บทท ๓ งานธ รการกาล งพล

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๓ งานธ รการกาล งพล"

Transcription

1 หล กน ยมทางทหารเหล าทหารสารบรรณ บทท ๓ งานธ รการกาล งพล กล าวท วไป ๓-๑. งานธ รการกาล งพล น บเป นระบบงานหน งท ม ความส าค ญ ในการส งเสร มและสน บสน น ภารก จการเตร ยมกาล งของ ทบ. ให ม ความพร อมรบด านกาล งพล อ นจะส งผลต อการใช กาล งทหาร ในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการดาเน นงานจะม ความเก ยวพ นก บต ว กาล งพลท กประเภทต งแต เร มเข าร บราชการ ระหว างร บราชการ จนกระท งครบเกษ ยณอาย ราชการ ซ งโดยท วไปจะเป นการปฏ บ ต ตามว ธ การหร อกรรมว ธ เฉพาะเร องท ได กาหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การดาเน นการกาล งพลของ ทบ. เป นไปตามเป าหมาย ๓-๒. การดาเน นงานธ รการกาล งพล เป นก จกรรมท ต องดาเน นการอย างต อเน อง และสอดคล อง ส มพ นธ ก น เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บาเหน จ ความชอบ เง นเพ ม และการทาเน ยบ รวมท งการสน บสน นข อม ลกาล งพลท ส าค ญในกระบวนการ ตกลงใจของผ บ งค บบ ญชาในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างถ กต อง เหมาะสม และท นเวลา ๓-๓. ป จจ บ น ทบ.ได ร เร มโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ สายงานกาล งพล เพ อนาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช เป นเคร องม อช วยในการดาเน นงานธ รการกาล งพลให เก ดความสะดวก และรวดเร วย งข น โดยม เป าหมายท วางระบบเคร อข ายการต ดต อส อสารเช อมโยงไปย งหน วยรองถ ง หน วยระด บกองพ นหร อเท ยบเท า ให สามารถใช ฐานข อม ลร วมก น ซ งการดาเน นการด งกล าวน น บเป นส วนสาค ญส วนหน งท จะช วยให ทบ.ม ประส ทธ ภาพและเข มแข งย งข น ๓-๔. เป าหมายของงานธ รการกาล งพล ค อ เพ อให เก ดความพร อมรบด านกาล งพลส งส ดโดย ก จกรรมต างๆ ในการดาเน นงานธ รการกาล งพล จะเน นให ความส าค ญแก หน วยเป าหมายของ กองท พบกและหน วยในสนามเป นลาด บความเร งด วนแรก ๓-๑

2 น ยามศ พท ๓-๕. งานธ รการกาล งพล หมายถ ง การดาเน นการกาล งพล เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บาเหน จความชอบ เง นเพ ม และการทาเน ยบ ตามว ธ การ หร อ กรรมว ธ เฉพาะเร องท ทบ.กาหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การดาเน นการกาล งพลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๖. การบรรจ หมายถ ง การจ ดหากาล งพลประเภทข าราชการช นส ญญาบ ตร ข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร ล กจ างประจา และพน กงานราชการ สน บสน นให ก บหน วยต างๆ โดยบรรจ บ คคลจาก แหล งผล ตหล กของกองท พ หร อ สถาบ นอ นๆ เข าร บราชการตามอ ตรากาล งพลปกต ตามนโยบาย การจ ดหาและบรรจ กาล งพลประจาป ของกองท พบก เพ อให เก ดความม นใจว าม กาล งพลพร อม ปฏ บ ต ภารก จอย างต อเน องและตรงก บข ดความสามารถของแต ละบ คคล ๓-๗. การย าย หมายถ ง การย ายกาล งพลจากตาแหน งป จจ บ นไปครองตาแหน งใหม ซ งอาจจะเป น การเล อนตาแหน ง หร อ ลดตาแหน ง หร อ ตาแหน งระด บเด ยวก น หร อปลดร กษาราชการตาแหน ง เพ อส งเสร มความก าวหน าตามแนวทางร บราชการและให เก ดประสบการณ หร อใช ความสามารถ ของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าตาแหน งเด มหร อลงโทษบ คคล ๓-๘. การโอน หมายถ ง การร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการในส งก ด ทบ. หร อ การโอนข าราชการทหารส งก ด ทบ.ไปร บราชการในส วนราชการอ น โดยความต องการของ ทางราชการหร อความสม ครใจของข าราชการทหาร ๓-๙. การปลด หมายถ ง การดาเน นการให กาล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการ ลาออก หร อทางราชการให ออก หร อครบเกษ ยณอาย ราชการ เพ อให ม กาล งพลท ม ประส ทธ ภาพ สามารถปฏ บ ต ภารก จหน าท ตามได ร บมอบหมายได เป นอย างด ๓-๑๐. การพ กราชการ หมายถ ง การส งให กาล งพลท ถ กฟ องคด อาญา หร อถ กกล าวหาว ากระทา ความผ ดอาญา หร อ ต องหาว ากระทาผ ดว น ยอย างร ายแรง ระง บการปฏ บ ต หน าท ราชการไว ใน ระหว างท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อ ย งสอบสวนไม แล วเสร จ เพ อม ให เก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ๓-๒

3 ๓-๑๑. การแต งต งยศ หมายถ ง การดาเน นการให บ คคลท ได ร บการบรรจ เข าร บราชการในอ ตรา ทหาร ซ งผ านการตรวจสอบแล วว าท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ได ร บการแต งต งยศทหารตามอ ตราท ได ร บการบรรจ ๓-๑๒. การเล อนยศ หมายถ ง การดาเน นการให ข าราชการทหารท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตาม หล กเกณฑ ได ร บการเล อนยศตามแนวทางร บราชการ ซ งตามปกต แล วเม อม การพ จารณาให ข าราชการทหารเล อนข นครองตาแหน งอ ตราส งข น ก จะเสนอขอเล อนยศตามไปด วย เพ อเป นเก ยรต และให ม ศ กด ส งข นกว าเด ม ๓-๑๓. บ าเหน จความชอบ หมายถ ง การให บาเหน จรางว ล เพ อเป นการตอบแทนกาล งพลท ได กระทาความด ความชอบในการปฏ บ ต หน าท ราชการโดยการเล อนช นเง นและร บเง นตอบแทนพ เศษ หร อการให เหร ยญตรา หร อการชมเชย เพ อให ผ ได ร บม เก ยรต ม ฐานะ และม ความเป นอย ด ข น กว าเด ม รวมท งเป นการเพ มพ นขว ญและกาล งใจด วย ๓-๑๔. การเล อนช นเง นเด อนและร บเง นตอบแทนพ เศษ หมายถ ง การเล อนช นเง นเด อน และการ ให ร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบาเหน จประจาป เพ อเป นการตอบแทนผลการปฏ บ ต งานของกาล งพล ๓-๑๕. การให เหร ยญตรา หมายถ ง การดาเน นการเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ น เป นท เช ดช ย งช างเผ อก หร อ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย หร อ เคร องราช อ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ หร อ เหร ยญจ กรมาลา หร อ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บข าราชการ ล กจ างประจา ค สมรสนายทหารช นผ ใหญ และบ คคลพลเร อน ซ งได กระทาความด ความชอบอ นเป นประโยชน แก ราชการ หร อสาธารณชน และม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามหล กเกณฑ รวมถ งการจ าย การส งค น และการเร ยกค นเคร องราชอ สร ยาภรณ เพ อให ผ ท ได ร บพระราชทานร ส ก ภาคภ ม ใจและเป นเคร องหมายเช ดช เก ยรต ยศอย างส งด วย ๓-๑๖. การชมเชย หมายถ ง การประกาศค ณงามความด ให ทราบโดยท วก น เพ อเป นการยกย องเช ด ช ผ ท ม ความด ความชอบ และเป นการเพ มพ นขว ญกาล งใจและขว ญแก ผ ท ได ร บการชมเชยน น ๆ ๓-๑๗. เง นเพ ม หมายถ ง เง นท จ ายควบก บเง นเด อนเพ มเต มให ก บกาล งพลท ดารงตาแหน งประเภท ผ บร หาร หร อว ชาช พเฉพาะ หร อเช ยวชาญเฉพาะ และกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงอ นตรายจาก การปฏ บ ต งานตามหน าท หร ออาร กขาความปลอดภ ยบ คคลสาค ญ เพ อเป นการสร างแรงใจจ งในการ ร บราชการ และเป นการสงวนร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพ รวมท งเป นการตอบแทนกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงภ ย ๓-๓

4 ๓-๑๘. การท าเน ยบ หมายถ ง การจ ดทาบ ญช ข อม ลตาม อจย., อฉก.และระด บความพร อมรบของ หน วยตามแบบบ ญช ท ทบ.กาหนด เพ อใช เป นหล กฐานในการตรวจสอบข อม ลกาล งพลรายบ คคล และสน บสน นการดาเน นการกาล งพลของกองท พบก แนวทางดาเน นงานธ รการกาล งพล ๓-๑๙. การดาเน นงานธ รการกาล งพลในก จกรรมต างๆ ท เก ยวข อง ให ย ดถ อแนวทางปฏ บ ต ด งน ย ดถ อกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง และหล กการท เก ยวข องเป นบรรท ดฐานในการ ปฏ บ ต งาน การดาเน นกรรมว ธ ในการปฏ บ ต งานต องง าย สะดวก ถ กต อง และรวดเร ว โดยให ความสาค ญก บการปร บลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานลงให มากท ส ด ม จ ตส าน กในการให บร การแก กาล งพลด วยความจร งใจ ม ไมตร จ ต และม ความ กระต อร อร น โดยถ อเสม อนว าเป นกาล งพลท กคนเป นล กค าคนสาค ญ นาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบ รวบรวม และประสานงานธ รการก าล งพลให เก ดความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพย งข น การปฏ บ ต ต อเอกสารท ม ช นความล บ ต องดาเน นตามข นตอนของการร กษาความ ปลอดภ ย และกาหนดมาตรการป องก นม ให ร วไหลไปส บ คคลท ไม เก ยวข อง ต องม มน ษยส มพ นธ ในการต ดต อประสานงานก บหน วยท เก ยวข อง และหล กเล ยง การกระทบกระท งอ นจะเก ดข นการใช คาพ ดท ไม เหมาะสม หล กการดาเน นงานธ รการกาล งพล ๓-๒๐. การดาเน นงานธ รการกาล งพล โดยปกต จะเป นการปฏ บ ต ตามนโยบาย หล กการและว ธ การ ต อกาล งพลท กองท พบกกาหนดวางไว เพ อให เจ าหน าท ท เก ยวข องย ดถ อและใช เป นบรรท ดฐานใน การปฏ บ ต งาน ซ งการดาเน นการในเร องน จะทาให การดาเน นการกาล งพลของกองท พบกเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๒๑. การบรรจ เป นงานส าค ญประการแรกในการค ดสรรบ คคลท ม ความร ความสามารถและ ค ณสมบ ต เหมาะสมท จะบรรจ เข าร บราชการในตาแหน งต างๆ ของหน วยตามอ ตราระด บความ พร อมรบท ทบ.กาหนด โดยการบรรจ บ คคลเข าร บราชการ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก ข าราชการ ช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๓-๔

5 การบรรจ กาล งพล ทบ.จะแบ งมอบงบประมาณการบรรจ กาล งพลแต ละป ให ก บ หน วย และกาหนดห วงระยะเวลาในการบรรจ สาหร บการบรรจ ทดแทนกรณ กาล งพล ลาออก,ปลด, ตาย,เกษ ยณ,ย าย หร อโอนไปร บราชการนอก ทบ. ให บรรจ ทดแทนได เฉพาะข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร (อ ตรา ส.อ.) เท าน น และต องดาเน นการให เสร จส นภายในป งบประมาณเด ยวก น รวมท งหน วยท ขอบรรจ จะต องขอร บความเห นชอบจาก กพ.ทบ.ก อน พร อมท งรายงานขอบรรจ กาล งพล ถ ง ทบ.ภายในเวลา ๒ เด อนหล งจากการส ญเส ยกาล งพล บ คคลท จะบรรจ เข าร บราชการต องม ค ณสมบ ต ท วไป ด งน ๑) ม ค ณว ฒ ตามท กาหนดไว ในกฎกระทรวง ๒) เป นบ คคลส ญชาต ไทยโดยกาเน ด และบ ดา มารดา ต องม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด เว นบ ดาเป นนายทหารส ญญาบ ตร หร อนายทหารประทวนท ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ดแล ว มารดา ม ได ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ดก ได ๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๔) ไม ม โรคข ดต อการร บราชการทหาร ๕) ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด งาม ๖) ไม เป นบ คคลล มละลายตามคาพ พากษาของศาล ๗) ไม เป นผ ท เคยถ กให ออกจากราชการเพราะม ความผ ด ๘) ไม เป นผ อย ในระหว างพ กราชการ ๙) ไม เคยต องโทษจาค กตามคาพ พากษาในคด อาญา เว นแต ความผ ดฐานประมาท หร อลห โทษ ๑๐) ไม เป นผ ท ม ร างกายพ การ ท พพลภาพ และต องม ร ปร างได ขนาด โดยบ คคล ประเภทชายจะแบ งเป น ๒ พวก ค อ ผ ท ผ านการตรวจเล อกแล ว ผลการตรวจเล อกต องระบ ว าเป น คนจาพวกท ๑ ม ความส งต งแต ๑๕๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. และกรณ อาย ย งไม ผ านการ ตรวจเล อก ต องม ร างกายสมบ รณ ไม จ ดอย ในคนจาพวกท ๒ ม ความส งอย างต า ๑๖๐ ซม. ขนาด รอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ท งน หน วยจะต องต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ว ดขนาดและออก หน งส อร บรอง สาหร บบ คคลประเภทหญ ง ต องม ความส งไม น อยกว า ๑๕๐ ซม. น าหน กไม น อย กว า ๔๐ กก.โดยหน วยต องต งคณะกรรมการว ดขนาดอย างน อย ๒ คน และออกหน งส อร บรองด วย ๑๑) อาย ไม เก นเกณฑ ท กาหนด โดย - กรณ บรรจ ใหม ส.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๐ ป จ.ส.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป (ป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ ) ๓-๕

6 ร.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๕ ป - กรณ บรรจ กล บเข าร บราชการ ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป (บรรจ เฉพาะผ ม ความร ความสามารถ พ เศษท ทางราชการต องการ ซ งป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ กล บเข าร บราชการ) ร.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป การบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ๑) ให บรรจ ในตาแหน งตรงตามค ณว ฒ หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าตามท สาน กงาน ก.พ. ร บรองและให ได ร บเง นตามค ณว ฒ โดยปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การ บรรจ บ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการทหารและการให ได ร บเง นเด อน กรณ ตาแหน งท บรรจ ม ได บ งช ดในต วเอง หร อผ บรรจ ม ค ณสมบ ต ไม ตรงก บค ณว ฒ ท กาหนดไว ในคาช แจงท ายอ ตรา หร อ หน วยไม ม คาช แจงท ายอ ตรา ให หน วยร บบรรจ ตรวจสอบก บสถาบ นการศ กษาของผ บรรจ ก อน และออกหน งส อร บรองว าว ชาท สาเร จการศ กษาน น สามารถนามาใช ในการปฏ บ ต งานในตาแหน ง ท บรรจ ได สาหร บค ณว ฒ ปร ญญาตร ไม น อยกว า ๓๐ หน วยก ต และค ณว ฒ ปร ญญาโท ไม น อยกว า ๑๕ หน วยก ต ๒) การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตร แบ งเป น ๓ กรณ ได แก - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวน ( ไม จาก ดช นยศ ), ม เวลาร บราชการ ๖ ป และส าเร จการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป กรณ ม ค ณว ฒ ปร ญญาภายหล งเข าร บราชการแล ว ต องม หล กฐานขออน ญาตลา ศ กษาถ กต อง ได แก หน งส อขออน ม ต ลาศ กษา ผนวก ก, ข, ค และ หน งส อตอบร บบ นท กผลการ ศ กษาจาก ยศ.ทบ. - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยไม ใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. โดยผ สาเร จจาก นนส.หร อผ บรรจ ตรงตามค ณว ฒ ปวช. ต อง ม เวลาร บราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๘ ป และต องทาหน าท นายทหารส ญญาบ ตร หล งการอบรมแล วม กาหนด ๑ ป ได ผลด ส าหร บผ ท บรรจ ค ณว ฒ ม.๖ หร อ ม.๓ ต องม เวลาร บ ๓-๖

7 ราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๑๒ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และต องทา หน าท นายทหารส ญญาบ ตรก อนหร อหล งการอบรมก ได ม กาหนด ๑ ป ได ผลด กรณ หากเป น นายทหารประทวนสายงานส สด ต องม เวลาร บราชการในสายงานส สด มาแล ว ไม น อยกว า ๕ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๑ ป และได ร บราชการในตาแหน งส สด อาเภอช นส ญญาบ ตร หร อได ทาหน าท ในตาแหน งนายทหารส ญญาบ ตรในสายงานส สด มาแล วไม น อยกว า ๑ ป ได ผลด - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรกรณ เกษ ยณอาย ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.ท ได ร บการค ดเล อกจากหน วย โดยเป นผ ม ความประพฤต ด, ร บราชการมาด วยด มาโดยตลอด, ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามท กห.กาหนด, ได ร บการศ กษาหล กส ตร นายส บอาว โสหร ออบรมมาแล ว และเม อบรรจ ในตาแหน งประจาหน วยแล ว ต องม เวลาร บราชการ เป นนายทหารส ญญาบ ตรครบ ๑ ป ๓) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. การบรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๑) การบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นผ สาเร จการศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ตรงค ณว ฒ และตรงสาขาในตาแหน งท บรรจ โดยหากเป นทหารกองหน น ให ร บเง นเด อน ตรงตามตาแหน ง ในระด บ ป.๑ ช น ๖ แต หากเป นกรณ บ คคลพลเร อน ในช นต นให บรรจ ใน ตาแหน งประจา จทบ.หร อ มทบ.และให ช วยราชการในหน วยท จะบรรจ ก อน และให ได ร บ เง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ จนกว าจะได ร บการฝ กว ชาทหาร และได ร บการแต งต งยศแล วจ งปร บย าย ลงตาแหน งหล กท จะบรรจ และให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๖ ต อไป สาหร บกรณ บ คคลพล เร อนท บรรจ เป น เสม ยนการเง น หร อเสม ยนงบประมาณ ให บรรจ ในตาแหน ง ประจา กง.ทบ.และ ให ช วยราชการในตาแหน งท บรรจ โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๖ ๒) การบรรจ ในตาแหน งพลข บ ต องเป นทหารกองหน น ท ม อาย ไม น อยกว า ๒๒ ป สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และม ใบอน ญาตข บข รถยนต ทหาร โดยให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ ๓) การบรรจ ไม ตรงค ณว ฒ เช น เสม ยน (ชกท.๗๑๐, ๗๑๑) และ พลส ทกรรม เป น ต น หากบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นทหารกองหน นเท าน น แต หากเป นหน วย อฉก.จะเป นบ คคล พลเร อน หร อทหารกองหน นก ได และให ร บเฉพาะผ ท สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๓ ๔) การบรรจ พลอาสาสม คร ให บรรจ ผ สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และเป น ทหารกองหน นประเภทท ๑ ช นท ๑ ส าหร บพลอาสาสม คร เหล า สห. ต องม ความส ง ต งแต ๑๖๘ ซม.ข นไป โดยย ดถ อตามหล กฐาน สด.๓ เป นหล ก หากตามหล กฐานม การบ นท กความส งต ากว า ๓-๗

8 ๑๖๘ ซม. ต องแต งต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ร บรองผลการตรวจใหม และหน วยต อง รายงานขอร บความเห นชอบจาก สห.ทบ.ก อนว าข ดข องหร อไม โดยแนบ สด.๓ และหน งส อ ร บรองผลการตรวจว ดความส งด วย ๕) การบรรจ เล อนฐานะพลอาสาสม ครเป นนายทหารประทวน ต องเป นผ ส าเร จ การศ กษาไม ต ากว าช น ม.๓ ท ม เวลาร บราชการไม น อยกว า ๓ ป และให ได ร บเง นเด อน ระด บ พ.๒ ช น ๓ ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต ให บรรจ ข าราชการต า กว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ.ร บคาส ง ฯ ) และผบ.หน วยระด บกองพล หร อเท ยบเท าข นไปเป นผ ออกคาส งบรรจ การบรรจ ข าราชการทหารกล บเข าร บราชการ ๑) หน วยท ขอบรรจ ข าราชการทหารท ออกจากราชการไปแล วกล บเข าร บราชการ ใหม ต องม ตาแหน งว างและเหมาะสมท จะบรรจ บ คคล น น ๒) ข าราชการทหารท อย ในเกณฑ ได ร บการพ จารณาบรรจ กล บเข าร บราชการ ต อง เป นผ ท ออกจากราชการไปด วยสาเหต อย างใดอย างหน ง เช น ลาออก, ป วยครบกาหนดตามข อบ งค บ, ปร บตาแหน งใหม โดยพ นตาแหน ง หร อถ กย บตาแหน ง, ออกจากราชการเน องด วยเหต ผลทาง การเม อง, ออกจากราชการเพราะม ความบกพร องทางว น ย ซ งย งได ร บเบ ยหว ด หร อบานาญตาม ระเบ ยบ และออกจากราชการโดยม ข อผ กพ น ๓-๒๒. การย าย เป นการดาเน นการหม นเว ยนกาล งพลไปดารงตาแหน งต างๆ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คคล โดยพ จารณาให ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามแนวทางร บราชการและให เก ด ประสบการณ และเน นใช ความสามารถของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าตาแหน งเด มหร อม ความจาเป นต องใช ความร ความสามารถเฉพาะบ คคล โดยม ได ถ อเอาประโยชน ของแต ละบ คคลเป น หล ก การย าย แบ งออกเป น ๓ ประเภท ได แก การย ายประจาป การย ายเฉพาะราย และการ ย ายเน องจากหน วยต องแปรสภาพ หร อเปล ยนแปลงอ ตราการจ ด ฯ ใหม การดาเน นการย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ การย ายตามท ทบ.กาหนดอย างเคร งคร ด ท งในกรณ การย ายหม นเว ยน กาล งพล หร อการย ายเล อนข นครองอ ตราส งข นภายใน นขต.ทบ.หร อข าม นขต.ทบ. และตาแหน งท ย ายต องเป นตาแหน งว าง โดยย ดถ อข อม ลตามทาเน ยบกาล งพลในระด บ ทบ.เป นหล ก การยกร างคาส งปร บย าย ต องม ความถ กต องและครบถ วนของข อม ลต งแต ยศ ช อ - สก ล หมายเลขประจาต วทหาร ช นเง นเด อน ตาแหน งป จจ บ น และตาแหน งท ขอย าย ตลอดจนให เร ยงลาด บจากผ ท ม ช นยศส งข นก อน ตามต วอ กษรของแต ช นยศจากช อต วแรก ( ก-ฮ ) ผ ท เล อนข น ๓-๘

9 ครองอ ตราส งข นให เร ยงลาด บข นก อนผ ท อย ในช นยศเด ยวก น และในช นยศเด ยวก นให เร ยงลาด บ ให นายทหารชายข นก อนนายทหารหญ ง ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งย าย ๑) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ.(น.๕) รวมท งการย าย ผบ.หน วย และ รอง ผบ.หน วยกาล งรบ ช นยศ พ.ท.-พ.อ. เหล า ร., ม.,ป., และตาแหน งไม จาก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. ค อ ผบ.ทบ. ๒) การย าย และการเปล ยนเหล า ข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ. (น.๔) ลงมา เว นการย าย ผบ.หน วยและรอง ผบ.หน วยกาล งรบ ช นยศ พ.ท. พ.อ. เหล า ร.,ม.,ป., และตาแหน ง ไม จาก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. รวมท ง อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการปร บย ายข าม นขต.ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า ค อ ผบ.ทบ.(รอง ผบ.ทบ. ร บคาส ง ฯ) ๓) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการย ายภายใน นขต. ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า อย ในอานาจ ผบ.ทบ. ซ ง มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.สามารถ ออกคาส งย ายกาล งพลภายในหน วยได ตามความจาเป นค อ ผบ.ทบ. (มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.ร บคาส ง ฯ) ๔) การย ายข าม นขต.ระด บกองพลหร อเท ยบเท าข นไป และการเปล ยนเหล า ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ. ร บคาส งฯ) ๕) การย ายข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ภายในหน วย ระด บกองพลหร อ เท ยบเท าข นไป ค อ ผบ.พลหร อ เท ยบเท าข นไป ๓-๒๓. การโอน โดยท วไปจะเป นการร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นท ม ความร ความ สามารถเฉพาะด าน เข ามาร บราชการในตาแหน งท ทบ.ขาดแคลนตามความต องการของหน วยเป น หล ก สาหร บกาล งพลท ขอโอนไปร บราชการนอก ทบ.ม กจะเป นไปโดยความสม ครใจ โดย ผ โอนจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการใน ทบ. ต องม ค ณสมบ ต ด งน ๑) ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ตามข อ ๓-๒๑. ๒) ม ค ณว ฒ ตามท กห.ต องการ หร อเป นผ ท กห.ม ความจาเป นต องบรรจ โดยผ ขอ โอนมาบรรจ เป นข าราชการช นส ญญาบ ตร ต องสาเร จการศ กษาช นปร ญญาตร ข นไป และผ ขอโอน มาบรรจ เป นข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องสาเร จการศ กษาไม ต ากว าช นม ธยมศ กษาตอนต น ๓) ม อาย การโอนตามเกณฑ แบ งเป น โอนเป นนายทหารส ญญาบ ตร - ร.ต.-ร.ท. อาย ไม เก น ๓๕ ป - ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๓-๙

10 - พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป - พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป โอนเป นนายทหารประทวน - ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป -ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป - จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๔) ผ ม อานาจอน ม ต ร บโอนข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. ( จก.กพ.ทบ.ร บคาส ง ฯ ) ผ โอนไปร บราชการในส วนราชการนอก ทบ. ๑) ต องม หน งส อจากส วนราชการท ม ความประสงค จะขอร บโอนกาล งพล ๒) หน วยต นส งก ด และทบ.พ จารณาให ความเห นชอบในการโอน ๓) ไม ม ภาระหน ส นผ กพ นก บ ทบ. ๓-๒๔. การปลด เป นการส งให กาล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการลาออกหร อ ทางราชการให ออก หร อ ครบเกษ ยณอาย ราชการ ม หล กเกณฑ ด งน การเกษ ยณอาย ราชการ ๑) ผ ม อาย ครบ ๖๐ ป ในป พ.ศ.ใด หากเก ดต งแต ๒ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.ของป จะ เกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณถ ดไปท อาย ครบ ๖๐ ป แล ว และหากเก ดต งแต ๑ ม.ค.- ๑ ต.ค.ของป จะเกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณท อาย ครบ ๖๐ ป ๒) ผ ม อานาจออกคาส งเกษ ยณอาย ราชการข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนด เป นการดาเน นการเพ อปร บลดจานวนกาล งพล ให กองท พม โครงสร างท กะท ดร ด และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเป นทางเล อกตามความสม ครใจ ของกาล งพล โดยม การดาเน นการเป น ๒ ล กษณะ และได กาหนดห วงระยะเวลาเร มต น และส นส ด ไว ตามเป าหมายท กห.กาหนด ค อ ๑) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนดของข าราชการทหาร ซ งเป ดโอกาสให ข าราชการทหารท กช นยศ ท ม อาย ต งแต ๔๕ ป ข นไป และม อาย ราชการเหล อต งแต ๑ ป ข นไป เข า ร วมโครงการได โดยส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานยศ หร อเล อนยศส งข น ๑ ช นยศ เป นกรณ พ เศษ และส ทธ อ น ๆ ด วย ๒) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนดของ กห.ตามมต ครม. เพ อปร บลดกาล ง พลท เก นอ ตราช นยศ พ.อ.ข นไป ในกล มประจาหน วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ พ เศษ ซ งเป นการ ๓-๑๐

11 หล กน ยมทางทหารเหล าทหารสารบรรณ ประหย ดงบประมาณด านบ คลากรภาคร ฐได ในระยะยาว โดยต องม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป หร อม อาย ราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป และม เวลาร บราชการเหล อไม น อยกว า ๑ ป สาหร บส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานเล อนยศส งข น ๑ ช นยศเป นกรณ พ เศษ และได ร บเง น ๘-๑๕ เท าของเง นเด อนเด อนส ดท าย (รวมเง นประจาตาแหน งและส ทธ อ น ๆ) ๓) ผ ม อานาจออกคาส งเกษ ยณอาย ราชการของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การปลดออก ม การดาเน นการในหลายล กษณะ ค อ ๑) การปลดข าราชการออกจากประจาการท นท หากม พฤต การณ ต อไปน - ท จร ตต อหน าท - กระทาความผ ดต องร บโทษจาค ก หร อโทษหน กกว าจาค ก โดยคาพ พากษาถ ง ท ส ดให จาค ก หร อให ได ร บโทษหน กกว าจาค ก - ต องคาพ พากษาถ งท ส ดให เป นคนล มละลาย เพราะทาหน ส นข น หร อต องคา พ พากษาถ งท ส ดในคด แพ งอ นแสดงว า เป นการเส อมเส ยเก ยรต ศ กด แห งตาแหน งหน าท เป นอ นมาก - ข ดคาส งผ บ งค บบ ญชาซ งส งโดยชอบด วยกฎหมาย และการข ดคาส งน น เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - เป ดเผยความล บของราชการ เห นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ประมาทเล นเล อในหน าท ราชการ เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ต องหาในคด อาญาแล วหลบหน ไป - หน ราชการทหารในเวลาประจาการ - ขาดราชการหร อละท งหน าท อ นส อไปในทางหล กเล ยงการงานเพ อประโยชน ส วนตนย งกว าราชการมากกว า ๑ คร ง ๒) การปลดข าราชการท ม ว นร บราชการนาน และทางานไม ก าวหน า โดยถ อเกณฑ ด งต อไปน - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๐ ป ข นไป - ช นนายพลหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๕ ป ข นไป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๔๐ ป ข นไป ๓) การปลดข าราชการท ส งอาย ทางานเฉ อยชา ไม คล องแคล ว - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า อาย เก น ๔๕ ป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๓-๑๑

12 - ช นนายพลหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๕ ป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๔) ผ ม อานาจส งปลดข าราชการ - ข าราชการช นส ญญาบ ตร ช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. - ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ระด บ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การลาออก ๑) ผ ขอลาออกจากราชการ ต องไม ม ภาระผ กพ นใด ๆ ก บทางราชการ และไม อย ใน ระหว างการสอบสวนเพ อลงโทษทางว น ย ๒) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งให ข าราชการช นส ญญาบ ตรลาออกจากราชการ ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๕. การพ กราชการ การส งให ข าราชการทหารพ กราชการ ม หล กเกณฑ ด งน ข าราชการทหารท ถ กฟ องคด อาญา หร อกล าวหาว ากระทาผ ดอาญา หร อต องหาว า กระทาผ ดว น ยอย างร ายแรง ถ กสอบสวนเพ อลงท ณฑ สถานหน ก หากคงอย ในหน าท ราชการ ระหว างพ จารณาหร อสอบสวน จะเป นการเส ยหายแก ราชการ จะถ กส งพ กราชการได การพ กราชการ จะพ กราชการตลอดเวลาท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อตลอดเวลาท สอบสวนพ จารณา กรณ คด ถ งท ส ดแล ว หร อสอบสวนพ จารณาเสร จ ๑) ม ได กระทาความผ ดและไม ม มลท นหร อม วหมอง ให กล บค นตาแหน งเด มหร อ เท ยบเท า ต งแต ว นส งพ กราชการ ๒) ม ได กระทาความผ ด แต ม มลท นหร อม วหมอง จะส งให กล บเข าร บราชการหร อ ให ออกจากราชการก ได ต งแต ว นท ออกคาส ง ๓) ม ความผ ด กรณ ส งให ออกจากราชการโดยไม ม เบ ยหว ดบาเหน จบานาญ ให ส ง ให ออก ต งแต ว นส งพ กราชการ กรณ ถ าส งให ออกจากราชการโดยม เบ ยหว ดบาเหน จบานาญ ให ส ง ให ออกต งแต ว นออกคาส ง ผ ม อานาจส งให พ กราชการ และกล บเข าร บราชการ ของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๖. การแต งต งยศและเล อนยศ เป นการแต งต งบ คคลซ งเข าร บราชการทหาร หร อโอนมาจากส วนราชการ อ นให ดารงยศทหาร ซ งเม อร บราชการไปห วงระยะเวลา หน งแล ว และม ค ณสมบ ต ครบถ วน จ งเล อนยศส งข นให ตามแนวทางร บราชการ โดยม หล กเกณฑ ด งน ๓-๑๒

13 การแต งต งยศ ม ๓ ประเภท ได แก นายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และ ส.ต.กอง ประจาการ การแต งต งยศบ คคลพลเร อนเป นนายทหารส ญญาบ ตร และนายทหารประทวน ต อง เป นผ ท บ ดามารดาม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด และได ร บการบรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน ซ งผ านการฝ กอบรมว ชาทหารแล ว กรณ บ ดามารดาม ใช ผ ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด ต องได ร บการ บรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และม เวลาร บราชการต ดต อก น ไม น อยกว า ๓ ป รวมท งได ผ านการตรวจสอบทางด านการร กษาความปลอดภ ยจาก ขว.ทบ. ส าหร บกรณ โอนมาจากส วน ราชการอ น ต องม คาส ง กห. โอนมาเป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และต องผ านการฝ กอบรมว ชา ทหารแล ว การแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต. กองประจาการ จะดาเน นการให ก บ พลทหารท เข าร บราชการใน กองประจาการครบ ๑๒ เด อน ซ งได ผ านการฝ กอบรมและทดสอบความร ในหล กส ตรการฝ กคร ทหารใหม และ ส.ต. กองประจาการแล ว และปฏ บ ต หน าท ราชการมาด วยความขย นหม นเพ ยรและม ความประพฤต ด ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งแต งต งยศนายทหารส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ นายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) ผ ม อานาจออกคาส งแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต.กองประจาการ ค อ ผบ.ทบ.( ผช.เสธ. ทบ.ฝกพ. ร บคาส ง ฯ ) การเล อนยศให ก บนายทหารส ญญาบ ตรและนายทหารประทวน จะดาเน นการให ก บกาล งพลท ม ความประพฤต ด ไม ถ กงดบาเหน จประจาป ม ตาแหน งอ ตราท จะเล อนได และม จานวนป ท ร บราชการตาม กาหนด รวมท งร บเง นเด อนไม ต ากว าช นเง นเด อนข นต าส ดของช นยศท จะเล อน ผ ม อานาจออกคาส งเล อนยศนายทหารส ญญาบ ตรช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. สาหร บนายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ.( ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ ) ๓-๒๗. บ าเหน จความชอบ เป นการให บาเหน จรางว ล เพ อตอบแทนการกระทาความด ความชอบ ของกาล งพลในการปฏ บ ต ราชการ ซ งกระทาได เป น ๓ ล กษณะได แก การเล อนช นเง นเด อนและร บ ค าตอบแทนพ เศษ การให เหร ยญตรา และการชมเชย การเล อนช นเง นเด อนและร บค าตอบแทนพ เศษ เป นการให บาเหน จความชอบท ทา ให ผ ได ร บม ฐานะและความเป นอย ด ข นกว าเด ม จ งน บได ว าเป นบาเหน จความชอบท กาล งพล ปรารถนามากกว าท จะได ร บบาเหน จความชอบประเภทอ นๆ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก บาเหน จ ประจาป และบาเหน จพ เศษ ๑) บาเหน จประจาป ค อ การส งเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษให แก ข าราชการท ได ปฏ บ ต หน าท มาโดยเร ยบร อยในท ก ๆ รอบคร งป แบ งออกเป น ๓ ล กษณะ ค อ ๓-๑๓

14 - บาเหน จปกต ค อ การขอบาเหน จและการเล อนตรงตามระยะเวลาตามธรรมดา - บาเหน จตกค าง ค อ เม อถ งรอบป ย งไม พร อมท จะพ จารณาได ต องรอไว พ จารณาภายหล ง เช น รอผลการศ กษา หร อหน วยรองม ได รายงานขอบาเหน จให เป นต น แต เม อ พ จารณาแล วคงม ส ทธ ได ร บบาเหน จย อนหล ง ต งแต ๑ เม.ย. หร อ ๑ ต.ค. ของป เช นเด ยวก บผ ได ร บ บาเหน จปกต - บาเหน จชดเชย ค อ เม อปรากฎภายหล งว า ในป ท แล วๆ มา เป นผ ม ส ทธ ได ร บ บาเหน จ จ งเล อนบาเหน จชดเชยให ได ต งแต ว นได ร บอน ม ต หร อว นท คด ถ งท ส ด ในการรอผลการ สอบสวนไว และเม อเสร จส นการสอบสวนแล ว ปรากฎว าไม ม ความผ ดหร อมลท นม วหมอง เป นต น ไม ม ผลย อนหล ง แต กรณ ใดจะได ร บบาเหน จตกค างหร อบาเหน จชดเชย ให เป นไปตามระเบ ยบท ทบ.กาหนด ๒) การเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบาเหน จประจาป - การเล อนช นเง นเด อนให เล อนป ละ ๒ คร ง โดยคร งป แรก ห วงระยะเวลา ต งแต ๑ ต.ค.ของป ถ ง ๓๑ ม.ค.ของป ถ ดไป และให ส งเล อนว นท ๑ เม.ย.ของป ถ ดไป สาหร บคร งป หล ง ห วงระยะเวลาต งแต ๑ เม.ย. ถ ง ๓๐ ก.ย.ของป และให ส งเล อนว นท ๑ ต.ค.ของป - การจ ดกล มพ จารณาบาเหน จส าหร บ พ.อ.(พ.) ลงมา แบ งเป น ๔ กล ม ได แก กล มช นยศพ.อ.-พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.พ เศษ (น.๔-น.๕) กล มช นยศ พ.ต.-พ.ท. (น.๓-น.๔) กล ม ช นยศ ร.ต.-ร.อ. (น.๑) และกล มช นยศต ากว าช นส ญญาบ ตร (ป.๑-ป.๓, พ.๒) - กาล งพลท ม เง นเด อนเต มข นจะได ร บเง นตอบแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ ได ร บคร งข น) หร อร อยละ ๔ (กรณ ได ร บหน งข น) หร อร อยละ ๖ (กรณ ได ร บหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) ของเง นเด อน โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป นระยะเวลา ๖ เด อน ในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๔ (หน งข น) ในคร งป แรก ให รวมยอดอย ใน โควตาหน งข น ซ งจะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของกาล งพลในแต ละกล ม - กาล งพลท ม เง นเด อนใกล เต มข น (คร งข นหร อหน งข นก อนเต มข น) ให เล อน ข นเง นเด อนจนเต มข นก อน และจะได ร บเง นตอนแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร ง ข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น) หร อร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อหน งข นก อนเต มข นและ ได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะในห วงคร งป หล ง) หร อร อยละ ๔ (กรณ เด มเหล อคร งข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป น ระยะเวลา ๖ เด อนในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร งข น ก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น เฉพาะในห วงคร งป แรก) ให รวมยอดอย ในโควตาหน งข น ซ ง จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของกาล งพลในแต ละกล ม ๓-๑๔

15 - กาล งพลซ งได ร บเง นเด อนเต มข นส งส ดของระด บ (ป.๒-น.๕) ท ม ความสม คร ใจและผ านการประเม นแล ว จะได ร บการเล อนช นเง นเด อนในแต ละคร งป ในระด บท ส งข น ๓) การพ จารณาบาเหน จในคร งป แรก ดาเน นการได ๔ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน ( ๐ ข น ), ๐.๕ ข น และ ๑ ข น - การพ จารณาบาเหน จ ๑ ข น ให แก ข าราชการท ม ผลการปฏ บ ต งานและ ผลส มฤทธ ของงานด เด น กาหนดโควตาไม เก นร อยละ ๑๕ ของจานวนข าราชการแต ละกล มท ปฏ บ ต งานอย ในหน วยน น ณ ว นท ๑ ม.ค.ของป - การโอนโควตาหน งข นของนายทหารส ญญาบ ตรจากกล มช นยศส ง ซ งม ได เสนอขอให ก บผ ใดให แก นายทหารส ญญาบ ตรในกล มช นยศต ากว าในอ ตราส วน ๑: ๑หร อ การโอน ระหว าง นขต.ทบ.สามารถกระทาได - ห ามโอนโควตาระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บนายทหารประทวน - ห ามนากาล งพลท บรรจ ในตาแหน งประจาหร อกาล งพลท บรรจ ใหม ซ งม เวลา ร บราชการน บต งแต ว นรายงานต วไม ครบส เด อน ไปน บยอดรวมเพ อคานวณโควตาหน งข นของคร ง ป แรก - การโอนโควตาระหว างหน วย ให โอนได เฉพาะผ ท ปฏ บ ต ราชการตาม หล กเกณฑ ท วไปซ งย ายออกจากหน วยเด มไปส งก ดหน วยใหม หร อผ ท ช วยราชการหน วยในรอบ คร งป น น ๔) การพ จารณาบาเหน จในคร งป หล ง ดาเน นการได ๕ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน (๐ ข น), เล อนช นเง นเด อน ๐.๕ ข น, เล อนช นเง นเด อน ๑ ข น และ เล อนช นเง นเด อน ๑.๕ ข น - ให เล อนช นเง นเด อนในวงเง นไม เก นร อยละ ๖ ของเง นเด อนรวมในแต ละ กล มช นยศ ณ ๑ ก.ย.ของป โดยให นาวงเง นท ใช เล อนช นเง นเด อนของแต ละกล มช นยศในคร งป แรก มาห กลบออกก อน (จานวนเง นท จ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษในคร งป แรกไม ต องนามาห กออก) แล ว ให นาวงเง นท เหล อด งกล าวมาใช สาหร บการเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ - เม อใช เง นสาหร บเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษของแต ละกล มยศ แล วเง นท เหล อสามารถโอนให กล มช นยศต ากว าได แต ห ามโอนระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บ นายทหารประทวน - กรณ ท กาล งพลม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ จะได ร บการเล อนช นเง นเด อน ในคร งป แรก ๑ ข น แต ไม อาจขอเล อนช นเง นเด อนให ได เพราะม ข อจาก ดเก ยวก บโควตาท ใช ในการ เล อนช นเง นเด อน หากในคร งป หล งกาล งพลผ น นม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ท จะได ร บการ ๓-๑๕

16 เล อนช นเง นเด อน ๑ ข นอ กและไม ม ข อจาก ดเก ยวก บจานวนเง นและโควตาท ใช ในการเล อนช น เง นเด อนสามารถเล อนช นเง นเด อนให แก กาล งพลผ น นรวมท งป เป น ๒ ข นได ท งน จานวนผ ท ได ร บการเล อนช นเง นเด อนรวมท งป เป นบาเหน จ ๒ ข นภายในหน วย จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของยอดกาล งพล ณ ๑ ม.ค.ของป ๕) บาเหน จพ เศษ ค อ การเล อนช นเง นเด อนให เป นพ เศษอ กส วนหน งต างหากนอก เหน อไปจากบาเหน จประจาป โดยส งเล อนให พร อมก บบาเหน จประจาป หร อไม พร อมก บบาเหน จ ประจาป ในแต ละห วงก ได ซ งการเล อนช นเง นเด อนเป นจานวนท งหมดก ข น คงถ อตามท กาหนดไว ในระเบ ยบข อบ งค บอ นเก ยวก บกรณ น น ๆ สาหร บบาเหน จพ เศษ แบ งออกเป น ๒ กรณ ค อ - กรณ เส ยช ว ตหร อพ การท พพลภาพในหน าท ราชการต องออกจากประจาการ โดยปฏ บ ต หน าท ราชการในเวลาปกต หร อเวลาเหต ฉ กเฉ น - กรณ กระทาความด ความชอบในหน าท พ เศษ ค อ ได ร บมอบให กระทาหน าท ซ งนอกเหน อไปจากตาแหน งหน าท ตามปกต ของผ น น ๖) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งบาเหน จข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. หร อผ ร บมอบอานาจ สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การให เหร ยญตรา เป นการให บาเหน จความชอบเพ อเช ดช เก ยรต ยศของผ ท ได ร บ พระราชทานให เก ดความร ส กภาคภ ม ใจ โดย ๑) การเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย งช างเผ อก และ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ให พ จารณาถ งตาแหน ง ระด บช นเง นเด อน ช นยศ กาหนดระยะเวลา และความด ความชอบ โดย - ข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการท ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาขอ พระราชทาน ฯ ต องเป นผ ประพฤต ด และปฏ บ ต งานราชการด วยความอ ตสาหะ ซ อส ตย ส จร ต และ เอาใจใส ต อหน าท เป นอย างด ย ง เป นผ กระทาความด ความชอบเป นประโยชน แก ราชการหร อ สาธารณชน ไม เป นผ ถ กงดเล อนช นเง นเด อน เพราะบกพร องในรอบป อย ในระหว างคด หร อถ กส ง พ กราชการ และ ไม เคยต องร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต เป นโทษสาหร บ ความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ด ลห โทษ - สาหร บการเสนอขอพระราชทานฯ คร งแรก ต องม เวลาร บราชการ หร อเวลา ปฏ บ ต งานต ดต อก นตามกาหนด (ค อ ข าราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ ล กจ างประจาไม น อยกว า ๘ ป บร บ รณ พน กงานราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ หร อไม น อยกว า ๓ ป บร บ รณ แล วแต กรณ ) โดยน บต งแต ว นเร มเข าร บราชการ หร อว นเร มจ าง จนถ งว นก อนว นพระราชพ ธ เฉล มพระ ชนมพรรษา ของป ท จะขอพระราชทานไม น อยกว า ๖๐ ว น ๓-๑๖

17 - การเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ ให แก ค สมรสข าราชการ ทหารช นผ ใหญ ให พ จารณาจากตาแหน งข าราชการทหารช นผ ใหญ ท กาหนดให ขอพระราชทาน ฯ ตามเง อนไขการขอพระราชทาน และระยะเวลาการเล อนช นตรา กพ.ทบ. ดาเน นการขอ พระราชทาน สบ.ทบ. ดาเน นการในเร องการร บ การแจกจ ายและการส งค นเคร องราชอ สร ยาภรณ - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อก และเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงาน กาล งพล ร บคาส ง ฯ) ๒) การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บผ ท ร บ ราชการด วยความเร ยบร อย โดย - การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลา ต องม เวลาราชการไม น อยกว า ๑๕ ป บร บ รณ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ต องม เวลาร บราชการ ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ โดยการน บเวลา ราชการให เร มน บต งแต ว นบรรจ เข าร บราชการคร งแรก เว นแต เข าร บราชการก อนอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ ให น บต งแต ว นอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ หร อน บต งแต ว นข นทะเบ ยนกองประจาการ - ผ ท ออกจากราชการแล วกล บเข าร บราชการใหม ให น บเวลาราชการเฉพาะท ร บราชการจร ง รวมก นเป นเวลาท งหมด ผ ท ร บราชการต อเน องก นหลายกระทรวง ให น บเวลาท ก กระทรวงรวมก น - ข าราชการพลเร อนท โอนมาร บราชการทหาร หากม เวลาร บราชการทหารไม ครบ ๑๕ ป บร บ รณ จะเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาไม ได หากม เวลาร บราชการทหารและ พลเร อนรวมก นแล ว ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ อาจขอพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลา และ เม อได ร บพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลาแล ว จะขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาอ ก เม อม เวลา ร บราชการทหารครบ ๑๕ ป บร บ รณ ไม ได - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) ๓) การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ ให แก บ คคลท การกระทาความด ความชอบ ม ผลงานเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเป นการบร จาคทร พย ส นเพ อสาธารณประโยชน โดยผ ท หน วยจะเสนอขอพระราชทานต องเป น บ คคลท ม ความประพฤต ด ไม เคยต องโทษจาค ก โดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต เป นโทษ สาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ และไม เคยถ กเร ยกค นเคร องราชฯ เว น แต เป นการส งค น เน องจากได ร บพระราชทานช นส งข น โดย ๓-๑๗

18 - การกระท าความด ความชอบ อ นเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และ ประชาชน ค อ ม ผลงานด เด น หร อเป นแบบอย างอ นควรแก การสรรเสร ญ หร อเป นการกระทาท ฝ า อ นตราย หร อเส ยงภ ยเพ อปกป องช ว ตหร อทร พย ส น และ - การกระทาความด ความชอบท เป นการบร จาคทร พย ส น เพ อสาธารณประโยชน เช น เพ อการศาสนา การศ กษา การแพทย หร อความม นคงแห งชาต ทร พย ส นท บร จาคต องเป นของผ บร จาคหร อท ผ บร จาคม ส ทธ บร จาคในนามของตนทร พย ส นท บร จาคต องม หล กฐานร บรองแสดง รายการการบร จาคท ช ดเจนว าเป นทร พย ส นของผ บร จาค หร อผ บร จาคสามารถบร จาคในนามของ ตนเองได อย างแท จร ง การบร จาคในนามบร ษ ทห างร าน ไม ให นามาใช เป นหล กฐานประกอบการ เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ สาหร บล กษณะของทร พย ส นท บร จาค เป นทร พย ส นท ไม เคยใช เสนอขอพระราชทานมาแล ว ถ าเป นทร พย ส นท จะซ อขายก น ต องทาเป นหน งส อ และจด ทะเบ ยนต อพน กงาน เจ าหน าท เส ยก อน ทร พย ส นท ม ผ ร วมบร จาคหลายคน ให แสดงรายละเอ ยด ของแต ละคนท บร จาคเป นม ลค าเท าใด หากไม แสดงรายละเอ ยด ให ถ อว าเป นการบร จาคม ลค าเท าๆ ก นการบร จาคทร พย ส นให แก น ต บ คคล ต องเป นน ต บ คคลท ม รายช อตามท ส าน กนายกร ฐมนตร ประกาศ ทร พย ส นท ม ใช เง น ต องม หน งส อร บรองม ลค าแห งทร พย ส นท บร จาคให ส วนราชการท เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ หร อน ต บ คคลท ร บบร จาค หากทร พย ส นท บร จาคเป น ท ด นให เจ าพน กงานท ด นเป นผ ออกหน งส อร บรองม ลค าของท ด นน นและทร พย ส นท บร จาคต องไม ม เง อนไขหร อ ภาระต ดพ นใดๆ - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย ง ด เรกค ณาภรณ ค อ ผบ.ทบ. การชมเชย ถ อเป นบาเหน จความชอบอย างหน ง ซ งผ กระทาความด ความชอบจะ ได ร บจากผ บ งค บบ ญชาของตนอาจได ร บการชมเชยด วยวาจา หร อเป นลายล กษณ อ กษรก ได การ ชมเชยย อมกระทาได เป นประจา เพราะไม เก ยวก บต องใช งบประมาณ จ งถ อเป นบาเหน จความชอบ ข นต า ค อ ถ าม ความชอบไม ถ งขนาดท จะขอเหร ยญตรา หร อขอเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบ แทนพ เศษก ให เป นค าชมเชยแทน โดยผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นม หน าท จะต องชมเชย ผ ใต บ งค บบ ญชาของตนในโอกาสอ นควร หร อถ าเป นกรณ ท กระทาความด ความชอบมาก อยากจะ เทอดเก ยรต หร อเช ดช ให ส งกว าบ คคลอ นเป นพ เศษ ก เสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นส งเป นผ ชมเชย ได - การชมเชยอาจจะกระทาได ตามลาด บเก ยรต จากน อยไปหามาก โดยเร มต งแต ชมเชยด วยวาจาต อเจ าต วโดยตรง, ม หน งส อชมเชยไปย งเจ าต วโดยตรง, ประช มชมเชยด วยวาจา, ๓-๑๘

19 ออกหน งส อประกาศชมเชยภายในหน วย และเสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นเหน อออกประกาศ ชมเชย - การชมเชยบ คคลท ช วยเหล อส วนราชการ ทบ. เช น บร จาคเง นหร อส งของท ม ม ลค า ต งแต ๑ หม นบาทข นไป แต ไม เก น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หร อ กาล งพลท ได ประกอบค ณงามความ ด แก ส วนราชการอ นๆ และประชาชน เช น ช วยทาการด บเพล ง ช วยจ บก มผ กระทาความผ ด เป นต น ให ออกประกาศ ทบ.ชมเชย - ผ ม อานาจออกประกาศชมเชย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล ง ร บคาส ง ฯ ) ๓-๒๘. เง นเพ มต างๆ เป นเง นท จ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อนให ก บกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ใน ตาแหน งท ม ค ณล กษณะเป นการเฉพาะ หร อเส ยงภ ยต างๆ โดยม หล กการปฏ บ ต ด งน เง นประจาตาแหน ง เป นเง นเพ มส าหร บนายทหารส ญญาบ ตรท ดารงตาแหน งท กาหนดให ได ร บเง นประจาตาแหน ง ซ งแบ งออกเป น ๑) เง นประจาตาแหน งประเภทผ บร หาร สาหร บผ ดารงตาแหน งช นยศ พ.อ.ข นไปท ต องบร หารกาล งพล และงบประมาณของหน วย และหร องานตามภารก จท กาหนดไว ในอ ตราการ จ ดหน วย โดยช นยศ พ.อ. อ ตราเง นเด อน พ.อ. (พ เศษ) ข นไป ได ร บเง นประจาตาแหน งประเภท บร หารระด บส ง และ ช นยศ พ.อ. ได ร บเง นประจาตาแหน งประเภทบร หารระด บกลาง ๒) เง นประจาตาแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะ (วช.) ส าหร บผ ดารงตาแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ซ งม ล กษณะงานว ชาช พท ต องปฏ บ ต โดยผ สาเร จการศ กษาในระด บปร ญญาท ไม อาจมอบหมายให ผ ม ค ณว ฒ อย างอ นปฏ บ ต งานแทนได ๓) เง นประจาตาแหน งประเภทเช ยวชาญเฉพาะ (ชช.) สาหร บผ ดารงตาแหน งช นยศ พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.(พ เศษ) ข นไป ท ต องปฏ บ ต งานท เป นงานหล กของหน วยงานโดยอาศ ยพ น ฐานความร ประสบการณ การฝ กฝนทฤษฎ หร อหล กว ชาอ นเก ยวก บงานและเป นงานเช งพ ฒนา ระบบหร อมาตรฐานของงาน หร องานท ต องปฏ บ ต โดยผ ม ความร ความสามารถ หร อประสบการณ เป นอย างส งเฉพาะด านอ นเป นท ยอมร บในวงการว ชาการหร อวงการด านน น ๆ และต องใช ความ เช ยวชาญเฉพาะด านโดยม ค ณว ฒ การศ กษาตรงก บความเช ยวชาญเฉพาะ ๔) เง นประจาตาแหน งประเภทต ลาการพระธรรมน ญ และอ ยการทหาร ส าหร บผ ดารงตาแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ๓-๑๙

20 ๕) เง นประจาตาแหน งประเภทว ชาการในโรงเร ยนทหาร สาหร บผ ดารงตาแหน ง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย หร อผ ช วยศาสตราจารย ต งแต ช นยศ พ.ต. ข นไป ๖) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งให ร บหร องดร บเง นประจาตาแหน ง ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย เป นเง นเพ มพ เศษรายเด อนส าหร บนายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และพลทหาร ท บรรจ /ช วยราชการในหน วยท กาหนดให ได ร บเง นเพ มค าฝ า อ นตราย เช น หน วยใช ร ม หน วยบ น หร อม ได ส งก ดหน วยบ นแต ม จานวนช วโมงบ นไม น อยกว า ๑,๐๐๐ ช วโมง หร อ หร อหน วยท ม ภารก จด านการอาร กขาบ คคลสาค ญ หร อการต อต านการก อการ ร าย หร อการทาลายว ตถ ระเบ ด โดยต องม ค ณสมบ ต เป นไปตามเง อนไขท กาหนด เช น เข าร บ การศ กษาหร อผ านหล กส ตร หร อผ านการตรวจสอบ และหร อม ใบร บรองแพทย ตามท ทบ.กาหนด ๑) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย ได แก เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กโดดร ม (พ.ด.ร.),เง น เพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กโดดร มสารอง (พ.ด.ร.ส.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บศ ษย การบ น ช นประถม (พ.ศ.ป.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บศ ษย การบ นช นม ธยม (พ.ศ.ม.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน ส าหร บน กบ นประจากอง (พ.น.บ.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กบ นลองเคร อง (พ.ล.ค.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บคร การบ น (พ.ค.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กบ น สารอง (พ.น.บ.ส.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บผ ทาการบนอากาศยานเป นประจา (พ.ป.อ.), เง น เพ มพ เศษรายเด อน สาหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต การพ เศษต อต านการก อการร าย (พ.ต.ร.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน สาหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านการอาร กขาบ คคลสาค ญ (พ.อ.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บผ ปฎ บ ต งานทาลายว ตถ ระเบ ดเป นประจา (พ.ท.ล.) ๒) การขอร บส ทธ ให รายงานถ ง ทบ.(สบ.ทบ.) ภายใน ๙๐ ว น น บต งแต ว นท ม ส ทธ จะ ได ร บฯ หากพ นกาหนดให ได ร บเง นเพ มต งแต ว นท หน วยรายงาน ๓) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งร บและงดร บเง นเพ มค าฝ าอ นตราย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) เง นเพ มพ เศษส าหร บการส รบ (พ.ส.ร.) เป นบาเหน จความชอบอ กประเภทหน ง ท พ จารณาให ก บข าราชการทหาร และทหารกองประจาการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการ ท ได ทาการส รบ หร อต อส จนได ร บอ นตราย หร อต อส ได ผลด หร อปฏ บ ต หน าท ด วยความตรากตร า เหน ดเหน อย และได ผลสมความม งหมายของทางราชการเป นอย างด หร อได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท ในการป องก นอธ ปไตยและร กษาความสงบเร ยบร อยของประเทศ โดยกาหนดว นท ม ส ทธ ได ร บเง นพ.ส.ร. ต งแต ว นต นป งบประมาณถ ดจากป งบประมาณท ปฏ บ ต หน าท สาหร บผ เส ยช ว ต หร อพ นราชการไปก อน ให ม ส ทธ ต งแต ว นท เส ยช ว ตหร อก อนว นพ นราชการ ๓-๒๐

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารท วไป ว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1 งบประมาณของสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให กระทรวงศ กษาธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารบ คคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น การเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น 1. เง นงบประมาณ ค อ เง นท สภาท องถ นให ความเห นชอบและได ร บการอน ม ต จากผ ม อานาจตามกฎหมาย

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย การบร หารงานบ คคล น บเป นส วนส าค ญของกระบวนการทางการ บร หารไม ว าจะเป นการบร หารงานในองค การภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตาม ในทาง การบร หารถ อว าทร พยากรบ คคลเป นองค ประกอบท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information