สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท 24 25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม"

Transcription

1 สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม หล กการและเหต ผล ด วยกรมส งเสร มการเกษตร ได กา หนดให หน วยงานในส งก ด ร บผ ดด าเน นงานส งเสร ม การเกษตรตามบทบาท และภารก จของหน วยงาน ภายใต ระบบส งเสร มการเกษตร และได กา หนดท ศทางการ บร หารจ ดการโครงการส งเสร มการเกษตร ให มก ารบ รณาการก นในระด บปฏ บต ก าร เพ อ ให การด าเน นงานม ความเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ โดยการใช แนวค ดการจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อในการพ ฒนาบ คลากร ผ ป ฏ บต ง าน และเพ อ พ ฒนาประส ทธ ภาพการด าเน นงานส งเสร มการเกษตร การส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร งท 1/2552 เป นการด าเน นการสน บสน นการปฏ บต ง าน ส งเสร มการเกษตร ตามระบบส งเสร มการเกษตร การสน บสน นการด าเน นงานตามภารก จหล กหร อย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตร โดยกรมส งเสร มการเกษตร ก าหนดให ใช แนวการจ ดการความร (KM) เป นเคร อ งม อ ในการพ ฒนาท ง ด านบ คลากร และพ ฒนาประส ทธ ภาพการด าเน นงานส งเสร มการเกษตร ซ ง การส มมนาฯ คร ง น เป นคร งท 1 ประจ าป 2552 ม เป าหมายหล กเพ อ ก าหนดแนวทางการปฏ บต เ พ อ พ ฒนางานส งเสร มการเกษตร ว ตถ ประสงค 1. เพ อ การแลกเปล ย นเร ยนร เร อ งการใช การจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร 2. เพ อ พ จารณาแนวทางการปฏ บต ง านสน บสน นย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตร และจ งหว ด 3. เพ อ การกล น กรองความเหมาะสมของเทคโนโลย ทส ง เสร ม เน อ หาการส มมนา ประกอบด วย 1. การทบทวนความร ค วามเข าใจเร อ งการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร และการจ ดการ ความร 2. การแลกเปล ย นความร แ ละเผยแพร ผลการด าเน นงานจ ดการความร ป การก าหนดแนวทางการปฏ บต ง าน เพ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร ประจ าป การจ ดท าแผนการจ ดการความร เ พ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตรระด บจ งหว ด ผ เ ข าร วมการส มมนา ประกอบด วยเจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงาน / โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน, โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน, โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง และ เจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงานจ ดการความร ท ง ระด บจ งหว ด, เขต และส วนกลาง รวม 85 คน

2 2 ก าหนดการส มมนาเช งปฏ บ ต การ ระด บเขต คร งท 1 / 2552 ว นท เมษายน พ.ศ.2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม ว นท 24 เมษายน 2552 เวลา น น น น น น น น น. ว นท 25 เมษายน 2552 เวลา น น น น น น น น. ลงทะเบ ยนเข าร วมการส มมนา เป ดการส มมนา - ช แ จงว ตถ ประสงค แนวทางการส มมนา พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การเช อ มโยงการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร เพ อ การพ ฒนาโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย, ส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน, และศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง พ กร บประทานอาหารกลางว น น าเสนอผลการประเม นการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 น าเสนอผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 ของจ งหว ดในภาคเหน อ พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง น าเสนอผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 ( ต อ ) การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ การว เคราะห ปญ หา / แนวทางพ ฒนา และ ก าหนดประเด นการจ ดการความร ร ว มก น ระด บเขต รายงาน / โครงการ - โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน - โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน - โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง - การจ ดการความร ( KM ) พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การอภ ปรายกล ม ย อย ( ต อ ) ร บประทานอาหารกลางว น การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ น าประเด นมาบ รณาการ เป นแผนการจ ดการ ความร ป 2552 ของจ งหว ด พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ ท าแผนการจ ดการความร ( ต อ ) สร ปผลและป ดการส มมนา **************************

3 3 รายช อ ผ เ ข าร วมการส มมนาเช งปฏ บต ก าร ระด บเขต คร ง ท 1 / 2552 ระหว างว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม ร ตนโกส นทร อ.เม อง จ.เช ยงใหม 1. นายพ สฐ ศ กด ท ศศ ร 2. นายชย ธ หงศ หร ญ 3. นายส ภาพ เหล องอ อน 4. นางร ชน พ มพ อบ ล 5. นางภณ ดา ช ยป ญญา 6. นายทรงเสด จ ศ รช ย 7. นายข นร ตน ส นส ทธ พล 8. นายบ ญนาค ศร เปาระยะ พ เศษ 9. นายอน พน ธ ม ลต ย 10. นายสมศ ลป ลาวพ นธ 11. นายจาต รนต ส วรรณพ นท น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 12. นายนฤดม ส รย ต น น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 13. นายสมเพชร ข ตย ะ 14. นายธนากร โปธ กา ช ย น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 15. นายมนตร ทองงาม 16. นางส ภาพร จอมเม อง 17. นายเฉล ม มาละแซม 18. นางสาวประหย ด มะโนพะเส า 19. นายณ ฎพล ต างใจ 20. นายธว ชช ย ศ รว รรณ 21. นายมน สพร เดชะวงศ 22. นางสาวบ ปผา ส นพะเยาว 23. นายสมควร ชายะก ล 24. นายมน ส ส รย ะ 25. นายส ารวย ป ทม ธรรม 26. นายศ ภม ตร อ นต ะ 27. นายประด ษฐ ธนะขว าง 28. นายบ ญม นร นทร จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดพะเยา จ งหว ดพะเยา จ งหว ดพะเยา จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดน าน จ งหว ดน าน

4 4 29. นางสาวจ ตตาน นท ก จวรสว สด 30. นายนภดล ส วรรณประชา 31. นายบ ญเล อ น วงศ หาญ พ เศษ 32. นายอเนก แกระวงค 33. นายสมน ก ม ธวร ตน 34. นายสมาน เทพาร กษ 35. นางสาวกมลร ตน นาคค า 36. นายสาย ณห ป กวงศ 37. นายเสนาะ ทน นช ย 38. นายณรงค ศก ด ข ตท ะเสมา 39. นายเนตร สมบ ต 40. ว าท ร.ต.ช ยศร ไชยมณ 41. นายไตรรงค ชาญพ ชต 42. นายจ าร ณ ระว คา 43. นายอด ลย ศก ด ไชยราช 44. นายส ทธ วท ย ศร สว รรณ 45. นายจเรว ชร ปลาลาศ 46. นายประเสร ฐ ผาม ง 47. นายด ารงช ย ม ชา ง 48. นายฤทธ เพ งจ นทร 49. นางปฐมาภรณ ร นม กดา 50. นายช ตนนท ห วานนท 51. นายเกร ยงช ย อ นทรท ต 52. นายย นยง ม สข 53. นางพรท พา ด านอร ณ 54. นางศ นาถ จ นเฟย พ เศษ 55. นายท นกร ดร ณนารถ 56. นายส ทศ น ช ยส วรรณ 57. นายอ ดม เล ศว ทยสก ล 58. นายธนภ ทร ภคสก ลวงศ 59. นายเจร ญช ย อ นทร แดน จ งหว ดน าน จ งหว ดน าน จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดนครสวรรค จ งหว ดนครสวรรค

5 5 60. นายส รเชษฐ แฟงน อย จ งหว ดนครสวรรค 61. นางเพ ญจ นทร ศร ราชพนมปาน จ งหว ดนครสวรรค 62. นายธนบรรณ รอดเพชร จ งหว ดอ ทย ธาน 63. นายภาณ พฒ น มณ ลา จ งหว ดอ ทย ธาน 64. นายว ระช ย ถ อทอง จ งหว ดอ ทย ธาน 65. นางประเสร ฐศร ศร เจร ญพ นธ จ งหว ดอ ทย ธาน 66. นายน ยม จ นทนพ นธ พ เศษ สสข นางเขมวรรณ ดวงจ นทร สสข นางส น บ รณพาน ชพ นธ สสข นางสายสมร เข อ นป อ สสข นายพงศ ศก ด ช ยส ทธ สสข นายน กร ท พย อก ษร พ เศษ สสข นายสฤษฎ พงษ พ มพ สว รรณ สสข นางสาวอาร นา พ ชย ว ตต สสข นางสาวโสภา ก ตช ย วรรณ สสข นางอรอนงค ธรรมก ล สสข นายสมหมาย อภ ชย สสข นายอ นทร โพธ ส งหล น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ สสข นายเกษฒ ศร โยท ย น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ สสข นายเสน ห แสงค า น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นางสาวท พาธร มาศจร ญ น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นายนาว น ดวงไทย น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นางสาวศ รล ก ษณ กมล น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นายส ขช ย เจร ยงประเสร ฐ น กทร พยากรบ คคล ช านาญการพ เศษ สสข นายณ ฐกมลว สส ว กน น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ สสข นายสมมาตร ชาญช ย น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ สสข นายส ภาพ เมธาอน นต กล น กทร พยากรบ คคล ปฏ บต ก าร สสข นางยลว ไล ประสมส ข ผ อ า นวยการส าน กส งเสร มฯ.เขตท 6 ประธานเป ดการส มมนาฯ. 88. นางส กญ ญา อธ ปอน นต ผ อ า นวยการกองว จย และพ ฒนาระบบส งเสร มฯ. ว ทยากร 89. นางศ รว รรณ หว งด น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ ว ทยากร ***********************

6 6 เน อ หาการส มมนา 1. การน าเสนอ และทบทวนความร ส น บสน นการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร 1.1 การด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร ทบทวนระบบส งเสร มการเกษตร o กรมส งเสร มการเกษตร พ ฒนากระบวนการท างานอย างม ระบบ คร ง แรกในป พ.ศ.2520 ภายใต โครงการปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร โดยม การเพ ม อ ตราก าล งเจ าหน าท ม วส ด อป กรณ /เคร อ งม อ/ยานพาหนะในการท างาน การ ถ ายทอดความร โ ดยการเย ย มเกษตรกร และการพ ฒนาความร เ จ าหน าท โ ดยการ ฝ กอบรมรายป กษ o ในป พ.ศ ได ดา เน นงานโครงการปร บปร งระบบแผนและพ ฒนาเกษตรกร ( คปพ.) โดยด าเน นการว เคราะห พน ท แ ละเกษตรกร เพ อ จ ดท าแนวทางการ พ ฒนาการเกษตรระด บหม บ า น ต าบล อ าเภอ และจ งหว ด ม การส งเสร มให เกษตรกรรวมต วก นเป นกล ม ก จกรรมหร อกล ม ผ ผ ล ตเพ อ เพ ม ประส ทธ ภาพการ ถ ายทอดเทคโนโลย และการพ ฒนาโดยให เกษตรกรม สว นร วมในการต ดส นใจ o กรมส งเสร มการเกษตรได มก ารด าเน นการเช งระบบอ กคร ง ในป พ.ศ.2542 โดย เน นการใช ศน ย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ( ศบกต.) เป นกลไกในการด าเน นงานของท กหน วยงานในกระทรวงเกษตรฯ. ในล กษณะ one stop service o และในป จจ บน กรมส งเสร มการเกษตรได มก ารปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร เพ อ ให สามารถตอบสนองภารก จของกรมได และเพ อ ให สอดคล องก บสถานการณ ด านการกระจายอ านาจในการพ ฒนาส อ งค กรปกครองส วนท องถ น และการ จ ดสรรงบประมาณผ านจ งหว ด และกล ม จ งหว ด โดยม สาระส าค ญของการ ปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร ค อ เพ ม ประส ทธ ภาพการปฏ บต ง านของส าน กงานเกษตรอ าเภอ โดยการ ทบทวนการมอบหมายงาน การปร บปร งข อม ลการเกษตรให สมบ รณ และการร วมก นก าหนดแนวทางพ ฒนาการเกษตรของต าบลและอ าเภอ การจ ดท าแผนงาน/โครงการ ท ส อดคล องก บแนวทางพ ฒนาการเกษตร โดยพ จารณาท ง งบประมาณจากกรมส งเสร มการเกษตร และขอร บการ สน บสน นงบประมาณจากจ งหว ด และท องถ น การจ ดการเร ยนร / ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรแก เกษตรกรตามความ ต องการโดยม กล ม เป าหมาย ม วต ถ ประสงค ม ประเด นการเร ยนร ท ช ด เจน และม การจ ดกระบวนการเร ยนร จ นเก ดการยอมร บและเปล ย นพฤต กรรม

7 7 การให บร การทางการเกษตร ผ านศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การ เกษตรประจ าต าบล ท ง การให บร การจากหน วยงานฯ. และการอบรม เผยแพร ขอ ม ล ข าวสาร ความร การส งเสร มกล ม และเคร อข าย ซ ง เป นกลไกการพ ฒนาไปส ค รอบคร ว ของเกษตรกร สน บสน นให มก ารด าเน นงานท เ ข มแข ง สามารถพ ง พา ตนเองได ม การเช อ มโยงการท างานร วมก ยเป นเคร อข าย ทบทวนการจ ดการความร กรมส งเสร มการเกษตร ได มแ นวทางการน าการจ ดการความร ม าใช เป นเคร อ งม อในการ ด าเน นก จกรรมส งเสร มการเกษตร เพ อ เป าหมายในการพ ฒนาบ คลากร พ ฒนางาน และการ พ ฒนาองค กร โดยม แนวค ดในการใช การจ ดการความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร ด งน o ร ปแบบการจ ดการความร ท เ น นการมองการจ ดการความร ใ น 3 ม ตค อ ม ตท 1. ม งท ต ว องค ความร ซ ง ถ อว าเป นผลล พธ ท ไ ด จากกระบวนการจ ดการ ความร ม ตท 2. กระบวนการท ท า ให ได ร เป นม ตท ส า ค ญ ในการจ ดการความร เพราะ เป นกระบวนการน าความร เ ข าส ค น และด งเอาความร ใ นต วคนออกมาแลกเปล ย น ม ตท 3. ช มชนการเร ยนร เป นการเร ยนร แ บบเป นกล ม เป นเคร อข าย ม ปฏ สม พ นธ กน ม การถ ายทอด น าไปทดลองปฏ บต แล วกล บมาแลกเปล ย นก น เป นวงจรการเร ยนร ท ม ก ารยกระด บอย างต อเน อ ง o โมเดลปลาท ก บการจ ดการความร เป นการเปร ยบเท ยบการจ ดการความร ก บ ส วน ท ง 3 ของปลาท ซ ง ประกอบด วย ส วน ห วปลา ( KV ) หมายถ ง เป าหมาย ว สย ท ศน หร อท ศทางของการจ ดการ ความร ซ ง จะต องม ค ณก จ หร อผ ด า เน นก จกรรม KM โดยม คณ เอ อ และค ณ อ านวย คอยช วยเหล อ ส วน ต วปลา ( KS ) หมายถ ง การแลกเปล ย นเร ยนร ซ ง เป นส วนส าค ญ ท จ ะ เก ดกระบวนการแลกเปล ย นเร ยนร เก ดการยกระด บความร และเก ดนว ตกรรม ส วน หางปลา ( KA ) หมายถ ง ส วนของคล งความร ท ไ ด จากการเก บสะสมมา จากกระบวนการแลกเปล ย นเร ยนร ซ ง อาจเก บได หลากหลายว ธ และม การน าไป เผยแพร แลกเปล ย นหม นเว ยนใช พร อมยกระด บต อไป o ข น ตอนในกระบวนการจ ดการความร สามารถประมวลได เป น 9 ข น ตอน ค อ 1. การส บค นและรวบรวมองค ความร 2. การจ ดหมวดหม ค วามร ใ ห เหมาะสมต อการใช งาน 3. การจ ดเก บความร เ พ อ ให คน หาได งา ย

8 8 4. การส อ สารเพ อ ถ ายทอดความร 5. การจ ดก จกรรมหร อกระบวนการเพ อ ให เก ดการแลกเปล ย นความร 6. การว เคราะห ส งเคราะห เพ อ ยกระด บความร 7. การสร างความร ใ หม 8. การประย กต ใช ความร 9. การเร ยนร จ ากการใช ความร ความเช อ มโยงระหว างระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร กรมส งเสร มการเกษตร ม เจตนาท จ ะใช การจ ดการความร เป นเคร อ งม อในการน า องค กรไปส ค วามส าเร จในการพ ฒนาบ คลากรในองค กร พ ฒนางานให บรรล เป าหมายไป พร อมๆ ก น และจะสามารถเปล ย นความร ท ม อ ย ใ นต วบ คลากร ให มาเป นความร ข ององค กร เพ อ สร างว ฒนธรรมใหม อ นจะน าไปส ก ารเป นองค กรแห งการเร ยนร ต อไป ระบบส งเสร มการเกษตร ในป จจ บน ม ง เน นการพ ฒนาแบบม สว นร วมของช มชน และ เกษตรกร ให มบ ทบาทในการสร างการเร ยนร ร ว มก น ม ง หว งให มก ารพ ฒนาไปส ค วาม เข มแข งอย างย ง ย น ด งน น การน าการจ ดการความร ม าใช เป นเคร อ งม อในการด าเน นงาน จ งสามารถ ตอบสนองต อเจตนารมณ ของกรมส งเสร มการเกษตร ได ทง สองส วน ค อ o ในระบบสน บสน นการปฏ บต ง าน โดยการใช กระบวนการจ ดการความร ใ นเวท RW. DW. หร อ DM. อ นเป นระบบพ ฒนาบ คลากร o การใช การจ ดการความร ในการปฏ บต ง านระด บอ าเภอ เช นการประช ม ปร กษาหาร อ ท ก า หนดให มข น ส ปดาห ละ 1 ว น การจ ดท าแนวทางพ ฒนาการ เกษตรระด บอ าเภอ o การใช การจ ดการความร ในการปฏ บต ง านในต าบล เช น ในกระบวนการพ ฒนา ข อม ลต าบล การถ ายทอดเทคโนโลย แก เกษตรกร หร อในการส งเสร มองค กร เกษตรกรและเคร อข าย o การสร างกระบวนการเร ยนร ร ว มก น ระหว างเจ าหน าท และเกษตรกร ในการ ถ ายทอดความร ผ า นศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง หร อในการว จใ นระด บไร นา

9 9 1.2 การด าเน นงานจ ดการความร ข องส งเสร มการเกษตร ผ อ า นวยการกองว จย และพ ฒนาระบบส งเสร มการเกษตร ได นา เสนอเน อ หาการจ ดการ ความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร ป 2552 ซ ง พอสร ปได ดง น เร องท 1 ประเด นการจ ดการความร ป 2552 ร วมก บคณะท างานการบร หารองค ความร และคณะท างาน RBM ก าหนดประเด น KM และ ว ดผลระด บกรมฯ ป 2552 (ตามประเด นย ทธศาสตร ) ประกอบด วย 1) โครงการส งเสร มการผล ตส นค าการเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน 2) โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 3) โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง เร องท 2 แผนการจ ดการความร ป การจ ดการความร ร ะด บกอง/ส าน ก/เขต ตามการบร หารแบบม ง ผลส มฤทธ ง าน (RBM) โดยให หน วยงานย อยก าหนดเป าหมายในการน า KM ไปพ ฒนาหน วยงาน ๆ ละ 2 ประเด น ค อ 1) การบร หารจ ดการหน วยงานย อย (พ ฒนาหน วยงานของตนเอง) ต วอย าง (แผน บ คลากร ม ความร ใ นการพ ฒนาข อม ล สถานการณ การผล ตการตลาดส นค าเกษตร บ คลากรของ กกจ. ม ความร ความเข าใจ สาระส าค ญ พรบ.ข าราชการพลเร อน ป 2551 (กกจ.) 2) พ ฒนาตามบทบาท/พ นธก จของหน วยงาน (เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร การ จ ดการความร ) ต วอย าง (แผน เจ าหน าท ส ามารถน ากระบวนการว จย ไปพ ฒนาว สาหก จช มชนได คณะท างานพ ฒนาระบบราชการม ความร ค วามเข าใจ เร อ งค าร บรองปฏ บต ร าชการมากย ง ข น บ คลากรฝ ายบร หารของหน วยงานย อยท ร บ ผ ดชอบงานการเจ าหน าท ม ความร ค วามเข าใจการ บร หารงานบ คคล ภายใต พรบ.ข าราชการพลเร อน ป 2551 (กกจ.) 2.2 การจ ดการความร ข องส าน กงานเกษตรจ งหว ด ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (PMQA) 3 โครงการ ค อ 1) โครงการส งเสร มการผล ตส นค าการเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน 2) โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 3) โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง เร องท 3 ปร บปร งคล งความร (K-center) ของกรมฯ ให มเ อกภาพ เพ อ เป นคล งความร ห ล ก ในระด บกรมฯ บน DOAE Website โดยก าหนดให มร ะบบการกล น กรอง และน าความร ข น K-center ให ม ประส ทธ ภาพย ง ข น

10 10 เร องท 4 จ ดท าแนวทางการจ ดการความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร (ฉบ บผ ป ฏ บต ) เพ อ ให สามารถเป นแนวทางแก เจ าหน าท ม เน อ หาประกอบด ท าไมต องจ จะเร ม ต น KM อย กระบวนการกระบวนการจ ดการความร ท า อย างไร (ก าหนดเป าหมาย แลกเปล ย นเร ยนร จ ดเก บเผยแพร และใช ประโยชน ได อะไรจากการจ กรณ ตว อย างการน า KM ไปพ ฒนางาน

11 11 2. ผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 โดยให แบ งเป นกล ม จ งหว ด เป น 4 กล ม ได แก กล มท 1 จ งหว ดเช ยงใหม,ล าพ น,ล าปาง และแม ฮอ งสอน ได นา เสนอผลการจ ดการความร ป 2551 โดยจ งหว ดล าปางเป นต วแทนของกล ม ย ทธศาสตร ม ผลการด าเน นงานด งน ข นตอนท 1 ประช มหาร อเจ าหน าท ท เ ก ย วข องในส าน กงานเกษตรจ งหว ด เพ อ ระดม ความค ดเห น/แลกเปล ย น เพ อ ก าหนดเป นเป าหมาย (KV) ของจ งหว ด ข นตอนท 2 แต งต ง คณะท างานระด บจ งหว ดและอ าเภอ ม การจ ดท าแผนการจ ดการ ความร ท ง ระด บจ งหว ดและอ าเภอ ด าเน นการปฏ บต ต ามแผน และม การแลกเปล ย นเร ยนร ก น ในเวท DW. ในระบบฯ. รวมท ง ส น 4 คร ง สามารถสร ปผลการด าเน นงานและเก ด Best Practice ข น เฉพาะจ ดท ด า เน นการ ข นตอนท 3 ผลการด าเน นงาน และ Best Practice ท เ ก ดข น ย งม การใช ประโยชน เฉพาะจ ด ย งไม ได มก ารเผยแพร ไปส แ หล งอ น ๆ การด าเน นการจ ดการความร ข องจ งหว ดล าปาง ย งพบป ญหาท ส า ค ญค อ ความเข าใจของ ผ บ ร หารโดยเฉพาะอย างย ง ระด บอ าเภอท ย ง ไม ได ให การสน บสน นหร อผล กด นเท าท ค วร การด าเน นการไม ต อเน อ ง และเจ าหน าท ผ ป ฏ บต ง านในระด บพ น ท ม ภ ารก จมาก กล มท 2 จ งหว ดเช ยงราย,พะเยา,แพร และน าน กล ม ได เล อกให จง หว ดน าน เป นผ น า เสนอต วอย างผลการด าเน นงาน โดยจ งหว ด น านได มก ารน า KM มาเป นเคร อ งม อในการปฏ บต ง าน เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของกรมส งเสร ม การเกษตร โดยเฉพาะโครงการส งเสร มการเกษตรท ส า ค ญ ค อโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย และได มาตรฐาน, โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน และโครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง โดยม ขน ตอนการด าเน นการ ด งน 1. แต งต ง คณะท างาน ด าเน นการพ ฒนาท มงาน ระด บจ งหว ด/อ าเภอ/กล ม เคร อข าย 2. จ ดท าแผน ซ ง ประกอบด วย แผนพ ฒนาความร, แผนการผล ต และแผนการตลาด 3. ด าเน นการตามแผน ม การต ดตามผลการด าเน นงาน จนบรรล ผลท เ ก ดข น โดยม ผล การด าเน นงานท ส า ค ญ 2 ด านค อการสร างก จกรรมต นแบบ ด านการว จย ช มชน และด านความร ใ หม (นว ตกรรม) 4. เม อ เก ดผลการด าเน นงาน แล ว จ งหว ดน านได มก ระบวนการจ ดเก บ (KA) ทาง Website, เอกสาร และส อ ต าง ๆ จ งหว ดน าน ม ปญ หาการด าเน นงานในด านความร ค วามเข าใจของเจ าหน าท บ างส วนใน เร อ ง KM. ย งไม ดพ อ ม ปญ หาการใช เคร อ งม อหร อกระบวนการส งเสร มการเกษตรบางอย าง เช นกระบวนการ โรงเร ยนเกษตรกร และป ญหาท ส า ค ญค อผ บ ร หารไม ให ความส าค ญ และการไม ใส ใจท จ ะเร ยนร จ งไม สน บสน นการด าเน นงานเท าท ค วร

12 12 กล มท 3 จ งหว ดตาก, ส โขท ย, อ ตรด ตถ, พ ษณ โลก และเพชรบ รณ กล ม ท 3 ได ยกต วอย างการด าเน นการเร อ ง การผล ตมะม วงส งออกท จ งหว ดพ ษณ โลก โดยม รายละเอ ยดการด าเน นการ โดยจ งหว ดพ ษณ โลก ม วธ ก ารก าหนดประเด นการพ ฒนา หร อ KV ร วมก นโดย ใช พช เป นต วต ง เพ อ การบ รณาการ และได เล อกมะม วงเพ อ การส งออก เป นพ ชเป าหมายเพ อ การพ ฒนา กระบวนการส งเสร มการเกษตรแบบบ รณาการ จ งเก ดโครงการส งเสร มการผล ตมะม วงเพ อ การส งออก ม รายละเอ ยดการด าเน นงาน ด งน 1. เป าหมาย/ว ตถ ประสงค เพ อ พ ฒนาเคร อข ายกล ม ผล ตมะม วงส งออก จ านวน 7 กล ม (2551) เป นแหล งเร ยนร ท ส า ค ญท ง ด านการผล ต และกระบวนการส งเสร มฯ. 2. ข นตอน - ว ธก ารด าเน นงาน ได ดา เน นการพ ฒนากล มผ ป ล กมะม วงเพ อ การส งออก เด ม 3 กล ม ให เป นศ นย เร ยนร ฯ.ด านเทคโนโลย การผล ต และด านการจ ดการ - พ ฒนากล ม เคร อข ายข น อ กจ านวน 4 กล ม โดยส งเสร มให เป นเป น ว สาหก จช มชน สม ครเข าร วมโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน ม การถ ายทอด ความร GAP. 3 คร ง ม การประเม นแปลง และการตรวจร บรองมาตรฐาน พร อมท ง ม กระบวนการประช ม กล ม เคร อข ายเพ อ การวางแผนผล ต และการตลาดร วมก น 3. ผลท เ ก ดข น ภายหล งจากการด าเน นการเก ดม กล ม เคร อข ายว สาหก จช มชนมะม วง ส งออกจ านวน 7 กล ม สมาช ก 400 ราย ม ศน ย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง 7 ศ นย และการผล ตมะม วงเพ อ การ ส งออกม ตลาดรองร บท ง ใน ต างประเทศ 4. องค ความร ท เ ก ดข น เก ดองค ความร ท ส ามารถใช เป นแนวทางการด าเน นงาน ส งเสร มการเกษตร ได แก เร อ งการบร หารจ ดการกล ม ท ม ป ระส ทธ ภาพ, เทคโนโลย การผล ตตามระบบ GAP, และเร อ งการเช อ มโยงการตลาดในแบบ Contrac farming นอกจากน ย ง เก ดองค ความร ท ส า ค ญอ กประเด นหน ง ค อ เม อ เก ดม เคร อข ายผ ผ ล ตท ม ข นาดใหญ ขน ไม ได เก ดการแย งตลาดก น แต กล บเก ดการด งด ดผ ซ อ มากกว า เน อ งจากปร มาณการผล ตและความสม า เสมอของผลผล ต เป นต วแปรส าค ญในการด งให ผซ อ เข ามาร บซ อ ผลผล ต 5. ข อค ดของจ งหว ดพ ษณ โลก ย งคงเป นประเด นเด ยวก บ 2 จ งหว ดแรกค อ เร อ งท ผ บ ร หารไม ให ความส าค ญ ในการด าเน นงานจ ดการความร

13 13 กล มท 4 จ งหว ดก าแพงเพชร, พ จต ร, นครสวรรค และอ ทย ธาน จ งหว ดก าแพงเพชร เป นต วแทนของกล ม ในการน าเสนอผลการด าเน นงาน โดยสร ป ค อจ งหว ดก าแพงเพชร ได กา หนดเป าหมายในการจ ดการความร ( KV ) ค อการใช กระบวนการจ ดการความร ใ น การพ ฒนาคน, งาน และองค กร โดยม การจ ดท าแผนซ ง ม ขบวนการด าเน นการด งน 1. พ ฒนาเจ าหน าท, บ คลากรท กระด บของจ งหว ดให มค วามเข าใจร วมก น 2. ม การก าหนดแผนการจ ดการความร (KM) ร วมก นซ ง ม การก าหนด KV เป น 2 ระด บค อ ม KV หล ก และ KV ย อย 3. จ ดท าแผนปฏ บต ก าร KM ซ ง ม รายละเอ ยดเก ย วก บ - การบ งช ค วามร - การสร างและแสวงหาความร - การจ ดการความร ให เป นระบบ - การกล น กรองความร - การเข าถ งความร - การถ ายทอดและแลกเปล ย นความร - การเร ยนร 4. ปฏ บต ง านตามแผน ท ง ระด บอ าเภอ และจ งหว ด 5. รวบรวมองค ความร แ ล วน ามาจ ดท าเป นทะเบ ยนคล งความร โดยอย ใ นร ปแบบ เอกสาร และ แผ น CD 6. ด าเน นการการส งเคราะห องค ความร โดยสามารถได ขอ สร ปจากการจ ดเวท แลกเปล ย นเร ยนร 7. ข น แนะน าการใช ประโยชน องค ความร จ ากคล งความร จากการน าเสนอร ปแบบการด าเน นการจ ดการความร ท เ ก ดจากประสบการณ การ ท างานท ผ า นมาของจ งหว ดก าแพงเพชร เก ดประโยชน ในการสร างความเข าใจ และเป นแนวทางการด าเน นงาน แก ผ เข าร วมการส มมนาฯ.อย างย ง

14 14 3. ผลการอภ ปรายกล ม ย อยเพ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร โดยแบ งกล ม ตามกล ม งาน/โครงการท ร บผ ดชอบ เพ อ ร วมก นแลกเปล ย นประสบการณ สร างความเข าใจในเป าหมายและแนวทางการด าเน นงานของ โครงการ ป 2552 และร วมก นก าหนดแนวทางการพ ฒนางาน โดนใช กระบวนการจ ดการความร ซ ง ท ง 4 กล ม ประกอบด วยผ แ ทนจากจ งหว ด ซ ง ร บผ ดชอบงาน / โครงการ ด งน กล มท 1 โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน จากการอภ ปรายในกล ม พบว าป ญหาส าค ญในการด าเน นการโครงการส งเสร มการ ผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน ของจ งหว ดในภาคเหน อ ค อเกษตรกรย งไม ผา นการประเม น เป น จ านวนมาก ซ ง ม สาเหต มาจากหลายประเด น แต ทส า ค ญค อการท เ กษตรกรไม มก ารจดบ นท กการปฏ บต การผล ต พ ช หร อการจดบ นท กย งไม ถก ต องสมบ รณ กล ม จ งได กา หนดประเด นและแนวทางด าเน นการเพ อ พ ฒนางาน เป น 2 ประเด น ด งน KV : 1. เกษตรกรต องม การจดบ นท กท กราย ( เกษตรกรท เ ข าส ร ะบบการจ ดการค ณภาพ GAP ป 52) 2. การพ ฒนาค ม อ GAP ท องถ น เพ อ การหาเทคโนโลย ทเ หมาะสมก บท องถ น แนวทางการด าเน นงาน : 1. จ ดหาสม ดบ นท กให เจ าหน าท และการฝ กท กษะการจดบ นท กแก เกษตรกร โดยการอบรม / ฝ กปฏ บต ให คา แนะน าในพ น ท และเน นให ทป ร กษาเกษตรกรตรวจสอบการจดบ นท กจร ง 2. ใช การถอดองค ความร จ ากแบบบ นท กข อม ลการปฏ บต ข องเกษตรกร หา Best Practice ในพ นท และการน าไปจ ดเก บและเผยแพร และน าไปใช ตามแนวทางการจ ดการความร ต อไป ข อเสนอความต องการ : 1. จ ดอบรม KM ให กบ เจ าหน าท ผ ป ฏ บต (ระด บอ าเภอ) 2. การบ นท กข อม ลลงโปรแกรม (ผ รบ ผ ดชอบ GAP) ป ญหาการด าเน นงาน : 1. ระบบร บรองแปลง GAP 2. การจดบ นท ก 3. ฤด ปล กไม ตรงก บการตรวจร บรอง (ก อน/หล ง) 4. การบ นท กข อม ล GAP online ล าช า 5. ม การเปล ย นแปลง แบบ GAP 01 ข าว 6. ส วนกลางก าหนดเป าหมายชน ดพ ชไม ตรงความต องการ 7. เอกสารสน บสน นล าช า กวก. 8. ระบบการส งเอกสารให สวพ. 9. GAP บางพ ชไม เป นท ต อ งการของเกษตรกร 10. ขาดค ม อ GAP รายพ ช

15 15 กล มท 2 โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน จากการอภ ปรายกล ม พบว าประเด นป ญหาการด าเน นงานของโครงการส งเสร ม ว สาหก จช มชน ค อเร อ งการพ ฒนาแหล งเร ยนร และการจ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จช มชน ด งน น จ งร วมก น ก าหนดแนวทางการใช การจ ดการความร เ พ อ พ ฒนางาน ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. แหล งเร ยนร 1 แหล ง จ งหว ดละ 1 ว สาหก จช มชน 2. การจ ดท าแผน 5 เวท อ าเภอละ 2 ว สาหก จช มชน แนวทางการด าเน นงาน : 1. เตร ยมท มจ งหว ด/อ าเภอ 2. สร างความเข าใจ แก ผร บ ผ ดชอบ โดยใช เวท MM และ DW ม การฝ กปฏ บต จ ร ง 3. ก าหนดแผนปฏ บต ง านร วมก น ม การแบ งหน าท ก น 4. ค ดเล อกพ น ท เ ป าหมายท เ หมาะสม ตามเง อ นไขโครงการ 5. การท างานในพ น ท ม ก ารประสานงานและเตร ยมว สด อป กรณ 6. ใช เคร อ งม อในการจ ดเวท ท เ หมาะสม เช น SWOT., AIC., PAR., ใช บ ตรค า, Mind Map 7. ม การจ ดกระบวนการให มค วามต อเน อ ง เช น ม การมอบหมายงานเป นการบ านเช อ มโยงต อไป องค ความร ท ต อ งการ : ว ทยากรกระบวนการ ผลผล ตท ต อ งการ : 1. แผนพ ฒนาว สาหก จช มชน เป นร ปเล ม 2. สร ปผลรายงานเป นร ปเล ม 3. เช อ มโยงเคร อข ายโครงการอ น ๆ 4. ได แหล งเร ยนร ว ส าหก จช มชน ผลล พธ ทค าด : 1. สมาช กว สาหก จช มชนน าความร ไ ปปฏ บต 2. ได รบ การสน บสน นจากภาค /อบต. 3. เจ าหน าท ไ ด ทก ษะเก ย วก บการเป นว ทยากรกระบวนการ 4. เช อ มโยงได 3 โครงการ (Food safety, ว สาหกก จช มชน, ศ นย เร ยนร ฯ.)

16 16 กล มท 3 โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง ประเด นท เ ป นเป าหมายในการพ ฒนาการด าเน นงานของโครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตร พอเพ ยง ค อการด าเน นการให เป นไปตามเป าหมายของโครงการ ท ง ด านการค ดเล อกบ คคลเป าหมาย และด าน การบร หารจ ดการงบประมาณ ซ ง ม กจะม ขอ ข ดข องในการจ ดการร วมก บก จกรรมแปลงเร ยนร เ ศรษฐก จพอเพ ยง ซ ง กษ. มอบหมายให เจ าหน าท ด า เน นการไปพร อมก นด วย ซ ง กล ม ได กา หนดเป าหมาย และแนวทางก ร พ ฒนาการด าเน นงานไว ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. ด าเน นการตามเป าหมาย และแนวทางการด าเน นงานท ก รมส งเสร มการเกษตรก าหนด 2. บ รณาการก จกรรม/งบประมาณท ไ ด รบ การสน บสน นจาก อปท. และหน วยงานอ น ๆ แนวทางการด าเน นงาน : 1. ประสานความร วมม อก บหน วยงานภาค ทเ ก ย วข อง เช น กษ., มท., กศน. 2. ใช ศน ย ของ กษ. เป นหล ก และแยกส วนการใช งบประมาณตามความเหมาะสม 3. ด าเน นการตามความต องการของช มชน 4. ด าเน นการโดยใช การจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อในการจ ดการเร ยนร 5. เน นการบ รณการงานภายในหน วยงาน 6. ม ประสานงานก บหน วยงานภาค ทเ ก ย วข องก บเร อ งการตลาด ข อเสนอแนะเพ อ การพ ฒนาโครงการ : ควรม การพ จารณาปร บเปล ย นเง อ นไขท เ ป นอ ปสรรคต อการด าเน นงาน เพ อ ให การปฏ บต ใ น ระด บพ น ท ส ามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพย ง ข น กล มท 4 งานจ ดการความร KM จากการอภ ปรายกล ม ของเจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงานจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด พบว า ป ญหาหล กในการด าเน นงาน ค อเร อ งความเข าใจของเจ าหน าท ไ ม วา ระด บใด ย งขาดความเข าใจท ง ด านหล กการ และว ธด า เน นการจ ดการความร จ งท าให การด าเน นงานท ผ า นมาย งไม มค วามก าวหน ามากน ก และท าให ยง เก ด ประโยชน ตอ การพ ฒนาบ คลากร, การพ ฒนางาน และการพ ฒนาองค กรไม ดเ ท าท ค วร และได รว มก นก าหนด แนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. สร างความเข าใจในการด าเน นงานจ ดการความร แ ก ผเ ก ย วข องท กระด บ 2. ม การใช การจ ดการความร ใ นการด าเน นงานตามโครงการส งเสร มการเกษตรท ส า ค ญ

17 17 แนวทางการด าเน นงาน : 1. สร างท มงานระด บต างๆ โดยการแต งต ง คณะท างานระด บจ งหว ด,อ าเภอ และระด บ เกษตรกร เพ อ การเร ยนร, การสร าง Best practice และสร างองค ความร ใ หม 2. ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ข องจ งหว ด ให สอดคล องก บงาน / โครงการ และ จ ดท าแผนตามแบบท ก รมฯ.ก าหนด ม ประเด นการจ ดการความร ท ช ด เจน ย ด KPI กรมส งเสร มการเกษตร / จ งหว ด เป นหล ก 3. ด าเน นงานพร อมก นท ง 3 โครงการหล ก โดยก าหนดเป าหมายท ง 3 โครงการให ชด เจน และด าเน นการในพ น ท เ ด ยวก น โดยม การบ รณาการร วมก น ม ทศ ทางการท างานร วมก น 4. ด าเน นการาตามแผนปฏ บต โดยการสร างบรรยากาศท เ หมาะสม ม การถอดองค ความร ใ นแต ละเร อ ง / ประเด น เน นการด าเน นงาน 3 โครงการหล ก ค อ Food safety, ว สาหก จช มชน และเคร อข าย ผ าน ช องทางของศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง 5. เน นการด าเน นการให เก ดผลท ส า ค ญ 3 ด าน ค อ เก ดการบ รณาการ, ตรงตามเป าหมายของ งาน, ได Best practice 6. ม การต ดตามการด าเน นงาน เก บรวบรวมหล กฐาน ประเม น และสร ปรายงานผล จ ดเก บ เป นคล งความร เผยแพร ประชาส มพ นธ ข อเสนอแนะเพ อ การพ ฒนาโครงการ : 1. ควรม รางว ลยกย อง แก ผท ม ผ ลงานการจ ดการความร ด เ ด นท ง ในระด บเขต และกรมฯ. 2. ม การจ ดตลาดน ด KM ใน 17 จ งหว ดภาคเหน อ 3. น าผลงานจากการด าเน นงานมาเป นส วนประกอบในการพ จารณาความด ความชอบ และ เล อ นต าแหน งให สง ข น 4. ให มก ารสน บสน นงบประมาณส าหร บการด าเน นงานด าน KM โดยเฉพาะ

18 18 4. ผลการจ ดท าแผนการด าเน นงานตามเป าหมายการส งเสร มการเกษตร ป 2552 โดยการมอบหมายให เจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงาน / โครงการ ของส าน กงานเกษตรจ งหว ด ได ร วมก นน าแนวทางการพ ฒนางาน / โครงการท ไ ด รว มก นพ จารณาเป นแนวทางร วมระด บเขตไว นน มาว เคราะห ร วมก นเพ อ ก าหนดแผนการด าเน นการจ ดการความร เ พ อ การพ ฒนาการด าเน นงาน ตามโครงการส งเสร ม การเกษตร ของแต ละจ งหว ด โดยการพ จาณาตามศ กยภาพ และความเหมาะสมของจ งหว ด แล วสามารถจ ดท า เป นแผนการด าเน นงาน รายจ งหว ดได ด งน 4.1 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด ป 2552 จ งหว ดเช ยงใหม 1. เหต ผลความจ าเป น 2. เป าหมาย 3. ก จกรรม 4. ระยะเวลา จ งหว ดเช ยงใหม มพ น ท ผ ล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษ เกษตรกรม การเร ยนร ม ศ ก ยภาพใน การผล ต โดยม พน ท ค รอบคล มกระจายต วในท กอ าเภอของจ งหว ดเช ยงใหม ประกอบ ก บม ชอ งทางการตลาด เน อ งจากเป นเม องใหญ ม แหล งท องเท ย ว สามารถสร างรายได แก เกษตรกร ซ ง การผล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษต องค าน งถ งค ณภาพผล ต ท ต อ งการ ความเช อ ม น ในต วส นค า ท ต อ งบร โภคแล วม ความปลอดภ ยก บส ขภาพ และผล ตค อ เกษตรกรต องม ความปลอดภ ย เกษตรกรผ ผ ล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษ หร อม การรวมกล ม ผ ผ ล ตว สาหก จช มชน, เกษตรกรผ ผ ล ตผ กปลอดภ ยและจ ดท าศ นย เร ยนร โดยอ าเภอท าการค ดเล อก กล น กรอง อ าเภอละ 1 เป าหมาย 1. ต ง คณะท างาน (ท มงาน) กระบวนการ KM จ งหว ด,อ าเภอ 2. ท าความเข าใจท มงานท ง ระด บจ งหว ด,อ าเภอ 3. ท มงาน KM จ งหว ด,อ าเภอ เร ยนร ฝ ก ท ากระบวนการ KM 4. จ ดท าแผนการปฏ บต ง านระด บจ งหว ด,อ าเภอ ตามกระบวนการ KM 5. ด าเน นการตามแผน 6. สร ปบทเร ยนองค ความร จ ดท าร ปเล ม ข น ตอนกระบวนการ และองค ความร นว ตกรรมใหม การผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย 7. เผยแพร ความร - เร ม เด อน พฤษภาคม ก นยายน ผ ร บ ผ ดชอบงาน ผ ร บ ผ ดชอบงาน KM และคณะท างาน KM จ งหว ด/อ าเภอ

19 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ดป 2552 จ งหว ดเช ยงราย เหต ผลความจ าเป น 1. โครงการผล ตพ ชและ อาหารปลอดภ ย 2. โครงการศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย/ ว ตถ ประสงค 2,734 ราย 18 ศ นย ก จกรรม ระยะเวลา 1. ให เกษตรกรม การจดบ นท ก ต.ค. 51- ก.ย พ ฒนาค ม อ การปฏ บต ท าง การเกษตร ท ด (GAP) เป นรายพ ช 1. ให มแ ปลงเร ยนร เ พ อ ให ต.ค. 51- ก.ย. 52 เกษตรกรสามารถเร ยนร วมก นไม น อยกว า 3 คร ง ต อป 2. ถอดความร ใ ห ได Best Practice น าไปเผยแพร ไม นอ ยกว า 18 เร อ ง

20 20 งานส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน ป 2552 จ งหว ดเช ยงราย โครงการ/แผนงาน/ประเด น 1. ส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 1.1 สน บสน นการประกอบการ ว สาหก จช มชนและพ ฒนาไปส แหล งเร ยนร - สน บสน นกระบวนการเร ยนร และการประกอบการว สาหก จช มชน เป าหมาย 1 แห ง/จ งหว ด/32 คน ว สาหก จช มชนบ านป าก ก หม 15 ต าบลบ านด อ าเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย ว ตถ ประสงค ว ธ การ/ก จกรรม 1. เพ อ ส งเสร มให เก ดแหล งเร ยนร / ต นแบบ การพ ฒนาก จการว สาหก จ ช มชน เพ อ แลกเปล ย นเร ยนร ร ะหว าง สมาช กช มชน กล ม ต าง ๆ ในจ งหว ด/ อ าเภอ - พ ฒนาก จการว สาหก จช มชนตาม ศ กยภาพและแผนการพ ฒนา ว สาหก จช มชน อย างบ รณาการ - เพ อ พ ฒนาว สาหก จช มชนท ม การบร หารจ ดการท ด - ประช ม/ก าหนดแผน/ก าหนด กล ม เป าหมาย - ด าเน นการจ ดเวท เร ยนร ณ ว สาหก จ ช มชน 1 แหล ง (ต นแบบ) 5 เวท ได แก 1. ศ กษาบร บทภายใน ภายนอก ว สาหก จช มชน 2. ประเม น/ว เคราะห /ข อม ลว สาหก จ ช มชน 3. ศ กษาด งาน 4. จ ดท าแนวทาง/ว เคราะห ศก ยภาพ กล ม 5. จ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จช มชน/ จ ดองค ความร - ท าการรวบรวมงานว จย ช มชน/ร ปเล ม - ส อ ว ดท ศ น /แผนพ บ ฯลฯ - รวบรวมรายงาน

21 21 โครงการ/แผนงาน/ประเด น เป าหมาย 2. ส งเสร มการจ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จ ว สาหก จช มชน 36 กล ม / แห ง ช มชน 18 อ าเภอ (อ าเภอละ 2 แห ง) 10 ราย/แห ง ว ตถ ประสงค ว ธ การ/ก จกรรม - เพ อ ส งเสร มกระบวนการเร ยนร แ ก สมาช กว สาหก จช มชนในการการจ ดท า แผนพ ฒนาว สาหก จช มชน - กระต น ให วส าหก จช มชน ด าเน นการ พ ฒนาตามแผนว สาหก จช มชน และ ประสานหน วยงานภาค ทเ ก ย วข อง สน บสน นตาม ฯ 1. ประช มท มงาน / เจ าหน าท 2. อ าเภอค ดเล อกว สาหก จช มชน 3. สร างท มงานเจ าหน าท ท เ ก ย วข องของ อ าเภอ 4. วางแผน / ก าหนดว ธก าร 5. ด าเน นการจ ดเวท วส าหก จช มชนและ ศ กษาด งาน จ านวน 5 เวท 6. รวบรวมงานท าว จย / ร ปเล ม 7. ประชาส มพ นธ / เผยแพร 8. รายงานผล

22 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด ป 2552 จ งหว ดพะเยา เหต ผล / ประเด น เป าหมาย โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตร ปลอดภ ยและได มาตรฐาน - การจดบ นท กข อม ลการปฏ บต - เกษตรกรผ ข อร บรองมาตรฐาน GAP ป ประจ าแปลง เป นข อก าหนดท เ กษตรกรผ 2552 จ านวน 2,167 ราย ม การจดบ นท ก ขอร บรองแหล งผล ตพ ช ต องปฏ บต เ พ อ ข อม ลการปฏ บต ป ระจ าแปลง ใช เป นหล กฐานในการร บการตรวจ ประเม นแปลงเบ อ งต น และตรวจร บรอง แหล งผล ตพ ชตามระบบการจ ดการ ค ณภาพ GAP ซ ง ท ผ า นมาย งพบว า เกษตรกรบายรายย งไม มก ารจดบ นท ก หร อจดบ นท กไม สมบ รณ รวมท ง กรม ว ชาการเกษตรไม ได จด ท าและจ ดท าต อน แบบบ นท กพ ชบางชน ดให สา น กงาน เกษตรจ งหว ด ก จกรรม / ว ธด า เน นการ ระยะเวลา / ผ ร บ ผ ดชอบ 1) ประช มหาร อสร างความเข าใจ และ เมษายน ม ถน ายน 2552 / ผ ร บ ผ ดชอบ ก าหนดร ปแบบการจดบ นท ก ร วมก บ โครงการฯ ระด บจ งหว ดและอ าเภอ เจ าหน าท แ ละผ เ ก ย วข องท กฝ าย ได แก เจ าหน าท ท ป ร กษาเกษตรกร และ อาสาสม ครเกษตร GAP 2) จ ดหาหร อจ ดท าสม ดบ นท กข อม ลการ ปฏ บต ป ระจ าแปลง 3) อบรม / ฝ กปฏ บต แก เกษตรกรในการ จดบ นท ก 4) ต ดตาม / ให คา ปร กษาแก เกษตรกรใน การจดบ นท ก โดยเกษตรกรท ผ า นการ ประเม นแปลงเบ อ งต นต องม การจด บ นท ก

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information