Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "74.10 25.90 56.15 39.57 4.28"

Transcription

1 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน หล กการและเหต ผล อาเซ ยนม เป าหมายการจ ดต งประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community: AC) ประกอบด วย 3 ด านหล ก ค อ ประชาคมเศรษฐก จ ประชาคมการเม องและความม นคง ประชาคมส งคมและว ฒนธรรม ภายในป 2558 โดย การเป นประชาคมเศรษฐก จ (ASEAN Economic Community: AEC) จะม งเน นการเป นตลาดและฐานการผล ต เด ยวก น กล าวค อ ให ม การเคล อนย ายส นค าได อย างเสร ซ งครอบคล มท งส นค าเกษตร ประมง และอ ตสาหกรรม การเคล อนย ายการลงท น แรงม ฝ ม อ ได อย างเสร มากข น และม เง นลงท นไหลเว ยนได อย างเสร เพ อสร าง ความแข งแกร งของอาเซ ยนในด านเศรษฐก จและการค ามากข น การเป ดเสร การค าและการลงท น จ งเป นก าวสาค ญ ในการนาประเทศสมาช กอาเซ ยนเข าส เป าหมายการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 นอกจากน ภายใต เป าหมายการเป นประชาคมส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน ท ต องการให อาเซ ยนเป นประชาคมท ม ประชาชน เป นศ นย กลาง ส งคมท เอ ออาทรแบ งป นก น ประชากรอาเซ ยนม ความเป นอย ด และม การพ ฒนาในท กด าน เพ อ ยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน การส งเสร มใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น รวมท งการส งเสร มอ ตล กษณ ของอาเซ ยน โดยเน นการเสร มสร างความเช อมโยงก นของอาเซ ยน ( ASEAN Connectivity) และในส วนของ ประชาคมการเม องและความม นคง ม เป าหมายเพ อให เป นประชาคมท ม ความเป นเอกภาพ ม ความสงบส ข พร อมท งม ความร บผ ดชอบร วมก นเพ อแก ไขป ญหาความม นคงในท กม ต ร ฐบาลได ให ความสาค ญในการเตร ยมความพร อมท งภาคร ฐ และภาคเอกชน รวมท งผ ม ส วนได เส ยต างๆ ในท กภาคส วน เพ อให ประเทศไทยได ร บประโยชน ส งส ดจาการเข าร วมเป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน โดยเฉพาะการเสร มสร างความตระหน กร บร การเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ท งในการ ใช ประโยชน และโอกาสจากการเป นประชาคมอาเซ ยน การเสร มสร างความสามารถในการแข งข น การปร บต ว และ การเย ยวยาผลกระทบท อาจเก ดข น จากเหต ผลด งกล าวข างต น กรมประมงจ งจ ดให ม การส มมนาเร อง ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ข น เพ อเป นการ เตร ยมความพร อมให ก บภาคการประมง เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เพ อเสร มสร างให ข าราชการและ เกษตรกร ผ ประกอบการประมง ม ความร และเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน โอกาส ผลกระทบ และแนวทาง การเตร ยมความพร อมเข าส เป นประชาคมอาเซ ยนต อไป อ กท งศ กษาสถานการณ การเพาะเล ยงส ตว น า การค าและ การตลาด ของประเทศสมาช กอาเซ ยน และโอกาสในการประกอบธ รก จประมง เพ อเป นแนวทางการดาเน นการ เพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล ในระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ร นท 2 ภาคใต จ ดท โรงแรม ไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน บ ดน การจ ดโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ได ดาเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว ส วนถ ายทอดเทคโนโลย กา ร ประมง สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ได ดาเน นการประเม นผลการส มมนาหล กส ตรด งกล าว ใน ด านข อม ลบ คคลท วไป ด านความร ก อน และหล งการส มมนา ตลอดจนด านความพ งพอใจในภาพรวมของ การดาเน นการส มมนา โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน

2 ว ตถ ประสงค การประเม น 1. เพ อประเม นผลการเร ยนร ของโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและ ความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 2. เพ อประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาส และความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ประโยชน ท ได จากการประเม น เพ อนามาเป นแนวทางในการปร บปร งหล กส ตร และพ ฒนาบ คลากรให เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน ผลการประเม นการส มมนา การประเม นการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของ ธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 กาหนดเป าหมาย เกษตรกรผ ประกอบอาช พประมง โดยเน นเกษตรกรท ผล ตส ตว น า หร อธ รก จอ นๆ ในเช งพาณ ชย ในท กจ งหว ด ยกเว น กร งเทพมหานคร ปท มธาน นนทบ ร สม ทรปราการ และข าราชการกรมประมง ส งก ดสาน กงานประมงจ งหว ดท กแห ง สาหร บ ร นท 2 ภาคใต จานวน 252 คน ม ผ เข าร วมการส มมนา และผ านการส มมนาท งส น 251 คน (ร อยละ 99.60) ของ เป าหมายท กาหนดไว และผลการว เคราะห ข อม ลจะแยกนาเสนอเป น 6 ส วน ด งรายละเอ ยดต อไปน ๑. การประเม นผลข อม ลบ คคลท วไป การส มมนาในคร งน ม ผ เข าร วมการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาส และความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต จานวน 251 คน เป นเพศ ชาย จานวน 186 คน (ร อยละ 74.10) และเป นเพศหญ ง จานวน 65 คน (ร อยละ 25.90) ม อาย ส งส ด 71 ป ต าส ด 21 ป อาย เฉล ยเท าก บ 44 ป นอกจากน ย งพบว า ส วนใหญ จบการศ กษาในระด บต ากว าปร ญญาตร จานวน 141 คน (ร อยละ 56.15) โดยม อาช พข าราชการ จานวน 21 คน (ร อยละ 8.37) อย ในตาแหน ง เจ าพน กงาน ประมง จานวน 11 คน (ร อยละ 52.38) ระด บตาแหน งชานาญงาน จานวน 6 คน (ร อยละ 28.57) และ ส วนใหญ ส งก ดสาน กงานประมงจ งหว ด จานวน 19 คน (ร อยละ 90.48) ส วนผ เข าร วมการส มมนา ท เป น เกษตรกร ม จานวน 230 คน (ร อยละ 91.63) โดยเป นเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว น า จานวน 136 คน (ร อยละ 59.30) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 1 ตารางท 1 แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บการศ กษา ต าแหน ง ระด บต าแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน (คน) ร อยละ เพศ ชาย หญ ง อาย ส งส ด 71 ป ต าส ด 21 ป เฉล ย 44 ป S.D ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร

3 (ต อ) ตารางท 1 แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บการศ กษา ตาแหน ง ระด บตาแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน (คน) ร อยละ ตาแหน ง (ข าราชการ) น กว ชาการประมง น กว ขาการผล ตภ ณฑ อาหาร เจ าพน กงานประมง เจ าพน กงานธ รการ ผ ช วยพน กงานประมง ระด บตาแหน ง (ข าราชการ) ชานาญการพ เศษ อาว โส ชานาญการ ชานาญงาน ปฏ บ ต การ ปฏ บ ต งาน พน กงานราชการ ส งก ด (ข าราชการ) สาน กงานประมงจ งหว ด ศ นย ตรวจสอบและร บรองผล ตภ ณฑ ส ตว น า อาช พ ข าราชการ เกษตรกร อาช พ (เกษตรกร) ประกอบด วย ผ เพาะเล ยงส ตว น า ผ ประกอบการค าส ตว น า ผ เพาะเล ยงและผ ประกอบการค าส ตว น า อ นๆ เล ยงจระเข เล ยงปลาในบ อด น เล ยงก ง ชาวสวนยาง เจ าของก จการ ผ จ ดการสหกรณ ห องเย น ทาการเกษตร ทาการประมงทะเล ผล ตส นค า ประมง ประมงอวนลาก ปล กผ กและแปรร ปส ตว น า เล ยงแม พ นธ หมายเหต จากผ เข าร วมส มมนา จานวน 251 คน การประเม นผลความร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา 2.1 การว ดความร โดยเปร ยบเท ยบคะแนนความร ก อนและหล งการส มมนา และใช การว เคราะห ทางสถ ต ด วยว ธ Pair Sample T-test ท ระด บความเช อม น 95% (α = 0.05) 2.2 ใช การแปลความหมายข อม ล ท อย ในร ปคะแนนเฉล ย โดยจาแนกเป น 5 ระด บ สาหร บการหา ความกว างของแต ละช วงสามารถคานวณได จาก (ค าส งส ด ค าต าส ด) / 5 ผลการว เคราะห ความกว างของ 1 ระด บช น = (5 1)/5 = 0.8

4 การประมาณค าคะแนนเฉล ย จ ดทาเป นเกณฑ การประเม นผลเป น 5 ระด บ ด งน ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร น อยท ส ด ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร น อย ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร ปานกลาง ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร มาก ช วงคะแนน หมายถ ง ระด บความร มากท ส ด 2.3 เพ อประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนา อย างน อ ยร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนา ม ความร เพ มข นในการจ ดส มมนาคร งน ผลการประเม นการเร ยนร พบว า ผ เข าร วมการส มมนาส วนใหญ ม ความร ก อน เข าร วมการส มมนาอย ใน ระด บปานกลาง (ร อยละ 53.69) หล งเข าร วมการส มมนา ม ความร เพ มข นอย ในระด บมาก (ร อยละ 74.67) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 2 ตารางท 2 แสดงผลการเร ยนร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา ความร คะแนนส งส ด คะแนนต าส ด คะแนนเฉล ย ค ดเป นร อยละ S.D. ระด บ ก อนอบรม ปานกลาง หล งอบรม มาก ผลการประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนา เพ อให สามารถว ดความร ของผ เข าร วมการส มมนาจาก เน อหาว ชาในภาพรวมของหล กส ตรได กาหนดเกณฑ คะแนนต งแต ร อยละ 80 ข นไป ให น บได ว าผ เข าร วมการส มมนา ม ความร มาก ส วนผ ท ตอบได คะแนนน อยกว าน จ ดเป นผ ท ม ความร น อย จากผลการประเม นก อนการส มมนา พบว า ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 234 คน (ร อยละ 93.23) จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย และจานวน 17 คน (ร อยละ 6.77) จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก และเม อผ านการส มมนาไปเร ยบร อยแล ว พบว า ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 65 คน (ร อยละ 25.90) จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 186 คน (ร อยละ 74.10) จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 3 นอกจากน เม อนาคะแนนความร ก อน และความร หล ง ของแต ละคนมาเปร ยบเท ยบก น พบว า ภายหล งการส มมนาแล ว ม จานวน 202 คน (ร อยละ 80.48) ของผ เข าร วมการส มมนา ท ม ความร เพ มข น ตารางท 3 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร บการฝ กอบรม จาแนกตามระด บความร ของผ เข าร วมการ ส มมนา ระด บความร ก อนเข าร บการฝ กอบรม หล งเข าร บการฝ กอบรม จานวน (คน) ร อยละ จานวน (คน) ร อยละ ผ เข าร วมการส มมนาม ความร มาก ผ เข าร วมการส มมนาม ความร น อย ภาพรวม ผลการประเม น พบว า ความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อยร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น อย ในระด บมาก จานวน 136 คน (ร อยละ51.35) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 4 4

5 5 ตารางท 4 แสดงผลความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย ร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น ระด บความร ก อนเข าร วมการส มมนา หล งเข าร วมการส มมนา จานวน(คน) ร อยละ จานวน(คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ความร ท ได ร บจากการส มมนา ผลการประเม นพบว า ความร ท ผ เข าร วมการส มมนาได ร บส วนใหญ ค อ การผล ตและการค าส นค าประมง ระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยน จานวน 28 คน (ร อยละ 30.11) รองลงมาค อ ได ความร เพ มเก ยวก บเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC จานวน 19 คน (ร อยละ 20.43) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 5 ตารางท 5 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความร ท ได ร บจากการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.ได ความร เพ มเก ยวก บเร องประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC ได ร เก ยวก บเศรษฐก จอาเซ ยน -ร เร องต างๆเก ยวก บประเทศ ASEAN -เส นทางต างๆในอาเซ ยน 2.ความเช อมโยงก บภาคประมงส งผลด ต ออนาคต การนาเข าและส งออก -แนวทางการพ ฒนาอาช พเกษตรกรในอนาคต -เข าใจว ส ยท ศน ทางด านการประมงในระด บประเทศอาเซ ยน 3.การเตร ยมพร อมในการเข าส AEC สามารถต งร บก บป ญหาท จะเก ดข นได และวางแผนส อนาคต -เตร ยมความพร อมเพ อการแข งข น -การเตร ยมความพร อมในการเร ยนร ในการปร บต วของระบบเศรษฐก จอาเซ ยน -การปร บค ณภาพส นค าให ได มาตรฐานของอาเซ ยน -แนวโน มผลกระทบท ม ต อไทย 4.การผล ตและการค าส นค าประมงระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยน การตลาดและการขยายตลาด -การร บร เส นทางคมนาคม และการขนส งของอาเซ ยน -การท อาเซ ยนให ความสาค ญการผล ตและค ณภาพส นค า -การแลกเปล ยนส นค า -ผลกระทบการผล ตและส งออกส นค าประมง -ล ทางในการลงท นเก ยวก บการผล ตส นค าประมง -ส นค าด านการเกษตรท สาค ญของประเทศในกล มอาเซ ยน

6 (ต อ) ตารางท 5 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความร ท ได ร บจากการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 5.โอกาสและความท าทายของธ รก จประมง แนวทางการพ ฒนาการประมงเพ ออานาจการค า -สามารถนาความร ท ได ไปใช ในการทาธ รก จได -ปร บค ณภาพว ธ การบร หารจ ดการก บธ รก จให เหมาะสม และสอดคล องก บสถานการณ 6.การเพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล เพ มศ กยภาพการเล ยงส ตว น า -ผลผล ตส ตว น า -ความร ในการใช เทคน คในการเล ยง -ปร บปร งว ธ การเล ยงให ได มาตรฐานและเป นระบบ -พ ฒนาการเพาะเล ยงเพ อการส งออก หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนได ร บความร จากการเข าร วมการส มมนาได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน ความค ดเห นของผ เข าร วมการส มมนาต อความสามารถนาความร และท กษะไปใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งาน ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนา สามารถนาความร และท กษะไปใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งานอย ในระด บปานกลาง จานวน 133 คน (ร อยละ 53.01) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 6 ตารางท 6 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความสามารถนาความร และท กษะ ไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน ระด บ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ความค ดเห นของผ เข าร วมการส มมนาต อความสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ท ได ร บ ในการปฏ บ ต งาน ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนาสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ได อย ในระด บ ปานกลาง จานวน 128 คน (ร อยละ 50.82) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 7 6

7 ตารางท 7 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร วมการส มมนาจาแนกตามความสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดความร ระด บ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม การประเม นผลความพ งพอใจต อการเข าร วมการส มมนา การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและ ความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ผ จ ดได จ ดทาแบบสอบถามความร ส ก เก ยวก บความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาท ม ต อการเข าร วมการส มมนา ซ งแยกเป น 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด โดยว เคราะห จากองค ประกอบของหล กส ตรใน 5 ประเด น ได แก หล กส ตร การส มมนา จานวน 3 ข อเทคน คและว ธ การจ ดส มมนา จานวน 5 ข อ ว ทยากร จานวน 5 ข อ สถานท จ ดส มมนา จานวน 5 ข อ และการจ ดส มมนา จานวน 7 ข อ ซ งเม อแทนค าระด บความพ งพอใจท ง 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลางน อย และน อยท ส ด เป นคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลาด บ และเม อนาคะแนนมาจ ดทาเป นเกณฑ ช วงคะแนนเฉล ย เพ อว ดความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาท ม ต อโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ม ผลการประเม น ความพ งพอใจด งน เกณฑ ช วงคะแนนเฉล ยเพ อว ดระด บความพ งพอใจ ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อยท ส ด ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อย ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจปานกลาง ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมาก ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนาในท กด าน อย ในระด บ ความพ งพอใจมาก ด านสถานท ด านการจ ดการส มมนา ด านเทคน ค และว ธ การส มมนา ด านหล กส ตร และด าน ว ทยากร ม คะแนนเฉล ย 3.93, 3.88, 3.79, 3.73 และ 3.60 ตามลาด บ ส วนในภาพรวมม ระด บความพ งพอใจ มาก ม คะแนนเฉล ย 3.77 ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 8 และแผนภ ม ท 1 ตารางท 8 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมด านความพ งพอใจต อการส มมนาท งหล กส ตร ข อม ลด านความพ งพอใจ ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ ด านหล กส ตร มาก ด านเทคน คและว ธ การส มมนา มาก ด านว ทยากร มาก ด านสถานท มาก ด านการจ ดการส มมนา มาก ภาพรวม มาก 7

8 8 แผนภ ม ท 1 แสดงภาพรวมด านความพ งพอใจต อการฝ กอบรมท งหล กส ตร ร อยละ ด านหล กส ตร ด านเทคน ค/ว ธ 74 ด านว ทยากร ด านสถานท ด านการจ ดการ ฝ กอบรม 68 ด านหล กส ตร ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านหล กส ตรในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.73 (ร อยละ 74.68) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 9 ตารางท 9 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านหล กส ตร ข อม ลด านหล กส ตร ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.เน อหา/ก จกรรม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ มาก 2.การกาหนดเทคน คของแต ละห วข อว ชาสอดคล องก บ แนวทางการส มมนา มาก 3.เน อหาม ประโยชน ต อการนาไปปฏ บ ต งาน มาก ภาพรวม มาก ด านเทคน คและว ธ การส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านเทคน ค และว ธ การส มมนาในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.79 (ร อยละ 75.86) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 1

9 ตารางท 10 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านเทคน คและว ธ การส มมนา ข อม ลด านเทคน คและว ธ การส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการส มมนา มาก 2.สอดคล องก บเน อหา/ก จกรรม ในหล กส ตรของโครงการ มาก 3.สอดคล องก บระยะเวลาในการส มมนา มาก 4.เทคน คและว ธ การจ ด เหมาะสมก บความสามารถของ ว ทยากร มาก 5.เทคน คการฝ กอบรมเหมาะสมก บจานวนผ เข าร วมการ ส มมนา มาก ภาพรวม มาก ด านว ทยากร ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.60 (ร อยละ 71.98) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 11 ตารางท 11 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านว ทยากร ข อม ลด านว ทยากร ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.สามารถถ ายทอดเน อหาท บรรยาย ได น าสนใจ มาก 2.สามารถถ ายทอดเน อหาท บรรยาย ได เข าใจง าย มาก 3.สามารถสร างบรรยากาศในการส มมนา มาก 4.เป ดโอกาสให ผ เข าร วมการส มมนาม ส วนร วมในการ แลกเปล ยน ความค ดเห น ความร และประสบการณ มาก 5.จ ดส อการสอน เอกสาร ได เหมาะสมก บผ เข าร วมการ ส มมนา มาก ภาพรวม มาก ด านสถานท ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านสถานท ในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.93 (ร อยละ 78.68) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 12 ตารางท 12 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านสถานท ข อม ลด านสถานท ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.บรรยากาศของสถานท จ ดส มมนาเอ อต อการเร ยนร มาก 2.การเด นทางมาย งสถานท จ ดส มมนา มาก 3.ระบบโสตท ศน ปกรณ ขณะเข าร วมการส มมนา มาก 4.จานวนผ เข าร วมการส มมนาต อสถานท จ ดส มมนา มาก 5.อาหาร/อาหารว างและเคร องด ม มาก ภาพรวม มาก 9

10 ด านการจ ดการส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านการจ ดส มมน าในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.88 (ร อยละ 77.57) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 13 ตารางท 13 แสดงค าเฉล ย ร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ระด บความพ งพอใจด านการจ ดส มมนา ข อม ลด านการจ ดส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.การต ดต อประสานงานของเจ าหน าท ผ จ ดก อนการส มมนา มาก 2.การให บร การของเจ าหน าท ผ จ ดระหว างการส มมนา มาก 3.การแจ งข อม ลข าวสารต างๆในระหว างการส มมนา มาก 4.บ คล กภาพของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา มาก 5.มน ษย ส มพ นธ ของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา มาก 6.จานวนว นท จ ดการส มมนา มาก 7.จานวนผ เข าร วมการส มมนาเหมาะสมก บโครงการฯ มาก ภาพรวม มาก สร ปภาพรวมความพ งพอใจตามเกณฑ การประเม นการส มมนา ผลการประเม น พบว า ความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย ร อยละ 80 ของผ เข าร วมการส มมนา ม ความพ งพอใจในการจ ดส มมนา ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 14 ตารางท 14 แสดงภาพรวมความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อยร อยละ 80 ของผ เข าร วม การส มมนาความพ งพอใจในการจ ดส มมนา ระด บความพ งพอใจ จานวน (คน) ร อยละ 1.น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ภาพรวม ประเม นความม ส วนร วมในขณะส มมนา 4.1 ผลการประเม นจากความค ดเห นของว ทยากร พบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ส วนร วมในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.67 (ร อยละ 73.33) อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 15 ตารางท 15 แสดงระด บความพ งพอใจด านการม ส วนร วมในขณะส มมนา (จากความค ดเห นของว ทยากร) ข อม ลด านความสนใจในขณะฝ กอบรม ค าเฉล ย ร อยละ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.ม ส วนร วมในการส มมนาสม าเสมอ มาก 2.ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและอภ ปราย มาก 3.ม การแลกเปล ยน ความค ดเห น ความร และประสบการณ มาก 4.ม ความต งใจในการศ กษาหาความร มาก 5.ม มน ษย ส มพ นธ ในการเข าร วมการส มมนา มาก ภาพรวม มาก 10

11 4.2 ผลการประเม นจากการส งเกตการณ ของผ ประเม น พบว า ในส วนของการบรรยายผ เข าร วมการ ส มมนาให ความสนใจเน อหาการบรรยายด มาก ม การซ กถามป ญหาจากว ทยากรผ บรรยาย และม ส วนร วมในการ บรรยายเป นอย างด ในส วนของการระดมความค ดเห น ผ เข า ร วมการส มมนาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เข าร วมการส มมนาด วยก นเอง นอกจากน พบว า บรรยากาศในขณะส มมนาเป นก นเอง ไม เป นทางการมาก ทาให ผ เข า ร วมการส มมนา ผ อนคลาย และม ส วนร วมในการเข า ร วมการส มมนามากข น กล าเสนอความค ดเห นและความต องการต างๆ ส วนในเร องการจ ดส มมนาผ ประเม นพบว า ผ จ ดเหน อยมาก เน องจากเง นงบประมาณท จะใช ในการจ ดถ กต ดโอนจากกองประมงต างประเทศช ามาก ผ จ ดไม สามารถต ดต อ ประสานงานในเร องสถานท การจ ดทาเอกสารต างๆ และอ ปกรณ ต างๆท ใช ในการส มมนาให พร อมก อนได ส งผลให ผ จ ดต องดาเน นการท กอย างในเวลาจาก ด แต ผ จ ดก สามารถจ ดการส มมนาออกมาได เป นท พอใจของท กฝ าย โดยม ผลการประเม นความพ งพอใจในระด บ มาก ตามท ผ เข าร วมส มมนาแสดงความค ดเห นไว 5. ความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา จากผลการประเม น พบว า ความประท บท ผ เข าร วมการส มมนาได ร บส วนใหญ ค อ เจ าหน าท ผ จ ดส มมนา ม ความเป นก นเอง ด แล ต อนร บ อานวยความสะดวก ม มน ษย ส มพ นธ และบร การด จานวน 16 คน ( ร อยละ 21.92) รองลงมา ค อ สถานท จ ดการส มมนาสะดวกสบาย ห องประช มแอร เย นสบาย จานวน 15 คน (ร อยละ 20.55) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 16 ตารางท 16 แสดงจานวนและร อยละความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.เจ าหน าท ผ จ ดส มมนาม ความเป นก นเอง ด แล ต อนร บ อานวยความสะดวก ม มน ษย ส มพ นธ และบร การด สถานท จ ดการส มมนาสะดวกสบาย ห องประช มแอร เย นสบาย ว ทยากรม ประสบการณ ส ง และเทคน คการถ ายทอดความร ด เข าใจง าย ได ร บความร เพ มมากข นเก ยวก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ เข าร วมส มมนาเป นก นเอง ได พบประเพ อนหลายจ งหว ดแลกเปล ยน ประสบการณ ต างๆ การถ ายทอดความร เก ยวก บ AEC ส เกษตรกร ม ความประท บใจก บการให บร การต างๆ ส อประกอบการอบรมด อาหารเคร องด มด การเด นทางสะดวก แลกเปล ยนความค ดก บสมาช กร วมส มมนา บรรยากาศด มากเป นก นเอง ข นตอนการลงทะเบ ยนส นและกระช บ ประท บใจมากเพราะการส มมนาเพ อเกษตรกรโดยตรง การส มมนาคร งน ม ความพร อมส ง หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนได ร บความประท บใจจากการส มมนาได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน 11

12 6. ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข จากผลการประเม น พบว า ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขส วนใหญ ค อ ควรม การส มมนาท ก ๆป จานวน 6 คน (ร อยละ 17.86) รองลงมา ค อ ควรม การให ความร ก บเกษตรกรเร องอาเซ ยนมากกว าน ต องเข าใจ ง ายและน าสนใจมากกว าน จานวน 3 คน (ร อยละ 10.71) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 17 ตารางท 17 แสดงจานวนและร อยละต อข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข ข อม ล จานวน(คน) ร อยละ 1.ควรให ม การส มมนาท ก ๆ ป ควรให ความร ก บเกษตรกรเร องอาเซ ยนมากกว าน ต องเข าใจและน าสนใจมากกว าน การส มมนาเน นว ชาการไม เหมาะก บเกษตรกร ควรเช ญเกษตรกร+ผ ประกอบการจากต างประเทศในกล มอาเซ ยนร วมส มมนา แลกเปล ยนด วย ควรให ม การส มมนาเก ยวก บอาหารแปรร ปประมงด วย ควรจ ดให ม การส มมนาและพบปะเกษตรกรมากข น ควรจะม การจ ดส มมนาเป นโซน เช น ภาคใต ตอนล างหาดใหญ ควรให ความร ใหม เพ มเต มเพ อท จะได เร ยนร เห นสมควรให ประมงแต ละจ งหว ดไปขยายต อให ถ งเกษตรกรโดยตรงและท วถ ง พยายามจ ดหาสถานท ศ กษาด งานบ างในเร องของประมงด านต างๆ ผ บรรยายพ ดจาให เส ยงด งฟ งช ด นาประเด นท ค ดว าผ ฟ งสามารถนาไปใช ได ว ทยากรบางท านพ ดเร ว เป นว ชาการ ไม เข าใจความหมาย ระยะเวลาควรจ ดมากกว าน 2-3 ว น หร อ 2 ว น 2 ค น เพ อให เกษตรกรได ร บ ข อม ลจากเจ าหน าท มากข น กระช บเน อหาและเพ มเวลาในการส มมนา 2-3 ว น เน อหาเป นร ปภาพนาเสนอ Power Point การให บร การของเจ าหน าท โรงแรม (ส วนของห องอาหาร) ควรจะด กว าน แนะนาให ทาทาเน ยบเบอร โทรศ พท ต ดต อผ เข าร วมอบรมส มมนาเพ อจะได ต ดต อก นได ในอนาคต ควรให ราคาส นค าด ข น เช น ปลาเก าแดง ปลากะพงขาว เพราะตอนน ราคาถ ก มากๆ ให ทางกรมประมงช วยแก ป ญหาผ เล ยงปลากะพงท ต.เกาะยอ อ.เม อง จ.สงขลา ขอให กรมประมงจ ดหาแหล งเง นท นให ก บเกษตรกรก ย มมาเป นท นหม นเว ยน หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา 1 คนให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขได หลายประเด น จากผ เข าร วมการส มมนา จานวน 251 คน 12

13 ว จารณ ผล จากการประเม นผลภาพรวมท งหล กส ตรผ เข าร วมการส มมนาได ร บความร เพ มข น ซ งมากกว าเกณฑ ท ต งไว สาหร บด านความพ งพอใจต อการส มมนา ของผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจ มาก ในท กด าน ผ ประเม นม ความเห นว า โครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต ประสบผลสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ท งในด าน การเสร มสร างความตระหน กร บร การเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ท งในการใช ประโยชน และ โอกาสจากการเป นประชาคมอาเซ ยน การเสร มสร างความสามารถในการแข งข น การปร บต ว และการเย ยวยา ผลกระทบท อาจเก ดข น เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บภาคการประมง เพ อรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน เพ อเสร มสร างให ข าราชการและเกษตรกร / ผ ประกอบการประมงม ความร และเข าใจเก ยวก บประชาคม อาเซ ยน โอกาส ผลกระทบ และแนวทางการเตร ยมความพร อมเข าส เป นประชาคมอาเซ ยนต อไป อ กท ง ศ กษาสถานการณ การเพาะเล ยงส ตว น า การค าและการตลาด ของประเทศสมาช กอาเซ ยน และโอกาส ในการประกอบธ รก จประมง เพ อเป นแนวทางการดาเน นการเพาะเล ยงส ตว น าตามมาตรฐานสากล สาหร บการ ประเม นผลการส มมนา ว าม การนาความร ท ได ร บไปใช ให เก ดการเพ มประส ทธ ภาพตามท โครงการฝ กอบรมได ต งเป าหมายไว จ งจาเป นต องทาการประเม นระด บผลล พธ ของโครงการส มมนาในลาด บต อไป ตามแนวค ดทฤษฎ การประเม นของ Kirkpatrick สร ปผลการประเม น 1. การจ ดโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของธ รก จ ขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต กาหนดเป าหมายผ เข าร วมการส มมนา จานวน 252 คน ม ผ เข าร วมการส มมนาและผ านการส มมนาท งส น 251 คน (ร อยละ 99.60) ของเป าหมายท กาหนดไว 2. ผ ผ านการส มมนาโครงการส มมนาเร อง ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน : โอกาสและความท าทายของ ธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ภาคใต ส วนใหญ ม ความร ก อน เข าร วมการส มมนาอย ใน ระด บปานกลาง ม คะแนนเฉล ย 2.68 หล งการเข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข นอย ในระด บมาก ม คะแนนเฉล ย ผ ผ านการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนา ม คะแนนเฉล ย 3.77 อย ในระด บความพ งพอใจ มาก 4. ผ ผ านการส มมนาม ส วนร วมในการส มมนา ม คะแนนเฉล ย 3.67 อย ในระด บความพ งพอใจมาก (ความค ดเห นของว ทยากร) อน งผ ประเม นหว งว าผลการประเม นคร งน จะเป นประโยชน ต อผ ท นาไปใช ศ กษาบ างไม มากก น อย ผ ประเม นขอขอบค ณผ ท ให ความช วยเหล อในการทาประเม นไว ณ ท น ด วย และถ าม การผ ดพลาดประการใด ผ ประเม นขออภ ยไว ณ ท น 13

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ระหว างว นท 16-18 ธ นวาคม 2556 ณ โรงแรม อ มพ เร ยล ภ แก ว ฮ ลล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information