บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน"

Transcription

1 1 บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน โดยท วไปคร เป นผ ม หน าท ในการสอน การถ ายทอดความร จ งเป นหน าท หล กท ม ความส าค ญท ส ดของคร แต ในความเป นจร งน นคร ม บทบาทหน าท มากกว าการสอน โดยคร นอกจากเป นผ ท ม ความร ในเน อกาว ชาท สอนแล ว ย ง ต องม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างเป นระบบม ประส ทธ ภาพ รวมท งการบร หารจ ดการช นเร ยน การ สร างบรรยากาศท กระต นส งเสร มให น กเร ยนเก ดการเร ยนร หร อสร างองค ความร ด วยตนเอง จ งเป นส งท คร ต องให ความส าค ญ และสามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ (ศศ ธร ข นต ธรางก ล, (2551) การบร หารจ ดการใน ระด บช นเร ยน ย อมเป นภารก จหล กของคร ซ งม บทบาทท ส าค ญหล กๆ 3 ด าน ได แก ด านธ รการ ด านว ชาการ และ ด านการปกครอง ฆน ท ธาต ทอง (2552) ซ งแต ละด านม รายละเอ ยดด งน 1. บทบาทคร ด านธ รการ งานธ รการของห องเร ยน น บได ว าเป นงานแรกท คร ต องให ความส าค ญ ซ งงานธ รการในท น ไม ได หมายถ ง งานการเง น บ ญช พ สด คร ภ ณฑ แต หมายถ งการจ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการห องเร ยนและการจ ดท า เอกสารหล กฐานการศ กษา ซ งม สาระส าค ญด งน ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถ งกระบวนการเก บรวบรวมข อม ล การประมวลผลข อม ลให อย ในร ปสารสนเทศท เป นประโยชน ส งส ด และการจ ดเก บร กษาอย างม ระบบ เพ อสะดวกต อการน าไปใช สารสนเทศท ถ กจ ดเก บอย างเป นระบบสามารถน าไปใช สน บสน นการบร หารและการต ดส นใ จท งในระด บปฏ บ ต ระด บหมวด/งาน สายช น หร อระด บบร หาร การจ ดระบบสารสนเทศโดยท วไปม ข นตอนการ ด าเน นงานส าค ญ 5 ข นตอน ข นตอนท 1 การรวบรวมข อม ล ข นตอนท 2 การตรวจสอบข อม ล ข นตอนท 3 การประมวลผลข อม ล ข นตอนท 4 การน าเสนอข อม ลและสารสนเทศ ข นตอนท 5 การจ ดเก บข อม ลและสารสนเทศ ในการจ ดเก บข อม ล สารสนเทศ เอกสาร และหล กฐาน การศ กษาน น คร ต องจ ดเก บอย างเป นระบบ ท ผ าน มาได ม การจ ดเก บในร ปแบบของแบบบ นท กการประเม นผลการศ กษาข นพ นฐาน (ปพ.) จ านวน 9 แบบ (กระทรวงศ กษาธ การ, 2546) ด งน

2 2 1) แบบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ. 1) 2) แบบหล กฐานแสดงว ฒ การศ กษา ประกาศน ยบ ตร (ปพ. 2) 3) แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ. 3) 4) แบบแสดงผลการพ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค (ปพ. 4) 5) เอกสารบ นท กการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน (ปพ. 5) 6) แบบรายงานผลการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนรายบ คคล (ปพ. 6) 7) ใบร บรองผลการศ กษา (ปพ. 7) 8) ระเบ ยนสะสม (ปพ. 8) 9) สม ดบ นท กผลการเร ยนร (ปพ. 9) นอกจากงานธ รการท เก ยวข องก บข อม ล สารสนเทศ เอกสารและหล กฐานการศ กษาเหล าน คร ต องด แล งานธ รการอ นๆ ในห องเร ยนอ กด วย เช น การจ ดเตร ยมหน งส อแบบเร ยน สม ด ปากกา ด นสอ อ ปกรณ ท เอ อต อการ เร ยนร ของผ เร ยน รวมท งความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของห องเร ยนและป ายน เทศต างๆ ท งน ในการจ ดระบบสารสนเทศในห องเร ยน คร ควรรวบรวมข อม ลผ เร ยนเพ อน าไปว เคราะห และใช เป น ประโยชน ในการพ ฒนาผ เร ยน ซ งประกอบด วยภ ม หล ง ประว ต ส วนต ว ครอบคร ว ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บ สต ป ญญา ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ผลงาน ความคาดหว ง แรงจ งใจ ความสามารถ ความถน ด ความสนใจ ส มพ นธภาพระหว างผ เร ยนก บเพ อน ความบกพร องทางร างกายและจ ตใจ รวมท งสถานภาพทางส งคมและเศรษฐก จ 2. บทบาทคร ด านว ชาการ งานว ชาการเป นภาระงานท ม ความส าค ญย งต อการจ ดการเร ยนร แก ผ เร ยน คร ต องม ความร ความเข าใจใน ว ชาการต างๆ เพ อช วยให ผ เร ยนได ประสบความส าเร จในการเร ยนร ความร ความเข าใจทางว ชาการประกอบด วย ความเข าใจเก ยวก บหล กส ตร โดยหล กส ตรฉบ บท ใช ในป จจ บ นค อ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และหล กส ตรสถานศ กษา นอกจากน คร ย งต องม ความร เก ยวก บการออกแบบแผนการจ ดการ เร ยนร ว ธ การจ ดการเร ยนร เทคน คการจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร รวมท ง การน าไปปร บปร งแก ไขเพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน คร ในฐานะผ น าหล กส ตรไปส การสอนต องม ความสามารถในการบร หารจ ดการงานว ชาการให ม ประส ทธ ภาพ ท งน การบร หารว ชาการในกรอบการท างานของคร ก ค อ การใช ศาสตร และศ ลป ท จะน าทร พยากรในการบร หารมา ประกอบการตามกระบวนการการบร หารในการจ ดก จกรรม การพ ฒนา หร อปร บปร งการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดก บผ เร ยน (พ ช ย เสง ยมจ ตต, 2542) ซ งคร จ าเป นจะต องร ขอบข ายของงาน

3 3 2.1 ขอบข ายการบร หารงานว ชาการ ฆน ท ธาต ทอง (2552) ได เสนอว าการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนน นประกอบด วยขอบข ายงานท ส าค ญท โรงเร ยนจะต องปฏ บ ต ค อ งานหล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช งานการเร ยนการสอน งานว สด ประกอบ หล กส ตรและส อการเร ยนการสอน งานส งเสร มการสอน งานว ดผลประเม นผล งานห องสม ด งานน เทศการศ กษา งานวางแผนและก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนร และงานประช มอบรมทางว ชาการ ซ งท งหมดน ก จะคลอบคล มก จกรรม การเร ยนการสอนของโรงเร ยน 2.2 ข นตอนการบร หารงานว ชาการ การบร หารงานว ชาการเป นงานหล กของสถานศ กษาซ งม ขอบข ายกว าง คร จ งม ข นตอนของการบร หารงาน ว ชาการ 3 ล กษณะ (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, อ างใน ชาต ชาย โสภา, 2547) ค อ ข นก อนด าเน นการ ข นการ ด าเน นงาน และข นส งเสร มและต ดตามผลในด านว ชาการ ข นก อนด าเน นการ เป นการก าหนดนโยบายและวางแผนงานด านว ชาการ โดยม งานต อไปน 1) จ ดท าแผนงานว ชาการให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 2) จ ดสภาพงานว ชาการและว ธ การท างาน 3) จ ดคร อาจารย เข าสอน 4) จ ดท าโครงการสอน 5) จ ดท าปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 6) จ ดตารางสอน 7) ปฐมน เทศผ เร ยน 8) การลงทะเบ ยน ข นการด าเน นงาน เป นข นท จ ดและด าเน นงาน รวมท งการควบค มด แลให ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว ให โดยด าเน นการด งต อไปน 1) การด าเน นงานการสอนตามหล กส ตร โดยการด แลให การสอนเป นไปตามโครงการสอนในแต ละว ชา เป นการน าหล กส ตรไปส การปฏ บ ต 2) การด าเน นงานเก ยวก บก จกรรมเสร มหล กส ตรทางด านว ชาการ ได แก การจ ดโครงการสอน ซ อมเสร ม โครงการส งเสร มเด กเร ยนด โครงการส งเสร มการค นคว าด วยตนเอง การจ ด

4 4 3) งานเก ยวก บการบร หาร การส งเสร มให ม การบร การเก ยวก บส อการสอน เพ อช วยเหล อคร ใน ด านการสอนและอ ปกรณ ต างๆ ม การจ ดรวบรวมเอกสารค าสอน ค ม อคร รวมท งการจ ดส ง อ านวยความสะดวกต างๆ เช น อาคารสถานท การจ ดหาว สด อ ปกรณ ข นส งเสร มและต ดตามผลในด านว ชาการ เพ อให ได มาตรฐานของงานว ชาการ ผ บร การควรม การ ส งเสร ม ปร บปร ง พ ฒนาและประเม นผลงานด านว ชาการ ด งน 1) ส งเสร มให คร อาจารย ได ปร บปร งตนเองด านว ชาการ 2) สน บสน นให ม การปฏ บ ต ตามมาตรฐานทางว ชาการได แก การก าหนดจ ดม งหมายและ นโยบายท เหมาะสมก บโรงเร ยน และสามารถน าไปส การปฏ บ ต ได 3) ร เร มและสร างสรรค ในการปร บปร งงานด านว ชาการ 4) จ ดบรรยากาศทางว ชาการในสถานศ กษา เช น กรจ ดก จกรรมส งเสร มด านว ชาการ 5) จ ดให ม คณะกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ 6) จ ดต งคณะกรรมการทางว ชาการข น ล กษณะของคณะกรรมการอาจจ ดรวมก นเป นคณะคร ในแผนกเด ยวก นท ท างานแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก น 7) ส งเสร มให จ ดต งช มน มหร อชมรมทางว ชาการ เพ อจ ดก จกรรมและเผยแพร งานด านว ชาการ 8) ส งเสร มให ม การเข าร วมประช มส มมนาฝ กอบรม เพ อเป นการแลกเปล ยนความร และเพ มพ น ความร ทางว ชาการ 9) ส งเสร มให ศ กษาต อเพ อความก าวหน าทางว ชาการ 2.3 บทบาทหน าท ของคร ในการบร หารจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ โรงเร ยนต างๆ คาดหว งก บความสามารถด านว ชาการของผ เร ยน รวมท งคร ก คาดหว งก บผลส มฤทธ ทางการ เร ยนท ส งข นของผ เร ยน ซ งงานว จ ยต างก ช ให เห นว าพ ฒนาการทางการเร ยนร ของผ เร ยนน นไม ได ข นก บเทคน คการ สอนของคร เพ ยงอย างเด ยว หากแต ต องม ความส มพ นธ ก บการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการของคร ด งน นคร จ งควรให ความส าค ญและสนในในการจ ดห องเร ยนเพ อสน บสน นการเร ยนร ของผ เร ยน โดย ฆน ท ธาต ทอง (2552) ได เสนอ แนวปฏ บ ต ส าหร บการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ ด งน การช วยให น กเร ยนม ความหว งว าตนเองจะประสบความส าเร จ ประกอบด วย 1) ให น กเร ยนตระหน กว าคร ม ความคาดหว งด านว ชาการก บน กเร ยนในระด บส ง 2) บอกข อก าหนดและรายละเอ ยดท เป นต วบ งช ความส าเร จในการเร ยน

5 5 3) สร างโอกาสท หลากหลายให น กเร ยนประสบความส าเร จ 4) ให น กเร ยนก าหนดเป าหมายระยะส น 5) ช วยให น กเร ยนร จ กประเม นความก าวหน าของตนเองตามเป าหมายท ก าหนดไว 6) ให ข อม ลป อนกล บเพ อช วยให น กเร ยนสามารถเช อมโยงความส าเร จก บความพยายามและ ความสามารถของตนเอง 7) ช วยให น กเร ยนควบค มตนเองเพ อความส าเร จในการเร ยน 8) ให ข อม ลท ช วยท าให น กเร ยนทราบผลการท างานของตนเอง การท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน ประกอบด วย 1) ใช เวลาท าความเข าใจก บส งท น กเร ยนเห นว าส าค ญและน าสนใจ 2) เล อกห วข อและงานท น กเร ยนสนใจ 3) บอกข นตอนของก จกรรมต งแต เร มบทเร ยน 4) บอกว ตถ ประสงค การเร ยนและส งท คร คาดหว งต งแต ต นบทเร ยน 5) ใช ค าถามและก จกรรมท ท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน 6) สอนรายว ชาและห วข อต างๆ ให น าสนใจ ม สาระและท าทาย การเน นความส มพ นธ ของเน อหาบทเร ยน ประกอบด วย 1) เล อกว ตถ ประสงค การเร ยน และก จกรรมท ม ความส าค ญ 2) บอกความส าค ญของส งท จะเร ยน 3) ด ดแปลงการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บความร ความเข าใจ และประสบการณ ส วนต ว 4) ให น กเร ยนได ใช ส งท เร ยนไปแล ว 5) น าเสนอเน อหาบทเร ยนท เก ยวก บช ว ตจร ง และต วอย างท เป นร ปธรรมเพ อแสดงความส มพ นธ การใช กลย ทธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยนเพ อสร างความสนใจ ประกอบด วย 1) ใช ว ธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยน 2) ใช เกม สถานการณ จ าลอง หร อว ธ ท สน กสนาน 3) ท าส งท ไม คาดค ดเป นคร งคราว การวางแผนให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร 1) ท าให การเร ยนม ช ว ตช วา ม การค นคว า ผจญภ ย และม ปฏ ส มพ นธ เท าท จะท าได 2) ใช ว ธ การม ส วนร วมในการเร ยนร ท หลากหลายตามแบบการเร ยนและแบบการค ดของผ เร ยน การเล อกกลย ทธ ท ท าให ผ เร ยนอยากร อยากเห น ประกอบด วย

6 6 1) เล อกงานท ท าให เห นค ณค าของการม ใจจดจ อ การค นพบ การใคร ร การบ กเบ ก และการม จ นตนาการ 2) ใช ประว ต ช ว ตจร ง เร องราวต างๆ เป นส อให ผ เร ยนส ารวจความค ดและอารมณ ของตน การเล อกกลย ทธ และการน าเสนอเน อหาท ม ความท าทายและความยาก 1) มอบหมายงานท ระด บความยากปานกลาง เพ อให น กเร ยนสามารถท าส าเร จโดยใช ความพยายาม อย างเหมาะสม 2) แบ งงานยากออกเป นงานย อยๆ เพ อช วยให น กเร ยนท าได ส าเร จ โดยไม ต องใช ความพยายามมาก เก นไป 3) เน นผลล พธ การเร ยนร ข นส ง 4) เฝ าต ดตามระด บความยากของงานและการทดสอบ การจ ดกล มน กเร ยนให ท างาน ประกอบด วย 1) วางแผนใช ก จกรรมรายบ คคล ก จกรรมแบบร วมม อ และแบบแข งข น 2) สร างความร วมม อและการท างานเป นท ม การออกแบบบทเร ยนท ท าให น กเร ยนประสบความส าเร จ ประกอบด วย 1) ออกแบบก จกรรมท น าน กเร ยนไปพบความส าเร จ 2) ปร บงานให สนองแรงจ งใจของน กเร ยน 3) บอกส งท คร คาดหว งและส งท น กเร ยนต องการ 4) สร างสภาพแวดล อมของการสน บสน นส งเสร ม 5) ใช เน อหาบทเร ยนท น กเร ยนค นเคยเป นต วอย างก อน แล วจ งใช เน อหาท ไม คาดค ดเป นต วอย างในการอธ บาย แนวค ดและหล กการ 6) ลดพฤต กรรมว ตกก งวล การให น กเร ยนได ควบค มห องเร ยนประกอบด วย 1) สร างความร ส กการเป นผ ควบค ม โดยให น กเร ยนม โอกาสต ดส นใจ 2) เฝ าต ดตามว าเป าหมายและงานท น กเร ยนเล อกม ความยากระด บใด การแสดงความสนใจและความกระต อร อร นในเน อหาบทเร ยนและโครงงาน ประกอบด วย 1) เป นต วแบบความสนใจและความกระต อร อร นในบทเร ยนและในการเร ยนร 2) แสดงความกระต อร อร น 3) แนะน างานท ให น กเร ยนท าอย างกระต อร อร น

7 7 4) คาดหว งให น กเร ยนสนใจไม เบ อหน าย การให โอกาสน กเร ยนได เร ยนร ประกอบด วย 1) เน นบทเร ยนท น าเสนอแนวค ดระด บกลางๆ ม สาระส าค ญ แต ไม มากจนเก นไป 2) น าเสนอแนวค ด สาธ ต อภ ปราย มอบหมายงานให ช ดเจน 3) น าเสนอเน อหาด วยส งท เป นร ปธรรม และเช อมโยงความร ท ไม ค นเคยเข าก บความร เด มของน กเร ยน 4) เช อมโยงความร ใหม ก บเน อหาท เร ยนมาก อน 5) เพ มเต มความร มากกว าท ปรากฏในต าราเร ยน 6) เม อถามค าถามข นส งต องช แนะความค ด 7) ให น กเร ยนสร ป เปร ยบเท ยบ และน าความร ไปใช ในช ว ตจร ง การสน บสน นน กเร ยนท พยายามท าความเข าใจบทเร ยน ประกอบด วย 1) คร เป นแบบอย างการค ดและการแก ป ญหา และเม อน กเร ยนม ป ญหาคร ต องแก ป ญหาร วมก บน กเร ยน 2) ท าให กระบวนการ ข นตอนการเร ยนการสอนง าย 3) สน บสน นความพยายามแบบร วมม อ โดยให น กเร ยนท กคนเป นส วนหน งของกล ม กล าวโดยสร ปได ว า ในการจ ดการห องเร ยนด านว ชาการ ค ณคร ต องด าเน นการอย างเป นระบบ ประกอบด วยการ ก าหนดข อตกลงการเร ยนร ร วมก น กระต นให น กเร ยนเก ดการเร ยนร วางแผน ต ดส นใจ จ ดการเปล ยนแปลง ประสานงาน แก ไขความข ดแย ง แก ป ญหา จ ดระบบงาน บร หารห องเร ยน บร หารน กเร ยน บร หารทร พยากร ผ ประเม นผล และสร างความส มพ นธ ท ด 3. ด านการปกครอง งานด านการปกครองในห องเร ยน เป นส วนหน งท ส งผลต อความส าเร จในการเร ยนร ของผ เร ยน ซ งคร ต อง จ ดการห องเร ยนให เป นไปด วยความเร ยบร อย โดยใช งานด านการปกครองเป นเคร องม อ โดยเฉพาะการพ ฒนา พฤต กรรมในห องเร ยน ซ งม สาระส าค ญท คร ต องด าเน นการด งน 3.1 การจ ดการเก ยวก บพฤต กรรมผ เร ยน พฤต กรรมในห องเร ยนท ผ เร ยนแสดงออกมาท งในด านบวกและด านลบ ล วนแล วแต ม สาเหต ท แตกต างก น คร ต องให ความสนใจท กพฤต กรรม โดยน าพฤต กรรมด านบวกมาใช ให เก ดประโยชน ต อการแลกเปล ยนเร ยนร ของ ผ เร ยน และต องควบค มปร บปร งแก ไขพฤต กรรมด านลบโดยม แนวทางการจ ดการห องเร ยน โดยการก าหนด

8 8 1. การก าหนดกฎระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสม กฎระเบ ยบ หมายถ ง มาตรฐานของพฤต กรรมท วๆ ไป หร อความคาดหว งท ผ เร ยนต องปฏ บ ต ตาม ว ธ ปฏ บ ต หมายถ ง การกระท าท ได ร บการยอมร บแล วว าเป นส งท จะช วยให ผ เร ยนประสบความส าเร จในการ เร ยนและการท างาน 1.1 ส ารวจความจ าเป นท จะต องม กฎระเบ ยบ 1.2 เล อกกฎระเบ ยบ โดยม แนวทางในการเล อกกฎระเบ ยบส าหร บห องเร ยน ด งน กฎระเบ ยบส าหร บห องเร ยนต องสอดคล องก บกฎระเบ ยบของโรงเร ยน ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการก าหนดกฎระเบ ยนในระด บท ไม ท าให คร ร ส กอ ดอ ด และต อง เหมาะสมก บว ยและความค ดของผ เร ยน ระบ พฤต กรรมท เหมาะสม และแปลพฤต กรรมท พ งประสงค เป นกฎระเบ ยบของห องเร ยน โดยใช ส านวนภาษาเช งบวก เน นเฉพาะพฤต กรรมท ส าค ญเท าน น ม จ านวนกฎระเบ ยบท ไม มากเก นไป (ประมาณ 3-6 ข อ) เข ยนข อความกฎระเบ ยบด วยค าง ายๆ และส นกะท ดร ด กฎระเบ ยบควรบ งบอกพฤต กรรมท สามารถส งเกตได ระบ รางว ลท ผ เร ยนจะได ร บจากการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ และระบ ว ธ ลงโทษถ าผ เร ยน ฝ าฝ นกฎระเบ ยบ 1.3 เล อกรางว ลและก าหนดผลท จะเก ดตามมา 1.4 สอนและทบทวนกฎระเบ ยบ โดยม แนวทางด งน วางแผนการอภ ปรายและการสอนกฎระเบ ยบในช วโมงแรกของการสอน อภ ปรายความจ าเป นท จะต องม กฎระเบ ยบเหล าน น ช แจงให ผ เร ยนทราบความคาดหว งส าหร บกฎระเบ ยบแต ละข อ ยกต วอย างและเน นผล ด านบวก แจ งให ผ เร ยนทราบถ งผลท จะเก ดตามมา เม อม การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบหร อเม อไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ

9 ตรวจสอบว าผ เร ยนเข าใจถ กต องตรงก น ส งส าเนากฎระเบ ยบให ผ ปกครองและผ บร หารสถานศ กษาทราบ ต ดประกาศแจ งกฎระเบ ยบในท ๆ เหมาะสม ถาวร เห นก นอย างท วถ ง ย าเต อนกฎระเบ ยบเป นคร งคราวก บผ เร ยนท งช น เม อม การฝ าฝ น ทบทวนกฎระเบ ยบก บผ เร ยนท งห องเร ยนอย างสม าเสมอ 1.5 ให ผ เร ยนยอมร บกฎระเบ ยบ 1.6 ว ธ ปฏ บ ต ท งน เม อพ จารณาสถานท ท ต องจ ดการให ม ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บห องเร ยนม ด งน ว ธ ปฏ บ ต ในการใช ห องเร ยน โต ะคร และพ นท ส วนท ใช เป นท เก บส งของต างๆ โต ะน กเร ยนและส วนท ใช เป นท เก บของใช ส วนต วแต ละคน ส วนท เป นท เก บว สด อ ปกรณ ต างๆ ส าหร บผ เร ยนใช ร วมก น ท เหลาด นสอ ท ท งขยะ อ างล างม อ และท ด มน า ห องส ขา พ นท เร ยนหน งส อ บร เวณส าหร บคอมพ วเตอร (ถ าม ) บร เวณส าหร บอ ปกรณ ต างๆ ส วนท เป นศ นย กลาง และส วนส าหร บการจ ดน ทรรศการ ว ธ ปฏ บ ต การเข าออกห องเร ยน การเร มต นของว นเร ยน การออกจากห องเร ยน การกล บเข าห องเร ยน การส นส ดของว นเร ยน ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บพ นท ท ไม ใช ห องเร ยน ห องส ขาและท ด มน า ห องสม ดและทร พยากรในการเร ยน ส าน กงานของโรงเร ยน สนามของโรงเร ยน โรงอาหาร ต เก บของใช ส วนต ว การฝ กการด บเพล งและภ ยต างๆ

10 ว ธ ปฏ บ ต ส าหร บก จกรมท ต องท าร วมก นท งช น และส าหร บการเร ยนการสอน และ/หร อ ท ผ เร ยนต องท าท โต ะเร ยนของตนเอง การม ส วนร วมของผ เร ยน ส ญญาณส าหร บบอกให ผ เร ยนต งใจเร ยน การค ยก นระหว างเร ยน การมอบหมายงานให ท า การเฉล ยการใช หน งส อ ว สด อ ปกรณ ต างๆ การขอความช วยเหล อ การส งงาน งานหร อส งท ต องท าภายหล งจากงานแต ละช นเสร จส น การท างานเพ มเต ม ว ธ ปฏ บ ต เม อไม ได น งประจ าโต ะเร ยน ว ธ ปฏ บ ต ขณะท างานกล มย อย ให ท กคนพร อมท จะท างาน แจกว สด ให ก บท กกล ม ให ผ เร ยนเข ากล มให เร ยบร อย พฤต กรรมท คาดหว งภายในกล ม พฤต กรรมท คาดหว งของกล ม เร มต นช วโมงเร ยน ตรวจสอบการเข าเร ยน ตรวจสอบผ เร ยนท ขาดเร ยน ตรวจสอบผ เร ยนท มาสาย พฤต กรรมท คาดหว งจากผ เร ยน ส งของท ต องน ามาในห องเร ยน การเคล อนย ายโต ะท น งของผ เร ยน ท ายช วโมงเร ยน สร ปเน อหาท งหมด เก บค นว สด ให เร ยบร อย

11 เตร ยมพร อมออกจากห องเร ยน ว ธ ปฏ บ ต อ นๆ ผ ช วยประจ าห องเร ยน (ถ าม ) พฤต กรรมขณะท างานล าช า หร อม อ ปสรรคข ดขวาง การจ ดแบ งเวลาส าหร บอาหารกลางว น ส ารวจความจ าเป นท จะต องม ว ธ ปฏ บ ต 1.8 เล อกว ธ ปฏ บ ต 1.9 สอนและทบทวนว ธ ปฏ บ ต อธ บายว ธ ปฏ บ ต ท นท ก อนท จะเร มก จกรรมในคร งแรก สาธ ตว ธ ปฏ บ ต ให ผ เร ยนลองท าด วยความเข าใจ ให ข อม ลป อนกล บ สอนซ า ถ าจ าเป น ในช วงส ปดาห แรกจะต องทบทวนว ธ ปฏ บ ต ก อนเร มก จกรรมท กคร ง ทบทวนว ธ ปฏ บ ต ท งหมดภายหล งว นหย ดท ต ดต อก นหลายว น 2. การช วยให ผ เร ยนจดจ ออย ก บงาน ได แก 2.1 ขจ ดส งท รบกวนความสนใจ 2.2 จ ดหาส งสน บสน นพร อมก บการก าหนดก จว ตรประจ าว น 2.3 ส งเสร มพฤต กรรมท เหมาะสม 2.4 สร างความสนใจ 2.5 ให ต วช น า 2.6 ช วยให น กเร ยนเอาชนะอ ปสรรค 2.7 น าผ เร ยนไปส พฤต กรรมท ต องการ 2.8 ด ดแปลงหร อปร บบทเร ยน 2.9 ให เวลานอกท ไม ใช การลงโทษ 2.10 ปร บปร งสภาพแวดล อมในห องเร ยน 3. การจ ดการเม อผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ไม เหมาะสม

12 ปฏ ก ร ยาตอบโต อย างน มนวล ไม ใช การลงโทษผ เร ยน แต เป นว ธ ท ใช จ ดการก บผ เร ยนท ม ความประพฤต ไม เหมาะสม โดยใช ควบค ไปก บการแนะน าให ผ เร ยนเข าใจว า อะไรควรท า อะไรไม ควรท า ปฏ ก ร ยาตอบโต อย าง น มนวลม ท งท ต องใช ค าพ ดและไม ต องใช ค าพ ด 3.2 ปฏ ก ร ยาตอบโต ท ไม ต องใช ค าพ ด โดยแสร งไม สนใจก บผ เร ยนท ม พฤต กรรมท ไม เหมาะสม 3.3 ใช ส ญญาณท ไม ใช ค าพ ด ย นใกล ต วผ เร ยน ส มผ สต วผ เร ยน 3.4 ปฏ ก ร ยาท เป นค าพ ด ระหว างการสอนให เร ยกช อผ เร ยน ใช อารมณ ข น ส งข อความจากใจคร ซ งเป นข อความบ งบอกพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ผลกระทบท ม ต อ ผ อ น หร อข อความท บอกความร ส กของคร ท ม ต อผลกระทบน นๆ ใช ค าพ ดด านบวก เต อนผ เร ยนให น กถ งกฎระเบ ยบ ให ผ เร ยนม โอกาสเล อก ถามค าถาม น กเร ยนก าล งท าอะไร การปรามด วยค าพ ด 3.5 ปฏ ก ร ยาตอบโต ระด บปานกลาง เป นการลงโทษท ใช เพ อจ ดการพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ของผ เร ยน ท งน ก เพ อลดพฤต กรรมท ไม พ งประสงค น น ยกเล กส ทธ พ เศษ เปล ยนต าแหน งท น ง ให ผ เร ยนเข ยนระบายความร ส กท สะท อนป ญหา ให เวลานอกก บผ เร ยน ก กต วผ เร ยน ต ดต อผ ปกครอง ให ผ เร ยนพบผ บร หารสถานศ กษา บทส งท าย

13 13 คร ม บทบาทท ส าค ญในการบร หารจ ดการช นเร ยนเพ อให การเร ยนร ของน กเร ยนเก ดข นอย างเต มท และ ด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งหน าท ในการบร หารจ ดการช นเร ยนประกอบด วยหน าท หล ก 3 ประการค อ ด าน การธ รการ ด านว ชาการ และด านการปกครอง โดยในด านธ รการคร ม หน าท จ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ ห องเร ยนและการจ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษา ในด านว ชาการได แก งานหล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช งาน การเร ยนการสอน งานว สด ประกอบหล กส ตรและส อการเร ยนการสอน งานส งเสร มการสอน งานว ดผลประเม นผล งานห องสม ด งานน เทศการศ กษา งานวางแผนและก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนร และงานประช มอบรมทางว ชาการ ใน ส วนงานว ชาการระด บห องเร ยนน นเป นไปเพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนได แก การช วยให น กเร ยนม ความหว งว า ตนเองจะประสบความส าเร จ การท าให น กเร ยนสนใจเน อหาบทเร ยน การเน นความส มพ นธ ของเน อหาบทเร ยน การใช กลย ทธ การสอนท หลากหลายตลอดบทเร ยนเพ อสร างความสนใจ การวางแผนให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร การ เล อกกลย ทธ ท ท าให ผ เร ยนอยากร อยากเห น การเล อกกลย ทธ และการน าเสนอเน อหาท ม ความท าทายและความยาก การจ ดกล มน กเร ยนให ท างาน ประกอบด วย การออกแบบบทเร ยนท ท าให น กเร ยนประสบความส าเร จ การให น กเร ยน ได ควบค มห องเร ยน การแสดงความสนใจและความกระต อร อร นในเน อหาบทเร ยนและโครงงาน การให โอกาส น กเร ยนได เร ยนร การสน บสน นน กเร ยนท พยายามท าความเข าใจบทเร ยน บทบาทในด านการปกครองช นเร ยนของคร เก ยวก บการจ ดการพฤต กรรมผ เร ยน ซ งประกอบด วยการก าหนดกฎระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสม การช วยให ผ เร ยนจดจ ออย ก บงาน และการจ ดการเม อผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ไม เหมาะสม

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ π «µ π» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» â π ß π ß π àõß âà Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความเป นมาและความสาค ญของการศ กษาภาคร ฐ 2.2 บทบาทของโรงเร ยนต อการม ส วนร วมของช มชน 2.3 ป จจ ยท เก ยวข องก บการต ดส นใจของผ ปกครอง การเล อกโรงเร ยนของผ ปกครองม องค

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information