รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554"

Transcription

1 รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549

2 ค าน า รายงานสร ปการส มมนาฉบ บน จ ดท าข น เพ อเป นการรายงานสร ปผลการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรท เข าร วม ส มมนาเข าใจนโยบายและท ศทางของมหาว ทยาล ยขอนแก นและคณะว ทยาศาสตร รวมท งระดมความ ค ดเห นในการก าหนดโครงการ/ก จกรรมของแผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ เพ อท ใช เป นกรอบการปฏ บ ต ราชการของคณะว ทยาศาสตร ในระยะ 5 ข างหน า คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 ผลอภ ปรายกล มย อย 5 ด านบร หาร 6 ด านผล ตบ ณฑ ต 14 ด านว จ ยและบร การว ชาการ 25 ด านพ ฒนาน กศ กษา 34 ภาคผนวก 42 เอกสารบรรยายพ เศษ การน าคณะว ทยาศาสตร ไปส การเป นผ น าด านว ทยาศาสตร และ 43 เทคโนโลย ระด บอน ภ ม ภาคล มน าโขงในอ ก 5 ข างหน า โดย ศ.ดร.ละออศร เสนาะเม อง คณบด คณะว ทยาศาสตร เอกสารบรรยายพ เศษ ป จจ ยท น าไปส ความส าเร จของแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต 54 ราชการของคณะว ทยาศาสตร โดย รศ.ร งสรรค เน ยมสน ท รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนา บ คลากร เอกสารน าเสนอผลการประเม นค ณภาพคณะว ทยาศาสตร ประจ าการศ กษา โดย รศ.ว ช ดา ไชยศ วามงคล ประธานกรรมการประก นค ณภาพ ข อเสนอแนะจากการตรวจประเม น IQA SC IQA KKU และEQA สมศ. การศ กษา โครงการส มมนา 75 ก าหนดการส มมนา 78 สร ปประเม นผลการจ ดส มมนา 80 แบบประเม นผลการจ ดส มมนา 83 ส าเนาค าส งคณะว ทยาศาสตร ท 515/2549 เร อง แต งต งคณะกรรมการจ ดส มมนา 84 แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ส าเนาค าส งคณะว ทยาศาสตร ท 526/2549 เร อง ให บ คลากรเข าร วมส มมนาแผนปฏ บ ต 87 ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ รายช อการแบ งกล มย อย 92

4 บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะว ทยาศาสตร ได จ ดส มมนาแผนปฏ บ ต การคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ระหว างว นท ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน โดยม บ คลากรคณะว ทยาศาสตร เข าร วมการส มมนาคร งน ได แก 1) ผ บร หารระด บคณะ 2) ผ บร หารระด บ ภ า ค ว ช า 3) กรรมการว ชาการ 4) กรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5) กรรมการประจ าคณะ 6) คณะท างานจ ดส มมนาฯ และ 7) เจ าหน าท บร หารงานท วไปของภาคว ชาต างๆ ซ งการจ ดส มมนาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการของคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ให สอดคล องก บท ศทาง นโยบายของคณะ ว ทยาศาสตร และมหาว ทยาล ยขอนแก น ศาสตราจารย ดร.ละออศร เสนาะเม อง คณบด คณะว ทยาศาสตร ได ให เก ยรต บรรยายพ เศษ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ทราบและเข าใจท ศทาง นโยบายของมหาว ทยาล ยขอนแก นและคณะ ว ทยาศาสตร รวมท งกลย ทธ ในการน าคณะว ทยาศาสตร ไปส ว ส ยท ศน ในอ ก 5 ข างหน า พ.ศ (รายละเอ ยดตามเอกสารอย ในภาคผนวก) ต อจากน นรองศาสตราจารย ร งสรรค เน ยมสน ท รอง อธ การบด ฝ ายพ ฒนาบ คลากร ได ให เก ยรต บรรยายพ เศษเก ยวก บการบร หารกลย ทธ เพ อความส าเร จของ องค กร (รายละเอ ยดตามเอกสารอย ในภาคผนวก) ซ งห วใจของกระบวนการบร หารงานเช งกลย ทธ ประกอบด วย 3 ส วนหล ก ค อ การวางย ทธศาสตร ได แก ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค า เป าหมาย กลย ทธ Strategy Map การน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ได แก แผนปฏ บ ต การ หร อการปร บแต ง ประกอบด วย กระบวนงาน โครงสร าง เทคโนโลย คน งบประมาณ การควบค มเช งย ทธศาสตร ได แก ก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ทบทวนสถานการณ เพ อปร บแต งย ทธศาสตร รวมท งได น าข อเสนอแนะจากการตรวจประเม นค ณภาพของการศ กษา 2548 เข าร วมปร บ แผนของคณะในคร งน ด วย ซ งประกอบด วยโครงการต างๆ จ านวนท งส น 26 โครงการ จากการแบ งผ เข าร วมส มมนาออกเป นกล มย อย 4 กล ม เพ อระดมความค ดเห นในการแปลง แผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต แต ละกล มได อภ ปรายและเสนอโครงการ/ก จกรรมท จะด าเน นการใน แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ ด งน กล มท 1 ด านการบร หาร จ านวน 13 โครงการ/ก จกรรม กล มท 2 ด านการผล ตบ ณฑ ต จ านวน 16 โครงการ/ก จกรรม กล มท 3 ด านว จ ยและบร การว ชาการ จ านวน 8 โครงการ/ก จกรรม กล มท 4 ด านพ ฒนาน กศ กษา จ านวน 10 โครงการ/ก จกรรม

5 ด านบร หาร 1. โครงการจ ดท าฐานข อม ลเพ อการบร หารจ ดการ 2. โครงการท าต วช ว ดรายบ คคลเพ อใช ประกอบการพ จารณาความด ความชอบ 3. โครงการใช ทร พยากรร วมก น 4. โครงการศ นย เคร องม อกลาง 5. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอน 6. โครงการปร บปร งกระบวนงานและระบบราชการเพ อลดข นตอนระยะเวลา 7. โครงการใช สายสน บสน นร วมก น (สารบรรณ) 8. โครงการจ ดทร พยากรตามกล มสาขา 9. โครงการจ ดการส นทร พย และหารายได 10. โครงการส งเสร ม/ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 11. โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น 12. โครงการประชาส มพ นธ คณะฯ 13. โครงการพ ฒนาระบบควบค มภายใน ด านผล ตบ ณฑ ต 1. โครงการจ ดท าต าราพ นฐาน 1 2. โครงการเป ดหล กส ตรแบบบ รณาการ 3. โครงการเป ดหล กส ตรแบบ Double Degree 4. โครงการเร ยนล วงหน า (ปร ญญาตร และปร ญญาโท) 5. โครงการเป ดหล กส ตรนานาชาต /ภาษาอ งกฤษ 6. โครงการปร บปร งหล กส ตรเป น Honor Program 7. โครงการเพ มโอกาสให ก บน กเร ยนท ม ศ กยภาพส งและน กเร ยนด อยโอกาส (10% ของโรงเร ยน) 8. โครงการจ ดท าหล กส ตรให ได มาตรฐานครบท กหล กส ตร 9. โครงการลดจ านวนน กศ กษาตกออกและเพ มค าคะแนนส าหร บน กศ กษาช นท โครงการจ ดท า e-learning 11. โครงการน กว ทยาศาสตร ร นเยาว 12. โครงการส งเสร มให ม การบรรจ ห วข อเร องจรรยาบรรณน กว จ ยในหล กส ตรของ คณะหร อการจ ดอบรมเฉพาะเร อง 13. โครงการประเม นหล กส ตรและการเร ยนการสอน 14. โครงการประเม นความพ งพอใจของนายจ าง/ผ ใช บ ณฑ ต

6 15. โครงการอบรมเก ยวก บระบบลงทะเบ ยนเพ อส งเสร มระบบการให ค าปร กษาของ คณาจารย 16. โครงการจ ดท า Web ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารท น กศ กษาสามารถลงต พ มพ พร อมรายละเอ ยด ด านว จ ยและบร การว ชาการ 1. โครงการพ ฒนาและส งเสร มน กว จ ยและกล มว จ ยเช งบ รณาการ 2. โครงการจ ดต งหน วยเคร องม อกลาง 3. โครงการน าเสนอผลงานว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร 4 และบ ณฑ ตศ กษา 4. โครงการจ ดการของเส ยประเภทสารเคม 5. โครงการจ ดท าวารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความร วมม อด านการว จ ยร วมก บมหาว ทยาล ยในอน ภ ม ภาคล มน าโขง 7. โครงการถ ายทอดว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ช มชน 8. โครงการพ ฒนาศ นย ว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชนและอ ตสาหกรรมเกษตร ด านพ ฒนาน กศ กษา 1. โครงการส งเสร มการเข าร วมก จกรรมเสร มหล กส ตรของน กศ กษา 2. โครงการรณรงค ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ความม ว น ย ความเป นไทย และความ ร บผ ดชอบต อการเร ยน 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านภาษา 4. โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านคอมพ วเตอร 5. โครงการจ ดท น/รางว ล ส าหร บน กศ กษายากจนและน กศ กษาท ม ศ กยภาพส ง 6. โครงการจ ดหางานท านอกเวลาเร ยนส าหร บน กศ กษา 7. โครงการส งเสร มค ณภาพช ว ตน กศ กษา 8. โครงการส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษาก บมหาว ทยาล ยต างประเทศเพ อพ ฒนา ความร ความสามารถของน กศ กษา และเป นการเป ดโลกท ศน ให ก บน กศ กษาม ความร ความเข าใจกระแสความเปล ยนแปลงในโลกย คใหม 9. โครงการลดจ านวนน กศ กษาตกออก/ลาออกกลางค นและเพ มค าคะแนนส าหร บ น กศ กษาช นท โครงการด งด ดน กเร ยนเก ง/ด ให มาเร ยนท คณะว ทยาศาสตร มข. ผ เข าร วมส มมนาท งส น 59 คน เม อประเม นผลการจ ดส มมนาในคร งน ได ข อม ลจาก 39 คน ค ดเป นร อยละ พบว า ส วนใหญ ท กๆเร องพอใจอย ใน ระด บมาก ส วนการประชาส มพ นธ อย ใน ระด บปานกลาง ถ ง มาก ข อเสนอแนะท น าสนใจ ค อ

7 ควรจะม การส งเสร มหร อหาว ธ ให บ คลากรข าร วมมากกว าน เพาะว าถ าบ คลากร ร วมน อยจะไม สามารถน าผลไปใช ในทางปฏ บ ต ได อยากให ม Session ท แต ละภาคว ชามาน าเสนอแผนของภาคว ชา หร อก จกรรมของ ภาคว ชาท ได ท าผ านมา และจะท าต อไป ย งม หลายโครงการท แต ละภาคว ชาท าแต ไม ได ถ กกล าวถ ง ควรกระต นให ผ บร หารระด บภาคว ชาทราบถ งความส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ อย างล กซ ง เพ อทราบถ งศ กยภาพการท างานท จะม ใน ควรน าโครงการต างๆท ได ในการจ ดส มมนาคร งน ไปจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ 5 และแผนปฏ บ ต ราชการรายของคณะท ระบ รายละเอ ยดต างๆ ต อไป

8 ผลอภ ปรายกล มย อย

9 สร ปโครงการ / ก จกรรมด านบร หาร โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการจ ดท า ฐานข อม ลเพ อการ บร หารจ ดการ (โครงการจ ดท าแผน IT คณะฯ) จ ดท าระบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลของ การเง นและพ สด ระบบฐานข อม ลของ แบบภาระงาน (บก.1) (ช อ ฐานข อม ลความ เช ยวชาญของ บ คลากร ) - ข อม ลบ คลากร - ข อม ลผลงานทาง ว ชาการ ระบบฐานข อม ลของ e-sar คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม โดยให ม ความ สอดคล องก บระบบ MIS ของ มข. น ามาจาก คณะ ว ศวกรรมศาสตร มข. (ENMIS) และพ ฒนาให สอดคล องก บคณะ ว ทยาศาสตร คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - ผ พ ฒนาระบบ - ผ ใช ระบบ - งบประมาณ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - ขาดความ เช อมโยงและ สอดคล องก บ ระบบ MIS ของ มข. งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ ผศ.บ ญส ง/สนง. คณบด /ภาคว ชา การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

10 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน - ข อม ล QA กพร. - ข อม ล QA สมศ. โครงการระบบ ระบบฐานข อม ลภาระ ฐานข อม ลภาระงาน งานสายสน บสน น สายสน บสน น 2. โครงการท าต วช ว ด รายบ คคล เพ อใช ประกอบการพ จารณา ความด ความชอบ (รวมอย ในข อ 1) 3. โครงการใช ทร พยากร ร วมก น โครงก ารการปร บปร ง ด แล ภ ม ท ศน /ส งแวดล อม ของคณะฯ การ ท าความสะอาดและ ส งแวดล อม - ความปลอดภ ย - ก าจ ดของเส ยอ นตราย คณะฯ ท าการพ ฒนาข น ใหม - จ างเหมา - จ างเหมา - ต งคณะกรรมการด แล ระบบก าจ ดของเส ย อ นตราย ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - นโยบายการใช ทร พยากรร วมก น - งบประมาณ - ผ ปฎ บ ต อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - ขาดความร วมม อ ของภาคว ชา งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ไฟฟ า น าประปา

11 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน โครงก ารซ อมบ าร งโดย คณะฯ 4. โครงการศ นย เคร องม อ กลาง โครงก ารใช เคร องม อร วมก น โครงก ารใช ว สด ร วมก น 5. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ด านการสอน - คร ภ ณฑ - จ ดหา Liquid Nitrogen พร อม Tank เก บ จ ดหาคอมพ วเตอร / ซอฟแวร ท จ าเป นให อาจารย ท กคน จ ดโครงการข นมาใหม (คล ายจ ดหาแต ให ท า การผ อนส ง ไม รวมก บ โครงการท นบ คลากรฯ ท ม อย แล ว) โครงการพ ฒนาการ เร ยนการสอนแบบ - ส ารวจปร มาณความ ต องการ Liquid Nitrogen และสถานท ต ง Tank เก บ - จ ดหางบประมาณ - ส ารวจความจ าเป น - จ ดอบรมการท าส อการ สอนแบบ e-learning ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ - หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อ - งบประมาณ - ระเบ ยบการก ย ม - สร างแรงจ งใจให บ คลากร - ผ เช ยวชาญ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) - หน วยงานท เก ยวข องไม ให ความร วมม อ - งบประมาณไม เพ ยงพอ - ระเบ ยบไม เอ อให ก ซ าซ อน - ศ กยภาพของ ผ พ ฒนาและ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ หน วยพ สด (ส ารวจความ ต องการรวม) ฝ ายวางแผนและ พ ฒนา การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

12 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 6. โครงการปร บปร ง กระบวนงานและระบบ ราชการเพ อลดข นตอน ระยะเวลา 7. โครงการใช สายสน บสน น ร วมก น (รวมสารบรรณ) 8. โครงการจ ดทร พยากร ตามกล มสาขา Active Learning โครงการพ ฒนา ศ กยภาพฝ ายสน บสน น โครงการรวมสารบรรณ ไว ตามจ ดหล ก ๆ โครงการบร การ (Work Shop) สร าง/ซ อมบ าร ง เคร องม อว ทยาศาสตร (เคร องแก ว) ระด บ คณะฯ - ระบบพ เล ยง - จ ดอบรม - ก าหนดแนวปฎ บ ต ให เป นส วนรวม ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ ทางด านการท า ส อการสอน อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) บ คลากร - ในเช งของการ บร หาร เกรงว า ข อม ลกลางม ขนาดใหญ เก นไป อาจม ป ญหาใน ด านการจ ดการ ข อม ล งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

13 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) โครงการจ ดการส นทร พย และหารายได โครงการจ ดอบรมองค ความร แต ละสาขา เช น คอมพ วเตอร บร การ ว ชาการ ฯลฯ โครงการบร การการใช สถานท (เช น ห องพ มล กลก จ) โครงการจ ดหารายได ช วงส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต โครงการซ มอาหาร เคร องด ม โครงการจ ดท าโรง อาหาร ห องอาหาร ส าหร บบ คลากรคณะฯ โครงการจ ดต งร าน สะดวกซ อ (7-eleven) โครงการจ ดต งร านขาย ของท ระล กคณะฯ - ประชาส มพ นธ ตามส อ ต าง ๆ - ก าหนดระเบ ยบการขอ ใช และอ ตราการใช 10

14 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 10. โครงการส งเสร ม/ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 11. โครงการพ ฒนาบ คลากร ฝ ายสน บสน น 12. โครงการประชาส มพ นธ คณะฯ โครงการร วมลงท น เช น ท พ กในมหาว ทยาล ย จ ดทอดผ าป า ทอดกฐ น - จ ดหางบประมาณ เพ อให ฝ ายสน บสน น น าไปพ ฒนาศ กยภาพ เช น อบรม ส มมนา โครงการให ย มท นการ ศ กษาต อส าหร บฝ าย สน บสน นไม ม ดอกเบ ย 5 (เฉพาะ หล กส ตรปร ญญาโท) โครงการพ ฒนาจ ตและ ส ขภาพ โครงการตรวจส ขภาพ บ คลากรประจ า ประชาส มพ นธ และ ก าหนดสถานท - จ ดหางบประมาณ - ประสานงานเร องสถานท และว ทยากร - ประชาส มพ นธ และ ประสานงาน - แนะแนวน กเร ยนตาม โรงเร ยนต าง ๆ ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

15 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน - Road Show ตาม มหาว ทยาล ย และอบต. ต าง ๆ - ประชาส มพ นธ ให ความร เช งว ชาการและ หล กส ตรตามส อว ทย โทรท ศน หน งส อพ มพ ฯลฯ ป จจ ยท ท าให โครงการประสบ ความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) โครงการพ ฒนาระบบ ควบค มภายใน (กพร.) - ระบบบร หารความ เส ยง - เน น ประชาส มพ นธ หล กส ตรScience Communication (ว เคราะห ท กด านเพ อด สถานะต วเอง) - แต งต งคณะกรรมการ

16 สร ปโครงการ / ก จกรรมด านผล ตบ ณฑ ต โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการจ ดท าต ารา พ นฐาน 1 2. โครงการเป ด หล กส ตรแบบ บ รณาการ 1. คณะก าหนดนโยบาย งบประมาณและ ว ธ การด าเน นการ ต ดตามประเม นผลให ช ดเจน 2. ก าหนดและเสนอ รายละเอ ยด 3. ค ดเล อก กล นกรอง รายว ชาเพ อให การ สน บสน น.ภาคว ชา 1. เป ดหล กส ตร Science communication 2. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ 1. ประชาส มพ นธ ให ภาคว ชาทราบ โครงการด งกล าว 2. ประช มกล มผ ท ได ร บค ดเล อก 3. จ ดท าประกาศคณะ เก ยวก บเกณฑ การ จ ดสรรงบประมาณ และการต ดตาม ประเม นผล 4. รายละเอ ยดการ ด าเน นการข นก บ รายว ชา 1. ศ กษาความเป นไปได ของการเป ดหล กส ตร จ านวนบ คลากร (คณาจารย ) และ ตลาดงานของ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ก าหนกรอบเวลาให ช ดเจน 2. ต ดตามประเม นผล 3. ม คณะท างาน (ผ ประสานงาน) 4. รายว ชาท ม เอกสาร ประกอบการสอน สามารถน ามา ปร บปร ง รวบรวม สร ป เป นต าราได 1. ความพร อมด าน บ คลากร และ อ ปกรณ 2. ท กหน วยงานม ความ ร วมม อจากท กฝ าย อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) 1. ภาระงานมาก 2. ขาดผ ประสานงาน 3. ไม ม ค าตอบแทน หร อม น อย 1. ย งไม ม บ คลากรท จบด านน โดยตรง งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ระยะเวลา ด าเน นการ 6-12 เด อนต อเล ม งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 2550 ภาคว ชา/คณะ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ด าเน นการท ก

17 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการเป ด หล กส ตรแบบ Double และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 3. จ ดส มมนาเร องท เก ยวข องก บหล กส ตร เพ อให ทราบถ ง เป าหมายกระบวนการ และกฎเกณฑ 1. เป ดหล กส ตร 2. ส งเสร มให ม การ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ น กศ กษา ศ กษา ต นท นต อห วของการ ผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ลงนามความร วมม อ MOU ระหว าง หน วยงาน 1. ศ กษาความเป นไปได 1. ความพร อมด าน ของการเป ดหล กส ตร บ คลากร และ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

18 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Degree บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 4. โครงการเร ยน 1. ประช มร วมก น 1. ศ กษาความเป นไป ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ จ านวนบ คลากร อ ปกรณ (คณาจารย )และตลาด 2. ท กหน วยงานม ความ งานของน กศ กษา ร วมม อจากท กฝ าย ศ กษาต นท นต อห ว ของการผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ความร วมม อ ระหว างหน วยงาน อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

19 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ล วงหน า(ปร ญญา ตร และปร ญญาโท) 5. โครงการเป ด หล กส ตรนานาชาต / ภาษาอ งกฤษ ระหว างผ บร หารคณะ มหาว ทยาล ย และ โรงเร ยน(การร บ น กเร ยนเข าศ กษา ระด บป.ตร ยกเว น รายว ชาพ นฐานตาม โครงการ) 1. เป ดหล กส ตร นานาชาต / ภาษาอ งกฤษ 2. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร ได ของร ปแบบการ เร ยนการสอน ของ น กเร ยน ร วมก บ น กศ กษาปกต 2. ว เคราะห รายละเอ ยด ค าใช จ ายในการจ ด โครงการเร ยน ล วงหน า 1. ศ กษาความเป นไปได ของการเป ดหล กส ตร จ านวนบ คลากร (คณาจารย )และตลาด งานของน กศ กษา ศ กษาต นท นต อห ว ของการผล ตบ ณฑ ต 2. ประช มร วมก บคณะ / หน วยงานท เก ยวข อง ซ งสามารถจะพ ฒนา ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ความพร อมด าน บ คลากร และ อ ปกรณ 2. ท กหน วยงานม ความ ร วมม อจากท กฝ าย อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

20 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 6. โครงการปร บปร ง หล กส ตรเป น Honor Program (ท าใน 4 สาขาว ชา เป น โครงการน าร อง ค อ ช วว ทยา เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร ) 1. ประช มหล กส ตรท ม ความพร อมได แก ภาคว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร และภาคอ นๆ ท สนใจ 2. ว เคราะห และจ ดท า ร างแผนการเร ยนท เป นแบบ Honor Program Minor Major or Double Degree/นานาชาต ภาษาอ งกฤษ 3. กรณ ม ความเป นไป ได และได ข อสร ปจาก หน วยงานท เก ยวข อง จ ง ด าเน นการสร าง หล กส ตร 4. ความร วมม อระหว าง หน วยงาน 1. ประช มหล กส ตรท ม ความพร อมได แก ภาคว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร และ ภาคอ นๆ ท สนใจ 2. ว เคราะห และจ ดท า ร างแผนการเร ยนท เป นแบบ Honor ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ม กระบวนการ ค ดเล อกน กศ กษาช น ท 3 เข าศ กษาใน หล กส ตร อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

21 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 7. การเพ มโอกาส ให ก บน กเร ยนท ม ศ กยภาพส ง และ น กเร ยนด อย โอกาส (10% ของ โรงเร ยน) 8. โครงการจ ดท า หล กส ตรให ได มาตรฐาน ครบ หล กส ตร( ตาม 3. ว เคราะห ความ เป นไปได ของ หล กส ตรในการศ กษา ต อระด บบ ณฑ ตศ กษา 4. ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณว ชาช พ และจรรยาบรรณ น กว จ ย ในหล กส ตร 1. ค ดเล อกน กเร ยนม.6 ท ม ผลการเร ยนด เด น จากโรงเร ยนภาค ตะว นออก เฉ ยงเหน อ Program 3. ว เคราะห ความ เป นไปได ของ หล กส ตรใน การศ กษาต อระด บ บ ณฑ ตศ กษา ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ประกาศแนะน าคณะ 1. ม ท นสน บสน น ร บสม คร 2. ต ดตามและส งเสร มผ 2. ให ภาคว ชาระบ ได ร บการค ดเล อกอย าง จ านวนร บน กเร ยน ต อเน อง เข าศ กษาได 3. ส มภาษณ 1. ม ระบบแจ งเต อน เพ อพ จารณา หล กส ตรตาม เกณฑ มาตรฐาน 1. ท กภาคว ชาแต งต ง คณะกรรมการ ปร บปร งหล กส ตร อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

22 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ประกาศของ สมศ.) 9. โครงการลดจ านวน น กศ กษาตกออก และเพ มค าคะแนน ส าหร บน กศ กษา ช นท 1 1. จ ดประช มอาจารย ผ สอนรายว ชาพ นฐาน ช น 1 2. ทบทวนแผนการ ศ กษาช น 1 ของท ก สาขาว ชา 3. จ ดช มน มว ชาการของ ภาคว ชา(ให ค าปร กษา หร อต วอย างต อเน อง) (ปร บปร งท ก5 ) 1. ประชาส มพ นธ การ จ ดก จกรรมของ ช มน ม 2. ประสานงาน ช มน มและจ ดท า แผนการด าเน นการ ให ค าปร กษาและ ต ว 3. ก าหนดเกณฑ ข น ต าของการต ดเกรด F โดยค าน งถ งการ ประเม นผลการ เร ยนน กศ กษาตาม แผนการสอน 4. ประชาส มพ นธ เกณฑ การต ดเกรด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ 1. ส งเสร มให น กศ กษาเข า ร วมก จกรรมว ชาการ 2. คณะ/ภาคว ชา สน บสน น(งบประมาณ สถานท อ ปกรณ ฯลฯ) การจ ดก จกรรมด าน ว ชาการ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดท า 1. อบรมให ทราบ 1. จ ดท าโครงการอบรม 1. ม บ คลากรท ม ความ 1. อ ปกรณ ไม ครบ ภาคว ชา/คณะ การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ด าเน นการท ก

23 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน e-learning 11. โครงการ น กว ทยาศาสตร ร นเยาว เป าหมาย เสร ม ท กษะ ว ทยาศาสตร ให น กเร ยนระด บ กระบวนการจ ดท า -learning 2. รายว ชาท สนใจส ง สคล ปเสนอคณะหร อ บทเร ยนเพ อท าระบบ e-learning 1. จ ดโครงการค าย ว ทยาศาสตร ส าหร บ น กเร ยนระด บประถม 2. ประช มภาคว ชาต างๆ เพ อร างร ปแบบค าย ว ทยาศาสตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ เช งฏ บ ต การ เช ยวชาญทางด านน 2. ก าหนดผ ร บผ ดชอบ 2. ม แหล งข อม ลเพ อการ ท ช ดเจน ส บค นพร อม 3. จ ดท าประกาศคณะ เก ยวก บเกณฑ การ จ ดสรรงบประมาณ และการต ดตาม ประเม นผล 4. ก าหนดล าด บความ ส าค ญของรายว ชา และแผนด าเน นการ ของรายว ชา 1. จ ดท าแผนและ ประชา ส มพ นธ ไป ตามโรงเร ยนต างๆ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) 2. ม การค ดลอก ผลงานไปใช ใน การขอผลงาน ของบ คคล ภายนอก งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

24 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ประถมศ กษาตอน ปลาย หร อระด บ อ นตามความ เหมาะสม 12. โครงการ ส งเสร มให ม การ บรรจ ห วข อเร อง จรรยาบรรณ ว ชาช พและ จรรยาบรรณ น กว จ ยใน หล กส ตรของ คณะ หร อการจ ด อบรมเฉพาะ เร อง 13. โครงการ ประเม น หล กส ตรและ การเร ยนการ 21

25 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม นได ) ผ ร บผ ดชอบ 2550 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) สอน 14. โครงการ ประเม นความพ ง พอใจของ นายจ างผ ใช บ ณฑ ต 15. โครงการอบรม เก ยวก บระบบ ลงทะเบ ยนเพ อ ส งเสร มระบบ การให ค าปร กษา ของคณาจารย 16. โครงการจ ดท า web ประชา - ส มพ นธ ข อม ลวา สารท น กศ กษา สามารถลง ต พ มพ พร อม รายละเอ ยด 22

26 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการพ ฒนาและ ส งเสร มน กว จ ยและ กล มว จ ยเช งบ รณาการ โครงการจ ดต งกล มว จ ย Proteomic โครงการจ ดต งกล มว จ ย Biotech โครงการจ ดต งกล มว จ ย Natural products โครงการจ ดต งกล มว จ ย ทร พยากรจ ล นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย เกษตรอ นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational Chemistry & จ ดระดมสมองเพ อ สร างกล มว จ ย ปร บเปล ยนเกณฑ การให ท นกองท น สน บสน นพ ฒนาทาง ว ชาการคณะฯ โดย สน บสน นการท าว จ ย แบบช ดโครงการ สร างกล มว จ ยโดยม น กว จ ยร นพ เป นผ ร เร ม สร ปโครงการ/ก จกรรมด านว จ ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ ความร วมม อจาก บ คลากร การประสาน งาน และต ดตามผล จากคณะฯ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) ไม ได ร บความ ร วมม อจากพ เล ยง ความร วมม อจาก น กว จ ยอาว โสและ น กว จ ยใหม น กว จ ยพ เล ยงอาจจะ ม งเน นเฉพาะงานว จ ยท ตนเองสนใจ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ 1,500,000 ฝ ายว จ ยฯ/ ภาคว ชา/ศ นย ว จ ย เฉพาะทาง การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

27 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ Biology โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational & Numerical Math. โครงการจ ดต งกล มว จ ย Solar Cells โครงการจ ดต งกล มว จ ย MRI โครงการจ ดต งกล มว จ ย ข าว โครงการจ ดต งกล มว จ ย สม นไพรและอาหาร พ นบ าน OTOP โครงการจ ดต งกล มว จ ย ส งแวดล อม โครงการจ ดต งกล มว จ ย MIS โครงการจ ดต งกล มว จ ย Image Processing โครงการจ ดต งกล มว จ ย 24

28 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Network ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดต งหน วย เคร องม อกลาง โครงการจ ดต งกล มว จ ย Sound recognition โครงการจ ดต งชมรม young scientist โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน โครงการกล มว จ ยเพ อ พ ฒนานว ตกรรมช ดการ การสอนว ทยาศาสตร โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาภ ม ป ญญา ชาวบ าน รวบรวมเคร องม อ ว ทยาศาสตร ขนาดใหญ จากภาคว ชาต าง ๆ สน บสน นงบประมาณ การบ าร งร กษา ออกประกาศเก ยวก บอ ตรา ค าบร การของเคร องม อ กลาง จ ดหาน กว ทยาศาสตร ผ ด แลเคร องม อกลาง 2,000,000 25

29 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการน าเสนอ ผลงานว จ ยของ น กศ กษา ระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา โครงการอบรมการใช เคร องม อท ซ บซ อน โครงการพ ฒนา น กว ทยาศาสตร ให เป น ผ สน บสน นงานว จ ยและ งานสอน จ ดประช มว ชาการ ส าหร บน กศ กษาระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา อบรมน กว ทยาศาสตร เก ยวก บการใช และ บ าร งร กษาเคร องม อกลาง ภาคว ชาประมาณ ค าใช จ ายในการ บ าร งร กษาเคร องม อ ประกาศร บสม ครจาก น กศ กษาท วไป ประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอก และ โรงเร ยนเข าร วมฟ ง ให น กศ กษาท น พสวท. สควค. และ ท นเร ยนด เป น ผ เข าร วมประช มหล ก รวบรวมบทค ดย อและ จ ดท าร ปเล ม ระยะเวลาการจ ด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 100,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

30 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 4. โครงการจ ดการของเส ย ประเภทสารเคม จ ดอบรมน กว ทยาศาสตร /เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การเก ยวการ ก บการใช และจ ดการ สารเคม ประช ม 2 ว น (ช วง ปลายเด อน มกราคม) ม การน าเสนอผลงาน ของอาจารย ท ได ท น ว จ ยจากกองท นคณะฯ จ ดหารางว ลส าหร บการ น าเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร จ ดท าประกาศน ยบ ตร ส าหร บผ เข าร วม จ ดท า Proceeding งาน ประช มว ชาการฯ เช ญว ทยากรบรรยาย พ เศษ รวบรวมของเส ย ประเภทสารเคม จาก ภาคว ชาต าง ๆ คณะฯ จ ดหาจ ดจ าง บร ษ ทก าจ ดของเส ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 200,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

31 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 5. โครงการจ ดท า วารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความ ร วมม อด านการว จ ย ร วมก บมหาว ทยาล ย ในอน ภ ม ภาคล มน า โขง จ ดท าฐานข อม ลสารเคม ท แต ละภาคว ชา แลกเปล ยนบ คลากรและ น กศ กษา ท าว จ ยร วมก น พ ฒนาหล กส ตรร วมก น ประเภทสารเคม และ ช วภาพ แยกชน ดสารเคม เพ อ การก าจ ด จ ดพ มพ วารสาร ว ทยาศาสตร เพ อ เผยแพร ผลงานว จ ย และว ชาการ แจกจ ายไปย งสถาบ น การศ กษาและ โรงเร ยนต างๆ ด าเน นการลงนาม บ นท กข อตกลงความ ร วมม อ หาแหล งท นเพ อท า ว จ ยร วมก น ร วมก นเข ยนหล กส ตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

32 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการถ ายทอด ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ส ช มชน น ทรรศการว ทยาศาสตร เคล อนท ต ดต ออาจารย ภาคว ชา ท เข าร วมน ทรรศการ ส งเสร มการจ ดท า โปสเตอร และการจ ด แสดงน ทรรศการ ห วข อ ว ทยาศาสตร เก ยวก บช ว ต ประจ าว น เช น ป ย หม ก เกษตรอ นทร ย การแปรร ปผลผล ต ทางการเกษตร หล กการย งบ งไฟ เท ยนพรรษา อาหาร ปลอดภ ย สอดแทรกการเผยแพร หล กส ตรของคณะฯ น าจ ดเด นของ หล กส ตรมาน าเสนอ สร ปโครงการ/ก จกรรมด านบร การว ชาการ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 150,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

33 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 2. โครงการพ ฒนาศ นย ว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชนและ อ ตสาหกรรมเกษตร จ ดน ทรรศการเผยแพร ความร ในงานไหม BIG C เทศกาลอ สาน จ ด ละ 5 คร ง ห องปฏ บ ต การว เคราะห อาหารและเคร องด มท ได มาตรฐาน ด าเน นการช วง มหาว ทยาล ยป ด โรงเร ยนต าง ๆ เป ด (พฤษภาคม) Science Show เกมส ว ทยาศาสตร พ ฒนาห องปฏ บ ต การให ได มาตรฐาน ประชาส มพ นธ ให ช มชนและสาธารณะ ร บทราบในร ปแบบ ต างๆ ร บว เคราะห ทางด าน จ ล นทร ย ปนเป อน ส วนประกอบทาง โปรต นและไขม น พาราม เตอร ทางเคม ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 80, ,000 งบประมาณ เพ มข นท ก การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

34 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ปรส ต ระบ ช อว ทยาศาสตร ของสม นไพรชน ด ต าง ๆ สอบเท ยบเคร องม อ ร บทดสอบเคร องม อ/ ตรวจว ดต างๆ จ ด อ บ ร ม น กว ทยาศาสตร และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ให ม ความร ความ เข าใจข นตอนและ กระบวนการต าง ๆ เก ยวก บการสอบ เท ยบเคร องม อ ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

35 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 1. โครงการพ ฒนาและ ส งเสร มน กว จ ยและ กล มว จ ยเช งบ รณาการ โครงการจ ดต งกล มว จ ย Proteomic โครงการจ ดต งกล มว จ ย Biotech โครงการจ ดต งกล มว จ ย Natural products โครงการจ ดต งกล มว จ ย ทร พยากรจ ล นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย เกษตรอ นทร ย โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational Chemistry & จ ดระดมสมองเพ อ สร างกล มว จ ย ปร บเปล ยนเกณฑ การให ท นกองท น สน บสน นพ ฒนาทาง ว ชาการคณะฯ โดย สน บสน นการท าว จ ย แบบช ดโครงการ สร างกล มว จ ยโดยม น กว จ ยร นพ เป นผ ร เร ม สร ปโครงการ/ก จกรรมด านว จ ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ ความร วมม อจาก บ คลากร การประสาน งาน และต ดตามผล จากคณะฯ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) ไม ได ร บความ ร วมม อจากพ เล ยง ความร วมม อจาก น กว จ ยอาว โสและ น กว จ ยใหม น กว จ ยพ เล ยงอาจจะ ม งเน นเฉพาะงานว จ ยท ตนเองสนใจ งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) ผ ร บผ ดชอบ 1,500,000 ฝ ายว จ ยฯ/ ภาคว ชา/ศ นย ว จ ย เฉพาะทาง การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด)

36 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ Biology โครงการจ ดต งกล มว จ ย Computational & Numerical Math. โครงการจ ดต งกล มว จ ย Solar Cells โครงการจ ดต งกล มว จ ย MRI โครงการจ ดต งกล มว จ ย ข าว โครงการจ ดต งกล มว จ ย สม นไพรและอาหาร พ นบ าน OTOP โครงการจ ดต งกล มว จ ย ส งแวดล อม โครงการจ ดต งกล มว จ ย MIS โครงการจ ดต งกล มว จ ย Image Processing โครงการจ ดต งกล มว จ ย 33

37 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน Network ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ โครงการจ ดต งหน วย เคร องม อกลาง โครงการจ ดต งกล มว จ ย Sound recognition โครงการจ ดต งชมรม young scientist โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน โครงการกล มว จ ยเพ อ พ ฒนานว ตกรรมช ดการ การสอนว ทยาศาสตร โครงการจ ดต งกล มว จ ย เพ อพ ฒนาภ ม ป ญญา ชาวบ าน รวบรวมเคร องม อ ว ทยาศาสตร ขนาดใหญ จากภาคว ชาต าง ๆ สน บสน นงบประมาณ การบ าร งร กษา ออกประกาศเก ยวก บอ ตรา ค าบร การของเคร องม อ กลาง จ ดหาน กว ทยาศาสตร ผ ด แลเคร องม อกลาง 2,000,000 34

38 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 3. โครงการน าเสนอ ผลงานว จ ยของ น กศ กษา ระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา โครงการอบรมการใช เคร องม อท ซ บซ อน โครงการพ ฒนา น กว ทยาศาสตร ให เป น ผ สน บสน นงานว จ ยและ งานสอน จ ดประช มว ชาการ ส าหร บน กศ กษาระด บ ปร ญญาตร 4 และ บ ณฑ ตศ กษา อบรมน กว ทยาศาสตร เก ยวก บการใช และ บ าร งร กษาเคร องม อกลาง ภาคว ชาประมาณ ค าใช จ ายในการ บ าร งร กษาเคร องม อ ประกาศร บสม ครจาก น กศ กษาท วไป ประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอก และ โรงเร ยนเข าร วมฟ ง ให น กศ กษาท น พสวท. สควค. และ ท นเร ยนด เป น ผ เข าร วมประช มหล ก รวบรวมบทค ดย อและ จ ดท าร ปเล ม ระยะเวลาการจ ด ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 100,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

39 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 4. โครงการจ ดการของเส ย ประเภทสารเคม จ ดอบรมน กว ทยาศาสตร /เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การเก ยวการ ก บการใช และจ ดการ สารเคม ประช ม 2 ว น (ช วง ปลายเด อน มกราคม) ม การน าเสนอผลงาน ของอาจารย ท ได ท น ว จ ยจากกองท นคณะฯ จ ดหารางว ลส าหร บการ น าเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร จ ดท าประกาศน ยบ ตร ส าหร บผ เข าร วม จ ดท า Proceeding งาน ประช มว ชาการฯ เช ญว ทยากรบรรยาย พ เศษ รวบรวมของเส ย ประเภทสารเคม จาก ภาคว ชาต าง ๆ คณะฯ จ ดหาจ ดจ าง บร ษ ทก าจ ดของเส ย ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) 200,000 การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

40 โครงการ / ก จกรรม ก จกรรมย อย ว ธ การด าเน นงาน 5. โครงการจ ดท า วารสารว ทยาศาสตร อย างต อเน อง 6. โครงการความ ร วมม อด านการว จ ย ร วมก บมหาว ทยาล ย ในอน ภ ม ภาคล มน า โขง จ ดท าฐานข อม ลสารเคม ท แต ละภาคว ชา แลกเปล ยนบ คลากรและ น กศ กษา ท าว จ ยร วมก น พ ฒนาหล กส ตรร วมก น ประเภทสารเคม และ ช วภาพ แยกชน ดสารเคม เพ อ การก าจ ด จ ดพ มพ วารสาร ว ทยาศาสตร เพ อ เผยแพร ผลงานว จ ย และว ชาการ แจกจ ายไปย งสถาบ น การศ กษาและ โรงเร ยนต างๆ ด าเน นการลงนาม บ นท กข อตกลงความ ร วมม อ หาแหล งท นเพ อท า ว จ ยร วมก น ร วมก นเข ยนหล กส ตร ป จจ ยท ท าให โครงการ ประสบความส าเร จ อ ปสรรค (คาดว าจะเก ด) งบประมาณ/ (หากประเม น ได ) การด าเน นงาน (เร มต น-ส นส ด) ผ ร บผ ดชอบ

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ตามท คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งม อ านาจ หน าท ในการก าหนดหล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อส งเสร มสน บสน น พ ฒนาการด าเน นงานเก ยวก บ การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information