รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554"

Transcription

1 รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549

2 ค าน า รายงานสร ปการส มมนาฉบ บน จ ดท าข น เพ อเป นการรายงานสร ปผลการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรท เข าร วม ส มมนาเข าใจนโยบายและท ศทางของมหาว ทยาล ยขอนแก นและคณะว ทยาศาสตร รวมท งระดมความ ค ดเห นในการก าหนดโครงการ/ก จกรรมของแผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ เพ อท ใช เป นกรอบการปฏ บ ต ราชการของคณะว ทยาศาสตร ในระยะ 5 ข างหน า คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 ผลอภ ปรายกล มย อย 5 ด านบร หาร 6 ด านผล ตบ ณฑ ต 14 ด านว จ ยและบร การว ชาการ 25 ด านพ ฒนาน กศ กษา 34 ภาคผนวก 42 เอกสารบรรยายพ เศษ การน าคณะว ทยาศาสตร ไปส การเป นผ น าด านว ทยาศาสตร และ 43 เทคโนโลย ระด บอน ภ ม ภาคล มน าโขงในอ ก 5 ข างหน า โดย ศ.ดร.ละออศร เสนาะเม อง คณบด คณะว ทยาศาสตร เอกสารบรรยายพ เศษ ป จจ ยท น าไปส ความส าเร จของแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต 54 ราชการของคณะว ทยาศาสตร โดย รศ.ร งสรรค เน ยมสน ท รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนา บ คลากร เอกสารน าเสนอผลการประเม นค ณภาพคณะว ทยาศาสตร ประจ าการศ กษา โดย รศ.ว ช ดา ไชยศ วามงคล ประธานกรรมการประก นค ณภาพ ข อเสนอแนะจากการตรวจประเม น IQA SC IQA KKU และEQA สมศ. การศ กษา โครงการส มมนา 75 ก าหนดการส มมนา 78 สร ปประเม นผลการจ ดส มมนา 80 แบบประเม นผลการจ ดส มมนา 83 ส าเนาค าส งคณะว ทยาศาสตร ท 515/2549 เร อง แต งต งคณะกรรมการจ ดส มมนา 84 แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ส าเนาค าส งคณะว ทยาศาสตร ท 526/2549 เร อง ให บ คลากรเข าร วมส มมนาแผนปฏ บ ต 87 ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ รายช อการแบ งกล มย อย 92

4 บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะว ทยาศาสตร ได จ ดส มมนาแผนปฏ บ ต การคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน โดยม บ คลากรคณะว ทยาศาสตร เข าร วมการส มมนาคร งน ได แก 1) ผ บร หารระด บคณะ 2) ผ บร หารระด บ ภ า ค ว ช า 3) กรรมการว ชาการ 4) กรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5) กรรมการประจ าคณะ 6) คณะท างานจ ดส มมนาฯ และ 7) เจ าหน าท บร หารงานท วไปของภาคว ชาต างๆ ซ งการจ ดส มมนาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการของคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ให สอดคล องก บท ศทาง นโยบายของคณะ ว ทยาศาสตร และมหาว ทยาล ยขอนแก น ศาสตราจารย ดร.ละออศร เสนาะเม อง คณบด คณะว ทยาศาสตร ได ให เก ยรต บรรยายพ เศษ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ทราบและเข าใจท ศทาง นโยบายของมหาว ทยาล ยขอนแก นและคณะ ว ทยาศาสตร รวมท งกลย ทธ ในการน าคณะว ทยาศาสตร ไปส ว ส ยท ศน ในอ ก 5 ข างหน า พ.ศ (รายละเอ ยดตามเอกสารอย ในภาคผนวก) ต อจากน นรองศาสตราจารย ร งสรรค เน ยมสน ท รอง อธ การบด ฝ ายพ ฒนาบ คลากร ได ให เก ยรต บรรยายพ เศษเก ยวก บการบร หารกลย ทธ เพ อความส าเร จของ องค กร (รายละเอ ยดตามเอกสารอย ในภาคผนวก) ซ งห วใจของกระบวนการบร หารงานเช งกลย ทธ ประกอบด วย 3 ส วนหล ก ค อ การวางย ทธศาสตร ได แก ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค า เป าหมาย กลย ทธ Strategy Map การน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ได แก แผนปฏ บ ต การ หร อการปร บแต ง ประกอบด วย กระบวนงาน โครงสร าง เทคโนโลย คน งบประมาณ การควบค มเช งย ทธศาสตร ได แก ก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ทบทวนสถานการณ เพ อปร บแต งย ทธศาสตร รวมท งได น าข อเสนอแนะจากการตรวจประเม นค ณภาพของการศ กษา 2548 เข าร วมปร บ แผนของคณะในคร งน ด วย ซ งประกอบด วยโครงการต างๆ จ านวนท งส น 26 โครงการ จากการแบ งผ เข าร วมส มมนาออกเป นกล มย อย 4 กล ม เพ อระดมความค ดเห นในการแปลง แผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต แต ละกล มได อภ ปรายและเสนอโครงการ/ก จกรรมท จะด าเน นการใน แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ด งน กล มท 1 ด านการบร หาร จ านวน 13 โครงการ/ก จกรรม กล มท 2 ด านการผล ตบ ณฑ ต จ านวน 16 โครงการ/ก จกรรม กล มท 3 ด านว จ ยและบร การว ชาการ จ านวน 8 โครงการ/ก จกรรม กล มท 4 ด านพ ฒนาน กศ กษา จ านวน 10 โครงการ/ก จกรรม

5 ด านบร หาร 1. โครงการจ ดท าฐานข อม ลเพ อการบร หารจ ดการ 2. โครงการท าต วช ว ดรายบ คคลเพ อใช ประกอบการพ จารณาความด ความชอบ 3. โครงการใช ทร พยากรร วมก น 4. โครงการศ นย เคร องม อกลาง 5. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอน 6. โครงการปร บปร งกระบวนงานและระบบราชการเพ อลดข นตอนระยะเวลา 7. โครงการใช สายสน บสน นร วมก น (สารบรรณ) 8. โครงการจ ดทร พยากรตามกล มสาขา 9. โครงการจ ดการส นทร พย และหารายได 10. โครงการส งเสร ม/ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 11. โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น 12. โครงการประชาส มพ นธ คณะฯ 13. โครงการพ ฒนาระบบควบค มภายใน ด านผล ตบ ณฑ ต 1. โครงการจ ดท าต าราพ นฐาน 1 2. โครงการเป ดหล กส ตรแบบบ รณาการ 3. โครงการเป ดหล กส ตรแบบ Double Degree 4. โครงการเร ยนล วงหน า (ปร ญญาตร และปร ญญาโท) 5. โครงการเป ดหล กส ตรนานาชาต /ภาษาอ งกฤษ 6. โครงการปร บปร งหล กส ตรเป น Honor Program 7. โครงการเพ มโอกาสให ก บน กเร ยนท ม ศ กยภาพส งและน กเร ยนด อยโอกาส (10% ของโรงเร ยน) 8. โครงการจ ดท าหล กส ตรให ได มาตรฐานครบท กหล กส ตร 9. โครงการลดจ านวนน กศ กษาตกออกและเพ มค าคะแนนส าหร บน กศ กษาช นท โครงการจ ดท า e-learning 11. โครงการน กว ทยาศาสตร ร นเยาว 12. โครงการส งเสร มให ม การบรรจ ห วข อเร องจรรยาบรรณน กว จ ยในหล กส ตรของ คณะหร อการจ ดอบรมเฉพาะเร อง 13. โครงการประเม นหล กส ตรและการเร ยนการสอน 14. โครงการประเม นความพ งพอใจของนายจ าง/ผ ใช บ ณฑ ต

6 15. โครงการอบรมเก ยวก บระบบลงทะเบ ยนเพ อส งเสร มระบบการให ค าปร กษาของ คณาจารย 16. โครงการจ ดท า Web ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารท น กศ กษาสามารถลงต พ มพ พร อมรายละเอ ยด ด านว จ ยและบร การว ชาการ 1. โครงการพ ฒนาและส งเสร มน กว จ ยและกล มว จ ยเช งบ รณาการ 2. โครงการจ ดต งหน วยเคร องม อกลาง 3. โครงการน าเสนอผลงานว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร 4 และบ ณฑ ตศ กษา 4. โครงการจ ดการของเส ยประเภทสารเคม 5. โครงการจ ดท าวารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความร วมม อด านการว จ ยร วมก บมหาว ทยาล ยในอน ภ ม ภาคล มน าโขง 7. โครงการถ ายทอดว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ช มชน 8. โครงการพ ฒนาศ นย ว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชนและอ ตสาหกรรมเกษตร ด านพ ฒนาน กศ กษา 1. โครงการส งเสร มการเข าร วมก จกรรมเสร มหล กส ตรของน กศ กษา 2. โครงการรณรงค ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ความม ว น ย ความเป นไทย และความ ร บผ ดชอบต อการเร ยน 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านภาษา 4. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านคอมพ วเตอร 5. โครงการจ ดท น/รางว ล ส าหร บน กศ กษายากจนและน กศ กษาท ม ศ กยภาพส ง 6. โครงการจ ดหางานท านอกเวลาเร ยนส าหร บน กศ กษา 7. โครงการส งเสร มค ณภาพช ว ตน กศ กษา 8. โครงการส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษาก บมหาว ทยาล ยต างประเทศเพ อพ ฒนา ความร ความสามารถของน กศ กษา และเป นการเป ดโลกท ศน ให ก บน กศ กษาม ความร ความเข าใจกระแสความเปล ยนแปลงในโลกย คใหม 9. โครงการลดจ านวนน กศ กษาตกออก/ลาออกกลางค นและเพ มค าคะแนนส าหร บ น กศ กษาช นท โครงการด งด ดน กเร ยนเก ง/ด ให มาเร ยนท คณะว ทยาศาสตร มข. ผ เข าร วมส มมนาท งส น 59 คน เม อประเม นผลการจ ดส มมนาในคร งน ได ข อม ลจาก 39 คน ค ดเป นร อยละ พบว า ส วนใหญ ท กๆเร องพอใจอย ใน ระด บมาก ส วนการประชาส มพ นธ อย ใน ระด บปานกลาง ถ ง มาก ข อเสนอแนะท น าสนใจ ค อ

7 ควรจะม การส งเสร มหร อหาว ธ ให บ คลากรข าร วมมากกว าน เพาะว าถ าบ คลากร ร วมน อยจะไม สามารถน าผลไปใช ในทางปฏ บ ต ได อยากให ม Session ท แต ละภาคว ชามาน าเสนอแผนของภาคว ชา หร อก จกรรมของ ภาคว ชาท ได ท าผ านมา และจะท าต อไป ย งม หลายโครงการท แต ละภาคว ชาท าแต ไม ได ถ กกล าวถ ง ควรกระต นให ผ บร หารระด บภาคว ชาทราบถ งความส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ อย างล กซ ง เพ อทราบถ งศ กยภาพการท างานท จะม ใน ควรน าโครงการต างๆท ได ในการจ ดส มมนาคร งน ไปจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ 5 และแผนปฏ บ ต ราชการรายของคณะท ระบ รายละเอ ยดต างๆ ต อไป

8 ผลอภ ปรายกล มย อย

9 สร ปโครงการ / ก จกรรมด านบร หาร โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการจ ดท า ฐานข อม ลเพ อการ บร หารจ ดการ (โครงการจ ดท าแผน IT คณะฯ) จ ดท าระบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลของ การเง นและพ สด ระบบฐานข อม ลของ แบบภาระงาน (บก.1) (ช อ ฐานข อม ลความ เช ยวชาญของ บ คลากร ) - ข อม ลบ คลากร - ข อม ลผลงานทาง ว ชาการ ระบบฐานข อม ลของ e-sar คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม โดยให ม ความ สอดคล องก บระบบ MIS ของ มข. น ามาจาก คณะ ว ศวกรรมศาสตร มข. (ENMIS) และพ ฒนาให สอดคล องก บคณะ ว ทยาศาสตร คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - ผ พ ฒนาระบบ - ผ ใช ระบบ - งบประมาณ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - ขาดความ เช อมโยงและ สอดคล องก บ ระบบ MIS ของ มข. งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ ผศ.บ ญส ง/สนง. คณบด /ภาคว ชา การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

10 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน - ข อม ล QA กพร. - ข อม ล QA สมศ. โครงการระบบ ระบบฐานข อม ลภาระ ฐานข อม ลภาระงาน งานสายสน บสน น สายสน บสน น 2. โครงการท าต วช ว ด รายบ คคล เพ อใช ประกอบการพ จารณา ความด ความชอบ (รวมอย ในข อ 1) 3. โครงการใช ทร พยากร ร วมก น โครงก ารการปร บปร ง ด แล ภ ม ท ศน /ส งแวดล อม ของคณะฯ การ ท าความสะอาดและ ส งแวดล อม - ความปลอดภ ย - ก าจ ดของเส ยอ นตราย คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม - จ างเหมา - จ างเหมา - ต งคณะกรรมการด แล ระบบก าจ ดของเส ย อ นตราย ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - นโยบายการใช ทร พยากรร วมก น - งบประมาณ - ผ ปฎ บ ต อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - ขาดความร วมม อ ของภาคว ชา งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ไฟฟ า น าประปา

11 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน โครงก ารซ อมบ าร งโดย คณะฯ 4. โครงการศ นย เคร องม อ กลาง โครงก ารใช เคร องม อร วมก น โครงก ารใช ว สด ร วมก น 5. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ด านการสอน - คร ภ ณฑ - จ ดหา Liquid Nitrogen พร อม Tank เก บ จ ดหาคอมพ วเตอร / ซอฟแวร ท จ าเป นให อาจารย ท กคน จ ดโครงการข นมาใหม (คล ายจ ดหาแต ให ท า การผ อนส ง ไม รวมก บ โครงการท นบ คลากรฯ ท ม อย แล ว) โครงการพ ฒนาการ เร ยนการสอนแบบ - ส ารวจปร มาณความ ต องการ Liquid Nitrogen และสถานท ต ง Tank เก บ - จ ดหางบประมาณ - ส ารวจความจ าเป น - จ ดอบรมการท าส อการ สอนแบบ e-learning ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อ - งบประมาณ - ระเบ ยบการก ย ม - สร างแรงจ งใจให บ คลากร - ผ เช ยวชาญ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - หน วยงานท เก ยวข องไม ให ความร วมม อ - งบประมาณไม เพ ยงพอ - ระเบ ยบไม เอ อให ก ซ าซ อน - ศ กยภาพของ ผ พ ฒนาและ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ หน วยพ สด (ส ารวจความ ต องการรวม) ฝ ายวางแผนและ พ ฒนา การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

12 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 6. โครงการปร บปร ง กระบวนงานและระบบ ราชการเพ อลดข นตอน ระยะเวลา 7. โครงการใช สายสน บสน น ร วมก น (รวมสารบรรณ) 8. โครงการจ ดทร พยากร ตามกล มสาขา Active Learning โครงการพ ฒนา ศ กยภาพฝ ายสน บสน น โครงการรวมสารบรรณ ไว ตามจ ดหล ก ๆ โครงการบร การ (Work Shop) สร าง/ซ อมบ าร ง เคร องม อว ทยาศาสตร (เคร องแก ว) ระด บ คณะฯ - ระบบพ เล ยง - จ ดอบรม - ก าหนดแนวปฎ บ ต ให เป นส วนรวม ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ ทางด านการท า ส อการสอน อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) บ คลากร - ในเช งของการ บร หาร เกรงว า ข อม ลกลางม ขนาดใหญ เก นไป อาจม ป ญหาใน ด านการจ ดการ ข อม ล งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

13 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) โครงการจ ดการส นทร พย และหารายได โครงการจ ดอบรมองค ความร แต ละสาขา เช น คอมพ วเตอร บร การ ว ชาการ ฯลฯ โครงการบร การการใช สถานท (เช น ห องพ มล กลก จ) โครงการจ ดหารายได ช วงส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต โครงการซ มอาหาร เคร องด ม โครงการจ ดท าโรง อาหาร ห องอาหาร ส าหร บบ คลากรคณะฯ โครงการจ ดต งร าน สะดวกซ อ (7-eleven) โครงการจ ดต งร านขาย ของท ระล กคณะฯ - ประชาส มพ นธ ตามส อ ต าง ๆ - ก าหนดระเบ ยบการขอ ใช และอ ตราการใช 10

14 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 10. โครงการส งเสร ม/ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 11. โครงการพ ฒนาบ คลากร ฝ ายสน บสน น 12. โครงการประชาส มพ นธ คณะฯ โครงการร วมลงท น เช น ท พ กในมหาว ทยาล ย จ ดทอดผ าป า ทอดกฐ น - จ ดหางบประมาณ เพ อให ฝ ายสน บสน น น าไปพ ฒนาศ กยภาพ เช น อบรม ส มมนา โครงการให ย มท นการ ศ กษาต อส าหร บฝ าย สน บสน นไม ม ดอกเบ ย 5 (เฉพาะ หล กส ตรปร ญญาโท) โครงการพ ฒนาจ ตและ ส ขภาพ โครงการตรวจส ขภาพ บ คลากรประจ า ประชาส มพ นธ และ ก าหนดสถานท - จ ดหางบประมาณ - ประสานงานเร องสถานท และว ทยากร - ประชาส มพ นธ และ ประสานงาน - แนะแนวน กเร ยนตาม โรงเร ยนต าง ๆ ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

15 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน - Road Show ตาม มหาว ทยาล ย และอบต. ต าง ๆ - ประชาส มพ นธ ให ความร เช งว ชาการและ หล กส ตรตามส อว ทย โทรท ศน หน งส อพ มพ ฯลฯ ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) โครงการพ ฒนาระบบ ควบค มภายใน (กพร.) - ระบบบร หารความ เส ยง - เน น ประชาส มพ นธ หล กส ตรScience Communication (ว เคราะห ท กด านเพ อด สถานะต วเอง) - แต งต งคณะกรรมการ

16 สร ปโครงการ / ก จกรรมด านผล ตบ ณฑ ต โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการจ ดท าต ารา พ นฐาน 1 2. โครงการเป ด หล กส ตรแบบ บ รณาการ 1. คณะก าหนดนโยบาย งบประมาณและ ว ธ การด าเน นการ ต ดตามประเม นผลให ช ดเจน 2. ก าหนดและเสนอ รายละเอ ยด 3. ค ดเล อก กล นกรอง รายว ชาเพ อให การ สน บสน น.ภาคว ชา 1. เป ดหล กส ตร Science communication 2. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ 1. ประชาส มพ นธ ให ภาคว ชาทราบ โครงการด งกล าว 2. ประช มกล มผ ท ได ร บค ดเล อก 3. จ ดท าประกาศคณะ เก ยวก บเกณฑ การ จ ดสรรงบประมาณ และการต ดตาม ประเม นผล 4. รายละเอ ยดการ ด าเน นการข นก บ รายว ชา 1. ศ กษาความเป นไปได ของการเป ดหล กส ตร จ านวนบ คลากร (คณาจารย ) และ ตลาดงานของ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ก าหนกรอบเวลาให ช ดเจน 2. ต ดตามประเม นผล 3. ม คณะท างาน (ผ ประสานงาน) 4. รายว ชาท ม เอกสาร ประกอบการสอน สามารถน ามา ปร บปร ง รวบรวม สร ป เป นต าราได 1. ความพร อมด าน บ คลากร และ อ ปกรณ 2. ท กหน วยงานม ความ ร วมม อจากท กฝ าย อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) 1. ภาระงานมาก 2. ขาดผ ประสานงาน 3. ไม ม ค าตอบแทน หร อม น อย 1. ย งไม ม บ คลากรท จบด านน โดยตรง งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ระยะเวลา ด าเน นการ 6-12 เด อนต อเล ม งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 2550 ภาคว ชา/คณะ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ด าเน นการท ก

17 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการเป ด หล กส ตรแบบ Double และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 3. จ ดส มมนาเร องท เก ยวข องก บหล กส ตร เพ อให ทราบถ ง เป าหมายกระบวนการ และกฎเกณฑ 1. เป ดหล กส ตร 2. ส งเสร มให ม การ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ น กศ กษา ศ กษา ต นท นต อห วของการ ผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ลงนามความร วมม อ MOU ระหว าง หน วยงาน 1. ศ กษาความเป นไปได 1. ความพร อมด าน ของการเป ดหล กส ตร บ คลากร และ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

18 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Degree บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 4. โครงการเร ยน 1. ประช มร วมก น 1. ศ กษาความเป นไป ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ จ านวนบ คลากร อ ปกรณ (คณาจารย )และตลาด 2. ท กหน วยงานม ความ งานของน กศ กษา ร วมม อจากท กฝ าย ศ กษาต นท นต อห ว ของการผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ความร วมม อ ระหว างหน วยงาน อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

19 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ล วงหน า(ปร ญญา ตร และปร ญญาโท) 5. โครงการเป ด หล กส ตรนานาชาต / ภาษาอ งกฤษ ระหว างผ บร หารคณะ มหาว ทยาล ย และ โรงเร ยน(การร บ น กเร ยนเข าศ กษา ระด บป.ตร ยกเว น รายว ชาพ นฐานตาม โครงการ) 1. เป ดหล กส ตร นานาชาต / ภาษาอ งกฤษ 2. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร ได ของร ปแบบการ เร ยนการสอน ของ น กเร ยน ร วมก บ น กศ กษาปกต 2. ว เคราะห รายละเอ ยด ค าใช จ ายในการจ ด โครงการเร ยน ล วงหน า 1. ศ กษาความเป นไปได ของการเป ดหล กส ตร จ านวนบ คลากร (คณาจารย )และตลาด งานของน กศ กษา ศ กษาต นท นต อห ว ของการผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ความพร อมด าน บ คลากร และ อ ปกรณ 2. ท กหน วยงานม ความ ร วมม อจากท กฝ าย อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

20 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 6. โครงการปร บปร ง หล กส ตรเป น Honor Program (ท าใน 4 สาขาว ชา เป น โครงการน าร อง ค อ ช วว ทยา เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร ) 1. ประช มหล กส ตรท ม ความพร อมได แก ภาคว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร และภาคอ นๆ ท สนใจ 2. ว เคราะห และจ ดท า ร างแผนการเร ยนท เป นแบบ Honor Program Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ความร วมม อระหว าง หน วยงาน 1. ประช มหล กส ตรท ม ความพร อมได แก ภาคว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร และ ภาคอ นๆ ท สนใจ 2. ว เคราะห และจ ดท า ร างแผนการเร ยนท เป นแบบ Honor ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ม กระบวนการ ค ดเล อกน กศ กษาช น ท 3 เข าศ กษาใน หล กส ตร อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

21 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 7. การเพ มโอกาส ให ก บน กเร ยนท ม ศ กยภาพส ง และ น กเร ยนด อย โอกาส (10% ของ โรงเร ยน) 8. โครงการจ ดท า หล กส ตรให ได มาตรฐาน ครบ หล กส ตร( ตาม 3. ว เคราะห ความ เป นไปได ของ หล กส ตรในการศ กษา ต อระด บบ ณฑ ตศ กษา 4. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 1. ค ดเล อกน กเร ยนม.6 ท ม ผลการเร ยนด เด น จากโรงเร ยนภาค ตะว นออก เฉ ยงเหน อ Program 3. ว เคราะห ความ เป นไปได ของ หล กส ตรใน การศ กษาต อระด บ บ ณฑ ตศ กษา ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ประกาศแนะน าคณะ 1. ม ท นสน บสน น ร บสม คร 2. ต ดตามและส งเสร มผ 2. ให ภาคว ชาระบ ได ร บการค ดเล อกอย าง จ านวนร บน กเร ยน ต อเน อง เข าศ กษาได 3. ส มภาษณ 1. ม ระบบแจ งเต อน เพ อพ จารณา หล กส ตรตาม เกณฑ มาตรฐาน 1. ท กภาคว ชาแต งต ง คณะกรรมการ ปร บปร งหล กส ตร อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

22 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ประกาศของ สมศ.) 9. โครงการลดจ านวน น กศ กษาตกออก และเพ มค าคะแนน ส าหร บน กศ กษา ช นท 1 1. จ ดประช มอาจารย ผ สอนรายว ชาพ นฐาน ช น 1 2. ทบทวนแผนการ ศ กษาช น 1 ของท ก สาขาว ชา 3. จ ดช มน มว ชาการของ ภาคว ชา(ให ค าปร กษา หร อต วอย างต อเน อง) (ปร บปร งท ก5 ) 1. ประชาส มพ นธ การ จ ดก จกรรมของ ช มน ม 2. ประสานงาน ช มน มและจ ดท า แผนการด าเน นการ ให ค าปร กษาและ ต ว 3. ก าหนดเกณฑ ข น ต าของการต ดเกรด F โดยค าน งถ งการ ประเม นผลการ เร ยนน กศ กษาตาม แผนการสอน 4. ประชาส มพ นธ เกณฑ การต ดเกรด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ส งเสร มให น กศ กษาเข า ร วมก จกรรมว ชาการ 2. คณะ/ภาคว ชา สน บสน น(งบประมาณ สถานท อ ปกรณ ฯลฯ) การจ ดก จกรรมด าน ว ชาการ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดท า 1. อบรมให ทราบ 1. จ ดท าโครงการอบรม 1. ม บ คลากรท ม ความ 1. อ ปกรณ ไม ครบ ภาคว ชา/คณะ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ด าเน นการท ก

23 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน e-learning 11. โครงการ น กว ทยาศาสตร ร นเยาว เป าหมาย เสร ม ท กษะ ว ทยาศาสตร ให น กเร ยนระด บ กระบวนการจ ดท า -learning 2. รายว ชาท สนใจส ง สคล ปเสนอคณะหร อ บทเร ยนเพ อท าระบบ e-learning 1. จ ดโครงการค าย ว ทยาศาสตร ส าหร บ น กเร ยนระด บประถม 2. ประช มภาคว ชาต างๆ เพ อร างร ปแบบค าย ว ทยาศาสตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ เช งฏ บ ต การ เช ยวชาญทางด านน 2. ก าหนดผ ร บผ ดชอบ 2. ม แหล งข อม ลเพ อการ ท ช ดเจน ส บค นพร อม 3. จ ดท าประกาศคณะ เก ยวก บเกณฑ การ จ ดสรรงบประมาณ และการต ดตาม ประเม นผล 4. ก าหนดล าด บความ ส าค ญของรายว ชา และแผนด าเน นการ ของรายว ชา 1. จ ดท าแผนและ ประชา ส มพ นธ ไป ตามโรงเร ยนต างๆ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) 2. ม การค ดลอก ผลงานไปใช ใน การขอผลงาน ของบ คคล ภายนอก งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

24 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ประถมศ กษาตอน ปลาย หร อระด บ อ นตามความ เหมาะสม 12. โครงการ ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณ ว ชาช พและ จรรยาบรรณ น กว จ ยใน หล กส ตรของ คณะ หร อการจ ด อบรมเฉพาะ เร อง 13. โครงการ ประเม น หล กส ตรและ การเร ยนการ 21

25 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) สอน 14. โครงการ ประเม นความพ ง พอใจของ นายจ างผ ใช บ ณฑ ต 15. โครงการอบรม เก ยวก บระบบ ลงทะเบ ยนเพ อ ส งเสร มระบบ การให ค าปร กษา ของคณาจารย 16. โครงการจ ดท า web ประชา - ส มพ นธ ข อม ลวา สารท น กศ กษา สามารถลง ต พ มพ พร อม รายละเอ ยด 22

26 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการพ ฒนาและ ส งเสร มน กว จ ยและ กล มว จ ยเช งบ รณาการ โครงการจ ดต งกล มว จ ย Proteomic โครงการจ ดต งกล มว จ ย Biotech โครงการจ ดต งกล มว จ ย Natural products โครงการจ ดต งกล มว จ ย ทร พยากรจ ล นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย เกษตรอ นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational Chemistry & จ ดระดมสมองเพ อ สร างกล มว จ ย ปร บเปล ยนเกณฑ การให ท นกองท น สน บสน นพ ฒนาทาง ว ชาการคณะฯ โดย สน บสน นการท าว จ ย แบบช ดโครงการ สร างกล มว จ ยโดยม น กว จ ยร นพ เป นผ ร เร ม สร ปโครงการ/ก จกรรมด านว จ ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ ความร วมม อจาก บ คลากร การประสาน งาน และต ดตามผล จากคณะฯ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) ไม ได ร บความ ร วมม อจากพ เล ยง ความร วมม อจาก น กว จ ยอาว โสและ น กว จ ยใหม น กว จ ยพ เล ยงอาจจะ ม งเน นเฉพาะงานว จ ยท ตนเองสนใจ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ 1,500,000 ฝ ายว จ ยฯ/ ภาคว ชา/ศ นย ว จ ย เฉพาะทาง การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

27 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ Biology โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational & Numerical Math. โครงการจ ดต งกล มว จ ย Solar Cells โครงการจ ดต งกล มว จ ย MRI โครงการจ ดต งกล มว จ ย ข าว โครงการจ ดต งกล มว จ ย สม นไพรและอาหาร พ นบ าน OTOP โครงการจ ดต งกล มว จ ย ส งแวดล อม โครงการจ ดต งกล มว จ ย MIS โครงการจ ดต งกล มว จ ย Image Processing โครงการจ ดต งกล มว จ ย 24

28 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Network ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดต งหน วย เคร องม อกลาง โครงการจ ดต งกล มว จ ย Sound recognition โครงการจ ดต งชมรม young scientist โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน โครงการกล มว จ ยเพ อ พ ฒนานว ตกรรมช ดการ การสอนว ทยาศาสตร โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาภ ม ป ญญา ชาวบ าน รวบรวมเคร องม อ ว ทยาศาสตร ขนาดใหญ จากภาคว ชาต าง ๆ สน บสน นงบประมาณ การบ าร งร กษา ออกประกาศเก ยวก บอ ตรา ค าบร การของเคร องม อ กลาง จ ดหาน กว ทยาศาสตร ผ ด แลเคร องม อกลาง 2,000,000 25

29 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการน าเสนอ ผลงานว จ ยของ น กศ กษา ระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา โครงการอบรมการใช เคร องม อท ซ บซ อน โครงการพ ฒนา น กว ทยาศาสตร ให เป น ผ สน บสน นงานว จ ยและ งานสอน จ ดประช มว ชาการ ส าหร บน กศ กษาระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา อบรมน กว ทยาศาสตร เก ยวก บการใช และ บ าร งร กษาเคร องม อกลาง ภาคว ชาประมาณ ค าใช จ ายในการ บ าร งร กษาเคร องม อ ประกาศร บสม ครจาก น กศ กษาท วไป ประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอก และ โรงเร ยนเข าร วมฟ ง ให น กศ กษาท น พสวท. สควค. และ ท นเร ยนด เป น ผ เข าร วมประช มหล ก รวบรวมบทค ดย อและ จ ดท าร ปเล ม ระยะเวลาการจ ด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 100,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

30 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 4. โครงการจ ดการของเส ย ประเภทสารเคม จ ดอบรมน กว ทยาศาสตร /เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การเก ยวการ ก บการใช และจ ดการ สารเคม ประช ม 2 ว น (ช วง ปลายเด อน มกราคม) ม การน าเสนอผลงาน ของอาจารย ท ได ท น ว จ ยจากกองท นคณะฯ จ ดหารางว ลส าหร บการ น าเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร จ ดท าประกาศน ยบ ตร ส าหร บผ เข าร วม จ ดท า Proceeding งาน ประช มว ชาการฯ เช ญว ทยากรบรรยาย พ เศษ รวบรวมของเส ย ประเภทสารเคม จาก ภาคว ชาต าง ๆ คณะฯ จ ดหาจ ดจ าง บร ษ ทก าจ ดของเส ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 200,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

31 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 5. โครงการจ ดท า วารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความ ร วมม อด านการว จ ย ร วมก บมหาว ทยาล ย ในอน ภ ม ภาคล มน า โขง จ ดท าฐานข อม ลสารเคม ท แต ละภาคว ชา แลกเปล ยนบ คลากรและ น กศ กษา ท าว จ ยร วมก น พ ฒนาหล กส ตรร วมก น ประเภทสารเคม และ ช วภาพ แยกชน ดสารเคม เพ อ การก าจ ด จ ดพ มพ วารสาร ว ทยาศาสตร เพ อ เผยแพร ผลงานว จ ย และว ชาการ แจกจ ายไปย งสถาบ น การศ กษาและ โรงเร ยนต างๆ ด าเน นการลงนาม บ นท กข อตกลงความ ร วมม อ หาแหล งท นเพ อท า ว จ ยร วมก น ร วมก นเข ยนหล กส ตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

32 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการถ ายทอด ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ส ช มชน น ทรรศการว ทยาศาสตร เคล อนท ต ดต ออาจารย ภาคว ชา ท เข าร วมน ทรรศการ ส งเสร มการจ ดท า โปสเตอร และการจ ด แสดงน ทรรศการ ห วข อ ว ทยาศาสตร เก ยวก บช ว ต ประจ าว น เช น ป ย หม ก เกษตรอ นทร ย การแปรร ปผลผล ต ทางการเกษตร หล กการย งบ งไฟ เท ยนพรรษา อาหาร ปลอดภ ย สอดแทรกการเผยแพร หล กส ตรของคณะฯ น าจ ดเด นของ หล กส ตรมาน าเสนอ สร ปโครงการ/ก จกรรมด านบร การว ชาการ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 150,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

33 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 2. โครงการพ ฒนาศ นย ว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชนและ อ ตสาหกรรมเกษตร จ ดน ทรรศการเผยแพร ความร ในงานไหม BIG C เทศกาลอ สาน จ ด ละ 5 คร ง ห องปฏ บ ต การว เคราะห อาหารและเคร องด มท ได มาตรฐาน ด าเน นการช วง มหาว ทยาล ยป ด โรงเร ยนต าง ๆ เป ด (พฤษภาคม) Science Show เกมส ว ทยาศาสตร พ ฒนาห องปฏ บ ต การให ได มาตรฐาน ประชาส มพ นธ ให ช มชนและสาธารณะ ร บทราบในร ปแบบ ต างๆ ร บว เคราะห ทางด าน จ ล นทร ย ปนเป อน ส วนประกอบทาง โปรต นและไขม น พาราม เตอร ทางเคม ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 80, ,000 งบประมาณ เพ มข นท ก การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

34 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ปรส ต ระบ ช อว ทยาศาสตร ของสม นไพรชน ด ต าง ๆ สอบเท ยบเคร องม อ ร บทดสอบเคร องม อ/ ตรวจว ดต างๆ จ ด อ บ ร ม น กว ทยาศาสตร และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ให ม ความร ความ เข าใจข นตอนและ กระบวนการต าง ๆ เก ยวก บการสอบ เท ยบเคร องม อ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

35 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการพ ฒนาและ ส งเสร มน กว จ ยและ กล มว จ ยเช งบ รณาการ โครงการจ ดต งกล มว จ ย Proteomic โครงการจ ดต งกล มว จ ย Biotech โครงการจ ดต งกล มว จ ย Natural products โครงการจ ดต งกล มว จ ย ทร พยากรจ ล นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย เกษตรอ นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational Chemistry & จ ดระดมสมองเพ อ สร างกล มว จ ย ปร บเปล ยนเกณฑ การให ท นกองท น สน บสน นพ ฒนาทาง ว ชาการคณะฯ โดย สน บสน นการท าว จ ย แบบช ดโครงการ สร างกล มว จ ยโดยม น กว จ ยร นพ เป นผ ร เร ม สร ปโครงการ/ก จกรรมด านว จ ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ ความร วมม อจาก บ คลากร การประสาน งาน และต ดตามผล จากคณะฯ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) ไม ได ร บความ ร วมม อจากพ เล ยง ความร วมม อจาก น กว จ ยอาว โสและ น กว จ ยใหม น กว จ ยพ เล ยงอาจจะ ม งเน นเฉพาะงานว จ ยท ตนเองสนใจ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ 1,500,000 ฝ ายว จ ยฯ/ ภาคว ชา/ศ นย ว จ ย เฉพาะทาง การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

36 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ Biology โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational & Numerical Math. โครงการจ ดต งกล มว จ ย Solar Cells โครงการจ ดต งกล มว จ ย MRI โครงการจ ดต งกล มว จ ย ข าว โครงการจ ดต งกล มว จ ย สม นไพรและอาหาร พ นบ าน OTOP โครงการจ ดต งกล มว จ ย ส งแวดล อม โครงการจ ดต งกล มว จ ย MIS โครงการจ ดต งกล มว จ ย Image Processing โครงการจ ดต งกล มว จ ย 33

37 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Network ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดต งหน วย เคร องม อกลาง โครงการจ ดต งกล มว จ ย Sound recognition โครงการจ ดต งชมรม young scientist โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน โครงการกล มว จ ยเพ อ พ ฒนานว ตกรรมช ดการ การสอนว ทยาศาสตร โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาภ ม ป ญญา ชาวบ าน รวบรวมเคร องม อ ว ทยาศาสตร ขนาดใหญ จากภาคว ชาต าง ๆ สน บสน นงบประมาณ การบ าร งร กษา ออกประกาศเก ยวก บอ ตรา ค าบร การของเคร องม อ กลาง จ ดหาน กว ทยาศาสตร ผ ด แลเคร องม อกลาง 2,000,000 34

38 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการน าเสนอ ผลงานว จ ยของ น กศ กษา ระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา โครงการอบรมการใช เคร องม อท ซ บซ อน โครงการพ ฒนา น กว ทยาศาสตร ให เป น ผ สน บสน นงานว จ ยและ งานสอน จ ดประช มว ชาการ ส าหร บน กศ กษาระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา อบรมน กว ทยาศาสตร เก ยวก บการใช และ บ าร งร กษาเคร องม อกลาง ภาคว ชาประมาณ ค าใช จ ายในการ บ าร งร กษาเคร องม อ ประกาศร บสม ครจาก น กศ กษาท วไป ประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอก และ โรงเร ยนเข าร วมฟ ง ให น กศ กษาท น พสวท. สควค. และ ท นเร ยนด เป น ผ เข าร วมประช มหล ก รวบรวมบทค ดย อและ จ ดท าร ปเล ม ระยะเวลาการจ ด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 100,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

39 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 4. โครงการจ ดการของเส ย ประเภทสารเคม จ ดอบรมน กว ทยาศาสตร /เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การเก ยวการ ก บการใช และจ ดการ สารเคม ประช ม 2 ว น (ช วง ปลายเด อน มกราคม) ม การน าเสนอผลงาน ของอาจารย ท ได ท น ว จ ยจากกองท นคณะฯ จ ดหารางว ลส าหร บการ น าเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร จ ดท าประกาศน ยบ ตร ส าหร บผ เข าร วม จ ดท า Proceeding งาน ประช มว ชาการฯ เช ญว ทยากรบรรยาย พ เศษ รวบรวมของเส ย ประเภทสารเคม จาก ภาคว ชาต าง ๆ คณะฯ จ ดหาจ ดจ าง บร ษ ทก าจ ดของเส ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 200,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

40 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 5. โครงการจ ดท า วารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความ ร วมม อด านการว จ ย ร วมก บมหาว ทยาล ย ในอน ภ ม ภาคล มน า โขง จ ดท าฐานข อม ลสารเคม ท แต ละภาคว ชา แลกเปล ยนบ คลากรและ น กศ กษา ท าว จ ยร วมก น พ ฒนาหล กส ตรร วมก น ประเภทสารเคม และ ช วภาพ แยกชน ดสารเคม เพ อ การก าจ ด จ ดพ มพ วารสาร ว ทยาศาสตร เพ อ เผยแพร ผลงานว จ ย และว ชาการ แจกจ ายไปย งสถาบ น การศ กษาและ โรงเร ยนต างๆ ด าเน นการลงนาม บ นท กข อตกลงความ ร วมม อ หาแหล งท นเพ อท า ว จ ยร วมก น ร วมก นเข ยนหล กส ตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information