ภาพท ๐๐๓ ประต ระบายน าเป ยะ ภาพท ๐๐๔ ประต ระบายน าบางล ก พ ก ดUTM (๙๒๕๕๑๔N,๖๒๓๖๕๗E) พ ก ดUTM (๙๒๔๙๗๐N, ๖๒๕๖๙๗E)

Size: px
Start display at page:

Download "ภาพท ๐๐๓ ประต ระบายน าเป ยะ ภาพท ๐๐๔ ประต ระบายน าบางล ก พ ก ดUTM (๙๒๕๕๑๔N,๖๒๓๖๕๗E) พ ก ดUTM (๙๒๔๙๗๐N, ๖๒๕๖๙๗E)"

Transcription

1 ภาพท ๐๐๑ ประต ระบายน าอ ทกว ภาชประส ทธ พ ก ดUTM (๙๑๙๖๘๗N, ๖๓๒๗๑๐E) ภาพท ๐๐๒ ประต ระบายน าส ข ม พ ก ดUTM (๙๒๒๒๙๐N,๖๓๐๔๖๙E) ภาพท ๐๐๓ ประต ระบายน าเป ยะ ภาพท ๐๐๔ ประต ระบายน าบางล ก พ ก ดUTM (๙๒๕๕๑๔N,๖๒๓๖๕๗E) พ ก ดUTM (๙๒๔๙๗๐N, ๖๒๕๖๙๗E) ภาพท ๐๐๕ ประต ระบายน าบางจาก ภาพท ๐๐๖ ประต ระบายน าเส อห ง พ ก ดUTM (๙๒๑๕๒๘N, ๖๑๘๑๔๖E) พ ก ดUTM (๙๐๖๒๘๐N, ๖๓๖๗๑๔E)

2 ภาพท ๐๐๗ ประต ระบายน าหน าโกฎ ภาพท ๐๐๘ ประต ระบายน าบางไทร พ ก ดUTM (๙๑๑๐๐๗N, ๖๔๐๕๑๘E) พ ก ดUTM (๙๑๓๕๒๘N, ๖๓๐๖๘๖E) ภาพท ๐๐๙ ประต ระบายน าเช ยรใหญ ภาพท ๐๑๐ ประต ระบายน าฉ กเฉ น พ ก ดUTM (๙๐๓๔๐๐N, ๖๒๕๓๘๒E) พ ก ดUTM (๙๑๙๖๐๐N, ๖๓๔๓๐๐E) ภาพท ๐๑๑ ประต ระบายน าคลองล ด ภาพท ๐๑๒ ประต ระบายน าท าพญา พ ก ดUTM (๙๑๙๘๐๐N, ๖๓๔๒๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๔๙๐๐N, ๖๓๗๘๐๐E)

3 ภาพท ๐๑๓ ประต ระบายน าคลองฆ อง ภาพท ๐๑๔ ทรบ.หอยราก พ ก ดUTM (๙๙๓๑๐๐N, ๖๒๓๐๐๐E) พ ก ดUTM (๙๒๑๔๓๗N, ๖๓๑๗๕๘E) ภาพท ๐๑๕ ทรบ.บางน ย ภาพท ๐๑๖ ทรบ.ศร สมบ รณ พ ก ดUTM (๙๒๑๔๐๕N, ๖๓๑๕๙๘E) พ ก ดUTM (๙๑๘๒๐๐N, ๖๒๘๒๓๗E) ภาพท ๐๑๗ ทรบ.บางป ภาพท ๐๑๘ ทรบ.ห ล อง พ ก ดUTM (๙๑๙๔๖๙N, ๖๓๒๐๖๑E) พ ก ดUTM (๙๒๐๐๔๘N,๖๓๑๘๔๐E)

4 ภาพท ๐๑๙ ทรบ.สองพ น อง ภาพท ๐๒๐ ทรบ.ปากตรง พ ก ดUTM (๙๑๘๐๗๕N, ๖๓๑๕๐๘E) พ ก ดUTM (๙๑๖๕๑๘N, ๖๓๐๕๓๖E) ภาพท ๐๒๑ ทรบ.บางขาม ภาพท ๐๒๒ ทรบ.บางปอ พ ก ดUTM (๙๒๔๙๕๙N, ๖๑๙๗๙๖E) พ ก ดUTM ๙๒๕๗๔๓N, ๖๒๐๐๒๕E) ภาพท ๐๒๓ ทรบ.บางขลบ ภาพท ๐๒๔ ทรบ.บ านห วเน น พ ก ดUTM (๙๒๖๓๐๑N, ๖๒๐๐๒๐E) พ ก ดUTM ( ๙๒๗๒๑๕N, ๖๒๐๓๑๕E)

5 ภาพท ๐๒๕ ทรบ.บางเน ยน ภาพท ๐๒๖ ทรบ.แสงว มาน พ ก ดUTM (๙๒๓๙๑๕N, ๖๑๙๐๖๑E) พ ก ดUTM ( ๙๒๘๓๓๖N, ๖๒๐๕๘๕E) ภาพท ๐๒๗ ทรบ.แหลมป ภาพท ๐๒๘ ทรบ.บางผ ง พ ก ดUTM (๙๒๓๖๑๑N, ๖๒๗๘๕๕E) พ ก ดUTM (๙๒๓๒๘๘N, ๖๒๙๔๙๖E) ภาพท ๐๒๙ ทรบ.บางล ก ภาพท ๐๓๐ ทรบ.คลองควาย พ ก ดUTM (๙๒๔๙๗๐N, ๖๒๕๖๙๗E) พ ก ดUTM (๙๒๒๓๑๔N, ๖๒๗๗๕๒E)

6 ภาพท ๐๓๑ ทรบ.ปากคลองสาย ๓R MC๑ ภาพท ๐๓๒ ทรบ.ปากคลองสาย ๖R MC๑ พ ก ดUTM (๘๙๘๙๙๓N, ๖๒๐๓๐๕E) พ ก ดUTM (๙๐๑๘๖๕N, ๖๑๖๙๖๘E) ภาพท ๐๓๓ ทรบ.ปากคลองสาย ๑R MC๑ ภาพท ๐๓๔ ทรบ.ปากคลองสาย ๒R MC๑ พ ก ดUTM (๘๙๗๗๖๐N, ๖๒๒๓๔๕E) พ ก ดUTM (๘๙๘๒๗๕N, ๖๒๑๖๐๒E) ภาพท ๐๓๕ ทรบ.ปากคลองสาย ๓-๑R MC๑ ภาพท ๐๓๖ ทรบ.ปากคลองสาย ๔R MC๑ พ ก ดUTM (๘๙๙๖๑๗N, ๖๑๙๓๑๐E) พ ก ดUTM (๘๙๙๘๗๘N, ๖๑๘๙๘๐E)

7 ภาพท ๐๓๗ ทรบ.ปากคลองสาย ๕R MC๑ ภาพท ๐๓๘ ทรบ.ปากคลองสาย ๗R MC๑ พ ก ดUTM (๙๐๐๗๕๑N, ๖๑๗๙๖๐E) พ ก ดUTM (๙๐๒๙๘๘N, ๖๑๖๑๐๐E) ภาพท ๐๓๙ ทรบ.คลองบ านเน น ภาพท ๐๔๐ ทรบ.คลองบางขร ด พ ก ดUTM (๙๐๖๖๒๖N, ๖๓๓๗๖๐E) พ ก ดUTM (๙๐๖๒๔๒N, ๖๓๐๒๑๗E) ภาพท ๐๔๑ ทรบ.คลองบางขวาง ภาพท ๐๔๒ ทรบ.คลองบางแก ว พ ก ดUTM (๘๙๙๕๓๓N, ๖๒๖๕๗๔E) พ ก ดUTM (๘๙๙๑๓๐N, ๖๒๖๗๕๔E)

8 ภาพท ๐๔๓ ทรบ.คลองห วล าภ ภาพท ๐๔๔ ทรบ.คลองท าเสาร พ ก ดUTM (๘๙๐๗๓๓N, ๖๔๑๘๙๓E) พ ก ดUTM (๘๙๕๒๓๓N, ๖๔๐๐๕๙E) ภาพท ๐๔๕ ทรบ.คลองสระนอก-คลองเขต ภาพท ๐๔๖ ทรบ.คลองบางพ ด พ ก ดUTM (๘๙๘๖๗๐N, ๖๓๙๓๔๕E) พ ก ดUTM ( ๘๙๙๐๕๘N, ๖๓๙๔๓๐E) ภาพท ๐๔๗ ทรบ.คลองบางเส อ ภาพท ๐๔๘ ทรบ.คลองพ ทธส มา ๒ พ ก ดUTM (๘๙๙๘๒๔N, ๖๓๙๖๔๓E) พ ก ดUTM (๘๙๗๓๖๔N, ๖๓๗๔๔๗E)

9 ภาพท ๐๔๙ ทรบ.คลองบางนบ ภาพท ๐๕๐ ทรบ.คลองหนองช มเห ด พ ก ดUTM (๘๙๗๓๒๒N, ๖๓๗๔๗๑E) พ ก ดUTM (๘๙๘๕๔๗N, ๖๓๗๙๒๑E) ภาพท ๐๕๑ ทรบ.คลองพ ทธส มา ๑ ภาพท ๐๕๒ ทรบ.คลองเส อห ง พ ก ดUTM (๙๐๑๐๑๒N, ๖๓๗๘๒๓E) พ ก ดUTM (๙๐๓๙๕๘N, ๖๓๘๓๖๐E) ภาพท ๐๕๓ ทรบ.คลองดอนโพรง ภาพท ๐๕๔ ทรบ.คลองมาบขวาง พ ก ดUTM (๙๑๐๘๗๐N, ๖๓๖๒๓๖E) พ ก ดUTM (๙๐๗๐๔๓N, ๖๓๘๒๒๘E)

10 ภาพท ๐๕๕ ทรบ.คลองบางค าเสก ภาพท ๐๕๖ ทรบ.คลองท าเสร ม พ ก ดUTM (๙๐๖๘๓๒N, ๖๓๗๐๔๑E) พ ก ดUTM (๙๐๓๒๑๙N, ๖๓๖๑๕๑E) ภาพท ๐๕๗ ทรบ.คลองเถ ยะ ภาพท ๐๕๘ ทรบ.บางตะพง พ ก ดUTM (๙๐๐๓๗๐N, ๖๓๒๖๐๖E) พ ก ดUTM (๙๐๙๑๙๗N, ๖๓๐๘๓๓E) ภาพท ๐๕๙ ทรบ.บางโคกว ว ภาพท ๐๖๐ ทรบ.บางว น พ ก ดUTM (๙๐๙๐๖๒N, ๖๒๘๒๓๘E) พ ก ดUTM (๙๑๐๑๕๒N, ๖๒๙๕๘๘E)

11 ภาพท ๐๖๑ ทรบ.บางไทรน อย ภาพท ๐๖๒ ทรบ.บางพระ พ ก ดUTM (๙๑๒๒๙๔N, ๖๒๙๖๒๑E) พ ก ดUTM (๙๐๔๑๓๐N, ๖๒๗๑๘๒E) ภาพท ๐๖๓ ทรบ.บางเหลง ภาพท ๐๖๔ ทรบ.คลองขวาง พ ก ดUTM (๘๙๘๘๙๙N, ๖๒๓๙๗๔E) พ ก ดUTM (๘๙๗๑๙๑N, ๖๒๒๙๒๕E) ภาพท ๐๖๕ ทรบ.ท าพญา ภาพท ๐๖๖ ทรบ.คลองเพ ง พ ก ดUTM (๙๑๙๑๐๐N, ๖๓๓๔๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๕๗๐๐N, ๖๓๑๘๐๐E)

12 ภาพท ๐๖๗ ทรบ.คลองบางโด ภาพท ๐๖๘ ทรบ.บางไทรปก พ ก ดUTM (๙๑๕๑๐๐N, ๖๓๒๑๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๒๔๐๐N, ๖๓๒๙๐๐E) ภาพท ๐๖๙ ทรบ.บางด ภาพท ๐๗๐ ทรบ.ดอนโพรง พ ก ดUTM (๙๑๐๘๐๐N, ๖๓๒๒๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๐๙๐๐N, ๖๓๖๒๐๐E) ภาพท ๐๗๑ ทรบ.บางไทรปก ภาพท ๐๗๒ ทรบ.ท าเข นอน พ ก ดUTM (๙๑๒๓๐๐N, ๖๓๖๓๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๖๗๐๐N, ๖๓๖๘๐๐E)

13 ภาพท ๐๗๓ ทรบ.บางแรด ภาพท ๐๗๔ ทรบ.ฝ งซ ายคลองฉ กเฉ น กม.๓+๙๓๐ พ ก ดUTM (๙๑๘๒๐๐N, ๖๓๕๖๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๙๖๐๐N, ๖๓๔๘๐๐E) ภาพท ๐๗๕ ทรบ.ฝ งซ ายคลองฉ กเฉ น กม.๓+๖๗๑ ภาพท ๐๗๖ ทรบ.ฝ งซ ายคลองฉ กเฉ น กม.๓+๒๑๐ พ ก ดUTM (๙๑๙๗๐๐N, ๖๓๔๙๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๙๘๐๐N, ๖๓๖๓๐๐E) ภาพท ๐๗๗ ทรบ.ฝ งซ ายคลองฉ กเฉ น กม.๒.๗๒๓ ภาพท ๐๗๘ ทรบ.ฝ งซ ายคลองฉ กเฉ น กม.๒.๒๗๑ พ ก ดUTM (๙๑๙๙๐๐N, ๖๓๖๘๐๐E) พ ก ดUTM (๙๒๐๑๐๐N, ๖๓๗๒๐๐E)

14 ภาพท ๐๗๙ ทรบ.ฝ งขวาคลองฉ กเฉ น กม.๒.๔๕๓ ภาพท ๐๘๐ ทรบ.ฝ งขวาคลองฉ กเฉ น กม.๓.๑๐๖ พ ก ดUTM (๙๑๙๘๐๐N, ๖๓๗๐๐๐E) พ ก ดUTM (๙๑๙๗๐๐N, ๖๓๖๔๐๐E) ภาพท ๐๘๑ ทรบ.ฝ งขวาคลองฉ กเฉ น กม.๔.๗๕๐ พ ก ดUTM (๙๑๙๗๐๐N, ๖๓๔๘๐๐E)

รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7

รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7 ช มพวงศ กษา 001 1 ท าลาด 003 1 ไทยร ฐว ทยา 82(โคกตองฯ) 004 1 โนนข ยสาม คค 005 1 โนนต ม(ร ฐราษฎร ร งสรรค ) 006 1 บ านขามข นร ม(ประชาสาม คค ) 007 1 บ านโคกเพชร 008 1 บ านโคกห นช าง 009 1 บ านดงบ ง(สว างว

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

More information

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล งม ท งหมด 14 รายงาน ด งน ค อ รายงานการร บว สด เข าคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก/จ ายส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส โครงการ ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส ก จกรรมหล กท 1 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ก จกรรมท 1.1 พ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน แนวทางท 1 ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซม บ าร งร กษา ถนน สะพาน ท อระบายน า เข อน เป าหมาย งบประมาณและท มา

More information

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล ว น / เด อน / ป เวลา ว ชา 3 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. คณ ตศาสตร 10.00 11.00 น. 4 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. ภาษาไทย 10.00 11.00 น. ศ ลปะ 5 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น.

More information

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท 4410281 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน146 4410279 ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น

ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 41 1. โครงการจ ดหาเคร องม อ เคร องใช สาหร บงานป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย จ ดซ อเคร

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

พ นท ช มชนเศรษฐก จของเม องแพร ท ได ร บการป องก นน ำท วม

พ นท ช มชนเศรษฐก จของเม องแพร ท ได ร บการป องก นน ำท วม พ นท ช มชนเศรษฐก จของเม องแพร ท ได ร บการป องก นน ำท วม สำน กสน บสน นและพ ฒนาตามผ งเม อง สำน กงานโยธาธ การและผ งเม องจ งหว ดแพร และเทศบาลเม องแพร จ งหว ดแพร ม ล กษณะภ ม ประเทศเป นท ราบ ระหว างห บเขา โดยม

More information

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558)

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) ช อโครงการ ::. กล มงาน/กล มสาระ ::.. กล มบร หาร ::... ก จกรรมตามโครงการ 1. ก จกรรมท ดาเน นการเสร จส นแล

More information

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป.1-3 1 ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง 85 1 2 บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น 78 2 3 ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น 73 3 4 สายม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเด นการประเม น - เช งปร มาณ - เช งค ณภาพ 2. เกณฑ การประเม น/ต วช ว ด 3. การให น าหน ก/ แบบประเม นผลการปฎ บ ต งานเจ าหน าท สหกรณ... จ าก ด การประเม นเจ าหน าท

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 1. งานร งว ดวงรอบ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. กาหนดหม ดวงรอบได เหมาะสมก บพ นท (10 คะแนน) 2 4 6 8 10 2. การบ นท กข อม ลลงสม ดสนามได เหมาะสม (15

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการจ างงานเร งด วนและพ ฒนาท กษะฝ ม อ เพ อบรรเทาความเด อดร อนด านอาช พ ป งบประมาณ พ.ศ

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการจ างงานเร งด วนและพ ฒนาท กษะฝ ม อ เพ อบรรเทาความเด อดร อนด านอาช พ ป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลการด าเน นงาน โครงการจ างงานเร งด วนและพ ฒนาท กษะฝ ม อ เพ อบรรเทาความเด อดร อนด านอาช พ ป งบประมาณ พ.ศ. 2554 จ งหว ดตร ง ส าน กงานแรงงานจ งหว ดตร ง โทรศ พท 0 7521 7254-5 โทรสาร 0 7521 7254 E-mail.

More information

แบบรายงาน ผลการด าเน นงาน กศน. ต าบล ป 2556 ส าน กงาน กศน. จ งหว ดสม ทรสาคร

แบบรายงาน ผลการด าเน นงาน กศน. ต าบล ป 2556 ส าน กงาน กศน. จ งหว ดสม ทรสาคร แบบรายงาน ผลการด าเน นงาน กศน. ต าบล ป 2556 ส าน กงาน กศน. จ งหว ดสม ทรสาคร การด าเน นงานตามนโยบายเร งด วน 1. ส าน กงาน กศน. จ งหว ด/กศน. อ าเภอ - ยกระด บการศ กษาประชาชนให จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท

More information

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล การบาร งร กษาแปลงสารวจถาวรเพ อศ กษาพล ว ทยาเขตกาญจนบ ร 567,800 314,000 1) อย ภายใต โครงการ"การศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ

รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน ท รายช อเร อนจ า/ท ณฑสถาน ต องข ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) รวม ร อยละ (9) 1 2 3 4 5 6 7

More information