ว ชาโทการบร หารการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ว ชาโทการบร หารการศ กษา"

Transcription

1 วชาโทการบรหารการศ กษา 1. หนวยงานท รบผดชอบ ภาควชาการบรหารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาวทยาลยทกษณ 2. วตถประสงค เพ อใหผ เร ยนม ความร ความเขาใจเกยวกบกระบวนการทางบรหาร ตลอดจนองค ประกอบท ม ผลใหการ บรหารงานการศ กษาม ประสทธภาพ 3. โครงสรางของหลกสตรและรายวชา กาหนดใหเร ยน ไมนอยกวา 18 หนวยกต ดงน 3.1 วชาโทบงคบ 13 หนวยกต บห 301 การบรหารการศ กษา 3(3-0-6) บห 302 การบรหารวชาการ บห 303 การบรหารบ คลากรในโรงเร ยน หบ 305 การเงนโรงเร ยน บห 403 กฎหมายการศ กษา บห 411 การเป นผ น าทางการศ กษา 3.2 วชาโทเล อก ใหเล อกไมนอยกวา 5 หนวยกต บห 304 การบรหารอาคารสถานท และสงแวดลอม บห 306 การบรหารกจการนกเร ยน บห 307 การบรหารงานธ รการ บห 308 การบรหารโรงเร ยน บห 321 โรงเร ยนกบช มชน หบ 322 การศ กษาเพ อพฒนาสงคม บห 323 มรรยาทสงคมส าหรบผ บรหาร บห 401 ระบบการบรหารและแนวคดทางการศ กษา 3(3-0-6) บห 404 ความร เบ องตนเกยวกบการวางแผนการศ กษา 2(1-2-3) บห 405 สมมนาการจดการศ กษา บห 412 การเป นผ น าในช มชน หบ 461 การนเทศการศ กษา บห 491 การศ กษาเฉพาะเร อง หมายเหต : ผ เล อกเร ยนวชา บห 301 และ บห 461 แลว จะเร ยน บห 300 ท หลงไมได บห 300 มากอนจะ เร ยนวชา บห 301 หร อ บห 461 ได 4. ความหายของเลขรหสวชา เลขรหสตวแรก หมายถ ง ชนป ท เปดสอน เลขรหสตวกลาง หมายถ ง หมวดวชา ดงตอไปน เลข 0 หมายถ ง หลกการทฤษฎ

2 เลข 1 หมายถ ง ความเป นผ น า เลข 2 หมายถ ง สงคม ช มชน และการพฒนา เลข 6 หมายถ ง การนเทศการศ กษา เลข 9 หมายถ ง การสมมนาและการศ กษาเฉพาะเร อง เลขรหสตวส ดทาย หมายถ ง ล าดบรายวชาในหมวดวชาของเลขรหสกลาง รายวชาการบรหารการศ กษา บห 301 การบรหารการศ กษา 3(3-0-6) EA 301 Educational Administration

3 ความหมายและความส าคญของการบรหาร หลกและกระบวนการบรหารโดยทวไป หนาท และงาน ของผ บรหาร โครงสรางและระบบบรหารการศ กษาไทย ศ กษาการจดองค การและภารกจทางการศ กษาปจจย ตางๆ ท ม อทธพลตอระบบหร อวธ การจดการศ กษา เชน ปรชญาการศ กษา สภาพสงคม เศรษฐกจ การเม อง และสงแวดลอม บห 302 การบรหารวชาการ EA 302 Administration of Academic Affairs ศ กษาการบรหารงานวชาการ ไดแก การพฒนาและการใชหลกส ตรการจดกระบวนการเร ยนการสอน การนเทศการสอและการประเมนผลการสอน บห 303 การบรหารงานบคลากรในโรงเร ยน EA 303 Personnel Administration การศ กษาประเภทบ คลากรโรงเร ยน การแจกแจงขอบเขตหนาท โดยละเอ ยดของบ คลากรทางการศ กษา ระดบโรงเร ยน กล มโรงเร ยน อ าเภอ และ จงหวด ค ณสมบตประจ าต าแหนงและกฎเกณฑ ในการเล อนต าแหนง โดยเนนบ คลากรในโรงเร ยน รวมทงกระบวนการในการบรหารงานบ คลากรอยางกวางขวาง บห 304 การบรหารอาคารสถานท และสงแวดลอม EA 304 Administration of School Building and Environment ความส าคญของอาคารสถานท และสงแวดลอมท ม ตอการเร ยนการสอนและพฒนาการของโรงเร ยน ความร เบ องต นเกยวกบการวางแผนผงอาคารเร ยน บทบาทของผ บรหารเกยวกบสถานท บห 305 การเงนโรงเร ยน EA 305 School Finance งบประมาณและการจดสรรการเงน การรบ การจาย การเกบรกษา และการจดหาเงนของสถานศ กษา การบรหาร งานพสด และการบญช หนวยงานยอย บห 306 การบรหารกจกรรมนกเร ยน EA 306 Student Personnel Administration ศ กษาความส าคญและการจดระเบ ยบงานการบรหารกจกรรมนกเร ยน บทบาทของผ บรหารในการ ท านายปรมาณนกเร ยน การวางแผนเพมหร อลดชนเร ยนตามการเปล ยนแปลงของประชากรในช มชน ศ กษา วธ การรบนกเร ยน การโอน ยายนกเร ยน การบรรจ เขาชนเร ยน การายงานเกยวกบนกเร ยน การจดบรการและ สวสดการนกเร ยนใหเหมาะสมกบทองถน เชน การแนะแนว การบรการอาหารกลางวน การสงเสรมส ขภาพ อนามย ท นการศ กษา ฯลฯ การจดกจกรรมนกเร ยน กรรมการนกเร ยน การปกครอง และระเบ ยบวนยของ โรงเร ยน บห 307 การบรหารงานธรการ EA 307 Administration of Business Affairs หลกการและวธ การท างานธ รการในโรงเร ยนและกล มโรงเร ยน การประย กต ใชระเบ ยบของรฐเพ อให ไดมาซ งทรพยากรในการจดการศ กษา ทงทางดานบรหาร และสวสดการตางๆ บห 308 การบรหารโรงเร ยน EA 308 School Administration ปรชญา ความม งหมาย หลกการจดโรงเร ยนและกล มรงเร ยน หนาท ผ บรหารโรงเร ยน บห 321 โรงเร ยนกบชมชน

4 EA 321 School and Community ความจ าเป นในการสรางความสมพนธ ระหวางโรงเร ยนกบช มชนลกษณะและปญหาของช มชน บทบาทของผ บรหารโรงเร ยนในช มชน วธ สรางความสมพนธ ระหวางโรงเร ยนกบช มชนเพ อประสานประโยชน ของโงเร ยนกบช มชน บห 322 การศ กษาเพ อพฒนาสงคม EA 322 Education for Social Development ศ กษาองค ประกอบพ นฐานท ม ตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมศ กษาและวเคราะห อทธพลของ องค ประกอบทางการเม อง เศรษฐกจและสงคม ท ม ผลตอการจดการศ กษา บทบาทของผ บรหารการศ กษาใน การพฒนาสงคม บห 323 มรรยาทสงคมส าหรบผบรหาร 2(1-2-3) Ea 323 Social Ethics for Administrators ศ กษามรรยาทของผ บรหารในการอย รวมกบบ คคลอ นและการออกสงคม เชน การพ ด การฟง การ รบประทานอาหาร การแตงกาย การตอนรบ การสนทนาการ โดยเนนภาคปฏบตเพ อปรบปร งบ คลกภาพของ ผ บรหารศ กษาวเคราะห วฒนธรรมและประเพณ ไทย เพ อเง อกปฏบตสรางคานยมท เหมาะสมกบสภาพเศรษฐกจ และสงคม บห 401 ระบบการบรหารแนวคดใหมทางการศ กษา 3(3-0-6) EA 401 Adminstrative System and Innovation in Education ศ กษาเปร ยบเท ยบระบบบรหารการศ กษาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศในเอเช ยตะวนออกเฉ ยง ใต วเคราะห ระบบการบรหารการศ กษาพ นฐานเศรษฐกจสงคมการเม อง การปกครอง ศ กษาแนวคดใหมทาง การศ กษา ตลอดจนการน าไปประย กต ใช บห 403 กฎหมายการศ กษา EA 403 Educational Laws ความร เบ องตนเกยวกบกฎหมายทวไป (ความหมาย กระบวนการ ประเภท ฯลฯ) วเคราะห และ เสนอแนะวธ การในการปรบปร งเปล ยนแปลงกฎหมายและระเบ ยบขอบงคบตางๆ บห 404 ความรเบ องตนเก ยวกบการวางแผนการศ กษา 2(1-2-3) EA 404 Introduction to Educational Planning ศ กษาแนวนโยบายการศ กษาระดบตางๆ องค ประกอบท เกยวของกบการวางแผนการศ กษา ฝ ก ปฏบตการวางแผนพฒนาโรงเร ยน บห 405 สมมนาการจดการศ กษา EA 405 Seminar in Educational Management ศ กษาลกการและฝ กการจดสมมนาการทางการศ กษา ส ารวจและรวบรวมปญหาเกยวกบการจด การศ กษาในทองถนเพ อน ามาปฏบต การสมมนา โดยศ กษา วเคราะห และเสนอแนวทางในการแกปญหา การ

5 อภปรายแลกเปล ยนประสบการณ และความคดเห นซ งกนและกนโดยอาศ ยการส ารวจและผลการวจยท ท าไวแลว เป นแนวทาง บห 411 การเป นผน าทางการศ กษา EA 411 Educational Leadership ศ กษาความแตกตางระหวางหวหนางานและผ น า ค ณลกษณะของผ น า บทบาทหนาท และลกษณะงาน ของผ น าทางการศ กษาระดบตางๆ ทฤษฎ การเป นผ น า การเสรมสรางบ คลกภาพและสมรรถภาพในการเป นผ น า บทบาทการเป นผ น าของบ คลากรในโรงเร ยน คร ประจ าชน หวหนาสายวชา การพฒนาทกษะดานตางๆ เชน มน ษยสมพนธ การส อความหมาย การน ากล ม การแกปญหา การพฒนาผ รวมงาน การท าโครงการพฒนาการ องค การ ฯลฯ โดยเนนภาคปฏบตเพ อใหไดประสบการณ ตรง บห 412 การเป นผน าในชมชน EA 412 Community Leadership ศ กษาการรวมกล มกนของมน ษย และการม ผ น า ลกษณะของผ น า ผ น าประเภทตางๆ ในช มชน บทบาทของผ น าในการรวมแกปญหาและสนอง ความตองการใหช มชน การสรางคานยมในทองถน ทฤษฎ การ วางแผนเพ อกอใหเกดการเปล ยนแปลงเพ อพฒนาช มชน บห 461 การนเทศการศ กษา EA 461 Educational Supervision ศ กษาความม งหมายและลกษณะงานการนเทศการศ กษา ประเภทและหนาท ค ณสมบต ทกษะดาน ตางๆ ของผ นเทศ การนเทศแบบตางๆ กระบวนการนเทศ เทคนคการนเทศ บทบาทของคร ใหญและหวหนา ฝายวชาการ ในการปรบปร งการเร ยนการสอนภายในโรงเร ยน การวจยทางการศ กษา การพฒนาค ณภาพ การศ กษา แนวโนมการนเทศการศ กษาในโรงเร ยนประถมศ กษาและมธยมศ กษา บห 491 การศ กษาเฉพาะเร อง EA 491 Independent Study การคนควาเฉพาะเร องใดเร องหน งท นสตสนใจและท จะเป นประโยชน ตอหนาท การงานภายใตการ แนะน าและนเทศอยางใกลชดอาจารย ในภาควชาการบรหารการศ กษา

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ. 2548 1. ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master

More information

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ ค ารบรองการปฏบตงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) เอกสารประกอบ 1 แผนปฏบต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) วสยทศน ม งผลกดนการเสรมสรางและพฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอยางยงย

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต ขนตอนในการเข ยนโครงการ 1. ชอแผนงาน 2. ชอโครงการ 3. หลกการและเหต ผล 4. วตถ ประสงค 5. เปาหมาย 6. วธ ด าเนนการ 7. ระยะเวลาด าเนนการ 8. งบประมาณ 9. ผ รบผดชอบโครงการ 10. หนวยงานท ให การสนบสน น 11. การประเมนผล

More information

ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ

ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ 1 ก ต ตย คคานนท กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บการแต งต งหร อได ร บการยกย องให เป นห วหน า และเป นผ ต ดส นใจเน องจากม ความสามารถในการปกครองบ งค บบ ญชา และจะพาผ ใต

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น ประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง 1 การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง ช อผ เข ยน นายษ ชว ฒ เจร ญเวช ** ช ออาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ านวย ส วรรณก จบร หาร ช ออาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย เลอล กษณ ช ส น บทค ดย

More information

เกศนภา ล อดารา Ketnapa Luedara

เกศนภา ล อดารา Ketnapa Luedara ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม 2556 149 ศ กยภาพในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น ในจ งหว ดปท มธาน The Potential of Basic Educational Management of the Local Administration in Pathumthani

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 1 หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ช อหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications

More information

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

More information

ว ส ยท ศน และแนวทางการบร หารและพ ฒนาภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ตลาคม 2556 30 ก นยายน 2560

ว ส ยท ศน และแนวทางการบร หารและพ ฒนาภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ตลาคม 2556 30 ก นยายน 2560 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม ตลาคม 2556 30 กนยายน 2560 ผชวยศาสตราจารย ดร. มานดถ ค ากอง สงกดภาควชาสถต คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเช ยงใหม 8 กนยายน 2556 วสยทศน และแนวทางการบรหารและพฒนาภาควชาสถต

More information

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยนครราชส มา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information