Size: px
Start display at page:

Download "74.10 25.90 56.15 39.57 4.28"

Transcription

1 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน หล กการและเหต ผล อาเซ ยนม เป าหมายการจ ดต งประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community: AC) ประกอบด วย 3 ด านหล ก ค อ ประชาคมเศรษฐก จ ประชาคมการเม องและความม นคง ประชาคมส งคมและว ฒนธรรม ภายในป 2558 โดย การเป นประชาคมเศรษฐก จ (ASEAN Economic Community: AEC) จะม งเน นการเป นตลาดและฐานการผล ต เด ยวก น กล าวค อ ให ม การเคล อนย ายส นค าได อย างเสร ซ งครอบคล มท งส นค าเกษตร ประมง และอ ตสาหกรรม การเคล อนย ายการลงท น แรงม ฝ ม อ ได อย างเสร มากข น และม เง นลงท นไหลเว ยนได อย างเสร เพ อสร าง ความแข งแกร งของอาเซ ยนในด านเศรษฐก จและการค ามากข น การเป ดเสร การค าและการลงท น จ งเป นก าวสาค ญ ในการนาประเทศสมาช กอาเซ ยนเข าส เป าหมายการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 นอกจากน ภายใต เป าหมายการเป นประชาคมส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน ท ต องการให อาเซ ยนเป นประชาคมท ม ประชาชน เป นศ นย กลาง ส งคมท เอ ออาทรแบ งป นก น ประชากรอาเซ ยนม ความเป นอย ด และม การพ ฒนาในท กด าน เพ อ ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน การส งเสร มใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น รวมท งการส งเสร มอ ตล กษณ ของอาเซ ยน โดยเน นการเสร มสร างความเช อมโยงก นของอาเซ ยน ( ASEAN Connectivity) และในส วนของ ประชาคมการเม องและความม นคง ม เป าหมายเพ อให เป นประชาคมท ม ความเป นเอกภาพ ม ความสงบส ข พร อมท งม ความร บผ ดชอบร วมก นเพ อแก ไขป ญหาความม นคงในท กม ต ร ฐบาลได ให ความสาค ญในการเตร ยมความพร อมท งภาคร ฐ และภาคเอกชน รวมท งผ ม ส วนได เส ยต างๆ ในท กภาคส วน เพ อให ประเทศไทยได ร บประโยชน ส งส ดจาการเข าร วมเป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน โดยเฉพาะการเสร มสร างความตระหน กร บร การเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ท งในการ ใช ประโยชน และโอกาสจากการเป นประชาคมอาเซ ยน การเสร มสร างความสามารถในการแข งข น การปร บต ว และ การเย ยวยาผลกระทบท อาจเก ดข น จากเหต ผลด งกล าวข างต น กรมประมงจ งจ ดให ม การส มมนาเร อง ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ข น เพ อเป นการ เตร ยมความพร อมให ก บภาคการประมง เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เพ อเสร มสร างให ข าราชการและ เกษตรกร ผ ประกอบการประมง ม ความร และเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน โอกาส ผลกระทบ และแนวทาง การเตร ยมความพร อมเข าส เป นประชาคมอาเซ ยนต อไป อ กท งศ กษาสถานการณ การเพาะเล ยงส ตว น า การค าและ การตลาด ของประเทศสมาช กอาเซ ยน และโอกาสในการประกอบธ รก จประมง เพ อเป นแนวทางการดาเน นการ เพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล ในระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ร นท 2 ภาคใต จ ดท โรงแรม ไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน บ ดน การจ ดโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ได ดาเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว ส วนถ ายทอดเทคโนโลย กา ร ประมง สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ได ดาเน นการประเม นผลการส มมนาหล กส ตรด งกล าว ใน ด านข อม ลบ คคลท วไป ด านความร ก อน และหล งการส มมนา ตลอดจนด านความพ งพอใจในภาพรวมของ การดาเน นการส มมนา โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน

2 ว ตถ ประสงค การประเม น 1. เพ อประเม นผลการเร ยนร ของโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและ ความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 2. เพ อประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาส และความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ประโยชน ท ได จากการประเม น เพ อนามาเป นแนวทางในการปร บปร งหล กส ตร และพ ฒนาบ คลากรให เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน ผลการประเม นการส มมนา การประเม นการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของ ธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 กาหนดเป าหมาย เกษตรกรผ ประกอบอาช พประมง โดยเน นเกษตรกรท ผล ตส ตว น า หร อธ รก จอ นๆ ในเช งพาณ ชย ในท กจ งหว ด ยกเว น กร งเทพมหานคร ปท มธาน นนทบ ร สม ทรปราการ และข าราชการกรมประมง ส งก ดสาน กงานประมงจ งหว ดท กแห ง สาหร บ ร นท 2 ภาคใต จานวน 252 คน ม ผ เข าร วมการส มมนา และผ านการส มมนาท งส น 251 คน (ร อยละ 99.60) ของ เป าหมายท กาหนดไว และผลการว เคราะห ข อม ลจะแยกนาเสนอเป น 6 ส วน ด งรายละเอ ยดต อไปน ๑. การประเม นผลข อม ลบ คคลท วไป การส มมนาในคร งน ม ผ เข าร วมการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาส และความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต จานวน 251 คน เป นเพศ ชาย จานวน 186 คน (ร อยละ 74.10) และเป นเพศหญ ง จานวน 65 คน (ร อยละ 25.90) ม อาย ส งส ด 71 ป ต าส ด 21 ป อาย เฉล ยเท าก บ 44 ป นอกจากน ย งพบว า ส วนใหญ จบการศ กษาในระด บต ากว าปร ญญาตร จานวน 141 คน (ร อยละ 56.15) โดยม อาช พข าราชการ จานวน 21 คน (ร อยละ 8.37) อย ในตาแหน ง เจ าพน กงาน ประมง จานวน 11 คน (ร อยละ 52.38) ระด บตาแหน งชานาญงาน จานวน 6 คน (ร อยละ 28.57) และ ส วนใหญ ส งก ดสาน กงานประมงจ งหว ด จานวน 19 คน (ร อยละ 90.48) ส วนผ เข าร วมการส มมนา ท เป น เกษตรกร ม จานวน 230 คน (ร อยละ 91.63) โดยเป นเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว น า จานวน 136 คน (ร อยละ 59.30) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 1 ตารางท 1 แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บการศ กษา ต าแหน ง ระด บต าแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน (คน) ร อยละ เพศ ชาย หญ ง อาย ส งส ด 71 ป ต าส ด 21 ป เฉล ย 44 ป S.D ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร

3 (ต อ) ตารางท 1 แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บการศ กษา ตาแหน ง ระด บตาแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน (คน) ร อยละ ตาแหน ง (ข าราชการ) น กว ชาการประมง น กว ขาการผล ตภ ณฑ อาหาร เจ าพน กงานประมง เจ าพน กงานธ รการ ผ ช วยพน กงานประมง ระด บตาแหน ง (ข าราชการ) ชานาญการพ เศษ อาว โส ชานาญการ ชานาญงาน ปฏ บ ต การ ปฏ บ ต งาน พน กงานราชการ ส งก ด (ข าราชการ) สาน กงานประมงจ งหว ด ศ นย ตรวจสอบและร บรองผล ตภ ณฑ ส ตว น า อาช พ ข าราชการ เกษตรกร อาช พ (เกษตรกร) ประกอบด วย ผ เพาะเล ยงส ตว น า ผ ประกอบการค าส ตว น า ผ เพาะเล ยงและผ ประกอบการค าส ตว น า อ นๆ เล ยงจระเข เล ยงปลาในบ อด น เล ยงก ง ชาวสวนยาง เจ าของก จการ ผ จ ดการสหกรณ ห องเย น ทาการเกษตร ทาการประมงทะเล ผล ตส นค า ประมง ประมงอวนลาก ปล กผ กและแปรร ปส ตว น า เล ยงแม พ นธ หมายเหต จากผ เข าร วมส มมนา จานวน 251 คน การประเม นผลความร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา 2.1 การว ดความร โดยเปร ยบเท ยบคะแนนความร ก อนและหล งการส มมนา และใช การว เคราะห ทางสถ ต ด วยว ธ Pair Sample T-test ท ระด บความเช อม น 95% (α = 0.05) 2.2 ใช การแปลความหมายข อม ล ท อย ในร ปคะแนนเฉล ย โดยจาแนกเป น 5 ระด บ สาหร บการหา ความกว างของแต ละช วงสามารถคานวณได จาก (ค าส งส ด ค าต าส ด) / 5 ผลการว เคราะห ความกว างของ 1 ระด บช น = (5 1)/5 = 0.8

4 การประมาณค าคะแนนเฉล ย จ ดทาเป นเกณฑ การประเม นผลเป น 5 ระด บ ด งน ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร น อยท ส ด ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร น อย ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร ปานกลาง ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร มาก ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร มากท ส ด 2.3 เพ อประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนา อย างน อ ยร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนา ม ความร เพ มข นในการจ ดส มมนาคร งน ผลการประเม นการเร ยนร พบว า ผ เข าร วมการส มมนาส วนใหญ ม ความร ก อน เข าร วมการส มมนาอย ใน ระด บปานกลาง (ร อยละ 53.69) หล งเข าร วมการส มมนา ม ความร เพ มข นอย ในระด บมาก (ร อยละ 74.67) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 2 ตารางท 2 แสดงผลการเร ยนร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา ความร คะแนนส งส ด คะแนนต าส ด คะแนนเฉล ย ค ดเป นร อยละ S.D. ระด บ ก อนอบรม ปานกลาง หล งอบรม มาก ผลการประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนา เพ อให สามารถว ดความร ของผ เข าร วมการส มมนาจาก เน อหาว ชาในภาพรวมของหล กส ตรได กาหนดเกณฑ คะแนนต งแต ร อยละ 80 ข นไป ให น บได ว าผ เข าร วมการส มมนา ม ความร มาก ส วนผ ท ตอบได คะแนนน อยกว าน จ ดเป นผ ท ม ความร น อย จากผลการประเม นก อนการส มมนา พบว า ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 234 คน (ร อยละ 93.23) จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย และจานวน 17 คน (ร อยละ 6.77) จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก และเม อผ านการส มมนาไปเร ยบร อยแล ว พบว า ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 65 คน (ร อยละ 25.90) จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 186 คน (ร อยละ 74.10) จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 3 นอกจากน เม อนาคะแนนความร ก อน และความร หล ง ของแต ละคนมาเปร ยบเท ยบก น พบว า ภายหล งการส มมนาแล ว ม จานวน 202 คน (ร อยละ 80.48) ของผ เข าร วมการส มมนา ท ม ความร เพ มข น ตารางท 3 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร บการฝ กอบรม จาแนกตามระด บความร ของผ เข าร วมการ ส มมนา ระด บความร ก อนเข าร บการฝ กอบรม หล งเข าร บการฝ กอบรม จานวน (คน) ร อยละ จานวน (คน) ร อยละ ผ เข าร วมการส มมนาม ความร มาก ผ เข าร วมการส มมนาม ความร น อย ภาพรวม ผลการประเม น พบว า ความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อยร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น อย ในระด บมาก จานวน 136 คน (ร อยละ51.35) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 4 4

5 5 ตารางท 4 แสดงผลความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย ร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น ระด บความร ก อนเข าร วมการส มมนา หล งเข าร วมการส มมนา จานวน(คน) ร อยละ จานวน(คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ความร ท ได ร บจากการส มมนา ผลการประเม นพบว า ความร ท ผ เข าร วมการส มมนาได ร บส วนใหญ ค อ การผล ตและการค าส นค าประมง ระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยน จานวน 28 คน (ร อยละ 30.11) รองลงมาค อ ได ความร เพ มเก ยวก บเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC จานวน 19 คน (ร อยละ 20.43) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 5 ตารางท 5 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความร ท ได ร บจากการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.ได ความร เพ มเก ยวก บเร องประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC ได ร เก ยวก บเศรษฐก จอาเซ ยน -ร เร องต างๆเก ยวก บประเทศ ASEAN -เส นทางต างๆในอาเซ ยน 2.ความเช อมโยงก บภาคประมงส งผลด ต ออนาคต การนาเข าและส งออก -แนวทางการพ ฒนาอาช พเกษตรกรในอนาคต -เข าใจว ส ยท ศน ทางด านการประมงในระด บประเทศอาเซ ยน 3.การเตร ยมพร อมในการเข าส AEC สามารถต งร บก บป ญหาท จะเก ดข นได และวางแผนส อนาคต -เตร ยมความพร อมเพ อการแข งข น -การเตร ยมความพร อมในการเร ยนร ในการปร บต วของระบบเศรษฐก จอาเซ ยน -การปร บค ณภาพส นค าให ได มาตรฐานของอาเซ ยน -แนวโน มผลกระทบท ม ต อไทย 4.การผล ตและการค าส นค าประมงระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยน การตลาดและการขยายตลาด -การร บร เส นทางคมนาคม และการขนส งของอาเซ ยน -การท อาเซ ยนให ความสาค ญการผล ตและค ณภาพส นค า -การแลกเปล ยนส นค า -ผลกระทบการผล ตและส งออกส นค าประมง -ล ทางในการลงท นเก ยวก บการผล ตส นค าประมง -ส นค าด านการเกษตรท สาค ญของประเทศในกล มอาเซ ยน

6 (ต อ) ตารางท 5 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความร ท ได ร บจากการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 5.โอกาสและความท าทายของธ รก จประมง แนวทางการพ ฒนาการประมงเพ ออานาจการค า -สามารถนาความร ท ได ไปใช ในการทาธ รก จได -ปร บค ณภาพว ธ การบร หารจ ดการก บธ รก จให เหมาะสม และสอดคล องก บสถานการณ 6.การเพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล เพ มศ กยภาพการเล ยงส ตว น า -ผลผล ตส ตว น า -ความร ในการใช เทคน คในการเล ยง -ปร บปร งว ธ การเล ยงให ได มาตรฐานและเป นระบบ -พ ฒนาการเพาะเล ยงเพ อการส งออก หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนได ร บความร จากการเข าร วมการส มมนาได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน ความค ดเห นของผ เข าร วมการส มมนาต อความสามารถนาความร และท กษะไปใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งาน ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนา สามารถนาความร และท กษะไปใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งานอย ในระด บปานกลาง จานวน 133 คน (ร อยละ 53.01) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 6 ตารางท 6 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความสามารถนาความร และท กษะ ไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน ระด บ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ความค ดเห นของผ เข าร วมการส มมนาต อความสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ท ได ร บ ในการปฏ บ ต งาน ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนาสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ได อย ในระด บ ปานกลาง จานวน 128 คน (ร อยละ 50.82) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 7 6

7 ตารางท 7 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ระด บ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม การประเม นผลความพ งพอใจต อการเข าร วมการส มมนา การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและ ความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ผ จ ดได จ ดทาแบบสอบถามความร ส ก เก ยวก บความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาท ม ต อการเข าร วมการส มมนา ซ งแยกเป น 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด โดยว เคราะห จากองค ประกอบของหล กส ตรใน 5 ประเด น ได แก หล กส ตร การส มมนา จานวน 3 ข อเทคน คและว ธ การจ ดส มมนา จานวน 5 ข อ ว ทยากร จานวน 5 ข อ สถานท จ ดส มมนา จานวน 5 ข อ และการจ ดส มมนา จานวน 7 ข อ ซ งเม อแทนค าระด บความพ งพอใจท ง 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลางน อย และน อยท ส ด เป นคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลาด บ และเม อนาคะแนนมาจ ดทาเป นเกณฑ ช วงคะแนนเฉล ย เพ อว ดความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาท ม ต อโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ม ผลการประเม น ความพ งพอใจด งน เกณฑ ช วงคะแนนเฉล ยเพ อว ดระด บความพ งพอใจ ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อยท ส ด ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อย ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจปานกลาง ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมาก ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนาในท กด าน อย ในระด บ ความพ งพอใจมาก ด านสถานท ด านการจ ดการส มมนา ด านเทคน ค และว ธ การส มมนา ด านหล กส ตร และด าน ว ทยากร ม คะแนนเฉล ย 3.93, 3.88, 3.79, 3.73 และ 3.60 ตามลาด บ ส วนในภาพรวมม ระด บความพ งพอใจ มาก ม คะแนนเฉล ย 3.77 ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 8 และแผนภ ม ท 1 ตารางท 8 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมด านความพ งพอใจต อการส มมนาท งหล กส ตร ข อม ลด านความพ งพอใจ ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ ด านหล กส ตร มาก ด านเทคน คและว ธ การส มมนา มาก ด านว ทยากร มาก ด านสถานท มาก ด านการจ ดการส มมนา มาก ภาพรวม มาก 7

8 8 แผนภ ม ท 1 แสดงภาพรวมด านความพ งพอใจต อการฝ กอบรมท งหล กส ตร ร อยละ ด านหล กส ตร ด านเทคน ค/ว ธ 74 ด านว ทยากร ด านสถานท ด านการจ ดการ ฝ กอบรม 68 ด านหล กส ตร ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านหล กส ตรในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.73 (ร อยละ 74.68) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 9 ตารางท 9 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านหล กส ตร ข อม ลด านหล กส ตร ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.เน อหา/ก จกรรม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ มาก 2.การกาหนดเทคน คของแต ละห วข อว ชาสอดคล องก บ แนวทางการส มมนา มาก 3.เน อหาม ประโยชน ต อการนาไปปฏ บ ต งาน มาก ภาพรวม มาก ด านเทคน คและว ธ การส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านเทคน ค และว ธ การส มมนาในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.79 (ร อยละ 75.86) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 1

9 ตารางท 10 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านเทคน คและว ธ การส มมนา ข อม ลด านเทคน คและว ธ การส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการส มมนา มาก 2.สอดคล องก บเน อหา/ก จกรรม ในหล กส ตรของโครงการ มาก 3.สอดคล องก บระยะเวลาในการส มมนา มาก 4.เทคน คและว ธ การจ ด เหมาะสมก บความสามารถของ ว ทยากร มาก 5.เทคน คการฝ กอบรมเหมาะสมก บจานวนผ เข าร วมการ ส มมนา มาก ภาพรวม มาก ด านว ทยากร ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.60 (ร อยละ 71.98) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 11 ตารางท 11 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านว ทยากร ข อม ลด านว ทยากร ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.สามารถถ ายทอดเน อหาท บรรยาย ได น าสนใจ มาก 2.สามารถถ ายทอดเน อหาท บรรยาย ได เข าใจง าย มาก 3.สามารถสร างบรรยากาศในการส มมนา มาก 4.เป ดโอกาสให ผ เข าร วมการส มมนาม ส วนร วมในการ แลกเปล ยน ความค ดเห น ความร และประสบการณ มาก 5.จ ดส อการสอน เอกสาร ได เหมาะสมก บผ เข าร วมการ ส มมนา มาก ภาพรวม มาก ด านสถานท ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านสถานท ในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.93 (ร อยละ 78.68) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 12 ตารางท 12 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านสถานท ข อม ลด านสถานท ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.บรรยากาศของสถานท จ ดส มมนาเอ อต อการเร ยนร มาก 2.การเด นทางมาย งสถานท จ ดส มมนา มาก 3.ระบบโสตท ศน ปกรณ ขณะเข าร วมการส มมนา มาก 4.จานวนผ เข าร วมการส มมนาต อสถานท จ ดส มมนา มาก 5.อาหาร/อาหารว างและเคร องด ม มาก ภาพรวม มาก 9

10 ด านการจ ดการส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านการจ ดส มมน าในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.88 (ร อยละ 77.57) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 13 ตารางท 13 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านการจ ดส มมนา ข อม ลด านการจ ดส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.การต ดต อประสานงานของเจ าหน าท ผ จ ดก อนการส มมนา มาก 2.การให บร การของเจ าหน าท ผ จ ดระหว างการส มมนา มาก 3.การแจ งข อม ลข าวสารต างๆในระหว างการส มมนา มาก 4.บ คล กภาพของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา มาก 5.มน ษย ส มพ นธ ของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา มาก 6.จานวนว นท จ ดการส มมนา มาก 7.จานวนผ เข าร วมการส มมนาเหมาะสมก บโครงการฯ มาก ภาพรวม มาก สร ปภาพรวมความพ งพอใจตามเกณฑ การประเม นการส มมนา ผลการประเม น พบว า ความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย ร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนา ม ความพ งพอใจในการจ ดส มมนา ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 14 ตารางท 14 แสดงภาพรวมความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อยร อยละ 80 ของผ เข าร วม การส มมนาความพ งพอใจในการจ ดส มมนา ระด บความพ งพอใจ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ประเม นความม ส วนร วมในขณะส มมนา 4.1 ผลการประเม นจากความค ดเห นของว ทยากร พบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ส วนร วมในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.67 (ร อยละ 73.33) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 15 ตารางท 15 แสดงระด บความพ งพอใจด านการม ส วนร วมในขณะส มมนา (จากความค ดเห นของว ทยากร) ข อม ลด านความสนใจในขณะฝ กอบรม ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.ม ส วนร วมในการส มมนาสม าเสมอ มาก 2.ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและอภ ปราย มาก 3.ม การแลกเปล ยน ความค ดเห น ความร และประสบการณ มาก 4.ม ความต งใจในการศ กษาหาความร มาก 5.ม มน ษย ส มพ นธ ในการเข าร วมการส มมนา มาก ภาพรวม มาก 10

11 4.2 ผลการประเม นจากการส งเกตการณ ของผ ประเม น พบว า ในส วนของการบรรยายผ เข าร วมการ ส มมนาให ความสนใจเน อหาการบรรยายด มาก ม การซ กถามป ญหาจากว ทยากรผ บรรยาย และม ส วนร วมในการ บรรยายเป นอย างด ในส วนของการระดมความค ดเห น ผ เข า ร วมการส มมนาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เข าร วมการส มมนาด วยก นเอง นอกจากน พบว า บรรยากาศในขณะส มมนาเป นก นเอง ไม เป นทางการมาก ทาให ผ เข า ร วมการส มมนา ผ อนคลาย และม ส วนร วมในการเข า ร วมการส มมนามากข น กล าเสนอความค ดเห นและความต องการต างๆ ส วนในเร องการจ ดส มมนาผ ประเม นพบว า ผ จ ดเหน อยมาก เน องจากเง นงบประมาณท จะใช ในการจ ดถ กต ดโอนจากกองประมงต างประเทศช ามาก ผ จ ดไม สามารถต ดต อ ประสานงานในเร องสถานท การจ ดทาเอกสารต างๆ และอ ปกรณ ต างๆท ใช ในการส มมนาให พร อมก อนได ส งผลให ผ จ ดต องดาเน นการท กอย างในเวลาจาก ด แต ผ จ ดก สามารถจ ดการส มมนาออกมาได เป นท พอใจของท กฝ าย โดยม ผลการประเม นความพ งพอใจในระด บ มาก ตามท ผ เข าร วมส มมนาแสดงความค ดเห นไว 5. ความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา จากผลการประเม น พบว า ความประท บท ผ เข าร วมการส มมนาได ร บส วนใหญ ค อ เจ าหน าท ผ จ ดส มมนา ม ความเป นก นเอง ด แล ต อนร บ อานวยความสะดวก ม มน ษย ส มพ นธ และบร การด จานวน 16 คน ( ร อยละ 21.92) รองลงมา ค อ สถานท จ ดการส มมนาสะดวกสบาย ห องประช มแอร เย นสบาย จานวน 15 คน (ร อยละ 20.55) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 16 ตารางท 16 แสดงจานวนและร อยละความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.เจ าหน าท ผ จ ดส มมนาม ความเป นก นเอง ด แล ต อนร บ อานวยความสะดวก ม มน ษย ส มพ นธ และบร การด สถานท จ ดการส มมนาสะดวกสบาย ห องประช มแอร เย นสบาย ว ทยากรม ประสบการณ ส ง และเทคน คการถ ายทอดความร ด เข าใจง าย ได ร บความร เพ มมากข นเก ยวก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ เข าร วมส มมนาเป นก นเอง ได พบประเพ อนหลายจ งหว ดแลกเปล ยน ประสบการณ ต างๆ การถ ายทอดความร เก ยวก บ AEC ส เกษตรกร ม ความประท บใจก บการให บร การต างๆ ส อประกอบการอบรมด อาหารเคร องด มด การเด นทางสะดวก แลกเปล ยนความค ดก บสมาช กร วมส มมนา บรรยากาศด มากเป นก นเอง ข นตอนการลงทะเบ ยนส นและกระช บ ประท บใจมากเพราะการส มมนาเพ อเกษตรกรโดยตรง การส มมนาคร งน ม ความพร อมส ง หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนได ร บความประท บใจจากการส มมนาได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน 11

12 6. ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข จากผลการประเม น พบว า ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขส วนใหญ ค อ ควรม การส มมนาท ก ๆป จานวน 6 คน (ร อยละ 17.86) รองลงมา ค อ ควรม การให ความร ก บเกษตรกรเร องอาเซ ยนมากกว าน ต องเข าใจ ง ายและน าสนใจมากกว าน จานวน 3 คน (ร อยละ 10.71) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 17 ตารางท 17 แสดงจานวนและร อยละต อข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.ควรให ม การส มมนาท ก ๆ ป ควรให ความร ก บเกษตรกรเร องอาเซ ยนมากกว าน ต องเข าใจและน าสนใจมากกว าน การส มมนาเน นว ชาการไม เหมาะก บเกษตรกร ควรเช ญเกษตรกร+ผ ประกอบการจากต างประเทศในกล มอาเซ ยนร วมส มมนา แลกเปล ยนด วย ควรให ม การส มมนาเก ยวก บอาหารแปรร ปประมงด วย ควรจ ดให ม การส มมนาและพบปะเกษตรกรมากข น ควรจะม การจ ดส มมนาเป นโซน เช น ภาคใต ตอนล างหาดใหญ ควรให ความร ใหม เพ มเต มเพ อท จะได เร ยนร เห นสมควรให ประมงแต ละจ งหว ดไปขยายต อให ถ งเกษตรกรโดยตรงและท วถ ง พยายามจ ดหาสถานท ศ กษาด งานบ างในเร องของประมงด านต างๆ ผ บรรยายพ ดจาให เส ยงด งฟ งช ด นาประเด นท ค ดว าผ ฟ งสามารถนาไปใช ได ว ทยากรบางท านพ ดเร ว เป นว ชาการ ไม เข าใจความหมาย ระยะเวลาควรจ ดมากกว าน 2-3 ว น หร อ 2 ว น 2 ค น เพ อให เกษตรกรได ร บ ข อม ลจากเจ าหน าท มากข น กระช บเน อหาและเพ มเวลาในการส มมนา 2-3 ว น เน อหาเป นร ปภาพนาเสนอ Power Point การให บร การของเจ าหน าท โรงแรม (ส วนของห องอาหาร) ควรจะด กว าน แนะนาให ทาทาเน ยบเบอร โทรศ พท ต ดต อผ เข าร วมอบรมส มมนาเพ อจะได ต ดต อก นได ในอนาคต ควรให ราคาส นค าด ข น เช น ปลาเก าแดง ปลากะพงขาว เพราะตอนน ราคาถ ก มากๆ ให ทางกรมประมงช วยแก ป ญหาผ เล ยงปลากะพงท ต.เกาะยอ อ.เม อง จ.สงขลา ขอให กรมประมงจ ดหาแหล งเง นท นให ก บเกษตรกรก ย มมาเป นท นหม นเว ยน หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน 12

13 ว จารณ ผล จากการประเม นผลภาพรวมท งหล กส ตรผ เข าร วมการส มมนาได ร บความร เพ มข น ซ งมากกว าเกณฑ ท ต งไว สาหร บด านความพ งพอใจต อการส มมนา ของผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจ มาก ในท กด าน ผ ประเม นม ความเห นว า โครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต ประสบผลสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ท งในด าน การเสร มสร างความตระหน กร บร การเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ท งในการใช ประโยชน และ โอกาสจากการเป นประชาคมอาเซ ยน การเสร มสร างความสามารถในการแข งข น การปร บต ว และการเย ยวยา ผลกระทบท อาจเก ดข น เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บภาคการประมง เพ อรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน เพ อเสร มสร างให ข าราชการและเกษตรกร / ผ ประกอบการประมงม ความร และเข าใจเก ยวก บประชาคม อาเซ ยน โอกาส ผลกระทบ และแนวทางการเตร ยมความพร อมเข าส เป นประชาคมอาเซ ยนต อไป อ กท ง ศ กษาสถานการณ การเพาะเล ยงส ตว น า การค าและการตลาด ของประเทศสมาช กอาเซ ยน และโอกาส ในการประกอบธ รก จประมง เพ อเป นแนวทางการดาเน นการเพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล สาหร บการ ประเม นผลการส มมนา ว าม การนาความร ท ได ร บไปใช ให เก ดการเพ มประส ทธ ภาพตามท โครงการฝ กอบรมได ต งเป าหมายไว จ งจาเป นต องทาการประเม นระด บผลล พธ ของโครงการส มมนาในลาด บต อไป ตามแนวค ดทฤษฎ การประเม นของ Kirkpatrick สร ปผลการประเม น 1. การจ ดโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต กาหนดเป าหมายผ เข าร วมการส มมนา จานวน 252 คน ม ผ เข าร วมการส มมนาและผ านการส มมนาท งส น 251 คน (ร อยละ 99.60) ของเป าหมายท กาหนดไว 2. ผ ผ านการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของ ธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต ส วนใหญ ม ความร ก อน เข าร วมการส มมนาอย ใน ระด บปานกลาง ม คะแนนเฉล ย 2.68 หล งการเข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข นอย ในระด บมาก ม คะแนนเฉล ย ผ ผ านการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนา ม คะแนนเฉล ย 3.77 อย ในระด บความพ งพอใจ มาก 4. ผ ผ านการส มมนาม ส วนร วมในการส มมนา ม คะแนนเฉล ย 3.67 อย ในระด บความพ งพอใจมาก (ความค ดเห นของว ทยากร) อน งผ ประเม นหว งว าผลการประเม นคร งน จะเป นประโยชน ต อผ ท นาไปใช ศ กษาบ างไม มากก น อย ผ ประเม นขอขอบค ณผ ท ให ความช วยเหล อในการทาประเม นไว ณ ท น ด วย และถ าม การผ ดพลาดประการใด ผ ประเม นขออภ ยไว ณ ท น 13

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม คานา รายงานผลโครงการจ ดการความร น กว ชาการศ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยการอาช พปราสาท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ.ศ. 2557 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information