ต วช ว ด ผลท คาดว า หน วยงาน ท โครงการ/ก จกรรม

Size: px
Start display at page:

Download "ต วช ว ด ผลท คาดว า หน วยงาน ท โครงการ/ก จกรรม"

Transcription

1 74 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ถ ง 2561) เทศบาลตาบลท าม หรา ย ทธศาสตร จ งหว ดท ๕ เสร มสร างความม นคงและการบร หารก จการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร การพ ฒนาของ อปท. ในเขตจ งหว ดท ๕ การสร างความเข มแข งและการบร หารจ ดการท ด และย ทธศาสตร ท ๖ นโยบายท สาค ญของร ฐบาล ย ทธศาสตร ท 4 การส งเสร มการบร หารก จการบ านเม องท ด ท โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค (ผลผล ตของโครงการ) (KPI) จะได ร บ ท ร บผ ดชอบ 1 โครงการจ ดเก บรายได นอกสถานท เพ ออานวยความสะดวกในการ ออกให บร การจ ดเก บ 10,000 10,000 10,000 ร อยละของรายได ประชาชนม ความสะดวก กองคล ง เทศบาลตาบลท าหรา ให บร การจ ดเก บภาษ ต าง ๆ ภาษ นอกสถานท (๕๘: 10,000) ท เพ มข น ในการชาระภาษ ต างๆ แก ประชาชนนอกสาน กงาน 10 หม บ าน เทศบาลม รายได เพ มข น เพ อเร งร ดการจ ดเก บรายได ต าง ๆ 2 โครงการจ ดทาหร อปร บปร งข อม ล เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ ปร บปร งข อม ลแผนท - 500,000 - จานวนคร ง การจ ดเก บภาษ ของ กองคล ง แผนท ภาษ ทะเบ ยนทร พย ส น จ ดเก บภาษ ภาษ ๑ คร ง ของการปร บปร ง เทศบาลม ประส ทธ ภาพ กองช าง มากข น 3 โครงการบทบาทประชาชนก บการม เพ อพ ฒนาระบบการจ ดเก บ จ ดอบรม 40,000 40,000 40,000 จานวน ประชาชนม ความร ความ กองคล ง ส วนร วมในการชาระภาษ เพ อการพ ฒนา ภาษ ท องถ น ให ม ประส ทธ ภาพ ผ ประกอบการในพ นท (๕๘: 30,000) ผ ประกอบการ เข าใจในการชาระภาษ ท องถ น มากข น จานวน 100 ราย มากย งข น 4 โครงการเพ มศ กยภาพการม ส วนร วมของ เพ อเพ มความร ให แก ต วแทน ต วแทนช มชน 30,000 30,000 30,000 จานวนต วแทน ต วแทนช มชนม ความเข าใจ กองคล ง ต วแทนช มชน ในการจ ดซ อจ ดจ าง ช มชน ในการจ ดซ อจ ดจ าง จานวน 50 คน (๕๘: 30,000) ช มชน ในกระบวนการจ ดซ อ จ ดจ าง

2 75 5 โครงการจ ดเวท ประชาคมเพ อการจ ดทา เพ อประชาชนได ม ส วนร วม จ ดทาเวท ประชาคม 50,000 50,000 50,000 ร อยละของ ประชาชนม ส วนร วมใน สาน กปล ดฯ แผนพ ฒนา ในการจ ดทาแผนพ ฒนาตาบล ท กหม บ าน (๕๘: 50,000) ประชากรท เข า การเสนอป ญหาในการ 1 คร ง/ป ร วมโครงการ จ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น 6 โครงการจ ดเก บข อม ลพ นฐานในการ เพ อจ ดเก บข อม ลในการจ ดทา ออกจ ดเก บข อม ล 50,000 50,000 50,000 จานวนคร งท เทศบาลม ข อม ลพ นฐาน สาน กปล ดฯ จ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น แผนพ ฒนาท องถ น 1 คร ง/ป (๕๘: 50,000) ดาเน นการ ในการจ ดทาแผนพ ฒนา 7 โครงการวางแผนและปร บปร งผ งเม องรวมเพ อให เทศบาลร วมม อก บ 1 คร ง/ป 50,000 50,000 50,000 จานวนคร ง เทศบาลและช มชนสามารถ กองช าง เม อง/ช มชน และการวางผ งช มชน ช มชนในการวางและจ ดทาผ ง (๕๘: 50,000) ท ดาเน นการ จ ดทาผ งเม องรวมช มชน เม องรวมช มชนในพ นท ได ได อย างม ประส ทธ ภาพ อย างม ประส ทธ ภาพ 8 โครงการฝ กอบรมเพ มประส ทธ ภาพการ เพ อเพ มข ดความสามารถใน คณะผ บร หาร สมาช ก 500, , ,000 ร อยละของ คณะผ บร หาร สมาช กสภา สาน กปล ดฯ ปฏ บ ต งานและท ศนศ กษาด งาน การปฏ บ ต งานและเสร มสร าง สภา และพน กงานทต. (๕๘: 500,000) ผ เข าร บการ และพน กงานเทศบาล ม 1.ส งเข าร วมอบรมก บหน วยงานอ น ว ส ยท ศน และประสบการณ ร อยละ 80 ได ร บการ ฝ กอบรม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 2. จ ดอบรมเองและท ศนศ กษาด งาน ใหม ๆ ให แก คณะผ บร หาร การฝ กอบรม และม ว ส ยท ศน สามารถ สมาช กสภา และพน กงาน นาความร มาพ ฒนา เทศบาล 9 โครงการเทศบาลบร การประชาชน เพ อนาหน วยงานต าง ๆ มาให จ ดก จกรรมให บร การ 50,000 50,000 50,000 จานวน ประชาชนในพ นท สามารถ สาน กปล ดฯ บร การประชาชนในพ นท ประชาชนจากหน วยงาน (๕๘: 100,000) หน วยงาน เข าถ งบร การต าง ๆ ของ ต าง ๆ 1 คร ง/ป ท ร วมให บร การ หน วยงานท มาให บร การ

3 76 10 โครงการสน บสน นท นการศ กษาต อ เพ อส งเสร มให คณะผ บร หาร สน บสน นท นการศ กษา 500, , ,000 จานวน คณะผ บร หาร สมาช กสภา สาน กปล ดฯ ระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท สมาช กสภา พน กงานเทศบาล ป.ตร ไม เก น16 คน (๕๘: 500,000) คณะผ บร หาร พน กงานเทศบาลได ร บท น ม ความร เพ มข น ป.โท ไม เก น 3 คน สมาช กสภา ไปศ กษาต อและม ความร พน กงาน ท ได เพ มข น ร บการสน บสน น 11 โครงการปร บปร งภ ม ท ศน บร เวณ -เพ อปร บปร งภ ม ท ศน บร เวณ พ นท รอบบร เวณ - 1,000,000 - จานวนแห ง เทศบาลม ภ ม ท ศน ท สวยงาม สาน กปล ดฯ สาน กงานเทศบาลตาบลท าม หรา เทศบาลให ม ความสวยงาม สนง.เทศบาล ท ปร บปร ง กองช าง 12 โครงการถมด น บร เวณสาน กงาน -เพ อปร บสภาพพ นท บร เวณ ถมด น บร เวณท ด น 800, ,000 - จานวนพ นท เทศบาลม พ นท สาหร บการ สาน กปล ดฯ เทศบาลตาบลท าม หรา ท ด นเทศบาล เพ อการรองร บ สนง.เทศบาล (๕๘: 5,000,000) ถมด น รองร บภารก จในอนาคต กองช าง ภารก จในอนาคต ม.9 13 โครงการพ ฒนา ปร บปร งและเพ ม เพ อให ประชาชนได ร บทราบ พ ฒนา ปร บปร ง 200, , ,000 จานวนจ ดท ประชาชนได ร บทราบ สาน กปล ดฯ ประส ทธ ภาพหอกระจายข าวไร สาย ข อม ลข าวสารและเผยแพร หอกระจายข าวไร สาย ได ร บการพ ฒนา ข อม ลข าวสารอย างม ข อม ลข าวสารของช มชนได 1 จ ด ณ ทต.ท าม หรา ปร บปร ง ประส ทธภาพ และท วถ ง อย างม ประส ทธ ภาพ และ และ หม 1-10 ท วถ ง

4 77 ท โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค (ผลผล ตของโครงการ) (KPI) จะได ร บ ท ร บผ ดชอบ 14 โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน เพ อเพ มความร ความสามารถ จ ดอบรมพ ฒนา 50,000 50,000 50,000 จานวนบ คลากร คณะผ บร หาร สมาช กสภา สาน กปล ดฯ ภาษาต างประเทศเพ อเข าส ประชาคม ในด านภาษาต างประเทศ บ คลากร ท ได ร บการ และพน กงานเทศบาล อาเช ยน แก คณะผ บร หาร สมาช กสภา 1 คร ง พ ฒนาศ กยภาพ ได ร บการพ ฒนาด านภาษา และพน กงานเทศบาล เพ อรองร บประชาคมอาเช ยน 15 โครงการก อสร างซ ม ทางเข าออก เพ อเป นแสดงถ งทางเข าออก ความส งไม น อยกว า ,000 จานวนซ ม ประชาชนในและนอกพ นท กองช าง สาน กงานเทศบาลตาบลท าม หรา ของเทศบาลตาบลท าม หรา 5.00 เมตร ท ก อสร าง สามารถทราบถ งท ต งและ สาน กปล ดฯ ความกว างไม น อยกว า ทางเข าออกของเทศบาล เมตร 16 โครงการปร บปร งหร อจ ดทาเว บไซต ใหม เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ในการ ปร บปร งหร อจ ดทา - 50,000 - จานวนเว บไซต ประชาชนได ร บทราบข อม ล สาน กปล ดฯ เผยแพร ประชาส มพ นธ เว บไซต ใหม ข ารสารต าง ๆ ของเทศบาล ข อม ลข าวต าง ๆ ของเทศบาล 1 เว บไซต และเป นช องทางของการต ดต อ ก บเทศบาล 17 โครงการจ ดซ อท ด น เพ อรองร บภารก จและ จ ดซ อท ด น - 5,000,000 - จานวนพ นท เทศบาลสามารถดาเน นการ สาน กปล ดฯ ศ กยภาพของเทศบาล พ นท บร เวณใกล เค ยง ท จ ดซ อ ตามภารก จหน าท ได ในอนาคต สนง.เทศบาล อย างม ประส ทธ ภาพ ครอบค มท กด าน

5 78 ท โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค (ผลผล ตของโครงการ) (KPI) จะได ร บ ท ร บผ ดชอบ 18 โครงการก อสร างลานคอนกร ตเสร มเหล ก เพ อใช เป นลานอเนกประสงค กว าง ม ,000 จานวนพ นท เทศบาลม ลานอเนกประสงค กองช าง ณ เทศบาลตาบลท าม หรา ในการจ ดก จกรรมต าง ๆ ของ ระยะทางยาว ม. ก อสร าง ในการจ ดก จกรรมต าง ๆ 19 โครงการก อสร างป ายสาน กงานเทศบาล เพ อบอกถ งช อสาน กงาน และ ความยาวไม น อยกว า ,000 จานวนป าย ประชาชนท วไปได ร บทราบ กองช าง ตาบลท าม หรา และร วกาแพง คสล. เป นการบอกแนวเขตท ต งของ 39 เมตร และความยาว ถ งท ต งของสาน กงาน สาน กปล ดฯ สาน กงานเทศบาล พร อมร วกาแพง ของกาแพง เทศบาล 20 โครงการก อสร างศ นย อปพร. เพ อก อสร างศ นย อปพร. 1 แห ง - 2,000,000 - จานวนศ นย ในพ นท ได ม ศ นย อปพร. สาน กปล ดฯ ใช เป นท ทาการศ นย อปพร. บร เวณ ทต.ท าม หรา อปพร. เพ อช วยป องก นป ญหา ในการช วยเหล อประชาชน สารธารณะภ ยต าง ๆ 21 โครงการจ างเหมาแรงงาน/บร การ เพ อจ างเหมาแรงงาน/บร การ จ างเหมาแรงงาน 300, , ,000 จานวนแรงงาน เทศบาลสามารถบร การ สาน กปล ดฯ จ ดเก บขยะม ลฝอย ในการจ ดเก บขยะ ไม น อยกว า 3 คน (๕๘: 300,000) ท จ างเหมา จ ดเก บขยะให ก บประชาชน 22 โครงการก อสร างอาคารเอนก เพ อใช เป นสถานท ในการจ ด ก อสร างอาคารเอนก 1,600, จานวนก จกรรม เทศบาลม สถานท จ ดก จกรรมสาน กปล ดฯ ประสงค ก จกรรมต าง ๆ และให บร การ ประสงค ท ดาเน นการ และให บร การประชาชน กองช าง ประชาชน 23 โครงการจ ดซ อรถต กหน าข ดหล ง เพ อใช ในการพ ฒนาค คลอง จ ดซ อรถต กหน าข ดหล ง - 3,000,000 - จานวนรถต กหน า ค คลองได ร บการพ ฒนา กองช าง การข ดช วยระบายน า และ จานวน ๑ ค น ข ดหล ง ช วยให การระบายน าด ข น และการใช ประโยชน อ น ๆ

6 79 ท โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค (ผลผล ตของโครงการ) (KPI) จะได ร บ ท ร บผ ดชอบ 24 โครงการจ ดซ อรถกระเช าไฟฟ า เพ อใช ในการซ อมแซมไฟฟ า จ ดซ อรถกระเช าไฟฟ า - - 3,000,000 จานวนรถ เทศบาลม รถกระเช าไฟฟ า กองช าง และต ดก งไม จานวน 1 ค น กระเช าไฟฟ า เพ อใช ในการซ อมแซมไฟฟ า ให แก ประชาชนในพ นท 25 โครงการจ ดซ อรถบรรท กน า เพ อใช บรรท กน า ในการ จ ดซ อรถบรรท กน า - - 3,000,000 จานวนรถ เทศบาลม รถบรรท กน า กองช าง ปะพรมถนน และแก ไขป ญหา จานวน 1 ค น บรรท กน า ในการบรรท กน าเพ อพรม การขาดแคลนน า ถนนและแก ไขป ญหา ในการขาดแคลนน า 26 โครงการจ ดซ อรถด บเพล ง เพ อให ชในการระง บอ คค ภ ย รถด บเพล ง - - 3,000,000 จานวนรถ เทศบาลม รถด บเพล งในการ สาน กปล ดฯ ในพ นท จานวน 1 ค น ด งเพล ง ช วยระง บอ คค ภ ย 27 โครงการจ ดซ อรถบรรท ก (ด เซล) เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ จ ดซ อรถบรรท ก (ด เซล) - 900,000 - จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งาน สาน กปล ดฯ ปฏ บ ต งานและบร การ ขนาดปร มาตรกระบอก และการให บร การ กองช าง ประชาชน ส บไม ต ากว า๒,๐๐๐ ซ ซ ประชาชนม ประส ทธ ภาพ 28 โครงการจ ดซ อรถบรรท ก (ด เซล) เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ จ ดซ อรถบรรท ก (ด เซล) - - 2,000,000 จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งาน กองช าง ปฏ บ ต งาน ชนาดไม น อยกว า ๒ ต น และการให บร การ ๖ ล อ จานวน ๑ ค น ประชาชนม ประส ทธ ภาพ

7 80 29 โครงการปร บปร งห องปฏ บ ต งาน เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพ - ขยายห องปฏ บ ต งาน 100, ร อยละของ สาน กปล ดฯ ม ประส ทธ ภาพ สาน กปล ดฯ สาน กปล ดฯ ในการปฏ บ ต งานสาน กปล ดฯ สาน กปล ดฯ ประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งานและให และเพ อประส ทธ ภาพในการ - ก นห องเก บของ การปฏ บ ต งาน บร การประชาชน ให บร การประชาชน และให บร การ ประชาชนเพ มข น 30 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ สาน กงาน สาน กปล ดฯ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ - โต ะเอนกประสงค 500, จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งานและการ สาน กปล ดฯ ปฏ บ ต งานและบร การ และเก าอ พลาสต ก สาน กงาน บร การประชาชนม ประชาชน ประส ทธ ภาพ สาน กปล ดฯ กองคล ง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ - โต ะทางานพร อม 30, จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งานและการ กองคล ง ปฏ บ ต งาน เก าอ (ระด บ 1-6) สาน กงาน บร การประชาชนม 3 ช ด ประส ทธ ภาพ - ต เก บเอกสาร 12, จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งานและการ กองคล ง บานเล อนกระจก ๕ ฟ ต สาน กงาน บร การประชาชนม ๒ ต ประส ทธ ภาพ กองการศ กษา เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ - ต เก บเอกสาร 2 บาน 15, จานวนคร ภ ณฑ การปฏ บ ต งานและการ กองการศ กษา ปฏ บ ต งาน เป ด ม อจ บบ ด ๒ ต สาน กงาน บร การประชาชนม ประส ทธ ภาพ

8 81 31 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ - เคร องคอมพ วเตอร 16, จานวนของ การปฏ บ ต งานและบร การ สาน กปล ดฯ สาน กปล ดฯ ปฏ บ ต งานและบร การ พร อมอ ปกรณ 1 ช ด คร ภ ณฑ คอม ประชาชนม ประส ทธ ภาพ ประชาชน - เคร องพ มพ ชน ด 7, พ วเตอร เลเซอร ขาวดา ๑ เคร อง - เคร องสารองไฟ 3, เคร อง -โต ะคอมพ วเตอร 5, พร อมเก าอ ๑ ช ด กองคล ง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ - เคร องคอมพ วเตอร 16, จานวนของ การปฏ บ ต งานและบร การ กองคล ง ปฏ บ ต งานและบร การ พร อมอ ปกรณ 1 ช ด คร ภ ณฑ คอม ประชาชนม ประส ทธ ภาพ ประชาชน - เคร องพ มพ ชน ด 14, พ วเตอร เลเซอร ขาวดา ๒ เคร อง - เคร องสารองไฟ 15, เคร อง - โต ะคอมพ วเตอร 5, พร อมเก าอ ๑ ช ด 32 โครงการก จกรรม 5 ส เพ อพ ฒพ ฒนาการปฏ บ ต งาน จ ดก จกรรม 5 ส 5,000 5,000 5,000 จานวนก จกรรม การปฏ บ ต งานเป นระบบ สาน กปล ดฯ ให เป นระบบ และม ประส ทธ ๑ คร ง/ป และม ประส ทธ ภาพ ภาพ

9 82 ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร มการบร หารก จการบ านเม องท ด 4.2 แนวทางการพ ฒนาการเสร มสร างธรรมาภ บาลในองค กรและช มชน 1 โครงการท องถ นธรรมาภ บาล เพ อเผยแพร ความร ความ 50,000 50,000 50,000 จานวนของ เพ มประส ทธ ภาพในการ สาน กปล ดฯ 1) จ ดทาบอร ดประชาส มพ นธ เข าใจและข นตอนในการ 10 หม บ าน (๕๘: 50,000) บอร ด/ป าย ให บร การและขอร บบร การ 2) จ ดทาป ายประชาส มพ นธ ต ดต อขอร บบร การ 1 จ ด ณ เทศบาล ประชาส มพ นธ อย างถ กว ธ 2 โครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ ผลการ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร จ ดทาวารสารเผยแพร 200, , ,000 จานวนวารสาร การบร หารจ ดการม สาน กปล ดฯ ดาเน นงาน และผลการดาเน นงาน 1,500 เล ม (๕๘: 200,000) ท จ ดทา ประส ทธ ภาพและม ความ กองคล ง 1) จ ดทาวารสารรายป ให ประชาชนทราบ โปร งใส กองช าง กองการศ กษา 3 โครงการปร บปร งระบบข อม ล เพ อบร หารการจ ดเก บข อม ล ปร บปร งระบบข อม ล 50,000 50,000 50,000 จานวนคร งท ม ข อม ล ถ กต องครบถ วน สาน กปล ดฯ สารสนเทศ ต าง ๆ อย างเป นระบบและ สารสนเทศ (๕๘: 50,000) ปร บปร ง และเท ยงตรง เพ อให กองคล ง เผยแพร ส สาธารณชน 1 คร ง/ป ประชาชนเข าด ได ตลอด กองช าง กองการศ กษา 4 โครงการร วมใจ "คนไทยต องไม โกง" เพ อเผยแพร ความร ความ 10 หม บ าน 50,000 50,000 50,000 จานวนก จกรรม ประชาชนร วมม อก บ สาน กปล ดฯ เข าใจป ญหาการท จร ตคอร (๕๘: 50,000) ท ดาเน นการ ภาคร ฐในการแจ งเบาะแส ร ปช น การท จร ต หร อไม ให ความ ร วมม อในการท จร ต

10 แนวทางการพ ฒนาการเสร มสร างธรรมาภ บาลในองค กรและช มชน ท โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค (ผลผล ตของโครงการ) (KPI) จะได ร บ ท ร บผ ดชอบ 5 โครงการสน บสน นศ นย รวมข อม ล เพ อให การดาเน นการ สน บสน นงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 ร อยละของจานวน การจ ดซ อจ ดจ างต างๆ ของ สาน กปล ดฯ ข าวสารการซ อหร อการจ าง ด านพ สด ให ม ความโปร งใส แก ศ นย รวมข อม ล (๕๘: 10,000) โครงการท เทศบาลม ความโปร งใส คล ง (อปท.ท ร บผ ดชอบ) เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล ข าวสารการซ อหร อจ าง ดาเน นการ เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล 1 คร ง/ป

11 เสร มสร างความเข มแข งกระบวนการม ส วนร วมของประชาชนตามระบอบประชาธ ปไตย 1 โครงการประชาส มพ นธ การเล อกต ง เพ อเผยแพร ความร และทา 1 ประชาชนไปใช ส ทธ ใน สาน กปล ดฯ 1) ป ายประชาส มพ นธ การเล อกต ง ความเข าใจร ปแบบการเล อก 10 หม บ าน 50,000 50,000 50,000 จานวนก จกรรม การเล อกต งเพ มข น 2) อบรมให ความร รณรงค การเล อกต ง ต งและข อม ลข าวสารด าน 50,000 50,000 50,000 ท ดาเน นการ 2 ประชาชนม ความเข าใจ การเม องให ประชาชนทราบ (๕๘: 100,000) ในร ปแบบและว ธ การเล อก ต ง 2 โครงการจ ดการเล อกต ง เพ อเป นค าใช จ ายในการ เล อกต งระด บท องถ น 500, , ,000 จานวนคร ง การจ ดการเล อกต งเป นไป สาน กปล ดฯ ดาเน นการงานเล อกต งในระด บ เล อกต งระด บจ งหว ด (๕๘: 500,000) ของการเล อกต ง ด วยความเร ยบร อย ท องถ น และระด บอ น ๆ เล อกต งระด บประเทศ

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม คาแถลงผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง อาเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม -------------------------- เร ยน ท านประธานสภา และสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 551 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ. 551 55) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

More information

-----------------------------

----------------------------- ประกาศองค การบร หารส วนตาบลท าเร อ เร อง การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ น ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ----------------------------- ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information