รห ส 3-01 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Size: px
Start display at page:

Download "รห ส 3-01 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป"

Transcription

1 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง รห ส 3-01 สายงาน เจ าหน าท ธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน ครอบคล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานในสาน กงานด านบร การท วไปเก ยวก บงาน ธ รการ งานสารบรรณ งานพ มพ ด ด และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย ช อและระด บตาแหน ง ตาแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของตาแหน งด งน ค อ เจ าหน าท ธ รการ 2 ระด บ 2 ตาแหน งประเภทผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค เจ าหน าท ธ รการ 3 ระด บ 3 ตาแหน งประเภทผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค เจ าหน าท ธ รการ 4 ระด บ 4 ตาแหน งประเภทผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค เจ าหน าท ธ รการ 5 ระด บ 5 ตาแหน งประเภทผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค เจ าหน าท ธ รการ 6 ระด บ 6 ตาแหน งประเภทผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 24

2 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ รห ส ตาแหน ง ช อตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ 2 ระด บตาแหน ง 2 ตาแหน งประเภท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค หน าท และความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คข นต นเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงาน พ มพ ด ด เช น การร บ-ส งลงทะเบ ยนเอกสาร การพ มพ เอกสาร อ ดโรเน ยว ถ ายเอกสาร ตรวจทานหน งส อ เก บ และค นหาหน งส อ การร างหน งส อโต ตอบ การทาบ นท กต างๆ การเก บรวบรวมข อม ล การจ ดทาสถ ต ฯลฯ เป น ต น โดยปฏ บ ต งานตามค ม อ หร อแนวปฏ บ ต ท ม อย อย างช ดเจนบางเร อง ภายใต การกาก บตรวจสอบ ค อนข างมาก ไม ม ผ ใต บ งค บบ ญชา ม การต ดส นใจบ างและการต ดส นใจม ผลกระทบต อหน วยงานไม มาก ม การต ดต อก บผ ร วมงานภายในส วนและต างส วน รวมท งบ คคลภายนอกท วไป เพ อประสานงานหร อให บร การ หร อเพ อทราบข อม ลข าวสารต างๆ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในสาน กงานด านบร การท วไปท ปฏ บ ต งานข นต นและม กรรมว ธ ท ไม ยาก โดย ปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง เช น 1. การร บและลงทะเบ ยนเอกสาร 1.1 ร บเร องจากส วนต างๆ ภายในโรงงาน หร อหน วยงานภายนอกต างๆ ท เก ยวข อง 1.2 ลงทะเบ ยนร บโดยบ นท กข อม ลต างๆ ลงในสม ด เช น เลขท ร บหน งส อ ว น-เด อน-ป ช อเร อง ช อเจ าของหน วยงาน ฯลฯ 1.3 เสนอผ บ งค บบ ญชาตามข นตอน ค อห วหน าส วน ห วหน าฝ าย รองผ อานวยการ และผ อานวยการ ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 25

3 รห ส ล กษณะงานท ปฏ บ ต (ต อ) 2. การส งและลงทะเบ ยนเอกสาร 2.1 จ ดเอกสารเข าแฟ มเพ อนาเสนอผ ท เก ยวข องหร อผ บ งค บบ ญชาตามข นตอน ค อ ห วหน าส วน ห วหน าฝ าย รองผ อานวยการ และผ อานวยการลงนาม 2.2 ลงทะเบ ยนส งเอกสาร โดยใส ข อม ลต างๆ ลงในสม ด เช นเลขท ส ง ว น-เด อน-ป ช อเร อง ช อหน วยงานผ ร บหน งส อ 2.3 ส งหน งส อให ก บผ ท เก ยวข องหร อหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง 3. การพ มพ เอกสาร 3.1 พ มพ เอกสารตามท ได ร บมอบหมายท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 3.2 ตรวจทานเอกสารท พ มพ และแก ไขหากม ข อผ ดพลาด 3.3 อ ดโรเน ยว/ถ ายเอกสาร 4. การเก บรวบรวมข อม ลในด านต างๆ เช น 4.1 ด แลสม ดลงนามมาทางาน/การมาทางานสายของพน กงานพร อมท งเก บรวบรวม ใบลาป วย ลาก จ ลาช วโมงของพน กงานและจ ดทาสร ปผลการมาปฏ บ ต งาน ประจาเด อน 4.2 จ ดเก บข อม ลต วเลขเก ยวก บเง นกองท นบาเหน จของพน กงาน เง นเด อน โบน ส เง นชดเชย 6 เด อน ค าทางานล วงเวลาและว นหย ดเพ อนาไปใช เป นข อม ลต อไป 4.3 จ ดเก บข อม ลต วเลขค าเบ ยประช มกรรมการและอน กรรมการ 4.4 จ ดเก บยอดจาหน ายไพ ของท กเด อน จ ดทารายงานสร ปเสนอผ อานวยการ 4.5 จ ดเก บยอดภาษ ขายท กส นเด อน จ ดทารายงานสร ปให ก บส วนบ ญช ฯ 5. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 26

4 รห ส ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ได ร บประกาศน ยบ ตรประโยคม ธยมศ กษาตอนปลายสายอาช พ หร อประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบ ญช พาณ ชยการ เลขาน การ หร อได ร บประกาศน ยบ ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย (ว ชาอาช พ 2) ทางพาณ ชยการ หร อทางอ นท ผ อานวยการโรงงานไพ กาหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บ ตาแหน งน ได ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งาน 1. ม ความร เก ยวก บกฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บต างๆ ของโรงงานไพ 2. ม ความร เก ยวก บงานธ รการ และงานสารบรรณอย างเหมาะสมแก การปฏ บ ต งานในหน าท 3. ม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช เคร องพ มพ ด ด และเคร องคอมพ วเตอร ได อย าง เหมาะสมก บหน าท และความร บผ ดชอบของตาแหน ง 4. ม ความสามารถในการใช ภาษาและการส อสารได อย างเหมาะสมแก การปฏ บ ต งานในหน าท 5. ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานร วมก บผ อ น 6. ปฏ บ ต งานด วยความร บผ ดชอบ ม มน ษยส มพ นธ ท ด ม ความละเอ ยดรอบคอบ ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 27

5 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ การ รห ส ตาแหน ง ช อตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ 3 ระด บตาแหน ง 3 ตาแหน งประเภท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค หน าท และความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คท ม ประสบการณ หร อผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คช นส ง ข นต น เก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด เช น การพ มพ เอกสาร การตรวจทานหน งส อ เก บ และค นหาหน งส อ การร างหน งส อโต ตอบ การทาบ นท กต างๆ การย อเร อง การเก บรวบรวมข อม ล การ จ ดเตร ยมเอกสารการประช ม การจ ดทาสถ ต งานทะเบ ยนเอกสารเก ยวก บส ทธ ต างๆ การต ดตามให ม การซ อม บาร ง ร กษา ซ อมแซมเคร องม อ เคร องจ กร พ สด และอ ปกรณ ต างๆ การทาใบเบ กประเภทต างๆ โดย ปฏ บ ต งานตามคาส งค ม อ หร อแนวปฏ บ ต ท ม อย อย างกว างๆ ภายใต การกาก บตรวจสอบอย างกว างๆ และไม ม ผ ใต บ งค บบ ญชา ม การต ดส นใจพอสมควรและการต ดส นใจม ผลกระทบต อหน วยงานบ าง ม การต ดต อก บ ผ ร วมงานภายในหน วยงานและบ คคลภายนอก เพ อประสานงานหร อให บร การหร อเพ อทราบข อม ลข าวสาร ต างๆ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในสาน กงานงานด านบร การท วไปท ต องปฏ บ ต งานหลายด านและม กรรมว ธ การ ปฏ บ ต ท ค อนข างยากเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด โดยปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน งหร อ หลายอย าง เช น 1. การพ มพ เอกสาร 1.1 พ มพ เอกสารตามท ได ร บมอบหมายท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 1.2 ตรวจทานเอกสารท พ มพ และแก ไขหากม ข อผ ดพลาด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 28

6 รห ส ล กษณะงานท ปฏ บ ต (ต อ) 2. การจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม 2.1 รวบรวมเอกสารเร องต างๆ ท จะนาเสนอเข าประช ม 2.2 จ ดเร ยงเอกสารตามวาระการประช ม 2.3 นาเอกสารเข าแฟ มเพ อจ ดส งให คณะกรรมการต อไป 3. การต ดตามให ม การซ อมบาร ง ร กษา ซ อมแซม ต างๆ 3.1 ตรวจสอบ/ร บทราบ เก ยวก บกาหนดการด แลบาร งร กษา หร อการซ อมแซมเคร องม อ เคร องจ กร พ สด และอ ปกรณ ต างๆ จากผ ท เก ยวข อง 3.2 แจ งให เจ าหน าท ท เก ยวข องทราบและให ดาเน นการแก ไขในกรณ ท ต องส งซ อม ภายนอกหร อให ช างจากภายนอกมาซ อมแซม บาร งร กษา ต องแจ งผ านส วนพ สด 3.3 คอยต ดตามเร งร ดให ม การดาเน นการแก ไขตามเวลาท สมควร 4. การทาใบเบ กประเภทต างๆ 4.1 เข ยนใบเบ กเง นค าสว สด การต างๆ เช น ค าร กษาพยาบาล ค าการศ กษาบ ตรให ก บ พน กงาน 4.2 เข ยนใบเบ กว ตถ ด บ/พ สด /อ ปกรณ ต างๆ ท ใช ในการทางานของส วน 5. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย เช น 5.1 ต ดต อชาระค าโทรศ พท ของโรงงานไพ 5.2 ต ดต อร บเง น/เช ค ค าแบบพ มพ ค าแสตมป ก บล กค า ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง 1. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 2 หร อ เท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานท เก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป หร อ ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 29

7 รห ส ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง (ต อ) 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบร หารธ รก จ หร อได ร บ ประกาศน ยบ ตร หร ออน ปร ญญา หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบร หารธ รก จ การจ ดการท วไป การจ ดการ สาน กงาน ซ งม ระยะเวลาการศ กษาไม น อยกว า 2 ป ต อจากม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า หร อต อจาก ประกาศน ยบ ตรว ชาการศ กษา หร อทางอ นท ผ อานวยการโรงงานไพ กาหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บ ตาแหน งน ได หร อ 3. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งหร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบร หารธ รก จ หร อได ร บ อน ปร ญญาหร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบร หารธ รก จ ซ งม ระยะเวลาการศ กษาไม น อยกว า 3 ป ต อจาก ม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า หร อทางอ นท ผ อานวยการโรงงานไพ กาหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ตาแหน งน ได ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งาน นอกจากจะม ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บ ตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 2 เป นอย างด แล ว จะต องม ความสามารถในการเข ยนรายงานการสร ปเร อง การ จ ดเก บสถ ต ต วเลข การต ดต อประสานงานได อย างเหมาะสมก บการปฏ บ ต งานในหน าท ด วย ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 30

8 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ รห ส ตาแหน ง ช อตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ 4 ระด บตาแหน ง 4 ตาแหน งประเภท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค หน าท และความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คท ม ประสบการณ ส งมาก หร อผ ปฏ บ ต งานด าน เทคน คช นส งท ม ประสบการณ และได ร บมอบหมายให เป นผ กาก บด แลและสอนงานในกล มเก ยวก บงาน ธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด เช นการพ มพ เอกสาร การตรวจทานหน งส อ การร างหน งส อโต ตอบ การทาบ นท กต างๆ การย อเร อง การจ ดประช ม การจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม การจดบ นท กรายงานการ ประช ม จ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งาน เก บร กษาเอกสารส ทธ และเอกสารสาค ญต างๆ การจ ดทาทะเบ ยนประว ต พน กงาน การทาเร องขอร บเง นบาเหน จ ฯลฯ เป นต น โดยปฏ บ ต งานตามคาส งหร อค ม อ หร อแนวปฏ บ ต ท ม อย อย างกว างๆ ภายใต การกาก บตรวจสอบท น อย โดยอาจม ผ อย ในกาก บด แล ม การต ดส นใจพอสมควรและการ ต ดส นใจน นม ผลกระทบต อหน วยงานบ าง และม การต ดต อก บผ ร วมงานภายในหน วยงานและบ คคลภายนอก เพ อประสานงานหร อให บร การหร อเพ อทราบข อม ลข าวสารต างๆ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานและปฏ บ ต งาน อ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในสาน กงานงานด านบร การท วไปท ต องปฏ บ ต งานหลายด านและม กรรมว ธ ท ยาก เก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด โดยปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง เช น 1. การพ มพ เอกสาร 1.1 พ มพ เอกสารตามท ได ร บมอบหมายท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 1.2 ตรวจทานเอกสารท พ มพ และแก ไขหากม ข อผ ดพลาด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 31

9 รห ส ล กษณะงานท ปฏ บ ต (ต อ) 2. การจ ดประช มและจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม 2.1 จ ดเตร ยมหน งส อเช ญประช ม 2.2 รวบรวมเอกสารเร องต างๆ ท จะนาเสนอท ประช ม 2.3 จ ดเร ยงเอกสารตามวาระการประช ม 2.4 นาเอกสารเข าแฟ มและจ ดส งให คณะกรรมการพร อมหน งส อเช ญประช ม 2.5 ตรวจความเร ยบร อยและความพร อมของห องประช มในว นประช ม 2.6 ต อนร บกรรมการ และจ ดเตร ยมอาหารว าง 2.7 จดบ นท กรายงานการประช ม 3. จ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งาน 3.1 ออกใบส งจ างแบบพ มพ แสตมป และประท บตราไพ โดยจะต องกาหนดว นท ส งมอบ งาน 3.2 ตรวจสอบปร มาณงานท ดาเน นการเสร จและงานค างของแต ละเด อน 3.3 จ ดทาบ นท กสร ปเสนอห วหน าส วน และผ อานวยการเพ อทราบและดาเน นการต อไป 4. การจ ดทาทะเบ ยนประว ต พน กงาน 4.1 รวบรวมข อม ลรายละเอ ยดพน กงานแต ละคน ได แก ตาแหน งป จจ บ น อ ตราเง นเด อน ป จจ บ น การเล อนข นเง นเด อน 4.2 บ นท กข อม ลลง ก.พ.7 5. การจ ดทาเร องขอร บเง นบาเหน จ 5.1 ตรวจสอบหาจานวนพน กงานท เกษ ยณอาย 5.2 จ ดทาคาส งเร องให พน กงานโรงงานไพ พ นจากหน าท การงานเพราะเกษ ยณอาย 5.3 จ ดทาคาส งขอเพ มค าจ างสาหร บพน กงานท เง นเด อนย งไม เต มข น 5.4 ทาบ นท กเสนอผ อานวยการลงนาม 5.5 ตรวจสอบว นลาหากกรณ ป ใดพน กงานลาเก นกาหนดให นามาห กก บอาย งานท เหล อ เป นอาย งานส ทธ 5.6 กรอกรายละเอ ยดลงแบบฟอร มเร องการขอร บเง นบาเหน จ 5.7 ทาเร องขอร บเง นบาเหน จ โดยนาเง นเด อนป จจ บ นค ณด วยอาย งานส ทธ 5.8 ร าง-พ มพ หน งส อขออน ม ต เบ กจ ายเง นบาเหน จให พน กงาน และเง นชดเชย 6 เด อน เสนอผ อานวยการอน ม ต 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 32

10 รห ส ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง 1. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 2 หร อ เท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 4 ป หร อดารงตาแหน งในระด บ 3 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดย จะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อย กว า 1 ป หร อ 2. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 3 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 3 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป หร อ 3. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 3 และได ดารงตาแหน งในระด บ 3 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และพ มพ ด ด และงานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งาน นอกจากจะม ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บ ตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 เป นอย างด แล ว จะต องม ความสามารถในการให คาแนะนาและสอนงานเก ยวก บ ระเบ ยบ และว ธ การปฏ บ ต งานท อย ในความร บผ ดชอบ และม ความสามารถในการศ กษาว เคราะห และสร ป เหต ผลต างๆ ได เป นอย างด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 33

11 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ รห ส ตาแหน ง ช อตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ 5 ระด บตาแหน ง 5 ตาแหน งประเภท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค หน าท และความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คระด บชานาญการเฉพาะหร อผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค ช นส งท ม ประสบการณ ส งมาก และได ร บมอบหมายให เป นผ กาก บด แลและสอนงานในกล ม เก ยวก บงาน ธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด เช น การพ มพ เอกสาร การตรวจทานหน งส อ การร างหน งส อโต ตอบ การทาบ นท กต างๆ การจ ดประช ม การจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม การจดบ นท กรายงานการประช ม จ ดทา สร ปผลการปฏ บ ต งาน เก บร กษาเอกสารส ทธ และเอกสารสาค ญต างๆ ฯลฯ เป นต น โดยใช ความค ดร เร มใน การปฏ บ ต งาน หร อปฏ บ ต งานตามคาส งหร อค ม อท ม อย ในบางกรณ ภายใต การกาก บตรวจสอบท น อยมาก ม การต ดส นใจมาก และการต ดส นใจม ผลกระทบต อหน วยงาน ม การต ดต อก บผ ร วมงานภายในหน วยงานและ/ หร อบ คคลภายนอก เพ อประช มหร อให ข อเท จจร งเก ยวก บป ญหาและ/หร อช กจ งต อรองเจรจา และปฏ บ ต งาน อ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในสาน กงานด านบร การท วไปท ต องปฏ บ ต งานหลายด านและม กรรมว ธ ปฏ บ ต ท ยาก มาก โดยปฏ บ ต อย างใดอย างหน งหร อหลายอย างเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด โดย ปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง เช น 1. การพ มพ เอกสาร 1.1 พ มพ เอกสารตามท ได ร บมอบหมายท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 1.2 ตรวจทานเอกสารท พ มพ และแก ไขหากม ข อผ ดพลาด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 34

12 รห ส ล กษณะงานท ปฏ บ ต (ต อ) 2. การจ ดประช มและจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม 2.1 จ ดเตร ยมหน งส อเช ญประช ม 2.2 รวบรวมเอกสารเร องต างๆ ท จะนาเสนอท ประช ม 2.3 จ ดเร ยงเอกสารเร องต างๆ ตามวาระการประช ม นาเอกสารเข าแฟ มและจ ดส งให คณะกรรมการพร อมหน งส อเช ญประช ม 2.4 ตรวจความเร ยบร อยและความพร อมของห องประช มในว นประช ม ต อนร บคณะ กรรมการ ด แลการจ ดเตร ยมอาหารว าง 2.5 จดบ นท กรายงานการประช ม 3. จ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งาน 3.1 ออกใบส งจ างแบบพ มพ แสตมป และประท บตราไพ โดยจะต องกาหนดว นท ส งมอบ งาน 3.2 ตรวจสอบปร มาณงานท ดาเน นการเสร จและงานค างของแต ละเด อน 3.3 จ ดทาบ นท กสร ปเสนอห วหน าส วน และผ อานวยการเพ อทราบและดาเน นการต อไป 4. การจ ดทาทะเบ ยนประว ต พน กงาน 4.1 รวบรวมข อม ลรายละเอ ยดพน กงานแต ละคน ได แก ตาแหน งป จจ บ น อ ตราเง นเด อน ป จจ บ น การเล อนข นเง นเด อน 4.2 บ นท กข อม ลลง ก.พ.7 5. การจ ดทาเร องขอร บเง นบาเหน จ 5.1 ตรวจสอบหาจานวนพน กงานท เกษ ยณอาย 5.2 จ ดทาคาส งเร องให พน กงานโรงงานไพ พ นจากหน าท การงานเพราะเกษ ยณอาย 5.3 จ ดทาคาส งขอเพ มค าจ างสาหร บพน กงานท เง นเด อนย งไม เต มข น 5.4 ทาบ นท กเสนอผ อานวยการลงนาม 5.5 ตรวจสอบว นลาหากกรณ ป ใดพน กงานลาเก นกาหนดให นามาห กก บอาย งานท เหล อ เป นอาย งานส ทธ 5.6 กรอกรายละเอ ยดลงแบบฟอร มเร องการขอร บเง นบาเหน จ 5.7 ทาเร องขอร บเง นบาเหน จ โดยนาเง นเด อนป จจ บ นค ณด วยอาย งานส ทธ 5.8 ร าง-พ มพ หน งส อขออน ม ต เบ กจ ายเง นบาเหน จให พน กงาน และเง นชดเชย 6 เด อน เสนอผ อานวยการอน ม ต 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 35

13 รห ส ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง 1. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 3 หร อ เท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 4 ป หร อดารงตาแหน งในระด บ 4 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดย จะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อย กว า 1 ป หร อ 2. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 4 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป หร อ 3. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 3 และได ดารงตาแหน งในระด บ 4 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และพ มพ ด ด และงานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งาน นอกจากจะม ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บ ตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 4 เป นอย างด แล ว จะต องม ความชานาญงานเป นพ เศษในงานท อย ในความร บผ ดชอบ ม ความสามารถในการให คาปร กษา แนะนา และส อนงานเก ยวก บระเบ ยบ และว ธ การปฏ บ ต งานท อย ในความ ร บผ ดชอบ สามารถว เคราะห และสร ปเหต ผลต างๆ ได เป นอย างด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 36

14 มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท ธ รการ รห ส ตาแหน ง ช อตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ 6 ระด บตาแหน ง 6 ตาแหน งประเภท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคน ค หน าท และความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานด านเทคน คช นส งระด บชานาญการเฉพาะ และได ร บมอบหมาย ให เป นผ กาก บด แลและสอนงานในกล ม เก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด เช น การพ มพ เอกสาร การตรวจทานหน งส อ การร างหน งส อโต ตอบ การทาบ นท กต างๆ การจ ดประช ม การจ ดเตร ยม เอกสารการประช ม การจดบ นท กรายงานการประช ม จ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งาน การเก บร กษาเอกสารส ทธ และเอกสารสาค ญต างๆ ฯลฯ เป นต น โดยใช ความค ดร เร มมากในการปฏ บ ต งาน บางกรณ ไม อาจใช ประโยชน จากค ม อการปฏ บ ต งานได ต องใช ด ลยพ น จและความค ดในการปฏ บ ต งาน ภายใต การกาก บตรวจสอบท น อย มาก ม การต ดส นใจมาก และการต ดส นใจม ผลกระทบต อหน วยงาน ม การต ดต อก บผ ร วมงานภายใน หน วยงานและ/หร อบ คคลภายนอก เพ อประช มหร อให ข อเท จจร งเก ยวก บป ญหาและ/หร อช กจ งต อรองเจรจา และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในสาน กงานงานด านบร การท วไปท ต องปฏ บ ต งานหลายด านและม กรรมว ธ ปฏ บ ต ท ยากมากเป นพ เศษ โดยปฏ บ ต อย างใดอย างหน งหร อหลายอย างเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงาน พ มพ ด ด โดยปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง เช น 1. การพ มพ เอกสาร 1.1 พ มพ เอกสารตามท ได ร บมอบหมายท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 1.2 ตรวจทานเอกสารท พ มพ และแก ไขหากม ข อผ ดพลาด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 37

15 รห ส ล กษณะงานท ปฏ บ ต (ต อ) 2. การจ ดประช มและจ ดเตร ยมเอกสารการประช ม 2.1 จ ดเตร ยมหน งส อเช ญประช ม 2.2 รวบรวมเอกสารเร องต างๆ ท จะนาเสนอท ประช ม 2.3 จ ดเร ยงเอกสารเร องต างๆ ตามวาระการประช ม 2.4 นาเอกสารเข าแฟ มและจ ดส งให คณะกรรมการพร อมหน งส อเช ญประช ม 2.5 ตรวจความเร ยบร อยและความพร อมของห องประช มในว นประช ม 2.6 ต อนร บคณะกรรมการ และจ ดเตร ยมอาหารว าง 2.7 จดบ นท กรายงานการประช ม 3. จ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งาน 3.1 ออกใบส งจ างแบบพ มพ แสตมป และประท บตราไพ โดยจะต องกาหนดว นท ส งมอบ งาน 3.2 ตรวจสอบปร มาณงานท ดาเน นการเสร จและงานค างของแต ละเด อน 3.3 จ ดทาบ นท กสร ปเสนอห วหน าส วน และผ อานวยการเพ อทราบและดาเน นการต อไป 4. การจ ดทาทะเบ ยนประว ต พน กงาน 4.1 รวบรวมข อม ลรายละเอ ยดพน กงานแต ละคน ได แก ตาแหน งป จจ บ น อ ตราเง นเด อน ป จจ บ น การเล อนข นเง นเด อน 4.2 บ นท กข อม ลลง ก.พ.7 5. การจ ดทาเร องขอร บเง นบาเหน จ 5.1 ตรวจสอบหาจานวนพน กงานท เกษ ยณอาย 5.2 จ ดทาคาส งเร องให พน กงานโรงงานไพ พ นจากหน าท การงานเพราะเกษ ยณอาย 5.3 จ ดทาคาส งขอเพ มค าจ างสาหร บพน กงานท เง นเด อนย งไม เต มข น 5.4 ทาบ นท กเสนอผ อานวยการลงนาม 5.5 ตรวจสอบว นลาหากกรณ ป ใดพน กงานลาเก นกาหนดให นามาห กก บอาย งานท เหล อ เป นอาย งานส ทธ 5.6 กรอกรายละเอ ยดลงแบบฟอร มเร องการขอร บเง นบาเหน จ 5.7 ทาเร องขอร บเง นบาเหน จ โดยนาเง นเด อนป จจ บ นค ณด วยอาย งานส ทธ 5.8 ร าง-พ มพ หน งส อขออน ม ต เบ กจ ายเง นบาเหน จให พน กงาน และเง นชดเชย 6 เด อน เสนอผ อานวยการอน ม ต 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 38

16 รห ส ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง 1. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 2 และได ดารงตาแหน งในระด บ 5 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และงานพ มพ ด ด หร องานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป หร อ 2. ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 3 ข อ 3 และได ดารงตาแหน งในระด บ 5 หร อเท ยบเท ามาแล วไม น อยกว า 2 ป โดยจะต องปฏ บ ต งานเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ และพ มพ ด ด และงานอ นท เก ยวข องมาแล วไม น อยกว า 1 ป ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งาน นอกจากจะม ความร ความสามารถและค ณล กษณะท ต องใช ในการปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บ ตาแหน งเจ าหน าท ธ รการ 5 เป นอย างด แล วจะต องม ความชานาญงานเป นพ เศษในงานท อย ในความร บผ ดชอบ ม ความสามารถในการให คาปร กษา แนะนา และสอนงานเก ยวก บระเบ ยบ และว ธ การปฏ บ ต งานท อย ในความ ร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มสามารถต ดส นใจ ว เคราะห และสร ปเหต ผลต างๆ ได เป นอย างด ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 39

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป.. ด วย เทศบาลตาบลหนองหล ม อาเภอดอกคาใต จ งหว ดพะเยา ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล สอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนงานด านข อม ลข าวสาร ล บ ของทางราชการ ของ ส วนอานวยการ สาน กบร หารกลาง ภายใต กระบวนการสน บสน น ของสาน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดทาโดย...ส วนอานวยการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร หารงานท วไป ในการบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภาระงานบร หารงานท วไปของส าน กงาน คณบด ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารจ ดการ ภายในส าน กงานหร

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๓ ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๑. งานด านการบร หารท วไป ๑.๑ งานร บ - ส งหน งส อราชการและเอกสาร ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑. จ าแนกประเภทหน งส อเข าส าน กกฎหมาย ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อพร อมท งตรวจสอบส

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

ว ชา การฝ กงาน 3000-7001 ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน 2000-7001 ระด บ ปวช.

ว ชา การฝ กงาน 3000-7001 ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน 2000-7001 ระด บ ปวช. การเข ยนรายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน 3000-7001 ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน 2000-7001 ระด บ ปวช. ข อปฏ บ ต 1. ให เข ยนรายงานตามร ปแบบท กาหนดเท าน น 2. การเข ยนรายงาน น กเร ยนน กศ กษาต องเข ยนด วยตนเองห

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม (สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ด วยส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร โดย นางอ ญชล มาตะโก กองกลาง งานจ ดเก บและร กษาเอกสาร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมห ดล ค าน า ด วยป จจ บ นน ปร มาณเอกสารของเอกสารของส วนราชการต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการเบ กจ ายเง น

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการเบ กจ ายเง น ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการเบ กจ ายเง น ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ช อเอกสาร : กระบวนการเบ กจ ายเง น รห สเลขท : ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 49 1. ว

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด 1. เพ อก าหนดแนวปฏ บ ต ทางการลงร บเอกสารจากภายนอก จฬ. ให เป นแนวทาง เด ยวก น 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าหน งส อบ นท กภายใน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง ประสงค จะค ดเล อกบ คคลเพ อเข าท างาน เป นล กจ างช วคราวในส

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป ายประกาศ 3) ม คณะท างานร บผ ดชอบ 4) ม การให ความร พน กงาน

More information

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4)

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) งานจดหมายเหต มหาว ทยาล ย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล

More information