บทท 5 บทสร ปการศ กษา สร ปผลการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 บทสร ปการศ กษา สร ปผลการศ กษา"

Transcription

1 บทท 5 บทสร ปการศ กษา การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอนและการ เปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน จ าแนกตามระด บการศ กษา พร อมท งป ญหา ข อเสนอแนะในการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยน พ น จว ทยา จ งหว ดลาปาง ในเร องการฝ กอบรม การศ กษาด งาน การศ กษาต อ การน เทศ การแสวงหา ความร ด วยตนเอง การส มมนา การประช มเช งปฏ บ ต การ โดยศ กษาจากบ คลากรสายการสอน ระด บ ประถมศ กษา จานวน 44 คน และบ คลากรสายการสอนระด บม ธยมศ กษาจ านวน 30 คน รวมท งหมด จานวน 74 คนของโรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดลาปาง ป การศ กษา 2555 เคร องม อท ใช เป นแบบสอบ ถามเก ยวก บเร องด งกล าว ผ ศ กษาได เก บรวบรวมข อม ลด วยตนเองและนาข อม ลท ได มาว เคราะห โดยใช ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และค าสถ ต ท คานวณ ค าความน าจะเป น สร ปผลการศ กษา 1. การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จ ว ทยา จ งหว ดลาปาง โดยรวมอย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด านเร ยงล าด บจากมากไปหาน อย 3 ลาด บแรก ค อ ด านการศ กษาต อ ด านการฝ กอบรม ด านการประช มเช งปฏ บ ต การ ซ งม รายละเอ ยด ด งน 1.1 การฝ กอบรม การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการฝ กอบรม โดยรวมอย ในระด บมาก เม อ พ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อบ คลากรน าความร และประสบการณ จากการฝ กอบรม เก ยวก บการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยนมาใช พ ฒนาการสอนและการปฏ บ ต งาน รองลงมา ค อ โรงเร ยนของท านม การวางแผนในการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อหล งจากบ คลากรฝ กอบรมเก ยวก บการเตร ยมความพร อมส ประชาคม อาเซ ยนได ม การต ดตามผลและประเม นผลการนาไปใช 1.2 การศ กษาด งาน การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการศ กษาด งาน โดยรวมอย ในระด บมาก เม อ พ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อโรงเร ยนม นโยบายสน บสน นให บ คลากรม โอกาสศ กษา ด งาน เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน รองลงมา ค อโรงเร ยนของท านม การวางแผนการศ กษาด งานนอกสถานท เพ อความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อโรงเร ยนก าหนด สถานท ท ไปศ กษาด งาน ตรงก บแนวทางการข บเคล อนการจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน

2 การศ กษาต อ การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการศ กษาต อ โดยรวมอย ในระด บมาก เม อ พ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อโรงเร ยนม การวางแผนในการส งเสร มให บ คลากรได ม การพ ฒนาท กษะทางภาษาต างประเทศ รองลงมา ค อโรงเร ยนของท านได ส งเสร มบ คลากรให ใช ส อ เทคโนโลย นว ตกรรม ICT การจ ดการเร ยนการสอน และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อโรงเร ยนช วยช แนะ แนวทางการศ กษาต อให แก บ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 1.4 การน เทศ การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการน เทศ โดยรวมอย ในระด บปานกลาง เม อ พ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อผ น าการน เทศภายในม การเย ยมช นเร ยนและม การให ค าปร กษาเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน เพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน รองลงมา ค อโรงเร ยนม การ ประชาส มพ นธ ให บ คลากรให เข าใจในเร องการน เทศภายในเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อ โรงเร ยนม การแต งต งคร ผ เช ยวชาญเฉพาะด านเป น ผ นาในการน เทศภายในเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน 1.5 การแสวงหาความร ด วยตนเอง การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการแสวงหาความร ด วยตนเอง โดยรวมอย ใน ระด บมาก เม อพ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อคร ผ สอนได ม การพ ฒนาให ม ท กษะทาง ภาษาต างประเทศและปฏ บ ต การสอนได อย างม ประส ทธ ภาพในท กรายว ชา รองลงมา ค อโรงเร ยนม การจ ดห อง/ม มอาเซ ยนศ กษาเป นแหล งเร ยนร และแหล งส บค นข อม ลผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อโรงเร ยนให ค าปร กษากรณ พบป ญหาในการจ ดท า แผนงาน/โครงการการจ ดการเร ยนการสอนเพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน 1.6 การส มมนา การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการส มมนา โดยรวมอย ในระด บมาก เม อ พ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อโรงเร ยนของท านได จ ดส งบ คลากรเข าร วมส มมนาทาง ว ชาการในด านการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนท หน วยงานอ นจ ดด วย รองลงมา ค อ โรงเร ยนของท านได น าผลจากการส มมนาทางว ชาการไปใช เป นประโยชน ในการเร ยนการสอนและ พ ฒนาการปฏ บ ต งานของบ คลากรในโรงเร ยน เพ อรองร บการเข าส อาเซ ยน และท ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ค อโรงเร ยนของท านม การวางแผนการส มมนาทางว ชาการในด านการเตร ยมความพร อมท เข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.7 การประช มเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ด านการประช มเช งปฏ บ ต การ โดยรวมอย ในระด บ มาก เม อพ จารณารายประเด น ท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อโรงเร ยนของท านม การวางแผนการจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การการพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน และท ม ค าเฉล ยน อย ท ส ด ค อการประช มเช งปฏ บ ต การท โรงเร ยนจ ดข นได เช ญว ทยากรผ ม ประสบการณ จากภายนอกท ม ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนมาให ความร

3 61 2. การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จ ว ทยา จ งหว ดลาปาง จาแนกตามระด บการศ กษา แตกต างก นอย างไม ม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ ป ญหาและข อเสนอแนะการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดลาปาง ม ด งน 3.1 ด านการฝ กอบรม ป ญหาพบว า การฝ กอบรมย งไม ครอบคล มในเร องท ย งขาดตามมาตร ฐานท ปฏ บ ต งาน ช วงเวลาฝ กอบรมตรงก บเวลาสอน ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดการฝ กอบรมให มาก ข น ควรจ ดงบประมาณเพ มเต มเพ อใช ในการฝ กอบรม 3.2 ด านการศ กษาด งาน ป ญหาพบว า งบประมาณไม เพ ยงพอการศ กษาด งานไม ครบท กสาระ ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดต งงบประมาณในการศ กษาด งาน ควรจ ดการศ กษาด งานอย างต อเน อง 3.3 ด านการศ กษาต อ ป ญหาพบว า งบประมาณไม เพ ยงพอ ภาระการสอนมากท าให บ คลากร ไม ม กาล งใจในการศ กษาต อ ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดหาท นการศ กษาแก บ คลากรในการศ กษาต อ 3.4 ด านการน เทศ ป ญหาพบว า จ ดน เทศภายในตามโอกาสท ไม เหมาะสม ไม ม การน เทศภาย ในอย างต อเน อง ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดน เทศภายในตามโอกาสท เหมาะสม ควรม การน เทศภาย ในอย างต อเน อง 3.5 ด านการแสวงหาความร ด วยตนเอง ป ญหาพบว า ส อท ใช ประกอบในการแสวงหาความร ด วยตนเองม ไม เพ ยงพอ ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดหาส อท ใช ประกอบในการแสวงหาความร ด วยตน เองให เพ ยงพอ 3.6 ด านการส มมนา ป ญหาพบว า ไม ได ร บการส มมนาอย างต อเน อง การส มมนาเก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยนไม ครบท กกล มสาระ ข อเสนอแนะ พบว า ควรจ ดส มมนาอย างต อเน อง ควรจ ด ส มมนาเก ยวก บประชาคมอาเซ ยนให ครบท กกล มสาระ 3.7 ด านการประช มเช งปฏ บ ต การ ป ญหาพบว า ไม ได ร บจ ดการประช มเช งปฏ บ ต การอย าง ต อเน อง ข อเสนอแนะ พบว า ควรเช ญว ทยากรท ม ความร ความชานาญในด านน นๆ อภ ปรายผล การศ กษาคร งน ม ประเด นเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน เพ อรองร บการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดลาปาง ผ ศ กษาขอนาเสนอการอภ ปราย ด งน 1. ผลการศ กษาสร ปได ว าการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดล าปาง ในการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอนท ง 7 ด าน ค อ การฝ กอบรม การศ กษาด งาน การศ กษาต อ การน เทศ การแสวงหาความร ด วยตนเอง การ ส มมนา การประช มเช งปฏ บ ต การ ภาพโดยรวม โรงเร ยนพ น จว ทยาม ความพร อมเข าส ประชาคม อาเซ ยนอย ในระด บมาก ซ งด ได จากการตอบแบบสอบถามท ง 6 ด านอย ในระด บมาก ซ งม เพ ยงด าน เด ยว ค อ ด านการน เทศ อย ในระด บปานกลาง ท งน อาจเป นเพราะว า เน องจากโรงเร ยนไม ได แต งต ง คร ผ เช ยวชาญเฉพาะด านในการน เทศเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน

4 62 โรงเร ยนขาดการประชาส มพ นธ อย างต อเน อง ไม ม ผ นาการน เทศคอยให คาปร กษาเก ยวก บการจ ดการ เร ยนการสอนเพ อม งส ประชาคมอาเซ ยน รวมท งโรงเร ยนไม ได น าผลการประเม นมาปร บปร งในการ น เทศคร งต อไป แต อย างไรก ตามโดยภาพรวม โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดล าปาง ถ อว าม ความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยนอย ในระด บมาก ตรงก บศ ภช ย ยาวะประภาษ (2546, หน า 174) พบว า การ พ ฒนาบ คลากรเป นการจ ดประสบการณ การเร ยนร อย างเป นระบบในเวลาท ก าหนด เพ อเพ มโอกาสให บ คลากรในองค การม สมรรถนะส งข น สามารถปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมายได เป นผลด อ นเป นผล ต อการเจร ญเต บโตก าวหน าของบ คลากรและองค การ ในท านองเด ยวก บส าน กงานเลขาธ การค ร สภา สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา (2549, หน า 59) พบว า จ ดม งหมายของการจ ดการศ กษาตามแนว ปฏ ร ปการศ กษา ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพของบ คคลอย างต อเน องตลอดช ว ต เพ อรองร บการเปล ยน แปลงของโลก การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นส งจาเป นต องกระทาอย างเป นระบบ สอด คล องก บงานว จ ยของ สมควร ท พย จ นทร (2548) ศ กษาการพ ฒนาบ คลากรของผ บร หารสถานศ กษา ข นพ นฐาน อาเภอแม ทา จ งหว ดลาพ น พบว าผ บร หารสถานศ กษา คร ผ สอนท ทาหน าท ร กษาการแทน ผ บร หารและคร ผ สอน ม ความค ดเห นเป นไปท ศทางเด ยวก นท ง 6 ด าน ค อการฝ กอบรม การส มมนา ทางว ชาการ การศ กษาต อ การแสวงหาความร ด วยตนเองและการน เทศภายใน โดยส วนใหญ จะเห นว า การสน บสน นในการพ ฒนาบ คลากรของผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน อ าเภอแม ทา จ งหว ดล าพ น ม อย างพอเพ ยง ส วนป ญหาและข อเสนอแนะส วนใหญ ได แก ไม ม การวางแผนโครงการต างๆ อย างเป น ระบบ ไม ม การประเม นผลโครงการไม ได น าผลการประเม นโครงการมาปร บปร งในการจ ดท าโครงการ คร งต อไป และขาดแคลนงบประมาณในการจ ดทาโครงการ 2. ผลการศ กษาสร ปได ว า การเปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน จ าแนก ตามระด บการศ กษา รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดลาปาง การพ ฒนา ค ณภาพบ คลากรสายการสอนท ง 7 ด าน ค อ การฝ กอบรม การศ กษาด งาน การศ กษาต อ การน เทศ การแสวงหาความร ด วยตนเอง การส มมนา การประช มเช งปฏ บ ต การ ภาพโดยรวม การเปร ยบเท ยบ การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน ระด บช นประถมศ กษา และระด บช นม ธยมศ กษา ม ความ แตกต างก นอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ท งน อาจเป นเพราะว าเน องจากบ คลากรสายการ สอน ระด บช นประถมศ กษา และระด บช นม ธยมศ กษา โรงเร ยนพ น จว ทยา จ งหว ดล าปาง ได ร บการ พ ฒนาค ณภาพในด านต างๆอย างต อเน อง ม การวางแผน ประชาส มพ นธ ค ดเล อกบ คลากรตรงตาม ความร ความสามารถ และความถน ด เพ อท เตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ซ งตรงก บ อาจารย ภณ ใจสม คร (2553, หน า 8) พบว าการศ กษาเร ยนร ข อม ลข าวสารต างๆ ในประเทศสมาช ก ท ง 10 ประเทศ และความเคล อนไหวของประเทศค เจรจาท เป นส งจ าเป นอย างมาก รวมถ งการอย ร วม ก นในส งคมประชาธ ปไตยแนวใหม ท ม งความสาค ญและพ ฒนาเร องส ทธ มน ษยชนระหว างก น และส งท เป นเคร องม อให คนไทยสามารถเข าใจ และเข าถ ง และสามารถพ ฒนาให ตนเองอย ร วมก นก บผ อ นได อย างม นคง ปลอดภ ยและเป นส ข ก ค อ การใช ภาษาอ งกฤษท ด เพ อช วยให เก ดการต ดต อส อสารผ าน ช องทางส อสารท กร ปแบบได อย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผลตลอดไป ในท านองเด ยวก บผ ช วย ศาสตราจารย บ ษยาณ เกต มณ (2555) ท พบว าจากการจ ดท าแผนพ ฒนาภาคว ชา เพ อม งส ประชาคม

5 63 อาเซ ยน เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในภาษาอ งกฤษมากข น ควรปร บปร งการเร ยนการสอน อย างไร เพ อให น กศ กษาได ม การพ ฒนาการใช ภาษาอ งกฤษก บการเร ยนให ด ข น เร มจากพ ฒนาตนเอง ในท กๆด าน ด วยการเป ดร บส อต างๆแล วเล อกว ธ การทดสอบท ม หลายร ปแบบ ท งการด ภาพ ฟ งการ สนทนา ฟ งข าวหร อประกาศต างๆ และสอดคล องก บงานว จ ยรองศาสตราจารย ดร.เปร อง ก จร ตน ภร ประธานท ประช มอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ (2554) ได การศ กษาการเตร ยมความพร อมของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ในการเข าร วมประชาคมอาเซ ยน ป พ.ศ.2558 พบว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 40 แห ง ให ความส าค ญและม การเตร ยมการส าหร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนในหลายม ต และหลาย ล กษณะท งการเตร ยมการในล กษณะของการผน กก าล งและการด าเน นงานของรายมหาว ทยาล ย โดย ในเร องของการผน กก าล งร วมก นน น เป นผลการด าเน นงานตามมต ท ประช มอธ การบด ท งการส ารวจ การดาเน นงานเพ อหาแนวทางในการปร บปร งการเตร ยมการ การด าเน นโครงการพ ฒนาบ คลากรท จบ การศ กษาปร ญญาเอกภายในประเทศ และการให ผ บร หารแลกเปล ยนเร ยนร ในเร องของการศ กษาด งานและการทาว จ ยในประเทศสมาช กอาเซ ยน ส าหร บการเตร ยมความพร อมของแต ละมหาว ทยาล ย ราชภ ฏน น ม การเตร ยมความพร อมรอบด านค อ การพ ฒนาด านส งแวดล อม อาคารสถานท การพ ฒนา หล กส ตร/การจ ดการเร ยนการสอน การพ ฒนาบ คลากร (ผ บร หาร อาจารย เจ าหน าท ) การพ ฒนา น กศ กษา และการพ ฒนาศ นย /หน วยงานให บร การด านภาษา ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะจากการศ กษา การพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โรงเร ยนพ น จ ว ทยา จ งหว ดลาปาง ผ ศ กษาม ข อเสนอแนะด งน 1. จากผลการศ กษาคร งน ช ให เห นสภาพการพ ฒนาบ คลากรสายการสอนโรงเร ยนพ น จว ทยา ด งน น ควรให ความส าค ญก บการน เทศเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน โดยเฉพาะอย างย งระด บช น ประถมศ กษา 2. โรงเร ยนควรจ ดให ม การส มมนาเพ อแลกเปล ยนความร ความค ดเห นและแก ไขป ญหาต างๆ ในการปฏ บ ต งานในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนอย างสม าเสมอ 3. โรงเร ยนควรหาแหล งเง นท นจากภาคร ฐเพ อสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรอย างท วถ งและ เพ ยงพอต อความต องการของบ คลากร ข อเสนอแนะสาหร บการศ กษาคร งต อไป 1. ในการศ กษาคร งต อไป ควรศ กษา เร องระบบการน เทศของโรงเร ยนเพ อเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. ควรศ กษาความส มพ นธ ระหว างด านการฝ กอบรมและผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน เพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท ง 2 ระด บ ค อ ระด บปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สถานศ กษาได น ามาว เคราะห น าข อม ลมาใช ในการวางแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม www.nongku.go.th คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information