แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว"

Transcription

1 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว โดย นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ (ล ขส ทธ ของว ทยาล ยข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม)

2 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว โดย นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล

3 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม รายงานผลงานส วนบ คคล เร อง แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว กรรมการท ปร กษา นางชนากานต ธ รเวชพลก ล ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ อน ม ต ให เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8... (นางชนากานต ธ รเวชพลก ล) กรรมการท ปร กษา... (นายธนส ทธ น ลก าแหง) ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานกรรมการอ านวยการอบรม และพ ฒนาข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8

4 ก ตต กรรมประกาศ ในการจ ดท ารายงานผลงานส วนบ คคลฉบ บน เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษา ผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 ผ จ ดท าม ความประสงค ในการเผยแพร ความร ท เป นประโยชน และข อเสนอแนะ เก ยวก บมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาล ซ งส าน กงานศาลย ต ธรรมก าหนดข นใช ก บศาลและหน วยงาน ในศาลย ต ธรรมท วราชอาณาจ กร เพ อความเหมาะสมและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบ การจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรมให ม ค ณภาพอย างต อเน อง อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวย ความย ต ธรรมแก ประชาชน ศาลจ งหว ดส ค วซ งเป นองค กรหน งของศาลย ต ธรรมได น ามาตรฐานการจ ดการ งานธ รการด งกล าวมาประย กต ใช ก บการจ ดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาล ได ร บผลเป นท น าพอใจ โดยได ร บการสน บสน นข อม ลจากส าน กพ ฒนาระบบงาน ส าน กงานศาลย ต ธรรม ได ร บการสน บสน น ส งเสร ม และค าแนะน าท เป นประโยชน จาก นายส งคม เมฆอร ณล กษณ ผ พ พากษาห วหน าศาลจ งหว ดส ค วในขณะน น พร อมท งได ร บการอน ม ต จาก นางชนากานต ธ รเวชพลก ล กรรมการท ปร กษา นายธนส ทธ น ลก าแหง ประธานกรรมการอ านวยการอบรมและพ ฒนาข าราชการศาลย ต ธรรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาล ช นต น ร นท 8 ให ผ เข ยนจ ดท ารายงานผลงานส วนบ คคลฉบ บน จ งขอขอบค ณบ คคลผ ม รายนามด งกล าวไว ณ โอกาสน และหว งว ารายงานผลงานน จะเป นประโยชน แก ผ สนใจตามสมควร นายนพดล บ ญไพศาลบ นดาล ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลแขวงนครราชส มา ผ เข าร บการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม ก นยายน 2553

5 สารบ ญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ก บทน า 1 สภาพป ญหาหร อท มาของป ญหา 2 รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม 3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ศาลจ งหว ดส ค ว 5 หน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม 6 ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด/ศาลแขวง 6 กล มงานช วยอ านวยการ 7 กล มงานคล ง 7 กล มงานบร การประชาชนและประชาส มพ นธ 8 กล มงานคด 8 กล มงานช วยพ จารณาคด 9 กล มงานไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท 9 มาตรฐานการจ ดการธ รการศาลจ งหว ดส ค ว (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) 11 การร บค าค ความ ค าร อง ค าแถลง ค าบอกกล าว 11 การเก บส านวน 11 การตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย 12 การผ ดฟ องและการฝากข ง 12 การย นค าร องขอฟ นฟ 13 การร บฟ อง 14 คด อาญา 14 กรณ อ ยการเป นโจทย ย นค าฟ องหร อค าร อง 14 กรณ ราษฎรเป นโจทย ย นค าฟ องหร อค าร อง 15 คด แพ ง 17 การจ ดท าหมาย 19 การปฏ บ ต เก ยวก บการส งหมายและการร บผลหมาย 19 การปฏ บ ต งานเก ยวก บส านวนคด ด า 20

6 สารบ ญ (ต อ) การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานช วยพ จารณาคด 22 การลงสารบบค าพ พากษา 24 การปฏ บ ต งานเก ยวก บส านวนคด แดง 25 การปฏ บ ต งานศ นย น ดความ 27 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการอ ทธรณ ฎ กา 28 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการไกล เกล ย 29 การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานสารบรรณ 30 การปฏ บ ต งานเก ยวก บเอกสารแยกเก บ 32 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร การประชาชนและประชาส มพ นธ 33 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดท าสถ ต 35 การปฏ บ ต งานเก ยวก บพ สด 35 การปฏ บ ต งานเก ยวก บแผนงานและสารสนเทศ 36 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการผ ดส ญญาประก น 38 การปฏ บ ต งานเก ยวก บการเง นในคด 39 การปฏ บ ต งานเก ยวก บงานการเง นและการบ ญช 40 สร ปและข อเสนอแนะ 42 บรรณาน กรม 44 ภาคผนวก 45 ภาคผนวก ก 46 ภาคผนวก ข 48 ภาคผนวก ค 48 ประว ต ผ ศ กษา 68 หน า

7 แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ด ( ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง ) กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดส ค ว บทน า ตามท ประเทศต างๆท วโลก ได ม การพ ฒนาระบบการท างาน ให ได มาตรฐานและเป นท ยอมร บ ก นในนานาอารยประเทศ เช น ระบบ TQM ระบบ QCC ระบบ ISO โดยภาคร ฐและเอกชนของต าง ประเทศ ได น าระบบด งกล าวมาปร บปร ง พ ฒนาระบบการท างานในหน วยงาน ให ได ร บรองมาตรฐานการบร การท ด ส าหร บประเทศไทย ภาคร ฐและเอกชนหลายแห ง ได ม การน าระบบด งกล าวมาปร บปร ง พ ฒนาระบบ การท างานในหน วยงานจนได ร บการร บรองมาตรฐาน นอกจากน นหน วยงานภาคร ฐของประเทศไทย หลายหน วยงาน ได พยายามสร างมาตรฐานการบร การเฉพาะในหน วยงานของตนข น เช น กระทรวงศ กษาธ การ ม มาตรฐานการศ กษา กร งเทพมหานคร ม มาตรฐานของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร กระทรวง สาธารณส ข ม มาตรฐาน HA ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) ม มาตรฐาน PSO เป นต น แม ว าในป จจ บ นศาลย ต ธรรมบางแห งได น าระบบ TQM หร อ ISO 9000 หร อ PSO มาประย กต ใช แล ว แต ย งประสบป ญหาในการปร บใช ก บระบบงานศาลย ต ธรรมได อย างเหมาะสม เพราะองค กรศาลย ต ธรรม นอกจากจะม ระบบงานแตกต างจากองค กรอ นๆแล ว ศาลย ต ธรรมแต ละแห งย งม การบร หารจ ดการท แตกต างก น ท าให ขาดความเป นเอกภาพในการบร หารจ ดการ ด งน นศาลย ต ธรรมโดยส าน กงานศาลย ต ธรรมจ งก าหนดมาตรฐาน การจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรม(Judicial Administration Standardization for Organization หร อมาตรฐาน JSO) ข นโดยเฉพาะ เพ อใช ก บศาลและหน วยงานในศาลย ต ธรรมท วราชอาณาจ กร เพ อให เก ดความเหมาะสม และใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการของศาลย ต ธรรมให ม ค ณภาพ อย างต อเน อง อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชน ส าน กงาน ศาลย ต ธรรมเป นหน วยงานธ รการม หน าท หล กในการให การสน บสน นและอ านวยความสะดวกแก ศาลย ต ธรรม และองค กรต างๆ ซ งอย ภายใต การก าก บด แลและส งเสร มให การพ จารณาคด ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล จากว ส ยท ศน ของศาลย ต ธรรมท ระบ ว าศาลย ต ธรรมเป นสถาบ นหล กในการอ านวยความย ต ธรรม และค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชนด วยความเท ยงธรรม รวดเร วและเสมอภาคภายใต หล กน ต ธรรม ท าให ศาลย ต ธรรมต องก าหนดย ทธศาสตร ในด านต างๆ เพ อบรรล ว ส ยท ศน ด งกล าว ตามแผนย ทธศาสตร (Strategic plan) ของส าน กงานศาลย ต ธรรมท ก าหนดให ม การปร บปร งการบร หารจ ดการ โดยม ว ตถ ประสงค

8 เพ อเสร มสร างการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลครอบคล มท วประเทศ รวมท งให ม ระบบ การบร หารจ ดการท เป นสากล ส าน กงานศาลย ต ธรรมจ งเห นว าในการท จะบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวได จ าเป นจะต องม เคร องม อท เหมาะสมเพ อใช เป นแนวทางให องค กรศาลย ต ธรรมสามารถด าเน น ไปในท ศทางเด ยวก นจ งได ก าหนดมาตรฐานระบบการจ ดการงานธ รการข นเพ อใช เป นกรอบในการ ปฏ บ ต และพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการให ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยได ก าหนดมาตรฐานการ จ ดการงานธ รการของส าน กงานศาลย ต ธรรมไว 3 มาตรฐาน ค อ มาตรฐานกลาง มาตรฐานเฉพาะ และมาตรฐานพ เศษ มาตรฐานกลางม ล กษณะเป นแนวทางกว างๆท ท กองค กรของส าน กงานศาล ย ต ธรรมสามารถน าไปใช ได มาตรฐานเฉพาะเป นค ณล กษณะท ต องการเฉพาะทางส าหร บองค กรแต ละ ประเภท ส วนมาตรฐานพ เศษเป นมาตรฐานเฉพาะเร องตามนโยบายของศาลย ต ธรรม องค กรท ม ความ ประสงค จะขอการร บรองระบบการจ ดการงานธ รการจะต องด าเน นการตามมาตรฐานกลางและ มาตรฐานเฉพาะเป นอย างน อยและต องม รายละเอ ยดของงานสอดคล องก บมาตรฐานด งกล าวก อนจ งจะ ได ร บการร บรองระบบการจ ดการงานธ รการศาลย ต ธรรม ศาลจ งหว ดส ค วเป นองค กรหน งในหน วยงาน ศาลย ต ธรรม จ งม ความจ าเป นท จะต องพ ฒนาระบบการท างานธ รการของศาลให ม ค ณภาพและความ เหมาะสมและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต งานและพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการของศาลให ม ค ณภาพ อย างต อเน องเพ อสน บสน นและอ านวยความสะดวกแก ศาลในการพ จารณาคด ได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล อ นจะส งผลเป นการเพ มประส ทธ ภาพการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชน 1. สภาพป ญหาหร อท มาของป ญหา แม ท ผ านมาศาลย ต ธรรมหลายแห งรวมท งศาลจ งหว ดส ค ว จะได พยายามด าเน นการพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการงานธ รการของศาล เพ อใช เป นหล กเกณฑ และแนวทางส าหร บการปฏ บ ต งานด านธ รการ ให ม ค ณภาพ แต การด าเน นการของแต ละศาลย งขาดความเป นเอกภาพม ได ด าเน นการไปในแนวทางเด ยวก น ต อมาเม อส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานศาลย ต ธรรมท ก าหนดให ม การปร บปร งการบร หารจ ดการ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลและม การก าหนดมาตรฐานการจ ดการงานธ รการของส าน กงานศาลย ต ธรรมข น 3 มาตรฐาน เพ อใช เป นแนวทางให องค กรศาลย ต ธรรมสามารถด าเน นไปในท ศทางเด ยวก นและใช เป นกรอบในการปฏ บ ต และพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รการให ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยท การจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว ย งไม ม การก าหนดและจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาลให สอดร บก บมาตรฐานกลางและมาตรฐาน เฉพาะของส าน กงานศาลย ต ธรรมด งกล าว รวมท งม สภาพป ญหาหร อท มาป ญหาท จะต องวางแนวทางก าหนด มาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค วข นใหม ศาลจ งหว ดส ค วโดยนายส งคม เมฆอร ณล กษณ ผ พ พากษาห วหน าศาลในขณะน นจ งได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการจ ดการงานธ รกา และระบบเทคโนโลย สารสนเทศศาลจ งหว ดส ค วเพ อศ กษาและก าหนดแนวทางพ ฒนาระบบการจ ดการ งานธ รการและระบบเทคโนโลย สารสนเทศให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของส าน กงาน

9 ศาลย ต ธรรมซ งผ เข ยนเป นคณะกรรมการอย ด วย ภายหล งจากคณะกรรมการได ศ กษาแนวทางด งกล าว แล วจ งพอจ าแนกสภาพป ญหาหร อท มาของป ญหาเก ยวก บเร องการจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการ ศาลจ งหว ดส ค ว(ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง)ได ด งน 1.1 การจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว ย งไม ม มาตรฐานการจ ดการงานธ รการเพ อก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบไม ม ระบบการควบค ม ตรวจสอบ เป นเหต ให การบร หารจ ดการงานธ รการในศาลม ข อบกพร อง ผ ดพลาด ไม สามารถอ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนท มาต ดต อราชการศาลได ด วย ความสะดวก ถ กต องและรวดเร ว 1.2 เพ อด าเน นการให เป นไปตามย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ อ นเป นกรอบและแนวทาง ในการด าเน นงานเพ อพ ฒนาองค กรศาลย ต ธรรม ตามย ทธศาสตร ท 5 เร อง เพ มศ กยภาพระบบการสน บสน น การอ านวยความย ต ธรรม โดยม เป าประสงค เพ อท าให ระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมสามารถ รองร บการปฏ บ ต งานของข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรมได อย างม ศ กยภาพเพ มข นเป นไปตามมาตรฐาน และเกณฑ ท ก าหนด จ งม ความจ าเป นต องจ ดท ามาตรฐานการจ ดการงานธ รการของศาล 1.3 การประเม นผลการปร บปร งประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และค ดเล อกหน วยงานในส งก ดส าน กงาน ศาลย ต ธรรมท ม ระบบงานธ รการด เด น ก าหนดการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต ราชการ ในเร องการสน บสน นงานอ านวยความย ต ธรรม โดยม ประเด นการประเม นผลเก ยวก บการควบค ม เพ อป องก นความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานธ รการคด จ งม ความจ าเป นต องก าหนดมาตรฐานการจ ดการ งานธ รการศาลเพ อเป นแนวทางในการควบค ม ตรวจสอบการปฏ บ ต งานด านธ รการของศาลเพ อป องก น ความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานธ รการด งกล าวและเพ อเป นการอ านวยความย ต ธรรม ความสะดวก รวดเร ว ให แก ประชาชนผ มาต ดต อราชการศาล 1.4 เพ ออน ว ต ให เป นไปตาม ว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลจ งหว ดส ค ว ตามแผน ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 2.1 ศาลย ต ธรรมได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลย ต ธรรม พ.ศ ไว โดยก าหนดเป าประสงค หล กของแผนย ทธศาสตร ไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน ศาลย ต ธรรมด ารงไว ซ งความเป นธรรมภายใต หล กน ต ธรรมเพ อประโยชน ส ขของประชาชน ท งม งส งเสร มบทบาทการศาลย ต ธรรมไทยให เป นท ประจ กษ ในระด บสากลภายในป พ.ศ พ นธก จ พ นธก จท 1 การอ านวยความย ต ธรรม - การพ จารณาพ พากษา - การไกล เกล ยและระง บข อพ พาทด วยว ธ การอ น - การค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน

10 พ นธก จท 2 การสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม พ นธก จท 3 การสน บสน นและพ ฒนาความร วมม อด านการย ต ธรรมท งในและระหว าง ประเทศเพ อรองร บการด าเน นงานของกระบวนการย ต ธรรมไทย และ ต างประเทศ พ นธก จท 4 การให บร การประชาชนและส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น เพ อรองร บ หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 1 ร กษาความเข มแข งและม งส ความเป นเล ศในการอ านวยความย ต ธรรม และการค มครองส ทธ เสร ภาพด วยความเสมอภาคเพ อประโยชน ของ ประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาการอ านวยความย ต ธรรมและค มครองส ทธ เสร ภาพในระบบศาล ช าน ญพ เศษ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาความร วมม อด านว ชาการ การศาลและการย ต ธรรมท งในและ ระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการอ านวยความสะดวกและการให บร การแก ประชาชน ผ มาต ดต อราชการศาลและบร การช มชนแห งการเร ยนร เพ อค มครอง ส ทธ เสร ภาพแก ประชาชน ย ทธศาสตร ท 5 เพ มศ กยภาพระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 6 เพ มศ กยภาพระบบการบร หารงานบ คคล เป าประสงค หล กตามย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 1 ส งคมม หล กประก นจากการอ านวยความย ต ธรรมและ ค มครองส ทธ เสร ภาพตามท กฎหมายบ ญญ ต เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 2 ภาคเศรษฐก จ การลงท นและประชาชน ม หล กประก น จากการอ านวยความย ต ธรรมและค มครองส ทธ เสร ภาพ จากศาลช าน ญพ เศษตามท กฎหมายบ ญญ ต เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 3 องค กรอ านาจอธ ปไตย หน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม ท งในและต างประเทศ และองค กรระหว างประเทศ ให ความร วมม อในการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม ของศาลย ต ธรรมไทย

11 เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 4 ประชาชนสามารถเข าถ งการบร การของศาลย ต ธรรมได โดยสะดวก รวดเร ว และท วถ ง และม ความร เก ยวก บการใช ส ทธ เสร ภาพท ตนพ งได ร บตามกฎหมายเพ มมากข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 5 ระบบการสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมสามารถ รองร บการปฏ บ ต งานของข าราชการฝ ายต ลาการศาล ย ต ธรรมได อย างม ศ กยภาพเพ มข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 6 ศาลย ต ธรรมม บ คลากรท ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานมากข น 2.2 ศาลจ งหว ดส ค วก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร พ.ศ ให สอดร บ ก บว ส ยท ศน พ นธก จ และแผนย ทธศาสตร ของศาลย ต ธรรมไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน ศาลจ งหว ดส ค วม งเน นในการอ านวยความย ต ธรรมท ถ กต อง รวดเร ว และเป นธรรม ด วยระบบ บร หารงานท ท นสม ยตามหล กบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชนท ย งย น พ นธก จ พ นธก จท 1 การอ านวยความย ต ธรรม - การพ จารณาพ พากษาคด - กระบวนการย ต ธรรมทางเล อก - การค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน - การส งเสร มและค มครองส ทธ ผ บร โภค พ นธก จท 2 การสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม - การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลให เข มแข ง - การพ ฒนาระบบงานด วยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ นธก จท 3 การประสานงานในกระบวนการย ต ธรรม และว ชาการด านกฎหมาย พ นธก จท 4 การให บร การประชาชนและส งคมเพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของประชาชน ท ย งย น ย ทธศาสตร ศาลจ งหว ดส ค ว ย ทธศาสตร ท 1 ม งเน นในการอ านวยความย ต ธรรมและการค มครองส ทธ เสร ภาพ ด วยความเสมอภาค ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรมให เข มแข ง ย ทธศาสตร ท 3 เพ มศ กยภาพบ คลากรและระบบบร หารงานบ คคล ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาความร วมม อระหว างหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาการให บร การประชาชนให เข าถ งความย ต ธรรมได โดยสะดวก รวดเร ว เป นธรรม ประหย ดและท วถ ง เพ อค มครองส ทธ เสร ภาพของ ประชาชนท ย งย น

12 เป าประสงค ย ทธศาสตร เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 1 ประชาชนได ร บการอ านวยความย ต ธรรมและค มครอง ส ทธ เสร ภาพด วยความเสมอภาคภายใต หล กน ต ธรรม เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 2 ระบบสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม รองร บการ พ จารณาพ พากษาคด ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ มข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 3 บ คลากรม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานด ข น เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 4 หน วยงานในกระบวนการย ต ธรรมให ความร วมม อในการ สน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 5 ประชาชนได ร บความพ งพอใจในการให บร การของศาล ได โดยสะดวก รวดเร ว ท วถ งและม ความร เก ยวก บการ ใช ส ทธ เสร ภาพตามกฎหมาย 2.3 หน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานศาลย ต ธรรม พ.ศ ศาลย ต ธรรมได แบ งส วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน าท ของส วนราชการในส งก ด ส าน กงานศาลย ต ธรรมไว โดยก าหนดให ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวงม อ านาจหน าท ด งน ส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวง อ านาจหน าท (ก) บร หารจ ดการงานธ รการคด และก จการของศาลย ต ธรรม (ข) ด าเน นการเก ยวก บงานด านน ต การ เพ อสน บสน นการพ จารณาพ พากษาคด ของ ศาลย ต ธรรม (ค) ด าเน นการระง บข อพ พาททางเล อกมาใช นอกเหน อจากการพ จารณาพ พากษาคด (ง) ด าเน นการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการงานธ รการ คด ในส าน กงานประจ าศาล (จ) ให ค าปร กษา แนะน า และบร การประชาชนเก ยวก บกระบวนการพ จารณาคด ของ ศาลย ต ธรรม (ฉ) ด าเน นการเก ยวก บงบประมาณ การเง น การบ ญช การพ สด อาคารสถานท และ ยานพาหนะของส าน กงานประจ าศาล (ช) บร หารงานท วไปของส าน กงานประจ าศาล (ซ) รายงานเก ยวด วยคด หร อรายงานก จการอ นตามค าส งของประธานศาลฎ กา ประธาน ศาลอ ทธรณ ประธานศาลอ ทธรณ ภาค อธ บด ผ พ พากษาศาลช นต น อธ บด ผ พ พากษาภาค และผ พ พากษาห วหน าศาล (ฌ) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนด

13 (ญ) ปฏ บ ต งานร วมก บสน บสน นการปฏ บ ต งานหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย แบ งส วนราชการภายในออกเป น 6 กล มงาน ได แก 1. กล มงานช วยอ านวยการ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ปฏ บ ต งานสารบรรณท วไปและสารบรรณคด (ข) บร หารงานบ คคลเบ องต นและงานสว สด การของส าน กงาน (ค) ด าเน นงานราชพ ธ ร ฐพ ธ งานพ ธ การ และงานเลขาน การน กบร หาร (ง) ประสานความร วมม อด านการย ต ธรรมตลอดจนการประช มเก ยวก บการบร หาร จ ดการด านธ รการของศาล (จ) ด าเน นงานร บ ส งประเด น และการส งส านวน หร อเอกสารให คณะกรรมการ ว น จฉ ยช ขาดอ านาจหน าท ระหว างศาล และส าน กงานศาลปกครอง (ฉ) ด าเน นการออกหน งส อร บรอง การขอแรงทนาย การย มและส งส านวนศาลส ง (ช) ปฏ บ ต งานสารสนเทศ จ ดท าข อม ลสถ ต และด แลระบบคอมพ วเตอร ของ ส าน กงาน (ซ) ปฏ บ ต งานห องสม ดของส าน กงาน (ฌ) ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท าแผนงาน โครงการงานว ชาการของส าน กงาน (ญ) ศ กษา ว เคราะห เพ อสน บสน นการพ ฒนาระบบงานศาลรวมท งการจ ดท า ค าของบประมาณประจ าป (ฎ) ปฏ บ ต งานท ม ได ก าหนดให เป นหน าท ของกล มใดโดยเฉพาะ 2. กล มงานคล ง ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการเก ยวก บการเง นงบประมาณ และการเง นนอกงบประมาณ (ข) ร บ - จ าย เง นรางว ลน าจ บ เง นในคด และค าป วยการแก ผ ม ส ทธ ได ร บ ตามกฎหมายหร อระเบ ยบท ก าหนด การส ารวจเง นกลางค างจ าย รวมท ง การห กส นบนน าจ บและค าใช จ ายในการด าเน นการให แก หน วยงานเจ าของ รายได (ค) ด าเน นงานปร บพ น ย ปร บนายประก น การเก บและค นหล กประก นการร กษาเง น และเอกสารทางการเง น (ง) ปฏ บ ต งานบ ญช งบประมาณ บ ญช นอกงบประมาณการจ ดท างบเท ยบยอด และการรายงานทางการเง น (จ) ประสานการจ ดท าค าของบประมาณประเภทงบประจ าบร หารงบประมาณ และการของบด าเน นการเพ มเต ม

14 (ฉ) ด าเน นการจ ดซ อ จ ดจ าง ตรวจเก บร กษา เบ กจ าย จ ดท าทะเบ ยนค มพ สด และทร พย ส น ตลอดจนการซ อมบ าร งและจ าหน ายพ สด (ช) ว เคราะห ประเม นค ณภาพของพ สด บร หารส ญญาวางแผนการด าเน นงาน และการจ ดท าพ สด ประจ าป (ซ) ด าเน นการร กษาความปลอดภ ย งานอาคารสถานท และยานพาหนะรวมท ง ด แลระบบสาธารณ ปโภค 3. กล มงานบร การประชาชนและประชาส มพ นธ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ให บร การเข ยนค าร อง ค าขอ ค าแถลง และค าค ความรวมท งให ค าปร กษา แนะน าด านกฎหมายและสร างความเข าใจท ด แก ประชาชน (ข) ปฏ บ ต งานขอปล อยช วคราว ร บค าร องการอ ทธรณ ค าส งท ศาลไม อน ญาต ให ปล อยช วคราว (ค) ด าเน นการจ ดท าส ญญาค าประก นและส ญญาช นท เลาการบ งค บคด การด าเน นการ กรณ การผ ดส ญญาประก น การแจ งอาย ดและถอนอาย ด (ง) ด าเน นการประชาส มพ นธ ผล ตส อประชาส มพ นธ (จ) ปฏ บ ต งานต ดตามและส บทร พย นายประก น (ฉ) ด าเน นงานในฐานะเจ าหน ตามค าพ พากษา (ช) การค มครองส ทธ ประชาชนตามกฎหมาย 4. กล มงานคด ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการร บฟ อง ร บค าค ความ ผ ดฟ อง ฝากข ง และการย นค าร องขอ ฟ นฟ การพ มพ ค าส งเบ กต วผ ต องหา (ข) ปฏ บ ต งานตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย และการสอบค าให การผ ต องหา หร อจ าเลย (ค) ค านวณค าธรรมเน ยมและร บรองบ ญช ค าฤชาธรรมเน ยม (ง) ด าเน นการออกหมายต างๆท งคด แพ ง และคด อาญา (จ) ด าเน นการร บ ส งหมาย ต ดตามผล บ นท กและแจ งผลการส งหมายปลด และจ าหน ายหมาย (ฉ) ด าเน นการส งหมายทางไปรษณ ย และจ ดท าบ ญช ร บ ส งหมายทางไปรษณ ย (ช) ด าเน นการเก ยวก บสารบบความและสารบบค าพ พากษา (ซ) ด าเน นการโต ตอบ ร บค าร องหล งค าพ พากษา และการร บรองคด ถ งท ส ด รวมท งการด าเน นการเก ยวก บส านวนคด สาขาหล งค าพ พากษา

15 (ฌ) ตรวจสอบ จ ดเก บ จ ายส านวนความและเอกสารตรวจส านวนก อนและ หล งการพ จารณาพ พากษาคด เสนอต ดตามการจ ดเก บส านวนคด รวมท ง การให บร การค ดส าเนาและร บรองเอกสาร (ญ) ด าเน นการเก บส านวนคด ด า ส านวนคด แดง เก บร กษากากส านวน (ฎ) ด าเน นการเก ยวก บงานในช นอ ทธรณ ฎ กา ได แก การร บฟ อง การตรวจ ส านวนและสารบาญ การรายงานเพ อส งส านวนก อนส งศาลส ง การเบ กต ว จ าเลย การน ดฟ งค าพ พากษาและค าส ง การขอท เลาการบ งค บ การขยาย ระยะเวลาระหว างอ ทธรณ ฎ กา (ฏ) ด าเน นการเก ยวก บคด ค มครองผ บร โภค 5. กล มงานช วยพ จารณาคด ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ค นต วบทกฎหมายและค าพ พากษาฎ กา บร การข อม ลทางกฎหมายและว ชาการ ตลอดจนการเตร ยมความพร อมก อนการพ จารณาคด (ข) ปฏ บ ต งานหน าบ ลล งก และบ นท กค าพยาน การพ มพ และตรวจร างค าพ พากษา (ค) ด าเน นการเตร ยมส านวนและตรวจสอบส านวนก อนว นน ดพ มพ ค าส งเบ กต ว จ าเลย เก บร กษาค าพ พากษาศาลส ง และงานปฏ บ ต ตามค าส งศาลในรายงาน กระบวนการพ จารณา (ง) ด าเน นการจ ดท าแผนท พ พาทและเด นเผช ญส บการส บเสาะและค มประพฤต และการประสานงานเก ยวก บล าม น กจ ตว ทยา และน กส งคมสงเคราะห (จ) ปฏ บ ต งานศ นย น ดความและต ตามพยาน 6. กล มงานไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน (ก) ด าเน นการเก ยวก บการไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท (ข) การท าส ญญาประน ประนอมยอมความ (ค) จ ดท าค าขอเก ยวก บการเบ กจ ายค าตอบแทนผ ประน ประนอม (ง) ปฏ บ ต งานอ นเก ยวก บการไกล เกล ยและประนอมข อพ พาท ภายหล งจากคณะกรรมการได ศ กษาและท าความเข าใจเก ยวก บว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร และเป าประสงค หล กของแผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ ของศาลย ต ธรรมและของศาล จ งหว ดส ค ว ประกอบหน าท ความร บผ ดชอบและการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานประจ าศาลจ งหว ด / ศาลแขวง ของส าน กงานศาลย ต ธรรม ได จ ดประช มเจ าพน กงานศาลร วมก บคณะกรรมการเพ อท าความเข าใจ และร บทราบภารก จท จะต องด าเน นการด งกล าว ในการปร บกระบวนการบร หารงานธ รการของศาลจ งหว ดส ค ว เข าก บมาตรฐานกลางและมาตรฐานเฉพาะของส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการตามหล กการของ มาตรฐาน JSO

16 10 1. เข ยนในส งท ท า แล วท าในส งท เข ยน ( Say What You Do - Do What You Say) 2. ม เป าหมายในการปฏ บ ต งาน เพ อการพ ฒนาศาลอย างต อเน อง ในประเด นท ว าเข ยนในส งท ท า แล วท าในส งท เข ยน ต องจ ดท าเอกสารข นตอนการปฏ บ ต งาน น าเอกสาร ท จ ดท าลงปฏ บ ต ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามเอกสาร ในการเข ยนเอกสารต องเข ยนงานท ปฏ บ ต อย จร ง อย างเป นข นตอนท ต อเน อง ไม ขาดตอน ในร ปแบบท เป นเช งกระบวนการ (process approach) และเช งระบบ (system approach) ก าหนดเอกสารท เก ยวข องอย างช ดเจนไม ว าจะเป นแบบฟอร มท ใช หร อเอกสารอ างอ ง ในการท างานท ม การอ างอ งถ งในข นตอนน นๆ ก าหนดให ม การเข ยนผ งกระบวนการหล ก เพ อเป นภาพรวม ของกระบวนการท งหมดของระบบท เป นอย จร งม การเช อมโยงกระบวนการเข าด วยก นในส วนท เช อมโยงหล ก ผ งกระบวนการหล กจะท าให เก ดร ปแบบเช งระบบเพราะสามารถมองเห นภาพรวมท งหมดของระบบได (รายละเอ ยดตามภาพผนวก ก.) น าแต ละกระบวนการในผ งกระบวนการหล กมาให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เก ยวข องในหน าท ความร บผ ดชอบตามมาตรฐานการแบ งส วนราชการภายในของส าน กงานศาลย ต ธรรม เข ยน Flow Chart เพ อแสดงรายละเอ ยดของแต ละกระบวนการในผ งกระบวนการหล กในร ปแบบ เช งกระบวนการ (รายละเอ ยดตามภาคผนวก ข.) น า Flow Chart มาตรวจสอบก บมาตรฐานเฉพาะส งท มาตรฐานม แต Flow Chart ไม ม ให เพ มเต มให ครบ แต หากส งท เข ยนไว ด กว ามาตรฐานก ให คงไว แต ต องพ ส จน ให เห นได ว าด กว าจร ง ถอดความจาก Flow Chart ออกมาเป นค าบรรยายแล วเพ มเต มส งท ต องการเท าท จะท าได เม อเข ยนเอกสารเสร จแล วท งระบบจะต องน าเอกสารลงปฏ บ ต โดยผ านความ เห นชอบและลงนามอน ม ต จากผ บร หารพร อมท งช แจงให ท กคนทราบ ศาลต องจ ดท าค ม อระบบ (System Manual) ไว เป นเอกสารโดยค ม อระบบต องก าหนดส งท ต องปฏ บ ต ให เป นไปตามมาตรฐาน ม การอ างอ งถ งค ม อ ข นตอนการปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ระบ ผ ม อ านาจในการอน ม ต เอกสารแต ละชน ดและเก บร กษาค ม อ ระบบไว ให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในส วนท เก ยวข องตามอ านาจหน าท ร บผ ดชอบจ ดท าค ม อข นตอนการ ปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) เพ อก าหนดรายละเอ ยดการท างานอย างเป นกระบวนการ เป นข นตอนและ ม ความต อเน อง ในค ม อจะต องระบ ผ ปฏ บ ต กระบวนการท างานและเอกสารท เก ยวข องในแต ละข นตอน ว ธ การท างาน (Work Instruction) จะเป นการแสดงรายละเอ ยดการท างานเฉพาะในแต ละข นตอนของค ม อ การปฏ บ ต งาน น าค ม อระบบ ข นตอนการปฏ บ ต ว ธ การท างาน ปร บเข าก บมาตรฐานการจ ดการงานธ รการ ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวงของส าน กงานศาลย ต ธรรม ได ระบบงานท ปฏ บ ต และไม ได ปฏ บ ต ด งน

17 มาตรฐานการจ ดการงานธ รการศาลจ งหว ดส ค ว (ศาลจ งหว ดท ไม ม ศาลแขวง) เร ยงตามล าด บงาน ว ธ ด าเน นการ 1. การร บค าค ความ ค าร อง ค าขอ ค าแถลง ค าบอกกล าว เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 1.1 ตรวจสอบประเภทค าค ความฯ ให ถ กต องพร อมประท บตรายางท ม มขวาโดย บ นท กเวลาและเข ยนช อผ ร บก าก บท นท 1.2 บ นท กรายละเอ ยดของค าค ความ ในสม ดและคอมพ วเตอร ท นท ยกเว นย นใน ว นน ด 1.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐาน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานเสนอห วหน า กล มงานท กว น 1.4 ห วหน ากล มงาน ต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นตามมาตรฐานน พร อมลงช อ ก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต หมายเหต ข อ 1.3 และข อ 1.4 ไม ได ปฏ บ ต เน องจากห วหน างานและห วหน ากล มงานเป นบ คคล เด ยวก นและเป นผ ปฎ บ ต งานด วย 2. การเก บส านวน เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 2.1 เก บส านวนท ห องเก บส านวนคด ด าหร อคด แดงเท าน น 2.2 ปฏ บ ต ตามค าส งศาลเสร จแล ว ถ าไม ต องปฏ บ ต งานอ นต อ ให ส งส านวนค น ห องเก บส านวนภายในว นน น ถ าม การส งส านวนไปให งานอ นปฏ บ ต ต อ หร อม การย มส านวนให บ นท กลงสม ดและคอมพ วเตอร และส งส านวนค น ห องเก บส านวนหล งจากปฏ บ ต เสร จ 2.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐานน พร อมลงช อก าก บการตรวจ ในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน หมายเหต กรณ คอมพ วเตอร เส ย สามารถตรวจสอบส านวนจากสม ดค มการส งส านวนได

18 3. การตรวจสอบต วผ ต องหาหร อจ าเลย เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 3.1 ตรวจสอบต วผ ต องหา จ าเลย หร อผ ถ กออกหมายจ บในคด อาญาท กคร งท ต องแสดงตนต อศาลท นท ให ตรงตามรายละเอ ยดท ระบ ในค าร องหร อค าฟ อง ก บเอกสารอ น เช น ต วอย างลายพ มพ น วม อ ภาพถ าย บ ตรประจ าต ว- ประชาชน หร อเอกสารอ น ๆ ตามว ธ การท แต ละศาลก าหนด 3.2 จ ดท าหล กฐานการตรวจให ปรากฏในค าร องหร อค าฟ อง หร อเอกสารใน ส านวน 3.3 ห วหน างานต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตามมาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานเสนอห วหน า กล มงานท กว น 3.4 ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นตามมาตรฐานน พร อมลงช อ ก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน หมายเหต ข อ 3.3 และข อ 3.4 ไม ได ปฏ บ ต เน องจากห วหน างานและห วหน ากล มงานเป นบ คคล เด ยวก นและเป นผ ปฏ บ ต งานด วย 4. การผ ดฟ องและการฝากข ง เจ าหน าท งานผ ดฟ อง ฝากข งหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 4.1 ร บค าร อง ตรวจเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฎหมาย 4.2 ออกหมายเลขคด ตามล าด บท ย นและประเภทคด ลงในสม ดค มค าร องและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด ด งน ผ. ค อ ผ ดฟ องคด ท วไป ผย. ค อ ผ ดฟ องคด ยาเสพต ด ฝ. ค อ ฝากข งคด ท วไป ฝย. ค อ ฝากข งคด ยาเสพต ด (ม หมายเหต ) 4.3 บ นท กรายละเอ ยดข อม ลฐานความผ ด ข อม ลผ ต องหา จ านวนว นผ ดฟ อง จ านวนว นฝากข ง ลงคอมพ วเตอร จ ดท าส านวนและพ มพ หมายข ง พร อม เสนอผ พ พากษาเวรฝากข งภายใน 10 นาท น บแต เวลาร บค าร อง เม อศาล ม ค าส งแล ว ให รวบรวมส านวนส งงานท เก ยวข องภายใน 10 นาท

19 4.4 ตรวจสอบว นครบก าหนดผ ดฟ อง ฝากข งหร อฝากข งคร งต อไป พร อม พ มพ ค าส งเบ กผ ต องหาก อนหน าว นครบก าหนด 1 ว น 4.5 จ ดพ มพ หมายข งระหว างสอบสวนก อนว นครบก าหนดผ ดฟ อง ฝากข ง หร อฝากข ง 1 ว น 4.6 เก บส านวนใส ต หร อช นจ ดเก บภายในว นน น และให สามารถค นหาได ภายใน 5 นาท 4.7 ร บค าร องผ ดฟ อง ฝากข งหร อฝากข งคร งต อไปน าเสนอผ พ พากษาพร อม ส านวนภายใน 5 นาท 4.8 จ ดท ารายงานเจ าหน าท ถ าไม ม การฟ อง ผ ดฟ องหร อฝากข งต อภายในว น ครบก าหนดผ ดฟ องหร อฝากข ง พร อมบ นท กลงสม ดและคอมพ วเตอร หมายเหต ข อ 4.2 ปฏ บ ต โดยแยกคด เฉพาะคด ผ. ค อผ ดฟ องคด ท วไป และ คด ฝ. ค อฝากข งคด ท วไป ข อ 4.5 ไม ปฏ บ ต เน องจากหมายข งระหว างสอบสวนใช พ มพ หมายฉบ บเด ยว 5. การย นค าร องขอฟ นฟ เจ าหน าท งานฝากข งหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 5.1 ร บค าร องและตรวจเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฎหมาย 5.2 ออกหมายเลขคด ตามล าด บท ย นและประเภทคด ลงในสม ดและคอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด เป น ฟ. 5.3 บ นท กรายละเอ ยดข อม ลผ ร อง ฐานความผ ด และผ ต องหา ลงสม ดและ คอมพ วเตอร ภายใน 5 นาท น บแต ร บค าร อง 5.4 เสนอค าร องต อผ พ พากษาเวรฝากข งท นท 5.5 บ นท กค าส งและด าเน นการตามค าส งภายใน 10 นาท น บแต เวลาได ร บ ค าส งศาล 5.6 ห วหน างานฝากข งต องตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กเร องให เป นไปตาม มาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน เสนอห วหน ากล มงานท กว น 5.7 ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฏ บ ต งานให เป นไปตามมาตรฐานน พร อม ลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน

20 6. การร บฟ อง เจ าหน าท งานร บฟ องหร อเจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายต องปฏ บ ต ด งต อไปน 6.1 คด อาญา กรณ อ ยการเป นโจทก ย นค าฟ องหร อค าร อง ร บค าฟ องหร อค าร องและตรวจรายละเอ ยดของค าฟ องหร อค าร องให เป นไปตามกฎหมาย ออกหมายเลขคด ด าตามล าด บและประเภทของคด ท ย นในสม ดและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทด งน อส. ค อ คด ส บพยานก อนฟ อง อฟ. ค อ คด ร อฟ น อย. ค อ คด ยาเสพต ด อม. ค อ คด มาตรการในการปราบปรามผ กระท าความผ ดเก ยวก บ ยาเสพต ดให โทษ อ. ค อ คด ท วไป ส วนคด ร บโอนให เข ยนท หน าปกส านวนด วยหม กส แดงว า "โอนคด มาจากศาล..." (ม หมายเหต ) ประท บตรายางแต ละประเภทข อหา ต ดแถบส ประจ าป ท ม ข อม ลเลขคด และป ท ฟ องเข าก บหน าปกส านวน ตามว ธ การท ก าหนดไว จ ดเร ยงเอกสารในส านวนอย างน อยตามล าด บด งน - หน าส านวน - สารบาญ - ส านวนผ ดฟ องหร อฝากข ง - ค าฟ องหร อค าร อง - เอกสารท ายฟ อง - บ ญช พยาน (ถ าม ) (ม หมายเหต ) เบ กส านวนเด มกรณ ม การแยกฟ องจ าเลยเข ามาใหม จากงานท เก ยวข อง และลงว นจ ดสอบค าให การจ าเลยภายใน 10 นาท น บแต จ ดท า ส านวนเสร จ

21 จ ดท ารายงานเจ าหน าท กรณ ผ ต องหาหร อจ าเลยหลบหน หร อกรณ อ น ท ไม สามารถน าผ ต องหาหร อจ าเลยมาแสดงตนต อศาลได ก อนเสนอ ส านวนต อผ พ พากษา เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บฟ อง และ ต ดตามเก บส านวนหล งจากม ค าส งแล วภายในว นน น (ม หมายเหต ) จ ดท าสารบบความร บฟ องเร ยงตามล าด บประเภทคด และเลขคด รวมท ง จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น (ม หมายเหต ) จ ดเก บสถ ต คด ส งงานท เก ยวข องท กว น ห วหน างานร บฟ องตรวจสอบการปฎ บ ต งานท กเร องให เป นไปตาม มาตรฐานน และลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฎ บ ต งาน เสนอห วหน ากล มงานท กว น ห วหน ากล มงานต องตรวจการปฎ บ ต งานให เป นไปตามมาตรฐานน พร อมลงช อก าก บการตรวจในรายงานสร ปผลการปฎ บ ต งาน หมายเหต ข อ ปฏ บ ต โดยก าหนดประเภทคด เฉพาะคด อ. ค อ คด ท วไป และคด ม. ค อ คด มาตรการในการปราบปรามผ กระท าความผ ดเก ยวก บยาเสพต ดให โทษ ข อ ไม ได ปฏ บ ต เน องจากส งพ มพ ประเภทข อหาโดยคอมพ วเตอร ข อ ปฏ บ ต แต เพ มเต มด านหล งปกหน าส านวนจ ดท าบ ญช ช อนามสก ล ท อย เบอร โทรศ พท ของค ความไว ข อ ปฏ บ ต แต เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 30 นาท ข อ ปฏ บ ต แต ไม ได จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น กรณ ราษฏรเป นโจทก ย นค าฟ องหร อค าร อง ร บและตรวจรายละเอ ยดค าฟ องหร อค าร อง พร อมเขตอ านาจศาลให เป นไปตามกฏหมาย ตรวจสอบค ณสมบ ต ของทนายความท ย นฟ องจากบ ญช ของสภาทนาย ความ ออกหมายเลขคด ด าตามล าด บและประเภทของคด ท ย นลงในสม ดและ คอมพ วเตอร โดยก าหนดประเภทคด ด งน อ.ก. ค อ คด ขอค นของกลาง อ.ฟ. ค อ คด ร อฟ น อ. ค อ คด ท วไป (ม หมายเหต )

22 ค ดค าธรรมเน ยมกรณ ฟ องคด แพ งเก ยวเน องก บคด อาญา ให เป นไปตาม ประมวลกฏหมายว ธ พ จารณาความแพ ง ยกเว นการขอด าเน นคด อย าง คนอนาถา ตรวจสอบค าร องขอด าเน นคด อย างคนอนาถาและน าสาบานพร อมท ง น าค าร องเสนอผ พ พากษาภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บค าฟ อง ประท บตรายางแต ละประเภทข อหา ต ดแถบส ประจ าป ท ม ข อม ลเลขคด และป ท ฟ องเข าก บหน าปกส านวน จ ดเร ยงเอกสารในส านวน - หน าสารบาญ - บ ญช ค าฤชาธรรมเน ยม (ถ าม ) - สารบาญ - ค าฟ องหร อค าร อง - เอกสารท ายฟ องและใบเสร จร บเง นค าฤชาธรรมเน ยม (ถ าม ) - ใบมอบฉ นทะ (ถ าม ) - ใบแต งทนายความ - ค าแถลงวางเง นค าน าหมายและค าแถลงขอป ดหมาย - บ ญช พยาน (ถ าม ) - ส าเนาหมายน ด (ม หมายเหต ) เสนอส านวนฟ องใหม ภายใน 1 ช วโมง น บแต เวลาร บฟ อง และ ต ดตามเก บส านวนหล งจากม ค าส งแล วภายในว นน น (ม หมายเหต ) บ นท กว นน ดพ จารณาและค าส งย อในคอมพ วเตอร และสม ดว นน ด ภายใน 1 ว นท าการ น บแต ว นเก บส านวน ปลดหมายน ดพร อมส าเนาค าฟ องส งงานท เก ยวข องปฏ บ ต ตามค าส ง ภายในว นปลดหมาย ตรวจสอบส านวนและส งให งานท เก ยวข องปฏ บ ต ตามค าส ง ภายใน ว นปลดหมาย จ ดท าสารบบความร บฟ องเร ยงตามล าด บประเภทคด และเลขคด รวมท ง จ ดเก บไว ในแผ นด สก หร อแผ นซ ด ท กว น (ม หมายเหต ) จ ดเก บสถ ต คด ส งงานท เก ยวข องท กว น

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 03/10/57 เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 1 ข อบกพร อง เอกสารประกอบฎ กาเบ กจ ายเง น 1. ส งใช เง นย มไม ม ฎ กาเบ กจ ายให ตรวจสอบ 2. ไม ม ใบเสร จร บเง นประกอบฎ กาให ตรวจสอบ 3. ไม ม หล กฐานประกอบการเบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information