รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1

2 หล กสาค ญในการเล อนระด บท ทางสาน กงานก.พ.ได ให ความสาค ญ จากการสร ปผลเร องการเน นหล กสาค ญในการเล อนระด บ อ นได แก ผลงาน ค ณธรรม สมรรถนะ ปร มาณงาน-ค าของงาน การกระจายอานาจ สามารถสร ปผลได ด งน ไม แสดง ความค ดเห น 38% เหมาะสม 57% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลในเร องท ทางสาน กงาน ก.พ.เน นหล กสาค ญในเร อง หล กผลงาน หล กค ณธรรม หล กสมรรถนะ หล กปร มาณงาน-ค าของงาน หล กการกระจาย อานาจ ส วนใหญ กว า57% เห นว าเหมาะสม แต ควรเพ มหล กบางต วเข าไปร วม พ จารณาด วยเช น ความโปร งใส ย ต ธรรม สามารถตรวจสอบได จะต องม ความ อาว โสและประสบการณ ท เหมาะสม เป นต น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลน นจะต องม ความช ดเจนในการดาเน นการปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม สามารถนาไปใช ได จร ง และผ ร บการประเม นได ม ส วนร วมในการเสนอแนะ หล กเกณฑ ด วย ไม เหมาะสม 5% เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากย งขาดความเช อม นในผ บ งค บบ ญชา เพราะย งม การอาศ ยด ลยพ น จของ ผ บ งค บบ ญชาอย มาก เพราะฉะน นจาเป นต องเพ มหล กจร ยธรรมของผ บ งค บบ ญชา ในการประเม นการเล อนระด บนอกจากน ย งต องคาน งถ ง ว นป วย สาย ลา ขาด และ ต องเพ มการสอบว ดในการเล อนระด บอ กว ธ เพ มเต มลงไป 2

3 การวางเกณฑ ท ใช ในการวางแผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป จากการสร ปผลเร องการ.ให ข าราชการม ส วนร วมในการวางเกณฑ ท ใช ในการวางแผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 6% ไม แสดง ความค ดเห น 0% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการ.ให ข าราชการม ส วนร วมในการวางเกณฑ ท ใช ในกาวาง แผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป มากกว าร อยละ 94 เห นว า เหมาะสม เพ อให เก ดความเป นธรรมและม การพ จารณาจากท กภาคส วนท กระด บ และเพ อให เก ดการม ส วนร วมในการกาหนดอนาคตของข าราชการและม การ ร บทราบกฏเกณฑ ท ช ดเจนในแผนทางเด นสายอาช พท กๆป เหมาะสม 94% เหต ผลประกอบการไม เห นด วย ไม ควรเปล ยนกฏเกณฑ ท กๆป เพราะจะม การเปล ยนแปลงตลอดเวลาทาให ไม สามารถวางแผนทางเด นสายอาช พได ควรจะต องม ระยะเวลาเป นช วงอย างน อย 2-3ป และให ม การระดมสมอง โดยผ แทนของแต ละหน วยงานเขามาม ส วนร วม เพ อให เก ดความย ต ธรรมและจะต องทาเป นมาตรฐานกลางเพ อกาหนดค ณสมบ ต ผ ท จะมาดารงตาแหน ง 3

4 กาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ จากการสร ปผลเร องการท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโต ในสายอาช พ 97% 2% 1% % % 2% 4 1 เหมาะสม ไม เหมาะสม ไม แสดงความค ดเห น เหมาะสม ไม เหมาะสม ไม แสดงความค ดเห น 4% จากการสร ปผลเร องการท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บ การเต บโตในสายอาช พมากกว าร อยละ 97 เห นว าเหมาะสม เน องจาก การท ก าวหน าเต บโต จะต องม การพ ฒนาและการอบรมท ม ค ณภาพควบค ไปด วยเพ อพ ฒนาบ คลากร ข าราชการให ม ความพร อมและม ความสามารถ ท เหมาะสม พร อมท จะเต บโตในสายอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพ 4

5 กาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ(ต อ) จากการสร ปผลเร องการฝ กอบรมท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต หน าท ใน หน วยงานท ส งก ด มากท ส ด3 อ นด บ สามารถสร ปผลได ด งน กล มกฎหมาย กล มตรวจสอบภายใน ระด บกรม กล มตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวง กล มตรวจสอบ และประเม นผล กล มป องปราม การเง นนอกระบบ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กฏหมายปกครอง การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบด านIT การตรวจสอบ การส บสวนสอบสวน การทางานเป นท ม พ.ร.บ.ละเม ดเจ าหน าท กฎหมายท เก ยวข อง การตรวจสอบภายใน กฏหมาย บร หารจ ดการ ระเบ ยบข นตอน การจ ดทาแผน พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อนป 51 การเข ยนรายงาน และประเม นผล การเข ยนรายงาน ผลการตรวจสอบ การบร หารจ ดการ กฎหมาย การประมวลผล การปฏ บ ต งาน กล มสารน เทศการคล ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานร ฐมนตร สาน กตรวจสอบ และประเม นผล สาน กนโยบาย และย ทธศาสตร สาน กบร หารกลาง การส อสาร คอมพ วเตอร กฎหมายและระเบ ยบต างๆ การตรวจราชการ การวางแผนย ทธศาสตร การเง นการคล ง การประชาส มพ นธ กฏหมายระเบ ยบต างๆ ภาษา การค ดเช งสร างสรรค และเป นระบบ การจ ดทาแผนงาน กฏระเบ ยบท เก ยวข อง ประสานงาน ค ณธรรมจร ยธรรม คอมพ วเตอร การเข ยนหน งส อราชการ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร สาน กบร หารทร พยากร บ คคล กฏระเบ ยบท เก ยวข อง การบร หาร ทร พยากรบ คคล คอมพ วเตอร 5

6 การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน อง มาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บตาแหน งงาน จากการสร ปผลเร องการนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บ ตาแหน งงาน สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ว าควรม การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บตาแหน งงาน 82% 18% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 48% 20% ข าราชการผ ท ตอบแบบสอบถามเห นด วยให ม การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บ ตาแหน งงาน โดยให นาผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการย อนหล ง จานวน 3 ป มา ประกอบการพ จารณา เป นจานวนมากท ส ด ค ดเป น 48% และจานวน 2 ป ย อนหล ง มาประกอบการพ จารณา เป นจานวนรองลงมา ค ดเป น 23% ตามลาด บ 10% 0% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 1% 6

7 การกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งอย างช ดเจนและเหม อนก นท กคร ง จากการสร ปผลเร องการกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งท กาหนดอย างช ดเจนและเหม อนก นท กคร ง สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 17% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 82% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งท กาหนดอย างช ดเจน และเหม อนก นท กคร ง มากกว าร อยละ 84 เห นว าเหมาะสม เพ อเก ดความช ดเจน เป นมาตรฐาน และบรรท ดฐานเด ยวก น ซ งทาให การค ดสรรเป นไปอย างโปร งใส เป นธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ งช วยป องก นระบบอ ปถ มภ และระบบเส นสาย ภายในองค กรและย งสามารถช วยลดป ญหาเร องการเล อกปฏ บ ต โดยจะต องม การ กาหนดเกณฑ อย างเป นธรรมและเหมาะสมก บสภาวการณ ในแต ละช วงเวลาและ นามาใช ปฏ บ ต จร ง เหต ผลประกอบการไม เห นด วย การกาหนดเกณฑ ในการค ดสรรตาแหน งงานไม จาเป นต องกาหนดเกณฑ เหม อนก น ท กคร ง เน องจากบางตาแหน งแต ละตาแหน งปฏ บ ต งานไม เหม อนก น จ งต องม การ ปร บเปล ยนตามสถานการณ และงานท ร บผ ดชอบและกาหนดเกณฑ ต างๆ เพ มเต ม ตามความจาเป นและความต องการขององค กร ควรม การย ดหย นตามแต ละ ตาแหน งงานเพ อให สอดคล องก บล กษณะงานได อย างม ประส ทธ ภาพมากกว า กาหนดเป นมาตรฐานเด ยวก นท กคร ง 7

8 การนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม นสมรรถนะในการค ดสรร จากการสร ปผลเร องการนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม น สมรรถนะในการค ดสรร สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 13% ไม แสดง ความค ดเห น 0% เหมาะสม 87% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการ ค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม นสมรรถนะในการ ค ดสรร มากกว าร อยละ 87 เห นว าเหมาะสม เน องจากเพ อให ม ความเป นมาตรฐาน เด ยนวก นและม ความย ต ธรรม เพราะผ บ งค บบ ญชาท ประเม นต างม มาตรฐานท แตกต างก นาให สามารถใช เคร องม อน ช วยในการลดด ลยพ น จลงได และเก ดความ เป นธรรมต อข าราชการในระด บรองลงมา และในการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบ ประกอบการประเม นสมรรถนะในการค ดสรรควรพ ฒนาให เป นแบบประเม น สมรรถนะท ม มาตรฐาน ว ดผลได จร ง และสามารถตรวจสอบได เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากระบบการประเม นย งไม ม ความน าเช อถ อและเป นมาตรฐานเด ยวก นจ งทา ย งม การใช ด ลยพ น จและความร ส กจากผ บร หารเป นหล ก นอกจากน ผ ประเม นย ง ขาดความชานาญในการประเม นทาให ผลการประเม นสมรรถนะรายบ คคลไม สะท อนความสามารถท แท จร งของบ คลากร ด งน นอาจทาให ผลการประเม นไม ม ความถ กต องและเป นธรรมได 8

9 การโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป จากการสร ปผลเร องการโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 15% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 84% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป มากกว าร อยละ 84 เห นว าเหมาะสม เน องจากสามารถเพ มประส ทธ ภาพ ในการทางานและการแก ป ญหาร วมก นก บส วนอ นๆนอกจากน ย งได ร บความร ใหม ๆ ท งคนท ย ายและคนท ไม ได ย าย อ กท งย งเป นทาให ข าราชการเก ดการเร ยนร งานท กว างขวางข น และม โอกาสในการแลกเปล ยนความร ท กษะ ประสบการณ และส งสม ความร และความเช ยวชาญท หลากหลายมากข นและม ความพร อมในการเต บโตใน สายอาช พมากย งข น เหต ผลประกอบการไม เห นด วย แต การโอนย ายของบางสายงานอาจทาให เก ดการชะง กของงานท เร งด วนและบาง สายงานท ไม เก อก ลก นก ไม สามารถโอนย ายข ามไปได และบางคร งหน วยงานท ท ร บ โอนย ายต องการบ คลากรท ม ค ณภาพและเหมาะสมสามารถเข าก บเพ อนร วมงานคน อ นๆได ทาให การโอนย ายบางคร งอาจจะไม ประสบความสาเร จได จ งเป นการ โอนย ายท ส ญเปล า และการโอนย ายไม ควรโอนย ายในระยะเวลาท ส นควรใช ระยะเวลาประมาณ5ป ข นไปเพ อให บ คลากรได สามารถปร บต วและเก ดการส งสม ประสบการณ ได มากท ส ด 9

10 การม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกในการค ดสรร และเล อนระด บตาแหน ง จากการสร ปผลเร องการม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกในการค ดสรรและเล อนระด บตาแหน ง สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 32% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 67% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก ในการค ดสรรและเล อนระด บตาแหน ง ส วนใหญ กว าร อยละ 67 เห นว าเหมาะสม เน องจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกม ความเป นกลางสามารถถ วงด ลอานาจของ กรรมการจากภายในได แต อย างไรก ด การให บ คคลภายนอกเป นผ ประเม นเฉพาะ ในเร องของผลงาน แต ไม ควรประเม นในเร องของการประพฤต ปฏ บ ต ตนของผ ประเม น ส วนค ณสมบ ต ของบ คคลภายนอกก ควรเป นผ ม ความร ในงานของผ ประเม นด วย และอ กท งย งอาจได ม มมองว ส ยท ศน ท กว างข นจากบ คคลภายนอกทา ให สะท อนเห นถ งความต องการขององค กรท แท จร ง เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องการค ดสรรและการเล อนระด บเป นเร องของการจ ดการภายในองค กร บ คคลภายนอกอาจไม เข าใจงานขององค กรอย างแท จร งทาให ไม สามารถค ดเล อก บ คลากรท ม ความเหมาะสมในท กๆด านท องค กรต องการได อย างม ประส ทธ ภาพ ส งส ด อย างไรก ด ในทางท เหมาะสมท ส ดควรให ผ ทรงค ณว ฒ จากภายในเป นผ ร วม ส งเกต การณ มากกว าเป นคณะกรรมการร วมก บผ บร หารภายในองค กร 10

11 การม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวง เพ อรอข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวงเพ อรอข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 14% ไม แสดง ความค ดเห น 3% เหมาะสม 83% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวงเพ อรอ ข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ มากกว าร อยละ 83 เห นว าเหมาะสม แต ต องม การกาหนดหล กเกณฑ ให ช ดเจนและเป นมาตรฐานเด ยวก น และต องม การ เตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรท จะได ร บการค ดเล อกให ม โอกาสสามารถแข งข น ก บบ คลากรจากหน วยงานกรมอ นๆได แต ต องคาน งถ งล กษณะโครงสร างของแต ละ กรมหร อหน วยงานท ม ขนาดไม เท าก น ท จะต องพ ฒนาบ คลากรให เก ดการยอมร บ และม ความสามารถท เหมาะสมท จะแข งข นในPool กลางได และเก ดประโยชน ก บ องค กรมากท ส ด เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากบางคร งถ าม การเม องเข ามาเก ยวข องก อาจะทาให ไม สามารถค ดสรร บ คลากรท ม ความสามารถท แท จร งให ได ร บโอกาสในการทางานให ก บหน วยงานท ต องการคนท ม ความสามารถมาบร หารได และนอกจากน ย งสร างความร ส กท ไม ด ให ก บบ คลากรท ไม ได อย ในPoolกลาง อ กด วย รวมถ งหน วยงานต างๆก จะค ดเล อก บ คลากรจากหน วยงานม พ จารณาเป นต วเล อกอ นด บแรกๆ ทาให ม Pool กลาง ก เหม อนไม ม และอาจทาให เส ยงบประมาณไปโดยไม เก ดประโยชน ก บผลล พธ ท ได อย างเหมาะสม 11

12 การม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 17% ไม แสดง ความค ดเห น 3% เหมาะสม 80% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอ ข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก มากกว าร อยละ 80 เห นว าเหมาะสม แต ต องม กระบวนการค ดเล อกท เหมาะสม เป ดโอกาสก บผ ท มาสม ครเพ อแข งข นใน Pool กลาง อย างย ต ธรรม โปร งใส และนอกจากน ย งเป นการเพ มทางเล อกของสาน กท จะ ได บ คลากรท ม ความสามารถและเหมาะสมท จะมาดารงตาแหน งผ อานวยการสาน ก ต างๆ และบ คลากรท อย ใน Pool ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องเพ อพร องก บการ เต บโตในอนาคต เหต ผลประกอบการไม เห นด วย ควรจะต องพ จารณาความร ความสามารถและเป ดโอกาสให ม การร บสม คร เพราะ อาจจะไม ได ผ เช ยวชาญในสายงานมาเป นผ อานวยการส าน ก ควรจะค ดเล อก บ คลากรท มาจากภายในสาน กน นๆ และอ กท งการท บ คลกรบางท านท ม ความสามารถแต ไม ได อย ใน Pool กลาง อาจจะเก ดป ญหาทางด านความร ส กของ บ คลากรท ไม ได ร บการค ดเล อก และอาจม การว งเต นเพ อท จะได ตาแหน งมา ครอบครอง 12

13 การกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม จากการสร ปผลเร องการกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ว าควรม การกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม 74% 22% 4% สายงานว ชาการเฉพาะด าน ว น ย ประชาส มพ นธ นโยบายและแผนย ทธศาสตร ท กด านในสายงานหล ก ต างประเทศ ด านร กษาความปลอดภ ยอาคารสถานท ด านประส ทธ ภาพการทางาน ด านประสานการเม อง ด านคอมพ วเตอร และเคร อข าย ด านฝ กอบรม ทร พยากรบ คคล การต ดตามแล วประเม นผล การตรวจสอบ การคล งและพ สด การเง นและบ ญช กฎหมาย แผนย ทธศาสตร เศรษฐก จ เทคโนโลย สารสนเทศ 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 6% 7% ข าราชการผ ท ตอบแบบสอบถามเห นด วยให ม การกาหนดระด บ เช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม โดยเฉพาะผ เช ยวชาญด านกฏหมาย เป นจานวนมากท ส ด ค ดเป น 15.23% และผ เช ยวชาญด านการ ตรวจสอบเป นจานวนรองลงมา เป นจานวน 11.89% ตามลาด บ 8% 10% 11% 12% 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 13

14 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (1/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ กล มกฏหมาย ควรม การจ ดต งเป นสาน กหร อรวมก บส วนงานอ นจ ดต งเป นสาน กและม การแบ งสายงานออกเป นส วนและ ภายในส วนม ฝ าย โดยม ห วหน าสายงายและร บผ ดชอบงานในแต ละฝ าย พร อมก บม การส บเปล ยน หม นเว ยนบ คลากรไปปฏ บ ต งานในท กฝ าย ท กส วน ภายในสาน ก เพ อการเร ยนร งานให ม ความเช ยวชาญ ในท กงานอย างม ประส ทธ ภาพ โดยภายในสาน กอาจม การแบ งส วนออกเป นด งน o ส วนงานคด o ส วนพ จารณาอ ทธรณ คาส งทางปกครอง o ส วนตอบข อหาร อ o ส วนงานพ ฒนากฎหมาย o ส วนตรวจสอบร างส ญญา กล มตรวจสอบภายในระด บกรม ควรม การแบ งส วนภายในออกเป น o งานด านว ชาการ o งานตรวจสอบ o งานบร หารท วไป o งานอ นๆ 14

15 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (2/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด กล มตรวจสอบภายในระด บ กระทรวง เหต ผลประกอบ กล มงานตรวจสอบภายในระด บกระทรวงควรจ ดให ตาแหน งห วหน ากล มเป น ทรงค ณว ฒ (ว10เด ม) และ ตาแหน งเช ยงชาญ(ระด บ9) หร อ ผ ตรวจสอบภายในกระทรวงควรเป นระด บทรงค ณว ฒ และ น กว ชาการ การตรวจสอบภายในเป นระด บชานาญการพ เศษหร อเช ยวชาญ กล มตรวจสอบและประเม นผล ให ม การจ ดโครงสร างใหม โดยแบ งงานออกเป น ส วนตรวจ 1ถ ง6 ซ งแต ละส วนตรวจสอบจะร บผ ดชอบ ผ ตรวจกระทรวงซ งม 6ท าน และร บผ ดชอบงานท งด านการตรวจ และการร องเร ยนร องท กข และอ นๆท ได ร บมอบหมายพ เศษ ท งน ฝ ายบร การงานท วไป ทาหน าท ธ รการ กล มป องปรามการเง น นอกระบบ ควรต งเป นสาน กและม ห วหน าฝ ายของ5ล กษณะงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร ภายในกล มม การแบ งโครงสร างด งต อไปน o ส วนการจ ดทาคาร บรอง o ส วนโครงสร างส วนราชการ o ส วนบร หารท วไป กล มสารน เทศการคล ง จ ดให ม การเพ มสายงานด านธ รการเข าไปในโครงสร างของกล มสารน เทศการคล งเพ อเพ มความคล องต วรวดเร วในการ ทางานทาให การปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากข น ควรจ ดต งเป นสาน กและกระจายหน วยงานภายในให แยกตามล กษณะงาน เพ อให สามารถดาเน นการส งการบร หาร จ ดการ งานส อสารประชาส มพ นธ ในภาพรวมเพ อให การประชาส มพ นธ ออกมาเป นแนวทางมาตรฐานเด ยวก นและเก ด ความคล องต ว โดยข นตรงต อผ อานวยการสาน ก 15

16 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (3/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ควรกาหนดโครงสร างภายในใหม เพ อให ม การเปล ยนงานและเร ยนร งานใหม ๆ เพ มตาแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร เช ยวชาญหร อเพ มตาแหน งในระด บส งมากข น ควรม เส นทางความก าวหน าให ตาแหน งประเภทท วไป สาน กงานร ฐมนตร ควรม การเพ มฝ ายประสานงานการเม อง ฝ ายว ชาการ ฝ ายข ดการข อร องเร ยน เพ อจ ดการข อร องเร ยนอ น เน องมาจากผลกระทบจากการนานโยบายของร ฐไปปฏ บ ต ควรม การปร บตาแหน งงานในฝ ายบร หารงานท วไป ให เป นระด บว ชาการท งหมด โดยอาจใช ว ธ การสอบ เพ อปร บระด บ สาน กตรวจสอบและประเม นผล ควรเพ มส วนตรวจสอบราชการท 2 เพราะเน องจากในป จจ บ นส วนพ ฒนาระบบต องปฏ บ ต งานออกตรวจ สน บสน นงานส วนตรวจสอบราชการ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร ภายในกล มม การแบ งโครงสร างด งต อไปน o ส วนการจ ดทาคาร บรอง o ส วนโครงสร างส วนราชการ o ส วนบร หารท วไป กล มสารน เทศการคล ง ควรม การจ ดทาโครงสร างภายในสาน กให เหมาะสมก บภารก จท ม ในป จจ บ นโดยอาจเพ มด งน o ส วนบร หารการเปล ยนแปลง o ส วนงบประมาณ o ประสานราชการภ ม ภาค 16

17 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (4/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ สาน กบร หารกลาง ควรแยกส วนการคล งและพ สด ออกจากสาน กบร หารกลาง เพ อเป นสาน กบร หารการคล งและพ สด เพ อง าย ต อการบร หารงาน เพราะเน องจากงานส วนการคล งเป นงานท สาค ญท สน บสน นภารก จของสาน กงานปล ด โดยตรง ควรจ ดบ คลากรให เหมาะสมก บตาแหน งงานตามท โครงสร างกาหนด สาน กบร หารทร พยากรบ คคล ควรม การแบ งหน วยงานเพ มข นและกระจายอานาจมากข นโดยสาน กบร หารทร พยากรบ คคลอาจแบ งส วน ออกเป นด งน o บร หารอ ตรากาล ง o บร หารงานบ คคล o ว น ยและค ณธรรม o ส ทธ ประโยชน และสว สด การ o บร หารท วไป ควรม การกาหนดว ฒ การศ กษาท จาเป นสาหร บตาแหน งงานให กว างข น เพ อให เก ดการโอนย ายได 17

18 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (1/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มกฏหมาย สามารถสร ปผลได ด งน กล มกฏหมาย งานพ จารณาอ ทธรณ งานตรวจสอบ งานคด คาส งทางปกครอง ร างส ญญา พ ฒนากฎหมาย การประสานงานก บ งานสน บสน น สน บสน นงานของท หน วยงานภายนอก ทางว ชาการ ปร กษากฎหมาย ด านกฎหมาย งานสน บสน นด าน กฎหมาย-รวบรวม ข อเท จจร ง ประสานงานในการ ตอบข อหาร อทาง ดาเน นคด แพ ง อาญา กฎหมาย ปกครอง งานน ต กรรม ส ญญา ให ความเห นทาง กฏหมาย 18

19 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (2/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง สามารถสร ปผลได ด งน กล มตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวง เลขาน การคณะกรรมการ ด านการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเม นผล งานมอบหมายพ เศษ 4 งานท วไป 5 6 การรวบรวมข อม ล การประเม น ความเส ยง 7 8 ทาแผนการตรวจสอบ ระด บกระทรวง ทา action plan เร องท ตรวจสอบ 9 ดาเน นการตรวจสอบ ว เคราะห สร ปผลข อม ล จ ดทารายงานผลการ ตรวจสอบต ดตามผลการ งานการให บร การ ตรวจสอบ เป นฝ ายเลขาของ คณะกรรมการตรวจสอบ 19

20 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (3/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มตรวจสอบและประเม นผล และกล มตรวจสอบและประเม นผล สามารถสร ปผลได ด งน กล มตรวจสอบ และประเม นผล กล มตรวจสอบภายใน ระด บกรม 1 ด านการตรวจราชการ 2 ด านการร บเร องราว ร องท กข ด านการพ ฒนาระบบ ตรวจสอบ 1 2 ตรวจสอบ ว ชาการ 3 ด านการวางแผน และประเม นผล 4 ด านการม ส วนร วม ของประชาชน 3 บร หารท วไป 20

21 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (4/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มป องปรามการเง นนอกระบบ สามารถสร ปผลได ด งน กล มป องปรามการ เง นนอกระบบ งานกฏหมาย งานด านข อม ล ประชาส มพ นธ งานการปราบปราม การเง นนอกระบบ งานด านข อม ล งานหน นอกระบบ งานกฏหมายและคด สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป 9 10 งานตรวจสอบ งานสน บสน นทาง พฤต กรรมผ ต องสงส ย ว ชาการและแผนงาน 21

22 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (5/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มพ ฒนาระบบบร หาร สามารถสร ปผลได ด งน กล มพ ฒนาระบบบร หาร งานบร หาร งานธ รการ การต ดตามประเม นผล 4 การจ ดทาต วช ว ดการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของสป.กค 5 การจ ดทาต วช ว ดการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ในส งก ดสป.กค 6 การดาเน นงานตาม แผนพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการ 7 8 การดาเน นการตามต วช ว ด แผนย ทธศาสตร ของ สป.กค. การจ ดทาคาร บรอง 9 การต ดตามและ ประเม นผล 10 การจ ดทา PMQA และ ต วช ว ดท ไม ม หน วยงาน ใดร บผ ดชอบ การจ ดทาโครงสร าง งานว เคราะห นโยบาย 22

23 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (6/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มสารน เทศการคล ง สามารถสร ปผลได ด งน กล มสารน เทศการคล ง ถ ายภาพและVDOใน งานก จกรรมและ ก จกรรมผ บร หารระด บส ง ส อมวลชนส มพ นธ เพ อเผยแพร ในส อต างๆ งานแผน โครงการ (ว ชาการ) 4 งานมวลชน- ส อสารมวลชน งานเผลแพร งานโสตท ศน ปกรณ งานธ รการและงานบร หาร โสตท ศน ปกรณ 9 งานด านศ ลป 10 งานนโยบายและแผน 12 23

24 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (7/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สามารถสร ปผลได ด งน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ฝ กอบรมด าน 4 ด านการเข ยน GFMIS เทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรม และการส อสาร ให คาปร กษา ให บร การด าน กฏหมาย การเง น เทคโนโลย สารสนเทศ การเผยแพร ข อม ลผ าน เคร อข ายอ นเตอร เน ต การพ ฒนาระบบงาน การบร หารจ ดการ ประมวลผลข อม ล คล งข อม ล สารสนเทศ การพ ฒนาระบบงาน ภายใน 24

25 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สามารถสร ปผลได ด งน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร งานด านการฝ กอบรม บ คลากรด าน งานด านธ รการ เทคโนโลย งานด านระบบ ฐานข อม ลภาคร ฐ (ข อม ลเศรษฐก จ) งานนโยบายและ งานบร หารท วไป งานว จ ยนว ตกรรม ย ทธศาสตร ด านการตรวจสอบ ด านพ สด สน บสน นด าน สารสนเทศ 25

26 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (8/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กงานร ฐมนตร สามารถสร ปผลได ด งน สาน กงานร ฐมนตร การตอบกระท ถาม ญ ตต -ข อหาร อต างๆ การทาเร องร องเร ยน การร บ-ส งหน งส อท ม มาย งร ฐมนตร 4 การสร ปเร องต างๆ เพ อ ประกอบการพ จารณาส ง การของข าราชการ การเม อง 5 6 งานโต ตอบภายใน- ภายนอกหน วยงาน งานการเม อง 7 8 งานด านว ชาการ งานบร การ (ร บ-ส ง) งานบร หารท วไป งานบ คคล ประสานงานการประช ม 26

27 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (9/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กตรวจสอบและประเม นผล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กตรวจสอบ และประเม นผล การต ดตามทบทวน การร บเร องราวร องท กข งานตรวจราชการ ภารก จของสาน ก 4 งานธ รการ 5 6 งานบร หารท วไป งานประสานราชการ 7 8 จ ดทาค ม อ การตรวจราชการ งานน ต กร 9 พ ฒนาแผนของสาน ก ตรวจสอบและประเม นผล พ ฒนาข อม ลข าวสารใน งานแผนและประเม นผล งานพ ฒนาระบบตรวจสอบ ระบบ e-inspection 27

28 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (10/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กนโยบายและย ทธศาสตร สามารถสร ปผลได ด งน สาน กนโยบายและ ย ทธศาสตร การดาเน นการตาม การจ ดทางบประมาณ นโยบายพ เศษ การต ดตาม และประเม นผล 4 การบร หารการ เปล ยนแปลง 5 6 การวางแผนงาน และนโยบาย งานว เคราะห แผน นโยบาย การจ ดทาแผน 7 8 งานศ นย บร การร วม ของกระทรวง พ ฒนาย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต ราชการ 9 ภารก จพ เศษตามท ได ร บมอบหมาย 28

29 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (11/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารกลาง สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารกลาง แจ งเว ยนหน งส อ เลขาน การคณะกรรมการ ทางเอกสาร การคล งและพ สด 4 การงบประมาณ 5 6 การบ ญช งานเอกสาร 7 8 งานให บร การ งานการเง น 9 งานก จกรรมพ เศษ 10 งานธ รการ 11 งานประช ม ด แลห อง ประช ม งานจ ดเล ยง งานสหกรณ 29

30 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารกลาง สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารกลาง งานสารบรรณ ช วยอานวยการ ประสานงานราชการ (ระบบหน งส อราชการ) เง นเด อนข าราชการ ค าจ างประจา อาคารสถานท และ ยานพาหนะ อานวยการ 30

31 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (12/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล งานเนคร องราช ด านเง นเด อน อ สร ยาภรณ และพ ธ การ งานโครงการ เกษ ยรอาย ราชการ 4 ด านการกาหนดและ ปร บปร งการกาหนด ตาแหน ง 5 6 ด านการบร หารงานท วไป ด านการบร หาร ทร พยากรมน ษย 7 8 การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ งานก จกรรมพ เศษ 9 งานด านกฏหมาย 10 งานด านเอกสาร พ สด 11 ด านทะเบ ยนประว ต และข อม ลบ คคล ด านจ ดโครงสร างภายใน 31

32 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล งานด านบร หารอ ตรากาล ง งานด านพ ฒนาบ คคล งานฝ กอบรม งานร องท กข ด านว น ย งานสรรหา บรรจ แต งต ง งานสว สด การ และกฎระเบ ยบต างๆ ดาเน นการเร อง ท นศ กษาต อ 21 ต วช ว ดขององค กร (ของส วนงาน) 22 งานธ รการ 23 วางแผนและย ทธศาสตร ด าน อ นๆตามท ได ร บ มอบหมาย 32

33 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (1/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานเคร องคอมพ วเตอร ฝ ายว เคราะห นโยบายและแผน กาหนดนโยบายด าน IT การวางแผนและกาหนดนโยบาย การปฏ บ ต งานด านข อม ล ส วนพ ฒนาระบบสารสนเทศ ส วนบร การระบบการเง นการคล ง พ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ส วนบร การระบบเคร อข าย สาน กบร หารกลาง กฎหมาย ฝ ายพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การพ ฒนาระบบด าน IT การส อสารข อม ล การให บร การเง นภาคร ฐ การเข ยนโปรแกรม การให บร การเคร องคอมพ วเตอร การให บร การระบบเคร อข าย การพ ฒนาบ คลากร ฝ ายบร หารงานท วไป บร หารและจ ดการองค กร เทคโนโลย สารสนเทศ หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 33

34 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (2/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าพน กงานเผยแพร ประชาส มพ นธ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารงานด านบ คคล การจ ดส มนา งาน/เร องท ควรเร ยนร สาน กตรวจสอบและประเม นผล การทางานท ต องลงพ นท ต างจ งหว ด เข ยนรายงาน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การวางแผน วางนโยบายในภาพรวมขององค กร เจ าพน กงานการเง นและบ ญช บ ญช การจ ดซ อจ ดจ าง ฝ ายการเง น ฝ ายงบประมาณ ฝ ายธ รการ ฝ ายพ สด ระบบบ ญช ราชการ งบประมาณ การต งงบประมาณ พ สด พ สด การจ ดซ อจ ดจ าง สาน กบร หารทร พยากรบ คคล ส ทธ ผลประโยชน ของข าราชการ หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 34

35 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (3/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ กล มงานกฎหมาย กฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บต างๆ กล มป องปรามการเง นนอกระบบ หน นอกระบบ กฏหมายด านการป องก นและปราบปรามการเง นนอก ระบบ กล มสารน เทศการคล ง การเผยแพร ประชาส มพ นธ การเง น กฏหมาย ก จกรรมพ เศษ การประสานงานเก ยวก บก จกรรมพ เศษ ก จกรรมต างๆ ช วยอานวยการ ฝ ายบร หารงานท วไป การประช ม/คณะกรรมการ การบร การเก ยวก บงานด านเอกสาร ตรวจสอบและประเม นผล ตรวจสอบภายใน บร หารการคล ง พ ฒนาระบบและตรวจสอบ การตรวจราชการ ฝ กอบรมด านเทคโนโลย สารสนเทศ การตรวจสอบ การเบ กจ าย หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 35

36 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (4/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ (ต อ) บร หารงานบ คคล งานบ คลากร การพ ฒนาความร ความสามารถของบ คคล บร หารท วไป งานด านประสานและต ดต อด านIT งานเก ยวก บนโยบายและแผน ฝ ายพ สด ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ระเบ ยบพ สด งานพ สด กฏหมาย ประชาส มพ นธ การพ สด (สาหร บผ จบบ ญช ) ด านคอมพ วเตอร ส วนการคล งและพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง การเบ กจ าย ระเบ ยบค าใช จ าย งานพ สด การตรวจสอบภายใน หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 36

37 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (5/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ (ต อ) ส วนพ ฒนาระบบเคร องคอมพ วเตอร และเคร อข าย ระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย สาน กงานร ฐมนตร พ สด สาน กตรวจสอบและประเม นผล เร องร องท กข สาน กบร หารกลาง งานธ รการ น กว ชาการเง นและบ ญช สารบรรณ โต ตอบหน งส อ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารทร พยากรบ คคล การเล อนข นเง นเด อน การบรรจ สรรหา แต งต ง ส ทธ ผลประโยชน ของข าราชการ งานบ คลากร ตรวจสอบและประเม นผล หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 37

38 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (6/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าพน กงานพ สด กล มกฏหมาย กฏหมายท เก ยวข อง งาน/เร องท ควรเร ยนร การเง นและบ ญช เอกสารการเง นและระบบงานท เก ยวข อง ตรวจสอบภายใน ฝ ายงบประมาณ เทคน คการตรวจสอบหร อว ธ การต างๆ ศ กษาเส นทางการได มาและใช ไปของเง นงบประมาณ เก ยวก บงบประมาณ เจ าหน าท ว เคราะห นโยบาย และแผน ส วนตรวจราชการ งานข อม ลภายนอก ส วนบร หารคล ง เก ยวก บการเบ กจ าย ส วนอานวยการ ก จกรรมต างๆ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล อ ตรากาล ง ส วนบร หารงานอ ตรากาล ง ท กเร องภายในสาน กงานอย างกว างๆ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร พ ฒนาย ทธศาสตร และแผน กล มพ ฒนาระบบงาน เน องานของแต ละตาแหน ง หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 38

39 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (7/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าหน าท ธ รการ กฏหมาย กฏระเบ ยบข อบ งค บ ว น ย ค ณธรรมจร ยธรรม ส วนระบบเคร องคอมพ วเตอร การปฏ บ ต งานสารสนเทศ งาน/เร องท ควรเร ยนร สาน กตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต งานและประโยชน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การวางแผนและย ทธศาสตร ของส วนราชการ สาน กบร หารกลาง การบร หารงานท วไปของส วนราชการ เศรษฐกร กฏหมาย กระบวนการพ ฒนากฏหมาย อ ธรณ เทคโนโลย สารสนเทศ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ตรวจสอบและประเม นผล การตอบข อร องเร ยน เร องร องท กข ศ นย หน ส นนอกระบบ การแก ไขป ญหาหน ส นภาคประชาชน หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 39

40 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (8/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ น กจ ดการงานท วไป กล มกฏหมาย กฏหมายท เก ยวข อง ตรวจราชการ ตรวจสอบและประเม นผล การประสานงาน งาน/เร องท ควรเร ยนร พ ฒนาระบบตรวจสอบ ประเม นผล สาน กตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต งานและประโยชน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาบ คลากร พ ฒนาบ คลากร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดฝ กอบรม บร การจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กงานร ฐมนตร ภารก จของข าราชการการเม อง สาน กตรวจสอบและประเม นผล การวางแผนตรวจราชการ การแก ไขป ญหาข อเร ยกร อง จากประชาชน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร นโยบายและแนวทางขององค กรย ทธศาสตร องค กร สาน กบร หารกลาง การจ ดการท วไป บร หารท วไป หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 40

41 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (9/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร น กทร พยากรบ คคล กล มพ ฒนาระบบบร หาร การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดองค กร, บ คคล การปร บโครงสร างแบ งส วนราชการและการจ ดทาคา ร บรอง ด านการพ ฒนาระบบบร หารงานท งระบบ การบร หารงานภายในองค กร กล มสารน เทศการคล ง การประชาส มพ นธ ตรวจสอบและประเม นผล บร หารงานบ คคล ตรวจราชการ โครงสร าง การสรรหา บรรจ แต งต ง การพ ฒนาบ คลากร บร หารอ ตรากาล ง การบรรจ แต งต ง การวางแผนอ ตรากาล ง พ ฒนาทร พยากรบ คคล การบร หารบ คคล การพ ฒนาบ คลากร การฝ กอบรมและจ ดสรรท น หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 41

42 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (10/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร น กทร พยากรบ คคล (ต อ) ส วนบร หารงานบ คคล การสรรหา แต งต ง โยกย าย เล อนเง นเด อน สาน กงานร ฐมนตร การประสานงานการเม อง สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การกาหนด การจ ดทา การวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ต างๆ แผนการปฏ บ ต ราชการ 4ป,1ป การกาหนดว ส ยท ศน ย ทธศาสตร แผนงานในองค กร การว เคราะห แผน กาหนดต วช ว ด สาน กบร หารกลาง กฏ ระเบ ยบ พ สด บ ญช การบร หารงานด านการเง นการคล งท วไป งานอานวยการประสานงานท วไป น กประชาส มพ นธ ก จกรรมพ เศษ การบร หารจ ดการก จกรรมพ เศษต างๆ งานด านว ชาการประชาส มพ นธ บร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ ป องปรามการเง นนอกระบบ พ ฒนาบ คคล งานมวลชนส มพ นธ การบร หารจ ดการข อม ล it การเง นนอกระบบ การจ ดฝ กอบรม หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 42

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information