สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท 24 25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม"

Transcription

1 สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม หล กการและเหต ผล ด วยกรมส งเสร มการเกษตร ได กา หนดให หน วยงานในส งก ด ร บผ ดด าเน นงานส งเสร ม การเกษตรตามบทบาท และภารก จของหน วยงาน ภายใต ระบบส งเสร มการเกษตร และได กา หนดท ศทางการ บร หารจ ดการโครงการส งเสร มการเกษตร ให มก ารบ รณาการก นในระด บปฏ บต ก าร เพ อ ให การด าเน นงานม ความเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ โดยการใช แนวค ดการจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อในการพ ฒนาบ คลากร ผ ป ฏ บต ง าน และเพ อ พ ฒนาประส ทธ ภาพการด าเน นงานส งเสร มการเกษตร การส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร งท 1/2552 เป นการด าเน นการสน บสน นการปฏ บต ง าน ส งเสร มการเกษตร ตามระบบส งเสร มการเกษตร การสน บสน นการด าเน นงานตามภารก จหล กหร อย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตร โดยกรมส งเสร มการเกษตร ก าหนดให ใช แนวการจ ดการความร (KM) เป นเคร อ งม อ ในการพ ฒนาท ง ด านบ คลากร และพ ฒนาประส ทธ ภาพการด าเน นงานส งเสร มการเกษตร ซ ง การส มมนาฯ คร ง น เป นคร งท 1 ประจ าป 2552 ม เป าหมายหล กเพ อ ก าหนดแนวทางการปฏ บต เ พ อ พ ฒนางานส งเสร มการเกษตร ว ตถ ประสงค 1. เพ อ การแลกเปล ย นเร ยนร เร อ งการใช การจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร 2. เพ อ พ จารณาแนวทางการปฏ บต ง านสน บสน นย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตร และจ งหว ด 3. เพ อ การกล น กรองความเหมาะสมของเทคโนโลย ทส ง เสร ม เน อ หาการส มมนา ประกอบด วย 1. การทบทวนความร ค วามเข าใจเร อ งการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร และการจ ดการ ความร 2. การแลกเปล ย นความร แ ละเผยแพร ผลการด าเน นงานจ ดการความร ป การก าหนดแนวทางการปฏ บต ง าน เพ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร ประจ าป การจ ดท าแผนการจ ดการความร เ พ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตรระด บจ งหว ด ผ เ ข าร วมการส มมนา ประกอบด วยเจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงาน / โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน, โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน, โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง และ เจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงานจ ดการความร ท ง ระด บจ งหว ด, เขต และส วนกลาง รวม 85 คน

2 2 ก าหนดการส มมนาเช งปฏ บ ต การ ระด บเขต คร งท 1 / 2552 ว นท เมษายน พ.ศ.2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม ว นท 24 เมษายน 2552 เวลา น น น น น น น น น. ว นท 25 เมษายน 2552 เวลา น น น น น น น น. ลงทะเบ ยนเข าร วมการส มมนา เป ดการส มมนา - ช แ จงว ตถ ประสงค แนวทางการส มมนา พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การเช อ มโยงการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร เพ อ การพ ฒนาโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย, ส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน, และศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง พ กร บประทานอาหารกลางว น น าเสนอผลการประเม นการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 น าเสนอผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 ของจ งหว ดในภาคเหน อ พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง น าเสนอผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 ( ต อ ) การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ การว เคราะห ปญ หา / แนวทางพ ฒนา และ ก าหนดประเด นการจ ดการความร ร ว มก น ระด บเขต รายงาน / โครงการ - โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน - โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน - โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง - การจ ดการความร ( KM ) พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การอภ ปรายกล ม ย อย ( ต อ ) ร บประทานอาหารกลางว น การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ น าประเด นมาบ รณาการ เป นแผนการจ ดการ ความร ป 2552 ของจ งหว ด พ กร บเคร อ งด ม และอาหารว าง การอภ ปรายกล ม ย อย เพ อ ท าแผนการจ ดการความร ( ต อ ) สร ปผลและป ดการส มมนา **************************

3 3 รายช อ ผ เ ข าร วมการส มมนาเช งปฏ บต ก าร ระด บเขต คร ง ท 1 / 2552 ระหว างว นท เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม ร ตนโกส นทร อ.เม อง จ.เช ยงใหม 1. นายพ สฐ ศ กด ท ศศ ร 2. นายชย ธ หงศ หร ญ 3. นายส ภาพ เหล องอ อน 4. นางร ชน พ มพ อบ ล 5. นางภณ ดา ช ยป ญญา 6. นายทรงเสด จ ศ รช ย 7. นายข นร ตน ส นส ทธ พล 8. นายบ ญนาค ศร เปาระยะ พ เศษ 9. นายอน พน ธ ม ลต ย 10. นายสมศ ลป ลาวพ นธ 11. นายจาต รนต ส วรรณพ นท น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 12. นายนฤดม ส รย ต น น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 13. นายสมเพชร ข ตย ะ 14. นายธนากร โปธ กา ช ย น กว ชาการส งเสร มการเกษตร ปฏ บต ก าร 15. นายมนตร ทองงาม 16. นางส ภาพร จอมเม อง 17. นายเฉล ม มาละแซม 18. นางสาวประหย ด มะโนพะเส า 19. นายณ ฎพล ต างใจ 20. นายธว ชช ย ศ รว รรณ 21. นายมน สพร เดชะวงศ 22. นางสาวบ ปผา ส นพะเยาว 23. นายสมควร ชายะก ล 24. นายมน ส ส รย ะ 25. นายส ารวย ป ทม ธรรม 26. นายศ ภม ตร อ นต ะ 27. นายประด ษฐ ธนะขว าง 28. นายบ ญม นร นทร จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ งหว ดพะเยา จ งหว ดพะเยา จ งหว ดพะเยา จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดแม ฮอ งสอน จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าพ น จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดล าปาง จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดแพร จ งหว ดน าน จ งหว ดน าน

4 4 29. นางสาวจ ตตาน นท ก จวรสว สด 30. นายนภดล ส วรรณประชา 31. นายบ ญเล อ น วงศ หาญ พ เศษ 32. นายอเนก แกระวงค 33. นายสมน ก ม ธวร ตน 34. นายสมาน เทพาร กษ 35. นางสาวกมลร ตน นาคค า 36. นายสาย ณห ป กวงศ 37. นายเสนาะ ทน นช ย 38. นายณรงค ศก ด ข ตท ะเสมา 39. นายเนตร สมบ ต 40. ว าท ร.ต.ช ยศร ไชยมณ 41. นายไตรรงค ชาญพ ชต 42. นายจ าร ณ ระว คา 43. นายอด ลย ศก ด ไชยราช 44. นายส ทธ วท ย ศร สว รรณ 45. นายจเรว ชร ปลาลาศ 46. นายประเสร ฐ ผาม ง 47. นายด ารงช ย ม ชา ง 48. นายฤทธ เพ งจ นทร 49. นางปฐมาภรณ ร นม กดา 50. นายช ตนนท ห วานนท 51. นายเกร ยงช ย อ นทรท ต 52. นายย นยง ม สข 53. นางพรท พา ด านอร ณ 54. นางศ นาถ จ นเฟย พ เศษ 55. นายท นกร ดร ณนารถ 56. นายส ทศ น ช ยส วรรณ 57. นายอ ดม เล ศว ทยสก ล 58. นายธนภ ทร ภคสก ลวงศ 59. นายเจร ญช ย อ นทร แดน จ งหว ดน าน จ งหว ดน าน จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดตาก จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดส โขท ย จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดอ ตรด ตถ จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ ษณ โลก จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดพ จต ร จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ จ งหว ดนครสวรรค จ งหว ดนครสวรรค

5 5 60. นายส รเชษฐ แฟงน อย จ งหว ดนครสวรรค 61. นางเพ ญจ นทร ศร ราชพนมปาน จ งหว ดนครสวรรค 62. นายธนบรรณ รอดเพชร จ งหว ดอ ทย ธาน 63. นายภาณ พฒ น มณ ลา จ งหว ดอ ทย ธาน 64. นายว ระช ย ถ อทอง จ งหว ดอ ทย ธาน 65. นางประเสร ฐศร ศร เจร ญพ นธ จ งหว ดอ ทย ธาน 66. นายน ยม จ นทนพ นธ พ เศษ สสข นางเขมวรรณ ดวงจ นทร สสข นางส น บ รณพาน ชพ นธ สสข นางสายสมร เข อ นป อ สสข นายพงศ ศก ด ช ยส ทธ สสข นายน กร ท พย อก ษร พ เศษ สสข นายสฤษฎ พงษ พ มพ สว รรณ สสข นางสาวอาร นา พ ชย ว ตต สสข นางสาวโสภา ก ตช ย วรรณ สสข นางอรอนงค ธรรมก ล สสข นายสมหมาย อภ ชย สสข นายอ นทร โพธ ส งหล น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ สสข นายเกษฒ ศร โยท ย น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ สสข นายเสน ห แสงค า น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นางสาวท พาธร มาศจร ญ น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นายนาว น ดวงไทย น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นางสาวศ รล ก ษณ กมล น กว ชาการเกษตร ช านาญการ สสข นายส ขช ย เจร ยงประเสร ฐ น กทร พยากรบ คคล ช านาญการพ เศษ สสข นายณ ฐกมลว สส ว กน น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ สสข นายสมมาตร ชาญช ย น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ สสข นายส ภาพ เมธาอน นต กล น กทร พยากรบ คคล ปฏ บต ก าร สสข นางยลว ไล ประสมส ข ผ อ า นวยการส าน กส งเสร มฯ.เขตท 6 ประธานเป ดการส มมนาฯ. 88. นางส กญ ญา อธ ปอน นต ผ อ า นวยการกองว จย และพ ฒนาระบบส งเสร มฯ. ว ทยากร 89. นางศ รว รรณ หว งด น กทร พยากรบ คคล ช านาญการ ว ทยากร ***********************

6 6 เน อ หาการส มมนา 1. การน าเสนอ และทบทวนความร ส น บสน นการด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร 1.1 การด าเน นงานตามระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร ทบทวนระบบส งเสร มการเกษตร o กรมส งเสร มการเกษตร พ ฒนากระบวนการท างานอย างม ระบบ คร ง แรกในป พ.ศ.2520 ภายใต โครงการปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร โดยม การเพ ม อ ตราก าล งเจ าหน าท ม วส ด อป กรณ /เคร อ งม อ/ยานพาหนะในการท างาน การ ถ ายทอดความร โ ดยการเย ย มเกษตรกร และการพ ฒนาความร เ จ าหน าท โ ดยการ ฝ กอบรมรายป กษ o ในป พ.ศ ได ดา เน นงานโครงการปร บปร งระบบแผนและพ ฒนาเกษตรกร ( คปพ.) โดยด าเน นการว เคราะห พน ท แ ละเกษตรกร เพ อ จ ดท าแนวทางการ พ ฒนาการเกษตรระด บหม บ า น ต าบล อ าเภอ และจ งหว ด ม การส งเสร มให เกษตรกรรวมต วก นเป นกล ม ก จกรรมหร อกล ม ผ ผ ล ตเพ อ เพ ม ประส ทธ ภาพการ ถ ายทอดเทคโนโลย และการพ ฒนาโดยให เกษตรกรม สว นร วมในการต ดส นใจ o กรมส งเสร มการเกษตรได มก ารด าเน นการเช งระบบอ กคร ง ในป พ.ศ.2542 โดย เน นการใช ศน ย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ( ศบกต.) เป นกลไกในการด าเน นงานของท กหน วยงานในกระทรวงเกษตรฯ. ในล กษณะ one stop service o และในป จจ บน กรมส งเสร มการเกษตรได มก ารปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร เพ อ ให สามารถตอบสนองภารก จของกรมได และเพ อ ให สอดคล องก บสถานการณ ด านการกระจายอ านาจในการพ ฒนาส อ งค กรปกครองส วนท องถ น และการ จ ดสรรงบประมาณผ านจ งหว ด และกล ม จ งหว ด โดยม สาระส าค ญของการ ปร บปร งระบบส งเสร มการเกษตร ค อ เพ ม ประส ทธ ภาพการปฏ บต ง านของส าน กงานเกษตรอ าเภอ โดยการ ทบทวนการมอบหมายงาน การปร บปร งข อม ลการเกษตรให สมบ รณ และการร วมก นก าหนดแนวทางพ ฒนาการเกษตรของต าบลและอ าเภอ การจ ดท าแผนงาน/โครงการ ท ส อดคล องก บแนวทางพ ฒนาการเกษตร โดยพ จารณาท ง งบประมาณจากกรมส งเสร มการเกษตร และขอร บการ สน บสน นงบประมาณจากจ งหว ด และท องถ น การจ ดการเร ยนร / ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรแก เกษตรกรตามความ ต องการโดยม กล ม เป าหมาย ม วต ถ ประสงค ม ประเด นการเร ยนร ท ช ด เจน และม การจ ดกระบวนการเร ยนร จ นเก ดการยอมร บและเปล ย นพฤต กรรม

7 7 การให บร การทางการเกษตร ผ านศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การ เกษตรประจ าต าบล ท ง การให บร การจากหน วยงานฯ. และการอบรม เผยแพร ขอ ม ล ข าวสาร ความร การส งเสร มกล ม และเคร อข าย ซ ง เป นกลไกการพ ฒนาไปส ค รอบคร ว ของเกษตรกร สน บสน นให มก ารด าเน นงานท เ ข มแข ง สามารถพ ง พา ตนเองได ม การเช อ มโยงการท างานร วมก ยเป นเคร อข าย ทบทวนการจ ดการความร กรมส งเสร มการเกษตร ได มแ นวทางการน าการจ ดการความร ม าใช เป นเคร อ งม อในการ ด าเน นก จกรรมส งเสร มการเกษตร เพ อ เป าหมายในการพ ฒนาบ คลากร พ ฒนางาน และการ พ ฒนาองค กร โดยม แนวค ดในการใช การจ ดการความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร ด งน o ร ปแบบการจ ดการความร ท เ น นการมองการจ ดการความร ใ น 3 ม ตค อ ม ตท 1. ม งท ต ว องค ความร ซ ง ถ อว าเป นผลล พธ ท ไ ด จากกระบวนการจ ดการ ความร ม ตท 2. กระบวนการท ท า ให ได ร เป นม ตท ส า ค ญ ในการจ ดการความร เพราะ เป นกระบวนการน าความร เ ข าส ค น และด งเอาความร ใ นต วคนออกมาแลกเปล ย น ม ตท 3. ช มชนการเร ยนร เป นการเร ยนร แ บบเป นกล ม เป นเคร อข าย ม ปฏ สม พ นธ กน ม การถ ายทอด น าไปทดลองปฏ บต แล วกล บมาแลกเปล ย นก น เป นวงจรการเร ยนร ท ม ก ารยกระด บอย างต อเน อ ง o โมเดลปลาท ก บการจ ดการความร เป นการเปร ยบเท ยบการจ ดการความร ก บ ส วน ท ง 3 ของปลาท ซ ง ประกอบด วย ส วน ห วปลา ( KV ) หมายถ ง เป าหมาย ว สย ท ศน หร อท ศทางของการจ ดการ ความร ซ ง จะต องม ค ณก จ หร อผ ด า เน นก จกรรม KM โดยม คณ เอ อ และค ณ อ านวย คอยช วยเหล อ ส วน ต วปลา ( KS ) หมายถ ง การแลกเปล ย นเร ยนร ซ ง เป นส วนส าค ญ ท จ ะ เก ดกระบวนการแลกเปล ย นเร ยนร เก ดการยกระด บความร และเก ดนว ตกรรม ส วน หางปลา ( KA ) หมายถ ง ส วนของคล งความร ท ไ ด จากการเก บสะสมมา จากกระบวนการแลกเปล ย นเร ยนร ซ ง อาจเก บได หลากหลายว ธ และม การน าไป เผยแพร แลกเปล ย นหม นเว ยนใช พร อมยกระด บต อไป o ข น ตอนในกระบวนการจ ดการความร สามารถประมวลได เป น 9 ข น ตอน ค อ 1. การส บค นและรวบรวมองค ความร 2. การจ ดหมวดหม ค วามร ใ ห เหมาะสมต อการใช งาน 3. การจ ดเก บความร เ พ อ ให คน หาได งา ย

8 8 4. การส อ สารเพ อ ถ ายทอดความร 5. การจ ดก จกรรมหร อกระบวนการเพ อ ให เก ดการแลกเปล ย นความร 6. การว เคราะห ส งเคราะห เพ อ ยกระด บความร 7. การสร างความร ใ หม 8. การประย กต ใช ความร 9. การเร ยนร จ ากการใช ความร ความเช อ มโยงระหว างระบบส งเสร มการเกษตร ก บการจ ดการความร กรมส งเสร มการเกษตร ม เจตนาท จ ะใช การจ ดการความร เป นเคร อ งม อในการน า องค กรไปส ค วามส าเร จในการพ ฒนาบ คลากรในองค กร พ ฒนางานให บรรล เป าหมายไป พร อมๆ ก น และจะสามารถเปล ย นความร ท ม อ ย ใ นต วบ คลากร ให มาเป นความร ข ององค กร เพ อ สร างว ฒนธรรมใหม อ นจะน าไปส ก ารเป นองค กรแห งการเร ยนร ต อไป ระบบส งเสร มการเกษตร ในป จจ บน ม ง เน นการพ ฒนาแบบม สว นร วมของช มชน และ เกษตรกร ให มบ ทบาทในการสร างการเร ยนร ร ว มก น ม ง หว งให มก ารพ ฒนาไปส ค วาม เข มแข งอย างย ง ย น ด งน น การน าการจ ดการความร ม าใช เป นเคร อ งม อในการด าเน นงาน จ งสามารถ ตอบสนองต อเจตนารมณ ของกรมส งเสร มการเกษตร ได ทง สองส วน ค อ o ในระบบสน บสน นการปฏ บต ง าน โดยการใช กระบวนการจ ดการความร ใ นเวท RW. DW. หร อ DM. อ นเป นระบบพ ฒนาบ คลากร o การใช การจ ดการความร ในการปฏ บต ง านระด บอ าเภอ เช นการประช ม ปร กษาหาร อ ท ก า หนดให มข น ส ปดาห ละ 1 ว น การจ ดท าแนวทางพ ฒนาการ เกษตรระด บอ าเภอ o การใช การจ ดการความร ในการปฏ บต ง านในต าบล เช น ในกระบวนการพ ฒนา ข อม ลต าบล การถ ายทอดเทคโนโลย แก เกษตรกร หร อในการส งเสร มองค กร เกษตรกรและเคร อข าย o การสร างกระบวนการเร ยนร ร ว มก น ระหว างเจ าหน าท และเกษตรกร ในการ ถ ายทอดความร ผ า นศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง หร อในการว จใ นระด บไร นา

9 9 1.2 การด าเน นงานจ ดการความร ข องส งเสร มการเกษตร ผ อ า นวยการกองว จย และพ ฒนาระบบส งเสร มการเกษตร ได นา เสนอเน อ หาการจ ดการ ความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร ป 2552 ซ ง พอสร ปได ดง น เร องท 1 ประเด นการจ ดการความร ป 2552 ร วมก บคณะท างานการบร หารองค ความร และคณะท างาน RBM ก าหนดประเด น KM และ ว ดผลระด บกรมฯ ป 2552 (ตามประเด นย ทธศาสตร ) ประกอบด วย 1) โครงการส งเสร มการผล ตส นค าการเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน 2) โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 3) โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง เร องท 2 แผนการจ ดการความร ป การจ ดการความร ร ะด บกอง/ส าน ก/เขต ตามการบร หารแบบม ง ผลส มฤทธ ง าน (RBM) โดยให หน วยงานย อยก าหนดเป าหมายในการน า KM ไปพ ฒนาหน วยงาน ๆ ละ 2 ประเด น ค อ 1) การบร หารจ ดการหน วยงานย อย (พ ฒนาหน วยงานของตนเอง) ต วอย าง (แผน บ คลากร ม ความร ใ นการพ ฒนาข อม ล สถานการณ การผล ตการตลาดส นค าเกษตร บ คลากรของ กกจ. ม ความร ความเข าใจ สาระส าค ญ พรบ.ข าราชการพลเร อน ป 2551 (กกจ.) 2) พ ฒนาตามบทบาท/พ นธก จของหน วยงาน (เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร การ จ ดการความร ) ต วอย าง (แผน เจ าหน าท ส ามารถน ากระบวนการว จย ไปพ ฒนาว สาหก จช มชนได คณะท างานพ ฒนาระบบราชการม ความร ค วามเข าใจ เร อ งค าร บรองปฏ บต ร าชการมากย ง ข น บ คลากรฝ ายบร หารของหน วยงานย อยท ร บ ผ ดชอบงานการเจ าหน าท ม ความร ค วามเข าใจการ บร หารงานบ คคล ภายใต พรบ.ข าราชการพลเร อน ป 2551 (กกจ.) 2.2 การจ ดการความร ข องส าน กงานเกษตรจ งหว ด ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (PMQA) 3 โครงการ ค อ 1) โครงการส งเสร มการผล ตส นค าการเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน 2) โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 3) โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง เร องท 3 ปร บปร งคล งความร (K-center) ของกรมฯ ให มเ อกภาพ เพ อ เป นคล งความร ห ล ก ในระด บกรมฯ บน DOAE Website โดยก าหนดให มร ะบบการกล น กรอง และน าความร ข น K-center ให ม ประส ทธ ภาพย ง ข น

10 10 เร องท 4 จ ดท าแนวทางการจ ดการความร ใ นงานส งเสร มการเกษตร (ฉบ บผ ป ฏ บต ) เพ อ ให สามารถเป นแนวทางแก เจ าหน าท ม เน อ หาประกอบด ท าไมต องจ จะเร ม ต น KM อย กระบวนการกระบวนการจ ดการความร ท า อย างไร (ก าหนดเป าหมาย แลกเปล ย นเร ยนร จ ดเก บเผยแพร และใช ประโยชน ได อะไรจากการจ กรณ ตว อย างการน า KM ไปพ ฒนางาน

11 11 2. ผลการด าเน นงานจ ดการความร ป 2551 โดยให แบ งเป นกล ม จ งหว ด เป น 4 กล ม ได แก กล มท 1 จ งหว ดเช ยงใหม,ล าพ น,ล าปาง และแม ฮอ งสอน ได นา เสนอผลการจ ดการความร ป 2551 โดยจ งหว ดล าปางเป นต วแทนของกล ม ย ทธศาสตร ม ผลการด าเน นงานด งน ข นตอนท 1 ประช มหาร อเจ าหน าท ท เ ก ย วข องในส าน กงานเกษตรจ งหว ด เพ อ ระดม ความค ดเห น/แลกเปล ย น เพ อ ก าหนดเป นเป าหมาย (KV) ของจ งหว ด ข นตอนท 2 แต งต ง คณะท างานระด บจ งหว ดและอ าเภอ ม การจ ดท าแผนการจ ดการ ความร ท ง ระด บจ งหว ดและอ าเภอ ด าเน นการปฏ บต ต ามแผน และม การแลกเปล ย นเร ยนร ก น ในเวท DW. ในระบบฯ. รวมท ง ส น 4 คร ง สามารถสร ปผลการด าเน นงานและเก ด Best Practice ข น เฉพาะจ ดท ด า เน นการ ข นตอนท 3 ผลการด าเน นงาน และ Best Practice ท เ ก ดข น ย งม การใช ประโยชน เฉพาะจ ด ย งไม ได มก ารเผยแพร ไปส แ หล งอ น ๆ การด าเน นการจ ดการความร ข องจ งหว ดล าปาง ย งพบป ญหาท ส า ค ญค อ ความเข าใจของ ผ บ ร หารโดยเฉพาะอย างย ง ระด บอ าเภอท ย ง ไม ได ให การสน บสน นหร อผล กด นเท าท ค วร การด าเน นการไม ต อเน อ ง และเจ าหน าท ผ ป ฏ บต ง านในระด บพ น ท ม ภ ารก จมาก กล มท 2 จ งหว ดเช ยงราย,พะเยา,แพร และน าน กล ม ได เล อกให จง หว ดน าน เป นผ น า เสนอต วอย างผลการด าเน นงาน โดยจ งหว ด น านได มก ารน า KM มาเป นเคร อ งม อในการปฏ บต ง าน เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของกรมส งเสร ม การเกษตร โดยเฉพาะโครงการส งเสร มการเกษตรท ส า ค ญ ค อโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย และได มาตรฐาน, โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน และโครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง โดยม ขน ตอนการด าเน นการ ด งน 1. แต งต ง คณะท างาน ด าเน นการพ ฒนาท มงาน ระด บจ งหว ด/อ าเภอ/กล ม เคร อข าย 2. จ ดท าแผน ซ ง ประกอบด วย แผนพ ฒนาความร, แผนการผล ต และแผนการตลาด 3. ด าเน นการตามแผน ม การต ดตามผลการด าเน นงาน จนบรรล ผลท เ ก ดข น โดยม ผล การด าเน นงานท ส า ค ญ 2 ด านค อการสร างก จกรรมต นแบบ ด านการว จย ช มชน และด านความร ใ หม (นว ตกรรม) 4. เม อ เก ดผลการด าเน นงาน แล ว จ งหว ดน านได มก ระบวนการจ ดเก บ (KA) ทาง Website, เอกสาร และส อ ต าง ๆ จ งหว ดน าน ม ปญ หาการด าเน นงานในด านความร ค วามเข าใจของเจ าหน าท บ างส วนใน เร อ ง KM. ย งไม ดพ อ ม ปญ หาการใช เคร อ งม อหร อกระบวนการส งเสร มการเกษตรบางอย าง เช นกระบวนการ โรงเร ยนเกษตรกร และป ญหาท ส า ค ญค อผ บ ร หารไม ให ความส าค ญ และการไม ใส ใจท จ ะเร ยนร จ งไม สน บสน นการด าเน นงานเท าท ค วร

12 12 กล มท 3 จ งหว ดตาก, ส โขท ย, อ ตรด ตถ, พ ษณ โลก และเพชรบ รณ กล ม ท 3 ได ยกต วอย างการด าเน นการเร อ ง การผล ตมะม วงส งออกท จ งหว ดพ ษณ โลก โดยม รายละเอ ยดการด าเน นการ โดยจ งหว ดพ ษณ โลก ม วธ ก ารก าหนดประเด นการพ ฒนา หร อ KV ร วมก นโดย ใช พช เป นต วต ง เพ อ การบ รณาการ และได เล อกมะม วงเพ อ การส งออก เป นพ ชเป าหมายเพ อ การพ ฒนา กระบวนการส งเสร มการเกษตรแบบบ รณาการ จ งเก ดโครงการส งเสร มการผล ตมะม วงเพ อ การส งออก ม รายละเอ ยดการด าเน นงาน ด งน 1. เป าหมาย/ว ตถ ประสงค เพ อ พ ฒนาเคร อข ายกล ม ผล ตมะม วงส งออก จ านวน 7 กล ม (2551) เป นแหล งเร ยนร ท ส า ค ญท ง ด านการผล ต และกระบวนการส งเสร มฯ. 2. ข นตอน - ว ธก ารด าเน นงาน ได ดา เน นการพ ฒนากล มผ ป ล กมะม วงเพ อ การส งออก เด ม 3 กล ม ให เป นศ นย เร ยนร ฯ.ด านเทคโนโลย การผล ต และด านการจ ดการ - พ ฒนากล ม เคร อข ายข น อ กจ านวน 4 กล ม โดยส งเสร มให เป นเป น ว สาหก จช มชน สม ครเข าร วมโครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน ม การถ ายทอด ความร GAP. 3 คร ง ม การประเม นแปลง และการตรวจร บรองมาตรฐาน พร อมท ง ม กระบวนการประช ม กล ม เคร อข ายเพ อ การวางแผนผล ต และการตลาดร วมก น 3. ผลท เ ก ดข น ภายหล งจากการด าเน นการเก ดม กล ม เคร อข ายว สาหก จช มชนมะม วง ส งออกจ านวน 7 กล ม สมาช ก 400 ราย ม ศน ย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง 7 ศ นย และการผล ตมะม วงเพ อ การ ส งออกม ตลาดรองร บท ง ใน ต างประเทศ 4. องค ความร ท เ ก ดข น เก ดองค ความร ท ส ามารถใช เป นแนวทางการด าเน นงาน ส งเสร มการเกษตร ได แก เร อ งการบร หารจ ดการกล ม ท ม ป ระส ทธ ภาพ, เทคโนโลย การผล ตตามระบบ GAP, และเร อ งการเช อ มโยงการตลาดในแบบ Contrac farming นอกจากน ย ง เก ดองค ความร ท ส า ค ญอ กประเด นหน ง ค อ เม อ เก ดม เคร อข ายผ ผ ล ตท ม ข นาดใหญ ขน ไม ได เก ดการแย งตลาดก น แต กล บเก ดการด งด ดผ ซ อ มากกว า เน อ งจากปร มาณการผล ตและความสม า เสมอของผลผล ต เป นต วแปรส าค ญในการด งให ผซ อ เข ามาร บซ อ ผลผล ต 5. ข อค ดของจ งหว ดพ ษณ โลก ย งคงเป นประเด นเด ยวก บ 2 จ งหว ดแรกค อ เร อ งท ผ บ ร หารไม ให ความส าค ญ ในการด าเน นงานจ ดการความร

13 13 กล มท 4 จ งหว ดก าแพงเพชร, พ จต ร, นครสวรรค และอ ทย ธาน จ งหว ดก าแพงเพชร เป นต วแทนของกล ม ในการน าเสนอผลการด าเน นงาน โดยสร ป ค อจ งหว ดก าแพงเพชร ได กา หนดเป าหมายในการจ ดการความร ( KV ) ค อการใช กระบวนการจ ดการความร ใ น การพ ฒนาคน, งาน และองค กร โดยม การจ ดท าแผนซ ง ม ขบวนการด าเน นการด งน 1. พ ฒนาเจ าหน าท, บ คลากรท กระด บของจ งหว ดให มค วามเข าใจร วมก น 2. ม การก าหนดแผนการจ ดการความร (KM) ร วมก นซ ง ม การก าหนด KV เป น 2 ระด บค อ ม KV หล ก และ KV ย อย 3. จ ดท าแผนปฏ บต ก าร KM ซ ง ม รายละเอ ยดเก ย วก บ - การบ งช ค วามร - การสร างและแสวงหาความร - การจ ดการความร ให เป นระบบ - การกล น กรองความร - การเข าถ งความร - การถ ายทอดและแลกเปล ย นความร - การเร ยนร 4. ปฏ บต ง านตามแผน ท ง ระด บอ าเภอ และจ งหว ด 5. รวบรวมองค ความร แ ล วน ามาจ ดท าเป นทะเบ ยนคล งความร โดยอย ใ นร ปแบบ เอกสาร และ แผ น CD 6. ด าเน นการการส งเคราะห องค ความร โดยสามารถได ขอ สร ปจากการจ ดเวท แลกเปล ย นเร ยนร 7. ข น แนะน าการใช ประโยชน องค ความร จ ากคล งความร จากการน าเสนอร ปแบบการด าเน นการจ ดการความร ท เ ก ดจากประสบการณ การ ท างานท ผ า นมาของจ งหว ดก าแพงเพชร เก ดประโยชน ในการสร างความเข าใจ และเป นแนวทางการด าเน นงาน แก ผ เข าร วมการส มมนาฯ.อย างย ง

14 14 3. ผลการอภ ปรายกล ม ย อยเพ อ การพ ฒนางานส งเสร มการเกษตร โดยแบ งกล ม ตามกล ม งาน/โครงการท ร บผ ดชอบ เพ อ ร วมก นแลกเปล ย นประสบการณ สร างความเข าใจในเป าหมายและแนวทางการด าเน นงานของ โครงการ ป 2552 และร วมก นก าหนดแนวทางการพ ฒนางาน โดนใช กระบวนการจ ดการความร ซ ง ท ง 4 กล ม ประกอบด วยผ แ ทนจากจ งหว ด ซ ง ร บผ ดชอบงาน / โครงการ ด งน กล มท 1 โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน จากการอภ ปรายในกล ม พบว าป ญหาส าค ญในการด าเน นการโครงการส งเสร มการ ผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ยและได มาตรฐาน ของจ งหว ดในภาคเหน อ ค อเกษตรกรย งไม ผา นการประเม น เป น จ านวนมาก ซ ง ม สาเหต มาจากหลายประเด น แต ทส า ค ญค อการท เ กษตรกรไม มก ารจดบ นท กการปฏ บต การผล ต พ ช หร อการจดบ นท กย งไม ถก ต องสมบ รณ กล ม จ งได กา หนดประเด นและแนวทางด าเน นการเพ อ พ ฒนางาน เป น 2 ประเด น ด งน KV : 1. เกษตรกรต องม การจดบ นท กท กราย ( เกษตรกรท เ ข าส ร ะบบการจ ดการค ณภาพ GAP ป 52) 2. การพ ฒนาค ม อ GAP ท องถ น เพ อ การหาเทคโนโลย ทเ หมาะสมก บท องถ น แนวทางการด าเน นงาน : 1. จ ดหาสม ดบ นท กให เจ าหน าท และการฝ กท กษะการจดบ นท กแก เกษตรกร โดยการอบรม / ฝ กปฏ บต ให คา แนะน าในพ น ท และเน นให ทป ร กษาเกษตรกรตรวจสอบการจดบ นท กจร ง 2. ใช การถอดองค ความร จ ากแบบบ นท กข อม ลการปฏ บต ข องเกษตรกร หา Best Practice ในพ นท และการน าไปจ ดเก บและเผยแพร และน าไปใช ตามแนวทางการจ ดการความร ต อไป ข อเสนอความต องการ : 1. จ ดอบรม KM ให กบ เจ าหน าท ผ ป ฏ บต (ระด บอ าเภอ) 2. การบ นท กข อม ลลงโปรแกรม (ผ รบ ผ ดชอบ GAP) ป ญหาการด าเน นงาน : 1. ระบบร บรองแปลง GAP 2. การจดบ นท ก 3. ฤด ปล กไม ตรงก บการตรวจร บรอง (ก อน/หล ง) 4. การบ นท กข อม ล GAP online ล าช า 5. ม การเปล ย นแปลง แบบ GAP 01 ข าว 6. ส วนกลางก าหนดเป าหมายชน ดพ ชไม ตรงความต องการ 7. เอกสารสน บสน นล าช า กวก. 8. ระบบการส งเอกสารให สวพ. 9. GAP บางพ ชไม เป นท ต อ งการของเกษตรกร 10. ขาดค ม อ GAP รายพ ช

15 15 กล มท 2 โครงการส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน จากการอภ ปรายกล ม พบว าประเด นป ญหาการด าเน นงานของโครงการส งเสร ม ว สาหก จช มชน ค อเร อ งการพ ฒนาแหล งเร ยนร และการจ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จช มชน ด งน น จ งร วมก น ก าหนดแนวทางการใช การจ ดการความร เ พ อ พ ฒนางาน ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. แหล งเร ยนร 1 แหล ง จ งหว ดละ 1 ว สาหก จช มชน 2. การจ ดท าแผน 5 เวท อ าเภอละ 2 ว สาหก จช มชน แนวทางการด าเน นงาน : 1. เตร ยมท มจ งหว ด/อ าเภอ 2. สร างความเข าใจ แก ผร บ ผ ดชอบ โดยใช เวท MM และ DW ม การฝ กปฏ บต จ ร ง 3. ก าหนดแผนปฏ บต ง านร วมก น ม การแบ งหน าท ก น 4. ค ดเล อกพ น ท เ ป าหมายท เ หมาะสม ตามเง อ นไขโครงการ 5. การท างานในพ น ท ม ก ารประสานงานและเตร ยมว สด อป กรณ 6. ใช เคร อ งม อในการจ ดเวท ท เ หมาะสม เช น SWOT., AIC., PAR., ใช บ ตรค า, Mind Map 7. ม การจ ดกระบวนการให มค วามต อเน อ ง เช น ม การมอบหมายงานเป นการบ านเช อ มโยงต อไป องค ความร ท ต อ งการ : ว ทยากรกระบวนการ ผลผล ตท ต อ งการ : 1. แผนพ ฒนาว สาหก จช มชน เป นร ปเล ม 2. สร ปผลรายงานเป นร ปเล ม 3. เช อ มโยงเคร อข ายโครงการอ น ๆ 4. ได แหล งเร ยนร ว ส าหก จช มชน ผลล พธ ทค าด : 1. สมาช กว สาหก จช มชนน าความร ไ ปปฏ บต 2. ได รบ การสน บสน นจากภาค /อบต. 3. เจ าหน าท ไ ด ทก ษะเก ย วก บการเป นว ทยากรกระบวนการ 4. เช อ มโยงได 3 โครงการ (Food safety, ว สาหกก จช มชน, ศ นย เร ยนร ฯ.)

16 16 กล มท 3 โครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง ประเด นท เ ป นเป าหมายในการพ ฒนาการด าเน นงานของโครงการศ นย เร ยนร ก ารเกษตร พอเพ ยง ค อการด าเน นการให เป นไปตามเป าหมายของโครงการ ท ง ด านการค ดเล อกบ คคลเป าหมาย และด าน การบร หารจ ดการงบประมาณ ซ ง ม กจะม ขอ ข ดข องในการจ ดการร วมก บก จกรรมแปลงเร ยนร เ ศรษฐก จพอเพ ยง ซ ง กษ. มอบหมายให เจ าหน าท ด า เน นการไปพร อมก นด วย ซ ง กล ม ได กา หนดเป าหมาย และแนวทางก ร พ ฒนาการด าเน นงานไว ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. ด าเน นการตามเป าหมาย และแนวทางการด าเน นงานท ก รมส งเสร มการเกษตรก าหนด 2. บ รณาการก จกรรม/งบประมาณท ไ ด รบ การสน บสน นจาก อปท. และหน วยงานอ น ๆ แนวทางการด าเน นงาน : 1. ประสานความร วมม อก บหน วยงานภาค ทเ ก ย วข อง เช น กษ., มท., กศน. 2. ใช ศน ย ของ กษ. เป นหล ก และแยกส วนการใช งบประมาณตามความเหมาะสม 3. ด าเน นการตามความต องการของช มชน 4. ด าเน นการโดยใช การจ ดการความร เ ป นเคร อ งม อในการจ ดการเร ยนร 5. เน นการบ รณการงานภายในหน วยงาน 6. ม ประสานงานก บหน วยงานภาค ทเ ก ย วข องก บเร อ งการตลาด ข อเสนอแนะเพ อ การพ ฒนาโครงการ : ควรม การพ จารณาปร บเปล ย นเง อ นไขท เ ป นอ ปสรรคต อการด าเน นงาน เพ อ ให การปฏ บต ใ น ระด บพ น ท ส ามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพย ง ข น กล มท 4 งานจ ดการความร KM จากการอภ ปรายกล ม ของเจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงานจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด พบว า ป ญหาหล กในการด าเน นงาน ค อเร อ งความเข าใจของเจ าหน าท ไ ม วา ระด บใด ย งขาดความเข าใจท ง ด านหล กการ และว ธด า เน นการจ ดการความร จ งท าให การด าเน นงานท ผ า นมาย งไม มค วามก าวหน ามากน ก และท าให ยง เก ด ประโยชน ตอ การพ ฒนาบ คลากร, การพ ฒนางาน และการพ ฒนาองค กรไม ดเ ท าท ค วร และได รว มก นก าหนด แนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ด งน เป าหมายการด าเน นการ (KV) : 1. สร างความเข าใจในการด าเน นงานจ ดการความร แ ก ผเ ก ย วข องท กระด บ 2. ม การใช การจ ดการความร ใ นการด าเน นงานตามโครงการส งเสร มการเกษตรท ส า ค ญ

17 17 แนวทางการด าเน นงาน : 1. สร างท มงานระด บต างๆ โดยการแต งต ง คณะท างานระด บจ งหว ด,อ าเภอ และระด บ เกษตรกร เพ อ การเร ยนร, การสร าง Best practice และสร างองค ความร ใ หม 2. ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ข องจ งหว ด ให สอดคล องก บงาน / โครงการ และ จ ดท าแผนตามแบบท ก รมฯ.ก าหนด ม ประเด นการจ ดการความร ท ช ด เจน ย ด KPI กรมส งเสร มการเกษตร / จ งหว ด เป นหล ก 3. ด าเน นงานพร อมก นท ง 3 โครงการหล ก โดยก าหนดเป าหมายท ง 3 โครงการให ชด เจน และด าเน นการในพ น ท เ ด ยวก น โดยม การบ รณาการร วมก น ม ทศ ทางการท างานร วมก น 4. ด าเน นการาตามแผนปฏ บต โดยการสร างบรรยากาศท เ หมาะสม ม การถอดองค ความร ใ นแต ละเร อ ง / ประเด น เน นการด าเน นงาน 3 โครงการหล ก ค อ Food safety, ว สาหก จช มชน และเคร อข าย ผ าน ช องทางของศ นย เร ยนร ก ารเกษตรพอเพ ยง 5. เน นการด าเน นการให เก ดผลท ส า ค ญ 3 ด าน ค อ เก ดการบ รณาการ, ตรงตามเป าหมายของ งาน, ได Best practice 6. ม การต ดตามการด าเน นงาน เก บรวบรวมหล กฐาน ประเม น และสร ปรายงานผล จ ดเก บ เป นคล งความร เผยแพร ประชาส มพ นธ ข อเสนอแนะเพ อ การพ ฒนาโครงการ : 1. ควรม รางว ลยกย อง แก ผท ม ผ ลงานการจ ดการความร ด เ ด นท ง ในระด บเขต และกรมฯ. 2. ม การจ ดตลาดน ด KM ใน 17 จ งหว ดภาคเหน อ 3. น าผลงานจากการด าเน นงานมาเป นส วนประกอบในการพ จารณาความด ความชอบ และ เล อ นต าแหน งให สง ข น 4. ให มก ารสน บสน นงบประมาณส าหร บการด าเน นงานด าน KM โดยเฉพาะ

18 18 4. ผลการจ ดท าแผนการด าเน นงานตามเป าหมายการส งเสร มการเกษตร ป 2552 โดยการมอบหมายให เจ าหน าท ผ ร บ ผ ดชอบงาน / โครงการ ของส าน กงานเกษตรจ งหว ด ได ร วมก นน าแนวทางการพ ฒนางาน / โครงการท ไ ด รว มก นพ จารณาเป นแนวทางร วมระด บเขตไว นน มาว เคราะห ร วมก นเพ อ ก าหนดแผนการด าเน นการจ ดการความร เ พ อ การพ ฒนาการด าเน นงาน ตามโครงการส งเสร ม การเกษตร ของแต ละจ งหว ด โดยการพ จาณาตามศ กยภาพ และความเหมาะสมของจ งหว ด แล วสามารถจ ดท า เป นแผนการด าเน นงาน รายจ งหว ดได ด งน 4.1 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด ป 2552 จ งหว ดเช ยงใหม 1. เหต ผลความจ าเป น 2. เป าหมาย 3. ก จกรรม 4. ระยะเวลา จ งหว ดเช ยงใหม มพ น ท ผ ล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษ เกษตรกรม การเร ยนร ม ศ ก ยภาพใน การผล ต โดยม พน ท ค รอบคล มกระจายต วในท กอ าเภอของจ งหว ดเช ยงใหม ประกอบ ก บม ชอ งทางการตลาด เน อ งจากเป นเม องใหญ ม แหล งท องเท ย ว สามารถสร างรายได แก เกษตรกร ซ ง การผล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษต องค าน งถ งค ณภาพผล ต ท ต อ งการ ความเช อ ม น ในต วส นค า ท ต อ งบร โภคแล วม ความปลอดภ ยก บส ขภาพ และผล ตค อ เกษตรกรต องม ความปลอดภ ย เกษตรกรผ ผ ล ตผ กปลอดภ ยจากสารพ ษ หร อม การรวมกล ม ผ ผ ล ตว สาหก จช มชน, เกษตรกรผ ผ ล ตผ กปลอดภ ยและจ ดท าศ นย เร ยนร โดยอ าเภอท าการค ดเล อก กล น กรอง อ าเภอละ 1 เป าหมาย 1. ต ง คณะท างาน (ท มงาน) กระบวนการ KM จ งหว ด,อ าเภอ 2. ท าความเข าใจท มงานท ง ระด บจ งหว ด,อ าเภอ 3. ท มงาน KM จ งหว ด,อ าเภอ เร ยนร ฝ ก ท ากระบวนการ KM 4. จ ดท าแผนการปฏ บต ง านระด บจ งหว ด,อ าเภอ ตามกระบวนการ KM 5. ด าเน นการตามแผน 6. สร ปบทเร ยนองค ความร จ ดท าร ปเล ม ข น ตอนกระบวนการ และองค ความร นว ตกรรมใหม การผล ตส นค าเกษตรปลอดภ ย 7. เผยแพร ความร - เร ม เด อน พฤษภาคม ก นยายน ผ ร บ ผ ดชอบงาน ผ ร บ ผ ดชอบงาน KM และคณะท างาน KM จ งหว ด/อ าเภอ

19 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ดป 2552 จ งหว ดเช ยงราย เหต ผลความจ าเป น 1. โครงการผล ตพ ชและ อาหารปลอดภ ย 2. โครงการศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย/ ว ตถ ประสงค 2,734 ราย 18 ศ นย ก จกรรม ระยะเวลา 1. ให เกษตรกรม การจดบ นท ก ต.ค. 51- ก.ย พ ฒนาค ม อ การปฏ บต ท าง การเกษตร ท ด (GAP) เป นรายพ ช 1. ให มแ ปลงเร ยนร เ พ อ ให ต.ค. 51- ก.ย. 52 เกษตรกรสามารถเร ยนร วมก นไม น อยกว า 3 คร ง ต อป 2. ถอดความร ใ ห ได Best Practice น าไปเผยแพร ไม นอ ยกว า 18 เร อ ง

20 20 งานส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน ป 2552 จ งหว ดเช ยงราย โครงการ/แผนงาน/ประเด น 1. ส งเสร มและพ ฒนาว สาหก จช มชน 1.1 สน บสน นการประกอบการ ว สาหก จช มชนและพ ฒนาไปส แหล งเร ยนร - สน บสน นกระบวนการเร ยนร และการประกอบการว สาหก จช มชน เป าหมาย 1 แห ง/จ งหว ด/32 คน ว สาหก จช มชนบ านป าก ก หม 15 ต าบลบ านด อ าเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย ว ตถ ประสงค ว ธ การ/ก จกรรม 1. เพ อ ส งเสร มให เก ดแหล งเร ยนร / ต นแบบ การพ ฒนาก จการว สาหก จ ช มชน เพ อ แลกเปล ย นเร ยนร ร ะหว าง สมาช กช มชน กล ม ต าง ๆ ในจ งหว ด/ อ าเภอ - พ ฒนาก จการว สาหก จช มชนตาม ศ กยภาพและแผนการพ ฒนา ว สาหก จช มชน อย างบ รณาการ - เพ อ พ ฒนาว สาหก จช มชนท ม การบร หารจ ดการท ด - ประช ม/ก าหนดแผน/ก าหนด กล ม เป าหมาย - ด าเน นการจ ดเวท เร ยนร ณ ว สาหก จ ช มชน 1 แหล ง (ต นแบบ) 5 เวท ได แก 1. ศ กษาบร บทภายใน ภายนอก ว สาหก จช มชน 2. ประเม น/ว เคราะห /ข อม ลว สาหก จ ช มชน 3. ศ กษาด งาน 4. จ ดท าแนวทาง/ว เคราะห ศก ยภาพ กล ม 5. จ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จช มชน/ จ ดองค ความร - ท าการรวบรวมงานว จย ช มชน/ร ปเล ม - ส อ ว ดท ศ น /แผนพ บ ฯลฯ - รวบรวมรายงาน

21 21 โครงการ/แผนงาน/ประเด น เป าหมาย 2. ส งเสร มการจ ดท าแผนพ ฒนาว สาหก จ ว สาหก จช มชน 36 กล ม / แห ง ช มชน 18 อ าเภอ (อ าเภอละ 2 แห ง) 10 ราย/แห ง ว ตถ ประสงค ว ธ การ/ก จกรรม - เพ อ ส งเสร มกระบวนการเร ยนร แ ก สมาช กว สาหก จช มชนในการการจ ดท า แผนพ ฒนาว สาหก จช มชน - กระต น ให วส าหก จช มชน ด าเน นการ พ ฒนาตามแผนว สาหก จช มชน และ ประสานหน วยงานภาค ทเ ก ย วข อง สน บสน นตาม ฯ 1. ประช มท มงาน / เจ าหน าท 2. อ าเภอค ดเล อกว สาหก จช มชน 3. สร างท มงานเจ าหน าท ท เ ก ย วข องของ อ าเภอ 4. วางแผน / ก าหนดว ธก าร 5. ด าเน นการจ ดเวท วส าหก จช มชนและ ศ กษาด งาน จ านวน 5 เวท 6. รวบรวมงานท าว จย / ร ปเล ม 7. ประชาส มพ นธ / เผยแพร 8. รายงานผล

22 แผนการจ ดการความร ร ะด บจ งหว ด ป 2552 จ งหว ดพะเยา เหต ผล / ประเด น เป าหมาย โครงการส งเสร มการผล ตส นค าเกษตร ปลอดภ ยและได มาตรฐาน - การจดบ นท กข อม ลการปฏ บต - เกษตรกรผ ข อร บรองมาตรฐาน GAP ป ประจ าแปลง เป นข อก าหนดท เ กษตรกรผ 2552 จ านวน 2,167 ราย ม การจดบ นท ก ขอร บรองแหล งผล ตพ ช ต องปฏ บต เ พ อ ข อม ลการปฏ บต ป ระจ าแปลง ใช เป นหล กฐานในการร บการตรวจ ประเม นแปลงเบ อ งต น และตรวจร บรอง แหล งผล ตพ ชตามระบบการจ ดการ ค ณภาพ GAP ซ ง ท ผ า นมาย งพบว า เกษตรกรบายรายย งไม มก ารจดบ นท ก หร อจดบ นท กไม สมบ รณ รวมท ง กรม ว ชาการเกษตรไม ได จด ท าและจ ดท าต อน แบบบ นท กพ ชบางชน ดให สา น กงาน เกษตรจ งหว ด ก จกรรม / ว ธด า เน นการ ระยะเวลา / ผ ร บ ผ ดชอบ 1) ประช มหาร อสร างความเข าใจ และ เมษายน ม ถน ายน 2552 / ผ ร บ ผ ดชอบ ก าหนดร ปแบบการจดบ นท ก ร วมก บ โครงการฯ ระด บจ งหว ดและอ าเภอ เจ าหน าท แ ละผ เ ก ย วข องท กฝ าย ได แก เจ าหน าท ท ป ร กษาเกษตรกร และ อาสาสม ครเกษตร GAP 2) จ ดหาหร อจ ดท าสม ดบ นท กข อม ลการ ปฏ บต ป ระจ าแปลง 3) อบรม / ฝ กปฏ บต แก เกษตรกรในการ จดบ นท ก 4) ต ดตาม / ให คา ปร กษาแก เกษตรกรใน การจดบ นท ก โดยเกษตรกรท ผ า นการ ประเม นแปลงเบ อ งต นต องม การจด บ นท ก

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 2 ค าน า เอกสารรายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application

More information

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร โดย คณะกรรมการหล กส ตรและคณะท างานผล ตว ชา กรมส งเสร มการเกษตรและ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2 คณะกรรมการผล

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information