Health Certififificate

Size: px
Start display at page:

Download "Health Certififificate"

Transcription

1 การตรวจสอบและ ออกใบร บรองส ขอนาม ย : การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย Health Certif ificate สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช กรมว ชาการเกษตร Health Certififificate ค ม อ ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช กรมว ชาการเกษตร ISBN

2 : การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย Health Certifificate การตรวจสอบและ ออกใบร บรองส ขอนาม ย Health Certifificate ค ม อ ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร องมาตรฐานส นค าพ ช สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช กรมว ชาการเกษตร ISBN : การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certificate) ISBN ท ปร กษา นางสาวเสร มส ข สล กเพ ชร ผ อำนวยการสำน กว จ ยและพ ฒนาว ทยาการหล งการเก บเก ยวและแปรร ปผล ตผลเกษตร ทำหน าท ผ อำนวยการสำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช นางภาวนาฏ บ นนาค ผ อำนวยการกล มพ ฒนาระบบตรวจสอบค ณภาพส นค า ว าท ร อยตร ธงช ย วรวงศาก ล ผ อำนวยการกล มพ ฒนาระบบตรวจร บรองมาตรฐานส นค า นางสาวส วณ ก ตต ลาภานนท นางล ลล พราน สร นางสาวก ลว ไล ส ทธ ล กษณวน ช นางพ จนา ส ภาส รย นางเกษศ ร ฉ นทพ ร ยะพ น นางลาภ สรา วงศ แก ว นายจำนงค เกต สำเภา คณะผ จ ดทำ นางสาวปร ยาน ช ท พยะว ฒน นายเกร ยงไกร ส ภโตษะ นางสาวร งท วา รอดจ นทร นายส ระเดช ขจรไชยพฤกษ ออกแบบปก นายเกร ยงไกร ส ภโตษะ จ ดพ มพ โดย สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช กรมว ชาการเกษตร พ มพ คร งท ๓ จำนวน ๕๐๐ เล ม ม ถ นายน ๒๕๕๕ พ มพ คร งท ๔ จำนวน ๕๐๐ เล ม ส งหาคม ๒๕๕๕ พ มพ ท โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด

3 : การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif icate) สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช กรมว ชาการเกษตร ISBN

4

5 คำนำ การออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certificate) สำหร บพ ชควบค มเฉพาะตามรายช อชน ดพ ช ประเทศ และเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย แนบท ายประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ เร องกำหนดพ ชเป นพ ชควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ อการส งออกไปต างประเทศ เป นการปฏ บ ต ภายใต พระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ก กพ ช (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ก กพ ช (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นภารก จสำค ญในความร บผ ดชอบของ สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช (สมพ.) เพ อให ม นใจว าการส งออกส นค าพ ชควบค มเฉพาะ ม ค ณภาพและความปลอดภ ยเป นไปตามข อกำหนด กฎระเบ ยบ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบสามารถให บร การได อย าง ม ประส ทธ ภาพ ผ ประกอบการส งออกได ร บบร การท สะดวก รวดเร ว และโปร งใส จ งได จ ดทำ ค ม อผ ประกอบ การ: การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certificate) ซ งประกอบด วยขอบข าย ล กษณะงานท ให บร การ ระเบ ยบ แนวทางปฏ บ ต ระยะเวลาการให บร การ ข นตอนการปฏ บ ต สำหร บผ ประกอบ การส งออกและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ และแบบฟอร มต างๆ หว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ ท เก ยวข อง เป นการช วยส งเสร มสน บสน นการส งออก ลดป ญหาการถ กก กก นหร อปฏ เสธส นค า อ นจะเป น ประโยชน ต อเศรษฐก จของประเทศชาต โดยรวม (นางสาวเสร มส ข สล กเพ ชร ) ผ อำนวยการสำน กว จ ยและพ ฒนาว ทยาการหล งการเก บเก ยว และแปรร ปผล ตผลเกษตร ทำหน าท ผ อำนวยการ สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช

6 สารบ ญ การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย ๑ ข นตอนการปฏ บ ต ในการย นขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนผ ส งออกผ กและผลไม ๒ ข นตอนการปฏ บ ต ในการย นคำขอและร บใบร บรองส ขอนาม ย ๕ ข นตอนการออกใบร บรองส ขอนาม ย ๘ ข นตอนการขอแก ไขใบร บรองส ขอนาม ย และ/หร อใบแนบใบร บรองส ขอนาม ย ๙ ระยะเวลาการร บรองของใบร บรองส ขอนาม ย ๑๐ ข นตอนปฏ บ ต สำหร บผ ประกอบการในการขอใบร บรองส ขอนาม ย ๑๑ ข นตอนปฏ บ ต สำหร บเจ าหน าท ในการตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย ๑๒ ข นตอนการปฏ บ ต สำหร บเจ าหน าท ในการตรวจว เคราะห ๑๓ คำแนะนำในการกรอกเอกสาร (สำหร บผ ประกอบการส งออก) ๑๔ เอกสารอ างอ ง ๑๘ ภาคผนวก ก แบบฟอร มคำขอใบร บรอง ภาคผนวก ข การส มต วอย าง ภาคผนวก ค ข นตอนการร บรองแปลง GAP และการร บรองโรงงานผล ตส นค าเกษตร ภาคผนวก ง ต วอย างเอกสาร หน า

7 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certificate) การออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certificate) สำหร บพ ชควบค มเฉพาะตามรายช อชน ดพ ช ประเทศ และเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย แนบท ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร องกำหนดพ ชเป นพ ชควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ อการส งออกไปต างประเทศ เป นการปฏ บ ต ภายใต พระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ก กพ ช (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก ไขเพ ม เต มโดยพระราชบ ญญ ต ก กพ ช (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ การออกใบร บรองส ขอนาม ยน ให ใช ก บพ ชควบค มเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร อง กำหนดพ ชเป นพ ชควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกรมว ชาการเกษตร เร องหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไข การขอและการออกใบร บรองส ขอนาม ย พ.ศ. ๒๕๕๒ ว ตถ ประสงค เพ อใช ปฏ บ ต งานการออกใบร บรองส ขอนาม ยให ก บพ ชควบค มเฉพาะเพ อการส งออกไปต างประเทศ ขอบข าย การออกใบร บรองส ขอนาม ยครอบคล มพ ชควบค มเฉพาะตามรายช อชน ดพ ช ประเทศ และเช อจ ล นทร ย หร อ ส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย แนบท ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร องกำหนดพ ชเป นพ ช ควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ คำน ยาม พ ชควบค มเฉพาะ หมายถ ง ชน ดพ ชตามรายช อชน ดพ ช ประเทศ และเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อ ส ขภาพของมน ษย แนบท ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร องกำหนดพ ชเป นพ ช ควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใบร บรองส ขอนาม ย หมายถ ง หน งส อร บรองส ขอนาม ยครอบคล มพ ชควบค มเฉพาะตามรายช อชน ดพ ช ประเทศ และ เช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย แนบท ายประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ เร องกำหนดพ ชเป นพ ชควบค มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงค ดบรรจ (Packing house) หมายถ ง อาคารหร อสถานท สำหร บจ ดการผ กและผลไม สดหล งการเก บเก ยว ต งแต การร บว ตถ ด บไปจนถ งการขนส ง ผ ประกอบการส งออกผ กและผลไม หมายถ ง บ คคล หร อ น ต บ คลท ม การส งออกส นค าผ กและผลไม ไปย งต างประเทศ สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช (สมพ.) หมายถ ง หน วยงานราชการระด บกองในส วนกลางของ กรมว ชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขท ๕๐ ถนนพหลโยธ น แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร GAP หมายถ ง มาตรฐานการผล ตทางการเกษตรท ถ กต องและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) GMP หมายถ ง หล กปฏ บ ต ท ด ในการผล ต (Good Manufacturing Practice: GMP) ชน ดพ ชตามระบบบ ญช รายช อโรงค ดบรรจ (Establishment List: EL) หมายถ ง ชน ดพ ชตามมาตรการควบค มพ เศษ การส งออกผ กและผลไม สดไปสหภาพย โรป นอร เวย และสมาพ นธร ฐสว สแนบท ายประกาศ กรมว ชาการเกษตร เร องการออกใบร บรองส ขอนาม ยพ ชและใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บส นค า พ ชผ กและผลไม สดไปสหภาพย โรป นอร เวย และสมาพ นธร ฐสว ส ฉบ บท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ฉบ บท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 1

8 ข นตอนการปฏ บ ต ในการย นขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนผ ส งออกผ กและผลไม ภายใต ประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไข การจดทะเบ ยนผ ส งออกผ กและผลไม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. ผ ส งออกควรศ กษาข อม ลต างๆ เก ยวก บกฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการนำเข าของประเทศปลายทาง ๒. ผ ส งออกกรอกใบสม ครตามแบบฟอร ม ด งน - ขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนเป นผ ส งออกไปสหภาพย โรป นอร เวย ไอซ แลนด สมาพ นธร ฐสว ส ใช แบบฟอร ม สมพ.๔ - ขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนเป นผ ส งออกไปญ ป น ส งคโปร หร อประเทศปลายทางอ นๆ ใช แบบฟอร ม สมพ.๕ - ขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนเป นผ ส งออกไปจ น ใช แบบฟอร ม กสร.๔ แบบฟอร มสามารถขอได ท กล มประสานการตรวจร บรองมาตรฐาน (กสร.). สมพ. หร อดาวน โหลดได ท ๓. ผ ส งออกย นแบบฟอร ม สมพ. ๔ สมพ. ๕ และ กสร.๔ ท กสร. พร อมเอกสารหล กฐานด งน ๓.๑ สำเนาหน งส อร บรองของสำน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทแสดงรายการจดทะเบ ยนตลอดท งช อกรรมการ หร อห นส วนผ ม อำนาจลงนามผ กพ นบร ษ ท หร อห างห นส วนน ต บ คคล ซ งออกมาแล วไม เก น ๖ เด อน จำนวน ๑ ฉบ บ พร อมว ตถ ประสงค ในการดำเน นการเก ยวก บผ กและผลไม หร อส นค าเกษตรกรรม สำหร บบ คคลธรรมดาใช สำเนาใบทะเบ ยนพาณ ชย ท ระบ ชน ดแห งพาณ ชย ถ อว าเป นผ ส งออกผ กและผลไม หร อส นค าเกษตรกรรม จำนวน ๑ ฉบ บ ๓.๒ สำเนาบ ตรประชาชน และสำเนาทะเบ ยนบ านของกรรมการผ ม อำนาจลงนามผ กพ นบร ษ ท หร อของห นส วน ผ จ ดการ จำนวน ๑ ฉบ บ ๓.๓ หน งส อมอบอำนาจ (กรณ ผ ม อำนาจลงนามให ผ อ นดำเน นการย นคำขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนแทน) พร อม อากรแสตมป ม ลค า ๓๐ บาท ๓.๔ สำเนาบ ตรประชาชน หร อสำเนาทะเบ ยนบ านของผ ย นคำขอจดทะเบ ยน (กรณ ผ ม อำนาจลงนามให ผ อ น ดำเน นการย นคำขอจดทะเบ ยนแทน) จำนวน ๑ ฉบ บ ๓.๕ สำเนาหน งส อร บรอง GMP ของโรงงานท งหมด กรณ ผ ส งออกไม ได ใช GMP ช อเด ยวก บผ ส งออกให แนบ หน งส อร บรองการค ดจากโรงงานท ค ดให ท งหมด (ยกเว นประเทศปลายทางท ไม บ งค บ) ๓.๖ สำเนาใบร บรองแหล งผล ต GAP แหล งผล ตท งหมดท ส งออก (ยกเว นประเทศปลายทางท ไม บ งค บ) ๓.๗ กรณ ต ออาย ให ผ ส งออกแนบสำเนาหน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออก (หน งส อสำค ญฯ ฉบ บเด ม) จำนวน ๑ ฉบ บ ๔. ข นตอนการพ จารณา ๔.๑ เจ าหน าท กสร.สมพ.พ จารณาหล กฐานท ย นโดยตรวจสอบความถ กต องท งหมดให ครบถ วน หากหล กฐาน ไม ครบถ วน เจ าหน าท แจ งให ผ ย นทราบเพ อแก ไข/เพ มเต ม หร อให มาย นใหม ๔.๒ หากหล กฐานและเอกสารครบถ วนให เจ าหน าท ร บคำขอ พร อมดำเน นการออกเลขทะเบ ยนโดยลงบ นท ก ในฐานข อม ล และพ มพ หน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออก ๔.๓ เจ าหน าท เสนออธ บด ลงนาม ๔.๔ ผ ส งออกต ดต อร บหน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออก 2 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

9 ๕. อาย ของหน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออกผ กและผลไม โดยหน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป น ผ ส งออกม อาย ๒ ป น บแต ว นท ออกหน งส อสำค ญฯ และให ย นต ออาย ภายใน ๓๐ ว น ก อนหน งส อสำค ญฯ หมดอาย โดยใช หล กฐานตามข อ ๓ ๖. การกำหนดโทษ เม อผ ส งออกม การเปล ยนแปลงแหล งผล ตผ กและผลไม และโรงค ดบรรจ หร อข อม ลอ นๆ ท ม ผลต อความปลอดภ ย ด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ต องแจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตรภายใน ๗ ว น น บแต ว นเปล ยนแปลงข อม ล ถ าบร ษ ทผ ส งออกไม ดำเน นการ กรมว ชาการเกษตรจะพ จารณาดำเน นการ ด งน ๖.๑ ผ ส งออกเจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจาก ประเทศผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช คร งท ๑ ให เจ าหน าท แจ งเต อน ผ ได ร บหน งส อสำค ญฯ แสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออกเป นหน งส อ ๖.๒ ผ ส งออกเจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจาก ประเทศผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช คร งท ๒ โดยเป นการเจตนา แจ งเท จ หร อการฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจากประเทศ ผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ภายในระยะเวลา ๓ เด อน น บแต ว นท ได กระทำการเจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจาก ประเทศผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ตามข อ ๖.๑ ให พ กใช หน งส อ สำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออก ม กำหนด ๓๐ ว น พร อมท งแจ งหน วยงานภายในกรมว ชาการเกษตร ท เก ยวข องทราบ ๖.๓ ผ ส งออกเจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจาก ประเทศผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ต งแต ๓ คร งข นไป โดยเป นการ เจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจากประเทศผ นำ เข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ภายในระยะเวลา ๖ เด อน น บแต ว นท ได กระทำการเจตนาแจ งเท จ หร อฝ าฝ น หร อไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร หร อได ร บการแจ งเต อนจาก ประเทศผ นำเข าเก ยวก บความปลอดภ ยด านส ขอนาม ยและส ขอนาม ยพ ช ตามข อ ๖.๑ ให เพ กถอนหน งส อ สำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออกพร อมท งแจ งหน วยงานภายในกรมว ชาการเกษตรท เก ยวข องทราบ ๗. บทยกเว น การนำต ดต วออกไปซ งผ กและผลไม เพ อใช เฉพาะต ว ไม ต องดำเน นการตามประกาศพ ชควบค มเฉพาะ หมายเหต ๑. กรณ การแจ งเท จ เช น - การแจ งเท จเร องการใช แปลง GAP (เม อพบจากการตรวจสอบของกรมว ชาการเกษตร) - การแจ งเท จเร องการระบ เลขรห สการร บรอง GMP โรงค ดบรรจ (เม อพบจากการตรวจสอบของกรมว ชาการเกษตร) เป นต น ๒. กรณ การฝ าฝ น เช น - การไม ปฏ บ ต ตามประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไข การจดทะเบ ยนผ ส งออกผ กและผลไม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป นต น - การไม ปฏ บ ต ตามประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการขอและออกใบร บรองส ขอนาม ย พ.ศ. ๒๕๕๒ - การไม ปฏ บ ต ตาม ร างประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการขอและออกใบร บรอง ส ขอนาม ยพ ชสำหร บส นค าผ กผลไม สดส งออกไปสหภาพย โรป นอร เวย และสมาพ นธร ฐสว ส พ.ศ.๒๕๕๕ (อย ระหว างการขอแก ไขโดยรอผลการ พ จารณาในคณะอน กรรมการก กพ ช) ๓. กรณ ไม แจ งข อม ลแก กรมว ชาการเกษตร เช น การเพ ม/ถอดถอนแปลง GAP และ/หร อโรงค ดบรรจ GMP ท อ างใช ในการ ขอ พ.ก.๑๑ และ พ.ก.๑๑.๑ เป นต น การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 3

10 ข นตอนขอจด/ต ออาย ทะเบ ยนเป นผ ส งออกผ กและผลไม ผ ส งออกศ กษาข อม ลต างๆ เก ยวก บกฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการนำเข าของประเทศปลายทาง ผ ส งออกกรอกใบสม ครตามแบบฟอร ม สมพ.๔ สมพ.๕ หร อ กสร.๔ โดยสามารถขอแบบฟอร มได ท กสร. สมพ. หร อดาวน โหลดได ท ผ ส งออกย นแบบฟอร ม สมพ. ๔ สมพ. ๕ หร อ กสร.๔ ท กสร. พร อมแนบเอกสารหล กฐานให ครบถ วน เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสาร ถ กต องครบถ วน เจ าหน าท ลงทะเบ ยนและกำหนดเลขท หน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป นผ ส งออก พร อมพ มพ หน งส อสำค ญฯ เสนออธ บด ลงนาม ๒ ว น ๓ ว น ผ ส งออกร บหน งส อสำค ญแสดงการจดทะเบ ยนเป น ผ ส งออก โดยหน งส อสำค ญฯ ม อาย ๒ ป และให ย นต ออาย ภายใน ๓๐ ว น ก อนหน งส อฯ หมดอาย 4 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

11 ข นตอนการปฏ บ ต ในการย นคำขอและร บใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑-๑) ๑. ผ ประกอบการควรศ กษาข อม ลต างๆ เก ยวก บกฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการส งออก และนำเข าของแต ละ ประเทศ เพ อเตร ยมส นค าให เป นไปตามข อกำหนดในการนำเข าของประเทศปลายทาง ๒. ผ ประกอบการกรอกแบบ คำขอใบร บรองส ขอนาม ยตามพระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท แก ไขเพ มเต ม (แบบ พ.ก.๑๑) และใบแนบ แนบท ายแบบคำขอใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑.๑) กรอกรายละเอ ยด ให ถ กต องครบถ วนตรงตามความเป นจร งโดยเฉพาะรายละเอ ยดชน ดพ ช ช อว ทยาศาสตร ปร มาณท ส งออก และ ระบ น ำหน ก โดยการพ มพ เท าน นให ช ดเจน และลงนามโดยผ ม อำนาจหร อผ ร บมอบอำนาจ เพ อความสะดวก รวดเร วในการตรวจสอบ ๓. การย นแบบ พ.ก. ๑๑ และ แบบ พ.ก. ๑๑.๑ (ภาคผนวก ก) ให ย นแบบ พก.๑๑ พร อมกรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน โดยให ใช พ.ก. ๑๑ หน งฉบ บ ต อ ๑ ชน ดพ ช ต อเลขรห สร บรองแปลง GAP ๑ แปลง พร อมเลขรห ส แปลง (ID farm) กรณ การส งออกลำไยไปสาธารณร ฐประชาชนจ นต องแสดงหล กฐานเก ยวก บการส งออกพ ช ได แก BL (BILL OF LADING) หร อ BL DRAFT ลงนามโดยผ ม อำนาจลงนามหร อผ ท ได ร บมอบหมายของบร ษ ท ท งน BL (BILL OF LADING) หร อ BL DRAFT ต องเป นเอกสารท ออกให โดยบร ษ ทสายการเด นเร อน นๆ ในกรณ ขนส งทางบกให ระบ หมายเลข Seal ซ งออกให โดยกรมว ชาการเกษตร ท งน กำหนดให ย นเอกสารก อนการส งออก ๗ ว น เพ อให เจ าหน าท สามารถตรวจสอบคำร องรวมถ งประสานงานในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ครบถ วน ท งน ให ระบ ห องปฏ บ ต การท ประสงค ส งต วอย างว เคราะห ๔. ผ ประกอบการสามารถย นคำขอและร บใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑-๑) ได ท กล มประสานการตรวจร บรองมาตรฐาน (กสร.) สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช (สมพ.) โทรศ พท ๐-๒๕๗๙-๖๑๓๓ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๖๑๓๔ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๑ (สวพ.๑) โทรศ พท ๐-๕๓๘๖-๙๖๓๗-๘ โทรสาร ๐-๕๓๘๖-๙๖๓๙, ๐-๕๓๔๙-๘๘๖๔ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๒ (สวพ.๒) โทรศ พท ๐-๕๕๓๑-๑๔๐๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๑-๑๔๐๗ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๓ (สวพ.๓) โทรศ พท ๐-๔๓๒๐-๓๕๐๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๕๐๐-๑ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๔ (สวพ.๔) โทรศ พท ๐-๔๕๒๐-๒๑๙๘ โทรสาร ๐-๔๕๒๐-๒๑๙๘ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๕ (สวพ.๕) โทรศ พท ๐-๕๖๔๐-๕๐๗๐, ๐-๕๖๔๐-๕๐๗๒-๔ โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๐๗๑, ๐-๕๖๔๐-๕๐๗๔ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๖ (สวพ.๖) โทรศ พท ๐-๓๙๓๙-๗๐๗๖, ๐-๓๙๓๙-๗๑๓๔ โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๔๕๓๖ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๗ (สวพ.๗) โทรศ พท ๐-๗๗๒๕-๙๔๔๕-๖ โทรสาร ๐-๗๗๒๕-๙๔๔๗ สำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๘ (สวพ.๘) โทรศ พท ๐-๗๔๔๔-๕๙๐๕-๖ โทรสาร ๐-๗๔๒๑-๘๙๒๘ การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 5

12 ๕. การตรวจเอกสาร เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ. ๑-๘ ตรวจเอกสาร แบบ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ หากพบว าเอกสารม ข อแก ไข เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ โทรศ พท แจ งให ผ ประกอบการทราบเพ อดำเน นการแก ไขและส งเอกสารท แก ไข แล วให ก บเจ าหน าท ท นท ๖. การส งต วอย างเพ อตรวจว เคราะห ๖.๑ ผ ประกอบการประสงค ส งต วอย างว เคราะห ท กรมว ชาการเกษตร เจ าหน าท กสร. สมพ./สวพ. ๑-๘ ส มต วอย างตามแผนการส มต วอย างท กำหนดตามชน ดของต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ท ระบ ในแบบ พ.ก.๑๑ (ภาคผนวก ข) ป ดผน กภาชนะบรรจ ต วอย างพร อมลงนามกำก บ ผ ประกอบการนำส งต วอย างพร อม เอกสารต นฉบ บ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ให ก บเจ าหน าท ร บต วอย างของ กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ และ ชำระค าบร การตรวจว เคราะห ตามอ ตราท กำหนด ๖.๒ กรณ ท ผ ประกอบการประสงค ส งต วอย างตรวจว เคราะห ท ห องปฏ บ ต การท กรมว ชาการเกษตร ให การยอมร บความสามารถให เป นห องปฏ บ ต การทดสอบส นค าและอาหารด านพ ช ให เจ าหน าท ของ ห องปฏ บ ต การส มต วอย างตามแผนการส มต วอย างท กำหนด (ภาคผนวก ข) ตามชน ดของต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ท ระบ ในแบบ พ.ก.๑๑ ป ดผน กภาชนะบรรจ ต วอย างพร อมลงนามกำก บ ผ ประกอบการนำ ส งต วอย างให ก บเจ าหน าท ร บต วอย างของห องปฏ บ ต การ ชำระค าบร การตรวจว เคราะห ตามอ ตราท กำหนด และให นำเอกสารต นฉบ บ พ.ก.๑๑ พ.ก.๑๑.๑ และหมายเลขกำก บต วอย าง (Lab Sample Number) ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ./สวพ.๑-๘ ท นท ๗. การออกใบร บรองส ขอนาม ย กรมว ชาการเกษตรจะออกใบร บรองส ขอนาม ยให เฉพาะต วอย างท ผลว เคราะห ผ านตามเกณฑ ท กำหนดเท าน น ๗.๑ ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย ให เจ าหน าท กสร. สมพ. จ ดพ มพ ใบร บรองส ขอนาม ย พร อมนำต นฉบ บ พ.ก.๑๑.๑ เสนอให เจ าหน าท ผ ม อำนาจ ลงนามของกล ม พ ฒนาระบบตรวจสอบค ณภาพส นค า (กคส.) สมพ. พ จารณาลงนาม กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บ สารตกค างเสนอให ผ ม อำนาจลงนามท เก ยวข องของ กคส.สมพ./สวพ.๑-๘ พ จารณาลงนาม ๗.๒ จากน นให เจ าหน าท นำใบร บรองส ขอนาม ยต นฉบ บท ลงนามแล วถ ายสำเนา ด งน ๗.๒.๑ กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ Shipment date เป นช วงว นท ให สำเนาใบร บรองส ขอนาม ยรวม ฉบ บจร งเท าก บจำนวนเท ยวของการส งออก (Shipment) ท ระบ ใน พ.ก.๑๑.๑ และให ผ ม อำนาจ ลงนามใบร บรองส ขอนาม ย ลงนามร บรองสำเนาท กฉบ บ โดยประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น ๗.๒.๒ กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ อาย ใบร บรองฯ เป น Shipment by Shipment เช น พ ชท ส งออกไป นอร เวย ญ ป น ส งคโปร หร อประเทศอ นๆ ท ต องใช ใบร บรองส ขอนาม ยเพ อนำใบร บรองส ขอนาม ย ฉบ บจร งไปใช แสดง ณ ประเทศปลายทาง ให สำเนาใบร บรองส ขอนาม ยเพ มอ กหน งฉบ บรวม ฉบ บจร งเป น ๒ ฉบ บ และให ผ ม อำนาจลงนามใบร บรองส ขอนาม ย ลงนามร บรองสำเนา และ ประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น ๗.๒.๓ กรณ ออกใบร บรองส ขอนาม ยฉบ บใหม แทนฉบ บเก า เน องจากม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดใน ใบร บรองส ขอนาม ยท ได ออกให ไปแล ว กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยม อาย ใบร บรองฯ ระบ เป นช วง เวลา ให บร ษ ททำหน งส อถ ง ผอ.สมพ. โดยระบ ข อม ลให ช ดเจนว าใบร บรองฯ ท เหล ออย ม จำนวน ก ฉบ บ ให เจ าหน าท ดำเน นการออกใบร บรองส ขอนาม ยให ใหม แล วปฏ บ ต ตามข นตอน ข อ ๗.๒.๑ 6 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

13 กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ อาย ใบร บรองฯ เป น Shipment by Shipment ให ดำเน นตาม ข นตอน ข อ ๗.๒.๒ ๗.๓ ผ ประกอบการท ส งต วอย างตรวจว เคราะห ท ห องปฏ บ ต การอ นท กรมว ชาการเกษตรให การยอมร บ ให นำ ผลว เคราะห ท ผ านตามเกณฑ ท กำหนด ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ และดำเน นการตาม ข อ ๗.๑ และ ๗.๒ ๘. ผ ประกอบการชำระค าธรรมเน ยมและค าป วยการ (กรณ ผ ประกอบการขอร บบร การนอกเวลาราชการ) และ ร บใบร บรองส ขอนาม ยต นฉบ บ พร อมสำเนาใบร บรองส ขอนาม ย และต นฉบ บ พ.ก. ๑๑.๑ ๙. ผ ประกอบการนำใบร บรองส ขอนาม ยและ/หร อสำเนาใบร บรองส ขอนาม ย ซ งร บรองสำเนาโดยผ ม อำนาจลงนาม ใบร บรองส ขอนาม ย ตามข อ ๗.๑ และ/หร อ ๗.๒ เท าน น และแบบ พ.ก. ๑๑.๑ ย นให เจ าหน าท ด านตรวจพ ช ณ ด านตรวจพ ชท ส งออกท กคร งก อนการส งออก การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 7

14 ข นตอนการออกใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑-๑) ผ ประกอบการกรอกเอกสาร แบบ พ.ก. ๑๑ และ แบบ พ.ก. ๑๑.๑ (รายละเอ ยดตามข อ ๓) ส งโทรสาร แบบพ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ให กสร.สมพ./ สวพ.๑-๘ ล วงหน า ๗ ว น เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ตรวจเอกสาร พ.ก. ๑๑ และ พ.ก.๑๑.๑ หากพบว าเอกสาร ม ข อแก ไข เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ โทรศ พท แจ งให ผ ประกอบการทราบและแก ไขท นท กรณ ผ ประกอบการประสงค ส งต วอย างว เคราะห ก บกรมว ชาการเกษตร เจ าหน าท ของ กสร. สมพ./สวพ.๑-๘ ส มต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ตามชน ดของต วอย าง ป ดผน กภาชนะบรรจ ต วอย างพร อมลงนามกำก บ ผ ประกอบการนำส งต วอย างและเอกสารต นฉบ บ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก.๑๑.๑ ให ก บเจ าหน าท ร บต วอย างของ กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ พร อมชำระเง นค าบร การตรวจว เคราะห กรณ ผ ประกอบการประสงค ส งต วอย างว เคราะห ก บ ห องปฏ บ ต การท กรมว ชาการเกษตรให การยอมร บ เจ าหน าท ของห องปฏ บ ต การส มต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ตามชน ดของต วอย าง ป ดผน กภาชนะบรรจ ต วอย าง พร อมลงนามกำก บ ผ ประกอบการนำส งต วอย างท ห องปฏ บ ต การชำระเง นค าบร การ ว เคราะห และให นำเอกสารต นฉบ บ พ.ก.๑๑ พ.ก.๑๑.๑ และหมายเลขกำก บต วอย าง ส งท กสร.สมพ./สวพ.๑-๘ ท นท เจ าหน าท ร บต วอย างส งต วอย างให ก บเจ าหน าท ของห องปฏ บ ต การ - ห องปฏ บ ต การจ ลช วว ทยา กคส. สมพ.๑-๘ ว เคราะห เช อจ ล นทร ย - ห องปฏ บ ต การ/กคส.สมพ. /สวพ.๑-๘ ว เคราะห สารตกค าง - ห องปฏ บ ต การของกรมว ชาการเกษตรท ร บผ ดชอบ ห องปฏ บ ต การตรวจว เคราะห ต วอย างและ ออกรายงานผลว เคราะห ผ ประกอบการร บผลว เคราะห เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การทำการตรวจว เคราะห ต วอย างและ ออกรายงานผลว เคราะห ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ผ ประกอบการนำผลว เคราะห เฉพาะท ผ านตามเกณฑ ท กำหนด ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ไม ผ าน ผ าน ออกรายงาน ผลว เคราะห เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ร บผลว เคราะห และ จ ดพ มพ ใบร บรองส ขอนาม ย เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ เสนอใบร บรองส ขอนาม ย ให ผ ม อำนาจลงนามเพ อพ จารณาลงนามใบร บรองส ขอนาม ย ผ ประกอบการชำระค าธรรมเน ยมและร บใบร บรอง ส ขอนาม ยท เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ผ ประกอบการนำใบร บรองส ขอนาม ยและ/หร อสำเนาใบร บรองส ขอนาม ย ซ งร บรองสำเนาโดยผ ม อำนาจลงนามใบร บรองส ขอนาม ยตามข อ ๗.๑ และ/หร อ ๗.๒ เท าน น และแบบ พ.ก. ๑๑.๑ ย นให เจ าหน าท ด านตรวจพ ช ณ ด านตรวจพ ชท ส งออก ท กคร งก อนการส งออก 8 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

15 ข นตอนการขอแก ไขใบร บรองส ขอนาม ย และ/หร อ ใบแนบใบร บรองส ขอนาม ย แบบ พ.ก. ๑๑.๑ ๑. การขอแก ไขใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑-๑) เม อผ ประกอบการได ร บใบร บรองส ขอนาม ยแล ว พบว า เอกสารใบร บรองส ขอนาม ย ระบ ข อความไม ถ กต อง ไม ครบถ วน และ/หร อม การเปล ยนแปลงข อม ล ได แก ช อ-ท อย ของผ ร บส นค า ประเทศปลายทาง ว นท ส งออก (ต องไม เก นจาก Date of Expiry ท ระบ ไว ) น ำหน ก (ต อง ไม เก นน ำหน กท ระบ ไว ในแต ละ Shipment ก อนขอแก ไข) พาหนะขนส ง ให ผ ประกอบการดำเน นการด งน ๑.๑ ผ ประกอบการย นหน งส อ/คำร อง ให ดำเน นการแก ไขเอกสาร โดยระบ ข อม ลท ต องการแก ไข และลงนาม โดยผ ม อำนาจลงนามหร อผ ร บมอบอำนาจ ของบร ษ ทเท าน น พร อมแนบใบร บรองส ขอนาม ยต นฉบ บ ณ หน วยงานท เป นผ ออกใบร บรองส ขอนาม ย เพ อพ จารณาดำเน นการแก ไขใบร บรองส ขอนาม ย ๑.๒ เม อหน วยงานผ ออกใบร บรองส ขอนาม ยพ จารณาแล ว สามารถแก ไขใบร บรองส ขอนาม ยได ให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ จ ดพ มพ ใบร บรองส ขอนาม ยโดยแก ไขข อความตามคำร องขอ และให ระบ ข อความ This Certificate is issued to replace the certificate No.. ในช อง Declaration ม มบนด าน ซ ายเหน อข อความผลว เคราะห กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อ ส ขภาพของมน ษย เสนอให เจ าหน าท ผ ม อำนาจลงนามของ กคส. สมพ. ลงนาม และกรณ ใบร บรอง ส ขอนาม ยสำหร บสารตกค างเสนอให ผ ม อำนาจลงนามท เก ยวข องของ กคส.สมพ./สวพ.๑-๘ ลงนาม ๑.๓ ให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ เก บเอกสารหน งส อ/คำร อง ให ดำเน นการแก ไขเอกสาร พร อมท งใบร บ รองส ขอนาม ยต นฉบ บ (เด ม) ไว เพ อใช ในการอ างอ งและตรวจสอบ ๑.๔ ผ ประกอบต ดต อขอร บใบร บรองส ขอนาม ยฉบ บแก ไขท หน วยงานผ ออกใบร บรองส ขอนาม ย และชำระ ค าธรรมเน ยม ๒. การขอแก ไขข อม ลรายละเอ ยดการส งออกท ระบ ในใบแนบใบร บรองส ขอนาม ย แบบ พ.ก. ๑๑.๑ ให กรอกแบบ คำขอให แก ไขใบแนบใบร บรองส ขอนาม ยตามพระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท แก ไขเพ มเต ม (แบบ พ.ก. ๑๒) ให ครบถ วนถ กต องตามคำแนะนำ ส งโทรสาร ณ จ ดท ย นแบบ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ท งน ให นำ เอกสารต นฉบ บแบบ พ.ก. ๑๒ ไปแสดง ณ ด านตรวจพ ชท ส งออก พร อมก บใบร บรองส ขอนาม ย และ แบบ พ.ก. ๑๑.๑ ก อนการส งออก การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 9

16 ระยะเวลาการร บรองของใบร บรองส ขอนาม ย ๑. ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บผ กและผลไม ส งออก ๑.๑ ใบร บรองส ขอนาม ยอาย ไม เก น ๑๔ ว น ๑.๑.๑ สหภาพย โรป นอร เวย ไอซ แลนด ญ ป น และส งคโปร พ ชมาจากแปลง GAP ท ไม ใช แปลงของตนเอง แต ส นค าส งออกรวบรวมจากแปลง GAP ของเกษตรกรและโรงค ดบรรจ ส นค าได ร บการร บรอง GMP ม การจ ดทำระบบควบค มความปลอดภ ยและตรวจ สอบย อนกล บท ม ประส ทธ ภาพ ตามประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการขอและ ออกใบร บรองส ขอนาม ย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑.๒ ใบร บรองส ขอนาม ยอาย ไม เก น ๓๐ ว น ๑.๒.๑ สหภาพย โรป นอร เวย ไอซ แลนด ญ ป น และส งคโปร พ ชต องมาจากแปลง GAP ของตนเองหร อเกษตรกรเคร อข ายและโรงค ดบรรจ ส นค าได ร บการ ร บรอง GMP ม การจ ดทำระบบควบค มความปลอดภ ยและตรวจสอบย อนกล บท ม ประส ทธ ภาพ ตามประกาศกรมว ชาการเกษตร เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการขอและออกใบร บรองส ขอนาม ย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑.๒.๒ สหภาพย โรป นอร เวย และสมาพ นธร ฐสว ส พ ชท ข นทะเบ ยนระบบบ ญช รายช อ (Establishment List: EL) ตามมาตรการควบค มพ เศษการส ง ออกผ กและผลไม สดไปสหภาพย โรป นอร เวย และสมาพ นธร ฐสว ส ๒. ใบร บรองส ขอนาม ย (สารอะฟลาท อกซ น) ใบร บรองส ขอนาม ยร บรองเฉพาะร นส นค าอาย ใบร บรองส ขอนาม ย ไม เก น ๑๔ ว น น บถ ดจากว นท ออกรายงานผลทดสอบ ๓. ใบร บรองส ขอนาม ย (สารซ ลเฟอร ไดออกไซด ) สำหร บลำไยส งออกสาธารณร ฐประชาชนจ นใบร บรองส ขอนาม ย ร บรองเฉพาะร นส นค า ๔. ใบร บรองส ขอนาม ย สำหร บประเทศ และ/หร อพ ชชน ดอ น ท ไม เป นไปตามข อ ๑-๓ ใบร บรองส ขอนาม ย ร บรอง เฉพาะร นส นค าอาย ใบร บรองส ขอนาม ยไม เก น ๗ ว น น บถ ดจากว นท ออกรายงานผลทดสอบ 10 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

17 ข นตอนปฏ บ ต สำหร บผ ประกอบการในการขอใบร บรองส ขอนาม ย ๑. ผ ประกอบการควรศ กษาข อม ลต างๆ เก ยวก บกฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการส งออก และนำเข าของแต ละ ประเทศ เพ อเตร ยมส นค าให เป นไปตามข อกำหนดในการนำเข าของประเทศปลายทาง ๒. ผ ประกอบการกรอกแบบ คำขอใบร บรองส ขอนาม ยตามพระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท แก ไขเพ มเต ม (แบบ พ.ก.๑๑) และ ใบแนบ แนบท ายแบบคำขอใบร บรองส ขอนาม ย (แบบ พ.ก. ๑๑.๑) กรอกรายละเอ ยด ให ถ กต องครบถ วนตรงตามความเป นจร งโดยเฉพาะรายละเอ ยดชน ดพ ช ช อว ทยาศาสตร ปร มาณท ส งออก และ ระบ น ำหน ก โดยการพ มพ เท าน นและลงนามโดยผ ม อำนาจ/ผ ร บมอบอำนาจเพ อความสะดวกรวดเร วในการตรวจสอบ ๓. การย นแบบ พ.ก. ๑๑ และ แบบ พ.ก. ๑๑.๑ (ภาคผนวก ก) สามารถย นแบบได ท กล มประสานการตรวจร บรอง มาตรฐาน (กสร.) สำน กพ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานส นค าพ ช หร อสำน กว จ ยและพ ฒนาการเกษตร เขตท ๑-๘ ก อนการส งออก ๗ ว น ท งน ให ระบ ห องปฏ บ ต การท ประสงค ส งต วอย างว เคราะห ๔. การส งต วอย าง ๔.๑ กรณ ส งว เคราะห ท ห องปฏ บ ต การของกรมว ชาการเกษตร เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ เป นผ ส มต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ท ระบ ในแบบ พ.ก.๑๑ ผ ประกอบการส งเอกสารต นฉบ บ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ให ก บเจ าหน าท ร บต วอย าง พร อมให ผ ประกอบการชำระค าบร การตรวจว เคราะห ตามอ ตราท กำหนด ๔.๒ กรณ ท ส งว เคราะห ท ห องปฏ บ ต การท กรมว ชาการเกษตรให การยอมร บ เจ าหน าท ของห องปฏ บ ต การเป น ผ ส มต วอย าง ณ โรงค ดบรรจ ท ระบ ในแบบ พ.ก.๑๑ ผ ประกอบการชำระค าบร การตรวจว เคราะห ตามอ ตรา ท กำหนด และนำเอกสารต นฉบ บ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ และหมายเลขกำก บต วอย าง (Lab Sample Number) ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ. เม อผ ประกอบการได ร บผลว เคราะห แล วให นำผลว เคราะห เฉพาะท ผ านตามเกณฑ ท กำหนด ส งท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ๕. ผ ประกอบการชำระค าธรรมเน ยมและค าป วยการ (กรณ ขอร บบร การนอกเวลาราชการ) และร บใบร บรอง ส ขอนาม ยต นฉบ บ พร อมสำเนาใบร บรองส ขอนาม ย ๖. ผ ประกอบการนำใบร บรองส ขอนาม ยและ/หร อสำเนาใบร บรองส ขอนาม ย ซ งร บรองสำเนาโดยผ ม อำนาจลงนาม ใบร บรองส ขอนาม ยและประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น และ แบบ พ.ก. ๑๑.๑ ย นให เจ าหน าท ด านตรวจพ ช ณ ด านตรวจพ ชท ส งออกท กคร งก อนการส งออก ๗. การขอแก ไขข อม ลรายละเอ ยดการส งออกท ระบ ใน แบบ พ.ก. ๑๑.๑ ให กรอกแบบ คำขอให แก ไขใบแนบ ใบร บรองส ขอนาม ยตามพระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท แก ไขเพ มเต ม (แบบ พ.ก. ๑๒) ให ครบถ วน ถ กต องตามคำแนะนำ ส งโทรสาร ณ จ ดท ย นแบบ พ.ก. ๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ท งน ให นำเอกสารต นฉบ บ แบบ พ.ก. ๑๒ ไปแสดง ณ ด านตรวจพ ชท ส งออก พร อมก บใบร บรองส ขอนาม ย และ/หร อสำเนาใบร บรอง ส ขอนาม ย ซ งร บรองสำเนาโดยผ ม อำนาจลงนามใบร บรองส ขอนาม ยและประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น และแบบ พ.ก. ๑๑.๑ ก อนการส งออก การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 11

18 ข นตอนปฏ บ ต สำหร บเจ าหน าท ในการตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย ๑. เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ (๑) ร บและตรวจสอบความถ กต องของข อม ลตามคำขอ แบบ พ.ก.๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ และเอกสารประกอบ ได แก สำเนาใบร บรอง GAP และ GMP ขอบข ายการร บรอง เลขทะเบ ยนผ ส ง ออก เป นต น ๒. เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ตรวจสอบรายละเอ ยดต างๆ ของเอกสารท ระบ ในแบบ พ.ก.๑๑ และ พ.ก. ๑๑.๑ ได แก - ช อ ท อย รห สโรงค ดบรรจ ชน ดพ ชท ได ร บการร บรอง ว นหมดอาย การร บรอง GMP ของโรงค ดบรรจ - ชน ดพ ช รห สแปลงและว นหมดอาย การร บรองของแปลง GAP/Organic - เลขทะเบ ยนผ ส งออก - ช อพ ช ช อว ทยาศาสตร - น ำหน กท ส งออก (ต องส มพ นธ ก บปร มาณผลผล ตจากแปลงพ ชท ย นขอ) - ประเทศปลายทาง - ว นท ส งออก - อ นๆ หากพบว าเอกสารม ข อแก ไขให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ โทรศ พท หร อโทรสารแจ งให ผ ประกอบการทราบ เพ อแก ไขและส งเอกสารท แก ไขแล วท นท ๓. เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ส มต วอย าง ตามชน ดของต วอย างท ย นคำขอ ป ดผน กภาชนะบรรจ ต วอย าง พร อมลงนามกำก บ ๔. การร บต วอย าง เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ร บต วอย างจากผ ประกอบการและออกใบเสร จร บเง นค าบร การ ว เคราะห และจ ดส งต วอย างให เจ าหน าท ของห องปฏ บ ต การท ร บผ ดชอบ ๔.๑ ห องปฏ บ ต การจ ลช วว ทยา กคส. สมพ. ว เคราะห เช อจ ล นทร ย ๔.๒ ห องปฏ บ ต การว เคราะห สารตกค าง กล มพ ฒนาระบบตรวจสอบค ณภาพส นค า (กคส.) สมพ. /สวพ.๑-๘ ๔.๓ ห องปฏ บ ต การของกรมว ชาการเกษตรท เก ยวข อง ๕. เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การดำเน นการว เคราะห ต วอย างและส งรายงานผลว เคราะห ให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ๖. เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ ร บผลว เคราะห จากห องปฏ บ ต การ รวมถ งผลว เคราะห (เฉพาะผลว เคราะห ท ผ านตามเกณฑ ท กำหนด) จากห องปฏ บ ต การท กรมว ชาการเกษตรให การยอมร บ และนำผลว เคราะห ท ผ านตาม เกณฑ ท กำหนดจ ดพ มพ ลงในใบร บรองส ขอนาม ยและออกใบเสร จร บเง นค าธรรมเน ยมใบร บรองส ขอนาม ย ๗. การเสนอลงนามใบร บรองส ขอนาม ย กรมว ชาการเกษตรจะออกใบร บรองส ขอนาม ยให เฉพาะต วอย างท ผลว เคราะห ท ผ านตามเกณฑ ท กำหนดเท าน น ๗.๑ ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บเช อจ ล นทร ย หร อส งอ นใดท เป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย ให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ จ ดพ มพ ใบร บรองส ขอนาม ย พร อม พ.ก. ๑๑.๑ ต นฉบ บ เสนอให เจ าหน าท ผ ม อำนาจลงนามของ กคส. สมพ./ สวพ.๑-๘ ลงนาม กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยสำหร บ สารตกค างเสนอให ผ ม อำนาจลงนามท เก ยวข องของ กคส.สมพ./สวพ.๑-๘ พ จารณาลงนาม ๗.๒ จากน นให เจ าหน าท นำใบร บรองส ขอนาม ยต นฉบ บท ลงนามแล วถ ายสำเนาด งน 12 การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certifif icate)

19 ๗.๒.๑ กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ Shipment date เป นช วงว นท ให สำเนาใบร บรองส ขอนาม ยรวม ฉบ บจร งเท าก บจำนวนเท ยวของการส งออก (Shipment) ท ระบ ใน พ.ก.๑๑.๑ และให ผ ม อำนาจ ลงนามใบร บรองส ขอนาม ย ลงนามร บรองสำเนาท กฉบ บ โดยประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น ๗.๒.๒ กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ อาย ใบร บรองฯ เป น Shipment by Shipment เช น พ ชท ส งออกไป นอร เวย ญ ป น ส งคโปร หร อประเทศอ นๆ ท ต องใช ใบร บรองส ขอนาม ยเพ อนำใบร บรองส ขอนาม ย ฉบ บจร งไปใช แสดง ณ ประเทศปลายทาง ให สำเนาใบร บรองส ขอนาม ยเพ มอ กหน งฉบ บรวม ฉบ บจร งเป น ๒ ฉบ บ และให ผ ม อำนาจลงนามใบร บรองส ขอนาม ย ลงนามร บรองสำเนา และ ประท บข อความ Certified true copy ด วยหม กส น ำเง นเท าน น ๗.๒.๓ กรณ ออกใบร บรองส ขอนาม ยฉบ บใหม แทนฉบ บเก า เน องจากม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดใน ใบร บรองส ขอนาม ยท ได ออกให ไปแล ว กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยม อาย ใบร บรองฯ ระบ เป นช วง เวลา ให บร ษ ททำหน งส อถ ง ผอ.สมพ. โดยระบ ข อม ลให ช ดเจนว าใบร บรองฯ ท เหล ออย ม จำนวน ก ฉบ บ ให เจ าหน าท ดำเน นการออกใบร บรองส ขอนาม ยให ใหม แล วปฏ บ ต ตามข นตอน ข อ ๗.๒.๑ กรณ ใบร บรองส ขอนาม ยระบ อาย ใบร บรองฯ เป น Shipment by Shipment ให ดำเน นตามข นตอน ข อ ๗.๒.๒ ๗.๓ ผ ประกอบการท ส งต วอย างตรวจว เคราะห ท ห องปฏ บ ต การอ นท กรมว ชาการเกษตรให การยอมร บ ให นำผล ว เคราะห ท ผ านตามเกณฑ ท กำหนด ส งให เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ และดำเน นการตาม ข อ ๗.๑ และ ๗.๒ เจ าหน าท กสร. สมพ./ สวพ.๑-๘ เร ยกเก บค าธรรมเน ยมการออกใบร บรองส ขอนาม ย และ ค าป วยการ (กรณ ผ ประกอบการขอร บบร การนอกเวลาราชการ) จากผ ประกอบการและมอบใบร บรอง ส ขอนาม ยต นฉบ บ พร อมสำเนาใบร บรองส ขอนาม ยให ก บผ ประกอบการ หมายเหต : (๑) กรณ ท ผ ประกอบการขอร บบร การตรวจว เคราะห ท สวพ. ๑-๘ ให เจ าหน าท สวพ.๑-๘ เป นผ ตรวจเอกสาร ส มต วอย าง ว เคราะห ต วอย าง และออกใบร บรองส ขอนาม ย ท สวพ. ในเขตพ นท ร บผ ดชอบและสำเนาเอกสารใบร บรองส ขอนาม ยส งให กสร.สมพ. ข นตอนการปฏ บ ต สำหร บเจ าหน าท ในการตรวจว เคราะห เช อจ ล นทร ย สารพ ษตกค าง และรายการว เคราะห อ นๆ ท กำหนดใน พ.ร.บ.พระราชบ ญญ ต ก กพ ช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท แก ไขเพ มเต ม ๑. การร บต วอย างของห องปฏ บ ต การ ๑.๑ ห องปฏ บ ต การจ ลช วว ทยา กคส.สมพ. ร บต วอย างจากเจ าหน าท กสร.สมพ. เพ อว เคราะห เช อจ ล นทร ย ๑.๒ ห องปฏ บ ต การของ กคส.สมพ./สวพ.๑-๘ ร บต วอย างจากเจ าหน าท กสร.สมพ./สวพ.๑-๘ เพ อว เคราะห สารพ ษตกค าง ๑.๓ ห องปฏ บ ต การสารพ ษ กคส.สมพ. ร บต วอย างจากเจ าหน าท กสร. สมพ. เพ อว เคราะห อะฟลาทอกซ น ๑.๔ ห องปฏ บ ต การสารเจ อปน กคส.สมพ. ร บต วอย างจากเจ าหน าท กสร.สมพ.เพ อว เคราะห สารซ ลเฟอร ไดออกไซด ๑.๕ ห องปฏ บ ต การของ สวพ.๑ และ สวพ.๖ ร บต วอย างจากเจ าหน าท สวพ.๑ และ สวพ.๖ เพ อว เคราะห สารซ ลเฟอร ไดออกไซด การตรวจสอบและออกใบร บรองส ขอนาม ย (Health Certif ificate) 13

การผล ต อ ตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน ในภาวะท เศรษฐก จของโลกได เจร ญร ดหน าไปอย างรวดเร ว การเช อมโยงของข อม ลข าวสาร และเทคโนโลย ต างๆ ได ก าวหน าและ

การผล ต อ ตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน ในภาวะท เศรษฐก จของโลกได เจร ญร ดหน าไปอย างรวดเร ว การเช อมโยงของข อม ลข าวสาร และเทคโนโลย ต างๆ ได ก าวหน าและ มาตรฐาน การผล ต อ ตสาหกรรมอาหาร ในภาวะท เศรษฐก จของโลกได เจร ญร ดหน าไปอย างรวดเร ว การเช อมโยงของข อม ลข าวสาร และเทคโนโลย ต างๆ ได ก าวหน าและ พ ฒนาไปอย างไม หย ดย ง ประเทศไทยจ งม ความจำเป นท จะต องปร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖

ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

การปฏ บ ต ทางการเกษตรท ด สาหร บพ ชอาหาร มาตรฐานส นค าเกษตร มกษ. 9001-2556 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FOOD CROP

การปฏ บ ต ทางการเกษตรท ด สาหร บพ ชอาหาร มาตรฐานส นค าเกษตร มกษ. 9001-2556 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FOOD CROP มาตรฐานส นค าเกษตร มกษ. 9001-2556 THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9001-2013 การปฏ บ ต ทางการเกษตรท ด สาหร บพ ชอาหาร GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FOOD CROP สาน กงานมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารแห งชาต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม

ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม จ ดพ มพ โดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จ ดทำโดย สำน กประสานและส งเสร มก จการอ ดมศ กษา

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม คำนำ การใช ประโยชน ท ด นในเขตพ นท ป าไม เป นภารก จหล กท ม สำค ญในการควบค มด แล และ อย ในความร บผ ดชอบของกรมป าไม เน องจากทร พยากรป าไม น บว าม ความสำค ญท งในด าน เศรษฐก จและส งคมการใช ประโยชน ท ด นโดยม

More information

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป 2553-2556 โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ

More information

ระเบ ยบสภากาชาดไทย ว าด วย ว ธ การงบประมาณ การเง นและการบ ญช ของเหล ากาชาดจ งหว ด พ.ศ. 2546 แก ไขเพ มเต มจนถ ง (ฉบ บท 1) พ.ศ. 2553

ระเบ ยบสภากาชาดไทย ว าด วย ว ธ การงบประมาณ การเง นและการบ ญช ของเหล ากาชาดจ งหว ด พ.ศ. 2546 แก ไขเพ มเต มจนถ ง (ฉบ บท 1) พ.ศ. 2553 ระเบ ยบสภากาชาดไทย ว าด วย ว ธ การงบประมาณ การเง นและการบ ญช ของเหล ากาชาดจ งหว ด พ.ศ. 2546 แก ไขเพ มเต มจนถ ง (ฉบ บท 1) พ.ศ. 2553 Thai Red Cross2_page A_D.indd 1 11/4/10 2:15:13 PM Thai Red Cross2_page

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547 ß π «π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï ª ª 2547 «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π รายงานการสำรวจสถานภาพ การทำธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ประจำป 2547 กระทรวงเทคโนโลย

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา ๒.๑ โครงการโรงงานส ขาวปลอดยาเสพต ด ๒.๒ โครงการตรวจสอบสถานะความเข มแข งของ สถานประกอบการ/โรงงานส

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

POM การนำเกณฑ การว ดพ นฐานความเป นสหกรณ ไปส การปฏ บ ต. (Principles Observation Measurement - POM)

POM การนำเกณฑ การว ดพ นฐานความเป นสหกรณ ไปส การปฏ บ ต. (Principles Observation Measurement - POM) รายงานผลการว จ ยฉบ บสมบ รณ (Final Report) การนำเกณฑ การว ดพ นฐานความเป นสหกรณ (Principles Observation Measurement - POM) ไปส การปฏ บ ต การ เอ ออาทร ต อช มชน การเป นสมาช ก โดยสม ครใจ และเป ดกว าง การควบค

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙

สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙ บ ญช รายช อหน งส อเว ยน ระเบ ยบ และคำส งต างๆ สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑. เลขท หน งส อเว ยน ลำด บท ระเบ ยบ คำส ง ช อเร อง หน า ๒. ลงว น เด อน ป ๑. ด วนท ส ด ท มท ๐๕๑๖.๒/ ๐๓๘๖๘ อ

More information

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ π «µ π» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» â π ß π ß π àõß âà Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information