05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย

Size: px
Start display at page:

Download "05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย"

Transcription

1 1/9 ประกาศการไฟฟ านครหลวง เร อง ประกาศผ ม ส ทธ เข าสอบ เลขประจ าต วสอบ และห องสอบ 5. ค ณว ฒ ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย ต าแหน ง น กฝ กอบรม นางสาว จรรยาร กษ โพธ พ จารณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ธาร ณ กฤษฎาพรอน นท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ ฉ ตร ล กขะไชย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชากร คงแก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต ว าท ร อยตร หญ ง รจนา พระจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปรมาภรณ เน ยมก ลร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ช ชญา เตชะร กษ พงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ดน ชภ ทร ว องส งสาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พโยมร ตน โรจนากาศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต จ.ต. ดน ย สวนทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว แขนภา ร ตนะเหล ยม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส วด อร ญญ ก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ม ลล กา ม ดด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐ ต ว ฒน ปรางค ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ว รย ทธ อ ท มทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ คสก ณา ช ศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จต พร บ เก ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อร ชช ไร นาก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วล ภรณ จงแก วว ฒนา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภพธร ส ขว ฒนา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว น สาร ตน รอดฉ ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วราภรณ วนาวงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต

2 2/ นาย ชญพ นธ พ มสงวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ เดช บ ณฑ ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฉ ตรช ย ย ทธการ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เณร กา อน นตพฤทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สน นท แจ มประเสร ฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชลลดา จ ตอนงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรพงศ แสงผ ด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ฐ ฌาญ พ ฒณ ส งข สก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ กร ด แท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภาคภ ม บ วต ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เคร อมาศ ชาวไร เง น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ฒนวงศ ไพบ ลย พาน ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร เยศ ส องไพโรจน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ช าน ญ ส ขศร นาค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณฑ ตา ณ ล าพ น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ราณ เกษมร ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ชน นพ ฒน ค านวนส งห 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรช น ภา อร สรก ลธร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง354 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ ช ย ช ยเช งฤทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรรณว ทย อ ยะเสถ ยร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ฉ ตรชน ตร พ บ ลย สว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ รพร จ นตวง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ล นดา ม งชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ตราพร ส ทธ เชนทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชา ม นจ นดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พลอยราน ฉ มพาล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ ทธ หมอกบ ญเร อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธนว ฒน ว ร ตยาภรณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ตต ค ณ จ ตยาน นท 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สมชาย สว างจ ตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วร นทร ท พย สายสาระ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ชท ว ฏ สายสาระ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพรรษ ภ กฤษณา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปราณธ ร ร งแก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ยส ทธ ต นธนาศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว โชษ ตา ปฐมาภรณ ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต

3 3/ นางสาว จ ฑามาศ อ น จา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ฑาร ตน ช างเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สาร ณ ช างเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วรนาท สามารถ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ฏฐ ยา อ อนละม ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ทธ ธ รา ส ร ยโชต สหช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชล ฏฐา พรหมประเสร ฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ลล ตา อ ตร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรประภา ใจมล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ร ภรณ อร ญวาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง น นท ณภ ส ศ ลค ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สน นท จ ตต จร งลาภ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรส ฎา โพทะยะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรท ย ส ขใส 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธาราวรรณ อ อนโพธ ชา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ ทรพงศ ไชยโชค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ ษา พรรณเภร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ ทราพรรณ วงษ ป น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ตต มา ช านาญเพชร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปร มพณ ฐ บ ญทว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว รญา พวงศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว คน งน จ ไชยชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง355 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปานกมล ทร พยสาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชนกพร ด มาก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธน ษฐา ร ตนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส น สา คงทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐาปกรณ ม เดช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ต ลยา ไชยมาโย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ม ลล กา บ วจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ว ชชา ร กษศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว รว ษดา ส ขสว าง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก งกาญจน จ อยเจ อ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วช ระ ทองอย คง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย คต พจน พจนาคม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ฒน นร ร กษ ตาบ ษฎ กานต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ร ธร พรนวม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต

4 4/ นางสาว อมรร ตน โล ห ข นพรหม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ญาดา ไกรนรา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ คเดช ทองธรรมชาต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เปรมพงศ พ ลพ ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธว ลร ตน ภ มมาลา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รศ กด ส นประกอบ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ร จ ภาส ประชาท ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว น าท พย กอน นทา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วช รพงศ น มพา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพ ชนก ม วงย ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ระณ ฐ อาย ย น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กน ษฐา ต นโพธ ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปารม บ ญมาเล ศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เบญจมาศ บร บ รณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เอกว ทย เลาะว ถ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ขกมล ประส ทธ ร ฐส นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส คคเมธ แสงทรงศ ลป 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ต วนเปาซ ก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อภ รด ด ษร ยะก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ตต พงศ ฤท ยเก ยรต เกษม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก ญวรา โภชน อ ดม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ยน ช เกษเบ ญฤทธ ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เบญจวรรณ เล ศห ตถก จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย นาว น บ ญศ ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นฤมล ซามงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นโลบล ช จรรยา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง356 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส นต พงศ แสงเด อน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ สร ศศ ร ห ดจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ จฉร ยะ เหล อมพล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ก ลยกร ร ญช ดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กน ษฐา ภ กด ว ฒ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว แวน รฮายาต อ สาเฮาะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธ ญท ต พลส งเน น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วน ภาพร พรมส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อน ก ล ส ขล น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรรณวร นทร ถาวรวงศ สก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต

5 5/ นางสาว พ สตร ธ ดา ส นทรธ ารงส น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สหน นท โนร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส จ ตรา หน นท ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ นจ รา ไชยาพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต ส บเอก ประท ป บ วหลวง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ ญมณ ว ฒนร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต เร ออากาศโทหญ งวน ดา จ ตรว มลร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชรา พ งคล าย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จาร ภ ทร ม งคลส ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง จ ฑาร ตน เกษศ ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ รยา เดชะค าภ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย รพ พ ฒน โกศลช ต เดช 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ภ ทร ยา ไชยชนะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ กษราภ ค เคร อส วรรณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อาภาภรณ อาภาประส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อานนท หอมจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สม หท ย ท มก า 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ทศพล ศร จ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย วส นต รอดคง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ ระดา จ ยธรรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธน ญช ย ศร ท นดร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นร ศรา อร ณเมฆ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ฒนะ ช พ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วราภรณ ตต ยร ตน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพร ม คลา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มพ พ ชชา กฤษดาว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กฤตยา ฉวาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เจษฎา ค าตา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว จ ตรา อ องพ ท กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ มลพร มณ อ อน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง357 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธรรมพร ด ปล ม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ดาร ตน อ งกาบศร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ย ร โกะ ส นทว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชรา นาร มนต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว รวรรณ อ าพ นแสง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เร อนทอง ส ขสมบ รณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต

6 6/ นางสาว พรรณศมน ค าสวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ปาร ฉ ตร ธเนศก ณฑ บวร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เกร ยงไกร ศร แสงเอก 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร ญญา ช มณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ฉ ตรท พย วงค าสอน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เนต น ย ไกรลาสบวร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญาวด กงบ ราณ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อรหท ย อ อนแสง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ยะว ฒน ว ร ยะส นทราพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ ร นทร ว บ ลเตโชก ตต 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศร ณยา ม สอ ด 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เยาวล กษณ ศร นาม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ก ญญ ฐญาณ ธรรมรงค ว ทย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ทรรศศ กา ป อมใหญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ศราย ทธ ส ท ศน ณ อย ธยา 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ฐพล ม มารยาตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปานหท ย ส ขจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ภาวรรณ รองวงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว หน กาญจน บ วบาน 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ประกายดารา คล ายเพชร 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พจวรรณ ดงยาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มนฤด เส อแผ ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ณพร ศ ร ส ขไพบ ลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ต ยา ศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณปภา พรหมข ต แก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ฒนา อ อนเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญ ภ สสร ส ค นธพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อนงค นารถ บ ญเร อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ดาร ตน เกษ สม 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สฤษธ ช ย บ ญช วย 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พชร จ นทร ทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต ว าท รต. ก ตต พงษ บ ญช น 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต พ.จ.อ. ภ ภวะ ส าเร จผล 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จงไท เพ งแข 27 ม.ย อาคาร5 ช น3 ห อง358 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภาณ ภาค ปอเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธน ยา เยาด า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต

7 7/ นางสาว ป ยวรรณ ว ไลพ ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธนดล จ ตปองธรรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว นเพ ญ สภาพพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปณ ชญา บ ญ-หลง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ธ ระพ ทธ พ มพ หน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ภาดา ร ตนสมาหาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รศ กด ร ตนม งส งค 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อร สรา อ นทรข นทศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย มานะศ ลป ศรทนงค 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สมภพ ช มาร กษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ขชาต เสถ ยรคงคา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กฤตต ยา ป จจ สานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ลภ สรดา น าเย อง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กมลชนก ทองส ข 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ ช ต จ ตช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ปาร ชาต เป นวงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ป ญญา ส นวรพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย คณ ศร บ ญทว ว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชญาน ษฐ ล มสก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ณญาดา วรรณบ ษปว ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กรวรรณ เวชชาน เคราะห 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศ วภา จ ระธนะว ฒน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส ร นาฏ ศร ธรรมมา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ชร นทร ป ญจธนศ กด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ว ฒ น นท อ คละ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เอมอมร ขอพรกลาง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว อ จฉรา ร กพงษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว มน สว ภ เผ าพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย กฤดา เกต ท ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พน ดา สว สด นะท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เสาวณ ย วงค สว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ศม ย สารการ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชมพรรณ ศร งาม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ป ณฑ ต ยา เกร ยงไกรช ยพร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นวพ ร หอมหวล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ ชญ ส น ก ลพรหมสโร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต

8 8/ นางสาว ส ชาดา ส วรรณน คม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย นพร จ พ ธานรดาก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย สราว ธ ม งม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส ทธ พล ช มประด ษฐ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ รดา ควรเอ ยม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย เฉล มเก ยรต วาณ ชย ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ณ ฐว ฒ ส วรรณเทน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กมลชนก เฑ ยรเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เจนจ รา มากธนะร ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธนวรรณษร ชมภ ม ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภ มะ ทองเน อห า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว จ ราร ตน บ ญถนอม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพ กตร ล กษณาน พงศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อ าพล ว บ ลย ศ ร ก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พรพรรณ บ วทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ส รว ฒ เก ยรต พจนจ นดา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ทธ พ นธ โรจนประภายนต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชลช น ยอดหาญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว ชญา ก าจรก ตต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว เพ ญศ ร ดวงศร แก ว 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อธ ษพงศ วรช นา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ ว มล แสนพ นธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง432 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศศ น นท ใยประย ร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศน วจะเศาร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว หน งฤท ย ศ ร โชคช ยสก ล 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรณ ชา จ นทร เปรม 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว นพปภา ย ญญะส ทธ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อภ ณ ฏฐ ทร พย มาก 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรณกนก พ ทธร งษ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ฐ ตว ฒน จ ตต แจ ง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาง ปราง ช พ น จ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย อาร ยะ ทรงร ตนานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ว จนาร ตน สาน การ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณรรฐก ล ทองแก วไพบ ลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ย คลร ตน เพ ญญาไลย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย จ กร ฐ จ นทร คงช วย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต

9 9/ นาย ว ทว ส ไกรสว สด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ชณ ตา พลาช วะ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชากร หน นทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณภ ทร วร ญญ พ นธ น กร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ธ ญน ดา เจร ญจ นทร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรรย พา อ นช ย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ชชาภ ทร พาน ช 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย กฤษณะ ส ขสมจ ต 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว วรวรรณ บ ญทอง 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ส น ษา บรรเท งจ ตร 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ศ กด ส ทธ ไม ล าดวน 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พ ระว ฒน เท ยนทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ผกายวรรณ ศร หมาด 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ศยามล อ นท ยศ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว สงวนล กษณ แซ เง า 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว พ รญา กองท พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว ณ ฐวด ศ ร ประสมทร พย 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นางสาว กชพร เจตน ว ร ยานนท 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ภคว ต พรหมเพ ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย พฤฒ จ นทรเจร ญ 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต นาย ปร ญญา นฤประชา 27 ม.ย อาคาร5 ช น4 ห อง435 มหาว ทยาล ยร งส ต

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย 081-0717095 มหาไถ

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3 แบบรายงานการประกวดแข งข นทางว ชาการงานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น 2556 การประกวดแข งข น การกล าวส นทรพจน ภาษาไทย ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระด บช น ป.4-6 1 โรงเร ยนเทศบาล 1 โพศร ส งก ดเทศบาลนครอ ดรธาน เด

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

โอนเง นว นท 26 มกราคม 2553(ค าตอบแทนเด ม,ค าตอบแทนใหม ค าครองช พและเล อนข นเฉพาะค าสงท 212,255,248/53) No ชอผรบเง น จานวนเง น Fees จานวนเง นสทธ

โอนเง นว นท 26 มกราคม 2553(ค าตอบแทนเด ม,ค าตอบแทนใหม ค าครองช พและเล อนข นเฉพาะค าสงท 212,255,248/53) No ชอผรบเง น จานวนเง น Fees จานวนเง นสทธ โอนเงนวนท 26 มกราคม (ค าตอบแทนเดม,ค าตอบแทนใหม ค าครองชพและเล อนข นเฉพาะคาสงท 212,255,248/53) No ชอผรบเงน จานวนเงน Fees จานวนเงนสทธ หมวดรายจ าย 1 สรพงศ เอ งเหมาะ 6,289.00 10.00 6,279.00 ประจาเด อนมกราคม

More information

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1 เร ยน ท านอาจารย ท ปร กษา รายช อน กศ กษาท ได ร บท น Window I ป 2551 เน องจากการโอนเง นให ผ ร บท นสกว. ท าเป นกล ม ด งน นขอความร วมม อ ท านอาจารย ท ปร กษาท กท าน ด งน 1. น าหน งส อท ส าน กประสานงาน ฯ จะส

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142 ตารางการน าเสนอแบบบรรยาย ห อง 1202 ช น 2 อาคาร 1 มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม ว นพฤห สบด ท 28พฤษภาคม2558 ผ ทรงค ณว ฒ / ผ ว พากษ 1) ผศ.ดร.ณ ทณรงค จ ต ร ส 2) ผศ.ดร.จ นตนา อาจหาญ ผ ดาเน นการและประสานงาน 1)

More information

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท 12-14 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553 ฝ ายก จการน ส ตและประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต จ ดข นระหว างว นท 14 18

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ -๑- ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและ

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2

รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต คร งท 62 ระด บประถมศ กษา ณ จ งหว ด ภ เก ต ระหว าง ว นท 19-21 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2555 ล าด บ หมวดหม รายการ โรงเร ยน ผ เข าแข งข น ผ ฝ กสอน

More information

Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ

Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารทางโรงเร ยน 2. เพ อเป นส อประสานส มพ นธ ก บผ ปกครอง ศ ษย เก าและช มชน 3. เพ อร บทราบการดำเน นงานในโรงเร ยน การจ ดก จกรรมและ การเร ยนการสอนท สอดคล องก บปร ชญาของโรงเร

More information

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน)

ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน) ภาคเหน อ (จ านวน 240 ผลงาน) ท ช อ - สก ล ช อเร องงานว จ ย 1 นางมย เรศ มณ น ล ผลของการพ ฒนาท กษะการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ด วยกระบวนการ 5 ข น ของ ACACA. ของผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนปร นส

More information

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย]

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท 17-19 ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

More information