรวจร บหล กฐาน การค าประก นส ญญาจ าง ส ญญาซ อขาย ช วยรวบรวมข อม ลต าง ๆ เก ยวก บงานใน หน าท ร างหน งส อโต ตอบเก ยวก บงาน ในหน าท ตอบป ญหาข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ ปฏ บ ต ต าง ๆ ของหน วยงานและหน วยงานอ น ท เก ยวข อง เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. ผ ช วยเจ าหน าท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการประกาศ ส ารวจ ร บแบบ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 จ ดเก บรายได แสดงรายการ ค าร อง ค าขอ หร อเอกสาร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบ ญช หล กฐานต างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถ กต อง พาณ ชยการเลขาน การ ครบถ วนในข นต น ช วยร บและน าส งเง นออกหล กฐาน การขาย การตลาด บร หารธ รก จ ลงบ ญช ทะเบ ยนต างๆ และต ดตามทวงถามเก ยวก บ การจ ดการท วไป (เฉพาะทางบร หารธ รก จ การจ ดเก บภาษ อากร ค าธรรมเน ยม ใบอน ญาตค าปร บ และการจ ดการ ท วไปต องม การศ กษา รายได จากทร พย ส นและรายได อ นๆ เช น ว ชาบ ญช มาไม น อยกว า 6 หน วยก ต) ภาษ โรงเร อน และท ด น ภาษ บ าร งท องท หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป น ภาษ ป าย ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตควบค มก จการค า ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตควบค มแผงลอย ใบอน ญาตควบค มการแต งผม ค าธรรมเน ยม ใบอน ญาตการท าน าแข งเพ อการค า ค าธรรมเน ยม

8 หน าท 4 ใบอน ญาตต งตลาดเอกชน ค าธรรมเน ยมใบอน ญาต ท าการโฆษณา และใช เคร องขยายเส ยง ค าธรรมเน ยมตรวจ ร กษาโรค ค าธรรมเน ยมเก บขยะม ลฝอย ค าธรรมเน ยมขนส งปฏ ก ล ค าธรรมเน ยม ควบค มการก อสร างอาคาร ค าธรรมเน ยม ร บรองส าเนาทะเบ ยนราษฎร ค าธรรมเน ยมอ นๆ ตามเทศบ ญญ ต ค าปร บผ ละเม ดกฎหมาย และเทศบ ญญ ต ค าอากรฆ าส ตว ค าธรรมเน ยมโรงฆ าส ตว ค าธรรมเน ยม โรงพ กส ตว ค าร บจ างฆ าส ตว ค าเช าอาคาร พาณ ชย ค าเช าโรงมหรสพ ค าเช าตลาดสด ค าเช าแผงลอย ค าท วางขายของในท สาธารณะ ดอกเบ ยเง นฝากกองท น ส งเสร มก จการ เทศบาลและเง นฝากธนาคาร ค าจ าหน าย เวชภ ณฑ ค าร องต าง ๆ ค าธรรมเน ยม การโอนส ทธ การเช า และค าชดเชยต าง ๆ เป นต น การเก บร กษาหร อค นหาเอกสาร หล กฐานและเร องอ นๆ ของผ เส ยภาษ อากร ค าธรรมเน ยมหร อรายได อ น ๆ รวบรวม ข อม ลพ อจ ดท ารายงาน ลงรห สใบแสดง รายการเส ยภาษ และปฏ บ ต หน าท เก ยวข อง 4. ผ ช วยเจ าหน าท ช วยตรวจความถ กต องข นต นของฎ กา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หร อ 9,400 การคล ง เอกสารประกอบฎ กา ใบน าส งเง น เอกสารการ เท ยบได ไม ต ากว าน ทางบ ญช ขอก นเง น และเอกสารการคล งอ นๆ ในรายการ พาณ ชยการ เลขาน การ ท ง าย ๆ โดยท วไป เช น ตรวจจ านวนเง น การตลาด การขาย การเง น ลายม อช อผ เบ ก แบบฎ กา และรห สต าง ๆ การธนาคาร การจ ดการ ภาษ ห ก ณ ท จ ายปรากฎในฎ กา ตรวจร บฎ กา การบร หารธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ แยกประเภทฎ กา จ ดเก บฎ กา และเอกสาร หร อ ทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ประกอบฎ กา ช วยตรวจสอบความถ กต อง ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ของบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน ค าจ าง ตรวจสอบ ส าหร บต าแหน งน ได

9 หน าท 5 เอกสารหล กฐานข นต นต าง ๆ ในการขอร บ บ าเหน จบ านาญ เง นทดแทนเง นท าขว ญ และเง นประเภทอ นในรายการท ง าย ๆ ช วย ค านวณเวลาราชการและยอดเง นท จะต องจ าย รวบรวมสถ ต ต วเลขต าง ๆ ช วยร างหน งส อ โต ตอบเก ยวก บงานในหน าท ท ไม ยาก และปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข อง 5. ผ ช วยช างโยธา ช วยปฏ บ ต งานด านช างโยธาเก ยวก บการ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 ช วยออกแบบการควบค มการก อสร างและ หร อเท ยบเท าไม ต ากว าน ทาง บ าร งร กษาด านช างโยธา การวางโครงการ ช างก อสร าง ช างส ารวจ ก อสร างในงานด านช างโยธา เช น ทางสะพาน ช างโยธา สถาป ตยกรรม ท อระบายน า ช วยปฏ บ ต งานส ารวจต างๆ เทคน คว ศวกรรมโยธา เก ยวก บงานช างโยธาค ดลอกแบบ เข ยนแบบ เทคน คว ศวกรรมส ารวจ ค านวณสาม ญ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง เทคน คสถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได พน กงานจ างท วไป 1. เจ าหน าท ปฏ บ ต งานข นต นเก ยวก บงานส ารวจท ไม ยาก ว ฒ ม ธยมศ กษาตอนต น 9,000 สารวจข อม ล ภายใต การก าก บตรวจสอบโดยใกล ช ด (ม.3/ม.ศ.3) หร อเท ยบเท า หร อตามค าส งและปฏ บ ต งานอ นท ได ร บ มอบหมาย 2. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไปและปฏ บ ต งาน ว ฒ ม ธยมศ กษาตอนต น 9,000 เม อได ร บการ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย (ม.3/ม.ศ.3) หร อเท ยบเท า บรรจ แต งต ง 2.1 ท าหน าท จ ดเก บค าธรรมเน ยมขยะม ลฝอย เป นพน กงานจ าง ตามบ านเร อนท อย อาศ ยและบร ษ ทห างร าน ข อ (2.1) ต องม อาคารพาณ ชย สถานประกอบการท งเอกชน เง นสดค าประก น และราชการครอบค มพ นท ในเขตเทศบาล เป นจานวนเง น 2.2 ท าหน าท จ ดเก บค าธรรมเน ยมจอดรถยนต 10,000 บาท และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ผ บ งค บบ ญชา มอบหมาย

10 หน าท 6 สาน กการช าง พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยว ศวกรโยธา ช วยในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการออกแบบ 1.ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 และค านวณ พ จารณาการตรวจสอบ ไม ต ากว าน ทางว ศวกรรมโยธา ค นคว า ทดสอบ ว เคราะห และว จ ย วางโครง ว ศวกรรมชลประทาน ว ศวกรรมส ขาภ บาล การก อสร าง ให ค าปร กษาแนะน าในงานว ศกรรม ว ศวกรรมส ารวจ หร อทางอ นท ก.ท. โยธา เช น อาคารโรงงาน อ ตสาหกรรม ถนน ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ สะพาน ท าเท ยบเร อ อ เร อ หร อคานเร อ ต าแหน งน ได และได ร บใบอน ญาตเป น ก าแพงค นด น โครงสร างส าหร บรองร บถ งน า ผ ประกอบว ชาช พว ศวกรรมควบค ม (ก.ว.) ถ งน าม น ถ งเก บของเหลว อ โมงค สาธารณะ และส ารวจออกแบบ ว เคราะห ข อม ล ทางว ศวกรรมโยธา และท เก ยวก บการผ งเม อง เพ อวางโครงการด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ และระบบคมนาคม และการขนส ง ประเภท ทางหลวง เทศบาล สนามบ น ทางว ง สระว ายน า สาธารณะ งานผล ตน าประปา เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยว ศวกรไฟฟ า เป นเจ าหน าท ช นต นท าหน าท ค านวณ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน 15,000 ออกแบบ ก าหนดรายละเอ ยด และประมาณราคา ทางว ศวกรรมไฟฟ า หร อทางอ นท ก.ท. ในการสร าง ซ อม และต ดต งเก ยวก บไฟฟ า ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ แก ไขปร บปร ง ตรวจซ อมเคร องจ กรเคร องม อ ส าหร บต าแหน งน ได และได ร บ เคร องใช เก ยวก บว ศวกรรมไฟฟ า ช วยว ศวกร ใบอน ญาตเป นผ ประกอบว ชาช พ ระด บส งในการปฏ บ ต งาน เก ยวก บว ศวกรรม ว ศวกรรมควบค ม (ก.ว.) ไฟฟ า และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. ผ ช วยสถาปน ก ศ กษารายละเอ ยดเพ อค านวณร างแบบ 1. ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ออกแบบ เข ยนแบบ และประมาณราคา ไม ต ากว าน ทางสถาป ตยกรรม เก ยวก บการก อสร าง และตกแต งอาคาร หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว า สถานท และการผ งเม อง ควบค ม ตรวจสอบ ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ตรวจสอบ แนะน า แก ไข การปฏ บ ต งาน ต าแหน งน ได และได ร บอน ญาต เก ยวก บการเข ยนแบบท อย ใน เป นผ ประกอบว ชาช พสถาป ตยกรรม ความร บผ ดชอบ ควบค มการก อสร าง ควบค ม (ก.ส.) และตกแต งอาคาร ให ถ กต องตามแบบ และหล กสถาป ตยกรรมไทย หร อสากล และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

11 หน าท 7 4. ผ ช วยน กว ชาการ เป นเจ าหน าท ข นต นปฏ บ ต งานท ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได 15,000 ส ขาภ บาล ยากพอสมควรเก ยวก บงานว ชาการ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว า ส ขาภ บาล โดยปฏ บ ต หน าท อย างใด น ทางสาธารณส ขศาสตร ว ทยาศาสตร อย างหน งหร อหลายอย าง เพ อส งเสร ม เน นว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล และพ ฒนาการส ขาภ บาล ซ งหมายความ ว ทยาศาสตร สาธารณส ข ว ทยาศาสตร รวมถ งการอนาม ย ท เก ยวข องก บสภาวะ อนาม ยและส งแวดล อม ว ทยาศาสตร ของส งแวดล อมท วๆ ไป อ นม ผลกระทบ ส ขภาพ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ต อช ว ตความเป นอย ของประชาชน ว ศวกรรมศาสตร เน นทางว ศวกรรม เพ อสน บสน นงานสาธารณส ขข นม ลฐาน ส ขาภ บาล ว ศวกรรมส งแวดล อม ของช มชน เช น ร วมศ กษา ค นคว า หร อทางอ นท ก.อบต. ก าหนดว า เพ อการว เคราะห ว จ ยวางแผน ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งได งานว ชาการส ขาภ บาล เพ อพ จารณา เก ยวก บป ญหาและว ธ แก ไข รวมท ง การก าหนดมาตรฐาน งานส ขาภ บาล ปฏ บ ต งาน ทางด านส ขาภ บาล โดยให ค าแนะน า ตรวจสอบ เก ยวก บ การปฏ บ ต งานด านส ขาภ บาล เช น การจ ดการน าเส ย การจ ดการขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ลอย างเป นระบบเบ ดเสร จ การจ ด ส ขาภ บาลอาหาร การจ ดอาคาร สถานท และการปร บปร ง แก ไข ส งแวดล อมท วไป และ เหต ร าคาญอ นๆ แนะน าและควบค ม การด าเน นงาน ของสถานท จ าหน าย อาหาร เคร องด มและน าแข ง ให เป นไป ตาม มาตรฐานท ก าหนดไว ตลอดจน การเผยแพร อบรมก จกรรมส ขาภ บาล แก เจ าหน าท ท เก ยวข องและประชาชน อาจปฏ บ ต งานร กษาพยาบาล งานว ชาการ ส งเสร มส ขภาพ งานว ชาการ ควบค มโรค เช น การตรวจช นส ตรโรค การบ าบ ดร กษา

12 หน าท 8 ผ ป วย โรคทางเด นอาหาร การส งเสร ม ภาวะโภชนาการ การท าลาย แหล งแพร เช อ พาหะน าโรค การควบค ม แมลงน าโรค การเสร มสร างภ ม ค มก นโรค เพ อประโยชน ในการยกระด บมาตรฐาน การสาธารณส ขของช มชน และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 5. ผ ช วยเจ าพน กงาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ธ รการ และงานสารบรรณท ต องใช ความร ทาง หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ท กสาขา 11,500/ปวส. เทคน คหร อว ชาการ ตามท ได ร บมอบหมาย ท ก.พ.ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรองซ งศ กษา เช น ร างโต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า รวบรวม ข อม ลและสถ ต ท ต องใช 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม ความร ทางเทคน คหร อว ชาการ ทางด านการใช คอมพ วเตอร ด านใดด านหน งการเก บร กษา จากหน วยงานของร ฐ สถาบ นการศ กษา จ ดท าทะเบ ยน ยานพาหนะการโอน ของร ฐหร อเอกชนท ได ร บการร บรอง กรรมส ทธ ต ดตามให ม การซ อมบ าร ง จากทางราชการหร อหน วยงานของร ฐ ร กษาซ อมแซม ตามก าหนดเวลา ท ใช เวลาการฝ กอบรมไม น อยกว า 12 ช วโมง ท ฝ ายเทคน คก าหนดไว จ าหน าย หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนด ว าใช เป น ยานพาหนะ ท ช าร ดเส อมสภาพ ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได และการเบ กจ ายพ สด ทางช าง หร อ การตรวจสอบ หร อเปล ยนแปลงรายการ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง เก บร กษาและให บร การเอกสารส าค ญ หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ท กสาขา ของทางราชการ การรวบรวมข อม ล หร อ ท ก.พ.ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรอง จ ดเตร ยมเอกสาร และจดบ นท ก รายงาน ซ งศ กษาว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า การประช มเป นต น และปฏ บ ต หน าท 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม อ นท เก ยวข อง ทางด านการใช คอมพ วเตอร จากหน วยงานของร ฐ สถาบ นการศ กษา ของร ฐ หร อเอกชนท ได ร บการร บรอง จากทางราชการหร อหน วยงานของร ฐ ท ใช เวลาการฝ กอบรม ไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนด ว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

13 หน าท 9 6. ผ ช วยนายช างโยธา เป นเจ าหน าท ช นต นปฏ บ ต งานท 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ค อนข างยากเก ยวก บงานช างโยธาตามท หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. ได ร บมอบหมาย เช น การช วยออกแบบ ว ศวกรรมโยธา เทคน คว ศวกรรมส ารวจ การควบค มการก อสร าง และบ าร งร กษา เทคน คสถาป ตยกรรม สถาป ตยกรรม ด านช างโยธา การวางโครงการก อสร าง ช างก อสร าง ช างส ารวจ ช างโยธาก อสร าง ในงานด าน ช างโยธา การให ค าปร กษา หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว าใช เป น แนะน าท เก ยวก บงานด านโยธา เช น ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ทาง สะพาน ช องน า อาคาร อ โมงค เข อน 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง อาคารชลประทาน อาคารการประปา หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค ท าเท ยบเร อ สนามบ น และส งก อสร าง ว ศวกรรมโยธา เทคน คว ศวกรรมส ารวจ อ น ๆ เป นต น ปฏ บ ต งานส ารวจต างๆ เทคน คสถาป ตยกรรม สถาป ตยกรรม เก ยวก บงานด านช างโยธา เช น ส ารวจทาง ช างก อสร าง ช างส ารวจ เพ อการก อสร าง ส ารวจและทดลอง ช างโยธาก อสร าง หร อทางอ นท ก.ท. ว สด ทดลองหาค ณสมบ ต ของด น ส ารวจ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ หาข อม ลการจราจร ส ารวจทางอ ทกว ทยา ส าหร บต าแหน งน ได ส ารวจทางอ ต น ยมว ทยา ค ดลอกแบบ เข ยนแบบ ค านวณสาม ญ ซ อมสร างว สด คร ภ ณฑ เคร องม อ เคร องใช และอ ปกรณ ในการส ารวจทดลองท กชน ดให ได มาตรฐาน เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 7. ผ ช วยนายช างไฟฟ า เป นเจ าหน าท ช นต นปฏ บ ต งานท 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. ค อนข างยากเก ยวก บงานช างไฟฟ าท หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. ค อนข างม ความย งยากทางเทคน คตามท ว ศวกรรมไฟฟ า เทคน คเคร องเย น ได ร บมอบหมาย เช น ตรวจทดสอบ และปร บอากาศ อ เล กโทรน กส สร างส วนประกอบ ซ อม ประกอบ ด ดแปลง หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดไว ใช เป น แก ไข ต ดต ง และบ าร งร กษาเคร องจ กร ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได เคร องม อเคร องใช ท เก ยวก บไฟฟ าท ต องใช หร อ ความละเอ ยดแม นย า และเทคน ค 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พอสมควร ช วยค านวณรายการและ หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางช างไฟฟ า ประมาณราคา ในการด าเน นงานด งกล าว ช างเคร องเย น และปร บอากาศ รวบรวมข อม ล และประว ต การซ อมและ อ เล กโทรน กส หร อทางอ นท ก.ท. ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

14 หน าท ผ ช วยนายช าง ปฏ บ ต งานท ค อนข างยาก เก ยวก บ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค 10,840/ปวท. เข ยนแบบ งานช างเข ยนแบบตามท ได ร บมอบหมาย หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค 11,500/ปวส. โดยปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน ง หร อ ว ศวกรรมโยธา ช างก อสร าง ช างโยธา หลายอย าง เช น เข ยนแบบ แนวทางและ ช างเข ยนแบบ เทคน คสถาป ตยกรรม ระด บของทางแบบแปลนและร ปด านข าง สถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท. ของอาคารผ งบร เวณร ปต ดง ายๆ ของแบบ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ โครงสร าง ของอาคาร สะพาน เข อน ต าแหน งน ได หร อ อาคารการประปา เป นต น ค ดลอก 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง หร อเข ยนแผนท ต างๆ เช น แผนท แสดง หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเทคน ค เส นทาง แนวทางแสดงภ ม ประเทศ ว ศวกรรมโยธา ช างก อสร าง ก อสร าง รวมท งเข ยนต วอ กษรและอ นๆ ช างโยธา ช างเข ยนแบบ สถาป ตยกรรม และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง เทคน คสถาป ตยกรรม หร อทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได 9. ผ ช วยช างไฟฟ า ช วยในการต ดต ง ประกอบ ด ดแปลง ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9,400 ปร บปร ง บ าร งร กษา ซ อมแซมเคร องจ กร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางช างไฟฟ า เคร องม อ เคร องใช ท เก ยวก บไฟฟ า เบ กจ าย ช างอ เล กโทรน กส หร อทางอ นท จ ดเก บ ร กษาเคร องม อ เคร องใช และว สด ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งานรวบรวม เฉพาะส าหร บต าแหน งน ได ข อม ลเก ยวก บงานในหน วยงานและปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 10. ผ ช วยช างศ ลป ช วยออกแบบเข ยนภาพประกอบ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หร อเท ยบได 9,400 ค าบรรยาย และภาพโฆษณา ไม ต ากว าน ทางช างศ ลป สถาป ตยกรรม เข ยนโปสเตอร เข ยนแผนภ ม ศ ลปะประย กต ศ ลปกรรมออกแบบ แสดงข อม ลทางสถ ต เข ยนภาพ ผล ตภ ณฑ ว จ ตรศ ลป หร อทางอ นท แสดงก จกรรม และผลงานของหน วยงาน ก.ท. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ เข ยนประกาศน ยบ ตร ช วยออกแบบ ส าหร บต าแหน งน ได ปกหน งส อ และเอกสารต างๆ เข ยนภาพ และประด ษฐ ต วอ กษร เพ อท าแม พ มพ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

15 หน าท พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถ และความช านาญ 9,400 รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล กๆ น อยๆ งานในหน าท และได ร บใบอน ญาต ในการใช รถยนต ด งกล าวและปฏ บ ต งาน ข บรถยนต ตามกฎหมาย ม ความร อ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ความสามารถ และท กษะ ในงานท จะปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อร บรองจาก หน วยงานหร อส วนราชการ 12. พน กงานข บ ข บเคร องจ กรกลขนาดเบา ตลอดจน ม ความร ความช านาญ ในการข บ 9,400 เคร องจ กรกลขนาดเบา บ าร งร กษา และแก ไขข อข ดข องเล กๆ เคร องจ กรกลขนาดเบาได เป นอย างด และ น อยๆ ของเคร องจ กรกลขนาดเบา ได ร บใบอน ญาตข บรถตามกฎหมาย หร อปฏ บ ต งานอ นใด ท เก ยวข อง และม ความร ความสามารถ และท กษะ และปฏ บ ต งานตามท ผ บ งค บบ ญชา ในงานท จะปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป มอบหมาย โดยจะต องม หน งส อร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไป ม ความร ความสามารถเหมาะสม 9,000 และปฏ บ ต งาน ตามท ผ บ งค บบ ญชา ในการปฏ บ ต หน าท มอบหมาย 2. คนสวน ปฏ บ ต งานด แลบ าร งร กษาสนามหญ า ม ความสามารถเหมาะสม ในการปฏ บ ต 9,000 สวนหย อม สวนสาธารณะ สวนไม ดอก งานในหน าท ม ความร จ ดสวนหย อม หร องานอ นใดท เก ยวข อง และปฏ บ ต งาน ไม ดอก ไม ประด บ ไม ด ด ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย สาน กการสาธารณส ขและส งแวดล อม พน กงานจ างตามภารก จ 1. ผ ช วยน กว ชาการ ปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งหร อ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว า 15,000 ส ขาภ บาล หลายอย าง เพ อส งเสร มและพ ฒการ น ทางสาธารณส ขศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล ซ งหมายความรวมถ งการ เน นว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล การอนาม ยท เก ยวข องก บสภาวะของ ว ทยาศาสตร สาธารณส ข ว ทยาศาสตร ส งแวดล อมท วๆไป อ นม ผลกระทบต อ อนาม ยและส งแวดล อม ว ทยาศาสตร ช ว ตความเป นอย ของประชาชนเพ อสน บสน น ส ขภาพ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม งานสาธารณส ขข นม ลฐานของช มชน เช น ว ศวกรรมศาสตร เน นทางว ศวกรรม ร วมศ กษาค นคว าเพ อการว เคราะห ว จ ย ส ขาภ บาล ว ศวกรรมส งแวดล อม วางแผนงานว ชาการส ขาภ บาลเพ อ หร อทางอ นท ก.อบต. ก าหนดว า เพ อพ จารณาเก ยวก บป ญหาและว ธ แก ไข ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งได รวมท งการก าหนดมาตรฐานงานส ขาภ บาล ปฏ บ ต งานทางด านส ขาภ บาลโดยให ค าแนะน า

16 หน าท 12 ตรวจสอบเก ยวก บการปฏ บ ต งานด านส ขาภ บาล เช น การจ ดการน าเส ย การจ ดการขยะ ม ลฝอย ส งปฏ ก ลอย างเป นระบบเบ ดเสร จ การจ ดส ขาภ บาลอาหารการจ ดอาคาร สถานท และการปร บปร งแก ไขส งแวดล อมท วไป และเหต ร าคาญอ นๆ แนะน าและควบค ม การด าเน นงานของสถานท จ าหน ายอาหาร เคร องด มและน าแข งให เป นไปตามมาตรฐาน ท ก าหนดไว ตลอดจนการเผยแพร อบรม ก จกรรมส ขาภ บาลแก เจ าหน าท ๆ เก ยวข อง และประชาชน อาจปฏ บ ต งานร กษาพยาบาล งานว ชาการส งเสร มส ขภาพ งานว ชาการ ควบค มโรค เช นการตรวจช นส ตรโรค การบ าบ ดร กษาผ ป วยโรคทางเด นอาหาร การส งเสร มภาวะโภชนาการการท าลาย แหล งแพร เช อพาหะน าโรคการควบค ม แมลงน าโรค การเสร มสร างภ ม ค มก นโรค เพ อประโยชน ในการยกระด บมาตรฐาน การสาธารณส ขของช มชน และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 2. ผ ช วยน กว ชาการ ปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งหร อ ได ร บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน 15,000 ส งแวดล อม หลายอย าง เช น ส ารวจ เก บรวบรวมข อม ล ทางเศรษฐศาสตร ร ฐศาสตร ประชากรศาสตร ศ กษาว เคราะห ว จ ยเก ยวก บสภาวะ ส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา ภ ม ศาสตร แวดล อมประเภทต างๆ เช น การว เคราะห การบร หารการศ กษา สถ ต โบราณคด ค ณภาพน าค ณภาพอากาศ เส ยง สารเป นพ ษ สถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง การเกษตร และอ น ๆ เพ อเป นแนวทางในการ วนศาสตร การประมง เคม ช วว ทยา ก าหนดนโยบายและแผนงานด าน ฟ ส กส ส ขาภ บาล อาช วอนาม ย ส งแวดล อม ให ค าปร กษาแนะน า ส ง ว ทยาศาสตร การแพทย ว ศวกรรมศาสตร ส งเสร มเผยแพร ให ม การป องก นและร กษา ส งแวดล อม หร อทางอ นท ก.จ. ค ณภาพส งแวดล อม ช วยน กว ชาการ ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต. เฉพาะส าหร บ ส งแวดล อมระด บส งในการศ กษาตรวจสอบ ต าแหน งน ได และว เคราะห รายงานผลกระทบส งแวดล อม ของโครงการพ ฒนาประเภทต าง ๆ ท ง ของร ฐบาลและเอกชนอ นจะม ผลกระทบ

17 หน าท 13 กระเท อนต อค ณภาพส งแวดล อม เช น ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส ง ผลกระทบจากการพล งงาน ผลกระทบ จากการเกษตรกรรม ผลกระทบจาก โรงงานอ ตสาหกรรม เพ อให เป นไปตาม มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม ตรวจเหต เด อดร อนร าคาญและว น จฉ ยข อเท จจร ง ในกรณ ท ม ผ ร องเร ยนอ นเก ยวก บป ญหา ส งแวดล อมเป นพ ษ เช น น าเส ย เส ยงรบกวน เขม าคว น กล นเหม น เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. พน กงานข บรถยนต ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถและช านาญ 9,400 รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล ก ๆ น อย ๆ ในหน าท และได ร บใบอน ญาต ในการใช รถยนต ด งกล าว และปฏ บ ต งานอ นใด ข บรถยนต ตามกฎหมายม ความร ท เก ยวข องและปฏ บ ต งานตามท ความสามารถและท กษะในงานท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยต องม หน งส อร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. พน กงานข บ ข บรถยนต บ าร งร กษา ท าความสะอาด ม ความร ความสามารถและความช านาญงาน 9,000 รถยนต ท วไป รถยนต และแก ไขข อข ดข องเล ก ๆ น อย ๆ ในหน าท และได ร บใบอน ญาตข บรถยนต ในการใช รถยนต ด งกล าวและปฏ บ ต ตามกฏหมาย งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย 2. คนงานประจารถขยะ ปฏ บ ต หน าท จ ดเก บขยะม ลฝอยตาม ม ความร ความสามารถเหมาะสมในการ 9,000 อาคารบ านเร อนและท รองร บขยะม ลฝอย ปฏ บ ต หน าท การน าขยะม ลฝอยไปท าลายย งท ท าลาย และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3. คนงาน ปฏ บ ต งานท ต องใช แรงงานท วไปและ ม ความร ความสามารถเหมาะสมในการ 9,000 ปฏ บ ต งานตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ปฏ บ ต หน าท 4. คนงานประจารถ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการให บร การ ม ความร ความสามารถ 9,000 ด ดส งปฏ ก ล ด ดส งปฏ ก ลตามอาคารบ านเร อนโดย เหมาะสมในการปฏ บ ต หน าท ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง

18 หน าท 14 สำน กกำรศ กษำ พน กงำนจ ำงตำมภำรก จ 1. ผ ช วยเจ าพน กงาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการและงานสารบรรณ 1. ได ร บประกาศน ยบ ตร 10,840/ปวท. ธ รการ ต องใช ความร ทางเทคน คหร อว ชาการ ว ชาช พเทคน คหร อเท ยบได 11,500/ปวส. ตามท ได ร บมอบหมาย เช น ร างโต ตอบ บ นท ก ไม ต ากว าน ท กสาขา ท ก.พ. ย อเร อง รวบรวมข อม ล และสถ ต ท ต องใช ก.ค. หร อ ก.ท. ร บรอง ซ งศ กษา ความร ทางเทคน คหร อว ชาการด านใดด านหน ง ว ชาคอมพ วเตอร มาไม น อยกว า ได แก ความร เก ยวก บงานช างสาขาต างๆ 6 หน วยก ต หร อผ านการ ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตรการแพทย ฝ กอบรมทางด านการใช หร อเศรษฐก จและส งคม ฯลฯ การเก บร กษา คอมพ วเตอร จากหน วยงานร ฐ จ ดท าทะเบ ยนยานพาหนะ การโอนกรรมส ทธ สถาบ นการศ กษาของร ฐ ต ดตามให ม การซ อมบ าร งร กษา ซ อมแซม หร อเอกชนท ได ร บ ตามก าหนดเวลาท ฝ ายเทคน คก าหนดไว การร บรองจากทางราชการ จ าหน ายยานพาหนะท ช าร ดเส อมสภาพ หร อหน วยงานของร ฐ และการเบ กจ ายพ สด ทางช าง การตรวจ ท ใช เวลาการฝ กอบรม สอบลงหร อเปล ยนแปลงรายการ เก บร กษา ไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อ และให บร การเอกสารส าค ญของทางราชการ ทางอ นท ก.ท. ก าหนดว าใช เช นทะเบ ยนประว ต ข าราชการ ทะเบ ยน เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ท เก ยวก บการค าและอ ตสหกรรมและ ต าแหน งน ได หร อ งานทะเบ ยนเอกสารเก ยวก บส ทธ ต างๆ 2. ได ร บประกาศน ยบ ตร รวบรวมข อม ลหร อจ ดเตร ยมเอกสาร ว ชาช พช นส งหร อเท ยบได ไม ต า และจดบ นท กรายงานการประช ม เป นต น กว าน ท กสาขา ท ก.พ. ก.ค. และการปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง หร อ ก.ท. ร บรอง ซ งม ว ชา คอมพ วเตอร มาไม น อยกว า 6 หน วยก ต หร อผ านการฝ กอบรม ทางด านการใช คอมพ วเตอร จาก หน วยงานของร ฐ สถาบ น การค าของร ฐหร อเอกชนท ได ร บการร บรองจากทางราชการ หร อหน วยงานของร ฐท ใช เวลาไม น อยกว า 12 ช วโมง หร อทางอ นท ก.ท.ก าหนดว า ใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได

19 หน าท แม คร ว ท าหน าท จ ดเตร ยมอาหาร ด แลร กษาอ ปกรณ ม ความเหมาะสมในการปฏ บ ต 9,400 เคร องม อเคร องใช เก ยวก บงานด งกล าว หร อ หน าท การคร วเร อน ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต หน าท อ นใดท เก ยวข องส าหร บก จการ และม ท กษะในงานท จะต องปฏ บ ต อย างใดอย างหน งของทางราชการ และปฏ บ ต ไม ต ากว า 5 ป โดยจะต องม หน งส อ งานตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ร บรองจากหน วยงาน หร อส วนราชการ พน กงานจ างท วไป 1. ภารโรง เป ด-ป ด ส าน กงาน ท าความสะอาดบร เวณ ม ความร ความสามารถเหมาะสม 9,000 อาคารสถานท และทร พย ส นทางราชการม ให ในการปฏ บ ต หน าท ส ญหายหร องานอ นใดท เก ยวข อง และปฏ บ ต งาน ตามผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม (สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ด วยส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ

More information

สาเนา /3. การร บสม คร..

สาเนา /3. การร บสม คร.. สาเนา ประกาศจ งหว ดพ จ ตร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร -------------------------- ด วย จ งหว ดพ จ ตรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน

More information

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป.. ด วย เทศบาลตาบลหนองหล ม อาเภอดอกคาใต จ งหว ดพะเยา ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล สอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 1 ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2559 ค าน า 2 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.กลาง) ก าหนด ประกาศมาตรฐานท

More information

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เอกสารแนบ 1 แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น กล มงานระบบบ ญช ภาคร ฐ ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2556 กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความเป นมา 1 ว ตถ ประสงค

More information

๑. ต าแหน งท จะบรรจ แต งต ง และเง นเด อนท ได ร บ ส งก ดฝ ายการเด นรถ

๑. ต าแหน งท จะบรรจ แต งต ง และเง นเด อนท ได ร บ ส งก ดฝ ายการเด นรถ ประกาศการรถไฟแห งประเทศไทย เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ บ คคลเข าท างานในการรถไฟแห งประเทศไทย ----------------------------------- ด วยการรถไฟแห งประเทศไทยจะด าเน นการร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ บ คคลเข

More information

(สาเนา) 2/ทร พยากร...

(สาเนา) 2/ทร พยากร... (สาเนา) ประกาศจ งหว ดชลบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยจ งหว ดชลบ ร ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ค ม อการบ นท กบ ญช และตรวจสอบ รายงานการเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น

ค ม อการบ นท กบ ญช และตรวจสอบ รายงานการเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น ป งบประมาณ2556 ค ม อการบ นท กบ ญช และตรวจสอบ รายงานการเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น คณะท างานจ ดการความร กล มจ ดการความร เก ยวก บการบ ญช ของ อปท. ส าน กงานคล งเขต 7 ค าน า ค ม อการบ นท กบ ญช และตรวจสอบรายงานการเง

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1 งบประมาณของสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให กระทรวงศ กษาธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารบ คคล

More information

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร เอกสารอ างอ ง ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จเล มน ม ว ตถ ประสงค ให เจ าหน าท เทศก จผ ปฏ บ ต หน าท ตามส าน กงานเขต ใช เป นแนวทางประกอบการปฏ บ ต หน

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง ประสงค จะค ดเล อกบ คคลเพ อเข าท างาน เป นล กจ างช วคราวในส

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2 1 ก นยายน 2552 2 ค าน า ในการปฏ บ ต งานของส วนราชการท กแห งม การร บเง นและใช จ ายเง นเพ อด าเน นงานให บรรล ตามแผนงานหร อโครงการหร อเป าหมายในการด าเน นงานท ต งไว การจดบ นท กรายการร บจ ายเง นหร อ อ กน ยหน

More information

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น การเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น 1. เง นงบประมาณ ค อ เง นท สภาท องถ นให ความเห นชอบและได ร บการอน ม ต จากผ ม อานาจตามกฎหมาย

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง ด วยกระทรวงสาธารณส ขได กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการจ ายเง นบาร ง เพ อเป นค าจ างล กจ าง ช วคราวหร อล กจ างรายคาบของหน

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด 25 26 ข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด งานว สด 1.ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ าง และการตรวจร บพ สด ร บแผนจ ดซ อ/จ ดจ างจากหน วยเบ ก ส บราคา บร ษ ท/ห าง/ร าน ท าบ นท กขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง ด

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information