05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย"

Transcription

1 1/9 ประกาศการไฟฟ านครหลวง เร อง ประกาศผ ม ส ทธ เข าสอบ เลขประจ าต วสอบ และห องสอบ 5. ค ณว ฒ ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย ต าแหน ง น กฝ กอบรม นางสาว จรรยาร กษ โพธ พ จารณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ธาร ณ กฤษฎาพรอน นท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ ฉ ตร ล กขะไชย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชากร คงแก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต ว าท ร อยตร หญ ง รจนา พระจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปรมาภรณ เน ยมก ลร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ช ชญา เตชะร กษ พงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ดน ชภ ทร ว องส งสาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พโยมร ตน โรจนากาศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต จ.ต. ดน ย สวนทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว แขนภา ร ตนะเหล ยม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส วด อร ญญ ก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ม ลล กา ม ดด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐ ต ว ฒน ปรางค ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ว รย ทธ อ ท มทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ คสก ณา ช ศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จต พร บ เก ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อร ชช ไร นาก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วล ภรณ จงแก วว ฒนา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภพธร ส ขว ฒนา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว น สาร ตน รอดฉ ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วราภรณ วนาวงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต

2 2/ นาย ชญพ นธ พ มสงวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ เดช บ ณฑ ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฉ ตรช ย ย ทธการ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เณร กา อน นตพฤทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สน นท แจ มประเสร ฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชลลดา จ ตอนงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรพงศ แสงผ ด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ฐ ฌาญ พ ฒณ ส งข สก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ กร ด แท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภาคภ ม บ วต ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เคร อมาศ ชาวไร เง น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ฒนวงศ ไพบ ลย พาน ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร เยศ ส องไพโรจน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ช าน ญ ส ขศร นาค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณฑ ตา ณ ล าพ น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ราณ เกษมร ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ชน นพ ฒน ค านวนส งห 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรช น ภา อร สรก ลธร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ ช ย ช ยเช งฤทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรรณว ทย อ ยะเสถ ยร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ฉ ตรชน ตร พ บ ลย สว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ รพร จ นตวง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ล นดา ม งชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ตราพร ส ทธ เชนทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชา ม นจ นดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พลอยราน ฉ มพาล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ ทธ หมอกบ ญเร อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธนว ฒน ว ร ตยาภรณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ตต ค ณ จ ตยาน นท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สมชาย สว างจ ตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วร นทร ท พย สายสาระ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ชท ว ฏ สายสาระ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพรรษ ภ กฤษณา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปราณธ ร ร งแก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ยส ทธ ต นธนาศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว โชษ ตา ปฐมาภรณ ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต

3 3/ นางสาว จ ฑามาศ อ น จา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ฑาร ตน ช างเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สาร ณ ช างเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรนาท สามารถ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ฏฐ ยา อ อนละม ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ทธ ธ รา ส ร ยโชต สหช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชล ฏฐา พรหมประเสร ฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ลล ตา อ ตร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรประภา ใจมล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ร ภรณ อร ญวาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง น นท ณภ ส ศ ลค ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สน นท จ ตต จร งลาภ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรส ฎา โพทะยะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรท ย ส ขใส 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธาราวรรณ อ อนโพธ ชา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ ทรพงศ ไชยโชค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ ษา พรรณเภร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ ทราพรรณ วงษ ป น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ตต มา ช านาญเพชร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปร มพณ ฐ บ ญทว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว รญา พวงศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว คน งน จ ไชยชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปานกมล ทร พยสาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชนกพร ด มาก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธน ษฐา ร ตนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส น สา คงทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐาปกรณ ม เดช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ต ลยา ไชยมาโย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ม ลล กา บ วจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ว ชชา ร กษศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว รว ษดา ส ขสว าง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก งกาญจน จ อยเจ อ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วช ระ ทองอย คง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย คต พจน พจนาคม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ฒน นร ร กษ ตาบ ษฎ กานต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ร ธร พรนวม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต

4 4/ นางสาว อมรร ตน โล ห ข นพรหม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ญาดา ไกรนรา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ คเดช ทองธรรมชาต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เปรมพงศ พ ลพ ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธว ลร ตน ภ มมาลา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รศ กด ส นประกอบ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ร จ ภาส ประชาท ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว น าท พย กอน นทา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วช รพงศ น มพา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพ ชนก ม วงย ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ระณ ฐ อาย ย น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กน ษฐา ต นโพธ ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปารม บ ญมาเล ศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เบญจมาศ บร บ รณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เอกว ทย เลาะว ถ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ขกมล ประส ทธ ร ฐส นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส คคเมธ แสงทรงศ ลป 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ต วนเปาซ ก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อภ รด ด ษร ยะก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ตต พงศ ฤท ยเก ยรต เกษม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก ญวรา โภชน อ ดม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ยน ช เกษเบ ญฤทธ ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เบญจวรรณ เล ศห ตถก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย นาว น บ ญศ ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นฤมล ซามงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นโลบล ช จรรยา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส นต พงศ แสงเด อน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ สร ศศ ร ห ดจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ จฉร ยะ เหล อมพล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ลยกร ร ญช ดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กน ษฐา ภ กด ว ฒ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว แวน รฮายาต อ สาเฮาะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธ ญท ต พลส งเน น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วน ภาพร พรมส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อน ก ล ส ขล น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรรณวร นทร ถาวรวงศ สก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต

5 5/ นางสาว พ สตร ธ ดา ส นทรธ ารงส น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สหน นท โนร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส จ ตรา หน นท ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ นจ รา ไชยาพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต ส บเอก ประท ป บ วหลวง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ ญมณ ว ฒนร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต เร ออากาศโทหญ งวน ดา จ ตรว มลร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชรา พ งคล าย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จาร ภ ทร ม งคลส ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง จ ฑาร ตน เกษศ ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ รยา เดชะค าภ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย รพ พ ฒน โกศลช ต เดช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ ทร ยา ไชยชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ กษราภ ค เคร อส วรรณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อาภาภรณ อาภาประส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อานนท หอมจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สม หท ย ท มก า 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ทศพล ศร จ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วส นต รอดคง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ระดา จ ยธรรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธน ญช ย ศร ท นดร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นร ศรา อร ณเมฆ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ฒนะ ช พ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วราภรณ ตต ยร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพร ม คลา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพ พ ชชา กฤษดาว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กฤตยา ฉวาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เจษฎา ค าตา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว จ ตรา อ องพ ท กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มลพร มณ อ อน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธรรมพร ด ปล ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ดาร ตน อ งกาบศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ย ร โกะ ส นทว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชรา นาร มนต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว รวรรณ อ าพ นแสง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เร อนทอง ส ขสมบ รณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต

6 6/ นางสาว พรรณศมน ค าสวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ปาร ฉ ตร ธเนศก ณฑ บวร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เกร ยงไกร ศร แสงเอก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร ญญา ช มณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ฉ ตรท พย วงค าสอน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เนต น ย ไกรลาสบวร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญาวด กงบ ราณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรหท ย อ อนแสง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ยะว ฒน ว ร ยะส นทราพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ ร นทร ว บ ลเตโชก ตต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศร ณยา ม สอ ด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เยาวล กษณ ศร นาม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก ญญ ฐญาณ ธรรมรงค ว ทย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ทรรศศ กา ป อมใหญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ศราย ทธ ส ท ศน ณ อย ธยา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ฐพล ม มารยาตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปานหท ย ส ขจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ภาวรรณ รองวงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว หน กาญจน บ วบาน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ประกายดารา คล ายเพชร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พจวรรณ ดงยาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มนฤด เส อแผ ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ณพร ศ ร ส ขไพบ ลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ต ยา ศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณปภา พรหมข ต แก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ฒนา อ อนเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญ ภ สสร ส ค นธพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อนงค นารถ บ ญเร อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ดาร ตน เกษ สม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สฤษธ ช ย บ ญช วย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พชร จ นทร ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต ว าท รต. ก ตต พงษ บ ญช น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต พ.จ.อ. ภ ภวะ ส าเร จผล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จงไท เพ งแข 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภาณ ภาค ปอเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธน ยา เยาด า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต

7 7/ นางสาว ป ยวรรณ ว ไลพ ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธนดล จ ตปองธรรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว นเพ ญ สภาพพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปณ ชญา บ ญ-หลง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธ ระพ ทธ พ มพ หน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ภาดา ร ตนสมาหาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รศ กด ร ตนม งส งค 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อร สรา อ นทรข นทศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย มานะศ ลป ศรทนงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สมภพ ช มาร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ขชาต เสถ ยรคงคา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กฤตต ยา ป จจ สานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ลภ สรดา น าเย อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กมลชนก ทองส ข 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ ช ต จ ตช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปาร ชาต เป นวงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ญญา ส นวรพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย คณ ศร บ ญทว ว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชญาน ษฐ ล มสก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ณญาดา วรรณบ ษปว ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กรวรรณ เวชชาน เคราะห 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ วภา จ ระธนะว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ร นาฏ ศร ธรรมมา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ชร นทร ป ญจธนศ กด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ว ฒ น นท อ คละ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เอมอมร ขอพรกลาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ จฉรา ร กพงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สว ภ เผ าพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย กฤดา เกต ท ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พน ดา สว สด นะท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เสาวณ ย วงค สว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ศม ย สารการ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชมพรรณ ศร งาม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ณฑ ต ยา เกร ยงไกรช ยพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นวพ ร หอมหวล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญ ส น ก ลพรหมสโร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต

8 8/ นางสาว ส ชาดา ส วรรณน คม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย นพร จ พ ธานรดาก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สราว ธ ม งม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ พล ช มประด ษฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ รดา ควรเอ ยม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เฉล มเก ยรต วาณ ชย ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ฐว ฒ ส วรรณเทน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กมลชนก เฑ ยรเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เจนจ รา มากธนะร ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธนวรรณษร ชมภ ม ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ มะ ทองเน อห า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ราร ตน บ ญถนอม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพ กตร ล กษณาน พงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ าพล ว บ ลย ศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพรรณ บ วทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รว ฒ เก ยรต พจนจ นดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ทธ พ นธ โรจนประภายนต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชลช น ยอดหาญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ชญา ก าจรก ตต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เพ ญศ ร ดวงศร แก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อธ ษพงศ วรช นา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ ว มล แสนพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ น นท ใยประย ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศน วจะเศาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว หน งฤท ย ศ ร โชคช ยสก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรณ ชา จ นทร เปรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นพปภา ย ญญะส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อภ ณ ฏฐ ทร พย มาก 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรณกนก พ ทธร งษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐ ตว ฒน จ ตต แจ ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ปราง ช พ น จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อาร ยะ ทรงร ตนานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว จนาร ตน สาน การ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณรรฐก ล ทองแก วไพบ ลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ย คลร ตน เพ ญญาไลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จ กร ฐ จ นทร คงช วย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต

9 9/ นาย ว ทว ส ไกรสว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชณ ตา พลาช วะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชากร หน นทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณภ ทร วร ญญ พ นธ น กร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ญน ดา เจร ญจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรย พา อ นช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชชาภ ทร พาน ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย กฤษณะ ส ขสมจ ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรวรรณ บ ญทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส น ษา บรรเท งจ ตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ศ กด ส ทธ ไม ล าดวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ระว ฒน เท ยนทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ผกายวรรณ ศร หมาด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศยามล อ นท ยศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สงวนล กษณ แซ เง า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ รญา กองท พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ฐวด ศ ร ประสมทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กชพร เจตน ว ร ยานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภคว ต พรหมเพ ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พฤฒ จ นทรเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร ญญา นฤประชา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402 1 1800000001 นาย โชคด ม นคง 2 1800000002 นาย จ กรพล อ ชยาว โรจน 3 1800000003 นาย พ พ ฒนน นท ชวะโรจน 4 1800000004 นาย ส ทธ พงษ พลอยเสง ยมพงษ 5 1800000005 นาย อมรเทพ ส บสาย 6 1800000006 นางสาว ณ ชากร คงแก*ว

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป ล าด บ รห สน ส ต ช อ - สก ล สาขาว ชา ลงช อ 1 52010916272 นางสาวส วรรณา น ตไธสง การบร หารการเง น 2 50010914252 นางสาวว ไลพร นนทะภา

More information

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร 1 ผ สอน อ.เมธ พ ก ลทอง ผ สอน ผศ.ณ ฐพงศ ช ท ย ผ สอน อ.ช ยอน นต ม นคง กล มเร ยนท 1 ผ สอน ผศ.ดร.ส ทธ พร บ ญส ง ช อห องเร ยน ศษ. 1401 2 ผ สอน ผศ.ณ ฏฐพงศ ช ท ย ผ สอน ดร.ธ ญภรณ เลาหะเพ ญแสง ผ สอน ดร.ต องล กษณ

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป (ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป ท รห สน กศ กษา ช อ - นามสก ล หม เร ยน ประเภทการก ย ม 1 533701250 นายอน ชา พรประส ทธ 14.13

More information

๑. คณะกรรมการอ านวยการ

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ค าส งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ท ๑๔๖/๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสร างบทเร ยน CAI ด วยโปรแกรม Macromedia Flash8 แก บ คลากรโรงเร ยนค พ ฒนาสหก จ (โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตและโรงเร

More information

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร ศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ม หน าท ร บผ ดชอบ ๑) เป นผ แทนกรมป าไม ในระด บจ งหว ด เพ อด าเน นการเก ยวก บการประสานงานด านป

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 324 คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและของบ คลากร 1 นางสาวส พ ตรา ช ยมณ อ20201 อ33101 อ30221 12 ห วหน ากล มสาระ,งานจ ดสอนแทน,งานวางอ ตรากาล งและตารางสอน,งานจ ด สอนเสร ม,งานประกวดแข งข นตอบป ญหา งานน

More information

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 -

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 - ก VPN (VoIP) VPN (VoIP) ก VPN ก VPN ก ก ก ก VPN (VoIP) ( ) ก ก ก ก ก *** ก ก *** 1. ก ก 8 ( ก VoIP) ก VoIP ก 4 ก (VoIP) 3. ก 4 ก (VoIP) ก ก กก ก ก 1. ก ก 8 3. ก 5521 5522 (VoIP) - VoIP ก ก *** ก ก ก ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

ผ ร บผ ดชอบ ระด บ 4 ระด บ 5 อาจารย วรางคนา โพธ ร กษ อาจารย สาวน นท มน ส หอมเพ ยร ระหว างร อยละ -5.99 ถ ง 5.99 ของเกณฑ มาตรฐาน

ผ ร บผ ดชอบ ระด บ 4 ระด บ 5 อาจารย วรางคนา โพธ ร กษ อาจารย สาวน นท มน ส หอมเพ ยร ระหว างร อยละ -5.99 ถ ง 5.99 ของเกณฑ มาตรฐาน และในการจ ดเก บเอกสารและจ ดท าเล มรายงานการประเม นตนเอง มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ประจ าป การศ กษา 2552 ต วบ งช องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ 1.1 ม การก าหนดปร ชญาหร อปณ ธาน

More information

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8 สร ปโครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8 การบ รณาการการจ ดการความร ส ช มชนและประชาคมอาเซ ยน (Integration of Knowledge Management

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ก จกรรม การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ แผนงาน บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร บผ ดชอบ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ใบเซ นช อเข าห องสอบปลายภาค...ว นท 4 พฤษภาคม เวลา ห องสอบ กระบวนว ชา ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2558 ตอน 004

ใบเซ นช อเข าห องสอบปลายภาค...ว นท 4 พฤษภาคม เวลา ห องสอบ กระบวนว ชา ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2558 ตอน 004 ...ว นท 4 พฤษภาคม 2559...เวลา 0800-1100...ห องสอบ 212... ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2558 ตอน 004 1 000004 580610351 รชน กร ช ยสมบ ต 2 000004 580610386 อาณ ฐต ญา ช ดชม 3 000004 580610413 จ กรพรรณ ข นต 4

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4.

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. 1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. นายพรช ย ไตรยราช ท นตแพทย 8 5. นายอ ศรา จร ญธรรม เภส ชกร 8 6. นางพวงท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554

แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554 ท แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554 ใบแทนใบเสร จร บเง น ช อ - สก ลผ บร จาค ท อย ในการจ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 ผ ร บผ ดชอบ : นางศ ร พร ก ศลวงศ นางกนกพร น ชอนงค นางสมกมล ตร งร ฐพ ทย นางสาววร ญญา ศร เดช และนางสาวปร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ ประกาศกรมการแพทย เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ เพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ----------------------------- ตามท ได ม ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น ลงว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๕ เร องร บสม ครบ คคลเพ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ณ หน วยสรรหา จ งหว ดอ ตรด ตถ ช อ - สก ล

ณ หน วยสรรหา จ งหว ดอ ตรด ตถ ช อ - สก ล 1 360000 000407 นาย ท ม ห ร ญสวรรค 2 080900 002777 นาย ธ ฆเนศ เหม องหม อ 3 360001 002811 นาย ส พจน ปาณสมบ รณ 4 320003 004680 นาย เสน ห จ นทร ร ศม 5 360001 004766 นาย ประสงค เช อส งห 6 120700 005151 นาย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110 และประเภทท วไป ตามมาตรฐานกาหนด ก.พ.อ.กาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เร อง มาตรฐานการจาแนกข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2552 เลข กองกลาง งานธ รการและสารบรรณ 1 003 นางนคร นทร หระพ ล 5460100006539 ศศ.บ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล การบาร งร กษาแปลงสารวจถาวรเพ อศ กษาพล ว ทยาเขตกาญจนบ ร 567,800 314,000 1) อย ภายใต โครงการ"การศ

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

More information

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย]

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท 17-19 ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

More information

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา แผนการสอน ว ชา การ ๑. ช อรายว ชา : การ ช อภาษาอ งกฤษ : Development Administration ๒. รห สว ชา : ๔๐๑ ๔๒๓ จานวนหน วยก ต : ๓ (๓-๐-๖) ๓. ผ บรรยาย : ดร, ฤทธ ช ย แกมนาค ศศบ.(ร ฐศาสตร ) MA(Pol.Sc.),Ph.D.(Soc.Sc.)

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระด บความสาเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ ดท าโดย องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า มกราคม 2558 สารบ ญ หน า องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต

More information

แบบทะเบ ยนประว ต คณะกรรมการประสานงานศ นย อปพร. องค การบร หารส วนตาบลโคกข หนอน

แบบทะเบ ยนประว ต คณะกรรมการประสานงานศ นย อปพร. องค การบร หารส วนตาบลโคกข หนอน 1) ส งก ดศ นย อปพร. จ งหว ด ชลบ ร ช อ นายเอกราช นามสก ล น งน ช อาย 41 ป เก ดว นท 23 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2514 2) ได ร บเล อกในตาแหน ง ประธานกรรมการ 3) อย บ านเลขท 4/2 หม ท 2 ตาบล โคกข หนอน อาเภอ พานทอง

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 งานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อ านวยการ ได จ ดอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003โดยม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในโรงเร ยน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information