นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย"

Transcription

1 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น ต อป หร อกว าหน งในสามของโลก ประมาณร อยละ 90 เป นการผล ตเพ อการส งออกค ดเป นม ลค ากว า 60,000 ล านบาทต อป ท เหล อร อยละ 10 ใช ในประเทศผล ตเป นผล ตภ ณฑ ชน ดต างๆ ค ดเป นม ลค ากว า 40,000 ล านบาทต อป นอกจากน นไม ยางพาราย งท ารายได ผล ตเป นไม แปรร ปและเฟอร น เจอร สร าง ม ลค าได มากกว า 20,000 ล านบาทต อป พ นท ปล กยางของประเทศรวม 12.4 ล านไร ประเม นได ว าม สวน ยางรวม 1 ล านสวน ค ดเป นเกษตรกรท ด าเน นช ว ตในอาช พสวนยางรวม 6 ล านคน ม ผ ประกอบธ รก จค า ยาง ส งออกยางไปต างประเทศ ต งโรงท ายาง ขยายพ นธ ยางและว เคราะห ทดสอบค ณภาพยางรวม 3,836 ราย ก อให เก ดการจ างงานในอ ตสาหกรรมการแปรร ปยางและการผล ตเป นผล ตภ ณฑ ยางมากกว า 70,000 คน นอกจากน นย งม หน วยงานท เก ยวข องก บการพ ฒนายางของประเทศท งหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และเกษตรกร รวม 35 หน วยงาน สถานการณ การผล ตยาง ป 2543 โลกผล ตยางธรรมชาต ล านต น เพ มข นจากป 2542 รวม 96,000 ต น หร อค ดเป น ร อยละ 1.4 ป 2543 การผล ตยางของประเทศไทยม ปร มาณส งถ ง 2.47 ล านต น หร อค ดเป นร อยละ 36 ของการผล ตของโลก เพ มข นจากป 2542 รวม 370,000 ต นหร อมากกว าการเพ มอ ตราการใช ยางของ โลก ถ งแม ว าประเทศไทยผล ตยางมากเป นอ นด บหน งของโลกต ดต อก นมาเป นเวลา 10 ป ก ตาม แต ราคา ยางเร มปร บต วลดลงต งแต ป 2540 เป นต นมา สาเหต จากว กฤตเศรษฐก จโลก ราคายางลดลงอย างมาก โดยเฉพาะป 2542 ราคายางแผ นด บท เกษตรกรได ร บเฉล ยก โลกร มละ 19 บาท ลดลงจากป 2539 ท ม ราคาเฉล ยก โลกร มละ 28 บาท การท ราคายางอ อนต วลงเช นน ส งผลให กระทบต อรายได ของเกษตรกร ร ฐบาลต องเข า แทรกแซงราคายางพาราเป นช วง ๆ ตามสภาวะราคายางท ลดต าลง โดยด าเน นการต งแต ป 2535 เป นต น มาจนถ งป จจ บ น รวม 6 โครงการ ปร มาณยางท แทรกแซงส งถ ง 999,500 ต น หร อประมาณร อยละ 9 ของการผล ตท งหมดและใช งบประมาณไปหน งพ นล านบาท จากสถานการณ ท ประเทศไทยม ส ดส วน การผล ตยางส งมากในขณะท ราคายางของโลกย งอย ในระด บต าเม อเปร ยบเท ยบก บต นท นการผล ตท ส งข นท กป ท กหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐ ผ ประกอบการและเกษตรกรควรห นมาร วมม อก นเพ อ พ ฒนายางไทยให ย งย นและเพ มรายได ให ประเทศและเกษตรกรโดยรวม

2 2 ท ศทางการพ ฒนายางไทย ประมาณสถานการณ เบ องต นช ให เห นว าไทยย งประสบป ญหาอย างร นแรงไม ว าด านการผล ตท ม ต นท นการผล ตท ส งกว าประเทศผ ผล ตรายใหญ เช น อ นโดน เซ ย และเว ยดนาม และการส งออกท ม ต นท นส งและม ตลาดแคบเม อเปร ยบเท ยบก บประเทศค แข งท ส าค ญ ค อ มาเลเซ ย และอ นโดน เซ ย ระบบ ตลาดท ย งไม เอ อต อการส งออกและไม สามารถก าหนดราคายางในตลาดโลกได และส ดท ายการใช ยาง ในประเทศย งม ข อจ าก ด ค ออ ตราการขยายต วอย ในอ นด บต า และม การใช ผล ตภ ณฑ ยางท ปร บลดใน ประเทศน อย กล าวค อ ผล ตภ ณฑ ยางบางชน ดม การน าเข าท งท ประเทศไทยผล ตได แล ว เช น ฝายยาง ยาง รถยนต บางชน ด เป นต น กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะเป นผ ควบค มนโยบายด านการผล ตส นค า เกษตรตระหน กและปร บนโยบายและท ศทางการพ ฒนาการผล ตพ ชให เหมาะสมและตรงต อความ ต องการของประเทศ และย ดถ อการผล ตของเกษตรกรเป นหล ก การผล ตยางของประเทศควรม การ พ ฒนาแบบครบวงจรด านการผล ต ตลาดและราคายาง อ ตสาหกรรมยาง และการบร หารภาคยาง ว ส ยท ศน พ ฒนาอ ตสาหกรรมยางของประเทศให ม ศ กยภาพในการผล ต การใช ยางในประเทศ การ แข งข นในการส งออกส ง และม มาตรฐานค ณภาพตามท สากลก าหนด ภายใต การบร หารและการจ ดการ ร วมระหว างภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร พ นธก จ พ ฒนาการผล ตยางให ม ผลผล ตส ง ต นท นการผล ตต า และตรงตามความต องการของผ แปรร ป เสร มสร างความเข มแข งของสถาบ นเกษตรกร โดยพ ฒนาโครงสร างพ นฐานให เกษตรกร รวมกล มการด าเน นธ รก จข นปฐมด วยต วเอง พ ฒนาอ ตสาหกรรมการแปรร ปยางด บให ม ค ณภาพและมาตรฐานความต องการของผ ใช พ ฒนาอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ยาง ให ม การใช ยางภายในประเทศ เพ อผล ตผล ตภ ณฑ ยาง ชน ดต างๆ ให ได มาตรฐานตามท สากลยอมร บ และเป นการสร างม ลค าเพ มของยาง ธรรมชาต เร งร ดและสร างกระบวนการให ม การใช ผล ตภ ณฑ ยางท ผล ตในประเทศมากข น พ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการอ ตสาหกรรมยางให ม การเช อมโยงหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และเกษตรกร ให เข มแข งและม ประส ทธ ภาพ โอกาสในการแข งข นด านอ ตสาหกรรมยางของไทย ประเทศไทยม ความได เปร ยบด านอ ตสาหกรรมยาง เน องจากเป นประเทศผ ผล ตยางมากท ส ด ของโลก จ งสามารถพ ฒนาเป นศ นย กลางผล ตและส งออกยางแปรร ปเบ องต นท ม ชน ดหลากหลายและม ค ณภาพตรงตามความต องการของตลาดได ในส วนของอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ยางสามารถพ ฒนาการ ผล ตเป นผล ตภ ณฑ ยางชน ดต าง ๆ แต การผล ตประสบก บการแข งข นก บต างประเทศอย างส ง ประเทศ ค แข งท ส าค ญของไทยในอ ตสาหกรรมแปรร ปยางข นต นและผล ตภ ณฑ ยาง ค อ มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย

3 3 ไต หว น เกาหล ใต อ นเด ย ศร ล งกา เว ยดนาม และจ น ประเทศมาเลเซ ยลดการผล ตยางและการแปร ร ปข นต นแต ม การพ ฒนาในอ ตสาหกรรมการผล ตเป นผล ตภ ณฑ ยาง โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ ยางท ผล ตจาก น ายางข น ประเทศอ นโดน เซ ยม ศ กยภาพในการขยายการผล ตยางแปรร ปข นต น เพราะม ค าจ างแรงงานท ต า เกาหล ใต และไต หว นเป นประเทศท ต องน าเข ายางแปรร ปข นต นแต ม ความสามารถด านเทคโนโลย ส ง จ งสามารถผล ตเป นผล ตภ ณฑ ยาง เช น ถ งม อยาง รองเท าและพ นรองเท า สายพาน ท อยาง ฯลฯ ส วน อ นเด ย ศร ล งกา เว ยดนาม และจ น ม ความได เปร ยบทางด านค าจ างแรงงานและสามารถผล ตส นค าราคา ถ กได ด งน นประเทศไทยจ งจ าเป นต องด าเน นการแก ไขป ญหาและอ ปสรรคของอ ตสาหกรรมยางของ ประเทศ เพ อเพ มข ดความสามารถในการสร างม ลค าเพ มให แก ยางธรรมชาต ในป ญหาต าง ๆ องค ประกอบของแผนพ ฒนายางของประเทศ องค ประกอบของแผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมยางของประเทศ ประกอบด วยองค ประกอบ ต าง ๆ ท ต องม ความร วมม อการแก ไขป ญหาท เหมาะสม ท งระยะส น และระยะยาวตามแผนงานพ ฒนาด าน ต าง ๆ ตามล าด บ นอกจากน นย งม เป าหมายการสร างบ คลากร และก าหนดงบประมาณ ส าหร บการ พ ฒนาด านการเกษตรและอ ตสาหกรรมการเกษตร ซ งม งเน นการทดแทนการน าเข าและเร งการส งออก เป นหล ก (ภาพท 1) สภาพป ญหา ผ เก ยวข องในการพ ฒนา เพ มการส งออก แผนพ ฒนา ระบบการตลาด สถาบ นผ ผล ต ผ ส งออก การจ ดการว ตถ ด บ ระบบการผล ต เทคโนโลย การผล ต ความเข มแข งของเกษตรกร เทคโนโลย การแปรร ป มาตรฐานค ณภาพ เทคโนโลย การผล ตภ ณฑ ยาง ยางพารา ป จจ ยสน บสน น - บ คลากร - งบประมาณ - ว สด อ ปกรณ - สถาบ นว จ ยเฉพาะทาง เพ มม ลค ายาง ผล ตยางชน ดต าง ๆ เพ มใช ยาง สน บสน นใช ผล ตภ ณฑ ยาง ภายในประเทศ ภาพท 1. แผนภ ม องค ประกอบหล กท ใช ในการพ จารณาก าหนดแผนพ ฒนายางพารา

4 4 นโยบายการพ ฒนายางพาราของประเทศ แผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมยาง เพ อให ประเทศไทยเป นศ นย กลางการผล ตยางท กชน ดท ผ ใช ต องการและม ค ณภาพตาม มาตรฐานสากล เพ มปร มาณการใช ยางภายในประเทศ และก าหนดมาตรฐานค ณภาพผล ตภ ณฑ ยางตาม สากลก าหนด โดยม แผนงาน ด งน แผนงานเร งร ดการส งออกผล ตภ ณฑ ยางในต างประเทศ การใช ยางธรรมชาต ของไทยม อ ตรา การขยายต วเพ มข นท กป แต การขยายต วไม สอดคล องก บปร มาณการผล ต การใช ยางภายในประเทศแต ละป ประมาณร อยละ 10 ของการผล ตเท าน น จ งสามารถเพ มม ลค ายางได มาก โดยเฉพาะในป 2543 ม การใช ยางภายในประเทศ 243,000 ต น ค ดเป นม ลค า 42,026 ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ 70 ของม ลค า การส งออกยางในร ปว ตถ ด บ ผล ตภ ณฑ ยางท ผล ตส วนใหญ ผล ตเพ อส งออก ป ญหาส วนใหญ เก ดจาก มาตรฐานค ณภาพผล ตภ ณฑ ท ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ท าให ไม สามารถปร บมาตรฐานให เป นไป ตามสากลก าหนดได ด งน นการเร งร ดการส งออกผล ตภ ณฑ ยางของประเทศ ควรม การด าเน นการ จ ดท ามาตรฐานค ณภาพผล ตภ ณฑ ยางของประเทศ พ ฒนาเทคโนโลย ให ได ผล ตภ ณฑ ยางท ม ค ณภาพ ตามมาตรฐาน เร งร ดขบวนการร บรองค ณภาพผล ตภ ณฑ ยางแก ผ ประกอบการ ส งเสร มให เพ มการลงท นเพ อแปรร ปยางเป นผล ตภ ณฑ แผนงานบร การทดสอบค ณภาพยางตามมาตรฐานสากลก าหนด การจ ดต งห องปฏ บ ต การ ทดสอบผล ตภ ณฑ ยาง จากป ญหาเร งด วนด านมาตรฐานผล ตภ ณฑ ยางส าเร จร ปท ม การก ดก นทางการค า ในร ปของการก าหนดมาตรฐานผล ตภ ณฑ ยาง โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ ยางท ส งไปจ าหน ายตลาดญ ป น EU และสหร ฐอเมร กา ต องผ านการตรวจสอบมาตรฐานของห องทดสอบท จ ดต งข นโดยเฉพาะ จ ง จ าเป นต องเร งจ ดต งห องทดสอบและร บรองมาตรฐานผล ตภ ณฑ ยางส าเร จร ปท ประเทศผ ใช ยอมร บ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สน บสน นให ม การจ ดต งห องปฏ บ ต การทดสอบผล ตภ ณฑ ยางล อให เป นท ร บรองของต างประเทศ โดยให หน วยงานภาคร ฐ สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย และบร ษ ทเอกชน ร วมด าเน นการ แผนงานพ ฒนาการผล ตถ งม อยางโปรต นต าครบวงจร ถ งม อยางเป นผล ตภ ณฑ ยางท ใช ยาง ธรรมชาต มากกว าร อยละ 90 และม ปร มาณการใช ยางธรรมชาต มากรองจากผล ตภ ณฑ ยางยานพาหนะ อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ถ งม อยางของประเทศไทยม การขยายต วในการใช ยางธรรมชาต ส งมาก ป 2538 ม การใช ยางธรรมชาต 19,800 ต น เพ มเป น 38,405 ต น ในป 2542 ม ม ลค าการส งออกเพ มจาก 3,715 ล านบาท เป น 12,000 ล านบาท และเป นผ ส งออกอ นด บสอง รองจากมาเลเซ ย ป ญหาส าค ญของไทย และมาเลเซ ย ค อป ญหาการก ดก นทางการค า ได ม การกระพ อข าวของผ ผล ตยางส งเคราะห เก ยวก บการ แพ โปรต นในถ งม อยางท ผล ตจากยางธรรมชาต จ งจ าเป นต องเร งจ ดท าโครงการพ ฒนาการการผล ต ว ตถ ด บท ม โปรต นต า เร มต งแต พ นธ ยาง การแปรร ป ลดโปรต นว ตถ ด บและขบวนการผล ตถ งม อยาง โปรต นต า โดยให กรมว ชาการเกษตร กระทรวงว ทยาศาสตร ฯ กระทรวงอ ตสาหกรรมและสภา อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยร วมด าเน นการ

5 5 แผนการสน บสน นการใช ยางของภาคร ฐ การเพ มปร มาณการใช ยางในประเทศ ให ภาคร ฐ ส งเสร มผล ตภ ณฑ ยางท ม การผล ตอย แล ว ให ม การขยายต วทางด านการผล ตและการส งออก และให ภาคร ฐสน บสน นใช ผล ตภ ณฑ ยางท ผล ตได ในประเทศ เช นการใช ยางธรรมชาต ผสมยางมะตอยลาด ถนน ยางรองคอสะพาน ยางก นชนหร อยางก นกระแทก เข อน/ฝายยาง ยางก นน าซ ม (water stop) แผ น ยางป อ างเก บน า แผ นยางเช อมรอยต อสะพาน ยางค นรอยต อคอนกร ต ล ว ง ยางป พ น (rubber block) พรมยางป พ น (rubber floor mat) ถ งม อยาง โดยศ กษาความต องการของหน วยงานภาคร ฐ เช น โรงพยาบาล โรงเร ยน กรมพลศ กษา กรมทางหลวง กรมเจ าท า ส าน กงานเร งร ดพ ฒนาชนบท กรม โยธาธ การ กร งเทพมหานคร กรมพ ฒนาท ด น กรมส งเสร มสหกรณ ส าน กงานการปฏ ร ปท ด นเพ อ เกษตรกรรม และกรมชนประทาน ว าม ความต องการใช ผล ตภ ณฑ เหล าน ในปร มาณเท าไร และหา มาตรการสน บสน นให หน วยงานเหล าน ใช ผล ตภ ณฑ ยางข างต น ท ผล ตได ในประเทศ แผนการพ ฒนาอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ยางระด บท องถ น เป นนโยบายสน บสน นของ ภาคร ฐบาล หน งต าบล หน งหม บ าน หน งผล ตภ ณฑ โดยถ ายทอดเทคโนโลย การผล ตผล ตภ ณฑ ยางท ท เหมาะสมและถ กต อง ให เกษตรกร/กล มเกษตรกรท เคยม การผล ตอย แล วให ผล ตได ตามมาตรฐานและ ค ณภาพท ตลาดต องการ แผนงานจ ดต งศ นย สารสนเทศอ ตสาหกรรมยาง ศ นย สารสนเทศยางจะท าหน าท รวบรวม ข อม ลว ชาการท งหมด และท าหน าท เผยแพร และประชาส มพ นธ ในเร องภาพล กษณ (image) ของ ประเทศด านการผล ตและผล ตภ ณฑ ยาง แผนพ ฒนาการตลาดยาง เพ อร กษาเสถ ยรภาพราคายางของประเทศ พ ฒนาตลาดยางไทยส ระบบสากล เพ มข ด ความสามารถในการส งออกของประเทศ และให ประเทศไทยเป นตลาดกลางท ส าค ญของโลก โดยม แผนงาน ด งน แผนงานร วมม อหน วยงานภาคร ฐในต างประเทศ ร วมเป น Team Thailand ในการร กษาและ เพ มปร มาณยางส งออกของไทยในตลาดส งออกเด มและตลาดใหม เพ มเต ม ท งยางแปรร ปและ ผล ตภ ณฑ ยาง แผนงานพ ฒนาระบบงานส งออก ลดข นตอนการส งออกและปฏ บ ต งานได สะดวกและถ กต อง เพ อลดต นท นการส งออกและเพ มการแข งข น โดยการใช บร การแบบ One Stop Service แผนงานพ ฒนาระบบตลาดท องถ น ให สถาบ นเกษตรกรรวมต ว จ ดต งตลาดกลาง ตลาด ประม ลยาง ตลาดค ณภาพยางเฉพาะ ให ม เคร อข ายเช อมโยงตลาดกลางยางพาราของภาคร ฐ เพ อเพ ม อ านาจต อรองของเกษตรกรและเป นการผล ตยางให ตรงตามค ณภาพของตลาด แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการร บร ข อม ลข าวสารยางพารา โดยการน าเทคโนโลย และส อ ต าง ๆ มาร วมในการว เคราะห สถานการณ การผล ต ตลาดยาง ระบบตลาด ระบบขนส ง การจ ดเก บ สต อค ความเคล อนไหวของราคายาง การพยากรณ ผลผล ต การผล ตผล ตภ ณฑ ยางท งของในประเทศ และต างประเทศ ให ท นต อเหต การณ เช อถ อได และใช ประกอบการวางแผนการพ ฒนาอ ตสาหกรรมยาง ของประเทศ

6 6 แผนพ ฒนาการเพ มผล ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ตของประเทศให ม ต นท นการผล ตต า ตอบสนองต อความต องการ ของเกษตรกรในเร องรายได และค ณภาพช ว ต แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการผล ตของเกษตรกร การผล ตยางพาราของเกษตรกรไทยม ประส ทธ ภาพส งกว าการผล ตของประเทศผ ผล ตอ น ค อ ม ผลผล ตต อไร เฉล ยส งกว ามาเลเซ ย อ นโดน เซ ย และอ กหลายประเทศ แต เม อเปร ยบเท ยบก บผลงานว จ ยและพ ฒนายางท ได แล ว การผล ตของเกษตรกร สามารถเพ มประส ทธ ภาพการผล ตได กล าวค อ ผลผล ตท ได สามารถปร บปร งโดยใช เทคโนโลย การผล ต ท เหมาะสม เพ อเพ มผลผล ตต อพ นท และลดต นท นการผล ตให ต าลงได โดยการสน บสน นให เกษตรกร เล อกใช เทคโนโลย การผล ตยางท เหมาะสมและท นสม ยท งสภาพธรรมชาต ในแต ละพ นท และ สอดคล องต อภ ม ป ญญาของเกษตรกร แผนงานศ กษาว จ ยสาขาต าง ๆ เพ อเพ มผลผล ตยาง ในแหล งปล กยางเด มภาคใต และภาค ตะว นออก และแหล งปล กยางใหม ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อให ม ผลผล ตเฉล ยเพ มข นร อยละ 5 10 ต อ ป เป นผลท าให ต นท นการผล ตของเกษตรกรลดลงร อยละ 20 แผนงานเพ มการปล กแทน สวนยางของประเทศม ท งหมด 12 ล านไร เศษ ตาม วงจรการให ผล ผล ตของยาง 25 ป ต องม การโค นปล กแทนป ละ 400,000 ล านไร เศษ ป จจ บ นม การปล กแทนได เพ ยง ป ละ 200,000 ไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ให การสน บสน นเพ มการปล กแทนจากเด มอ กป ละ 200,000 ไร แผนงานเสร มรายได เจ าของสวนยาง สน บสน นให เกษตรกรม รายได จากการประกอบก จกรรม เกษตรอ น ๆ เช นการปล กพ ชร วมยาง การเล ยงส ตว การท าเกษตรผสมผสานในสวนยางเพ อเพ มรายได ในช วงราคายางต าต า โดยภาคร ฐให เง นท นด าเน นการ แผนงานจ ดการผล ตยาง การแปรร ป และการตลาด ก าหนดการผล ตให เหมาะสมก บ สถานการณ ยางของประเทศและของโลก โดยจ ดท าข อม ลเขตเหมาะสมต อการปล กยางของประเทศ และการจดทะเบ ยนผ ปล กยางพารา เพ อใช ในการวางแผนการพ ฒนายางของประเทศ แผนงานจ ดระบบสวนยางพารา เพ อสน บสน นอ ตสาหกรรมไม ยางพาราและเพ มศ กยภาพการ ใช ภายในประเทศและการส งออกผล ตภ ณฑ ไม ยางพาราเป นผล ตภ ณฑ ส เข ยว (green product) โดยให ม การด าเน นงาน ด งน สน บสน นให ท วโลกยอมร บว าไม ยางพาราของไทยเป นไม ท มาจากสวนท เกษตรกรปล ก ไม ได เป นไม ป าธรรมชาต สน บสน นให ม การใช ผล ตภ ณฑ ไม ยางในประเทศ โดยก าหนดให หน วยงานร ฐและเอกชน ใช อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานท ผล ตจากไม ยางพารา แผนระยะยาวเร งปร บปร งพ นธ ท ให ผลผล ตน ายางและพ ชไม ส ง แผนสน บสน น เพ อสน บสน นให หน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชนร วมก นพ ฒนายางของประเทศอย าง ม ระบบและสอดคล องซ งก นละก น โดยม แผนงาน ด งน

7 7 แผนงานสน บสน นหน วยงานภาคร ฐ เน องจากยางพาราเป นส นค าเกษตรท ท ารายได ให ประเทศเป นอ นด บสอง และม แนวโน มเพ มมากข น ภาคร ฐต องให ความส าค ญและสน บสน น บ คลากร งบประมาณ และป จจ ยต าง ๆ ท เก ยวข องให หน วยงานท เก ยวข องได ปฏ บ ต งานตามแผนงาน ความร วมม อก บต างประเทศ สน บสน นประเทศผ ผล ตหล กให ม ความร วมม อด านการจ ดการ ผลผล ต โดยให ผล ตยางให พอก บความต องการของตลาดโลก โดยไม ผล ตให เก นความต องการ และถ า ราคายางตลาดโลกตกต าภาคร ฐของประเทศผ ผล ตต องร วมม อก บผ ประกอบการและเกษตรกรจ ดเก บ ยางไว จนกว าราคากล บค นส สภาวะปกต จ งจะม การผล ตต อไป บทสร ป การจ ดท าแผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ไม สามารถท าได โดยหน วยงานใด หน วยงานหน งเท าน น ผ ท เก ยวข องไม ว าจะเป นภาคร ฐ ผ ประกอบการและเกษตรกร ต องห นหน าเข า หาก น ร วมก นว เคราะห สภาพป ญหาท แท จร งท เป นอ ปสรรค ต อการพ ฒนาการผล ต การแปรร ป ยางพารา เพ อเร งการส งออกรวมท งทดแทนการน าเข า โดยพ ฒนาท งป ญหาเร งด วนและป ญหาระยะยาว เพ อน ามาเป นข อม ลส าค ญในการก าหนดแผนปฏ บ ต การ ส าหร บใช เป นแนวทางการท างานร วมก น ใน อ นท จะแก ป ญหาว กฤตทางเศรษฐก จ และระยะยาวเพ อให เก ดการพ ฒนาท ย งย นในอนาคต

8 8 แผนพ ฒนายางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ อภ ชาต พงษ ศร หด ลช ย ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร เป าหมายการผล ตยางพารา ป พ นท ปล ก ร กษาระด บพ นท ปล ก 12 ล านไร ลดพ นท ปล กยางนอกเขตเหมาะสม 0.3 ล านไร โดยปล กทดแทนด วยปาล มพ นธ ด ป ละ 60,000 ไร เพ มการปล กแทนด วยยางพ นธ ด จากป ละ 1.5 แสนไร เป นป ละ 3 แสนไร ผลผล ต ลดปร มาณการผล ตจาก 2.52 ล านต น เป น 2.40 ล านต น ผลผล ตต อไร เ พ มข นจาก 255 ก โลกร ม/ไร ในป 2545 เป น 265 ก โลกร ม/ไร การแปรร ปเบ องต น ปร บส ดส วนการผล ตยางแผ นรมคว น : ยางแท ง : น ายางข น : อ น ๆ จาก 50 : 28 : 18 : 4 เป น 35 : 40 : 20 : 5 การใช ในประเทศ เพ มข นจาก 0.25 ล านต น/ป เป น 0.52 ล านต น/ป การส งออก ลดปร มาณการส งออกในร ปว ตถ ด บ โดยส งออกป ละไม เก น 2 ล านต น/ป รายได เกษตรกรผ ปล กยางพารา ม รายได ไม ต ากว าคร วเร อนละ 120,000 บาทต อป ข อเท จจร งในป จจ บ น ด านเศรษฐก จ แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ผลผล ต ล านต น/ป

9 9 ตารางท 1. เป าหมายการผล ตยาง ป รายการ พ นท ปล กต นป (ล านไร ) ปาล มแทนยาง ยางแทนยางแก พ นท ปล กยางปลายป (ล านไร ) พ นท เก บเก ยวต นป (ล านไร ) พ นท เก บเก ยวปลายป (ล านไร ) ผลผล ตต อไร (กก.) ผลผล ตยางด บ (ล านต น) ความต องการใช (ล านต น) ส งออก (ล านต น) ส วนเก น (ล านต น) ความต องการใช ในประเทศ ล านต น/ป ส งออก ล านต น/ป - ยางแผ นรมคว น 1 ล านต น - ยางแท ง ล านต น - น ายางข น 0.2 ล านต น - อ น ๆ ล านต น สต อก 2-3 แสนต น/ป - สต อกส ารอง 1-2 แสนต น/ป - สต อกส วนเก น แสนต น ราคา ม แนวโน มลดลงในท กระด บ - ราคาท เกษตรกรขายได ลดลงจากก โลกร มละ บาท เหล อก โลกร มละ บาท - ราคาส งออกยางแผ นรมคว นช น 3 ต นละ 26,510-30,780 บาท หร อ ต นละ US$ ด านเทคน ค การผล ต - ม การปร บปร งพ นธ ยาง ให ผลผล ตเพ มข นจาก 250 กก./ไร เป น 400 กก./ไร (พ นธ สวย.251) - ม การปล กยางในพ นท ไม เหมาะสมกว า 3 แสนไร การแปรร ป - การแปรร ปเบ องต นของยางแท ง 80% ใช ยางแผ นด บและยางก อน(เศษยาง)เป นว ตถ ด บ

10 10 - อ ตสาหกรรมถ งม อยางจะใช เน อยาง 99% ขณะท อ ตสาหกรรมยางยานพาหนะใช เน อยาง เพ ยง 30 % - อ ตสาหกรรมถ งม อยางของผ ประกอบการไทย ส วนใหญ ม ขนาดเล ก ม เทคโนโลย ท ด อย กว าอ ตสาหกรรมท เป นขนาดใหญ การตลาด - ม การใช ยางในประเทศน อย - การซ อขายยางเป นแบบซ อขายล วงหน า 3-8 เด อน อ น ๆ ม องค กรด แลร บผ ดชอบเร องยางพาราหลายองค กร ป ญหาและแนวทางแก ไข จากข อเท จจร งในป จจ บ น ซ งก อให เก ดป ญหาต าง ๆ ตามมา ด งน น แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญ ส าหร บยางพารา ป จ งได ถ กก าหนดข นเพ อใช เป นแนวทางแก ไข (ตารางท 2) 1.การผล ต ตารางท 2. แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ป ญหา แนวทาง/มาตรการแก ไข กลไก/โครงการ ผลผล ตต อไร ต า ก าหนดเขตเกษตร ประกาศเขตเกษตรเศรษฐก จตาม เน องจากม การปล กใน พ นท ท ไม เหมาะสม และม การน าเทคโนโลย ไปใช น อยโดยเฉพาะ ด านการด แลร กษาสวน ยางและการกร ด เศรษฐก จยางพารา พ.ร.บ. ป 2514 และจดทะเบ ยน เกษตรกรผ ปล กยางตาม พ.ร.บ. ยาง ป 2542 ม ผลผล ตมากเก นความ ต องการ ลดปร มาณผลผล ต ให การสงเคราะห การปล กแทนด วย ยางพ นธ ด เฉพาะในเขต ฯ ให การสงเคราะห เกษตรกรท ม พ นท ปล กท อย นอกเขต ฯ ในการ ปล กพ ชอ น หร อเล ยงส ตว แทนการ ปล กยางพารา เพ มการปล กแทนยางด วยยางพ นธ ด จากป ละ 1.5 แสนไร เป นป ละ 3 แสนไร หน วยงาน ร บผ ดชอบ กษ. กษ. กษ.

11 11 ตารางท 2 (ต อ). แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ป ญหา แนวทาง/มาตรการแก ไข กลไก/โครงการ เกษตรกรส วนใหญ ผล ต ยางแผ นด บแต โรงงาน ต องการยางก อน เพ อ เป นว ตถ ด บในการผล ต ยางแท ง ยางก อนท เกษตรกร ผล ตไม ได ค ณภาพ (ไม สะอาด) ความต องการยางแท ง ของโลกเพ มข น ขณะท ความต องการยางแผ น รมคว นลดลง แต เกษตรกรส วนใหญ ย ง ผล ตยางแผ นด บ เพ มการผล ตยางก อน จ ดท าโครงการส งเสร มการผล ต ค ณภาพ เพ อเป น ยางก อนค ณภาพ โดย ว ตถ ด บในการผล ตยาง - รณรงค การผล ตยางก อน แท ง - ให ม การรวมกล มเกษตรกร - อบรมการผล ตยางก อนค ณ ภาพแก เกษตรกร - ให ม การท าส ญญาข อตกลงซ อ ขายยางก อนระหว างโรงงานก บ เกษตรกร - สน บสน นเง นก เพ อสร างลาน ตากและโรงเร อนเก บยางก อน ประกาศราคายางก อนในตลาด กลางยางพารา ก าหนดมาตรฐานยางก อน หน วยงาน ร บผ ดชอบ กษ. ธกส. กษ กษ 2. การแปรร ป การผล ตยางแท งของ ไทยใช ยางแผ นด บเป น ว ตถ ด บ ท าให ต นท น การผล ตส งกว า อ นโดน เซ ย ซ งใช ยาง ก อนท ม ราคาถ กเป น ว ตถ ด บ เพ มการผล ตยางแท ง จากยางก อน ส งเสร มการลงท นแก ผ ประกอบการไทยในการผล ตยาง แท งจากยางก อน โดยก าหนดให ผ ประกอบการจะต องท าส ญญา ซ อขายยางก อนจากเกษตรกร BOI

12 12 ตารางท 2 (ต อ). แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ป ญหา แนวทาง/มาตรการแก ไข กลไก/โครงการ อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ เพ มประส ทธ ภาพและ จากน ายางของ ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะถ งม อยางไม สามารถแข งข นก บ ผ ประกอบการข ามชาต และประเทศค แข งได ค ณภาพผล ตภ ณฑ อ ปกรณ ตรวจสอบ มาตรฐานผล ตภ ณฑ ไม สามารถสนองตอบต อ ภาคเอกชน ท าให บาง รายต องส งไป ตรวจสอบย ง ต างประเทศ ย งม การน ามาแปรร ป เพ มการแปรร ป ในประเทศเป น ผล ตภ ณฑ น อยและไม หลากหลาย ผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ภายในประเทศให มาก ข น เช น ยางรองคอ สะพาน ฝ ายยางเข อน ก นน า อ ปกรณ ทาง การแพทย ฯลฯ จ ดต งศ นย ว จ ยและพ ฒนา ผล ตภ ณฑ จากยางพารา โดย ด าเน นการ - จ ดสร างโรงงานต นแบบ เพ อ ว จ ยท กข นตอนการผล ตและ ถ ายทอดเทคโนโลย ทาง ว ศวกรรมแก ผ ประกอบการ - จ ดสร างห องปฏ บ ต การ ตรวจสอบและร บรองค ณภาพ ผล ตภ ณฑ ตามมาตรฐานสากล จ ดต งน คมอ ตสาหกรรมยางพารา - สน บสน นการลงท นใน ผล ตภ ณฑ ท ใช ว ตถ ด บยางพารา ในส ดส วนท ส ง - ลดภาษ รายได น ต บ คคล/ค า ไฟฟ าท อย ในน คม ฯ จ ดท าโครงการส งเสร มการแปร ร ปผล ตภ ณฑ ยางในคร วเร อน โดย - ให เง นก เพ อลงท นแก เกษตรกร/ สถาบ นเกษตรกร/ ผ ประกอบการ - อบรมว ธ การผล ตผล ตภ ณฑ ยาง แก เกษตรกร/ผ ประกอบการ ก าหนดมาตรฐานค ณภาพ หน วยงาน ร บผ ดชอบ กษ.ทม. วว. กษ.อก.

13 13 ตารางท 2 (ต อ). แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ป ญหา แนวทาง/มาตรการแก ไข กลไก/โครงการ 3. การตลาด 3.1 ในประเทศ ม การใช ยางและ ผล ตภ ณฑ ในประเทศ น อย เพ มการใช ในประเทศ ให มากข น เสนอ ค.ร.ม. อน ม ต ให หน วย ราชการใช ผล ตภ ณฑ ยางท ผล ตใน ประเทศเป นหล กและให น ายางมา เป นส วนผสมในการสร างถนน และฝาย ม สต อกส วนเก น การจ ดการสต อก จ ดต งบรรษ ทบร หารสต อกในเช ง เน องจากผลผล ต เพ มข นและการ จ ดการสต อกคงเหล อย ง ไม ม ประส ทธ ภาพ คงเหล อ ธ รก จ สน บสน นงบประมาณในการ จ ดสร างตลาดกลางยางพารา พร อมจ ดต งเคร อข ายเช อมโยง ตลาดท องถ น ตลาดกลางยางพาราใน เพ มตลาดกลาง ประชาส มพ นธ ให เกษตรกร/ ท องถ นท จ ดสร างย งไม ยางพาราในเขตเกษตร พ อค าเข ามาใช บร การในตลาด กระจายอย างท วถ ง เศรษฐก จให มากข น กลาง พ อค าส งออกขาดแคลน จ ดหาแหล งเง นก เพ อ เง นท นในการซ อยาง การเก บสต อกแก ผ ธนาคารแห งประเทศไทยออก เก บเข าสต อกเพ อรอ ส งออก ระเบ ยบให ธนาคารพาณ ชย ให การส งมอบ ท าให แย ง ส นเช อแก ผ ส งออกในร ปแบบ ก นขายล วงหน าในราคา packing stock หร อน าเอา packing ต า credit เปล ยนเป นส นเช อระยะยาว ได 3.2 ต างประเทศ ไทยเป นผ ส งออกราย สร างกล มพ นธม ตรทาง เร งร ดให ม การจ ดต ง tripartite ใหญ แต ไม สามารถ การค า rubber corporation (TRC) เพ อ ก าหนดราคาได ด าเน นการจ ดเก บสต อกและการค า ร วมก นระหว างไทย มาเลเซ ย และ อ นโดน เซ ย หน วยงาน ร บผ ดชอบ กษ. กษ. กษ.พณ. ธปท. ธนาคาร พาณ ชย กษ. พณ.

14 การส งออกไปย งตลาด สน บสน นการส งออก อ านวยความสะดวกแก ภาคเอกชน ใหม ๆ ย งม อ ตราการ ขยายต วต ากว า ประเทศค แข ง ไปตลาดใหม ๆ ให มาก ข น ในการเจรจาเป ดตลาด ประชาส มพ นธ ยางพาราและ ผล ตภ ณฑ ของไทยในตลาดใหม และตลาดเก าให มากข น 4. อ น ๆ 14 ตารางท 2 (ต อ). แผนย ทธศาสตร ท ส าค ญส าหร บยางพารา ป ป ญหา แนวทาง/มาตรการแก ไข กลไก/โครงการ องค กรท ร บผ ดชอบ ปร บปร งองค กรท เสนอ พ.ร.บ. รวมองค กรท เร องราคายางไม เป น เอกภาพ ท าให ไม สามารถแก ไขป ญหาได อย างแท จร ง ร บผ ดชอบเร อง ยางพารา เก ยวข องก บยางพาราและ ผล ตภ ณฑ ให อย ภายใต องค กร เด ยวก น จ ดต งกองท นเพ อว จ ยพ ฒนาและ แก ไขป ญหายางพาราและ ผล ตภ ณฑ ท งระบบ โดย - ปร บปร ง พ.ร.บ. การเก บเง นค า cess ให เก บผล ตภ ณฑ และไม ยาง ได - ร ฐสน บสน นงบประมาณ 5 % ของม ลค ายางพาราในแต ละป กค. : กระทรวงการคล ง คม. : กระทรวงคมนาคม มท. : กระทรวงมหาดไทย ทม. : ทบวงมหาว ทยาล ย ศธ. : กระทรวงศ กษาธ การ ธปท. : ธนาคารแห งประเทศไทย วว. : กระทรวงว ทยาศาสตร และส งแวดล อม พณ. หน วยงาน ร บผ ดชอบ พณ : กระทรวงพาณ ชย กษ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ BOI : ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น อก : กระทรวงอ ตสาหกรรม กษ.

15 15 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 พ.ศ ส นต บางอ อ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต กร งเทพมหานคร แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 (พ.ศ ) เป นแผนท ได อ ญเช ญ แนว ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง * ตามพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ มาเป น ปร ชญาน าทางในการพ ฒนาประเทศให เป นไปในทางสายกลาง อ นจะท าให ประเทศรอดพ นจากว กฤต สามารถด ารงอย ได อย างม นคง และน าไปส การพ ฒนาท สมด ล การพ ฒนาท ม ค ณภาพและการพ ฒนาท ย งย น ภายใต กระแสโลกาภ ว ฒน และสถานการณ เปล ยนแปลงต าง ๆ ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวทางด ารงอย และปฏ บ ต ตนของประชาชนในท กระด บ ต งแต ระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐ ท งในการพ ฒนาและบร หารประเทศให ด าเน นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนาเศรษฐก จเพ อให ก าวท นต อโลกย คโลกาภ ว ฒน ความพอเพ ยง หมายถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล รวมถ งความจ าเป นท จะต องม ระบบภ ม ค มก นในต วท ด พอสมควร ต อการม ผลกระทบใด ๆ อ นเก ดจากการเปล ยนแปลงท งภายนอกและภายใน ท งน จะต อง อาศ ยความรอบร ความรอบคอบ และความระม ดระว งอย างย งในการน าว ชาการต าง ๆ มาใช ในการ วางแผนและการด าเน นการท กข นตอน และขณะเด ยวก นจะต องเสร มสร างพ นฐานจ ตใจของคนในชาต โดยเฉพาะเจ าหน าท ของร ฐ น กทฤษฎ และน กธ รก จในท กระด บ ให ม ส าน กในค ณธรรม ความซ อส ตย ส จร ต และให ม ความรอบร ท เหมาะสม ด าเน นช ว ตด วยความอดทน ความเพ ยร ม สต ป ญญา และ ความรอบคอบ เพ อให สมด ลและพร อมต อการรองร บการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและกว างขวางท ง ด านว ตถ ส งคม ส งแวดล อม และว ฒนธรรมจากโลกภายนอกได เป นอย างด การจ ดท าแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 ต งอย บนพ นฐานของการก าหนด ว ส ยท ศน ร วมก นของส งคมไทยใน 20 ป ข างหน า โดยน าความค ดของท กฝ ายในส งคมและท กระด บท ง ระด บจ งหว ด ระด บอน ภาค และระด บชาต มาส งเคราะห เช อมโยงเข าด วยก นอย างเป นระบบให เก ด เป น ว ส ยท ศน ร วม ท ส งคมไทยยอมร บร วมก น โดยค าน งถ งภาพรวมการพ ฒนาท ผ านมา สถานการณ และแนวโน มการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ ท จะม ผลต อการก าหนดว ส ยท ศน ร วม น าไปส ส งคมไทยท พ งประสงค ม การเปล ยนแปลงและสร างค ณค าท ด ให เก ดข นในส งคมไทย * ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ได เช ญผ ทรงค ณว ฒ ในทางเศรษฐก จและสาขาอ นมา ร วมก นประมวลและกล นกรองจากพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เร องเศรษฐก จพอเพ ยง และขอ พระราชทานพระบรมราชาน ญาตน าไปเผยแพร ซ งทรงพระกร ณาปร บปร งแก ไข พระราชทานและทรงพระกร ณา โปรดเกล าฯ พระราชทานพระบรมราชาน ญาตตามท ขอพระมหากร ณา

16 16 แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 จ งเป นแผนย ทธศาสตร ท ช กรอบท ศทางการพ ฒนาประเทศในระยะปาน กลาง ท ม ความสอดคล องก บว ส ยท ศน ระยะยาว และม การด าเน นการต อเน องจากแผนพ ฒนาฯ ฉบ บ ท 8 ในด านแนวค ดท ย ด คนเป นศ นย กลางของการพ ฒนา ในท กม ต อย างเป นองค รวม และให ความส าค ญเป นพ เศษต อการสร างระบบบร หารจ ดการท ด ในท กภาคส วนของส งคม โดยเฉพาะอย างย ง การปร บ ระบบบร หารจ ดการภาคร ฐ เพ อขจ ดการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ควบค ก บการเพ มข ด ความสามารถ และยกระด บค ณภาพช ว ตของคนส วนใหญ ของประเทศ เพ อการเต บโตทางเศรษฐก จอย าง ม ค ณภาพ อ นจะท าให เก ดการพ ฒนาท ย งย นท ม คน เป นศ นย กลางได อย างแท จร ง จากการประเม นผลการพ ฒนาในช วง 4 ทศวรรษท ผ านมา ช ให เห นอย างช ดเจนถ งการพ ฒนาท ขาดสมด ล โดยประสบความส าเร จเฉพาะในเช งปร มาณ แต ขาดความสมด ลด านค ณภาพ จ ดอ อน ของ การพ ฒนาท ส าค ญ ค อ ระบบบร หารทางเศรษฐก จ การเม อง และราชการย งเป นการรวมศ นย อ านาจและ ขาดประส ทธ ภาพ ระบบกฎหมายล าสม ย น าไปส ป ญหาเร อร งของประเทศ ค อ การท จร ตประพฤต ม ชอบท เก ดข นท งในภาคราชการและในภาคธ รก จเอกชน ขณะเด ยวก นค ณภาพการศ กษาของคนไทยย ง ไม ก าวหน าเท าท ควร ไม สามารถปร บต วร เท าท นว ทยาการสม ยใหม ท งฐานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของไทยอ อนแอ ไม เอ อต อการพ ฒนานว ตกรรม รวมท งความสามารถในการบร หารจ ดการธ รก จย งด อย ประส ทธ ภาพ จ งส งผลให ข ดความสามารถในการแข งข นของไทยลดลงอย างต อเน อง ขณะท ความ เหล อมล าของการกระจายรายได ความยากจน และความเส อมโทรมของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท ร นแรงข น ได สร างความข ดแย งในส งคมมากข น นอกจากน ความอ อนแอของส งคมไทย ท ตกอย ในกระแสว ตถ น ยม ได ก อให เก ดป ญหาทางศ ลธรรมและป ญหาส งคมมากข นด วย อย างไรก ตาม การพ ฒนาท ผ านมาได ก อให เก ดท นทางส งคมและทางเศรษฐก จหลายประการ ซ ง เป น จ ดแข ง ของประเทศท สามารถน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา กล าวค อร ฐธรรมน ญฉบ บป จจ บ น ได วางพ นฐานให เก ดการปฏ ร ปท ส าค ญท งทางส งคม การเม อง การบร หารภาคร ฐ และการกระจาย อ านาจ ขณะท กระบวนการม ส วนร วมของประชาชนและพล งท องถ นช มชนม ความเข มแข งมากข น ส อ ต าง ๆ ม เสร ภาพมากข น เอ อต อการเจร ญเต บโตของประชาธ ปไตย การป องก นการท จร ตประพฤต ม ชอบและการเสร มสร างธรรมาภ บาลในส งคมไทย ท งจ ดแข งและฐานการผล ตการเกษตรท หลากหลาย ม ศ กยภาพเป นแหล งผล ตอาหารของโลก พร อมท งม ธ รก จบร การท ม ความเช ยวชาญ ม แหล งท องเท ยวท ม ค ณภาพ และม เอกล กษณ ความเป นไทยท เป นจ ดเด น ม ภ ม ป ญญาท องถ นท ส งสมเป นบ กแผ นและม สถาบ นหล กย ดเหน ยวทางจ ตใจ ขณะเด ยวก นกระแสการเปล ยนแปลงหล กของโลกเป นท ง โอกาสและภ ยค กคาม ต อการ พ ฒนาประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐก จโลกท เปล ยนแปลงสล บซ บซ อนและเช อมโยงก นมากข น ม การปร บระเบ ยบเศรษฐก จใหม ของโลกท น าไปส กต กาการค าและการลงท นระหว างประเทศใหม และ แนวโน มการพ ฒนาส เศรษฐก จย คใหม ท ม เทคโนโลย และการใช ความร เป นฐานการพ ฒนา ท าให ต องเร ง เตร ยมพร อมท งการสร างระบบ กลไก และพ ฒนาคนให สามารถปร บต วอย างร เท าท นโลกได ต อไป อย างไรก ตาม ภาวะเศรษฐก จโลกท ย งม ความเปราะบางและม แนวโน มท จะชะลอต วต อไปอ กระยะหน ง จะส งผลต อเสถ ยรภาพของเศรษฐก จไทยซ งต องปร บต วให ท น ท งการเร มปร บฐานเศรษฐก จต งแต ระด บ ฐานรากถ งระด บมหภาค และการปร บนโยบายเศรษฐก จของประเทศเพ อความอย รอดในอนาคต ภายใต สถานการณ และแนวโน มในอนาคตท ม ผลต อการพ ฒนาประเทศด งกล าว แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 จ งเป นแผนท ด าเน นการในช วงเปล ยนผ านท ส าค ญท ส ดช วงหน งของประเทศ ท จ าเป นต อง

17 17 เร งร ดการปฏ ร ประบบเศรษฐก จและส งคมให เก ดส มฤทธ ผลในทางปฏ บ ต ให มากย งข น และม งฟ นฟ เศรษฐก จภายในประเทศให ม ความเข มแข ง ม เสถ ยรภาพ และม ภ ม ค มก นต อกระแสการเปล ยนแปลงจาก ภายนอกและสามารถพ งตนเองได มากข น ขณะเด ยวก นจะต องให ความส าค ญล าด บส งก บการบร หาร การเปล ยนแปลง เพ อสร างสภาวะผ น าร วมก นในท กระด บ ในอ นท จะสร างพล งร วมก นให เก ดค าน ยม ใหม ในส งคม ท จะผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงการบร หารจ ดการประเทศใหม ท พร อมก บการ เปล ยนแปลงของโลก ว ส ยท ศน การพ ฒนาประเทศ การพ ฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ป ม จ ดม งหมายให เก ด การพ ฒนาท ย งย นและความอย ด ม ส ขของคนไทย และสร างค าน ยมร วม ให คนไทยตระหน กถ งความจ าเป นและปร บเปล ยน กระบวนการค ด ท ศนคต และกระบวนการท างาน โดยย ด ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญา น าทางให เอ อต อการเปล ยนแปลงระบบบร หารจ ดการประเทศแนวใหม ท ม งส ประส ทธ ภาพและค ณภาพ และก าวตามโลกได อย างร เท าท น เพ อให เก ดการเปล ยนแปลงและสร างค ณค าท ด ในส งคมไทยบนพ นฐานของการอน ร กษ ว ฒนธรรมและเอกล กษณ ของความเป นไทย จ งได ก าหนดสภาพส งคมไทยท พ งประสงค โดยม งพ ฒนาส ส งคมท เข มแข งและม ด ลยภาพ ใน 3 ด าน ค อ ส งคมค ณภาพ ท ย ดหล กความสมด ล ความพอด สามารถสร างคนท กคนให เป นคนด คน เก ง พร อมด วยค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ ม จ ตส าน กสาธารณะ พ งพา ตนเองได ม ระบบด โปร งใส ม ประส ทธ ภาพ ตรวจสอบได และม ความเป นธรรมใน ส งคมไทย ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท เป ดโอกาสให คนไทยท กคนสามารถค ดเป น ท าเป น ม เหต ผล ม ความค ดร เร มสร างสรรค สามารถเร ยนร ได ตลอดช ว ต ร เท าท นโลก เพ อพร อม ร บการเปล ยนแปลง สามารถส งสมท นทางป ญญา ร กษาและต อยอดภ ม ป ญญาท องถ นได อย างเหมาะสม ส งคมสมานฉ นท และเอ ออาทรต อก น ท ด ารงไว ซ งค ณธรรมและค ณค าของเอกล กษณ ส งคมไทยท พ งพาเก อก ลก น ร ร ก ร สาม คค ม จาร ตประเพณ ด งาม ม ความเอ ออาทร ร ก ภ ม ใจในชาต และท องถ น ม สถาบ นครอบคร วท เข มแข ง ตลอดจนเคร อข ายช มชนท ว ประเทศ ในการพ ฒนาประเทศจะย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาน าทางให การ พ ฒนาย ดทางสายกลาง อย บนพ นฐานของความสมด ลพอด และความพอประมาณอย างม เหต ผล น าไปส ส งคมท ม ค ณภาพท งทางเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง สามารถพ งตนเอง ม ภ ม ค มก นและร เท าท นโลก คนไทยส วนใหญ ม การศ กษาและร จ กเร ยนร ต อเน องตลอดช ว ต เป นคนด ม ค ณธรรม และซ อส ตย ส จร ต อย ในส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร สามารถร กษาภ ม ป ญญาท องถ นควบค ไปก บการส บสาน สมานฉ นท และเอ ออาทรต อก น อ นจะเป นรากฐานของการพ ฒนาประเทศอย างสมด ล ม ค ณธรรม และย งย น

18 18 เพ อก าวส ว ส ยท ศน ร วมของส งคมไทย จ าเป นต องให ความส าค ญก บการวาง บทบาทการพ ฒนา ประเทศ ในอนาคตอย างเหมาะสม สอดคล องก บศ กยภาพและบทบาททางเศรษฐก จของพ นท โดยคน ในช มชนม ส วนร วมท จะวางรากฐานการพ ฒนาเป นส งคมและช มชนท เข มแข ง ม ระบบบร หารจ ดการท ด ในท กระด บ ขณะเด ยวก นม การใช ศ กยภาพด านการผล ตและบร การเพ อเตร ยมพ ฒนาประเทศส ความเป น ฐานเศรษฐก จของภ ม ภาค โดยเฉพาะด านการเกษตร การแปรร ปการเกษตรและอาหาร และเป น ศ นย กลางการศ กษาและว ทยาการท เข มแข ง ควบค ไปก บการพ ฒนาเป นประต เศรษฐก จเช อมโยงกล ม ประเทศเพ อนบ านและภ ม ภาค ด านการขนส งทางอากาศ ทางบก และทางน า รวมท งการส อสาร โทรคมนาคมของภ ม ภาคโดยอาศ ยศ กยภาพท ได เปร ยบของพ นท เศรษฐก จและโครงข ายบร การพ นฐานท พ ฒนาข นแล วเพ อเสร มสร างสมรรถนะและข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศให ก าวตามโลก อย างร เท าท น ว ตถ ประสงค และเป าหมายของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 เพ อให การพ ฒนาประเทศเป นไปตามจ ดม งหมายของว ส ยท ศน ร วมภายใต ปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง และส งคมไทยท พ งประสงค ในอนาคต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 (พ.ศ ) จ งก าหนด ว ตถ ประสงค และเป าหมายหล กของการพ ฒนาประเทศ ไว ด งน ว ตถ ประสงค ฟ นฟ เศรษฐก จให ม เสถ ยรภาพและม ภ ม ค มก น สร างความเข มแข งของภาคการเง น ความ ม นคงและเสถ ยรภาพของฐานะการคล ง ปร บโครงสร างเศรษฐก จเพ อให เศรษฐก จระด บ ฐานรากม ความเข มแข งและสามารถพ งตนเองได มากข น ตลอดจนเพ มสมรรถนะของระบบ เศรษฐก จโดยรวมให สามารถแข งข นได และก าวท นเศรษฐก จย คใหม วางรากฐานการพ ฒนาประเทศให เข มแข ง ย งย น สามารถพ งตนเองได อย างร เท าท นโลก โดยการพ ฒนาค ณภาพคน ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ประบบส ขภาพ สร างระบบค มครองความ ม นคงทางส งคมรวมท งการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนและเคร อข ายช มชน ให เก ด การเช อมโยงการพ ฒนาชนบทและเม องอย างย งย น ม การด แลจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ควบค ก บการพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท เหมาะสมก บส งคมไทย ให เก ดการบร หารจ ดการท ด ในส งคมไทยท กระด บ เป นพ นฐานให การพ ฒนาประเทศ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได เน นการปฏ ร ประบบ บร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการท ด ของภาคธ รก จเอกชน การม ส วนร วมของ ประชาชนในกระบวนการพ ฒนา การสร างระบบการเม องท ร บผ ดชอบต อส งคม และลด การท จร ตประพฤต ม ชอบ แก ป ญหาความยากจนและเพ มศ กยภาพและโอกาสของคนไทยในการพ งพาตนเอง ให ได ร บโอกาสในการศ กษาและบร การทางส งคมอย างเป นธรรมและท วถ ง สร างอาช พ เพ ม รายได ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน ให ช มชนและประชาชนม ส วนร วมในการ พ ฒนาและปร บกลไกภาคร ฐให เอ อต อการแก ป ญหา

19 19 เป าหมาย ด ลยภาพทางเศรษฐก จ สร างความเข มแข งของเศรษฐก จมหภาคให เศรษฐก จโดยรวม ขยายต วอย างม ค ณภาพและเสถ ยรภาพ โดยม เป าหมายให เศรษฐก จขยายต วโดยเฉล ยร อย ละ 5-6 ต อป สามารถเพ มการจ างงานใหม ในประเทศได ไม ต ากว า 300,000 คนต อป ม อ ตรา เง นเฟ อเฉล ยไม เก นร อยละ 3 ต อป ร กษาการเก นด ลบ ญช เด นสะพ ดให คงอย เฉล ยประมาณ ร อยละ 1-2 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ และร กษาท นส ารองเง นตราต างประเทศให ม เสถ ยรภาพเพ อสร างความเช อม นของน กลงท น รวมท งปร บโครงสร างทางเศรษฐก จท เพ มสมรรถนะภาคการผล ตให แข งข นได โดยให การส งออกขยายต วไม ต ากว าร อยละ 7 ต อ ป เพ มรายได จากการท องเท ยว โดยม รายได จากน กท องเท ยวต างประเทศเพ มข นเฉล ยร อย ละ 10 ต อป และให คนไทยท องเท ยวภายในประเทศเพ มข นไม ต ากว าร อยละ 3 ต อป การยกระด บค ณภาพช ว ต ให ประเทศไทยม โครงสร างประชากรท สมด ล และขนาด ครอบคร วท เหมาะสม โดยร กษาแนวโน มภาวะเจร ญพ นธ ของประชากรให อย ในระด บ ทดแทนอย างต อเน อง คนไทยม ส ขภาพด ม ค ณภาพ ร เท าท นการเปล ยนแปลงม ค ณธรรม ม จ ตส าน กร บผ ดชอบต อส วนรวม โดยเพ มจ านวนป ท ได ร บการศ กษาโดยเฉล ยของคนไทย อาย 15 ป ข นไป เป นไม ต ากว า 9 ป ยกระด บการศ กษาของแรงงานไทยให ถ งระด บ ม ธยมศ กษาตอนต นข นไปไม ต ากว าร อยละ 50 ในป 2549 ขยายการประก นส ขภาพให ครอบคล มประชาชนอย างท วถ งและเป นธรรม และให ม ระบบการค มครองทางส งคมท สร างหล กประก นแก คนไทยท กช วงว ย ตลอดจนเพ มความเข มแข งให ช มชนและประชา ส งคมและใช กระบวนการช มชนเข มแข งเคล อนให เก ดการม ส วนร วมพ ฒนาเม องน าอย ช มชนน าอย รวมท งปร บระบบบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให ม ประส ทธ ภาพและประชาชนม ส วนร วม การบร หารจ ดการท ด สร างระบบราชการท ม ประส ทธ ภาพ ม ขนาดและโครงสร างท เหมาะสม ท องถ นม ข ดความสามารถจ ดเก บรายได ส งข นและม ระบบสน บสน นการกระจาย อ านาจให โปร งใส ม ระบบตรวจสอบด วยการม ส วนร วมท เข มแข ง เพ อให การป องก นและ ปราบปรามการท จร ตประพฤต ม ชอบเก ดประส ทธ ผลอย างแท จร ง การลดความยากจน ลดส ดส วนคนยากจนของประเทศให อย ในระด บไม เก นร อยละ 10 ของประชากรในป 2549 พร อมท งเพ มศ กยภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐก จ การเข าถ ง บร การทางส งคม และข อม ลข าวสารให ก บคนยากจนและผ ด อยโอกาสอย างท วถ ง ให ม ความม นคงในอาช พ ม รายได และค ณภาพช ว ตท ด ข น สามารถพ งตนเองได ย ทธศาสตร การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ภายใต ว ตถ ประสงค และเป าหมายหล กด งกล าว เพ อให การด าเน นงานในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เห นควรก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาท สน บสน นและเช อมโยง ก น 3 กล มย ทธศาสตร ซ งประกอบด วยย ทธศาสตร ท ส าค ญ 7 ย ทธศาสตร

20 กล มท หน ง การสร างระบบบร หารจ ดการท ด ให เก ดข นในท กภาคส วนของส งคม 20 ม ความส าค ญเป นล าด บส งส ด เน นการปฏ ร ปให เก ดกลไกการบร หารจ ดการท ด ท งในภาค การเม อง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพ นฐานการม ส วนร วมของประชาชนใน กระบวนการพ ฒนาประเทศท ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส ให ม ความร บผ ดชอบ สามารถ ตรวจสอบได ซ งจะเป นรากฐานส าค ญและเป นภ มค มก นท ด ให ส งคมไทยพร อมร บกระแสการ เปล ยนแปลงต าง ๆ ได ด ย งข น อ กท งจะช วยป องก นและขจ ดป ญหาการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ประกอบด วย ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ด เป นย ทธศาสตร ท ส าค ญในการผล กด นให ท กย ทธศาสตร ข บเคล อนไปได โดยให ความส าค ญก บ การปร บระบบบร หารจ ดการภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส โดยปร บโครงสร าง ลดขนาด และปร บบทบาทให สอดคล องระบบราชการแนวใหม ม ระบบข อม ลท น าเช อถ อ ม เอกภาพ และเป นเคร อข ายเช อมโยงก น ม ระบบการท างานท ลดความซ าซ อน ระบบ งบประมาณเป นแบบม งผลล พธ ท สอดคล องก บย ทธศาตร การพ ฒนาประเทศให มากข น รวมท งปร บปร งระบบกฎหมายให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและส งคมของประเทศ เอ ออ านวยต อการท างานร วมก นของภาค การพ ฒนา และกระจายผลการพ ฒนาไปส ประชาชนอย างเป นธรรม กระจายภารก จและความร บผ ดชอบให แก องค กรปกครองส วนท องถ นอย างโปร งใส โดย เตร ยมความพร อมและปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงานขององค กรปกครองส วน ท องถ น ควบค ก บการเป ดโอกาสการม ส วนร วมของประชาชนและภาคประชาส งคม การป องก นและปราบปรามการท จร ตประพฤต ม ชอบ ท งในภาคการเม อง ภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร างจ ตส าน กประชาชนม ส วนร วมตรวจสอบและ ต อต านการท จร ตประพฤต ม ชอบ รวมท งร กษาผลประโยชน ของส วนรวม การพ ฒนาและเสร มสร างกลไกการตรวจสอบถ วงด ลท กภาคส วนในส งคม โดยสน บสน น องค กรอ สระตามร ฐธรรมน ญ และสน บสน นบทบาทส อในการตรวจสอบน กการเม องและ ข าราชการ เพ อระบบการเม องท โปร งใส สร างจ ตส าน กของข าราชการน กธ รก จ และ ประชาชนให ม ความร บผ ดชอบต อสาธารณะ การเสร มสร างระบบการบร หารจ ดการท ด ของภาคเอกชน ให ม ความโปร งใสม ระบบการ ท างานท สามารถตรวจสอบได ร กษาผลประโยชน ของผ ถ อห นท กกล มอย างเท าเท ยมก น ม ความร บผ ดชอบต อสาธารณะ รวมท งสร างความเป นธรรมแก ผ ผล ตและผ บร โภค การเสร มสร างความเข มแข งของครอบคร วและช มชน โดยสร างองค ความร ท ถ กต องและ ม ค ณภาพให เป นภ ม ค มก น อาศ ยกระบวนการม ส วนร วม สร างเคร อข ายช มชน ให สามารถ พ งพาตนเอง ด แลซ งก นและก น ตลอดจนสร างจ ตส าน กให ด าเน นช ว ต โดยย ดทางสาย กลาง ความพอเพ ยงม ค ณธรรม ม ว น ย และม ความร บผ ดชอบต อหน าท เคารพในส ทธ ของตนเองและผ อ น เพ อเป นรากฐานท ด ของส งคม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การพ ฒนาก จการด านอวกาศของประเทศไทย

การพ ฒนาก จการด านอวกาศของประเทศไทย การพ ฒนาก จการด านอวกาศของประเทศไทย และท ศทางในอนาคต นายไชยย นต พ งเก ยรต ไพโรจน ผ อ านวยการส าน กก จการอวกาศแห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 Contents ก จการอวกาศในประเทศไทย สถานภาพของก จการอวกาศในประเทศไทย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information