บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน"

Transcription

1 1 บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน โดยท วไปคร เป นผ ม หน าท ในการสอน การถ ายทอดความร จ งเป นหน าท หล กท ม ความส าค ญท ส ดของคร แต ในความเป นจร งน นคร ม บทบาทหน าท มากกว าการสอน โดยคร นอกจากเป นผ ท ม ความร ในเน อกาว ชาท สอนแล ว ย ง ต องม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างเป นระบบม ประส ทธ ภาพ รวมท งการบร หารจ ดการช นเร ยน การ สร างบรรยากาศท กระต นส งเสร มให น กเร ยนเก ดการเร ยนร หร อสร างองค ความร ด วยตนเอง จ งเป นส งท คร ต องให ความส าค ญ และสามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ (ศศ ธร ข นต ธรางก ล, (2551) การบร หารจ ดการใน ระด บช นเร ยน ย อมเป นภารก จหล กของคร ซ งม บทบาทท ส าค ญหล กๆ 3 ด าน ได แก ด านธ รการ ด านว ชาการ และ ด านการปกครอง ฆน ท ธาต ทอง (2552) ซ งแต ละด านม รายละเอ ยดด งน 1. บทบาทคร ด านธ รการ งานธ รการของห องเร ยน น บได ว าเป นงานแรกท คร ต องให ความส าค ญ ซ งงานธ รการในท น ไม ได หมายถ ง งานการเง น บ ญช พ สด คร ภ ณฑ แต หมายถ งการจ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการห องเร ยนและการจ ดท า เอกสารหล กฐานการศ กษา ซ งม สาระส าค ญด งน ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถ งกระบวนการเก บรวบรวมข อม ล การประมวลผลข อม ลให อย ในร ปสารสนเทศท เป นประโยชน ส งส ด และการจ ดเก บร กษาอย างม ระบบ เพ อสะดวกต อการน าไปใช สารสนเทศท ถ กจ ดเก บอย างเป นระบบสามารถน าไปใช สน บสน นการบร หารและการต ดส นใ จท งในระด บปฏ บ ต ระด บหมวด/งาน สายช น หร อระด บบร หาร การจ ดระบบสารสนเทศโดยท วไปม ข นตอนการ ด าเน นงานส าค ญ 5 ข นตอน ข นตอนท 1 การรวบรวมข อม ล ข นตอนท 2 การตรวจสอบข อม ล ข นตอนท 3 การประมวลผลข อม ล ข นตอนท 4 การน าเสนอข อม ลและสารสนเทศ ข นตอนท 5 การจ ดเก บข อม ลและสารสนเทศ ในการจ ดเก บข อม ล สารสนเทศ เอกสาร และหล กฐาน การศ กษาน น คร ต องจ ดเก บอย างเป นระบบ ท ผ าน มาได ม การจ ดเก บในร ปแบบของแบบบ นท กการประเม นผลการศ กษาข นพ นฐาน (ปพ.) จ านวน 9 แบบ (กระทรวงศ กษาธ การ, 2546) ด งน

2 2 1) แบบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ. 1) 2) แบบหล กฐานแสดงว ฒ การศ กษา ประกาศน ยบ ตร (ปพ. 2) 3) แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ. 3) 4) แบบแสดงผลการพ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค (ปพ. 4) 5) เอกสารบ นท กการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน (ปพ. 5) 6) แบบรายงานผลการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนรายบ คคล (ปพ. 6) 7) ใบร บรองผลการศ กษา (ปพ. 7) 8) ระเบ ยนสะสม (ปพ. 8) 9) สม ดบ นท กผลการเร ยนร (ปพ. 9) นอกจากงานธ รการท เก ยวข องก บข อม ล สารสนเทศ เอกสารและหล กฐานการศ กษาเหล าน คร ต องด แล งานธ รการอ นๆ ในห องเร ยนอ กด วย เช น การจ ดเตร ยมหน งส อแบบเร ยน สม ด ปากกา ด นสอ อ ปกรณ ท เอ อต อการ เร ยนร ของผ เร ยน รวมท งความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของห องเร ยนและป ายน เทศต างๆ ท งน ในการจ ดระบบสารสนเทศในห องเร ยน คร ควรรวบรวมข อม ลผ เร ยนเพ อน าไปว เคราะห และใช เป น ประโยชน ในการพ ฒนาผ เร ยน ซ งประกอบด วยภ ม หล ง ประว ต ส วนต ว ครอบคร ว ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บ สต ป ญญา ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ผลงาน ความคาดหว ง แรงจ งใจ ความสามารถ ความถน ด ความสนใจ ส มพ นธภาพระหว างผ เร ยนก บเพ อน ความบกพร องทางร างกายและจ ตใจ รวมท งสถานภาพทางส งคมและเศรษฐก จ 2. บทบาทคร ด านว ชาการ งานว ชาการเป นภาระงานท ม ความส าค ญย งต อการจ ดการเร ยนร แก ผ เร ยน คร ต องม ความร ความเข าใจใน ว ชาการต างๆ เพ อช วยให ผ เร ยนได ประสบความส าเร จในการเร ยนร ความร ความเข าใจทางว ชาการประกอบด วย ความเข าใจเก ยวก บหล กส ตร โดยหล กส ตรฉบ บท ใช ในป จจ บ นค อ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และหล กส ตรสถานศ กษา นอกจากน คร ย งต องม ความร เก ยวก บการออกแบบแผนการจ ดการ เร ยนร ว ธ การจ ดการเร ยนร เทคน คการจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร รวมท ง การน าไปปร บปร งแก ไขเพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน คร ในฐานะผ น าหล กส ตรไปส การสอนต องม ความสามารถในการบร หารจ ดการงานว ชาการให ม ประส ทธ ภาพ ท งน การบร หารว ชาการในกรอบการท างานของคร ก ค อ การใช ศาสตร และศ ลป ท จะน าทร พยากรในการบร หารมา ประกอบการตามกระบวนการการบร หารในการจ ดก จกรรม การพ ฒนา หร อปร บปร งการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดก บผ เร ยน (พ ช ย เสง ยมจ ตต, 2542) ซ งคร จ าเป นจะต องร ขอบข ายของงาน

3 3 2.1 ขอบข ายการบร หารงานว ชาการ ฆน ท ธาต ทอง (2552) ได เสนอว าการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนน นประกอบด วยขอบข ายงานท ส าค ญท โรงเร ยนจะต องปฏ บ ต ค อ งานหล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช งานการเร ยนการสอน งานว สด ประกอบ หล กส ตรและส อการเร ยนการสอน งานส งเสร มการสอน งานว ดผลประเม นผล งานห องสม ด งานน เทศการศ กษา งานวางแผนและก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนร และงานประช มอบรมทางว ชาการ ซ งท งหมดน ก จะคลอบคล มก จกรรม การเร ยนการสอนของโรงเร ยน 2.2 ข นตอนการบร หารงานว ชาการ การบร หารงานว ชาการเป นงานหล กของสถานศ กษาซ งม ขอบข ายกว าง คร จ งม ข นตอนของการบร หารงาน ว ชาการ 3 ล กษณะ (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, อ างใน ชาต ชาย โสภา, 2547) ค อ ข นก อนด าเน นการ ข นการ ด าเน นงาน และข นส งเสร มและต ดตามผลในด านว ชาการ ข นก อนด าเน นการ เป นการก าหนดนโยบายและวางแผนงานด านว ชาการ โดยม งานต อไปน 1) จ ดท าแผนงานว ชาการให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 2) จ ดสภาพงานว ชาการและว ธ การท างาน 3) จ ดคร อาจารย เข าสอน 4) จ ดท าโครงการสอน 5) จ ดท าปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 6) จ ดตารางสอน 7) ปฐมน เทศผ เร ยน 8) การลงทะเบ ยน ข นการด าเน นงาน เป นข นท จ ดและด าเน นงาน รวมท งการควบค มด แลให ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว ให โดยด าเน นการด งต อไปน 1) การด าเน นงานการสอนตามหล กส ตร โดยการด แลให การสอนเป นไปตามโครงการสอนในแต ละว ชา เป นการน าหล กส ตรไปส การปฏ บ ต 2) การด าเน นงานเก ยวก บก จกรรมเสร มหล กส ตรทางด านว ชาการ ได แก การจ ดโครงการสอน ซ อมเสร ม โครงการส งเสร มเด กเร ยนด โครงการส งเสร มการค นคว าด วยตนเอง การจ ด

4 4 3) งานเก ยวก บการบร หาร การส งเสร มให ม การบร การเก ยวก บส อการสอน เพ อช วยเหล อคร ใน ด านการสอนและอ ปกรณ ต างๆ ม การจ ดรวบรวมเอกสารค าสอน ค ม อคร รวมท งการจ ดส ง อ านวยความสะดวกต างๆ เช น อาคารสถานท การจ ดหาว สด อ ปกรณ ข นส งเสร มและต ดตามผลในด านว ชาการ เพ อให ได มาตรฐานของงานว ชาการ ผ บร การควรม การ ส งเสร ม ปร บปร ง พ ฒนาและประเม นผลงานด านว ชาการ ด งน 1) ส งเสร มให คร อาจารย ได ปร บปร งตนเองด านว ชาการ 2) สน บสน นให ม การปฏ บ ต ตามมาตรฐานทางว ชาการได แก การก าหนดจ ดม งหมายและ นโยบายท เหมาะสมก บโรงเร ยน และสามารถน าไปส การปฏ บ ต ได 3) ร เร มและสร างสรรค ในการปร บปร งงานด านว ชาการ 4) จ ดบรรยากาศทางว ชาการในสถานศ กษา เช น กรจ ดก จกรรมส งเสร มด านว ชาการ 5) จ ดให ม คณะกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ 6) จ ดต งคณะกรรมการทางว ชาการข น ล กษณะของคณะกรรมการอาจจ ดรวมก นเป นคณะคร ในแผนกเด ยวก นท ท างานแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก น 7) ส งเสร มให จ ดต งช มน มหร อชมรมทางว ชาการ เพ อจ ดก จกรรมและเผยแพร งานด านว ชาการ 8) ส งเสร มให ม การเข าร วมประช มส มมนาฝ กอบรม เพ อเป นการแลกเปล ยนความร และเพ มพ น ความร ทางว ชาการ 9) ส งเสร มให ศ กษาต อเพ อความก าวหน าทางว ชาการ 2.3 บทบาทหน าท ของคร ในการบร หารจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ โรงเร ยนต างๆ คาดหว งก บความสามารถด านว ชาการของผ เร ยน รวมท งคร ก คาดหว งก บผลส มฤทธ ทางการ เร ยนท ส งข นของผ เร ยน ซ งงานว จ ยต างก ช ให เห นว าพ ฒนาการทางการเร ยนร ของผ เร ยนน นไม ได ข นก บเทคน คการ สอนของคร เพ ยงอย างเด ยว หากแต ต องม ความส มพ นธ ก บการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการของคร ด งน นคร จ งควรให ความส าค ญและสนในในการจ ดห องเร ยนเพ อสน บสน นการเร ยนร ของผ เร ยน โดย ฆน ท ธาต ทอง (2552) ได เสนอ แนวปฏ บ ต ส าหร บการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ ด งน การช วยให น กเร ยนม ความหว งว าตนเองจะประสบความส าเร จ ประกอบด วย 1) ให น กเร ยนตระหน กว าคร ม ความคาดหว งด านว ชาการก บน กเร ยนในระด บส ง 2) บอกข อก าหนดและรายละเอ ยดท เป นต วบ งช ความส าเร จในการเร ยน

5 5 3) สร างโอกาสท หลากหลายให น กเร ยนประสบความส าเร จ 4) ให น กเร ยนก าหนดเป าหมายระยะส น 5) ช วยให น กเร ยนร จ กประเม นความก าวหน าของตนเองตามเป าหมายท ก าหนดไว 6) ให ข อม ลป อนกล บเพ อช วยให น กเร ยนสามารถเช อมโยงความส าเร จก บความพยายามและ ความสามารถของตนเอง 7) ช วยให น กเร ยนควบค มตนเองเพ อความส าเร จในการเร ยน 8) ให ข อม ลท ช วยท าให น กเร ยนทราบผลการท างานของตนเอง การท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน ประกอบด วย 1) ใช เวลาท าความเข าใจก บส งท น กเร ยนเห นว าส าค ญและน าสนใจ 2) เล อกห วข อและงานท น กเร ยนสนใจ 3) บอกข นตอนของก จกรรมต งแต เร มบทเร ยน 4) บอกว ตถ ประสงค การเร ยนและส งท คร คาดหว งต งแต ต นบทเร ยน 5) ใช ค าถามและก จกรรมท ท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน 6) สอนรายว ชาและห วข อต างๆ ให น าสนใจ ม สาระและท าทาย การเน นความส มพ นธ ของเน อหาบทเร ยน ประกอบด วย 1) เล อกว ตถ ประสงค การเร ยน และก จกรรมท ม ความส าค ญ 2) บอกความส าค ญของส งท จะเร ยน 3) ด ดแปลงการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บความร ความเข าใจ และประสบการณ ส วนต ว 4) ให น กเร ยนได ใช ส งท เร ยนไปแล ว 5) น าเสนอเน อหาบทเร ยนท เก ยวก บช ว ตจร ง และต วอย างท เป นร ปธรรมเพ อแสดงความส มพ นธ การใช กลย ทธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยนเพ อสร างความสนใจ ประกอบด วย 1) ใช ว ธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยน 2) ใช เกม สถานการณ จ าลอง หร อว ธ ท สน กสนาน 3) ท าส งท ไม คาดค ดเป นคร งคราว การวางแผนให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร 1) ท าให การเร ยนม ช ว ตช วา ม การค นคว า ผจญภ ย และม ปฏ ส มพ นธ เท าท จะท าได 2) ใช ว ธ การม ส วนร วมในการเร ยนร ท หลากหลายตามแบบการเร ยนและแบบการค ดของผ เร ยน การเล อกกลย ทธ ท ท าให ผ เร ยนอยากร อยากเห น ประกอบด วย

6 6 1) เล อกงานท ท าให เห นค ณค าของการม ใจจดจ อ การค นพบ การใคร ร การบ กเบ ก และการม จ นตนาการ 2) ใช ประว ต ช ว ตจร ง เร องราวต างๆ เป นส อให ผ เร ยนส ารวจความค ดและอารมณ ของตน การเล อกกลย ทธ และการน าเสนอเน อหาท ม ความท าทายและความยาก 1) มอบหมายงานท ระด บความยากปานกลาง เพ อให น กเร ยนสามารถท าส าเร จโดยใช ความพยายาม อย างเหมาะสม 2) แบ งงานยากออกเป นงานย อยๆ เพ อช วยให น กเร ยนท าได ส าเร จ โดยไม ต องใช ความพยายามมาก เก นไป 3) เน นผลล พธ การเร ยนร ข นส ง 4) เฝ าต ดตามระด บความยากของงานและการทดสอบ การจ ดกล มน กเร ยนให ท างาน ประกอบด วย 1) วางแผนใช ก จกรรมรายบ คคล ก จกรรมแบบร วมม อ และแบบแข งข น 2) สร างความร วมม อและการท างานเป นท ม การออกแบบบทเร ยนท ท าให น กเร ยนประสบความส าเร จ ประกอบด วย 1) ออกแบบก จกรรมท น าน กเร ยนไปพบความส าเร จ 2) ปร บงานให สนองแรงจ งใจของน กเร ยน 3) บอกส งท คร คาดหว งและส งท น กเร ยนต องการ 4) สร างสภาพแวดล อมของการสน บสน นส งเสร ม 5) ใช เน อหาบทเร ยนท น กเร ยนค นเคยเป นต วอย างก อน แล วจ งใช เน อหาท ไม คาดค ดเป นต วอย างในการอธ บาย แนวค ดและหล กการ 6) ลดพฤต กรรมว ตกก งวล การให น กเร ยนได ควบค มห องเร ยนประกอบด วย 1) สร างความร ส กการเป นผ ควบค ม โดยให น กเร ยนม โอกาสต ดส นใจ 2) เฝ าต ดตามว าเป าหมายและงานท น กเร ยนเล อกม ความยากระด บใด การแสดงความสนใจและความกระต อร อร นในเน อหาบทเร ยนและโครงงาน ประกอบด วย 1) เป นต วแบบความสนใจและความกระต อร อร นในบทเร ยนและในการเร ยนร 2) แสดงความกระต อร อร น 3) แนะน างานท ให น กเร ยนท าอย างกระต อร อร น

7 7 4) คาดหว งให น กเร ยนสนใจไม เบ อหน าย การให โอกาสน กเร ยนได เร ยนร ประกอบด วย 1) เน นบทเร ยนท น าเสนอแนวค ดระด บกลางๆ ม สาระส าค ญ แต ไม มากจนเก นไป 2) น าเสนอแนวค ด สาธ ต อภ ปราย มอบหมายงานให ช ดเจน 3) น าเสนอเน อหาด วยส งท เป นร ปธรรม และเช อมโยงความร ท ไม ค นเคยเข าก บความร เด มของน กเร ยน 4) เช อมโยงความร ใหม ก บเน อหาท เร ยนมาก อน 5) เพ มเต มความร มากกว าท ปรากฏในต าราเร ยน 6) เม อถามค าถามข นส งต องช แนะความค ด 7) ให น กเร ยนสร ป เปร ยบเท ยบ และน าความร ไปใช ในช ว ตจร ง การสน บสน นน กเร ยนท พยายามท าความเข าใจบทเร ยน ประกอบด วย 1) คร เป นแบบอย างการค ดและการแก ป ญหา และเม อน กเร ยนม ป ญหาคร ต องแก ป ญหาร วมก บน กเร ยน 2) ท าให กระบวนการ ข นตอนการเร ยนการสอนง าย 3) สน บสน นความพยายามแบบร วมม อ โดยให น กเร ยนท กคนเป นส วนหน งของกล ม กล าวโดยสร ปได ว า ในการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ ค ณคร ต องด าเน นการอย างเป นระบบ ประกอบด วยการ ก าหนดข อตกลงการเร ยนร ร วมก น กระต นให น กเร ยนเก ดการเร ยนร วางแผน ต ดส นใจ จ ดการเปล ยนแปลง ประสานงาน แก ไขความข ดแย ง แก ป ญหา จ ดระบบงาน บร หารห องเร ยน บร หารน กเร ยน บร หารทร พยากร ผ ประเม นผล และสร างความส มพ นธ ท ด 3. ด านการปกครอง งานด านการปกครองในห องเร ยน เป นส วนหน งท ส งผลต อความส าเร จในการเร ยนร ของผ เร ยน ซ งคร ต อง จ ดการห องเร ยนให เป นไปด วยความเร ยบร อย โดยใช งานด านการปกครองเป นเคร องม อ โดยเฉพาะการพ ฒนา พฤต กรรมในห องเร ยน ซ งม สาระส าค ญท คร ต องด าเน นการด งน 3.1 การจ ดการเก ยวก บพฤต กรรมผ เร ยน พฤต กรรมในห องเร ยนท ผ เร ยนแสดงออกมาท งในด านบวกและด านลบ ล วนแล วแต ม สาเหต ท แตกต างก น คร ต องให ความสนใจท กพฤต กรรม โดยน าพฤต กรรมด านบวกมาใช ให เก ดประโยชน ต อการแลกเปล ยนเร ยนร ของ ผ เร ยน และต องควบค มปร บปร งแก ไขพฤต กรรมด านลบโดยม แนวทางการจ ดการห องเร ยน โดยการก าหนด

8 8 1. การก าหนดกฎระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสม กฎระเบ ยบ หมายถ ง มาตรฐานของพฤต กรรมท วๆ ไป หร อความคาดหว งท ผ เร ยนต องปฏ บ ต ตาม ว ธ ปฏ บ ต หมายถ ง การกระท าท ได ร บการยอมร บแล วว าเป นส งท จะช วยให ผ เร ยนประสบความส าเร จในการ เร ยนและการท างาน 1.1 ส ารวจความจ าเป นท จะต องม กฎระเบ ยบ 1.2 เล อกกฎระเบ ยบ โดยม แนวทางในการเล อกกฎระเบ ยบส าหร บห องเร ยน ด งน กฎระเบ ยบส าหร บห องเร ยนต องสอดคล องก บกฎระเบ ยบของโรงเร ยน ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการก าหนดกฎระเบ ยนในระด บท ไม ท าให คร ร ส กอ ดอ ด และต อง เหมาะสมก บว ยและความค ดของผ เร ยน ระบ พฤต กรรมท เหมาะสม และแปลพฤต กรรมท พ งประสงค เป นกฎระเบ ยบของห องเร ยน โดยใช ส านวนภาษาเช งบวก เน นเฉพาะพฤต กรรมท ส าค ญเท าน น ม จ านวนกฎระเบ ยบท ไม มากเก นไป (ประมาณ 3-6 ข อ) เข ยนข อความกฎระเบ ยบด วยค าง ายๆ และส นกะท ดร ด กฎระเบ ยบควรบ งบอกพฤต กรรมท สามารถส งเกตได ระบ รางว ลท ผ เร ยนจะได ร บจากการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ และระบ ว ธ ลงโทษถ าผ เร ยน ฝ าฝ นกฎระเบ ยบ 1.3 เล อกรางว ลและก าหนดผลท จะเก ดตามมา 1.4 สอนและทบทวนกฎระเบ ยบ โดยม แนวทางด งน วางแผนการอภ ปรายและการสอนกฎระเบ ยบในช วโมงแรกของการสอน อภ ปรายความจ าเป นท จะต องม กฎระเบ ยบเหล าน น ช แจงให ผ เร ยนทราบความคาดหว งส าหร บกฎระเบ ยบแต ละข อ ยกต วอย างและเน นผล ด านบวก แจ งให ผ เร ยนทราบถ งผลท จะเก ดตามมา เม อม การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบหร อเม อไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ

9 ตรวจสอบว าผ เร ยนเข าใจถ กต องตรงก น ส งส าเนากฎระเบ ยบให ผ ปกครองและผ บร หารสถานศ กษาทราบ ต ดประกาศแจ งกฎระเบ ยบในท ๆ เหมาะสม ถาวร เห นก นอย างท วถ ง ย าเต อนกฎระเบ ยบเป นคร งคราวก บผ เร ยนท งช น เม อม การฝ าฝ น ทบทวนกฎระเบ ยบก บผ เร ยนท งห องเร ยนอย างสม าเสมอ 1.5 ให ผ เร ยนยอมร บกฎระเบ ยบ 1.6 ว ธ ปฏ บ ต ท งน เม อพ จารณาสถานท ท ต องจ ดการให ม ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บห องเร ยนม ด งน ว ธ ปฏ บ ต ในการใช ห องเร ยน โต ะคร และพ นท ส วนท ใช เป นท เก บส งของต างๆ โต ะน กเร ยนและส วนท ใช เป นท เก บของใช ส วนต วแต ละคน ส วนท เป นท เก บว สด อ ปกรณ ต างๆ ส าหร บผ เร ยนใช ร วมก น ท เหลาด นสอ ท ท งขยะ อ างล างม อ และท ด มน า ห องส ขา พ นท เร ยนหน งส อ บร เวณส าหร บคอมพ วเตอร (ถ าม ) บร เวณส าหร บอ ปกรณ ต างๆ ส วนท เป นศ นย กลาง และส วนส าหร บการจ ดน ทรรศการ ว ธ ปฏ บ ต การเข าออกห องเร ยน การเร มต นของว นเร ยน การออกจากห องเร ยน การกล บเข าห องเร ยน การส นส ดของว นเร ยน ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บพ นท ท ไม ใช ห องเร ยน ห องส ขาและท ด มน า ห องสม ดและทร พยากรในการเร ยน ส าน กงานของโรงเร ยน สนามของโรงเร ยน โรงอาหาร ต เก บของใช ส วนต ว การฝ กการด บเพล งและภ ยต างๆ

10 ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บก จกรมท ต องท าร วมก นท งช น และส าหร บการเร ยนการสอน และ/หร อ ท ผ เร ยนต องท าท โต ะเร ยนของตนเอง การม ส วนร วมของผ เร ยน ส ญญาณส าหร บบอกให ผ เร ยนต งใจเร ยน การค ยก นระหว างเร ยน การมอบหมายงานให ท า การเฉล ยการใช หน งส อ ว สด อ ปกรณ ต างๆ การขอความช วยเหล อ การส งงาน งานหร อส งท ต องท าภายหล งจากงานแต ละช นเสร จส น การท างานเพ มเต ม ว ธ ปฏ บ ต เม อไม ได น งประจ าโต ะเร ยน ว ธ ปฏ บ ต ขณะท างานกล มย อย ให ท กคนพร อมท จะท างาน แจกว สด ให ก บท กกล ม ให ผ เร ยนเข ากล มให เร ยบร อย พฤต กรรมท คาดหว งภายในกล ม พฤต กรรมท คาดหว งของกล ม เร มต นช วโมงเร ยน ตรวจสอบการเข าเร ยน ตรวจสอบผ เร ยนท ขาดเร ยน ตรวจสอบผ เร ยนท มาสาย พฤต กรรมท คาดหว งจากผ เร ยน ส งของท ต องน ามาในห องเร ยน การเคล อนย ายโต ะท น งของผ เร ยน ท ายช วโมงเร ยน สร ปเน อหาท งหมด เก บค นว สด ให เร ยบร อย

11 เตร ยมพร อมออกจากห องเร ยน ว ธ ปฏ บ ต อ นๆ ผ ช วยประจ าห องเร ยน (ถ าม ) พฤต กรรมขณะท างานล าช า หร อม อ ปสรรคข ดขวาง การจ ดแบ งเวลาส าหร บอาหารกลางว น ส ารวจความจ าเป นท จะต องม ว ธ ปฏ บ ต 1.8 เล อกว ธ ปฏ บ ต 1.9 สอนและทบทวนว ธ ปฏ บ ต อธ บายว ธ ปฏ บ ต ท นท ก อนท จะเร มก จกรรมในคร งแรก สาธ ตว ธ ปฏ บ ต ให ผ เร ยนลองท าด วยความเข าใจ ให ข อม ลป อนกล บ สอนซ า ถ าจ าเป น ในช วงส ปดาห แรกจะต องทบทวนว ธ ปฏ บ ต ก อนเร มก จกรรมท กคร ง ทบทวนว ธ ปฏ บ ต ท งหมดภายหล งว นหย ดท ต ดต อก นหลายว น 2. การช วยให ผ เร ยนจดจ ออย ก บงาน ได แก 2.1 ขจ ดส งท รบกวนความสนใจ 2.2 จ ดหาส งสน บสน นพร อมก บการก าหนดก จว ตรประจ าว น 2.3 ส งเสร มพฤต กรรมท เหมาะสม 2.4 สร างความสนใจ 2.5 ให ต วช น า 2.6 ช วยให น กเร ยนเอาชนะอ ปสรรค 2.7 น าผ เร ยนไปส พฤต กรรมท ต องการ 2.8 ด ดแปลงหร อปร บบทเร ยน 2.9 ให เวลานอกท ไม ใช การลงโทษ 2.10 ปร บปร งสภาพแวดล อมในห องเร ยน 3. การจ ดการเม อผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ไม เหมาะสม

12 ปฏ ก ร ยาตอบโต อย างน มนวล ไม ใช การลงโทษผ เร ยน แต เป นว ธ ท ใช จ ดการก บผ เร ยนท ม ความประพฤต ไม เหมาะสม โดยใช ควบค ไปก บการแนะน าให ผ เร ยนเข าใจว า อะไรควรท า อะไรไม ควรท า ปฏ ก ร ยาตอบโต อย าง น มนวลม ท งท ต องใช ค าพ ดและไม ต องใช ค าพ ด 3.2 ปฏ ก ร ยาตอบโต ท ไม ต องใช ค าพ ด โดยแสร งไม สนใจก บผ เร ยนท ม พฤต กรรมท ไม เหมาะสม 3.3 ใช ส ญญาณท ไม ใช ค าพ ด ย นใกล ต วผ เร ยน ส มผ สต วผ เร ยน 3.4 ปฏ ก ร ยาท เป นค าพ ด ระหว างการสอนให เร ยกช อผ เร ยน ใช อารมณ ข น ส งข อความจากใจคร ซ งเป นข อความบ งบอกพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ผลกระทบท ม ต อ ผ อ น หร อข อความท บอกความร ส กของคร ท ม ต อผลกระทบน นๆ ใช ค าพ ดด านบวก เต อนผ เร ยนให น กถ งกฎระเบ ยบ ให ผ เร ยนม โอกาสเล อก ถามค าถาม น กเร ยนก าล งท าอะไร การปรามด วยค าพ ด 3.5 ปฏ ก ร ยาตอบโต ระด บปานกลาง เป นการลงโทษท ใช เพ อจ ดการพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ของผ เร ยน ท งน ก เพ อลดพฤต กรรมท ไม พ งประสงค น น ยกเล กส ทธ พ เศษ เปล ยนต าแหน งท น ง ให ผ เร ยนเข ยนระบายความร ส กท สะท อนป ญหา ให เวลานอกก บผ เร ยน ก กต วผ เร ยน ต ดต อผ ปกครอง ให ผ เร ยนพบผ บร หารสถานศ กษา บทส งท าย

13 13 คร ม บทบาทท ส าค ญในการบร หารจ ดการช นเร ยนเพ อให การเร ยนร ของน กเร ยนเก ดข นอย างเต มท และ ด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งหน าท ในการบร หารจ ดการช นเร ยนประกอบด วยหน าท หล ก 3 ประการค อ ด าน การธ รการ ด านว ชาการ และด านการปกครอง โดยในด านธ รการคร ม หน าท จ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ ห องเร ยนและการจ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษา ในด านว ชาการได แก งานหล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช งาน การเร ยนการสอน งานว สด ประกอบหล กส ตรและส อการเร ยนการสอน งานส งเสร มการสอน งานว ดผลประเม นผล งานห องสม ด งานน เทศการศ กษา งานวางแผนและก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนร และงานประช มอบรมทางว ชาการ ใน ส วนงานว ชาการระด บห องเร ยนน นเป นไปเพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนได แก การช วยให น กเร ยนม ความหว งว า ตนเองจะประสบความส าเร จ การท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน การเน นความส มพ นธ ของเน อหาบทเร ยน การใช กลย ทธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยนเพ อสร างความสนใจ การวางแผนให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร การ เล อกกลย ทธ ท ท าให ผ เร ยนอยากร อยากเห น การเล อกกลย ทธ และการน าเสนอเน อหาท ม ความท าทายและความยาก การจ ดกล มน กเร ยนให ท างาน ประกอบด วย การออกแบบบทเร ยนท ท าให น กเร ยนประสบความส าเร จ การให น กเร ยน ได ควบค มห องเร ยน การแสดงความสนใจและความกระต อร อร นในเน อหาบทเร ยนและโครงงาน การให โอกาส น กเร ยนได เร ยนร การสน บสน นน กเร ยนท พยายามท าความเข าใจบทเร ยน บทบาทในด านการปกครองช นเร ยนของคร เก ยวก บการจ ดการพฤต กรรมผ เร ยน ซ งประกอบด วยการก าหนดกฎระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสม การช วยให ผ เร ยนจดจ ออย ก บงาน และการจ ดการเม อผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ไม เหมาะสม

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE ต วประกอบของจานวนน บ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 6 Contents 1 การหารลงต ว 2 การหาต วประกอบ 3 ต วอย างก จกรรม ก จกรรมการเร ยนร 1. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ 2. น กเร ยนและคร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information