แผนการจ ดการความร (KM Action Plan)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร (KM Action Plan)"

Transcription

1 แผนการจ ดการ (KM Action Plan)

2 โครงการงานจ ดซ อจ างภาคร ฐ กองนโยบายและแผน องค งานท ปฏ บ ต ประเด น 1.การ พ ฒนาบ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร งานจ ดซ อจ ด จ างภาคร ฐด วย อ เล กทรอน กส (e-gp) 1. เม อบ คลากร ท ทาหน าท จ ดซ อจ ดจ างไม อย ไม ม บ คลากรอ น ปฏ บ ต งานแทน ได 2. เก ดความ ล าช าในการ ปฏ บ ต งานอาจ ทาให ขาดความ ต อเน องในการ จ ดซ อจ ดจ าง บ คลากรใน หน วยงานท ร เร อง e-gp ม เพ ยงแค คนเด ยว ท กคนใน หน วยงานม ความ เข าใจ และ สามารถใช งาน ระบบ e-gp ได องค ท ได สามารถ นาไปใช แก 1. บ คลากรใน หน วยงานม ในระบบ e-gp และ งานได 2. สามารถ แทน ท ทา หน าท จ ดซ อจ ด จ างได 3. พ ฒนาให บ คลากรม ท กว างขวางใน งานท หลากหลาย 1. ค ม อการใช งานระบบ ประกาศจ ดซ อ จ ดจ าง (ว ธ ตก ลงราคาซ อ) 2. หน าเว บไซต สาน กงาน อธ การบด องค จาก บ คลากรใน หน วยงานผ ม ในเร อง e-gp 1. จ ดอบรมการใช งาน ระบบ e-gp ภายใน หน วยงาน

3 โครงการงานจ ดซ อจ างภาคร ฐ กองนโยบายและแผน องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได สามารถ นาไปใช แก 4. เพ อเป นการ ถ ายทอด แก บ คลากร ภายในและ ภายนอก หน วยงาน องค จาก

4 โครงการพ ฒนาระบบการจ ดเก บข อม ลการทาก จกรรมของน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก การพ ฒนา -ดาเน นงาน ก จกรรม -การตรวจสอบ การทาก จกรรม ของน กศ กษา ทาได ยากและม ความล าช า -ไม ม ระบบ สารสนเทศเข า มาจ ดเก บข อม ล -ไม สามารถ ตรวจสอบข อม ล ได อย างถ กต อง และรวดเร ว -สามารถ ตรวจสอบการทา ก จกรรมของ น กศ กษาได อย าง รวดเร วและ ถ กต อง -จ ดทาระบบ สารสนเทศเพ อ ตรวจสอบการทา ก จกรรมหร อการ เข าร วมก จกรรม ของน กศ กษาได อย างถ กต องและ รวดเร ว -ศ กษาการสร าง ระบบสารสนเทศ การจ ดเก บข อม ล หร อการบ นท ก ข อม ลในการเข า ร วมหร อการทา ก จกรรมของ น กศ กษา -จ ดทาระบบ ระบบสารสนเทศ ท สามารถจ ดเก บ ข อม ลหร อการ บ นท กข อม ลใน การเข าร วมหร อ การทาก จกรรม ของน กศ กษาให เป นระบบ -อบรมการใช ระบบ สารสนเทศให ก บ เจ าหน าท กองพ ฒนา น กศ กษาหร อ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ในการตรวจสอบการ ทาก จกรรมหร อการ เข าร วมก จกรรมของ น กศ กษา

5 องค งานท ปฏ บ ต ประเด น การพ ฒนา -ประชาส มพ นธ ข าวสารและ ข อม ลต าง ๆ -สามารถ ประชาส มพ นธ ข าวสารและ ข อม ลต าง ๆ ได อย างรวดเร ว ถ กต องและท น เหต การณ โครงการประชาส มพ นธ ก จกรรมของน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา องค ท ได แก -น กศ กษาได ร บร ข าวสารและ ข อม ลต าง ๆ ล าช า ไม ท วถ ง -ม ช องทางใน การร บข าวสาร และข อม ล กระจ ดกระจาย ไม เป นระบบ -ศ กษาการสร าง เว บไซต -หาระบบท เป น ช างทางหล กหร อ เป นศ นย กลาง เพ อให น กศ กษา ได ร บข าวสาร และข อม ลต าง ๆ ได อย างรวดเร ว ถ กต องและท น เหต การณ -จ ดทาเว บไซต ของกองพ ฒนา น กศ กษาโดยตรง -ม การอบรม เจ าหน าท ท ด แล เว บไซต

6 โครงการให บร การห องออกก าล งกาย กองพ ฒนาน กศ กษา องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก การพ ฒนา -การให บร การ ห องออกกาล ง กาย(ห องฟ ต เน ท) -น กศ กษาและ ากรย งขาด ความ เข าใจในข นตอน การเตร ยมต ว ก อนการออก กาล งกาย และ การใช เคร อง ออกกาล งกาย อย าถ กต อง -ขาด ความเข าใจใน ข นตอนการ เตร ยมต วก อน การออกกาล ง กาย และการใช เคร องออกกาล ง กายอย างถ กต อง -น กศ กษาและ บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม ความ เข าใจในการการ เตร ยมต วก อน ออกกาล งกาย อย าถ กว ธ และม ความ เข าใจในการใช เคร องออกกาล ง กายอย างถ กต อง น กศ กษาและ บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม ความ เข าใจในการการ เตร ยมต วก อน ออกกาล งกาย อย าถ กว ธ และม ความ เข าใจในการใช เคร องออกกาล ง กายอย างถ กต อง -ศ กษาว ธ ปฏ บ ต ต วก อนการออก กาล งกาย และ ศ กษาค ม อการใช เคร องออกกาล ง กาย -เช ญผ ท ม ในการใช เคร อง ออกกาล งกาย และการเตร ยม ต วก อนการออก กาล งกายมาให -แผ นพ บ -บอร ด ประชาส มพ นธ ในห องออกกาล งกาย -เว บไซต

7 โครงการเปล ยนหลอด LED กองกลาง (งานพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อม) องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได สามารถ นาไปใช แก องค จาก 1.การ พ ฒนาบ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร เปล ยนหลอด LED ระยะเวลา ดาเน นงาน หลอดฟล ออเรส เซนย งไม หมดอาย ใช งาน ประหย ด พล งงานไฟฟ า 2.ลดต นท นการ ใช งบประมาณ ม ความ เข าใจเก ยวก บ หลอด LED เบ องต น ม การทา หน งส อเว ยน ภายใน หน วยงาน ม การใช ความสามารถ เฉพาะ ม การจ ดทา และแผ นผ บเก ยวก บ ข อด ของการใช หลอด LED

8 โครงการลงร บ ส ง หน งส อภายใน กองกลาง (งานบร หารท วไป) องค งานท ปฏ บ ต ประเด น 1.การ พ ฒนาบ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร การลงร บ ส ง หน งส อภายใน การเด นทางของ ส ญหาย บ คลากรใน องค กรม ความเข า เก ยวก บการร บ- ส ง หน งส อ ภายใน องค ท ได สามารถ นาไปใช แก ม ความ เข าใจเก ยวก บ งานมาก ย งข น ม หล กฐาน ย นย นการ บ-ส ง หน งส อ องค จาก บ คลากรม และ ความเข าใจ และ ความสาค ญ ของการร บ ส ง หน งส อ ภายในมาก ย งข น ให เก ยวก บ ระบบการร บ ส ง ภายใน หน วยงาน

9 โครงการทาข าวประชาส มพ นธ กองกลาง(งานประชาส มพ นธ ) องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก 1.การ พ ฒนาบ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร ร ปแบบฟอร ม ในการส ง ข าว ส งข าวไม ถ กต อง ร ปภาพใช ไม ได ไม ม ร ปแบบการ เข ยนข าว ท กคนสามารถ ส งข าวได ตาม เป าหมาย ลดความ ผ ดพลาดจาก การส งข าว ค ม อการเข ยน ข าว ว ทยากรหร อ ผ ชานาญการ เฉพาะทาง 1.จ ดอบรม 2.เผยแพร ค ม อผ านชองทาง ต างๆใน มหาว ทยาล ย

10 โครงการสรรหาพน กงานมหาว ทยาล ย กล มพ ฒนาระบบบร หาร องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข การพ ฒนา องค กร งานสรรหาและ บรรจ แต งต งฯ - การ สอบแข งข นเพ อ บรรจ และต งต ง พน กงาน มหาว ทยาล ย สายว ชาการ 1. ไม ม ผ สม คร สอบแข งข นใน ส า ข า ว ช า ท กาหนด 2. ไม ม ผ สอบ แ ข ง ข น ใ น ส า ข า ว ช า ท กาหนด การกาหนด ค ณว ฒ และ สาขาว ชาท ร บ สม คร ม ห า ว ท ย า ล ย สามารถบรรจ พ น ก ง า น มหาว ทยาล ยได ต า ม ค ว า ม ต องการ ได บ คลากรท ม สามารถ และปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. ระเบ ยบ มหาว ทยาล ยราช ภ ฏธนบ ร ว าด วย การสรรหา เพ อบรรจ เป น พน กงาน มหาว ทยาล ย พ.ศ ประกาศร บ สม ครพน กงาน มหาว ทยาล ย 1. คณะกรรมการ ดาเน นการ สอบแข งข นเพ อ บรรจ และแต งต ง เข าปฏ บ ต งาน เป นพน กงาน มหาว ทยาล ย จ ดทา Flow Chart ข นตอนการร บ สม ครพน กงาน มหาว ทยาล ย

11 องค งานท ปฏ บ ต ประเด น โครงการจ ดส งใบลา กล มพ ฒนาระบบบร หาร องค ท ได แก ไข การพ ฒนา บ คลากร งานบร หารท วไป - การจ ดส งใบลา 1.กรณ ลาป วย ไม จ ดส งใบลา ในว น แ ร ก ท เ ข า ป ฏ บ ต ง า น ใ น ท น ท 2.กรณ ลาก จ/ลา พ กผ อน ไม จ ดส ง ใบลาตามข นตอน เ ช น จ ะ ล า ว นร งข น แต เพ ง จ ดส งใบลาใน ว นน 1.ขาด เร องร ะเบ ย บ การลา 2. ขาด ในข นตอนการ ลา บ คลากรเข าใจ ในระเบ ยบการ ลาและข นตอน การลา 1. บ คลากรม ความเข าใจใน ระเบ ยบการลา และข นตอนการ ลา 2. ม การจ ดส ง ใบลาประเภท ต างๆ ได ถ กต อง ตามระเบ ยบ - ศ กษาจาก ระเบ ยบด งน 1. ข าราชการ/ ล กจ างประจา ระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว า ด วยการลาของ ข าราชการ พ.ศ พน กงาน มหาว ทยาล ย ระเบ ยบพน กงาน 1. การขอ สอบถามหร อ หาร อก บ ผ อานวยการ กล มพ ฒนา ระบบบร หาร หร อห วหน างาน บร หารท วไป 2. การสอบถาม ก บหน วยงาน เจ าของระเบ ยบ น นๆ 1.จ ดทา Flow Chart การลา เร อง ลาป วย/ลาก จ/ลา ป วย 2. จ ดอบรม ทบทวนความเช า ใจในการลา 3. จ ดทาค ม อว า ด วยการลาของ บ คลากร

12 องค งานท ปฏ บ ต ประเด น โครงการจ ดส งใบลา กล มพ ฒนาระบบบร หาร องค ท ได แก ไข มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ว าด วยส ทธ ประโยชน และ สว สด การการลา ของ พน กงานมหาว ทยาล ย พ.ศ พน กงานราชการประกาศ คณะกรรมการบร หาร พน กงานราชการ เร องส ทธ ประโยชน ของพน กงาน ราชการ พ.ศ ล กจ างช วคราวส ญญาจ าง ล กจ างช วคราวเข าปฏ บ ต งาน

13 องค งานท ปฏ บ ต ประเด น โครงการขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ กล มพ ฒนาระบบบร หาร องค ท ได แก ไข การเผยแพร องค การ พ ฒนา -งาน เคร องราช อ สร ยาภรณ บ คลากรไม เข าใจ ขอ พ ร ะ ร า ช ท า น เคร องราชอ สร ยา ภรณ การขอ พระราชทาน เคร องราชอ สร ยา ภรณ ต องม หน งส อจากสาน ก นายกร ฐมนตร ก อน มหาว ทยาล ยถ ง จะดาเน นการขอ พระราชทานได ไม สามารถ ดาเน นการได เอง ตามความพอใจ ของบ คลากร บ คลากรได ร บ เคร องราชอ สร ยา ภรณ ถ กต องตาม ระเบ ยบ/ หล กเกณฑ ของ สาน ก นายกร ฐมนตร บ คลากรม ความ เข าใจในข นตอน ของการขอ พระราชทาน เคร องราชอ สร ยา ภรณ 1.ระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วย การขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อกและเคร อง ราชอ สร ยา ภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงกฎไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต เหร ยญจ กรมาลาและ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ฉบ บท 4 พ.ศ ผ ปฏ บ ต งาน เคร องราชอ สร ย าภรณ ประจา สาน ก นายกร ฐมนตร 2. ผ ปฏ บ ต งาน เคร องราชอ สร ย าภรณ ประจา สาน ก นายกร ฐมนตร จ ดทาค ม อ ข นตอนของการ ขอพระราชทาน เคร องราช อ สร ยาภรณ

14 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร กล มบร หารงานคล งและพ สด องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข 1.การ พ ฒนา บ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร 1.งานตรวจ อน ม ต 1.ความเข าใจท ไม ตรงก นของ ระเบ ยบ 2.ขาดผ เช ยวชาญ 1.บ คลากร เปล ยนใหม 2.จานวนของ บ คลากรม จานวนน อย 3.ม การ ปร บเปล ยน ระเบ ยบมาก 4.มหาว ทยาล ยม ภารก จใหม มาก ข นทาให อยากใน การต ความของ ระเบ ยบ เพ อให การ เบ กจ ายเป นไป ตามระเบ ยบ ข อบ งค บ ม ความถ กต อง ตามท กระทรวงการคล งกาหนด 1.ม เผยแพร องค ให ผ ปฏ บ ต งาน เบ กจ ายสามารถ นาไปใช เป นค ม อ ปฏ บ ต งานได 2.ม ข อม ล เผยแพร เก ยวก บ การเบ กจ าย สามารถใช เป น แหล งเร ยนร และ แลกเปล ยน ความค ดเห นได 1.ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศของ กระทรวงการคล ง และของ มหาว ทยาล ย 1.ผ เช ยวชาญ ตรวจสอบ การเง น 2.ท ปร กษาจาก ภายนอก 3.ท ปร กษาจาก กรมบ ญช กลาง 4.ท ปร กษาจาก สาน กงานตรวจเง น แผ นด น 1.Website 2.แผ นพ บ 3.Facebook

15 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร กล มบร หารงานคล งและพ สด องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข 1.การ พ ฒนา บ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร 2.งานร บ-จ าย 1.ฐานข อม ลในการ ร บ-จ ายเง นของ น กศ กษาไม เป น ป จจ บ น 2.เก ดจาก ผ ร บเง นไม ทราบ แหล งท มาของเง น 1.ข อม ลไม เป น ป จจ บ น 2.ช องทาง เผยแพร ไม พอ สามารถร บจ าย ได ตรงตาม ระเบ ยบถ กต อง เป นไปตาม ระเบ ยบของ มหาว ทยาล ย และกระทรวง การคล ง 1.ในระบบม ข อม ลไว ในการ ปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพเป น ป จจ บ นสามารถ ปฏ บ ต งานอย าง ม ประส ทธ ภาพ ย งข น 1.การ จ ายเง น 2.ของ ธนาคาร 1.ร บฟ ง ข อเสนอแนะจาก การร บฟ งความ ค ดเห นในการ พ ฒนางานของ ผ ร บบร การ 1.การแลกเปล ยน ความค ดเห นของ บ คลากรท เก ยวข อง

16 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร กล มบร หารงานคล งและพ สด องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข 1.การ พ ฒนา บ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร 3.ท กภารก จของ การเง น บ คลากรม ความเข าใจใน ภาระก จของกล ม บร หารงานคล ง และพ สด สามารถ ช วยในการ ปฏ บ ต งานได 1.บ คลากร แต ละคนม ความ เช ยวชาญของแต ละเฉพาะ 2.จานวน บ คลากรไม เพ ยงพอ 1.ภารก จม มาก ทาให ไม ม เวลาใน การพ ฒนา แลกเปล ยนงาน ท ปฏ บ ต 1.ค ม อการ ปฏ บ ต งานของ แต ละงาน 1.คาแนะนาของ ผ เช ยวชาญแต ละ งานท งอด ตและ ป จจ บ น 1.บ คลากร ผ ปฏ บ ต งานม ในการ ปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข องในงาน กล มงานคล งและ สามารถให คาแนะน าก บผ ให บร การได 1.บ นท กจ ดทา ประกอบการ และ เผยแพร โดย บ คลากรกล ม บร หารงานคล ง

17 โครงการปฏ บ ต 5 ส. เพ อ สนอ. น าอย กล มบร หารงานคล งและพ สด (งานพ สด ) องค 1.การ พ ฒนา บ คลากร 2.การ 3.การ พ ฒนาองค กร งานท ปฏ บ ต ประเด น 1.จ ดหาพ สด 2.ควบค ม จาหน าย 3.จ ดเก บร กษา ส ญญา 4.ด แลร กษา อ ปกรณ เคร องม อ 1.เน องจาก เป น ทางการเง น ตามระเบ ยบ งาน สาร บรรณต องเก บ ร กษาไว 10 ป 2.ความล าช า ในการส บค น ส ญญา 3. ส ญญาเก ด ความเส ยหา 4.สถานท ไม เหมาะสมใน การจ ดเก บ 1.สถานท ไม เพ ยงพอในการ จ ดเก บ 2. การจ ดเก บไม เป นระบบ 3.หน ปลวกก ด 4.ม ความช น เช อรา 5. ปร มาณ มาก การ จ ดเก บไม เป น ระบบ 6.การสะสม ของว สด อ ปกรณ ท หมด ความจาเป นใน การใช งานและ 1.เพ อปฏ บ ต ตามนโยบายของ สนอ.2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพและมาตรฐานใน การปฏ บ ต งาน 3.เพ อพ ฒนา และส งเสร มการแบบม ส วนร วม 4.เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน องค ท ได สามารถ นาไปใช แก 1.การจ ดเก บ ส ญญา ในร ปแบบ อ เลคทรอน ค 2.การจ ดหา สถานท ในการ จ ดเก บท เหมาะสม 3.ลดต นท นใน เร องของเวลา ค าใช จ าย สถานท จ ดเก บ และระยะเวลา ในการ ปฏ บ ต งาน องค จาก Web Site จากหน วยงาน อ นท ม ล กษณะคล ายคล งก น (ม.นเรศวร ได ร บรางว ลท 1 ในการประกวด 5ส) (กรมทางหลวง) (มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการจ ดการเร อง 5ส เราทาได ) 1.ห วหน า งาน 2. การแลก เปล ยน เร ยนร ระหว าง ใน หน วย งาน 1.ช มชนน กปฏ บ ต ผ านทาง Web Site ของสาน กงาน อธ การบด 2.แผนการจ ดการ ของสาน กงาน อธ การบด

18 เส อมสภาพ โครงการปฏ บ ต 5 ส. เพ อ สนอ. น าอย กล มบร หารงานคล งและพ สด (งานพ สด ) องค งานท ปฏ บ ต ประเด น 5.ส ญญา เก ดการส ญหาย 6.เก ดค าใช จ ายใน การบาร งร กษา ว สด คร ภ ณฑ 7.ม ซากว สด คร ภ ณฑ ท หมด ความจาเป นและท ไม สามารถใช งาน ได ปะปนก นอย 8.สถานท ม สภาพแวดล อมไม เอ ออานวยต อการ ปฏ บ ต งาน 7.ม ซากว สด คร ภ ณฑ แบบร ป รายการก อสร าง ต วอย าง คร ภ ณฑ ท ใช ในการย นซอง 5.เพ อเป น ศ นย กลางในการ เผยแพร และ ประชาส มพ นธ ระบบบร หาร ค ณภาพการ ให บร การ องค ท ได สามารถ นาไปใช แก 4.เป นหน วยงาน ต นแบบในการ จ ดเก บเป น ระบบ องค จาก

19 โครงการจ ดทาและปร บปร ง ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ ของมหาว ทยาล ย กล มงานว น ยและน ต การ องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข การ พ ฒนาองค กร พ ฒนา กฎหมาย ม ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ของมหาว ทยาล ย จานวนมากท ย ง ไม ได ทาการยกเล ก และเก าล าสม ยอย ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ย งไม ได ร บการแก ไข ปร บปร ง ปร บปร ง ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศของ มหาว ทยาล ย ให ม ความท นสม ย สอดคล องก บ สภาวะป จจ บ น ในการใช ปฏ บ ต งาน ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ของ มหาว ทยาล ย ม ความท นสม ย สร างความ คล องต ว เหมาะสมแก การ ใช ปฏ บ ต งาน - ศ กษาจาก ข อบ งค บระเบ ยบ ประกาศ ของ มหาว ทยาล ยต างๆ ในกล มราชภ ฏ - ศ กษาจากค ม อ หล กว ธ การร าง กฎหมาย - เช ญผ ทรงค ณว ฒ ทางกฎหมายมา เป นว ทยากร บรรยาย - การเข าร บการ อบรมจากหล กส ตร ท เก ยวข อง การอ พเดท ข อบ งค บระเบ ยบ ประกาศ ใหม ๆของ มหาว ทยาล ยลง เว บไซต อย าง ต อเน อง

20 โครงการสร างความเข าใจในการทาน ต กรรมส ญญา กล มงานว น ยและน ต การ องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข การพ ฒนา น ต กรรม ส ญญา ค ส ญญาเก ดความ เส ยเปร ยบและ ไม ได ร บความเป น ธรรมเท าท ควรจาก หล กเกณฑ การท า ส ญญา ส ญญาม ล กษณะ ไม เป นธรรมแก ค ส ญญา ส ญญาของ มหาว ทยาล ยม ความถ กต องตาม หล กข อกฎหมาย และม ความเป น ธรรมแก ท กฝ าย ส ญญาเก ดความ เป นธรรมแก ค ส ญญาท กฝ าย และร กษา ผลประโยชน ส งส ดให แก มหาว ทยาล ย - ศ กษาจากส ญญา ของมหาว ทยาล ย ต างๆ - แรกเปล ยน ก บ เคร อข ายกล มน ต กรประจา สถาบ นอ ดมศ กษา - การเข าร บการ อบรมจากหล กส ตร ท เก ยวข อง ให คาแนะนาและ เป นท ปร กษาให แก หร อ หน วยงานซ งเป น ค ส ญญา

21 โครงการสร างความเข าใจงานว น ย กล มงานว น ยและน ต การ องค งานท ปฏ บ ต ประเด น องค ท ได แก ไข การ พ ฒนา บ คลากร ว น ย บ คลากรของ มหาว ทยาล ยย งไม ม ความเข าใจใน ข นตอนการ อ ทธรณ และร อง อย างเพ ยงพอ ขาดความ เข าใจในข นตอน การดาเน นการ อ ทธรณ และร อง บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม ความเข าใจใน ข นตอนการ อ ทธรณ และร อง บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม ความ เข าใจในเร อง ว ธ การอ ทธรณ และร อง - ศ กษาจากค ม อ แนวทางการ ดาเน นการทางว น ย ของ ก.พ. - การขอสอบถาม หร อหาร อก บกล ม น ต กรของ สกอ. - การเข าร บการ อบรมจากหล กส ตร ท เก ยวข อง จ ดทาค ม อแนะนา การอ ทธรณ และ ร องแจกจ าย ให แก หน วยงาน ต างๆภายใน มหาว ทยาล ย

22

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ค าน า กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เมษายน 2555

ค าน า กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เมษายน 2555 ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของกองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ฉบ บน จ ดท าข น โดย กองจ ดการขยะ ของเส ยอ นตรายและส งปฏ ก ล ส าน กส งแวดล อม เน อหาภายในเล มประกอบด วย กระบวนงานการปฏ บ ต งานด านต างๆของกองจ

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 1 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป 2554 2559 บทท วไป การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศภาคร ฐของประเทศไทย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ คำนำ จากการทบทวนผลการดาเน นงานของกองท นปร

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information