บทท ๓ งานธ รการกาล งพล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๓ งานธ รการกาล งพล"

Transcription

1 หล กน ยมทางทหารเหล าทหารสารบรรณ บทท ๓ งานธ รการกาล งพล กล าวท วไป ๓-๑. งานธ รการกาล งพล น บเป นระบบงานหน งท ม ความส าค ญ ในการส งเสร มและสน บสน น ภารก จการเตร ยมกาล งของ ทบ. ให ม ความพร อมรบด านกาล งพล อ นจะส งผลต อการใช กาล งทหาร ในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการดาเน นงานจะม ความเก ยวพ นก บต ว กาล งพลท กประเภทต งแต เร มเข าร บราชการ ระหว างร บราชการ จนกระท งครบเกษ ยณอาย ราชการ ซ งโดยท วไปจะเป นการปฏ บ ต ตามว ธ การหร อกรรมว ธ เฉพาะเร องท ได กาหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การดาเน นการกาล งพลของ ทบ. เป นไปตามเป าหมาย ๓-๒. การดาเน นงานธ รการกาล งพล เป นก จกรรมท ต องดาเน นการอย างต อเน อง และสอดคล อง ส มพ นธ ก น เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บาเหน จ ความชอบ เง นเพ ม และการทาเน ยบ รวมท งการสน บสน นข อม ลกาล งพลท ส าค ญในกระบวนการ ตกลงใจของผ บ งค บบ ญชาในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างถ กต อง เหมาะสม และท นเวลา ๓-๓. ป จจ บ น ทบ.ได ร เร มโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ สายงานกาล งพล เพ อนาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช เป นเคร องม อช วยในการดาเน นงานธ รการกาล งพลให เก ดความสะดวก และรวดเร วย งข น โดยม เป าหมายท วางระบบเคร อข ายการต ดต อส อสารเช อมโยงไปย งหน วยรองถ ง หน วยระด บกองพ นหร อเท ยบเท า ให สามารถใช ฐานข อม ลร วมก น ซ งการดาเน นการด งกล าวน น บเป นส วนสาค ญส วนหน งท จะช วยให ทบ.ม ประส ทธ ภาพและเข มแข งย งข น ๓-๔. เป าหมายของงานธ รการกาล งพล ค อ เพ อให เก ดความพร อมรบด านกาล งพลส งส ดโดย ก จกรรมต างๆ ในการดาเน นงานธ รการกาล งพล จะเน นให ความส าค ญแก หน วยเป าหมายของ กองท พบกและหน วยในสนามเป นลาด บความเร งด วนแรก ๓-๑

2 น ยามศ พท ๓-๕. งานธ รการกาล งพล หมายถ ง การดาเน นการกาล งพล เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บาเหน จความชอบ เง นเพ ม และการทาเน ยบ ตามว ธ การ หร อ กรรมว ธ เฉพาะเร องท ทบ.กาหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การดาเน นการกาล งพลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๖. การบรรจ หมายถ ง การจ ดหากาล งพลประเภทข าราชการช นส ญญาบ ตร ข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร ล กจ างประจา และพน กงานราชการ สน บสน นให ก บหน วยต างๆ โดยบรรจ บ คคลจาก แหล งผล ตหล กของกองท พ หร อ สถาบ นอ นๆ เข าร บราชการตามอ ตรากาล งพลปกต ตามนโยบาย การจ ดหาและบรรจ กาล งพลประจาป ของกองท พบก เพ อให เก ดความม นใจว าม กาล งพลพร อม ปฏ บ ต ภารก จอย างต อเน องและตรงก บข ดความสามารถของแต ละบ คคล ๓-๗. การย าย หมายถ ง การย ายกาล งพลจากตาแหน งป จจ บ นไปครองตาแหน งใหม ซ งอาจจะเป น การเล อนตาแหน ง หร อ ลดตาแหน ง หร อ ตาแหน งระด บเด ยวก น หร อปลดร กษาราชการตาแหน ง เพ อส งเสร มความก าวหน าตามแนวทางร บราชการและให เก ดประสบการณ หร อใช ความสามารถ ของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าตาแหน งเด มหร อลงโทษบ คคล ๓-๘. การโอน หมายถ ง การร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการในส งก ด ทบ. หร อ การโอนข าราชการทหารส งก ด ทบ.ไปร บราชการในส วนราชการอ น โดยความต องการของ ทางราชการหร อความสม ครใจของข าราชการทหาร ๓-๙. การปลด หมายถ ง การดาเน นการให กาล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการ ลาออก หร อทางราชการให ออก หร อครบเกษ ยณอาย ราชการ เพ อให ม กาล งพลท ม ประส ทธ ภาพ สามารถปฏ บ ต ภารก จหน าท ตามได ร บมอบหมายได เป นอย างด ๓-๑๐. การพ กราชการ หมายถ ง การส งให กาล งพลท ถ กฟ องคด อาญา หร อถ กกล าวหาว ากระทา ความผ ดอาญา หร อ ต องหาว ากระทาผ ดว น ยอย างร ายแรง ระง บการปฏ บ ต หน าท ราชการไว ใน ระหว างท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อ ย งสอบสวนไม แล วเสร จ เพ อม ให เก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ๓-๒

3 ๓-๑๑. การแต งต งยศ หมายถ ง การดาเน นการให บ คคลท ได ร บการบรรจ เข าร บราชการในอ ตรา ทหาร ซ งผ านการตรวจสอบแล วว าท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ได ร บการแต งต งยศทหารตามอ ตราท ได ร บการบรรจ ๓-๑๒. การเล อนยศ หมายถ ง การดาเน นการให ข าราชการทหารท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตาม หล กเกณฑ ได ร บการเล อนยศตามแนวทางร บราชการ ซ งตามปกต แล วเม อม การพ จารณาให ข าราชการทหารเล อนข นครองตาแหน งอ ตราส งข น ก จะเสนอขอเล อนยศตามไปด วย เพ อเป นเก ยรต และให ม ศ กด ส งข นกว าเด ม ๓-๑๓. บ าเหน จความชอบ หมายถ ง การให บาเหน จรางว ล เพ อเป นการตอบแทนกาล งพลท ได กระทาความด ความชอบในการปฏ บ ต หน าท ราชการโดยการเล อนช นเง นและร บเง นตอบแทนพ เศษ หร อการให เหร ยญตรา หร อการชมเชย เพ อให ผ ได ร บม เก ยรต ม ฐานะ และม ความเป นอย ด ข น กว าเด ม รวมท งเป นการเพ มพ นขว ญและกาล งใจด วย ๓-๑๔. การเล อนช นเง นเด อนและร บเง นตอบแทนพ เศษ หมายถ ง การเล อนช นเง นเด อน และการ ให ร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบาเหน จประจาป เพ อเป นการตอบแทนผลการปฏ บ ต งานของกาล งพล ๓-๑๕. การให เหร ยญตรา หมายถ ง การดาเน นการเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ น เป นท เช ดช ย งช างเผ อก หร อ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย หร อ เคร องราช อ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ หร อ เหร ยญจ กรมาลา หร อ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บข าราชการ ล กจ างประจา ค สมรสนายทหารช นผ ใหญ และบ คคลพลเร อน ซ งได กระทาความด ความชอบอ นเป นประโยชน แก ราชการ หร อสาธารณชน และม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามหล กเกณฑ รวมถ งการจ าย การส งค น และการเร ยกค นเคร องราชอ สร ยาภรณ เพ อให ผ ท ได ร บพระราชทานร ส ก ภาคภ ม ใจและเป นเคร องหมายเช ดช เก ยรต ยศอย างส งด วย ๓-๑๖. การชมเชย หมายถ ง การประกาศค ณงามความด ให ทราบโดยท วก น เพ อเป นการยกย องเช ด ช ผ ท ม ความด ความชอบ และเป นการเพ มพ นขว ญกาล งใจและขว ญแก ผ ท ได ร บการชมเชยน น ๆ ๓-๑๗. เง นเพ ม หมายถ ง เง นท จ ายควบก บเง นเด อนเพ มเต มให ก บกาล งพลท ดารงตาแหน งประเภท ผ บร หาร หร อว ชาช พเฉพาะ หร อเช ยวชาญเฉพาะ และกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงอ นตรายจาก การปฏ บ ต งานตามหน าท หร ออาร กขาความปลอดภ ยบ คคลสาค ญ เพ อเป นการสร างแรงใจจ งในการ ร บราชการ และเป นการสงวนร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพ รวมท งเป นการตอบแทนกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงภ ย ๓-๓

4 ๓-๑๘. การท าเน ยบ หมายถ ง การจ ดทาบ ญช ข อม ลตาม อจย., อฉก.และระด บความพร อมรบของ หน วยตามแบบบ ญช ท ทบ.กาหนด เพ อใช เป นหล กฐานในการตรวจสอบข อม ลกาล งพลรายบ คคล และสน บสน นการดาเน นการกาล งพลของกองท พบก แนวทางดาเน นงานธ รการกาล งพล ๓-๑๙. การดาเน นงานธ รการกาล งพลในก จกรรมต างๆ ท เก ยวข อง ให ย ดถ อแนวทางปฏ บ ต ด งน ย ดถ อกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง และหล กการท เก ยวข องเป นบรรท ดฐานในการ ปฏ บ ต งาน การดาเน นกรรมว ธ ในการปฏ บ ต งานต องง าย สะดวก ถ กต อง และรวดเร ว โดยให ความสาค ญก บการปร บลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานลงให มากท ส ด ม จ ตส าน กในการให บร การแก กาล งพลด วยความจร งใจ ม ไมตร จ ต และม ความ กระต อร อร น โดยถ อเสม อนว าเป นกาล งพลท กคนเป นล กค าคนสาค ญ นาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบ รวบรวม และประสานงานธ รการก าล งพลให เก ดความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพย งข น การปฏ บ ต ต อเอกสารท ม ช นความล บ ต องดาเน นตามข นตอนของการร กษาความ ปลอดภ ย และกาหนดมาตรการป องก นม ให ร วไหลไปส บ คคลท ไม เก ยวข อง ต องม มน ษยส มพ นธ ในการต ดต อประสานงานก บหน วยท เก ยวข อง และหล กเล ยง การกระทบกระท งอ นจะเก ดข นการใช คาพ ดท ไม เหมาะสม หล กการดาเน นงานธ รการกาล งพล ๓-๒๐. การดาเน นงานธ รการกาล งพล โดยปกต จะเป นการปฏ บ ต ตามนโยบาย หล กการและว ธ การ ต อกาล งพลท กองท พบกกาหนดวางไว เพ อให เจ าหน าท ท เก ยวข องย ดถ อและใช เป นบรรท ดฐานใน การปฏ บ ต งาน ซ งการดาเน นการในเร องน จะทาให การดาเน นการกาล งพลของกองท พบกเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๒๑. การบรรจ เป นงานส าค ญประการแรกในการค ดสรรบ คคลท ม ความร ความสามารถและ ค ณสมบ ต เหมาะสมท จะบรรจ เข าร บราชการในตาแหน งต างๆ ของหน วยตามอ ตราระด บความ พร อมรบท ทบ.กาหนด โดยการบรรจ บ คคลเข าร บราชการ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก ข าราชการ ช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๓-๔

5 การบรรจ กาล งพล ทบ.จะแบ งมอบงบประมาณการบรรจ กาล งพลแต ละป ให ก บ หน วย และกาหนดห วงระยะเวลาในการบรรจ สาหร บการบรรจ ทดแทนกรณ กาล งพล ลาออก,ปลด, ตาย,เกษ ยณ,ย าย หร อโอนไปร บราชการนอก ทบ. ให บรรจ ทดแทนได เฉพาะข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร (อ ตรา ส.อ.) เท าน น และต องดาเน นการให เสร จส นภายในป งบประมาณเด ยวก น รวมท งหน วยท ขอบรรจ จะต องขอร บความเห นชอบจาก กพ.ทบ.ก อน พร อมท งรายงานขอบรรจ กาล งพล ถ ง ทบ.ภายในเวลา ๒ เด อนหล งจากการส ญเส ยกาล งพล บ คคลท จะบรรจ เข าร บราชการต องม ค ณสมบ ต ท วไป ด งน ๑) ม ค ณว ฒ ตามท กาหนดไว ในกฎกระทรวง ๒) เป นบ คคลส ญชาต ไทยโดยกาเน ด และบ ดา มารดา ต องม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด เว นบ ดาเป นนายทหารส ญญาบ ตร หร อนายทหารประทวนท ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ดแล ว มารดา ม ได ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ดก ได ๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๔) ไม ม โรคข ดต อการร บราชการทหาร ๕) ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด งาม ๖) ไม เป นบ คคลล มละลายตามคาพ พากษาของศาล ๗) ไม เป นผ ท เคยถ กให ออกจากราชการเพราะม ความผ ด ๘) ไม เป นผ อย ในระหว างพ กราชการ ๙) ไม เคยต องโทษจาค กตามคาพ พากษาในคด อาญา เว นแต ความผ ดฐานประมาท หร อลห โทษ ๑๐) ไม เป นผ ท ม ร างกายพ การ ท พพลภาพ และต องม ร ปร างได ขนาด โดยบ คคล ประเภทชายจะแบ งเป น ๒ พวก ค อ ผ ท ผ านการตรวจเล อกแล ว ผลการตรวจเล อกต องระบ ว าเป น คนจาพวกท ๑ ม ความส งต งแต ๑๕๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. และกรณ อาย ย งไม ผ านการ ตรวจเล อก ต องม ร างกายสมบ รณ ไม จ ดอย ในคนจาพวกท ๒ ม ความส งอย างต า ๑๖๐ ซม. ขนาด รอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ท งน หน วยจะต องต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ว ดขนาดและออก หน งส อร บรอง สาหร บบ คคลประเภทหญ ง ต องม ความส งไม น อยกว า ๑๕๐ ซม. น าหน กไม น อย กว า ๔๐ กก.โดยหน วยต องต งคณะกรรมการว ดขนาดอย างน อย ๒ คน และออกหน งส อร บรองด วย ๑๑) อาย ไม เก นเกณฑ ท กาหนด โดย - กรณ บรรจ ใหม ส.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๐ ป จ.ส.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป (ป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ ) ๓-๕

6 ร.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๕ ป - กรณ บรรจ กล บเข าร บราชการ ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป (บรรจ เฉพาะผ ม ความร ความสามารถ พ เศษท ทางราชการต องการ ซ งป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ กล บเข าร บราชการ) ร.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป การบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ๑) ให บรรจ ในตาแหน งตรงตามค ณว ฒ หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าตามท สาน กงาน ก.พ. ร บรองและให ได ร บเง นตามค ณว ฒ โดยปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การ บรรจ บ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการทหารและการให ได ร บเง นเด อน กรณ ตาแหน งท บรรจ ม ได บ งช ดในต วเอง หร อผ บรรจ ม ค ณสมบ ต ไม ตรงก บค ณว ฒ ท กาหนดไว ในคาช แจงท ายอ ตรา หร อ หน วยไม ม คาช แจงท ายอ ตรา ให หน วยร บบรรจ ตรวจสอบก บสถาบ นการศ กษาของผ บรรจ ก อน และออกหน งส อร บรองว าว ชาท สาเร จการศ กษาน น สามารถนามาใช ในการปฏ บ ต งานในตาแหน ง ท บรรจ ได สาหร บค ณว ฒ ปร ญญาตร ไม น อยกว า ๓๐ หน วยก ต และค ณว ฒ ปร ญญาโท ไม น อยกว า ๑๕ หน วยก ต ๒) การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตร แบ งเป น ๓ กรณ ได แก - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวน ( ไม จาก ดช นยศ ), ม เวลาร บราชการ ๖ ป และส าเร จการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป กรณ ม ค ณว ฒ ปร ญญาภายหล งเข าร บราชการแล ว ต องม หล กฐานขออน ญาตลา ศ กษาถ กต อง ได แก หน งส อขออน ม ต ลาศ กษา ผนวก ก, ข, ค และ หน งส อตอบร บบ นท กผลการ ศ กษาจาก ยศ.ทบ. - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยไม ใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. โดยผ สาเร จจาก นนส.หร อผ บรรจ ตรงตามค ณว ฒ ปวช. ต อง ม เวลาร บราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๘ ป และต องทาหน าท นายทหารส ญญาบ ตร หล งการอบรมแล วม กาหนด ๑ ป ได ผลด ส าหร บผ ท บรรจ ค ณว ฒ ม.๖ หร อ ม.๓ ต องม เวลาร บ ๓-๖

7 ราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๑๒ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และต องทา หน าท นายทหารส ญญาบ ตรก อนหร อหล งการอบรมก ได ม กาหนด ๑ ป ได ผลด กรณ หากเป น นายทหารประทวนสายงานส สด ต องม เวลาร บราชการในสายงานส สด มาแล ว ไม น อยกว า ๕ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๑ ป และได ร บราชการในตาแหน งส สด อาเภอช นส ญญาบ ตร หร อได ทาหน าท ในตาแหน งนายทหารส ญญาบ ตรในสายงานส สด มาแล วไม น อยกว า ๑ ป ได ผลด - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรกรณ เกษ ยณอาย ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.ท ได ร บการค ดเล อกจากหน วย โดยเป นผ ม ความประพฤต ด, ร บราชการมาด วยด มาโดยตลอด, ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามท กห.กาหนด, ได ร บการศ กษาหล กส ตร นายส บอาว โสหร ออบรมมาแล ว และเม อบรรจ ในตาแหน งประจาหน วยแล ว ต องม เวลาร บราชการ เป นนายทหารส ญญาบ ตรครบ ๑ ป ๓) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. การบรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๑) การบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นผ สาเร จการศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ตรงค ณว ฒ และตรงสาขาในตาแหน งท บรรจ โดยหากเป นทหารกองหน น ให ร บเง นเด อน ตรงตามตาแหน ง ในระด บ ป.๑ ช น ๖ แต หากเป นกรณ บ คคลพลเร อน ในช นต นให บรรจ ใน ตาแหน งประจา จทบ.หร อ มทบ.และให ช วยราชการในหน วยท จะบรรจ ก อน และให ได ร บ เง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ จนกว าจะได ร บการฝ กว ชาทหาร และได ร บการแต งต งยศแล วจ งปร บย าย ลงตาแหน งหล กท จะบรรจ และให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๖ ต อไป สาหร บกรณ บ คคลพล เร อนท บรรจ เป น เสม ยนการเง น หร อเสม ยนงบประมาณ ให บรรจ ในตาแหน ง ประจา กง.ทบ.และ ให ช วยราชการในตาแหน งท บรรจ โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๖ ๒) การบรรจ ในตาแหน งพลข บ ต องเป นทหารกองหน น ท ม อาย ไม น อยกว า ๒๒ ป สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และม ใบอน ญาตข บข รถยนต ทหาร โดยให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ ๓) การบรรจ ไม ตรงค ณว ฒ เช น เสม ยน (ชกท.๗๑๐, ๗๑๑) และ พลส ทกรรม เป น ต น หากบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นทหารกองหน นเท าน น แต หากเป นหน วย อฉก.จะเป นบ คคล พลเร อน หร อทหารกองหน นก ได และให ร บเฉพาะผ ท สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๓ ๔) การบรรจ พลอาสาสม คร ให บรรจ ผ สาเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และเป น ทหารกองหน นประเภทท ๑ ช นท ๑ ส าหร บพลอาสาสม คร เหล า สห. ต องม ความส ง ต งแต ๑๖๘ ซม.ข นไป โดยย ดถ อตามหล กฐาน สด.๓ เป นหล ก หากตามหล กฐานม การบ นท กความส งต ากว า ๓-๗

8 ๑๖๘ ซม. ต องแต งต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ร บรองผลการตรวจใหม และหน วยต อง รายงานขอร บความเห นชอบจาก สห.ทบ.ก อนว าข ดข องหร อไม โดยแนบ สด.๓ และหน งส อ ร บรองผลการตรวจว ดความส งด วย ๕) การบรรจ เล อนฐานะพลอาสาสม ครเป นนายทหารประทวน ต องเป นผ ส าเร จ การศ กษาไม ต ากว าช น ม.๓ ท ม เวลาร บราชการไม น อยกว า ๓ ป และให ได ร บเง นเด อน ระด บ พ.๒ ช น ๓ ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต ให บรรจ ข าราชการต า กว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ.ร บคาส ง ฯ ) และผบ.หน วยระด บกองพล หร อเท ยบเท าข นไปเป นผ ออกคาส งบรรจ การบรรจ ข าราชการทหารกล บเข าร บราชการ ๑) หน วยท ขอบรรจ ข าราชการทหารท ออกจากราชการไปแล วกล บเข าร บราชการ ใหม ต องม ตาแหน งว างและเหมาะสมท จะบรรจ บ คคล น น ๒) ข าราชการทหารท อย ในเกณฑ ได ร บการพ จารณาบรรจ กล บเข าร บราชการ ต อง เป นผ ท ออกจากราชการไปด วยสาเหต อย างใดอย างหน ง เช น ลาออก, ป วยครบกาหนดตามข อบ งค บ, ปร บตาแหน งใหม โดยพ นตาแหน ง หร อถ กย บตาแหน ง, ออกจากราชการเน องด วยเหต ผลทาง การเม อง, ออกจากราชการเพราะม ความบกพร องทางว น ย ซ งย งได ร บเบ ยหว ด หร อบานาญตาม ระเบ ยบ และออกจากราชการโดยม ข อผ กพ น ๓-๒๒. การย าย เป นการดาเน นการหม นเว ยนกาล งพลไปดารงตาแหน งต างๆ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คคล โดยพ จารณาให ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามแนวทางร บราชการและให เก ด ประสบการณ และเน นใช ความสามารถของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าตาแหน งเด มหร อม ความจาเป นต องใช ความร ความสามารถเฉพาะบ คคล โดยม ได ถ อเอาประโยชน ของแต ละบ คคลเป น หล ก การย าย แบ งออกเป น ๓ ประเภท ได แก การย ายประจาป การย ายเฉพาะราย และการ ย ายเน องจากหน วยต องแปรสภาพ หร อเปล ยนแปลงอ ตราการจ ด ฯ ใหม การดาเน นการย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ การย ายตามท ทบ.กาหนดอย างเคร งคร ด ท งในกรณ การย ายหม นเว ยน กาล งพล หร อการย ายเล อนข นครองอ ตราส งข นภายใน นขต.ทบ.หร อข าม นขต.ทบ. และตาแหน งท ย ายต องเป นตาแหน งว าง โดยย ดถ อข อม ลตามทาเน ยบกาล งพลในระด บ ทบ.เป นหล ก การยกร างคาส งปร บย าย ต องม ความถ กต องและครบถ วนของข อม ลต งแต ยศ ช อ - สก ล หมายเลขประจาต วทหาร ช นเง นเด อน ตาแหน งป จจ บ น และตาแหน งท ขอย าย ตลอดจนให เร ยงลาด บจากผ ท ม ช นยศส งข นก อน ตามต วอ กษรของแต ช นยศจากช อต วแรก ( ก-ฮ ) ผ ท เล อนข น ๓-๘

9 ครองอ ตราส งข นให เร ยงลาด บข นก อนผ ท อย ในช นยศเด ยวก น และในช นยศเด ยวก นให เร ยงลาด บ ให นายทหารชายข นก อนนายทหารหญ ง ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งย าย ๑) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ.(น.๕) รวมท งการย าย ผบ.หน วย และ รอง ผบ.หน วยกาล งรบ ช นยศ พ.ท.-พ.อ. เหล า ร., ม.,ป., และตาแหน งไม จาก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. ค อ ผบ.ทบ. ๒) การย าย และการเปล ยนเหล า ข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ. (น.๔) ลงมา เว นการย าย ผบ.หน วยและรอง ผบ.หน วยกาล งรบ ช นยศ พ.ท. พ.อ. เหล า ร.,ม.,ป., และตาแหน ง ไม จาก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. รวมท ง อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการปร บย ายข าม นขต.ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า ค อ ผบ.ทบ.(รอง ผบ.ทบ. ร บคาส ง ฯ) ๓) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการย ายภายใน นขต. ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า อย ในอานาจ ผบ.ทบ. ซ ง มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.สามารถ ออกคาส งย ายกาล งพลภายในหน วยได ตามความจาเป นค อ ผบ.ทบ. (มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.ร บคาส ง ฯ) ๔) การย ายข าม นขต.ระด บกองพลหร อเท ยบเท าข นไป และการเปล ยนเหล า ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ. ร บคาส งฯ) ๕) การย ายข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ภายในหน วย ระด บกองพลหร อ เท ยบเท าข นไป ค อ ผบ.พลหร อ เท ยบเท าข นไป ๓-๒๓. การโอน โดยท วไปจะเป นการร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นท ม ความร ความ สามารถเฉพาะด าน เข ามาร บราชการในตาแหน งท ทบ.ขาดแคลนตามความต องการของหน วยเป น หล ก สาหร บกาล งพลท ขอโอนไปร บราชการนอก ทบ.ม กจะเป นไปโดยความสม ครใจ โดย ผ โอนจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการใน ทบ. ต องม ค ณสมบ ต ด งน ๑) ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ตามข อ ๓-๒๑. ๒) ม ค ณว ฒ ตามท กห.ต องการ หร อเป นผ ท กห.ม ความจาเป นต องบรรจ โดยผ ขอ โอนมาบรรจ เป นข าราชการช นส ญญาบ ตร ต องสาเร จการศ กษาช นปร ญญาตร ข นไป และผ ขอโอน มาบรรจ เป นข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องสาเร จการศ กษาไม ต ากว าช นม ธยมศ กษาตอนต น ๓) ม อาย การโอนตามเกณฑ แบ งเป น โอนเป นนายทหารส ญญาบ ตร - ร.ต.-ร.ท. อาย ไม เก น ๓๕ ป - ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๓-๙

10 - พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป - พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป โอนเป นนายทหารประทวน - ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป -ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป - จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๔) ผ ม อานาจอน ม ต ร บโอนข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. ( จก.กพ.ทบ.ร บคาส ง ฯ ) ผ โอนไปร บราชการในส วนราชการนอก ทบ. ๑) ต องม หน งส อจากส วนราชการท ม ความประสงค จะขอร บโอนกาล งพล ๒) หน วยต นส งก ด และทบ.พ จารณาให ความเห นชอบในการโอน ๓) ไม ม ภาระหน ส นผ กพ นก บ ทบ. ๓-๒๔. การปลด เป นการส งให กาล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการลาออกหร อ ทางราชการให ออก หร อ ครบเกษ ยณอาย ราชการ ม หล กเกณฑ ด งน การเกษ ยณอาย ราชการ ๑) ผ ม อาย ครบ ๖๐ ป ในป พ.ศ.ใด หากเก ดต งแต ๒ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.ของป จะ เกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณถ ดไปท อาย ครบ ๖๐ ป แล ว และหากเก ดต งแต ๑ ม.ค.- ๑ ต.ค.ของป จะเกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณท อาย ครบ ๖๐ ป ๒) ผ ม อานาจออกคาส งเกษ ยณอาย ราชการข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนด เป นการดาเน นการเพ อปร บลดจานวนกาล งพล ให กองท พม โครงสร างท กะท ดร ด และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเป นทางเล อกตามความสม ครใจ ของกาล งพล โดยม การดาเน นการเป น ๒ ล กษณะ และได กาหนดห วงระยะเวลาเร มต น และส นส ด ไว ตามเป าหมายท กห.กาหนด ค อ ๑) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนดของข าราชการทหาร ซ งเป ดโอกาสให ข าราชการทหารท กช นยศ ท ม อาย ต งแต ๔๕ ป ข นไป และม อาย ราชการเหล อต งแต ๑ ป ข นไป เข า ร วมโครงการได โดยส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานยศ หร อเล อนยศส งข น ๑ ช นยศ เป นกรณ พ เศษ และส ทธ อ น ๆ ด วย ๒) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนดของ กห.ตามมต ครม. เพ อปร บลดกาล ง พลท เก นอ ตราช นยศ พ.อ.ข นไป ในกล มประจาหน วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ พ เศษ ซ งเป นการ ๓-๑๐

11 หล กน ยมทางทหารเหล าทหารสารบรรณ ประหย ดงบประมาณด านบ คลากรภาคร ฐได ในระยะยาว โดยต องม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป หร อม อาย ราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป และม เวลาร บราชการเหล อไม น อยกว า ๑ ป สาหร บส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานเล อนยศส งข น ๑ ช นยศเป นกรณ พ เศษ และได ร บเง น ๘-๑๕ เท าของเง นเด อนเด อนส ดท าย (รวมเง นประจาตาแหน งและส ทธ อ น ๆ) ๓) ผ ม อานาจออกคาส งเกษ ยณอาย ราชการของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การปลดออก ม การดาเน นการในหลายล กษณะ ค อ ๑) การปลดข าราชการออกจากประจาการท นท หากม พฤต การณ ต อไปน - ท จร ตต อหน าท - กระทาความผ ดต องร บโทษจาค ก หร อโทษหน กกว าจาค ก โดยคาพ พากษาถ ง ท ส ดให จาค ก หร อให ได ร บโทษหน กกว าจาค ก - ต องคาพ พากษาถ งท ส ดให เป นคนล มละลาย เพราะทาหน ส นข น หร อต องคา พ พากษาถ งท ส ดในคด แพ งอ นแสดงว า เป นการเส อมเส ยเก ยรต ศ กด แห งตาแหน งหน าท เป นอ นมาก - ข ดคาส งผ บ งค บบ ญชาซ งส งโดยชอบด วยกฎหมาย และการข ดคาส งน น เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - เป ดเผยความล บของราชการ เห นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ประมาทเล นเล อในหน าท ราชการ เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ต องหาในคด อาญาแล วหลบหน ไป - หน ราชการทหารในเวลาประจาการ - ขาดราชการหร อละท งหน าท อ นส อไปในทางหล กเล ยงการงานเพ อประโยชน ส วนตนย งกว าราชการมากกว า ๑ คร ง ๒) การปลดข าราชการท ม ว นร บราชการนาน และทางานไม ก าวหน า โดยถ อเกณฑ ด งต อไปน - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๐ ป ข นไป - ช นนายพลหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๕ ป ข นไป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๔๐ ป ข นไป ๓) การปลดข าราชการท ส งอาย ทางานเฉ อยชา ไม คล องแคล ว - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า อาย เก น ๔๕ ป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๓-๑๑

12 - ช นนายพลหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๕ ป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๔) ผ ม อานาจส งปลดข าราชการ - ข าราชการช นส ญญาบ ตร ช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. - ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ระด บ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การลาออก ๑) ผ ขอลาออกจากราชการ ต องไม ม ภาระผ กพ นใด ๆ ก บทางราชการ และไม อย ใน ระหว างการสอบสวนเพ อลงโทษทางว น ย ๒) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งให ข าราชการช นส ญญาบ ตรลาออกจากราชการ ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๕. การพ กราชการ การส งให ข าราชการทหารพ กราชการ ม หล กเกณฑ ด งน ข าราชการทหารท ถ กฟ องคด อาญา หร อกล าวหาว ากระทาผ ดอาญา หร อต องหาว า กระทาผ ดว น ยอย างร ายแรง ถ กสอบสวนเพ อลงท ณฑ สถานหน ก หากคงอย ในหน าท ราชการ ระหว างพ จารณาหร อสอบสวน จะเป นการเส ยหายแก ราชการ จะถ กส งพ กราชการได การพ กราชการ จะพ กราชการตลอดเวลาท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อตลอดเวลาท สอบสวนพ จารณา กรณ คด ถ งท ส ดแล ว หร อสอบสวนพ จารณาเสร จ ๑) ม ได กระทาความผ ดและไม ม มลท นหร อม วหมอง ให กล บค นตาแหน งเด มหร อ เท ยบเท า ต งแต ว นส งพ กราชการ ๒) ม ได กระทาความผ ด แต ม มลท นหร อม วหมอง จะส งให กล บเข าร บราชการหร อ ให ออกจากราชการก ได ต งแต ว นท ออกคาส ง ๓) ม ความผ ด กรณ ส งให ออกจากราชการโดยไม ม เบ ยหว ดบาเหน จบานาญ ให ส ง ให ออก ต งแต ว นส งพ กราชการ กรณ ถ าส งให ออกจากราชการโดยม เบ ยหว ดบาเหน จบานาญ ให ส ง ให ออกต งแต ว นออกคาส ง ผ ม อานาจส งให พ กราชการ และกล บเข าร บราชการ ของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๖. การแต งต งยศและเล อนยศ เป นการแต งต งบ คคลซ งเข าร บราชการทหาร หร อโอนมาจากส วนราชการ อ นให ดารงยศทหาร ซ งเม อร บราชการไปห วงระยะเวลา หน งแล ว และม ค ณสมบ ต ครบถ วน จ งเล อนยศส งข นให ตามแนวทางร บราชการ โดยม หล กเกณฑ ด งน ๓-๑๒

13 การแต งต งยศ ม ๓ ประเภท ได แก นายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และ ส.ต.กอง ประจาการ การแต งต งยศบ คคลพลเร อนเป นนายทหารส ญญาบ ตร และนายทหารประทวน ต อง เป นผ ท บ ดามารดาม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด และได ร บการบรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน ซ งผ านการฝ กอบรมว ชาทหารแล ว กรณ บ ดามารดาม ใช ผ ม ส ญชาต ไทยโดยกาเน ด ต องได ร บการ บรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และม เวลาร บราชการต ดต อก น ไม น อยกว า ๓ ป รวมท งได ผ านการตรวจสอบทางด านการร กษาความปลอดภ ยจาก ขว.ทบ. ส าหร บกรณ โอนมาจากส วน ราชการอ น ต องม คาส ง กห. โอนมาเป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และต องผ านการฝ กอบรมว ชา ทหารแล ว การแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต. กองประจาการ จะดาเน นการให ก บ พลทหารท เข าร บราชการใน กองประจาการครบ ๑๒ เด อน ซ งได ผ านการฝ กอบรมและทดสอบความร ในหล กส ตรการฝ กคร ทหารใหม และ ส.ต. กองประจาการแล ว และปฏ บ ต หน าท ราชการมาด วยความขย นหม นเพ ยรและม ความประพฤต ด ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งแต งต งยศนายทหารส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ นายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) ผ ม อานาจออกคาส งแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต.กองประจาการ ค อ ผบ.ทบ.( ผช.เสธ. ทบ.ฝกพ. ร บคาส ง ฯ ) การเล อนยศให ก บนายทหารส ญญาบ ตรและนายทหารประทวน จะดาเน นการให ก บกาล งพลท ม ความประพฤต ด ไม ถ กงดบาเหน จประจาป ม ตาแหน งอ ตราท จะเล อนได และม จานวนป ท ร บราชการตาม กาหนด รวมท งร บเง นเด อนไม ต ากว าช นเง นเด อนข นต าส ดของช นยศท จะเล อน ผ ม อานาจออกคาส งเล อนยศนายทหารส ญญาบ ตรช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. สาหร บนายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ.( ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ ) ๓-๒๗. บ าเหน จความชอบ เป นการให บาเหน จรางว ล เพ อตอบแทนการกระทาความด ความชอบ ของกาล งพลในการปฏ บ ต ราชการ ซ งกระทาได เป น ๓ ล กษณะได แก การเล อนช นเง นเด อนและร บ ค าตอบแทนพ เศษ การให เหร ยญตรา และการชมเชย การเล อนช นเง นเด อนและร บค าตอบแทนพ เศษ เป นการให บาเหน จความชอบท ทา ให ผ ได ร บม ฐานะและความเป นอย ด ข นกว าเด ม จ งน บได ว าเป นบาเหน จความชอบท กาล งพล ปรารถนามากกว าท จะได ร บบาเหน จความชอบประเภทอ นๆ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก บาเหน จ ประจาป และบาเหน จพ เศษ ๑) บาเหน จประจาป ค อ การส งเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษให แก ข าราชการท ได ปฏ บ ต หน าท มาโดยเร ยบร อยในท ก ๆ รอบคร งป แบ งออกเป น ๓ ล กษณะ ค อ ๓-๑๓

14 - บาเหน จปกต ค อ การขอบาเหน จและการเล อนตรงตามระยะเวลาตามธรรมดา - บาเหน จตกค าง ค อ เม อถ งรอบป ย งไม พร อมท จะพ จารณาได ต องรอไว พ จารณาภายหล ง เช น รอผลการศ กษา หร อหน วยรองม ได รายงานขอบาเหน จให เป นต น แต เม อ พ จารณาแล วคงม ส ทธ ได ร บบาเหน จย อนหล ง ต งแต ๑ เม.ย. หร อ ๑ ต.ค. ของป เช นเด ยวก บผ ได ร บ บาเหน จปกต - บาเหน จชดเชย ค อ เม อปรากฎภายหล งว า ในป ท แล วๆ มา เป นผ ม ส ทธ ได ร บ บาเหน จ จ งเล อนบาเหน จชดเชยให ได ต งแต ว นได ร บอน ม ต หร อว นท คด ถ งท ส ด ในการรอผลการ สอบสวนไว และเม อเสร จส นการสอบสวนแล ว ปรากฎว าไม ม ความผ ดหร อมลท นม วหมอง เป นต น ไม ม ผลย อนหล ง แต กรณ ใดจะได ร บบาเหน จตกค างหร อบาเหน จชดเชย ให เป นไปตามระเบ ยบท ทบ.กาหนด ๒) การเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบาเหน จประจาป - การเล อนช นเง นเด อนให เล อนป ละ ๒ คร ง โดยคร งป แรก ห วงระยะเวลา ต งแต ๑ ต.ค.ของป ถ ง ๓๑ ม.ค.ของป ถ ดไป และให ส งเล อนว นท ๑ เม.ย.ของป ถ ดไป สาหร บคร งป หล ง ห วงระยะเวลาต งแต ๑ เม.ย. ถ ง ๓๐ ก.ย.ของป และให ส งเล อนว นท ๑ ต.ค.ของป - การจ ดกล มพ จารณาบาเหน จส าหร บ พ.อ.(พ.) ลงมา แบ งเป น ๔ กล ม ได แก กล มช นยศพ.อ.-พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.พ เศษ (น.๔-น.๕) กล มช นยศ พ.ต.-พ.ท. (น.๓-น.๔) กล ม ช นยศ ร.ต.-ร.อ. (น.๑) และกล มช นยศต ากว าช นส ญญาบ ตร (ป.๑-ป.๓, พ.๒) - กาล งพลท ม เง นเด อนเต มข นจะได ร บเง นตอบแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ ได ร บคร งข น) หร อร อยละ ๔ (กรณ ได ร บหน งข น) หร อร อยละ ๖ (กรณ ได ร บหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) ของเง นเด อน โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป นระยะเวลา ๖ เด อน ในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๔ (หน งข น) ในคร งป แรก ให รวมยอดอย ใน โควตาหน งข น ซ งจะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของกาล งพลในแต ละกล ม - กาล งพลท ม เง นเด อนใกล เต มข น (คร งข นหร อหน งข นก อนเต มข น) ให เล อน ข นเง นเด อนจนเต มข นก อน และจะได ร บเง นตอนแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร ง ข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น) หร อร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อหน งข นก อนเต มข นและ ได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะในห วงคร งป หล ง) หร อร อยละ ๔ (กรณ เด มเหล อคร งข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป น ระยะเวลา ๖ เด อนในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร งข น ก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น เฉพาะในห วงคร งป แรก) ให รวมยอดอย ในโควตาหน งข น ซ ง จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของกาล งพลในแต ละกล ม ๓-๑๔

15 - กาล งพลซ งได ร บเง นเด อนเต มข นส งส ดของระด บ (ป.๒-น.๕) ท ม ความสม คร ใจและผ านการประเม นแล ว จะได ร บการเล อนช นเง นเด อนในแต ละคร งป ในระด บท ส งข น ๓) การพ จารณาบาเหน จในคร งป แรก ดาเน นการได ๔ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน ( ๐ ข น ), ๐.๕ ข น และ ๑ ข น - การพ จารณาบาเหน จ ๑ ข น ให แก ข าราชการท ม ผลการปฏ บ ต งานและ ผลส มฤทธ ของงานด เด น กาหนดโควตาไม เก นร อยละ ๑๕ ของจานวนข าราชการแต ละกล มท ปฏ บ ต งานอย ในหน วยน น ณ ว นท ๑ ม.ค.ของป - การโอนโควตาหน งข นของนายทหารส ญญาบ ตรจากกล มช นยศส ง ซ งม ได เสนอขอให ก บผ ใดให แก นายทหารส ญญาบ ตรในกล มช นยศต ากว าในอ ตราส วน ๑: ๑หร อ การโอน ระหว าง นขต.ทบ.สามารถกระทาได - ห ามโอนโควตาระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บนายทหารประทวน - ห ามนากาล งพลท บรรจ ในตาแหน งประจาหร อกาล งพลท บรรจ ใหม ซ งม เวลา ร บราชการน บต งแต ว นรายงานต วไม ครบส เด อน ไปน บยอดรวมเพ อคานวณโควตาหน งข นของคร ง ป แรก - การโอนโควตาระหว างหน วย ให โอนได เฉพาะผ ท ปฏ บ ต ราชการตาม หล กเกณฑ ท วไปซ งย ายออกจากหน วยเด มไปส งก ดหน วยใหม หร อผ ท ช วยราชการหน วยในรอบ คร งป น น ๔) การพ จารณาบาเหน จในคร งป หล ง ดาเน นการได ๕ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน (๐ ข น), เล อนช นเง นเด อน ๐.๕ ข น, เล อนช นเง นเด อน ๑ ข น และ เล อนช นเง นเด อน ๑.๕ ข น - ให เล อนช นเง นเด อนในวงเง นไม เก นร อยละ ๖ ของเง นเด อนรวมในแต ละ กล มช นยศ ณ ๑ ก.ย.ของป โดยให นาวงเง นท ใช เล อนช นเง นเด อนของแต ละกล มช นยศในคร งป แรก มาห กลบออกก อน (จานวนเง นท จ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษในคร งป แรกไม ต องนามาห กออก) แล ว ให นาวงเง นท เหล อด งกล าวมาใช สาหร บการเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ - เม อใช เง นสาหร บเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษของแต ละกล มยศ แล วเง นท เหล อสามารถโอนให กล มช นยศต ากว าได แต ห ามโอนระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บ นายทหารประทวน - กรณ ท กาล งพลม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ จะได ร บการเล อนช นเง นเด อน ในคร งป แรก ๑ ข น แต ไม อาจขอเล อนช นเง นเด อนให ได เพราะม ข อจาก ดเก ยวก บโควตาท ใช ในการ เล อนช นเง นเด อน หากในคร งป หล งกาล งพลผ น นม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ท จะได ร บการ ๓-๑๕

16 เล อนช นเง นเด อน ๑ ข นอ กและไม ม ข อจาก ดเก ยวก บจานวนเง นและโควตาท ใช ในการเล อนช น เง นเด อนสามารถเล อนช นเง นเด อนให แก กาล งพลผ น นรวมท งป เป น ๒ ข นได ท งน จานวนผ ท ได ร บการเล อนช นเง นเด อนรวมท งป เป นบาเหน จ ๒ ข นภายในหน วย จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของยอดกาล งพล ณ ๑ ม.ค.ของป ๕) บาเหน จพ เศษ ค อ การเล อนช นเง นเด อนให เป นพ เศษอ กส วนหน งต างหากนอก เหน อไปจากบาเหน จประจาป โดยส งเล อนให พร อมก บบาเหน จประจาป หร อไม พร อมก บบาเหน จ ประจาป ในแต ละห วงก ได ซ งการเล อนช นเง นเด อนเป นจานวนท งหมดก ข น คงถ อตามท กาหนดไว ในระเบ ยบข อบ งค บอ นเก ยวก บกรณ น น ๆ สาหร บบาเหน จพ เศษ แบ งออกเป น ๒ กรณ ค อ - กรณ เส ยช ว ตหร อพ การท พพลภาพในหน าท ราชการต องออกจากประจาการ โดยปฏ บ ต หน าท ราชการในเวลาปกต หร อเวลาเหต ฉ กเฉ น - กรณ กระทาความด ความชอบในหน าท พ เศษ ค อ ได ร บมอบให กระทาหน าท ซ งนอกเหน อไปจากตาแหน งหน าท ตามปกต ของผ น น ๖) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งบาเหน จข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. หร อผ ร บมอบอานาจ สาหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การให เหร ยญตรา เป นการให บาเหน จความชอบเพ อเช ดช เก ยรต ยศของผ ท ได ร บ พระราชทานให เก ดความร ส กภาคภ ม ใจ โดย ๑) การเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย งช างเผ อก และ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ให พ จารณาถ งตาแหน ง ระด บช นเง นเด อน ช นยศ กาหนดระยะเวลา และความด ความชอบ โดย - ข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการท ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาขอ พระราชทาน ฯ ต องเป นผ ประพฤต ด และปฏ บ ต งานราชการด วยความอ ตสาหะ ซ อส ตย ส จร ต และ เอาใจใส ต อหน าท เป นอย างด ย ง เป นผ กระทาความด ความชอบเป นประโยชน แก ราชการหร อ สาธารณชน ไม เป นผ ถ กงดเล อนช นเง นเด อน เพราะบกพร องในรอบป อย ในระหว างคด หร อถ กส ง พ กราชการ และ ไม เคยต องร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต เป นโทษสาหร บ ความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ด ลห โทษ - สาหร บการเสนอขอพระราชทานฯ คร งแรก ต องม เวลาร บราชการ หร อเวลา ปฏ บ ต งานต ดต อก นตามกาหนด (ค อ ข าราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ ล กจ างประจาไม น อยกว า ๘ ป บร บ รณ พน กงานราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ หร อไม น อยกว า ๓ ป บร บ รณ แล วแต กรณ ) โดยน บต งแต ว นเร มเข าร บราชการ หร อว นเร มจ าง จนถ งว นก อนว นพระราชพ ธ เฉล มพระ ชนมพรรษา ของป ท จะขอพระราชทานไม น อยกว า ๖๐ ว น ๓-๑๖

17 - การเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ ให แก ค สมรสข าราชการ ทหารช นผ ใหญ ให พ จารณาจากตาแหน งข าราชการทหารช นผ ใหญ ท กาหนดให ขอพระราชทาน ฯ ตามเง อนไขการขอพระราชทาน และระยะเวลาการเล อนช นตรา กพ.ทบ. ดาเน นการขอ พระราชทาน สบ.ทบ. ดาเน นการในเร องการร บ การแจกจ ายและการส งค นเคร องราชอ สร ยาภรณ - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อก และเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงาน กาล งพล ร บคาส ง ฯ) ๒) การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บผ ท ร บ ราชการด วยความเร ยบร อย โดย - การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลา ต องม เวลาราชการไม น อยกว า ๑๕ ป บร บ รณ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ต องม เวลาร บราชการ ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ โดยการน บเวลา ราชการให เร มน บต งแต ว นบรรจ เข าร บราชการคร งแรก เว นแต เข าร บราชการก อนอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ ให น บต งแต ว นอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ หร อน บต งแต ว นข นทะเบ ยนกองประจาการ - ผ ท ออกจากราชการแล วกล บเข าร บราชการใหม ให น บเวลาราชการเฉพาะท ร บราชการจร ง รวมก นเป นเวลาท งหมด ผ ท ร บราชการต อเน องก นหลายกระทรวง ให น บเวลาท ก กระทรวงรวมก น - ข าราชการพลเร อนท โอนมาร บราชการทหาร หากม เวลาร บราชการทหารไม ครบ ๑๕ ป บร บ รณ จะเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาไม ได หากม เวลาร บราชการทหารและ พลเร อนรวมก นแล ว ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ อาจขอพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลา และ เม อได ร บพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลาแล ว จะขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาอ ก เม อม เวลา ร บราชการทหารครบ ๑๕ ป บร บ รณ ไม ได - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) ๓) การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ ให แก บ คคลท การกระทาความด ความชอบ ม ผลงานเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเป นการบร จาคทร พย ส นเพ อสาธารณประโยชน โดยผ ท หน วยจะเสนอขอพระราชทานต องเป น บ คคลท ม ความประพฤต ด ไม เคยต องโทษจาค ก โดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต เป นโทษ สาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ และไม เคยถ กเร ยกค นเคร องราชฯ เว น แต เป นการส งค น เน องจากได ร บพระราชทานช นส งข น โดย ๓-๑๗

18 - การกระท าความด ความชอบ อ นเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และ ประชาชน ค อ ม ผลงานด เด น หร อเป นแบบอย างอ นควรแก การสรรเสร ญ หร อเป นการกระทาท ฝ า อ นตราย หร อเส ยงภ ยเพ อปกป องช ว ตหร อทร พย ส น และ - การกระทาความด ความชอบท เป นการบร จาคทร พย ส น เพ อสาธารณประโยชน เช น เพ อการศาสนา การศ กษา การแพทย หร อความม นคงแห งชาต ทร พย ส นท บร จาคต องเป นของผ บร จาคหร อท ผ บร จาคม ส ทธ บร จาคในนามของตนทร พย ส นท บร จาคต องม หล กฐานร บรองแสดง รายการการบร จาคท ช ดเจนว าเป นทร พย ส นของผ บร จาค หร อผ บร จาคสามารถบร จาคในนามของ ตนเองได อย างแท จร ง การบร จาคในนามบร ษ ทห างร าน ไม ให นามาใช เป นหล กฐานประกอบการ เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ สาหร บล กษณะของทร พย ส นท บร จาค เป นทร พย ส นท ไม เคยใช เสนอขอพระราชทานมาแล ว ถ าเป นทร พย ส นท จะซ อขายก น ต องทาเป นหน งส อ และจด ทะเบ ยนต อพน กงาน เจ าหน าท เส ยก อน ทร พย ส นท ม ผ ร วมบร จาคหลายคน ให แสดงรายละเอ ยด ของแต ละคนท บร จาคเป นม ลค าเท าใด หากไม แสดงรายละเอ ยด ให ถ อว าเป นการบร จาคม ลค าเท าๆ ก นการบร จาคทร พย ส นให แก น ต บ คคล ต องเป นน ต บ คคลท ม รายช อตามท ส าน กนายกร ฐมนตร ประกาศ ทร พย ส นท ม ใช เง น ต องม หน งส อร บรองม ลค าแห งทร พย ส นท บร จาคให ส วนราชการท เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ หร อน ต บ คคลท ร บบร จาค หากทร พย ส นท บร จาคเป น ท ด นให เจ าพน กงานท ด นเป นผ ออกหน งส อร บรองม ลค าของท ด นน นและทร พย ส นท บร จาคต องไม ม เง อนไขหร อ ภาระต ดพ นใดๆ - ผ ม อานาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย ง ด เรกค ณาภรณ ค อ ผบ.ทบ. การชมเชย ถ อเป นบาเหน จความชอบอย างหน ง ซ งผ กระทาความด ความชอบจะ ได ร บจากผ บ งค บบ ญชาของตนอาจได ร บการชมเชยด วยวาจา หร อเป นลายล กษณ อ กษรก ได การ ชมเชยย อมกระทาได เป นประจา เพราะไม เก ยวก บต องใช งบประมาณ จ งถ อเป นบาเหน จความชอบ ข นต า ค อ ถ าม ความชอบไม ถ งขนาดท จะขอเหร ยญตรา หร อขอเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบ แทนพ เศษก ให เป นค าชมเชยแทน โดยผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นม หน าท จะต องชมเชย ผ ใต บ งค บบ ญชาของตนในโอกาสอ นควร หร อถ าเป นกรณ ท กระทาความด ความชอบมาก อยากจะ เทอดเก ยรต หร อเช ดช ให ส งกว าบ คคลอ นเป นพ เศษ ก เสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นส งเป นผ ชมเชย ได - การชมเชยอาจจะกระทาได ตามลาด บเก ยรต จากน อยไปหามาก โดยเร มต งแต ชมเชยด วยวาจาต อเจ าต วโดยตรง, ม หน งส อชมเชยไปย งเจ าต วโดยตรง, ประช มชมเชยด วยวาจา, ๓-๑๘

19 ออกหน งส อประกาศชมเชยภายในหน วย และเสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นเหน อออกประกาศ ชมเชย - การชมเชยบ คคลท ช วยเหล อส วนราชการ ทบ. เช น บร จาคเง นหร อส งของท ม ม ลค า ต งแต ๑ หม นบาทข นไป แต ไม เก น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หร อ กาล งพลท ได ประกอบค ณงามความ ด แก ส วนราชการอ นๆ และประชาชน เช น ช วยทาการด บเพล ง ช วยจ บก มผ กระทาความผ ด เป นต น ให ออกประกาศ ทบ.ชมเชย - ผ ม อานาจออกประกาศชมเชย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานกาล ง ร บคาส ง ฯ ) ๓-๒๘. เง นเพ มต างๆ เป นเง นท จ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อนให ก บกาล งพลท ปฏ บ ต หน าท ใน ตาแหน งท ม ค ณล กษณะเป นการเฉพาะ หร อเส ยงภ ยต างๆ โดยม หล กการปฏ บ ต ด งน เง นประจาตาแหน ง เป นเง นเพ มส าหร บนายทหารส ญญาบ ตรท ดารงตาแหน งท กาหนดให ได ร บเง นประจาตาแหน ง ซ งแบ งออกเป น ๑) เง นประจาตาแหน งประเภทผ บร หาร สาหร บผ ดารงตาแหน งช นยศ พ.อ.ข นไปท ต องบร หารกาล งพล และงบประมาณของหน วย และหร องานตามภารก จท กาหนดไว ในอ ตราการ จ ดหน วย โดยช นยศ พ.อ. อ ตราเง นเด อน พ.อ. (พ เศษ) ข นไป ได ร บเง นประจาตาแหน งประเภท บร หารระด บส ง และ ช นยศ พ.อ. ได ร บเง นประจาตาแหน งประเภทบร หารระด บกลาง ๒) เง นประจาตาแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะ (วช.) ส าหร บผ ดารงตาแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ซ งม ล กษณะงานว ชาช พท ต องปฏ บ ต โดยผ สาเร จการศ กษาในระด บปร ญญาท ไม อาจมอบหมายให ผ ม ค ณว ฒ อย างอ นปฏ บ ต งานแทนได ๓) เง นประจาตาแหน งประเภทเช ยวชาญเฉพาะ (ชช.) สาหร บผ ดารงตาแหน งช นยศ พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.(พ เศษ) ข นไป ท ต องปฏ บ ต งานท เป นงานหล กของหน วยงานโดยอาศ ยพ น ฐานความร ประสบการณ การฝ กฝนทฤษฎ หร อหล กว ชาอ นเก ยวก บงานและเป นงานเช งพ ฒนา ระบบหร อมาตรฐานของงาน หร องานท ต องปฏ บ ต โดยผ ม ความร ความสามารถ หร อประสบการณ เป นอย างส งเฉพาะด านอ นเป นท ยอมร บในวงการว ชาการหร อวงการด านน น ๆ และต องใช ความ เช ยวชาญเฉพาะด านโดยม ค ณว ฒ การศ กษาตรงก บความเช ยวชาญเฉพาะ ๔) เง นประจาตาแหน งประเภทต ลาการพระธรรมน ญ และอ ยการทหาร ส าหร บผ ดารงตาแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ๓-๑๙

20 ๕) เง นประจาตาแหน งประเภทว ชาการในโรงเร ยนทหาร สาหร บผ ดารงตาแหน ง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย หร อผ ช วยศาสตราจารย ต งแต ช นยศ พ.ต. ข นไป ๖) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งให ร บหร องดร บเง นประจาตาแหน ง ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย เป นเง นเพ มพ เศษรายเด อนส าหร บนายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และพลทหาร ท บรรจ /ช วยราชการในหน วยท กาหนดให ได ร บเง นเพ มค าฝ า อ นตราย เช น หน วยใช ร ม หน วยบ น หร อม ได ส งก ดหน วยบ นแต ม จานวนช วโมงบ นไม น อยกว า ๑,๐๐๐ ช วโมง หร อ หร อหน วยท ม ภารก จด านการอาร กขาบ คคลสาค ญ หร อการต อต านการก อการ ร าย หร อการทาลายว ตถ ระเบ ด โดยต องม ค ณสมบ ต เป นไปตามเง อนไขท กาหนด เช น เข าร บ การศ กษาหร อผ านหล กส ตร หร อผ านการตรวจสอบ และหร อม ใบร บรองแพทย ตามท ทบ.กาหนด ๑) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย ได แก เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กโดดร ม (พ.ด.ร.),เง น เพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กโดดร มสารอง (พ.ด.ร.ส.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บศ ษย การบ น ช นประถม (พ.ศ.ป.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บศ ษย การบ นช นม ธยม (พ.ศ.ม.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน ส าหร บน กบ นประจากอง (พ.น.บ.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กบ นลองเคร อง (พ.ล.ค.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บคร การบ น (พ.ค.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บน กบ น สารอง (พ.น.บ.ส.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บผ ทาการบนอากาศยานเป นประจา (พ.ป.อ.), เง น เพ มพ เศษรายเด อน สาหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต การพ เศษต อต านการก อการร าย (พ.ต.ร.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน สาหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านการอาร กขาบ คคลสาค ญ (พ.อ.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน สาหร บผ ปฎ บ ต งานทาลายว ตถ ระเบ ดเป นประจา (พ.ท.ล.) ๒) การขอร บส ทธ ให รายงานถ ง ทบ.(สบ.ทบ.) ภายใน ๙๐ ว น น บต งแต ว นท ม ส ทธ จะ ได ร บฯ หากพ นกาหนดให ได ร บเง นเพ มต งแต ว นท หน วยรายงาน ๓) ผ ม อานาจอน ม ต และออกคาส งร บและงดร บเง นเพ มค าฝ าอ นตราย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานกาล งพล ร บคาส ง ฯ) เง นเพ มพ เศษส าหร บการส รบ (พ.ส.ร.) เป นบาเหน จความชอบอ กประเภทหน ง ท พ จารณาให ก บข าราชการทหาร และทหารกองประจาการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการ ท ได ทาการส รบ หร อต อส จนได ร บอ นตราย หร อต อส ได ผลด หร อปฏ บ ต หน าท ด วยความตรากตร า เหน ดเหน อย และได ผลสมความม งหมายของทางราชการเป นอย างด หร อได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท ในการป องก นอธ ปไตยและร กษาความสงบเร ยบร อยของประเทศ โดยกาหนดว นท ม ส ทธ ได ร บเง นพ.ส.ร. ต งแต ว นต นป งบประมาณถ ดจากป งบประมาณท ปฏ บ ต หน าท สาหร บผ เส ยช ว ต หร อพ นราชการไปก อน ให ม ส ทธ ต งแต ว นท เส ยช ว ตหร อก อนว นพ นราชการ ๓-๒๐

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information