รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1

2 หล กสาค ญในการเล อนระด บท ทางสาน กงานก.พ.ได ให ความสาค ญ จากการสร ปผลเร องการเน นหล กสาค ญในการเล อนระด บ อ นได แก ผลงาน ค ณธรรม สมรรถนะ ปร มาณงาน-ค าของงาน การกระจายอานาจ สามารถสร ปผลได ด งน ไม แสดง ความค ดเห น 38% เหมาะสม 57% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลในเร องท ทางสาน กงาน ก.พ.เน นหล กสาค ญในเร อง หล กผลงาน หล กค ณธรรม หล กสมรรถนะ หล กปร มาณงาน-ค าของงาน หล กการกระจาย อานาจ ส วนใหญ กว า57% เห นว าเหมาะสม แต ควรเพ มหล กบางต วเข าไปร วม พ จารณาด วยเช น ความโปร งใส ย ต ธรรม สามารถตรวจสอบได จะต องม ความ อาว โสและประสบการณ ท เหมาะสม เป นต น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลน นจะต องม ความช ดเจนในการดาเน นการปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม สามารถนาไปใช ได จร ง และผ ร บการประเม นได ม ส วนร วมในการเสนอแนะ หล กเกณฑ ด วย ไม เหมาะสม 5% เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากย งขาดความเช อม นในผ บ งค บบ ญชา เพราะย งม การอาศ ยด ลยพ น จของ ผ บ งค บบ ญชาอย มาก เพราะฉะน นจาเป นต องเพ มหล กจร ยธรรมของผ บ งค บบ ญชา ในการประเม นการเล อนระด บนอกจากน ย งต องคาน งถ ง ว นป วย สาย ลา ขาด และ ต องเพ มการสอบว ดในการเล อนระด บอ กว ธ เพ มเต มลงไป 2

3 การวางเกณฑ ท ใช ในการวางแผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป จากการสร ปผลเร องการ.ให ข าราชการม ส วนร วมในการวางเกณฑ ท ใช ในการวางแผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 6% ไม แสดง ความค ดเห น 0% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการ.ให ข าราชการม ส วนร วมในการวางเกณฑ ท ใช ในกาวาง แผนทางเด นสายอาช พร วมก บผ บ งค บบ ญชาในท กป มากกว าร อยละ 94 เห นว า เหมาะสม เพ อให เก ดความเป นธรรมและม การพ จารณาจากท กภาคส วนท กระด บ และเพ อให เก ดการม ส วนร วมในการกาหนดอนาคตของข าราชการและม การ ร บทราบกฏเกณฑ ท ช ดเจนในแผนทางเด นสายอาช พท กๆป เหมาะสม 94% เหต ผลประกอบการไม เห นด วย ไม ควรเปล ยนกฏเกณฑ ท กๆป เพราะจะม การเปล ยนแปลงตลอดเวลาทาให ไม สามารถวางแผนทางเด นสายอาช พได ควรจะต องม ระยะเวลาเป นช วงอย างน อย 2-3ป และให ม การระดมสมอง โดยผ แทนของแต ละหน วยงานเขามาม ส วนร วม เพ อให เก ดความย ต ธรรมและจะต องทาเป นมาตรฐานกลางเพ อกาหนดค ณสมบ ต ผ ท จะมาดารงตาแหน ง 3

4 กาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ จากการสร ปผลเร องการท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโต ในสายอาช พ 97% 2% 1% % % 2% 4 1 เหมาะสม ไม เหมาะสม ไม แสดงความค ดเห น เหมาะสม ไม เหมาะสม ไม แสดงความค ดเห น 4% จากการสร ปผลเร องการท จะกาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บ การเต บโตในสายอาช พมากกว าร อยละ 97 เห นว าเหมาะสม เน องจาก การท ก าวหน าเต บโต จะต องม การพ ฒนาและการอบรมท ม ค ณภาพควบค ไปด วยเพ อพ ฒนาบ คลากร ข าราชการให ม ความพร อมและม ความสามารถ ท เหมาะสม พร อมท จะเต บโตในสายอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพ 4

5 กาหนดให ม การฝ กอบรม พ ฒนาควบค ไปก บการเต บโตในสายอาช พ(ต อ) จากการสร ปผลเร องการฝ กอบรมท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต หน าท ใน หน วยงานท ส งก ด มากท ส ด3 อ นด บ สามารถสร ปผลได ด งน กล มกฎหมาย กล มตรวจสอบภายใน ระด บกรม กล มตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวง กล มตรวจสอบ และประเม นผล กล มป องปราม การเง นนอกระบบ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กฏหมายปกครอง การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบด านIT การตรวจสอบ การส บสวนสอบสวน การทางานเป นท ม พ.ร.บ.ละเม ดเจ าหน าท กฎหมายท เก ยวข อง การตรวจสอบภายใน กฏหมาย บร หารจ ดการ ระเบ ยบข นตอน การจ ดทาแผน พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อนป 51 การเข ยนรายงาน และประเม นผล การเข ยนรายงาน ผลการตรวจสอบ การบร หารจ ดการ กฎหมาย การประมวลผล การปฏ บ ต งาน กล มสารน เทศการคล ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานร ฐมนตร สาน กตรวจสอบ และประเม นผล สาน กนโยบาย และย ทธศาสตร สาน กบร หารกลาง การส อสาร คอมพ วเตอร กฎหมายและระเบ ยบต างๆ การตรวจราชการ การวางแผนย ทธศาสตร การเง นการคล ง การประชาส มพ นธ กฏหมายระเบ ยบต างๆ ภาษา การค ดเช งสร างสรรค และเป นระบบ การจ ดทาแผนงาน กฏระเบ ยบท เก ยวข อง ประสานงาน ค ณธรรมจร ยธรรม คอมพ วเตอร การเข ยนหน งส อราชการ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร สาน กบร หารทร พยากร บ คคล กฏระเบ ยบท เก ยวข อง การบร หาร ทร พยากรบ คคล คอมพ วเตอร 5

6 การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน อง มาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บตาแหน งงาน จากการสร ปผลเร องการนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บ ตาแหน งงาน สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ว าควรม การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บตาแหน งงาน 82% 18% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 48% 20% ข าราชการผ ท ตอบแบบสอบถามเห นด วยให ม การนาผลของการประเม นการปฏ บ ต ราชการประจาป ท เก บอย างต อเน องมาใช ประกอบการพ จารณาการเล อนระด บ ตาแหน งงาน โดยให นาผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการย อนหล ง จานวน 3 ป มา ประกอบการพ จารณา เป นจานวนมากท ส ด ค ดเป น 48% และจานวน 2 ป ย อนหล ง มาประกอบการพ จารณา เป นจานวนรองลงมา ค ดเป น 23% ตามลาด บ 10% 0% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 1% 6

7 การกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งอย างช ดเจนและเหม อนก นท กคร ง จากการสร ปผลเร องการกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งท กาหนดอย างช ดเจนและเหม อนก นท กคร ง สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 17% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 82% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการกาหนดเกณฑ การค ดสรรตาแหน งท กาหนดอย างช ดเจน และเหม อนก นท กคร ง มากกว าร อยละ 84 เห นว าเหมาะสม เพ อเก ดความช ดเจน เป นมาตรฐาน และบรรท ดฐานเด ยวก น ซ งทาให การค ดสรรเป นไปอย างโปร งใส เป นธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ งช วยป องก นระบบอ ปถ มภ และระบบเส นสาย ภายในองค กรและย งสามารถช วยลดป ญหาเร องการเล อกปฏ บ ต โดยจะต องม การ กาหนดเกณฑ อย างเป นธรรมและเหมาะสมก บสภาวการณ ในแต ละช วงเวลาและ นามาใช ปฏ บ ต จร ง เหต ผลประกอบการไม เห นด วย การกาหนดเกณฑ ในการค ดสรรตาแหน งงานไม จาเป นต องกาหนดเกณฑ เหม อนก น ท กคร ง เน องจากบางตาแหน งแต ละตาแหน งปฏ บ ต งานไม เหม อนก น จ งต องม การ ปร บเปล ยนตามสถานการณ และงานท ร บผ ดชอบและกาหนดเกณฑ ต างๆ เพ มเต ม ตามความจาเป นและความต องการขององค กร ควรม การย ดหย นตามแต ละ ตาแหน งงานเพ อให สอดคล องก บล กษณะงานได อย างม ประส ทธ ภาพมากกว า กาหนดเป นมาตรฐานเด ยวก นท กคร ง 7

8 การนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม นสมรรถนะในการค ดสรร จากการสร ปผลเร องการนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม น สมรรถนะในการค ดสรร สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 13% ไม แสดง ความค ดเห น 0% เหมาะสม 87% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการนาผลการประเม นสมรรถนะบ คคลท ผ านมาประกอบการ ค ดสรร และการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบประกอบการประเม นสมรรถนะในการ ค ดสรร มากกว าร อยละ 87 เห นว าเหมาะสม เน องจากเพ อให ม ความเป นมาตรฐาน เด ยนวก นและม ความย ต ธรรม เพราะผ บ งค บบ ญชาท ประเม นต างม มาตรฐานท แตกต างก นาให สามารถใช เคร องม อน ช วยในการลดด ลยพ น จลงได และเก ดความ เป นธรรมต อข าราชการในระด บรองลงมา และในการจ ดทาแบบประเม น/ข อสอบ ประกอบการประเม นสมรรถนะในการค ดสรรควรพ ฒนาให เป นแบบประเม น สมรรถนะท ม มาตรฐาน ว ดผลได จร ง และสามารถตรวจสอบได เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากระบบการประเม นย งไม ม ความน าเช อถ อและเป นมาตรฐานเด ยวก นจ งทา ย งม การใช ด ลยพ น จและความร ส กจากผ บร หารเป นหล ก นอกจากน ผ ประเม นย ง ขาดความชานาญในการประเม นทาให ผลการประเม นสมรรถนะรายบ คคลไม สะท อนความสามารถท แท จร งของบ คลากร ด งน นอาจทาให ผลการประเม นไม ม ความถ กต องและเป นธรรมได 8

9 การโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป จากการสร ปผลเร องการโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 15% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 84% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการโอนย ายระหว างพ นท /ฝ าย/กล มงานอย างเป นระบบท กๆ 2-4 ป มากกว าร อยละ 84 เห นว าเหมาะสม เน องจากสามารถเพ มประส ทธ ภาพ ในการทางานและการแก ป ญหาร วมก นก บส วนอ นๆนอกจากน ย งได ร บความร ใหม ๆ ท งคนท ย ายและคนท ไม ได ย าย อ กท งย งเป นทาให ข าราชการเก ดการเร ยนร งานท กว างขวางข น และม โอกาสในการแลกเปล ยนความร ท กษะ ประสบการณ และส งสม ความร และความเช ยวชาญท หลากหลายมากข นและม ความพร อมในการเต บโตใน สายอาช พมากย งข น เหต ผลประกอบการไม เห นด วย แต การโอนย ายของบางสายงานอาจทาให เก ดการชะง กของงานท เร งด วนและบาง สายงานท ไม เก อก ลก นก ไม สามารถโอนย ายข ามไปได และบางคร งหน วยงานท ท ร บ โอนย ายต องการบ คลากรท ม ค ณภาพและเหมาะสมสามารถเข าก บเพ อนร วมงานคน อ นๆได ทาให การโอนย ายบางคร งอาจจะไม ประสบความสาเร จได จ งเป นการ โอนย ายท ส ญเปล า และการโอนย ายไม ควรโอนย ายในระยะเวลาท ส นควรใช ระยะเวลาประมาณ5ป ข นไปเพ อให บ คลากรได สามารถปร บต วและเก ดการส งสม ประสบการณ ได มากท ส ด 9

10 การม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกในการค ดสรร และเล อนระด บตาแหน ง จากการสร ปผลเร องการม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกในการค ดสรรและเล อนระด บตาแหน ง สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 32% ไม แสดง ความค ดเห น 1% เหมาะสม 67% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม ร ปแบบคณะกรรมการท มาจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก ในการค ดสรรและเล อนระด บตาแหน ง ส วนใหญ กว าร อยละ 67 เห นว าเหมาะสม เน องจากผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกม ความเป นกลางสามารถถ วงด ลอานาจของ กรรมการจากภายในได แต อย างไรก ด การให บ คคลภายนอกเป นผ ประเม นเฉพาะ ในเร องของผลงาน แต ไม ควรประเม นในเร องของการประพฤต ปฏ บ ต ตนของผ ประเม น ส วนค ณสมบ ต ของบ คคลภายนอกก ควรเป นผ ม ความร ในงานของผ ประเม นด วย และอ กท งย งอาจได ม มมองว ส ยท ศน ท กว างข นจากบ คคลภายนอกทา ให สะท อนเห นถ งความต องการขององค กรท แท จร ง เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องการค ดสรรและการเล อนระด บเป นเร องของการจ ดการภายในองค กร บ คคลภายนอกอาจไม เข าใจงานขององค กรอย างแท จร งทาให ไม สามารถค ดเล อก บ คลากรท ม ความเหมาะสมในท กๆด านท องค กรต องการได อย างม ประส ทธ ภาพ ส งส ด อย างไรก ด ในทางท เหมาะสมท ส ดควรให ผ ทรงค ณว ฒ จากภายในเป นผ ร วม ส งเกต การณ มากกว าเป นคณะกรรมการร วมก บผ บร หารภายในองค กร 10

11 การม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวง เพ อรอข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวงเพ อรอข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 14% ไม แสดง ความค ดเห น 3% เหมาะสม 83% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของท กส วนราชการภายในกระทรวงเพ อรอ ข นตาแหน งงานรองอธ บด ในกรมต างๆ มากกว าร อยละ 83 เห นว าเหมาะสม แต ต องม การกาหนดหล กเกณฑ ให ช ดเจนและเป นมาตรฐานเด ยวก น และต องม การ เตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรท จะได ร บการค ดเล อกให ม โอกาสสามารถแข งข น ก บบ คลากรจากหน วยงานกรมอ นๆได แต ต องคาน งถ งล กษณะโครงสร างของแต ละ กรมหร อหน วยงานท ม ขนาดไม เท าก น ท จะต องพ ฒนาบ คลากรให เก ดการยอมร บ และม ความสามารถท เหมาะสมท จะแข งข นในPool กลางได และเก ดประโยชน ก บ องค กรมากท ส ด เหต ผลประกอบการไม เห นด วย เน องจากบางคร งถ าม การเม องเข ามาเก ยวข องก อาจะทาให ไม สามารถค ดสรร บ คลากรท ม ความสามารถท แท จร งให ได ร บโอกาสในการทางานให ก บหน วยงานท ต องการคนท ม ความสามารถมาบร หารได และนอกจากน ย งสร างความร ส กท ไม ด ให ก บบ คลากรท ไม ได อย ในPoolกลาง อ กด วย รวมถ งหน วยงานต างๆก จะค ดเล อก บ คลากรจากหน วยงานม พ จารณาเป นต วเล อกอ นด บแรกๆ ทาให ม Pool กลาง ก เหม อนไม ม และอาจทาให เส ยงบประมาณไปโดยไม เก ดประโยชน ก บผลล พธ ท ได อย างเหมาะสม 11

12 การม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก สามารถสร ปผลได ด งน ไม เหมาะสม 17% ไม แสดง ความค ดเห น 3% เหมาะสม 80% เหต ผลประกอบการเห นด วย จากการสร ปผลเร องการม Pool กลางของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล งเพ อรอ ข นตาแหน งผ อานวยการสาน ก มากกว าร อยละ 80 เห นว าเหมาะสม แต ต องม กระบวนการค ดเล อกท เหมาะสม เป ดโอกาสก บผ ท มาสม ครเพ อแข งข นใน Pool กลาง อย างย ต ธรรม โปร งใส และนอกจากน ย งเป นการเพ มทางเล อกของสาน กท จะ ได บ คลากรท ม ความสามารถและเหมาะสมท จะมาดารงตาแหน งผ อานวยการสาน ก ต างๆ และบ คลากรท อย ใน Pool ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องเพ อพร องก บการ เต บโตในอนาคต เหต ผลประกอบการไม เห นด วย ควรจะต องพ จารณาความร ความสามารถและเป ดโอกาสให ม การร บสม คร เพราะ อาจจะไม ได ผ เช ยวชาญในสายงานมาเป นผ อานวยการส าน ก ควรจะค ดเล อก บ คลากรท มาจากภายในสาน กน นๆ และอ กท งการท บ คลกรบางท านท ม ความสามารถแต ไม ได อย ใน Pool กลาง อาจจะเก ดป ญหาทางด านความร ส กของ บ คลากรท ไม ได ร บการค ดเล อก และอาจม การว งเต นเพ อท จะได ตาแหน งมา ครอบครอง 12

13 การกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม จากการสร ปผลเร องการกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม สามารถสร ปผลได ด งน คาถาม เห นด วย ไม เห นด วย ไม แสดงความค ดเห น ท านเห นด วยหร อไม ว าควรม การกาหนดระด บเช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม 74% 22% 4% สายงานว ชาการเฉพาะด าน ว น ย ประชาส มพ นธ นโยบายและแผนย ทธศาสตร ท กด านในสายงานหล ก ต างประเทศ ด านร กษาความปลอดภ ยอาคารสถานท ด านประส ทธ ภาพการทางาน ด านประสานการเม อง ด านคอมพ วเตอร และเคร อข าย ด านฝ กอบรม ทร พยากรบ คคล การต ดตามแล วประเม นผล การตรวจสอบ การคล งและพ สด การเง นและบ ญช กฎหมาย แผนย ทธศาสตร เศรษฐก จ เทคโนโลย สารสนเทศ 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 6% 7% ข าราชการผ ท ตอบแบบสอบถามเห นด วยให ม การกาหนดระด บ เช ยวชาญ (C9) เพ มเต ม โดยเฉพาะผ เช ยวชาญด านกฏหมาย เป นจานวนมากท ส ด ค ดเป น 15.23% และผ เช ยวชาญด านการ ตรวจสอบเป นจานวนรองลงมา เป นจานวน 11.89% ตามลาด บ 8% 10% 11% 12% 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 13

14 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (1/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ กล มกฏหมาย ควรม การจ ดต งเป นสาน กหร อรวมก บส วนงานอ นจ ดต งเป นสาน กและม การแบ งสายงานออกเป นส วนและ ภายในส วนม ฝ าย โดยม ห วหน าสายงายและร บผ ดชอบงานในแต ละฝ าย พร อมก บม การส บเปล ยน หม นเว ยนบ คลากรไปปฏ บ ต งานในท กฝ าย ท กส วน ภายในสาน ก เพ อการเร ยนร งานให ม ความเช ยวชาญ ในท กงานอย างม ประส ทธ ภาพ โดยภายในสาน กอาจม การแบ งส วนออกเป นด งน o ส วนงานคด o ส วนพ จารณาอ ทธรณ คาส งทางปกครอง o ส วนตอบข อหาร อ o ส วนงานพ ฒนากฎหมาย o ส วนตรวจสอบร างส ญญา กล มตรวจสอบภายในระด บกรม ควรม การแบ งส วนภายในออกเป น o งานด านว ชาการ o งานตรวจสอบ o งานบร หารท วไป o งานอ นๆ 14

15 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (2/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด กล มตรวจสอบภายในระด บ กระทรวง เหต ผลประกอบ กล มงานตรวจสอบภายในระด บกระทรวงควรจ ดให ตาแหน งห วหน ากล มเป น ทรงค ณว ฒ (ว10เด ม) และ ตาแหน งเช ยงชาญ(ระด บ9) หร อ ผ ตรวจสอบภายในกระทรวงควรเป นระด บทรงค ณว ฒ และ น กว ชาการ การตรวจสอบภายในเป นระด บชานาญการพ เศษหร อเช ยวชาญ กล มตรวจสอบและประเม นผล ให ม การจ ดโครงสร างใหม โดยแบ งงานออกเป น ส วนตรวจ 1ถ ง6 ซ งแต ละส วนตรวจสอบจะร บผ ดชอบ ผ ตรวจกระทรวงซ งม 6ท าน และร บผ ดชอบงานท งด านการตรวจ และการร องเร ยนร องท กข และอ นๆท ได ร บมอบหมายพ เศษ ท งน ฝ ายบร การงานท วไป ทาหน าท ธ รการ กล มป องปรามการเง น นอกระบบ ควรต งเป นสาน กและม ห วหน าฝ ายของ5ล กษณะงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร ภายในกล มม การแบ งโครงสร างด งต อไปน o ส วนการจ ดทาคาร บรอง o ส วนโครงสร างส วนราชการ o ส วนบร หารท วไป กล มสารน เทศการคล ง จ ดให ม การเพ มสายงานด านธ รการเข าไปในโครงสร างของกล มสารน เทศการคล งเพ อเพ มความคล องต วรวดเร วในการ ทางานทาให การปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากข น ควรจ ดต งเป นสาน กและกระจายหน วยงานภายในให แยกตามล กษณะงาน เพ อให สามารถดาเน นการส งการบร หาร จ ดการ งานส อสารประชาส มพ นธ ในภาพรวมเพ อให การประชาส มพ นธ ออกมาเป นแนวทางมาตรฐานเด ยวก นและเก ด ความคล องต ว โดยข นตรงต อผ อานวยการสาน ก 15

16 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (3/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ควรกาหนดโครงสร างภายในใหม เพ อให ม การเปล ยนงานและเร ยนร งานใหม ๆ เพ มตาแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร เช ยวชาญหร อเพ มตาแหน งในระด บส งมากข น ควรม เส นทางความก าวหน าให ตาแหน งประเภทท วไป สาน กงานร ฐมนตร ควรม การเพ มฝ ายประสานงานการเม อง ฝ ายว ชาการ ฝ ายข ดการข อร องเร ยน เพ อจ ดการข อร องเร ยนอ น เน องมาจากผลกระทบจากการนานโยบายของร ฐไปปฏ บ ต ควรม การปร บตาแหน งงานในฝ ายบร หารงานท วไป ให เป นระด บว ชาการท งหมด โดยอาจใช ว ธ การสอบ เพ อปร บระด บ สาน กตรวจสอบและประเม นผล ควรเพ มส วนตรวจสอบราชการท 2 เพราะเน องจากในป จจ บ นส วนพ ฒนาระบบต องปฏ บ ต งานออกตรวจ สน บสน นงานส วนตรวจสอบราชการ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร ภายในกล มม การแบ งโครงสร างด งต อไปน o ส วนการจ ดทาคาร บรอง o ส วนโครงสร างส วนราชการ o ส วนบร หารท วไป กล มสารน เทศการคล ง ควรม การจ ดทาโครงสร างภายในสาน กให เหมาะสมก บภารก จท ม ในป จจ บ นโดยอาจเพ มด งน o ส วนบร หารการเปล ยนแปลง o ส วนงบประมาณ o ประสานราชการภ ม ภาค 16

17 การกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งสร มให ข าราชการม โอกาสก าวในสายอาช พ อย างเหมาะสม (4/4) จากการสร ปผลเร องการกาหนดโครงสร างภายในสาน กใหม เพ อส งเสร มให ข าราชการได ม โอกาสก าวหน าในสายอาช พอย างหมาะสมย งข น สามารถสร ปผลได ด งน ส งก ด เหต ผลประกอบ สาน กบร หารกลาง ควรแยกส วนการคล งและพ สด ออกจากสาน กบร หารกลาง เพ อเป นสาน กบร หารการคล งและพ สด เพ อง าย ต อการบร หารงาน เพราะเน องจากงานส วนการคล งเป นงานท สาค ญท สน บสน นภารก จของสาน กงานปล ด โดยตรง ควรจ ดบ คลากรให เหมาะสมก บตาแหน งงานตามท โครงสร างกาหนด สาน กบร หารทร พยากรบ คคล ควรม การแบ งหน วยงานเพ มข นและกระจายอานาจมากข นโดยสาน กบร หารทร พยากรบ คคลอาจแบ งส วน ออกเป นด งน o บร หารอ ตรากาล ง o บร หารงานบ คคล o ว น ยและค ณธรรม o ส ทธ ประโยชน และสว สด การ o บร หารท วไป ควรม การกาหนดว ฒ การศ กษาท จาเป นสาหร บตาแหน งงานให กว างข น เพ อให เก ดการโอนย ายได 17

18 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (1/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มกฏหมาย สามารถสร ปผลได ด งน กล มกฏหมาย งานพ จารณาอ ทธรณ งานตรวจสอบ งานคด คาส งทางปกครอง ร างส ญญา พ ฒนากฎหมาย การประสานงานก บ งานสน บสน น สน บสน นงานของท หน วยงานภายนอก ทางว ชาการ ปร กษากฎหมาย ด านกฎหมาย งานสน บสน นด าน กฎหมาย-รวบรวม ข อเท จจร ง ประสานงานในการ ตอบข อหาร อทาง ดาเน นคด แพ ง อาญา กฎหมาย ปกครอง งานน ต กรรม ส ญญา ให ความเห นทาง กฏหมาย 18

19 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (2/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง สามารถสร ปผลได ด งน กล มตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวง เลขาน การคณะกรรมการ ด านการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเม นผล งานมอบหมายพ เศษ 4 งานท วไป 5 6 การรวบรวมข อม ล การประเม น ความเส ยง 7 8 ทาแผนการตรวจสอบ ระด บกระทรวง ทา action plan เร องท ตรวจสอบ 9 ดาเน นการตรวจสอบ ว เคราะห สร ปผลข อม ล จ ดทารายงานผลการ ตรวจสอบต ดตามผลการ งานการให บร การ ตรวจสอบ เป นฝ ายเลขาของ คณะกรรมการตรวจสอบ 19

20 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (3/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มตรวจสอบและประเม นผล และกล มตรวจสอบและประเม นผล สามารถสร ปผลได ด งน กล มตรวจสอบ และประเม นผล กล มตรวจสอบภายใน ระด บกรม 1 ด านการตรวจราชการ 2 ด านการร บเร องราว ร องท กข ด านการพ ฒนาระบบ ตรวจสอบ 1 2 ตรวจสอบ ว ชาการ 3 ด านการวางแผน และประเม นผล 4 ด านการม ส วนร วม ของประชาชน 3 บร หารท วไป 20

21 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (4/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มป องปรามการเง นนอกระบบ สามารถสร ปผลได ด งน กล มป องปรามการ เง นนอกระบบ งานกฏหมาย งานด านข อม ล ประชาส มพ นธ งานการปราบปราม การเง นนอกระบบ งานด านข อม ล งานหน นอกระบบ งานกฏหมายและคด สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป 9 10 งานตรวจสอบ งานสน บสน นทาง พฤต กรรมผ ต องสงส ย ว ชาการและแผนงาน 21

22 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (5/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มพ ฒนาระบบบร หาร สามารถสร ปผลได ด งน กล มพ ฒนาระบบบร หาร งานบร หาร งานธ รการ การต ดตามประเม นผล 4 การจ ดทาต วช ว ดการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของสป.กค 5 การจ ดทาต วช ว ดการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ในส งก ดสป.กค 6 การดาเน นงานตาม แผนพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการ 7 8 การดาเน นการตามต วช ว ด แผนย ทธศาสตร ของ สป.กค. การจ ดทาคาร บรอง 9 การต ดตามและ ประเม นผล 10 การจ ดทา PMQA และ ต วช ว ดท ไม ม หน วยงาน ใดร บผ ดชอบ การจ ดทาโครงสร าง งานว เคราะห นโยบาย 22

23 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (6/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของกล มสารน เทศการคล ง สามารถสร ปผลได ด งน กล มสารน เทศการคล ง ถ ายภาพและVDOใน งานก จกรรมและ ก จกรรมผ บร หารระด บส ง ส อมวลชนส มพ นธ เพ อเผยแพร ในส อต างๆ งานแผน โครงการ (ว ชาการ) 4 งานมวลชน- ส อสารมวลชน งานเผลแพร งานโสตท ศน ปกรณ งานธ รการและงานบร หาร โสตท ศน ปกรณ 9 งานด านศ ลป 10 งานนโยบายและแผน 12 23

24 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (7/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สามารถสร ปผลได ด งน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ฝ กอบรมด าน 4 ด านการเข ยน GFMIS เทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรม และการส อสาร ให คาปร กษา ให บร การด าน กฏหมาย การเง น เทคโนโลย สารสนเทศ การเผยแพร ข อม ลผ าน เคร อข ายอ นเตอร เน ต การพ ฒนาระบบงาน การบร หารจ ดการ ประมวลผลข อม ล คล งข อม ล สารสนเทศ การพ ฒนาระบบงาน ภายใน 24

25 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สามารถสร ปผลได ด งน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร งานด านการฝ กอบรม บ คลากรด าน งานด านธ รการ เทคโนโลย งานด านระบบ ฐานข อม ลภาคร ฐ (ข อม ลเศรษฐก จ) งานนโยบายและ งานบร หารท วไป งานว จ ยนว ตกรรม ย ทธศาสตร ด านการตรวจสอบ ด านพ สด สน บสน นด าน สารสนเทศ 25

26 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (8/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กงานร ฐมนตร สามารถสร ปผลได ด งน สาน กงานร ฐมนตร การตอบกระท ถาม ญ ตต -ข อหาร อต างๆ การทาเร องร องเร ยน การร บ-ส งหน งส อท ม มาย งร ฐมนตร 4 การสร ปเร องต างๆ เพ อ ประกอบการพ จารณาส ง การของข าราชการ การเม อง 5 6 งานโต ตอบภายใน- ภายนอกหน วยงาน งานการเม อง 7 8 งานด านว ชาการ งานบร การ (ร บ-ส ง) งานบร หารท วไป งานบ คคล ประสานงานการประช ม 26

27 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (9/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กตรวจสอบและประเม นผล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กตรวจสอบ และประเม นผล การต ดตามทบทวน การร บเร องราวร องท กข งานตรวจราชการ ภารก จของสาน ก 4 งานธ รการ 5 6 งานบร หารท วไป งานประสานราชการ 7 8 จ ดทาค ม อ การตรวจราชการ งานน ต กร 9 พ ฒนาแผนของสาน ก ตรวจสอบและประเม นผล พ ฒนาข อม ลข าวสารใน งานแผนและประเม นผล งานพ ฒนาระบบตรวจสอบ ระบบ e-inspection 27

28 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (10/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กนโยบายและย ทธศาสตร สามารถสร ปผลได ด งน สาน กนโยบายและ ย ทธศาสตร การดาเน นการตาม การจ ดทางบประมาณ นโยบายพ เศษ การต ดตาม และประเม นผล 4 การบร หารการ เปล ยนแปลง 5 6 การวางแผนงาน และนโยบาย งานว เคราะห แผน นโยบาย การจ ดทาแผน 7 8 งานศ นย บร การร วม ของกระทรวง พ ฒนาย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต ราชการ 9 ภารก จพ เศษตามท ได ร บมอบหมาย 28

29 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (11/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารกลาง สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารกลาง แจ งเว ยนหน งส อ เลขาน การคณะกรรมการ ทางเอกสาร การคล งและพ สด 4 การงบประมาณ 5 6 การบ ญช งานเอกสาร 7 8 งานให บร การ งานการเง น 9 งานก จกรรมพ เศษ 10 งานธ รการ 11 งานประช ม ด แลห อง ประช ม งานจ ดเล ยง งานสหกรณ 29

30 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารกลาง สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารกลาง งานสารบรรณ ช วยอานวยการ ประสานงานราชการ (ระบบหน งส อราชการ) เง นเด อนข าราชการ ค าจ างประจา อาคารสถานท และ ยานพาหนะ อานวยการ 30

31 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (12/15) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล งานเนคร องราช ด านเง นเด อน อ สร ยาภรณ และพ ธ การ งานโครงการ เกษ ยรอาย ราชการ 4 ด านการกาหนดและ ปร บปร งการกาหนด ตาแหน ง 5 6 ด านการบร หารงานท วไป ด านการบร หาร ทร พยากรมน ษย 7 8 การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ งานก จกรรมพ เศษ 9 งานด านกฏหมาย 10 งานด านเอกสาร พ สด 11 ด านทะเบ ยนประว ต และข อม ลบ คคล ด านจ ดโครงสร างภายใน 31

32 การแบ งล กษณะงานของกล ม/สาน ก/ศ นย (ต อ) จากการสร ปผลการแบ งล กษณะงานของสาน กบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสร ปผลได ด งน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล งานด านบร หารอ ตรากาล ง งานด านพ ฒนาบ คคล งานฝ กอบรม งานร องท กข ด านว น ย งานสรรหา บรรจ แต งต ง งานสว สด การ และกฎระเบ ยบต างๆ ดาเน นการเร อง ท นศ กษาต อ 21 ต วช ว ดขององค กร (ของส วนงาน) 22 งานธ รการ 23 วางแผนและย ทธศาสตร ด าน อ นๆตามท ได ร บ มอบหมาย 32

33 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (1/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานเคร องคอมพ วเตอร ฝ ายว เคราะห นโยบายและแผน กาหนดนโยบายด าน IT การวางแผนและกาหนดนโยบาย การปฏ บ ต งานด านข อม ล ส วนพ ฒนาระบบสารสนเทศ ส วนบร การระบบการเง นการคล ง พ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ส วนบร การระบบเคร อข าย สาน กบร หารกลาง กฎหมาย ฝ ายพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การพ ฒนาระบบด าน IT การส อสารข อม ล การให บร การเง นภาคร ฐ การเข ยนโปรแกรม การให บร การเคร องคอมพ วเตอร การให บร การระบบเคร อข าย การพ ฒนาบ คลากร ฝ ายบร หารงานท วไป บร หารและจ ดการองค กร เทคโนโลย สารสนเทศ หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 33

34 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (2/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าพน กงานเผยแพร ประชาส มพ นธ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารงานด านบ คคล การจ ดส มนา งาน/เร องท ควรเร ยนร สาน กตรวจสอบและประเม นผล การทางานท ต องลงพ นท ต างจ งหว ด เข ยนรายงาน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การวางแผน วางนโยบายในภาพรวมขององค กร เจ าพน กงานการเง นและบ ญช บ ญช การจ ดซ อจ ดจ าง ฝ ายการเง น ฝ ายงบประมาณ ฝ ายธ รการ ฝ ายพ สด ระบบบ ญช ราชการ งบประมาณ การต งงบประมาณ พ สด พ สด การจ ดซ อจ ดจ าง สาน กบร หารทร พยากรบ คคล ส ทธ ผลประโยชน ของข าราชการ หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 34

35 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (3/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ กล มงานกฎหมาย กฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บต างๆ กล มป องปรามการเง นนอกระบบ หน นอกระบบ กฏหมายด านการป องก นและปราบปรามการเง นนอก ระบบ กล มสารน เทศการคล ง การเผยแพร ประชาส มพ นธ การเง น กฏหมาย ก จกรรมพ เศษ การประสานงานเก ยวก บก จกรรมพ เศษ ก จกรรมต างๆ ช วยอานวยการ ฝ ายบร หารงานท วไป การประช ม/คณะกรรมการ การบร การเก ยวก บงานด านเอกสาร ตรวจสอบและประเม นผล ตรวจสอบภายใน บร หารการคล ง พ ฒนาระบบและตรวจสอบ การตรวจราชการ ฝ กอบรมด านเทคโนโลย สารสนเทศ การตรวจสอบ การเบ กจ าย หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 35

36 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (4/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ (ต อ) บร หารงานบ คคล งานบ คลากร การพ ฒนาความร ความสามารถของบ คคล บร หารท วไป งานด านประสานและต ดต อด านIT งานเก ยวก บนโยบายและแผน ฝ ายพ สด ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ระเบ ยบพ สด งานพ สด กฏหมาย ประชาส มพ นธ การพ สด (สาหร บผ จบบ ญช ) ด านคอมพ วเตอร ส วนการคล งและพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง การเบ กจ าย ระเบ ยบค าใช จ าย งานพ สด การตรวจสอบภายใน หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 36

37 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (5/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร เจ าพน กงานธ รการ (ต อ) ส วนพ ฒนาระบบเคร องคอมพ วเตอร และเคร อข าย ระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย สาน กงานร ฐมนตร พ สด สาน กตรวจสอบและประเม นผล เร องร องท กข สาน กบร หารกลาง งานธ รการ น กว ชาการเง นและบ ญช สารบรรณ โต ตอบหน งส อ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารทร พยากรบ คคล การเล อนข นเง นเด อน การบรรจ สรรหา แต งต ง ส ทธ ผลประโยชน ของข าราชการ งานบ คลากร ตรวจสอบและประเม นผล หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 37

38 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (6/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าพน กงานพ สด กล มกฏหมาย กฏหมายท เก ยวข อง งาน/เร องท ควรเร ยนร การเง นและบ ญช เอกสารการเง นและระบบงานท เก ยวข อง ตรวจสอบภายใน ฝ ายงบประมาณ เทคน คการตรวจสอบหร อว ธ การต างๆ ศ กษาเส นทางการได มาและใช ไปของเง นงบประมาณ เก ยวก บงบประมาณ เจ าหน าท ว เคราะห นโยบาย และแผน ส วนตรวจราชการ งานข อม ลภายนอก ส วนบร หารคล ง เก ยวก บการเบ กจ าย ส วนอานวยการ ก จกรรมต างๆ สาน กบร หารทร พยากรบ คคล อ ตรากาล ง ส วนบร หารงานอ ตรากาล ง ท กเร องภายในสาน กงานอย างกว างๆ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร พ ฒนาย ทธศาสตร และแผน กล มพ ฒนาระบบงาน เน องานของแต ละตาแหน ง หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 38

39 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (7/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ เจ าหน าท ธ รการ กฏหมาย กฏระเบ ยบข อบ งค บ ว น ย ค ณธรรมจร ยธรรม ส วนระบบเคร องคอมพ วเตอร การปฏ บ ต งานสารสนเทศ งาน/เร องท ควรเร ยนร สาน กตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต งานและประโยชน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การวางแผนและย ทธศาสตร ของส วนราชการ สาน กบร หารกลาง การบร หารงานท วไปของส วนราชการ เศรษฐกร กฏหมาย กระบวนการพ ฒนากฏหมาย อ ธรณ เทคโนโลย สารสนเทศ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ตรวจสอบและประเม นผล การตอบข อร องเร ยน เร องร องท กข ศ นย หน ส นนอกระบบ การแก ไขป ญหาหน ส นภาคประชาชน หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 39

40 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (8/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ น กจ ดการงานท วไป กล มกฏหมาย กฏหมายท เก ยวข อง ตรวจราชการ ตรวจสอบและประเม นผล การประสานงาน งาน/เร องท ควรเร ยนร พ ฒนาระบบตรวจสอบ ประเม นผล สาน กตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต งานและประโยชน สาน กบร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาบ คลากร พ ฒนาบ คลากร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดฝ กอบรม บร การจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กงานร ฐมนตร ภารก จของข าราชการการเม อง สาน กตรวจสอบและประเม นผล การวางแผนตรวจราชการ การแก ไขป ญหาข อเร ยกร อง จากประชาชน สาน กนโยบายและย ทธศาสตร นโยบายและแนวทางขององค กรย ทธศาสตร องค กร สาน กบร หารกลาง การจ ดการท วไป บร หารท วไป หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 40

41 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (9/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร น กทร พยากรบ คคล กล มพ ฒนาระบบบร หาร การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดองค กร, บ คคล การปร บโครงสร างแบ งส วนราชการและการจ ดทาคา ร บรอง ด านการพ ฒนาระบบบร หารงานท งระบบ การบร หารงานภายในองค กร กล มสารน เทศการคล ง การประชาส มพ นธ ตรวจสอบและประเม นผล บร หารงานบ คคล ตรวจราชการ โครงสร าง การสรรหา บรรจ แต งต ง การพ ฒนาบ คลากร บร หารอ ตรากาล ง การบรรจ แต งต ง การวางแผนอ ตรากาล ง พ ฒนาทร พยากรบ คคล การบร หารบ คคล การพ ฒนาบ คลากร การฝ กอบรมและจ ดสรรท น หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 41

42 การโอนย ายเพ อการส งสมประสบการณ หร อเร ยนร งานในสาน ก/กล มงาน (10/19) ตาแหน งงาน/สายงาน หน วยงานท ควรโอนย ายให เก ดการส งสม ประสบการณ งาน/เร องท ควรเร ยนร น กทร พยากรบ คคล (ต อ) ส วนบร หารงานบ คคล การสรรหา แต งต ง โยกย าย เล อนเง นเด อน สาน กงานร ฐมนตร การประสานงานการเม อง สาน กนโยบายและย ทธศาสตร การกาหนด การจ ดทา การวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ต างๆ แผนการปฏ บ ต ราชการ 4ป,1ป การกาหนดว ส ยท ศน ย ทธศาสตร แผนงานในองค กร การว เคราะห แผน กาหนดต วช ว ด สาน กบร หารกลาง กฏ ระเบ ยบ พ สด บ ญช การบร หารงานด านการเง นการคล งท วไป งานอานวยการประสานงานท วไป น กประชาส มพ นธ ก จกรรมพ เศษ การบร หารจ ดการก จกรรมพ เศษต างๆ งานด านว ชาการประชาส มพ นธ บร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ ป องปรามการเง นนอกระบบ พ ฒนาบ คคล งานมวลชนส มพ นธ การบร หารจ ดการข อม ล it การเง นนอกระบบ การจ ดฝ กอบรม หมายเหต : เสนอให จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ในแต ละหน วยงาน/สาน ก/กล ม/ฝ าย อย างน อยท ละ 2 ป เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บเกณฑ การเล อนระด บตาแหน งงาน ประเภทอานวยการ 42

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ร าง - ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ (Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014-2023) ร าง

ร าง - ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ (Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014-2023) ร าง ร าง 1 ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. 2557-2566 1. บทน า ทร พยากรบ คคลเป นป จจ ยส าค ญท จะน าองค กรไปส ความส าเร จการบร หารงานบ คคลในป จจ บ น ม แนวค ดว าทร พยากรบ คคล เป

More information

บทท 1 บทท วไป 1. ความเป นมา

บทท 1 บทท วไป 1. ความเป นมา บทท 1 บทท วไป 1. เป นมา การบร หารเป นภารก จหน งท ท กหน วยงาน ม จ าเป นจะต องม การด าเน นการในแต ละป เพ อให เก ดม นใจว า ผลงาน หร อผลผล ตท หน วยงานน น ได ปฏ บ ต ให เก ดผลท พ งประสงค มากท ส ด สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information