10. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "10. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Transcription

1 0. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2 ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Іноземна мова професійного спрямування Охорона праці в галузі Педагогіка вищої школи Проблеми сучасного академічного виконавства Державна політика в галузі культури і мистецтва Магістерський семінар Методика викладання спецдисциплін Психологія особистої конкурентоздатно сті фахівця музичного мистецтва Психологія професійної музичновиконавської діяльності Педагогічна майстерність Історія педагогічної думки Музична культура української діаспори Прочитання та інтерпретація української музики ХІХ ст.. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін Найменування Інформація про наявність ( +, - або немає ) навчальної дисципліни згідно з навчальним планом навчального контенту планів практичних (семінар- завдань для лабораторних робіт ських) занять завдань для самостійної роботи студентів питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи

3

4

5 . ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6

7 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Іноземна професійного спрямування мова Охорона праці в галузі Педагогіка школи вищої уклад. С. В. Частник Англійська мова : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. магістратури Х.: ХДАК, Андрюшкин А.П. Деловой английский язык: учеб. пособие СПб.: НОРИНТ, Буданов С.І. Business English. Ділова англійська мова: навч. посібник Х.: Торсінг, Буданов С.І. Geschaftsdeutsch. Ділова німецька мова: навч. посібник Х.: Торсінг, Гринько О.В. Англійська ділова мова. Практикум: Навч. посібник К.: МАУП, 2004 Козлова М.О. Житомир: ПП "Рута", Ділова англійська мова: Навч. посібник 2003 Паламарчук К.М. Ділова англійська мова: навч. посібник К.: ДАКККіМ, 2007 Толстоухова В.Ф. Английский язык. Бизнес-курс: учеб. пособие для Минск: ТетраСистемс, 59 студентов вузов 200 Апостолюк С. О. та ін. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: навч. К.: Знання, 2006 посіб. Геврик Є. О. та ін. К.: Ельга, Ніка-центр, Гігієна праці на виробництві: навч. посіб Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп ютерів: навч. посіб. Львів: Афіша, Катренко Л. А. та ін. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. Суми: Унів. кн., Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін: навч.-метод. К.: Кондор, посіб. для студ. вищ. навч. закл. Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання: навч. посібник К.: Кондор, 2007 Бартєнєва І. О. та ін. Педагогіка вищої школи: навч. посібник К.: Знання, 2005, Вітвицька С. С. К. : Центр навч. л-ри, Основи педагогіки вищої школи: навч. посібник 2003 За ред. З. Н. Курлянд Педагогіка вищої школи: навч. посібник К. : Знання, 2005, Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник К. : Знання, Розробник М. П. Педагогіка вищої школи та Болонський процес: прогр. Васильєва навч. дисципліни для магістрів Х.: ХДАК, Туркот Т.І. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посіб. для Херсон: Олді-Плюс, студ. магістратури 203 Чернилевский В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. М.: ЮНИТИ,

8 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Проблеми сучасного академічного виконавства Державна політика в галузі культури і мистецтва Уклад. Ю. І. Лошков Романов В., Рудік О., Брус Т. Кравченко О.В. пособие Проблеми сучасного академічного виконавства Х.: ХДАК, Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд К. : УЦКД, Модернізація України: визначення пріоритетів реформ. К, 2009 Вступ до аналізу вітчизняної політики. Навч. посібник Нова влада: виклики модернізації / [редкол.: І. Бураковський та ін.]. 259 Державна політика в галузі культури та мистецтва: прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. спец.: "хореогр.", "муз. мистецтво", "театр. мистецтво", "кіно-, телемистецтво" освітньо-кваліфікац. рівня "магістр" / М- во культури України, Харк. держ. акад. культури, Ф-т культурології, Каф. культурології ; [уклад. Г. П. Ковальова]. 37 Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації: монографія / О.В.Кравченко ; О. В. Кравченко ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури Бібліогр.: с Львів : Вид-во Соломії Павличко Основи, 200 р. К.: К.І.С., 20 Х.: ХДАК, Х.: ХДАК, 20 0 Магістерський семінар Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований : учеб. пособие К. : Знання, 2000 Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень : підручник К. : Знання, 2005 Уклад. Азарцева Л. С. Культура наукового дослідження : навч.-метод. матеріали до курсу Х. : ХДАК, Уклад. Азарцева Л. С. Культура наукового дослідження : прогр. курсу Х. : ХДАК, Уклад. Г. П. Терентьєва Патентно-кон'юнктурні дослідження (магістерські Х.: ХДАК, семінари): прогр. та метод. матеріали для магістрів 5

9 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., курсу Магістерський семінар: комплекс навч.-метод. матеріалів Укл. Ю. І. Лошков Основи наукової діяльності: прогр. та навч.-метод. Укл. Ю. І. Лошков Шейко В. Н. матеріали Проблеми сучасного академічного виконавства: прогр. курсу для магістрів Організація науково-дослідної діяльності Х., Х.: ХДАК, Х.: ХДАК, Х.: ХДАК, 998 К.: Знання-Прес, 2002, 2003; К.: Знання, 2004, 2006 Методика викладання Дмитревская К. Н. О преподавании четырухголосного гармонического спецдисциплін сольфеджио: метод. пособие М. ; Л. : Музыка, 964 Барабошкина А. Методика преподавания сольфеджио в детской музыкальной школе Л., Дрожжина Н. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу Х.: Майдан, Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: навч. посібник Х.: ХДАК, Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио Л.: Музыка, Бершадская Т. О методике преподавания гармонии в музыкальных училищах Л.: Музыка, Гейлиг М.Ф. Очерки по методике преподавания музыкальной литературы М.: Музыка, Давыдова Е. Методика преподавания музыкального диктанта М.: Музыка, Укл. В. М. Осадча Методика викладання спецдисциплін: програма з курсу Х.: ХДАК, 998, Укл. Л. В. Шемет Методика викладання фахових дисциплін (методика роботи з ансамблем народних інструментів) : прогр. Х.: ХДАК, курсу Укл. О. Й. Волковий Методика фахових дисциплін (Диригентськооркестровий цикл) : прогр. з курсу Х.: ХДАк, Психологія особистої Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: навч. посіб. К.: Професіонал, конкурентоздатності За заг. ред. Л. М. Суми : Сум. держ. унт, 20 Психологія: навч. посібник фахівця музичного Кудояра мистецтва / Клочко И. А. Психология [Електронний ресурс]: учеб. пособие Х. : [Б.и.],

10 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Психологія професійної музичновиконавської діяльності Педагогічна майстерність / Історія педагогічної думки М ясоїд П. А. Курс загальної психології : підручник К. : Алерта, 20 2 Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн.. Общие основы психологии: учебник М.: ВЛАДОС, Ред. Дружинин В. Психология: учеб. для гуманитар. вузов СПб.: Питер, 2006 Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посібник К. : Академвидав, 20 3 Скрипченко О. В. та ін. Загальна психологія: підручник К.: Каравела, Сост. Большакова А. Практикум по общей психологии: учеб.-метод. пособие для проведения практ. занятий по общ. психологии Х.: ХГАК, Столяренко Л. Д. Ростов н/д.: Феникс, Основы психологии: учеб. пособие 2000, Столяренко Л. Д. СПб.: Лидер, 2003, Психология: учеб. для вузов Шадських Ю. Львів : Магнолія 2006, Психологія і педагогіка: навч. посібник Булатова О. С. М.: ACADEMIA, Педагогический артистизм : учеб. пособие 200 Гузеев, В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной М.: Нар. образование, технологии 200 Зязюн I. А. Педагогіка вищої школи : пiдруч. для вищ. навч. закладiв К.: Вища шк., 997 Николаев В. А. Шопен педагог М. : Композитор, Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования СПб.: Питер, 2004 Сост.: Л. А. Байкова Педагогическое мастерство и педагогические М.: Пед. о-во России, технологии : учеб. пособие 200 Тутушкина М. К. М.: Информ.-изд. Дом Практическая психология для преподавателей Филинъ, 997 Фейгин М. Э. Шацилло А. С. Щербань П. М. Музична культура Верещагіна О. Є. Индивидуальность ученика и искусство педагога: учеб. пособие Некоторые вопросы методики обучения гармонизации мелодики Прикладна педагогіка : навч.-метод. посiбник М.: Музыка, 975 М.: Музыка, К.: Вища шк., 2002 Історія української музики ХХ століття: навч. посіб. К. : Освіта України, 4

11 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., української діаспори / Прочитання та інтерпретація української музики ХІХ ст. Інформаційне забезпечення музичної діяльності / Сучасні електронні музичні засобі Багряний І. Уклад.: В. М. Осадча Українці біля Тихого океану Хоровий класс: Навч.-метод. матеріали до курсу Музична культура української діаспори для студентів магістратури 2008 Берегиня: Всеукр. народознавчий часопис, число 3 за 999р. Х.: ХДАК, Упоряд. С.Й. Грица Будь здрава, землице. Емігрантські пісні К., Муз. Україна, Бенч-Шокало О.Г. Ред. журналу Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої «Український світ», традиції. Навч. посіб Історія української еміграції в Америці Нью-Йорк: Український музей, 984 Кошиць О. З піснею через світ К., Куропатський М. Берегиня: Всеукр. Історичний шлях українців в Америц народознавчий квартальник, число 2 за 2000р. Наулко В. Український етнос у часі та просторі Берегиня: Історія, традиції, звичаї українського народу. число за 992р. С Береза А. М. Основи створення iнформацiйних систем : навч. К.: КНЕУ, посiбник Зубов Ю. С. Библиография искусства: учебник М.: Книга, 973 Иванов Р. И. Организация и методика информационной работы : М.: Радио и связь, 982 учеб. пособие Крунтяева Т. Л.: Музыка, 974, Словарь иностранных музыкальных терминов 977, 982, 984, 985, , 988 Кушнаренко Н. М. Документоведение: підручник Х.: ХГИК, 997; 336

12 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., К.: Знання, 2000, 200, 2003, 2004, 2005, 2006 Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь Медведєва Є. А. Інформаційне обслуговування та інформаційне забезпечення: практикум Укл. Волкова О. В. Інформаційне забезпечення музичної діяльності: прогр. Духовна музика: національні традиції та сучасність / Секуляризація православної духовної музики Музична інтерпретація / Інтерпретація старовинної музики Методологія сучасної музичної педагогіки / СПб.: ЛАНЬ, Х.: ХДАК, курсу Х.: ХДАК, Уклад. В. Г. Бойко Духовна хорова музика : прогр. курсу Х.: ХДАК, Уклад. В. Г. Бойко Духовна музика: нацiональнi традицiї та сучаснiсть : навч.-метод. матерiали та рек. Х.: ХДАК, 2006 Андрос Н. І. Музична інтерпретація поезії Шевченка К. : Муз. Україна, Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта М.: Музыка, 972 Гуренко Е. Г. Проблемы художественной интерпретации Новосибирск: Наука, (философский анализ) Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки: статьи и Л.: Сов. композитор, исследования Корыхалова Н. П. Л. : Музыка. Ленингр. Интерпретация музыки: теоретические проблемы отд-ние, 979 Лобанова М. Н. М.: Сов. Композитор, Музыкальный стиль и жанр: история и современность Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений: учеб. Пос. М.: Музыка, 986 Милка А. П. Теоретические основы функциональности в музыке: исследование Л.: Музыка, Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции М.: Музыка, 982 Укл. О. О. Верба Музична інтерпретація : Прогр. курсу для магiстрiв зi спец. Муз. педагогіка та виховання i Муз. мистецтво Х.: ХДАК, Холопова В. Н. Музыкальный тематизм М.: Музыка, Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посібник К.: Заповіт, 998 Андреева Е. Ф. К.: Муз. Україна, 984, Оснговы музыкальной грамоты 988 2

13 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Новітні системи Андрєєва О. Ф. Основи музичної грамоти. 5 вид. К.: Муз. Україна, музичного виховання Дрожжина Н. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу Х.: Майдан, Афанасьєв Ю. Л. Професійна підготовка музиканта: уроки Болеслава Яворського К. : ДАКККіМ, 2009 Дьяченко Н. Г. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях К.: Муз. Украина, Ержемский Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия М. : Музыка, дирижера с музыкальным коллективом. Землянский Б. Я. О музыкальной педагогике М. : Музыка, Кременштейн Б. Л. Педагогика М. : Музыка, Крюкова В. В. Ростов н/д: Феникс, Музыкальная педагогика 2002 Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы: учеб. пособие М., Лобанова М. М., Сов. композитор, Музыкальный стиль и жанр: история и современность Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособие М., Максимов С. Е. Музыкальная грамота М.: Музыка, 979, Михайличенко О. В. Нариси з iсторiї музично-естетичного виховання молодi в Українi (друга половина XIX-початок XX ст.) К.: КДЛУ, Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія Суми: Наука, Огороднов Д. Музикально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: Метод. пособие К.: Муз. Україна, Когут Г. А. Микротоновая музыка К.: Наук. думка, Под ред. Абдуллина Э. Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. Б. пособие М.: ACADEMIA, 2002 Укл. М. П. Вішленков Організація та методика музичного виховання: прогр. курсу Х.: ХДАК, Укл. Ю. І. Лошков Проблеми сучасного академічного виконавства: прогр. курсу для магістрів Х.: ХДАК, Укл. Польська І. І. Методологія сучасної музичної педагогіки Х.: ХДАК, Укл. Польська І. І. Музична педагогіка: навч.-метод. матеріали Х.: ХДАК, Укл. Польська І. І. Музична педагогіка: програма курсу Х.: ХДАК,

14 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Музична критика / Музична критична думка в Україні Практикум з фаху відповідно спеціалізації Диригування, Безбородова Л. А. Диригентсько-хорова практика Укл. Польська І. І. Тематика курсових робіт з курсу музична педагогіка Х.: ХДАК, Фридкин Г. М., 958, 962, 964, Практическое руководство по музыкальной грамоте 969, 974, 980, 2000 Халабузарь П. В. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие СПб.: Лань, 2000 Халабузарь П. В. и др. Методика музыкального воспитания М., Шацилло А. С. Некоторые вопросы методики обучения гармонизации мелодики М.: Музыка, Шульгина В. Д. Українська музична педагогіка: підручник К.: ДАКККІМ, 2005 О музыкальной критике: из высказываний современных М. : Сов. композитор, зарубежных музыкантов 983 Зiнькевич О. С. Чернiвцi: Книги-ХХI, Музична критика: теорiя та методика 2007 Ройтерштейн М. И. Основы музыкального анализа М., Уклад. Н. О. Рябуха Музична критика : прогр. курсу Х.: ХДАК, Уклад. Н. О. Рябуха Музична критика : прогр. та навч.-метод. матерiали Х.: ХДАК, Уклад. Н. О. Рябуха Теоретико-методологічні основи музично-критичного Х.: ХДАК, аналізу: метод. рек. Шоу Б. О музыке и музыкантах М.: Музыка, 965 Энтелис Л. М.: Сов. композитоp, Заметки на нотных страницах 974 Дирижирование : учеб. пособие М. : Просвещение, Колесса М. Основи техніки диригування К. : Муз.Україна, Лошков Ю. І. Генеза та становлення диригентського виконавства в Україні : монографія Х. : ХДАК,

15 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Лошков Ю.І. Оркестрове диригентське виконавство: теорія та Вінниця: Нова Книга, практика: посіб. для студентів 204 Маталаев Л. Н М. : Совет. Основы дирижерской техники : [метод. пособие] композитор, Мусин И. А. Техника дирижирования Л. : Музыка, Мусин И.А. Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 20 2 Поляков О. И. Язык дирижирования К. : Муз. Україна, Рождественский Г. Н. Дирижерская аппликатура Л. : Музыка, Уколова Л. И. Дирижирование : Учеб. пособие М. : ВЛАДОС, 2003 Сольний спів Уклад. А. К. Відуліна Диригування [Електронний ресурс]: прогр. курсу для Х., 200 освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : [підручник] К. : Віпол, Варламов А. Е СПб. : Лань ; Полная школа пения : учеб. пособие Краснодар : Планета музыки, 2008 Гонтаренко Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства Ростов н/д : Феникс,

16 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Гонтаренко Н. Б. Уроки сольного пения: вокальная практика : [метод. Ростов н/д : Феникс, пособие] 205 Дмитриев Л. Б Основы вокальной методики М. : Музыка, Иванов А. П. Искусство пения : практ. советы вокалистам и оперным певцам М. : Голос-Пресс, 2006 Кушка Я. С. Методика навчання співу : посіб. з основ вокал. майстерності Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 200 Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto) по классическим преданиям : техн. правила и советы ученикам и артистам СПб. : Лань ; М., ; Краснодар : Планета музыки, 2009 Плужников К. И. Механика пения: принципы постановки голоса : учеб. пособие СПб. : Лань ; М. ; Краснодар : Планета музыки, 203 Риггз С. Пойте как звезды : полная прогр. совершенствования вашего голоса [Электронный ресурс] СПб. : Питер, 2007

17 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Стахевич О. Г. Х. : ХДАК ; Суми : Основи вокальної педагогіки : курс лекцій : навч. СумДПУ ім. А. С. посібник. Ч.. Природно-наукові теорії сольного співу Макаренка, Вокальний ансамбль Уклад. Л. О. Красовська Вокальний ансамбль: метод. вказівки до курсу Х.: ХДАК, Розробник В.В.Осипенко, О.А. Шишкіна Вокальний ансамбль: програма нормат. навч. дисципліни підготовки бакалавр Харків: ХДАК, Оркестровий клас Глотов О. А. Робота над розкриттям художнього образу в оркестровій музиці в класі диригування Х., Уклад. О. І. Гончаров Оркестровий клас [Електронний ресурс] : прогр. практикуму : спец. "Муз. мистец." освітньо- Х. : ХДАК, 200 кваліфікац. рівень"бакалавр" Кожухарь В. И Инструментоведение: Симфонический и духовой оркестры : учеб. пособие СПб. : Лань ; М. ; Краснодар : Планета музыки, 2009

18 Назва дисципліни Автор Найменування підручника Місце вид., Уклад.: Є. М. Ларін, Ю. Оркестровий клас [Електронний ресурс] : прогр. та В. Персидський навч.-метод. матеріали для студ. освітньокваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" зі спец. "Муз. мистец." Х. : ХДАК, 200 Спецінструмент Вокал Гладких А. В. Формування професійного виконавства на духових інструментах Х.: ХДАК, Уклад. С. Ю. Романенко Проблеми скрипкового виконавства та педагогіки Х.: ХДАК, Уклад. О. Д. Скляров Викладання курсу фортепiано на естрадних спецiальностях факультету музичного мистецтва : Х.: ХДАК, метод. матерiали до курсу Уклад. В. М. Щепакін Фортепіано (Спецінструмент) Х. : ХДАК, Чепеленко В. В. Джазова імпровізація на саксофоні-тенорі Х.:ХДАК, Варламов А. Е. Полная школа пения: учеб. пособие СПб. : Лань, 2008 Гонтаренко Н. Б. Ростов н/д : Феникс, Сольное пение: секреты вокального мастерства Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики М.: Музыка, Егоров А. М. Гигиена голоса и его физиологические основы М. : Музгиз, Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж: учеб.-метод. пособие СПб. : Лань, Люш Д. В. К. : Муз. Украина, Развитие и сохранение певческого голоса Малинина Е. Вокальное воспитание детей Л. : Музыка, Маслiй К. С. Виховання голосу спiвака : навч. посiбник Рiвне: ЛIСТА, Морозов В. П. Вокальный слух и голос М.: Музыка, Отв. ред. О. Л. Коловский Анализ вокальных произведений: учеб. пособие Л. : Музыка, Петрова Е. П. Экспериментальное исследование динамики звука певческого голоса К. : Мистецтво, 966 2

19

20 3. Перелік фахових періодичних видань Найменування фахового періодичного видання Роки надходження з/п Academia: танец, музыка, театр, образование 20 2 Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої 998, 2002, 2003, 2005 культури : зб. наук. пр. / Держ. акад. кер. кадрів культури і 205 мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка 3 Актуальные проблемы высшего музыкального образования 20 4 Аркадія 2005, , Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 6 Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 7 Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств 8 Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. пр Вісник Львівського університету. Сер. Мистецтвознавство : [зб. 200, 2002, 2003, 2007 наук. пр.] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка 0 Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 999, 2000, 200, 2004, Сер. Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.] / Харків. держ. акад. 2007, 200, 20, 202, дизайну і мистецтв 204, 206 Вопросы культурологии Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. держ. вище муз. уч-ще ім. Р. М. Глієра 2004, 2005, 2007, Культура і сучасність : альманах / Нац. акад. керівних кадрів 200, 2002, , культури і мистецтв Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Акад. мистецтв 200, України, Ін-т проблем сучас. мистецтва 6 Мистецтвознавчі записки : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. кер. 200, 2002, кадрів культури і мистецтв 7 Мистецькі обрії : альманах : наук.-теорет. пр. та публ. / Акад. 2000, 2005, 2006, 2008 мистецтв України 8 Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. 203, 205 Музикознавство : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової 9 Музика , Музичне мистецтво і культура : наук. вісник / Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової Музыка и время Музыкальная академия 992, 993, 995, 200, 2002, Музыкальная жизнь 993,995, Музыкальная психология и психотерапия Музыковедение Науковий вісник / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського 200,

21

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар ч к тдв тап дт ФЁ Тч з ха а а п п А а Ьаусап п Ё Т о А е о п е па опа Ё й О о о а На еп ч о а п а ар С М о а Еар Ва е ако М а А агьаусап г Ъч пс А СаЬЬа оча Аупч а есе г А а Ьаусап сё а Ь у сар о чес Э

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY УДК 657.6 S. Ivakhnenkov, O. Misyura PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY The purpose of the paper is to research the theory and to study practical guidelines

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

PLACE AND ROLE OF EMPLOYER BRAND IN THE STRUCTURE OF CORPORATE BRAND

PLACE AND ROLE OF EMPLOYER BRAND IN THE STRUCTURE OF CORPORATE BRAND Sofiia Mokina 136 Sofiia Mokina, Place and Role of Employer Brand in The Structure of Corporate Brand,, pp. 136-148. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-2/11 Sofiia Mokina PhD student Department of Management

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

Project of public e-learning earning portal

Project of public e-learning earning portal Masaryk University Faculty of Informatics Project of public e-learning earning portal Diploma thesis Bc. Jan Bleha Brno, 2013 Keywords E-learning, business plan, business model, machine learning, cloud

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

- Instructions for ECAS account creation -

- Instructions for ECAS account creation - European Commission EducationI, Audiovisi Executive Agency Culture - Instructions for ECAS account creation - Version 1, November 2013 Introduction The European Commission Authentication Service is the

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS УДК 331.108.26 (075) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS Yu.M. Kliot, E.V. Bykovskaya Tambov State Technical University, Tambov Represented

More information

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V.

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. 446 ISSN 2075-078. Наукоємні технології, 203. 4 (20) UDC 656.7.072.5:62.386(045) FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. Ivannikova, Ph.D.; A. Gavryluk, T. Nadutenko NationalAviationUniversity

More information

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Nr 6 (2) 2013 Kultura i Wychowanie Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Olexander Didenko Khmelnytskyi city, Ukraine didenko12.69@mail.ru

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Transnational Workshop: Trade of Biomass in Central Europe 5 October 2010, Vienna Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Tetiana Zheliezna SEC Biomass, Kiev Contents q Potential

More information

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES Nataliia Hunko 65 Nataliia Hunko, Factors Influencing the Formation of Human Resources,, pp. 65-72. DOI: 10.14254/2071-789X.2013/6-2/6 Nataliia Hunko Assistant Department of Management National University

More information

INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY IN UKRAINE

INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY IN UKRAINE Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами Theory and practical aspects of economics and industrial enterprises management UDC 664.6:658.152 INVESTMENT ANALYSIS BAKING INDUSTRY

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 7, Issue 3, May June 26, pp. 73 8, Article ID: IJCIET_7_3_7 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=7&itype=3

More information

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n Checklist for T ran sit Do cum ent i ri ch iest i p er visto Tr an sito Т р а н з и т визний б ү р д ү ү л э х би чи г ба р и м тн ы жа г са а лт Document s/ Do cument i / Шаардаг дах бичиг баримтуу д

More information

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS The Russian company "Servotest Systems" (STS) provides a full cycle of design and manufacturing of system

More information

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin FINANCING OF THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES M. Garbat, spesialist University of Zielona Góra, Poland Summary. System of the social security is particularly important tool

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

AK47History in the U.S. AK Ammunition

AK47History in the U.S. AK Ammunition AK Ammunition Disclaimer: This is our attempt to offer a better understanding of AK47 History This is NOT an attempt to offer legal advice Strictly for educational / entertainment purposes AK Ammunition

More information

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE Ildar K Shayhutdnov In ths artcle the desgn procedure of a bottom-hole pressure and ntake pressure of submersble pump under the

More information

Probability density function of the Cartesian x-coordinate of the random point inside the hypersphere Argyn Kuketayev

Probability density function of the Cartesian x-coordinate of the random point inside the hypersphere Argyn Kuketayev Probability density function of the Cartesian x-coordinate of the random point inside the hypersphere Argyn Kuketayev 4/26/2013 Abstract Consider randomly picked points inside the n-dimensional unit hypersphere

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

DESCRIPTION OF THE COURSE

DESCRIPTION OF THE COURSE Name of the course Code: BEE31 Semester: 5 Electrical Machines I Lessons per week Number of credits: 9 Lectures, tutorials and L 3 hours; Tut 2 hours; laboratory work LW 2 hours Assoc. Prof. Ph. D. Dimitar

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

EXHIBITOR MANUAL. Organizer: Crocus Expo IEC

EXHIBITOR MANUAL. Organizer: Crocus Expo IEC EXHIBITOR MANUAL 12 th International automotive exhibition August 25-28, 2016 Crocus Expo International Exhibition Center: Mezhdunarodnaya 16, P.O. box 92, Krasnogorsk 143402, Krasnogorsk area, Moscow

More information

e c n i s t n a r u a t s e r s s i w s e h R t E S I L L A W

e c n i s t n a r u a t s e r s s i w s e h R t E S I L L A W W A L L I S E R t h e s w i s s r e s t a u r a n t s i n c e 1 9 4 7 E n v i e d e... A n a p p e t i t e f o r... LUST auf... V o g l i a d i... G a n a s d e... П р и я т н о г о а п п е т и т а...

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

THE APPROACH TO THE TEACHING FINANCE TO MASTERS IN ECONOMIC DEPARTMENT OF NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY

THE APPROACH TO THE TEACHING FINANCE TO MASTERS IN ECONOMIC DEPARTMENT OF NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY THE APPROACH TO THE TEACHING FINANCE TO MASTERS IN ECONOMIC DEPARTMENT OF NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY Svetlana Bekareva, Mikhail Lychagin, Alexander Perfiljev Novosibirsk State University (RUSSIAN FEDERATION)

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines

Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines Fayans, Seramik, ini Kesme ve Delme Makinalari Earthenware Cutting and Drilling Machines А4 40x40 cm. olculerinde fayans ve seramigi belirlenmis, acilarla kesilebilir. Cuts to 40x40 cm. size. Angle type

More information

Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations

Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 1 (2013 6) 28-35 ~ ~ ~ УДК 697.34.001.24 Application of «Gradient» Algorithm to Modeling Thermal Pipeline Networks with Pumping Stations

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

Flow problem in three-dimensional geometry

Flow problem in three-dimensional geometry UDC 533.6.11 Flow problem in three-dimensional geometry Maxim Zaytse 1), Vyachesla Akkerman ) 1) Nuclear Safety Institute of Russian Academy of Sciences 115191 Moscow, ul. Bolshaya Tulskaya, 5, Russia

More information

THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE

THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE Results of 2011 Kyiv CONTENT Introduction 3 1. About the State Financial Monitoring Service of Ukraine 4 2. AML/CFT Legislation Development 8 3. Statistics

More information

Издательство АСТ Москва

Издательство АСТ Москва Издательство АСТ Москва УДК 811.111(075) ББК 81.2 Англ-9 А64 А64 Английские легенды = English Legends/ адаптация текста, сост. коммент., упражнений и словаря А.С. Бохенека. Москва : Издательство АСТ, 2016.

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

Russia. IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System) IECEx 01 1.Title.

Russia. IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System) IECEx 01 1.Title. use in explosive developed by the UNECE General 1. Background 1. Explosion protection is an essential part of the overall risk management to be conducted for industrial plants and appliances, to ensure

More information

TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY

TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY SANTALKA: Filologija, Edukologija 2013, t. 21, nr. 1. ISSN 1822-430X print/2335-7711 online 85 TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY Tatjana Rusko Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio

More information

Employment September 2013 present: Marie Curie Postdoctoral Fellow, Department of Politics, University of Sheffield (UK)

Employment September 2013 present: Marie Curie Postdoctoral Fellow, Department of Politics, University of Sheffield (UK) Oleg Korneev Department of Politics, University of Sheffield, Elmfield, Northumberland Road, Sheffield, S10 2TU, United Kingdom, Email: O.Korneev@sheffield.ac.uk Date of Birth: 19.03.1983. Place of Birth:

More information

1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp'

1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp' Digital Archive International History Declassified digitalarchive.wilsoncenter.org 1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp' Citation: Soviet

More information

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 56 Trakia Journal of Sciences, Vol. 3, No. 4, pp 56-60, 2005 Copyright 2005 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1312-1723 Original Contribution A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO

More information

Pic. 1. Elements of the management theory

Pic. 1. Elements of the management theory TEACHING IN THE LOGIC OF GENERAL THEORY OF MANAGEMENT A. M. Novikov A question should be asked whether the teaching process is the management activity. The answer will be Yes, definitely. The teacher guides

More information

Gas Turbine Generator Systems Power Plants, 1-50 MW. Solar Turbines Reliable Power - When and Where You Need It. A Caterpillar Company

Gas Turbine Generator Systems Power Plants, 1-50 MW. Solar Turbines Reliable Power - When and Where You Need It. A Caterpillar Company Solar Turbines A Caterpillar Company Gas Turbine Generator Systems Power Plants, 1-50 MW 0942- Reliable Power - When and Where You Need It Global Experience Worldwide Gas Turbine Leader The world leader

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Global Renewable Energy Forum Foz do Iguacu, Brazil, 18-21 May 2008 Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Dr. Sergey V. Gribkov,, World Wind Energy Associatiozn WWEA, WINDEC Research Cener,

More information

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72)

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) Tomasz Schöll The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) О ne of the main tasks fulfilled within the boundaries of the international project Nymphaion - the History and Structure of a Greek polis", carried

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

The Fibre-Optic System Detecting the Burning Mazout in Power Boilers

The Fibre-Optic System Detecting the Burning Mazout in Power Boilers ISSN 9 5 ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA. 00. Nr. 7(9) T 9 AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ TECHNOLOGIJA, MIKROBANGOS The Fibre-Optic System Detecting the Burning Mazout in Power Boilers W. Wójcik, A. Kotyra, M. Duk Department

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA

LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA LUNG CANCER the new Staging System G.KIROVA TOKUDA HOSPITAL SOFIA STAGING SYSTEM Provides standardized nomenclature for exchanging information Groups patients according to the biologic behavior of their

More information

MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE

MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE Metodički obzori 6(2011)2 Review article UDK: 371.3:81'36 Received: 17. 11. 2010. MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE Branka Brčkalo, PhD, assistant prof. Faculty

More information

SOFTWARE FOR REMOTE PARALLEL SIMULATION. Alexander Mikov, Elena Zamyatina, Anton Firsov

SOFTWARE FOR REMOTE PARALLEL SIMULATION. Alexander Mikov, Elena Zamyatina, Anton Firsov International Journal "Information Theories & Applications" Vol.14 / 2007 389 SOFTWARE FOR REMOTE PARALLEL SIMULATION Alexander Mikov, Elena Zamyatina, Anton Firsov Abstract: This paper describes distributed/parallel

More information

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils Agronomy Research 2(1), 71 82, 24 About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils V. Loide Agricultural Research Centre, Teaduse

More information

-0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ

-0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ -0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ для студентов I II курсов специальности 280700 дневного

More information

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD Науково-практичне видання Незалежний аудитор 4 (II) 2013 ISSN 2306-0050 UDC 657.1:005 SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD, PhD, Associate professor of the department of accounting

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

SWEDISH DISTANCE LEARNING REFORMING TRENDS AND PECULIARITIES INVESTIGATION

SWEDISH DISTANCE LEARNING REFORMING TRENDS AND PECULIARITIES INVESTIGATION УДК 378.018.43.02:004 SWEDISH DISTANCE LEARNING REFORMING TRENDS AND PECULIARITIES INVESTIGATION А. Ageicheva Swedish distance learning reforming trends and peculiarities investigation are studied. The

More information

Fundamentals of Modern Belarusian

Fundamentals of Modern Belarusian Fundamentals of Modern Belarusian By Chris Marchant Introduction ii Chapter 1 Spelling Rules 1 Chapter 2 Noun Declension 5 Chapter 3 Additional Points on Noun Declension 17 Chapter 4 Irregular Plurals

More information

The existing experience and trends in judicial law enforcement practice

The existing experience and trends in judicial law enforcement practice The existing experience and trends in judicial law enforcement practice A presentation by Mariya Malysheva, TCI International conference for cctld registries and registrars of CIS, Central and Eastern

More information

Lifestyle and health status of children and youth

Lifestyle and health status of children and youth Surmach Probl Hig M, Epidemiol Piecewicz-Szczęsna 2011, 92(4): H. 753-759 Lifestyle and health status of children and youth 753 Lifestyle and health status of children and youth Styl życia i stan zdrowia

More information

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИКУМ

More information

Determination of antimony in gunshot residues (GSR) by electrothermal atomic absorption spectrometry

Determination of antimony in gunshot residues (GSR) by electrothermal atomic absorption spectrometry Bulgarian Chemical Communications, Volume 41, Number 4 (pp. 404 408) 2009 404 Determination of antimony in gunshot residues (GSR) by electrothermal atomic absorption spectrometry N. F. Fidan 1, B. İzgi

More information

Copyright Mondo in Cammino-ProgettoHumus per concessione di Y.Bandazhevsky - USO CONSENTITO CITANDO LA FONTE

Copyright Mondo in Cammino-ProgettoHumus per concessione di Y.Bandazhevsky - USO CONSENTITO CITANDO LA FONTE Ecological situation, population problem and the health of people in Belarus and neighboring countries including EU Member States. International Scientific Research Centre Ecology and Health" Prof. Yury

More information

Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions

Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Number 4 (pp. 466 473) 2013 Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions L. T. Dimowa

More information

АРХИТЕКТУРА НА ОРНАМЕНТИ ИНСПИРАЦИЈА ЗА СОВРЕМЕН ЕНТЕРИЕР

АРХИТЕКТУРА НА ОРНАМЕНТИ ИНСПИРАЦИЈА ЗА СОВРЕМЕН ЕНТЕРИЕР АРХИТЕКТУРА НА ОРНАМЕНТИ ИНСПИРАЦИЈА ЗА СОВРЕМЕН ЕНТЕРИЕР доц. д-р Катерина Деспот*, доц. д-р Васка Сандева*, Калиопи Босиланова, *Университет Гоце Делчев Штип, Р.Македония Резюме Архитектура на орнаменти

More information

Electronic security and communication systems. Catalogue

Electronic security and communication systems. Catalogue Electronic security and communication systems Catalogue 008 About the company Multi-user door phone systems Door panels Series DP00 Series DP00 Series DP0 Technical characteristics of door panels Single-user

More information

Scale Models Series EVLplus. EVLplus xx BТ3. EVLplus xx BМ6

Scale Models Series EVLplus. EVLplus xx BТ3. EVLplus xx BМ6 Table of Contents Page Elicom Electronic Ltd. Electronic Scales E V Lplus Models T and M User s Manual 1. Warranty card... 3 2. Brief description... 4 3. Main functions... 4 4. Technical data... 4 5. Scale

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information