แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว"

Transcription

1 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว โดย นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ (ล ขส ทธ ของว ทยาล ยข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม)

2 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว โดย นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล

3 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม รายงานผลงานส วนบ คคล เร อง แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว กรรมการท ปร กษา นางชนากานต ธ รเวชพลก ล ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ อน ม ต ให เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8... (นางชนากานต ธ รเวชพลก ล) กรรมการท ปร กษา... (นายธนส ทธ น ลก าแหง) ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานกรรมการอ านวยการอบรม และพ ฒนาข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8

4 ก ตต กรรมประกาศ ในการจ ดท ารายงานผลงานส วนบ คคลฉบ บน เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษา ผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 ผ จ ดท าม ความประสงค ในการเผยแพร ความร ท เป นประโยชน และข อเสนอแนะ เก ยวก บมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาล ซ งส าน กงานศาลย ต ธรรมก าหนดข นใช ก บศาลและหน วยงาน ในศาลย ต ธรรมท วราชอาณาจ กร เพ อความเหมาะสมและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบ การจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรมให ม ค ณภาพอย างต อเน อง อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวย ความย ต ธรรมแก ประชาชน ศาลจ งหว ดส ค วซ งเป นองค กรหน งของศาลย ต ธรรมได น ามาตรฐานการจ ดการ งานธ รการด งกล าวมาประย กต ใช ก บการจ ดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาล ได ร บผลเป นท น าพอใจ โดยได ร บการสน บสน นข อม ลจากส าน กพ ฒนาระบบงาน ส าน กงานศาลย ต ธรรม ได ร บการสน บสน น ส งเสร ม และค าแนะน าท เป นประโยชน จาก นายส งคม เมฆอร ณล กษณ ผ พ พากษาห วหน าศาลจ งหว ดส ค วในขณะน น พร อมท งได ร บการอน ม ต จาก นางชนากานต ธ รเวชพลก ล กรรมการท ปร กษา นายธนส ทธ น ลก าแหง ประธานกรรมการอ านวยการอบรมและพ ฒนาข าราชการศาลย ต ธรรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาล ช นต น ร นท 8 ให ผ เข ยนจ ดท ารายงานผลงานส วนบ คคลฉบ บน จ งขอขอบค ณบ คคลผ ม รายนามด งกล าวไว ณ โอกาสน และหว งว ารายงานผลงานน จะเป นประโยชน แก ผ สนใจตามสมควร นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลแขวงนครราชส มา ผ เข าร บการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม ก นยายน 2553

5 สารบ ญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ก บทน า 1 สภาพป ญหาหร อท มาของป ญหา 2 รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม 3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ศาลจ งหว ดส ค ว 5 หน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม 6 ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด/ศาลแขวง 6 กล มงานช วยอ านวยการ 7 กล มงานคล ง 7 กล มงานบร การประชาชนและประชาส มพ นธ 8 กล มงานคด 8 กล มงานช วยพ จารณาคด 9 กล มงานไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท 9 มาตรฐานการจ ดการธ รการศาลจ งหว ดส ค ว (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) 11 การร บค าค ความ ค าร อง ค าแถลง ค าบอกกล าว 11 การเก บส านวน 11 การตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย 12 การผ ดฟ องและการฝากข ง 12 การย นค าร องขอฟ นฟ 13 การร บฟ อง 14 คด อาญา 14 กรณ อ ยการเป นโจทย ย นค าฟ องหร อค าร อง 14 กรณ ราษฎรเป นโจทย ย นค าฟ องหร อค าร อง 15 คด แพ ง 17 การจ ดท าหมาย 19 การปฏ บ ต เก ยวก บการส งหมายและการร บผลหมาย 19 การปฏ บ ต งานเก ยวก บส านวนคด ด า 20

6 สารบ ญ (ต อ) การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานช วยพ จารณาคด 22 การลงสารบบค าพ พากษา 24 การปฏ บ ต งานเก ยวก บส านวนคด แดง 25 การปฏ บ ต งานศ นย น ดความ 27 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการอ ทธรณ ฎ กา 28 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการไกล เกล ย 29 การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานสารบรรณ 30 การปฏ บ ต งานเก ยวก บเอกสารแยกเก บ 32 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร การประชาชนและประชาส มพ นธ 33 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดท าสถ ต 35 การปฏ บ ต งานเก ยวก บพ สด 35 การปฏ บ ต งานเก ยวก บแผนงานและสารสนเทศ 36 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการผ ดส ญญาประก น 38 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการเง นในคด 39 การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานการเง นและการบ ญช 40 สร ปและข อเสนอแนะ 42 บรรณาน กรม 44 ภาคผนวก 45 ภาคผนวก ก 46 ภาคผนวก ข 48 ภาคผนวก ค 48 ประว ต ผ ศ กษา 68 หน า

7 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว บทน า ตามท ประเทศต างๆท วโลก ได ม การพ ฒนาระบบการท างาน ให ได มาตรฐานและเป นท ยอมร บ ก นในนานาอารยประเทศ เช น ระบบ TQM ระบบ QCC ระบบ ISO โดยภาคร ฐและเอกชนของต าง ประเทศ ได น าระบบด งกล าวมาปร บปร ง พ ฒนาระบบการท างานในหน วยงาน ให ได ร บรองมาตรฐานการบร การท ด ส าหร บประเทศไทย ภาคร ฐและเอกชนหลายแห ง ได ม การน าระบบด งกล าวมาปร บปร ง พ ฒนาระบบ การท างานในหน วยงานจนได ร บการร บรองมาตรฐาน นอกจากน นหน วยงานภาคร ฐของประเทศไทย หลายหน วยงาน ได พยายามสร างมาตรฐานการบร การเฉพาะในหน วยงานของตนข น เช น กระทรวงศ กษาธ การ ม มาตรฐานการศ กษา กร งเทพมหานคร ม มาตรฐานของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร กระทรวง สาธารณส ข ม มาตรฐาน HA ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) ม มาตรฐาน PSO เป นต น แม ว าในป จจ บ นศาลย ต ธรรมบางแห งได น าระบบ TQM หร อ ISO 9000 หร อ PSO มาประย กต ใช แล ว แต ย งประสบป ญหาในการปร บใช ก บระบบงานศาลย ต ธรรมได อย างเหมาะสม เพราะองค กรศาลย ต ธรรม นอกจากจะม ระบบงานแตกต างจากองค กรอ นๆแล ว ศาลย ต ธรรมแต ละแห งย งม การบร หารจ ดการท แตกต างก น ท าให ขาดความเป นเอกภาพในการบร หารจ ดการ ด งน นศาลย ต ธรรมโดยส าน กงานศาลย ต ธรรมจ งก าหนดมาตรฐาน การจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรม(Judicial Administration Standardization for Organization หร อมาตรฐาน JSO) ข นโดยเฉพาะ เพ อใช ก บศาลและหน วยงานในศาลย ต ธรรมท วราชอาณาจ กร เพ อให เก ดความเหมาะสม และใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการของศาลย ต ธรรมให ม ค ณภาพ อย างต อเน อง อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชน ส าน กงาน ศาลย ต ธรรมเป นหน วยงานธ รการม หน าท หล กในการให การสน บสน นและอ านวยความสะดวกแก ศาลย ต ธรรม และองค กรต างๆ ซ งอย ภายใต การก าก บด แลและส งเสร มให การพ จารณาคด ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล จากว ส ยท ศน ของศาลย ต ธรรมท ระบ ว าศาลย ต ธรรมเป นสถาบ นหล กในการอ านวยความย ต ธรรม และค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชนด วยความเท ยงธรรม รวดเร วและเสมอภาคภายใต หล กน ต ธรรม ท าให ศาลย ต ธรรมต องก าหนดย ทธศาสตร ในด านต างๆ เพ อบรรล ว ส ยท ศน ด งกล าว ตามแผนย ทธศาสตร (Strategic plan) ของส าน กงานศาลย ต ธรรมท ก าหนดให ม การปร บปร งการบร หารจ ดการ โดยม ว ตถ ประสงค

8 เพ อเสร มสร างการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลครอบคล มท วประเทศ รวมท งให ม ระบบ การบร หารจ ดการท เป นสากล ส าน กงานศาลย ต ธรรมจ งเห นว าในการท จะบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวได จ าเป นจะต องม เคร องม อท เหมาะสมเพ อใช เป นแนวทางให องค กรศาลย ต ธรรมสามารถด าเน น ไปในท ศทางเด ยวก นจ งได ก าหนดมาตรฐานระบบการจ ดการงานธ รการข นเพ อใช เป นกรอบในการ ปฏ บ ต และพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการให ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยได ก าหนดมาตรฐานการ จ ดการงานธ รการของส าน กงานศาลย ต ธรรมไว 3 มาตรฐาน ค อ มาตรฐานกลาง มาตรฐานเฉพาะ และมาตรฐานพ เศษ มาตรฐานกลางม ล กษณะเป นแนวทางกว างๆท ท กองค กรของส าน กงานศาล ย ต ธรรมสามารถน าไปใช ได มาตรฐานเฉพาะเป นค ณล กษณะท ต องการเฉพาะทางส าหร บองค กรแต ละ ประเภท ส วนมาตรฐานพ เศษเป นมาตรฐานเฉพาะเร องตามนโยบายของศาลย ต ธรรม องค กรท ม ความ ประสงค จะขอการร บรองระบบการจ ดการงานธ รการจะต องด าเน นการตามมาตรฐานกลางและ มาตรฐานเฉพาะเป นอย างน อยและต องม รายละเอ ยดของงานสอดคล องก บมาตรฐานด งกล าวก อนจ งจะ ได ร บการร บรองระบบการจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรม ศาลจ งหว ดส ค วเป นองค กรหน งในหน วยงาน ศาลย ต ธรรม จ งม ความจ าเป นท จะต องพ ฒนาระบบการท างานธ รการของศาลให ม ค ณภาพและความ เหมาะสมและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการของศาลให ม ค ณภาพ อย างต อเน องเพ อสน บสน นและอ านวยความสะดวกแก ศาลในการพ จารณาคด ได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชน 1. สภาพป ญหาหร อท มาของป ญหา แม ท ผ านมาศาลย ต ธรรมหลายแห งรวมท งศาลจ งหว ดส ค ว จะได พยายามด าเน นการพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการงานธ รการของศาล เพ อใช เป นหล กเกณฑ และแนวทางส าหร บการปฏ บ ต งานด านธ รการ ให ม ค ณภาพ แต การด าเน นการของแต ละศาลย งขาดความเป นเอกภาพม ได ด าเน นการไปในแนวทางเด ยวก น ต อมาเม อส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานศาลย ต ธรรมท ก าหนดให ม การปร บปร งการบร หารจ ดการ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลและม การก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการของส าน กงานศาลย ต ธรรมข น 3 มาตรฐาน เพ อใช เป นแนวทางให องค กรศาลย ต ธรรมสามารถด าเน นไปในท ศทางเด ยวก นและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต และพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการให ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยท การจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว ย งไม ม การก าหนดและจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาลให สอดร บก บมาตรฐานกลางและมาตรฐาน เฉพาะของส าน กงานศาลย ต ธรรมด งกล าว รวมท งม สภาพป ญหาหร อท มาป ญหาท จะต องวางแนวทางก าหนด มาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค วข นใหม ศาลจ งหว ดส ค วโดยนายส งคม เมฆอร ณล กษณ ผ พ พากษาห วหน าศาลในขณะน นจ งได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รกา และระบบเทคโนโลย สารสนเทศศาลจ งหว ดส ค วเพ อศ กษาและก าหนดแนวทางพ ฒนาระบบการจ ดการ งานธ รการและระบบเทคโนโลย สารสนเทศให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของส าน กงาน

9 ศาลย ต ธรรมซ งผ เข ยนเป นคณะกรรมการอย ด วย ภายหล งจากคณะกรรมการได ศ กษาแนวทางด งกล าว แล วจ งพอจ าแนกสภาพป ญหาหร อท มาของป ญหาเก ยวก บเร องการจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการ ศาลจ งหว ดส ค ว(ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง)ได ด งน 1.1 การจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว ย งไม ม มาตรฐานการจ ดการงานธ รการเพ อก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบไม ม ระบบการควบค ม ตรวจสอบ เป นเหต ให การบร หารจ ดการงานธ รการในศาลม ข อบกพร อง ผ ดพลาด ไม สามารถอ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนท มาต ดต อราชการศาลได ด วย ความสะดวก ถ กต องและรวดเร ว 1.2 เพ อด าเน นการให เป นไปตามย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ อ นเป นกรอบและแนวทาง ในการด าเน นงานเพ อพ ฒนาองค กรศาลย ต ธรรม ตามย ทธศาสตร ท 5 เร อง เพ มศ กยภาพระบบการสน บสน น การอ านวยความย ต ธรรม โดยม เป าประสงค เพ อท าให ระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมสามารถ รองร บการปฏ บ ต งานของข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรมได อย างม ศ กยภาพเพ มข นเป นไปตามมาตรฐาน และเกณฑ ท ก าหนด จ งม ความจ าเป นต องจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาล 1.3 การประเม นผลการปร บปร งประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และค ดเล อกหน วยงานในส งก ดส าน กงาน ศาลย ต ธรรมท ม ระบบงานธ รการด เด น ก าหนดการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต ราชการ ในเร องการสน บสน นงานอ านวยความย ต ธรรม โดยม ประเด นการประเม นผลเก ยวก บการควบค ม เพ อป องก นความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานธ รการคด จ งม ความจ าเป นต องก าหนดมาตรฐานการจ ดการ งานธ รการศาลเพ อเป นแนวทางในการควบค ม ตรวจสอบการปฏ บ ต งานด านธ รการของศาลเพ อป องก น ความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานธ รการด งกล าวและเพ อเป นการอ านวยความย ต ธรรม ความสะดวก รวดเร ว ให แก ประชาชนผ มาต ดต อราชการศาล 1.4 เพ ออน ว ต ให เป นไปตาม ว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลจ งหว ดส ค ว ตามแผน ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 2.1 ศาลย ต ธรรมได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลย ต ธรรม พ.ศ ไว โดยก าหนดเป าประสงค หล กของแผนย ทธศาสตร ไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน ศาลย ต ธรรมด ารงไว ซ งความเป นธรรมภายใต หล กน ต ธรรมเพ อประโยชน ส ขของประชาชน ท งม งส งเสร มบทบาทการศาลย ต ธรรมไทยให เป นท ประจ กษ ในระด บสากลภายในป พ.ศ พ นธก จ พ นธก จท 1 การอ านวยความย ต ธรรม - การพ จารณาพ พากษา - การไกล เกล ยและระง บข อพ พาทด วยว ธ การอ น - การค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน

10 พ นธก จท 2 การสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม พ นธก จท 3 การสน บสน นและพ ฒนาความร วมม อด านการย ต ธรรมท งในและระหว าง ประเทศเพ อรองร บการด าเน นงานของกระบวนการย ต ธรรมไทย และ ต างประเทศ พ นธก จท 4 การให บร การประชาชนและส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น เพ อรองร บ หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 1 ร กษาความเข มแข งและม งส ความเป นเล ศในการอ านวยความย ต ธรรม และการค มครองส ทธ เสร ภาพด วยความเสมอภาคเพ อประโยชน ของ ประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาการอ านวยความย ต ธรรมและค มครองส ทธ เสร ภาพในระบบศาล ช าน ญพ เศษ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาความร วมม อด านว ชาการ การศาลและการย ต ธรรมท งในและ ระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการอ านวยความสะดวกและการให บร การแก ประชาชน ผ มาต ดต อราชการศาลและบร การช มชนแห งการเร ยนร เพ อค มครอง ส ทธ เสร ภาพแก ประชาชน ย ทธศาสตร ท 5 เพ มศ กยภาพระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 6 เพ มศ กยภาพระบบการบร หารงานบ คคล เป าประสงค หล กตามย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมม หล กประก นจากการอ านวยความย ต ธรรมและ ค มครองส ทธ เสร ภาพตามท กฎหมายบ ญญ ต เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 2 ภาคเศรษฐก จ การลงท นและประชาชน ม หล กประก น จากการอ านวยความย ต ธรรมและค มครองส ทธ เสร ภาพ จากศาลช าน ญพ เศษตามท กฎหมายบ ญญ ต เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 3 องค กรอ านาจอธ ปไตย หน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม ท งในและต างประเทศ และองค กรระหว างประเทศ ให ความร วมม อในการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม ของศาลย ต ธรรมไทย

11 เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 4 ประชาชนสามารถเข าถ งการบร การของศาลย ต ธรรมได โดยสะดวก รวดเร ว และท วถ ง และม ความร เก ยวก บการใช ส ทธ เสร ภาพท ตนพ งได ร บตามกฎหมายเพ มมากข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 5 ระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมสามารถ รองร บการปฏ บ ต งานของข าราชการฝ ายต ลาการศาล ย ต ธรรมได อย างม ศ กยภาพเพ มข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 6 ศาลย ต ธรรมม บ คลากรท ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานมากข น 2.2 ศาลจ งหว ดส ค วก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร พ.ศ ให สอดร บ ก บว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลย ต ธรรมไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน ศาลจ งหว ดส ค วม งเน นในการอ านวยความย ต ธรรมท ถ กต อง รวดเร ว และเป นธรรม ด วยระบบ บร หารงานท ท นสม ยตามหล กบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชนท ย งย น พ นธก จ พ นธก จท 1 การอ านวยความย ต ธรรม - การพ จารณาพ พากษาคด - กระบวนการย ต ธรรมทางเล อก - การค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน - การส งเสร มและค มครองส ทธ ผ บร โภค พ นธก จท 2 การสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม - การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลให เข มแข ง - การพ ฒนาระบบงานด วยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ นธก จท 3 การประสานงานในกระบวนการย ต ธรรม และว ชาการด านกฎหมาย พ นธก จท 4 การให บร การประชาชนและส งคมเพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน ท ย งย น ย ทธศาสตร ศาลจ งหว ดส ค ว ย ทธศาสตร ท 1 ม งเน นในการอ านวยความย ต ธรรมและการค มครองส ทธ เสร ภาพ ด วยความเสมอภาค ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมให เข มแข ง ย ทธศาสตร ท 3 เพ มศ กยภาพบ คลากรและระบบบร หารงานบ คคล ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาความร วมม อระหว างหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาการให บร การประชาชนให เข าถ งความย ต ธรรมได โดยสะดวก รวดเร ว เป นธรรม ประหย ดและท วถ ง เพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของ ประชาชนท ย งย น

12 เป าประสงค ย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 1 ประชาชนได ร บการอ านวยความย ต ธรรมและค มครอง ส ทธ เสร ภาพด วยความเสมอภาคภายใต หล กน ต ธรรม เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 2 ระบบสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม รองร บการ พ จารณาพ พากษาคด ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ มข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 3 บ คลากรม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานด ข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 4 หน วยงานในกระบวนการย ต ธรรมให ความร วมม อในการ สน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 5 ประชาชนได ร บความพ งพอใจในการให บร การของศาล ได โดยสะดวก รวดเร ว ท วถ งและม ความร เก ยวก บการ ใช ส ทธ เสร ภาพตามกฎหมาย 2.3 หน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานศาลย ต ธรรม พ.ศ ศาลย ต ธรรมได แบ งส วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน าท ของส วนราชการในส งก ด ส าน กงานศาลย ต ธรรมไว โดยก าหนดให ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวงม อ านาจหน าท ด งน ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวง อ านาจหน าท (ก) บร หารจ ดการงานธ รการคด และก จการของศาลย ต ธรรม (ข) ด าเน นการเก ยวก บงานด านน ต การ เพ อสน บสน นการพ จารณาพ พากษาคด ของ ศาลย ต ธรรม (ค) ด าเน นการระง บข อพ พาททางเล อกมาใช นอกเหน อจากการพ จารณาพ พากษาคด (ง) ด าเน นการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการงานธ รการ คด ในส าน กงานประจ าศาล (จ) ให ค าปร กษา แนะน า และบร การประชาชนเก ยวก บกระบวนการพ จารณาคด ของ ศาลย ต ธรรม (ฉ) ด าเน นการเก ยวก บงบประมาณ การเง น การบ ญช การพ สด อาคารสถานท และ ยานพาหนะของส าน กงานประจ าศาล (ช) บร หารงานท วไปของส าน กงานประจ าศาล (ซ) รายงานเก ยวด วยคด หร อรายงานก จการอ นตามค าส งของประธานศาลฎ กา ประธาน ศาลอ ทธรณ ประธานศาลอ ทธรณ ภาค อธ บด ผ พ พากษาศาลช นต น อธ บด ผ พ พากษาภาค และผ พ พากษาห วหน าศาล (ฌ) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนด

13 (ญ) ปฏ บ ต งานร วมก บสน บสน นการปฏ บ ต งานหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย แบ งส วนราชการภายในออกเป น 6 กล มงาน ได แก 1. กล มงานช วยอ านวยการ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ปฏ บ ต งานสารบรรณท วไปและสารบรรณคด (ข) บร หารงานบ คคลเบ องต นและงานสว สด การของส าน กงาน (ค) ด าเน นงานราชพ ธ ร ฐพ ธ งานพ ธ การ และงานเลขาน การน กบร หาร (ง) ประสานความร วมม อด านการย ต ธรรมตลอดจนการประช มเก ยวก บการบร หาร จ ดการด านธ รการของศาล (จ) ด าเน นงานร บ ส งประเด น และการส งส านวน หร อเอกสารให คณะกรรมการ ว น จฉ ยช ขาดอ านาจหน าท ระหว างศาล และส าน กงานศาลปกครอง (ฉ) ด าเน นการออกหน งส อร บรอง การขอแรงทนาย การย มและส งส านวนศาลส ง (ช) ปฏ บ ต งานสารสนเทศ จ ดท าข อม ลสถ ต และด แลระบบคอมพ วเตอร ของ ส าน กงาน (ซ) ปฏ บ ต งานห องสม ดของส าน กงาน (ฌ) ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท าแผนงาน โครงการงานว ชาการของส าน กงาน (ญ) ศ กษา ว เคราะห เพ อสน บสน นการพ ฒนาระบบงานศาลรวมท งการจ ดท า ค าของบประมาณประจ าป (ฎ) ปฏ บ ต งานท ม ได ก าหนดให เป นหน าท ของกล มใดโดยเฉพาะ 2. กล มงานคล ง ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการเก ยวก บการเง นงบประมาณ และการเง นนอกงบประมาณ (ข) ร บ - จ าย เง นรางว ลน าจ บ เง นในคด และค าป วยการแก ผ ม ส ทธ ได ร บ ตามกฎหมายหร อระเบ ยบท ก าหนด การส ารวจเง นกลางค างจ าย รวมท ง การห กส นบนน าจ บและค าใช จ ายในการด าเน นการให แก หน วยงานเจ าของ รายได (ค) ด าเน นงานปร บพ น ย ปร บนายประก น การเก บและค นหล กประก นการร กษาเง น และเอกสารทางการเง น (ง) ปฏ บ ต งานบ ญช งบประมาณ บ ญช นอกงบประมาณการจ ดท างบเท ยบยอด และการรายงานทางการเง น (จ) ประสานการจ ดท าค าของบประมาณประเภทงบประจ าบร หารงบประมาณ และการของบด าเน นการเพ มเต ม

14 (ฉ) ด าเน นการจ ดซ อ จ ดจ าง ตรวจเก บร กษา เบ กจ าย จ ดท าทะเบ ยนค มพ สด และทร พย ส น ตลอดจนการซ อมบ าร งและจ าหน ายพ สด (ช) ว เคราะห ประเม นค ณภาพของพ สด บร หารส ญญาวางแผนการด าเน นงาน และการจ ดท าพ สด ประจ าป (ซ) ด าเน นการร กษาความปลอดภ ย งานอาคารสถานท และยานพาหนะรวมท ง ด แลระบบสาธารณ ปโภค 3. กล มงานบร การประชาชนและประชาส มพ นธ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ให บร การเข ยนค าร อง ค าขอ ค าแถลง และค าค ความรวมท งให ค าปร กษา แนะน าด านกฎหมายและสร างความเข าใจท ด แก ประชาชน (ข) ปฏ บ ต งานขอปล อยช วคราว ร บค าร องการอ ทธรณ ค าส งท ศาลไม อน ญาต ให ปล อยช วคราว (ค) ด าเน นการจ ดท าส ญญาค าประก นและส ญญาช นท เลาการบ งค บคด การด าเน นการ กรณ การผ ดส ญญาประก น การแจ งอาย ดและถอนอาย ด (ง) ด าเน นการประชาส มพ นธ ผล ตส อประชาส มพ นธ (จ) ปฏ บ ต งานต ดตามและส บทร พย นายประก น (ฉ) ด าเน นงานในฐานะเจ าหน ตามค าพ พากษา (ช) การค มครองส ทธ ประชาชนตามกฎหมาย 4. กล มงานคด ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการร บฟ อง ร บค าค ความ ผ ดฟ อง ฝากข ง และการย นค าร องขอ ฟ นฟ การพ มพ ค าส งเบ กต วผ ต องหา (ข) ปฏ บ ต งานตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย และการสอบค าให การผ ต องหา หร อจ าเลย (ค) ค านวณค าธรรมเน ยมและร บรองบ ญช ค าฤชาธรรมเน ยม (ง) ด าเน นการออกหมายต างๆท งคด แพ ง และคด อาญา (จ) ด าเน นการร บ ส งหมาย ต ดตามผล บ นท กและแจ งผลการส งหมายปลด และจ าหน ายหมาย (ฉ) ด าเน นการส งหมายทางไปรษณ ย และจ ดท าบ ญช ร บ ส งหมายทางไปรษณ ย (ช) ด าเน นการเก ยวก บสารบบความและสารบบค าพ พากษา (ซ) ด าเน นการโต ตอบ ร บค าร องหล งค าพ พากษา และการร บรองคด ถ งท ส ด รวมท งการด าเน นการเก ยวก บส านวนคด สาขาหล งค าพ พากษา

15 (ฌ) ตรวจสอบ จ ดเก บ จ ายส านวนความและเอกสารตรวจส านวนก อนและ หล งการพ จารณาพ พากษาคด เสนอต ดตามการจ ดเก บส านวนคด รวมท ง การให บร การค ดส าเนาและร บรองเอกสาร (ญ) ด าเน นการเก บส านวนคด ด า ส านวนคด แดง เก บร กษากากส านวน (ฎ) ด าเน นการเก ยวก บงานในช นอ ทธรณ ฎ กา ได แก การร บฟ อง การตรวจ ส านวนและสารบาญ การรายงานเพ อส งส านวนก อนส งศาลส ง การเบ กต ว จ าเลย การน ดฟ งค าพ พากษาและค าส ง การขอท เลาการบ งค บ การขยาย ระยะเวลาระหว างอ ทธรณ ฎ กา (ฏ) ด าเน นการเก ยวก บคด ค มครองผ บร โภค 5. กล มงานช วยพ จารณาคด ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ค นต วบทกฎหมายและค าพ พากษาฎ กา บร การข อม ลทางกฎหมายและว ชาการ ตลอดจนการเตร ยมความพร อมก อนการพ จารณาคด (ข) ปฏ บ ต งานหน าบ ลล งก และบ นท กค าพยาน การพ มพ และตรวจร างค าพ พากษา (ค) ด าเน นการเตร ยมส านวนและตรวจสอบส านวนก อนว นน ดพ มพ ค าส งเบ กต ว จ าเลย เก บร กษาค าพ พากษาศาลส ง และงานปฏ บ ต ตามค าส งศาลในรายงาน กระบวนการพ จารณา (ง) ด าเน นการจ ดท าแผนท พ พาทและเด นเผช ญส บการส บเสาะและค มประพฤต และการประสานงานเก ยวก บล าม น กจ ตว ทยา และน กส งคมสงเคราะห (จ) ปฏ บ ต งานศ นย น ดความและต ตามพยาน 6. กล มงานไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการเก ยวก บการไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท (ข) การท าส ญญาประน ประนอมยอมความ (ค) จ ดท าค าขอเก ยวก บการเบ กจ ายค าตอบแทนผ ประน ประนอม (ง) ปฏ บ ต งานอ นเก ยวก บการไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท ภายหล งจากคณะกรรมการได ศ กษาและท าความเข าใจเก ยวก บว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร และเป าประสงค หล กของแผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ ของศาลย ต ธรรมและของศาล จ งหว ดส ค ว ประกอบหน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวง ของส าน กงานศาลย ต ธรรม ได จ ดประช มเจ าพน กงานศาลร วมก บคณะกรรมการเพ อท าความเข าใจ และร บทราบภารก จท จะต องด าเน นการด งกล าว ในการปร บกระบวนการบร หารงานธ รการของศาลจ งหว ดส ค ว เข าก บมาตรฐานกลางและมาตรฐานเฉพาะของส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการตามหล กการของ มาตรฐาน JSO

16 10 1. เข ยนในส งท ท า แล วท าในส งท เข ยน ( Say What You Do - Do What You Say) 2. ม เป าหมายในการปฏ บ ต งาน เพ อการพ ฒนาศาลอย างต อเน อง ในประเด นท ว าเข ยนในส งท ท า แล วท าในส งท เข ยน ต องจ ดท าเอกสารข นตอนการปฏ บ ต งาน น าเอกสาร ท จ ดท าลงปฏ บ ต ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามเอกสาร ในการเข ยนเอกสารต องเข ยนงานท ปฏ บ ต อย จร ง อย างเป นข นตอนท ต อเน อง ไม ขาดตอน ในร ปแบบท เป นเช งกระบวนการ (process approach) และเช งระบบ (system approach) ก าหนดเอกสารท เก ยวข องอย างช ดเจนไม ว าจะเป นแบบฟอร มท ใช หร อเอกสารอ างอ ง ในการท างานท ม การอ างอ งถ งในข นตอนน นๆ ก าหนดให ม การเข ยนผ งกระบวนการหล ก เพ อเป นภาพรวม ของกระบวนการท งหมดของระบบท เป นอย จร งม การเช อมโยงกระบวนการเข าด วยก นในส วนท เช อมโยงหล ก ผ งกระบวนการหล กจะท าให เก ดร ปแบบเช งระบบเพราะสามารถมองเห นภาพรวมท งหมดของระบบได (รายละเอ ยดตามภาพผนวก ก.) น าแต ละกระบวนการในผ งกระบวนการหล กมาให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เก ยวข องในหน าท ความร บผ ดชอบตามมาตรฐานการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม เข ยน Flow Chart เพ อแสดงรายละเอ ยดของแต ละกระบวนการในผ งกระบวนการหล กในร ปแบบ เช งกระบวนการ (รายละเอ ยดตามภาคผนวก ข.) น า Flow Chart มาตรวจสอบก บมาตรฐานเฉพาะส งท มาตรฐานม แต Flow Chart ไม ม ให เพ มเต มให ครบ แต หากส งท เข ยนไว ด กว ามาตรฐานก ให คงไว แต ต องพ ส จน ให เห นได ว าด กว าจร ง ถอดความจาก Flow Chart ออกมาเป นค าบรรยายแล วเพ มเต มส งท ต องการเท าท จะท าได เม อเข ยนเอกสารเสร จแล วท งระบบจะต องน าเอกสารลงปฏ บ ต โดยผ านความ เห นชอบและลงนามอน ม ต จากผ บร หารพร อมท งช แจงให ท กคนทราบ ศาลต องจ ดท าค ม อระบบ (System Manual) ไว เป นเอกสารโดยค ม อระบบต องก าหนดส งท ต องปฏ บ ต ให เป นไปตามมาตรฐาน ม การอ างอ งถ งค ม อ ข นตอนการปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ระบ ผ ม อ านาจในการอน ม ต เอกสารแต ละชน ดและเก บร กษาค ม อ ระบบไว ให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในส วนท เก ยวข องตามอ านาจหน าท ร บผ ดชอบจ ดท าค ม อข นตอนการ ปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) เพ อก าหนดรายละเอ ยดการท างานอย างเป นกระบวนการ เป นข นตอนและ ม ความต อเน อง ในค ม อจะต องระบ ผ ปฏ บ ต กระบวนการท างานและเอกสารท เก ยวข องในแต ละข นตอน ว ธ การท างาน (Work Instruction) จะเป นการแสดงรายละเอ ยดการท างานเฉพาะในแต ละข นตอนของค ม อ การปฏ บ ต งาน น าค ม อระบบ ข นตอนการปฏ บ ต ว ธ การท างาน ปร บเข าก บมาตรฐานการจ ดการงานธ รการ ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวงของส าน กงานศาลย ต ธรรม ได ระบบงานท ปฏ บ ต และไม ได ปฏ บ ต ด งน

17 มาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) เร ยงตามล าด บงาน ว ธ ด าเน นการ 1. การร บค าค ความ ค าร อง ค าขอ ค าแถลง ค าบอกกล าว เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 1.1 ตรวจสอบประเภทค าค ความฯ ให ถ กต องพร อมประท บตรายางท ม มขวาโดย บ นท กเวลาและเข ยนช อผ ร บก าก บท นท 1.2 บ นท กรายละเอ ยดของค าค ความ ในสม ดและคอมพ วเตอร ท นท ยกเว นย นใน ว นน ด 1.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐาน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานเสนอห วหน า กล มงานท กว น 1.4 ห วหน ากล มงาน ต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นตามมาตรฐานน พร อมลงช อ ก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต หมายเหต ข อ 1.3 และข อ 1.4 ไม ได ปฏ บ ต เน องจากห วหน างานและห วหน ากล มงานเป นบ คคล เด ยวก นและเป นผ ปฎ บ ต งานด วย 2. การเก บส านวน เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 2.1 เก บส านวนท ห องเก บส านวนคด ด าหร อคด แดงเท าน น 2.2 ปฏ บ ต ตามค าส งศาลเสร จแล ว ถ าไม ต องปฏ บ ต งานอ นต อ ให ส งส านวนค น ห องเก บส านวนภายในว นน น ถ าม การส งส านวนไปให งานอ นปฏ บ ต ต อ หร อม การย มส านวนให บ นท กลงสม ดและคอมพ วเตอร และส งส านวนค น ห องเก บส านวนหล งจากปฏ บ ต เสร จ 2.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐานน พร อมลงช อก าก บการตรวจ ในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน หมายเหต กรณ คอมพ วเตอร เส ย สามารถตรวจสอบส านวนจากสม ดค มการส งส านวนได

18 3. การตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 3.1 ตรวจสอบต วผ ต องหา จ าเลย หร อผ ถ กออกหมายจ บในคด อาญาท กคร งท ต องแสดงตนต อศาลท นท ให ตรงตามรายละเอ ยดท ระบ ในค าร องหร อค าฟ อง ก บเอกสารอ น เช น ต วอย างลายพ มพ น วม อ ภาพถ าย บ ตรประจ าต ว- ประชาชน หร อเอกสารอ น ๆ ตามว ธ การท แต ละศาลก าหนด 3.2 จ ดท าหล กฐานการตรวจให ปรากฏในค าร องหร อค าฟ อง หร อเอกสารใน ส านวน 3.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานเสนอห วหน า กล มงานท กว น 3.4 ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นตามมาตรฐานน พร อมลงช อ ก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน หมายเหต ข อ 3.3 และข อ 3.4 ไม ได ปฏ บ ต เน องจากห วหน างานและห วหน ากล มงานเป นบ คคล เด ยวก นและเป นผ ปฏ บ ต งานด วย 4. การผ ดฟ องและการฝากข ง เจ าหน าท งานผ ดฟ อง ฝากข งหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 4.1 ร บค าร อง ตรวจเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฎหมาย 4.2 ออกหมายเลขคด ตามล าด บท ย นและประเภทคด ลงในสม ดค มค าร องและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด ด งน ผ. ค อ ผ ดฟ องคด ท วไป ผย. ค อ ผ ดฟ องคด ยาเสพต ด ฝ. ค อ ฝากข งคด ท วไป ฝย. ค อ ฝากข งคด ยาเสพต ด (ม หมายเหต ) 4.3 บ นท กรายละเอ ยดข อม ลฐานความผ ด ข อม ลผ ต องหา จ านวนว นผ ดฟ อง จ านวนว นฝากข ง ลงคอมพ วเตอร จ ดท าส านวนและพ มพ หมายข ง พร อม เสนอผ พ พากษาเวรฝากข งภายใน 10 นาท น บแต เวลาร บค าร อง เม อศาล ม ค าส งแล ว ให รวบรวมส านวนส งงานท เก ยวข องภายใน 10 นาท

19 4.4 ตรวจสอบว นครบก าหนดผ ดฟ อง ฝากข งหร อฝากข งคร งต อไป พร อม พ มพ ค าส งเบ กผ ต องหาก อนหน าว นครบก าหนด 1 ว น 4.5 จ ดพ มพ หมายข งระหว างสอบสวนก อนว นครบก าหนดผ ดฟ อง ฝากข ง หร อฝากข ง 1 ว น 4.6 เก บส านวนใส ต หร อช นจ ดเก บภายในว นน น และให สามารถค นหาได ภายใน 5 นาท 4.7 ร บค าร องผ ดฟ อง ฝากข งหร อฝากข งคร งต อไปน าเสนอผ พ พากษาพร อม ส านวนภายใน 5 นาท 4.8 จ ดท ารายงานเจ าหน าท ถ าไม ม การฟ อง ผ ดฟ องหร อฝากข งต อภายในว น ครบก าหนดผ ดฟ องหร อฝากข ง พร อมบ นท กลงสม ดและคอมพ วเตอร หมายเหต ข อ 4.2 ปฏ บ ต โดยแยกคด เฉพาะคด ผ. ค อผ ดฟ องคด ท วไป และ คด ฝ. ค อฝากข งคด ท วไป ข อ 4.5 ไม ปฏ บ ต เน องจากหมายข งระหว างสอบสวนใช พ มพ หมายฉบ บเด ยว 5. การย นค าร องขอฟ นฟ เจ าหน าท งานฝากข งหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 5.1 ร บค าร องและตรวจเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฎหมาย 5.2 ออกหมายเลขคด ตามล าด บท ย นและประเภทคด ลงในสม ดและคอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด เป น ฟ. 5.3 บ นท กรายละเอ ยดข อม ลผ ร อง ฐานความผ ด และผ ต องหา ลงสม ดและ คอมพ วเตอร ภายใน 5 นาท น บแต ร บค าร อง 5.4 เสนอค าร องต อผ พ พากษาเวรฝากข งท นท 5.5 บ นท กค าส งและด าเน นการตามค าส งภายใน 10 นาท น บแต เวลาได ร บ ค าส งศาล 5.6 ห วหน างานฝากข งต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตาม มาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน เสนอห วหน ากล มงานท กว น 5.7 ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นไปตามมาตรฐานน พร อม ลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน

20 6. การร บฟ อง เจ าหน าท งานร บฟ องหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 6.1 คด อาญา กรณ อ ยการเป นโจทก ย นค าฟ องหร อค าร อง ร บค าฟ องหร อค าร องและตรวจรายละเอ ยดของค าฟ องหร อค าร องให เป นไปตามกฎหมาย ออกหมายเลขคด ด าตามล าด บและประเภทของคด ท ย นในสม ดและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทด งน อส. ค อ คด ส บพยานก อนฟ อง อฟ. ค อ คด ร อฟ น อย. ค อ คด ยาเสพต ด อม. ค อ คด มาตรการในการปราบปรามผ กระท าความผ ดเก ยวก บ ยาเสพต ดให โทษ อ. ค อ คด ท วไป ส วนคด ร บโอนให เข ยนท หน าปกส านวนด วยหม กส แดงว า "โอนคด มาจากศาล..." (ม หมายเหต ) ประท บตรายางแต ละประเภทข อหา ต ดแถบส ประจ าป ท ม ข อม ลเลขคด และป ท ฟ องเข าก บหน าปกส านวน ตามว ธ การท ก าหนดไว จ ดเร ยงเอกสารในส านวนอย างน อยตามล าด บด งน - หน าส านวน - สารบาญ - ส านวนผ ดฟ องหร อฝากข ง - ค าฟ องหร อค าร อง - เอกสารท ายฟ อง - บ ญช พยาน (ถ าม ) (ม หมายเหต ) เบ กส านวนเด มกรณ ม การแยกฟ องจ าเลยเข ามาใหม จากงานท เก ยวข อง และลงว นจ ดสอบค าให การจ าเลยภายใน 10 นาท น บแต จ ดท า ส านวนเสร จ

21 จ ดท ารายงานเจ าหน าท กรณ ผ ต องหาหร อจ าเลยหลบหน หร อกรณ อ น ท ไม สามารถน าผ ต องหาหร อจ าเลยมาแสดงตนต อศาลได ก อนเสนอ ส านวนต อผ พ พากษา เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บฟ อง และ ต ดตามเก บส านวนหล งจากม ค าส งแล วภายในว นน น (ม หมายเหต ) จ ดท าสารบบความร บฟ องเร ยงตามล าด บประเภทคด และเลขคด รวมท ง จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น (ม หมายเหต ) จ ดเก บสถ ต คด ส งงานท เก ยวข องท กว น ห วหน างานร บฟ องตรวจสอบการปฎ บ ต งานท กเร องให เป นไปตาม มาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฎ บ ต งาน เสนอห วหน ากล มงานท กว น ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฎ บ ต งานให เป นไปตามมาตรฐานน พร อมลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฎ บ ต งาน หมายเหต ข อ ปฏ บ ต โดยก าหนดประเภทคด เฉพาะคด อ. ค อ คด ท วไป และคด ม. ค อ คด มาตรการในการปราบปรามผ กระท าความผ ดเก ยวก บยาเสพต ดให โทษ ข อ ไม ได ปฏ บ ต เน องจากส งพ มพ ประเภทข อหาโดยคอมพ วเตอร ข อ ปฏ บ ต แต เพ มเต มด านหล งปกหน าส านวนจ ดท าบ ญช ช อนามสก ล ท อย เบอร โทรศ พท ของค ความไว ข อ ปฏ บ ต แต เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 30 นาท ข อ ปฏ บ ต แต ไม ได จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น กรณ ราษฏรเป นโจทก ย นค าฟ องหร อค าร อง ร บและตรวจรายละเอ ยดค าฟ องหร อค าร อง พร อมเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฏหมาย ตรวจสอบค ณสมบ ต ของทนายความท ย นฟ องจากบ ญช ของสภาทนาย ความ ออกหมายเลขคด ด าตามล าด บและประเภทของคด ท ย นลงในสม ดและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด ด งน อ.ก. ค อ คด ขอค นของกลาง อ.ฟ. ค อ คด ร อฟ น อ. ค อ คด ท วไป (ม หมายเหต )

22 ค ดค าธรรมเน ยมกรณ ฟ องคด แพ งเก ยวเน องก บคด อาญา ให เป นไปตาม ประมวลกฏหมายว ธ พ จารณาความแพ ง ยกเว นการขอด าเน นคด อย าง คนอนาถา ตรวจสอบค าร องขอด าเน นคด อย างคนอนาถาและน าสาบานพร อมท ง น าค าร องเสนอผ พ พากษาภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บค าฟ อง ประท บตรายางแต ละประเภทข อหา ต ดแถบส ประจ าป ท ม ข อม ลเลขคด และป ท ฟ องเข าก บหน าปกส านวน จ ดเร ยงเอกสารในส านวน - หน าสารบาญ - บ ญช ค าฤชาธรรมเน ยม (ถ าม ) - สารบาญ - ค าฟ องหร อค าร อง - เอกสารท ายฟ องและใบเสร จร บเง นค าฤชาธรรมเน ยม (ถ าม ) - ใบมอบฉ นทะ (ถ าม ) - ใบแต งทนายความ - ค าแถลงวางเง นค าน าหมายและค าแถลงขอป ดหมาย - บ ญช พยาน (ถ าม ) - ส าเนาหมายน ด (ม หมายเหต ) เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บฟ อง และ ต ดตามเก บส านวนหล งจากม ค าส งแล วภายในว นน น (ม หมายเหต ) บ นท กว นน ดพ จารณาและค าส งย อในคอมพ วเตอร และสม ดว นน ด ภายใน 1 ว นท าการ น บแต ว นเก บส านวน ปลดหมายน ดพร อมส าเนาค าฟ องส งงานท เก ยวข องปฏ บ ต ตามค าส ง ภายในว นปลดหมาย ตรวจสอบส านวนและส งให งานท เก ยวข องปฏ บ ต ตามค าส ง ภายใน ว นปลดหมาย จ ดท าสารบบความร บฟ องเร ยงตามล าด บประเภทคด และเลขคด รวมท ง จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น (ม หมายเหต ) จ ดเก บสถ ต คด ส งงานท เก ยวข องท กว น

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2553

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 สมศ กด แก วร วมวงศ ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 10 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการ ส าน กงานศาลย

More information

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร เอกสารอ างอ ง ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จเล มน ม ว ตถ ประสงค ให เจ าหน าท เทศก จผ ปฏ บ ต หน าท ตามส าน กงานเขต ใช เป นแนวทางประกอบการปฏ บ ต หน

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต พ มพ คร งแรก ธ นวาคม 2554 จ านวนการพ มพ 70 เล ม จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต คณะท างาน ฯ 1. น.ส.ส ร กานต

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) 2. ร างค ม อการปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการ ช วยเหล อเกษตรกร ของ สาน กบร หารกองท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรและร บเร องร องเร ยน สาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2. ร างค ม อการปฏ บ

More information

องค ความร อ ยการในงานดาเน นคด ล มละลาย

องค ความร อ ยการในงานดาเน นคด ล มละลาย องค ความร อ ยการในงานดาเน นคด ล มละลาย อน ชาต คงมาล ย อ ยการอาว โส คล งสมองอ ยการ 28 ม ถ นายน 2556 งานด าเน นคด ล มละลายให ก บร ฐเป นส วนหน งของงานร กษาผลประโยชน ของร ฐ อ นเป นภาระหน าท ของส าน กงานอ ยการส

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค

ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค เก ยวก บ แนวทางการร บเร องราวร องท กข เก ยวก บส ญญา จ ดท าโดย กองค มครองผ บร โภคด านส ญญา ส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภค ส าน กนายกร ฐมนตร - 2 - ห วข อเร อง สารบ ญ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรม ประเภทจ านอง

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรม ประเภทจ านอง ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรม ประเภทจ านอง ส าน กมาตรฐานการทะเบ ยนท ด น กรมท ด น ค าน า กรมท ด นได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ งม กรอบการประเม นผลการปฏ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ของกล มบร หารงานคล งและส นทร พย ส าน กอ านวยการ ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กระบวนการบร หารงานคล งและส นทร พย รห ส WM สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา

บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา ๑.๑ ความเป นมา บทท ๑ บทน า การบร หารงานขององค การท กประเภทท งภาคร ฐ ภาคเอกชนต างม ว ตถ ประสงค ของตนเอง และ ม งหว งท จะท างานไปให ถ งเป าหมายท วางไว อย างด ท ส ด ค มค ามากท ส ด โดยส ญเส ยทร พยากรให น อยท

More information

ค าน า กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เมษายน 2555

ค าน า กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เมษายน 2555 ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของกองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ฉบ บน จ ดท าข น โดย กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เน อหาภายในเล มประกอบด วย กระบวนงานการปฏ บ ต งานด านต างๆของกองจ

More information

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2 1 ก นยายน 2552 2 ค าน า ในการปฏ บ ต งานของส วนราชการท กแห งม การร บเง นและใช จ ายเง นเพ อด าเน นงานให บรรล ตามแผนงานหร อโครงการหร อเป าหมายในการด าเน นงานท ต งไว การจดบ นท กรายการร บจ ายเง นหร อ อ กน ยหน

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร 2 คาน า การจ ดท าค ม อ ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กงานปล ด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และก ารจ

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information