โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549"

Transcription

1 โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป ช อโครงการ ส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป เจ าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3. หน วยงานท ด าเน นการ ส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร 4. หล กการและเหต ผล บ คลากรสายสน บสน น ประกอบด วย ข าราชการสาย ข สาย ค ล กจ างประจ า ล กจ าง ช วคราว และพน กงานมหาว ทยาล ย ม การแบ งโครงสร างการบร หารในส าน กงานเลขาน การ เป น 5 สายงาน ได แก งานบร หารและธ รการ งานนโยบายและแผน งานบร การการศ กษา งานคล ง และพ สด และงานว จ ยและว เทศส มพ นธ ซ งบ คลากรในแต ละสายงานม หน าท ในการสน บสน น การด าเน นงานของคณะฯ ตามภารก จหล ก 4 ด าน ได แก ด านว ชาการ ด านการว จ ย ด านการ บร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยม ห วหน างานและ ห วหน าหน วย ร บนโยบายและแนวทางการด าเน นงานของคณะฯไปปฎ บ ต เพ อให บรรล ตามท คณะฯ ต งเป าหมายไว บ คลากรสายสน บสน นจ งเป นกลไกท ส าค ญในการท าให องค กรข บเคล อนไปได ด งน นบ คลากรสายสน บสน น จะต องม ความเข าใจและร บทราบนโยบายและแนวทางการด าเน นงาน ของคณะฯ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ในป งบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร ได ด าเน นการเตร ยมความพร อมเพ อการ ปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารของคณะฯ โดยก าหนดนโยบายให ม การหลอมรวมภาคว ชาและ ปร บปร งโครงสร างการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ และให ม คณะกรรมการด าเน นงานเพ อ จ ดเตร ยมแนวทางการปร บระบบการบร หารงานในส าน กงานเลขาน การ ภายใต แนวค ดและหล กการ ปร บปร งโครงสร างด งน ค อ เพ อรองร บการหลอมรวมภาคว ชาและหน วยงาน ให รองร บการ ด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม ต องสามารถแก ไขป ญหาการ ด าเน นงานท เก ดข นในโครงสร างเด มได และงานบร การท งหมดควรให ม การด าเน นการอย าง เบ ดเสร จท ส วนกลางท งหมด เพ อให การด าเน นการด งกล าว สามารถก าหนดแนวทางได ช ดเจน สอดคล องก บการ ปฏ บ ต งานจร งท เก ดข น และเพ อให เก ดความเข าใจร วมก นในการปฏ บ ต งานระหว างสายงานและ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานท กหน วยงาน บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการด าเน นการและแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น สามารถแก ไขป ญหาการด าเน นงานในโครงสร างเด ม ให เก ดความคล องต วใน การปฏ บ ต งาน และสามารถด าเน นงานได รองร บตามแนวค ดและหล กการท คณะกรรมการได

2 ก าหนดไว จ งม ความจ าเป นจะต องจ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 น ข น 5. ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นและสร ปผลการปฏ บ ต งานของแต ละสายงานในป ท ผ านมา ตลอดจน ว เคราะห จ ดแข งและจ ดอ อนของแต ละสายงาน และก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม ก บภาระงานของหน วยงาน 2. เพ อก าหนดแนวทางและพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานท บ รณาการระหว างสายงานต าง ๆ ให สามารถสน บสน นและด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได สร างความเข าใจและแลกเปล ยนประสบการณ ในการ ท างาน 5.4 เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได ม การประสานส มพ นธ และม ความสาม คค ระหว างสาย งาน 6. ว น เวลา และสถานท ระหว างว นอ งคารท 9 พฤษภาคม 2549 ถ งว นอาท ตย ท 14 พฤษภาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร และ โรงแรมอาน า บ านป เกาะช าง จ งหว ดตราด 7. ผ เข าร วมโครงการ 7.1 ผ บร หารคณะฯ จ านวน 1 คน 7.2 บ คลากรสายสน บสน น จ านวน 80 คน 8. งบประมาณ รายร บ จ านวน 290,600 บาท 1. งบประมาณเง นรายได ประจ าป 2549 กองท นอ น (กองท นพ ฒนาบ คลากร) เง นอ ดหน นท วไป อ ดหน นโครงการพ ฒนาบ คลากร จ านวน 246,650 บาท 2. งบประมาณส วนต ว จ านวน 43,950 บาท รายจ าย จ านวน 290,600 บาท ระยะท 1 ว นท 9 พฤษภาคม 2549 จ านวน 2,600 บาท 1. ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 ม อ x 20 บาท x 80 คน 1,600 บาท 2. ค าว สด ส าน กงาน 1,000 บาท ระยะท 2 ว นท พฤษภาคม 2549 จ านวน 286,000 บาท 1. ค าท พ ก 600 บาท x 2 ค น x 80 คน 96,000 บาท 3. ค าอาหาร (3 ม อ) ว นละ 500 บาท x 2 ว น x 80 คน 80,000 บาท 4. ค าอาหารว างและเคร องด ม 4 ม อ x 50 บาท x 80 คน 16,000 บาท 2

3 5. ค าเช ารถบ ส 2 ค น x 5 ว น x 8,500 บาท 85,000 บาท 6. ค าเร อข ามไปเกาะช าง ไป - กล บ 100 บาท x 80 คน 8,000 บาท 7. ค าถ ายเอกสาร 1,000 บาท ระยะท 3 เด อนม ถ นายน 2549 จ านวน 2,000 บาท 1. ค าถ ายเอกสาร 2,000 บาท 3 9. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 9.1 ท าให ทราบถ งผลการด าเน นงาน ป ญหาและอ ปสรรค จ ดแข งและจ ดอ อน ของแต ละ หน วยงาน เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนางานต อไปและสามารถวางแนวทางและก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมก บภาระงานของหน วยงานได 9.2 ได แนวทางและร ปแบบการพ ฒนางานท บ รณาการระหว างสายงานต าง ๆ ให สามารถ สน บสน นและด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 9.3 บ คลากรสายสน บสน นเก ดความเข าใจร วมก น ม การแลกเปล ยนประสบการณ ในการท างาน ท งภายในสายงานระหว างสายงานในส าน กงานเลขาน การ ม การประสานส มพ นธ และเก ด ความสาม คค ระหว างสายงาน 10. การประเม นผล 10.1 แบบประเม นการส มมนา

4 4 ก าหนดการโครงการส มมนา เร อง ส มมนาเพ อพ ฒนางานบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร และ โรงแรมอาน า บ านป เกาะช าง จ งหว ดตราด ระยะท 1 ว นอ งคารท 9 พฤษภาคม น. ประช มกล มย อยแต ละสายงาน เพ อสร ปและเตร ยมการน าเสนอผลงาน ด งน 1. ว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนของแต ละสายงาน 2. เสนอว ธ และแนวทางแก ไขจ ดอ อน และว ธ การเสร มจ ดแข ง น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. ประช มรวม เพ อร บฟ งการน าเสนอผลงานของแต ละสายงาน น. ร บประทานอาหารว าง น. น าเสนอผลงานของแต ละสายงาน (ต อ) ระยะท 2 ระหว างว นท พฤษภาคม 2549 ว นพ ธท 10 พฤษภาคม น. ออกเด นทางจากคณะพยาบาลศาสตร ว นพฤห สบด ท 11 พฤษภาคม น. เด นทางถ งจ งหว ดตราด ไปท าเร อเฟอร ร เพ อข นเร อ น. ถ งเกาะช าง เก บส มภาระ เตร ยมต วประช มท โรงแรมอาน า น. ประช มเฉพาะห วหน างานและห วหน าหน วยเพ อสร ปประเด นส าค ญจากการ ส มมนาในว นท 9 พฤษภาคม 2549 และเตร ยมการส มมนาในว นร งข น น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. ประช มเฉพาะห วหน างานและห วหน าหน วยเพ อสร ปประเด นส าค ญฯ (ต อ) น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย น. ร บประทานอาหารเย น

5 ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม น. พ ธ เป ดการส มมนา โดย ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร น. สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การ โดย เลขาน การคณะฯ น. สร ปการก าหนดแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การ กลาง เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง โดย นายจ กรภพ ธาต ส วรรณ น. ประช มกล มย อยของแต ละสายงานและการเตร ยมการน าเสนอแนวทางและ ร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การกลาง เพ อสน บสน นและ ด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง - ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน ( ค ณอรพ น พรหมต น ห วหน ากล ม) - ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ( ค ณกมลณ ฎฐ ร ตนวรางค ห วหน ากล ม) - การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน (ค ณกมลชนก กาว ล ห วหน ากล ม) น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. ประช มกล มย อยของแต ละสายงานและการเตร ยมการน าเสนอแนวทางฯ (ต อ) น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การน าเสนอแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การ กลางท งหลาย เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง - ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน - ศ นย บร หารจ ดการโครงการ - การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. การน าเสนอแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานฯ (ต อ) น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย น. ร บประทานอาหารเย น น. ก จกรรมส มพ นธ 5

6 6 ว นเสาร ท 13 พฤษภาคม น. สร ปและประเม นผลการส มมนา น. พ ธ ป ดการส มมนา โดย ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. เตร ยมต วเด นทางกล บออกจากเกาะช าง โดยเร อเฟอร ร น. ถ งจ งหว ดตราดและออกเด นทางกล บจ งหว ดเช ยงใหม ว นอาท ตย ท 14 พฤษภาคม น. ถ งคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ระยะท 3 เสนอผลสร ปการส มมนาและแนวทางการพ ฒนางานให คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได ร บทราบ ประมาณต นเด อนม ถ นายน 2549

7 7 รายงานผลการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 เร อง การส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ระยะท 1 ว นท 9 พฤษภาคม 2549 ณ ห องประช มว เช ยร ทว ลาภ ช น 6 อาคาร 1 ระยะท 2 ว นท พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด ในป งบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร ได ด าเน นการเตร ยมความพร อมเพ อ การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารของคณะฯ โดยก าหนดนโยบายให ม การหลอมรวมภาคว ชา และปร บปร งโครงสร างการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ และให ม คณะกรรมการด าเน นงาน เพ อจ ดเตร ยมแนวทางการปร บระบบการบร หารงานในส าน กงานเลขาน การ ภายใต แนวค ดและ หล กการปร บปร งโครงสร างด งน ค อ เพ อรองร บการหลอมรวมภาคว ชาและหน วยงาน ให รองร บ การด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม ต องสามารถแก ไขป ญหา การด าเน นงานท เก ดข นในโครงสร างเด มได และงานบร การท งหมดควรให ม การด าเน นการอย าง เบ ดเสร จท ส วนกลางท งหมด ผลการรายงานการจ ดส มมนาในคร งน จะเป นแนวทางได ช ดเจน สอดคล องก บการ ปฏ บ ต งานจร งท เก ดข น และเพ อให เก ดความเข าใจร วมก นในการปฏ บ ต งานระหว างสายงานและ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานท กหน วยงาน บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการด าเน นการและแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น เพ อหาแนวทางการแก ไขป ญหาการด าเน นงานในโครงสร างเด ม ให เก ดความ คล องต วในการปฏ บ ต งาน ตลอดจนสามารถบ รณาการของแต ละสายงานเข าด วยก น รวมท งเป นการ สานส มพ นธ และม ความสาม คค ระหว างสายงาน บ คลากรในแต ละสายงานม หน าท ในการสน บสน นการด าเน นงานของคณะฯ ตามภารก จหล ก 4 ด าน ได แก ด านการเร ยนการสอน ด านการว จ ย ด านการบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม และบ คลากรสายสน บสน นเป นกลไก ส าค ญในการท าให องค กรข บเคล อนไปได ด งน นบ คลากรสายสน บสน น จะต องม ความเข าใจถ ง ว ส ยท ศน นโยบายและแนวทางการด าเน นงานของคณะฯ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น จ งได ม การ ด าเน นการช แจงเพ อให บ คลาการในแต ละสายงานได ร บทราบถ งว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร และว ส ยท ศน ของส าน กงานเลขาน การ ตลอดจนเป าหมายและท ศทางการด าเน นงานของส าน กงาน เลขาน การ ด งน 1. มอบหมายให ห วหน างานได น ดประช มร วมก บบ คลากรในส งก ดของท าน ก อนว นท 9 พฤษภาคม 2549 โดยให แต ละงานน ดประช มในระหว างว นท 1 8 พฤษภาคม เพ อพ จารณาและ ด าเน นการด งน

8 1.1 ว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร และของส าน กงานเลขาน การคณะฯ 1.2 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน 1.3 สร ปภาระงานและว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนของแต ละสายงาน 1.4 เสนอว ธ และแนวทางแก ไขจ ดอ อน และว ธ การเสร มจ ดแข ง 2. ในส วนของเจ าหน าท ประจ าภาคว ชาฯ ได ด าเน นการเช นเด ยวก บส าน กงานเลขาน การ โดยเลขาน การคณะฯ ได น ดประช มร วมก บเจ าหน าท ภาคว ชาฯ ร วมก บห วหน างานและห วหน าหน วย เพ อจะได ทราบภาระงานและม การว เคราะห จ ดแข งและจ ดอ อนในส วนของภาคว ชาฯ โดยม เน อหาสาระในการช แจงให บ คลากรท กระด บในส งก ดได ร บทราบและเข าใจร วมก น ด งน 1. ว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในป 2550 จะเป นผ น าและศ นย รวมทาง ว ชาการพยาบาลในระด บประเทศและนานาชาต โดยม งเน น การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ การว จ ย และการพ งพาตนเอง 2. ว ส ยท ศน ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม จะเป นศ นย กลางในการ สน บสน นการด าเน นงานของคณะพยาบาลศาสตร ตามภารก จท ง 4 ด าน ให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล โดยม งเน นการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ การบร การ และพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 2.1 การพ ฒนาศ กยภาพการบร การหารจ ดการ โดยให ท กคน ได ร บบทบาทในการร วมต ดส นใจ และม การท างานเป นท ม ร ปแบบการด าเน นงาน 1. การจ ดประช มห วหน าและห วหน าหน วยและผ ปฏ บ ต งานในหน วยงานท กเด อน 2. การจ ดท าและประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Action plan) 3. ม แผนพ ฒนาบ คลากรและงบประมาณช ดเจน เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได ม การพ ฒนาตนเอง พ ฒนางานและศ กษาด งานในส วนท เก ยวข อง 2.2 การบร การ บ คลากรในท กสายงานให บร การตามภารก จหล กท ง 4 ด านประกอบด วย การ เร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยเน น 1. ม การลดข นตอนในการปฏ บ ต งาน ให อย ในร ปแบบ one stop service 2. ม การใช ระบบ e-office 3. ม การบร การท ด และใส ใจในบร การ 8

9 2.3 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ท กสายงานม การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในแต ละสายงานโดยร บ นโยบายจากคณะกรรมการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะฯ เพ อน านโยบายไปปฏ บ ต ให สอดคล องก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะ ฯ 1. การต ดต อส อสารจะใช ระบบ e-office 2. การจ ดการร บส งหน งส อ 3. การจองห องเร ยน 4. การแจ งข อม ลข าวสาร 3. เป าหมายในการด าเน นงานของบ คลากรในส าน กงานเลขาน การ ให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจ บ คลากรสายสน บสน น ม เป าหมายในการด าเน นงาน เพ อให บ คลากรสายว ชาการ ได ร บบร การท ม ค ณภาพ รวดเร ว ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ 4. ท ศทางในการด าเน นงานของบ คลากรในส าน กงานเลขาน การ ให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจ บ คลากรสายสน บสน น ม ท ศทางในการด าเน นงาน โดยใช การบร หารงานแนวใหม (ม งเน นผลส มฤทธ ) เพ อสน บสน นให บ คลากรสายว ชาการ ได ด าเน นการสอน ว จ ย บร การว ชาการ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ได อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 9

10 10 สร ปผลการจ ดส มมนาในระยะท 1 การว เคราะห SWOT ของแต ละสายงาน ว นอ งคารท 9 พฤษภาคม 2549 ณ ห องประช มว เช ยร ทว ลาภ ช น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร การน าเสนอผลงานการว เคราะห SWOT ของแต ละสายงาน (เอกสารประกอบหมายเลข 1 ) 1. งานบร หารและธ รการ ประกอบด วย 1.1 หน วยสารบรรณ 1.2 หน วยการเจ าหน าท 1.3 หน วยอาคาร สถานท และยานพาหนะ 2. งานนโยบายและแผน 3. งานคล งและพ สด 4. งานว จ ยและว เทศส มพ นธ ประกอบด วย 4.1 หน วยว จ ย 4.2 หน วยว เทศส มพ นธ 5. งานบร การการศ กษา ประกอบด วย 5.1 กล มงานระด บปร ญญาตร 5.2 กล มงานระด บปร ญญาโท 5.3 หน วยก จการน กศ กษา 5.4 หน วยโสตท ศน ปกรณ 5.5 ห องสม ด 6. 8 ภาคว ชา 7. ศ นย ศ กษาเด กเล กคณะพยาบาลศาสตร

11 11 สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด นางกมลชนก กาว ล ผ บรรยายสร ป สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ด งน จ ดแข ง 1. บ คลากรม ศ กยภาพในการท างานส ง ม ความเข มแข งและท งเทในการปฏ บ ต งานในหน าท 2. บ คลากรอ ท ศเวลาในการปฏ บ ต งานท งในหน วยงานและนอกหน วยงาน 3. บ คลากรม การพ ฒนาตนเองสม าเสมอในการเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา ในส วน เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานในหน าท 4. บ คลากรม ความซ อส ตย โปร งใส สามารถตรวจสอบได 5. ม ท มบ คลากรท ม ศ กยภาพส งในการพ ฒนาระบบสารสนเทศท น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อให เก ดความคล องต ว 6. บ คลากรท กคนร วมก จกรรมท กก จกรรมท งภายในคณะและภายนอกคณะ จ ดอ อน โอกาส 1. บ คลากรท ง 5 สายงานม ภาระงานมาก 2. บ คลากรม ไม เพ ยงพอในแต ละสายงาน 1. บ คลากรท ง 5 สายงานให ความร วมม อในการปฏ บ ต งานร วมก น 2. บ คลากรม อ ปกรณ ส าน กงานครบคร น โดยเฉพาะคอมพ วเตอร ได อ นตรา 1:1 3. บ คลากรท ง 5 สายงานได ร บการสน บสน นในการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง อ ปสรรค 1. ผ มาต ดต อก บ 5 สาย ไม เข าใจในระบบงาน 2. ผ มาต ดต อต องการให ปฏ บ ต งาน ด วน ท กเร องตามความต องการของตน 3. ม บ คลากรลาออกจากสายงานเป นประจ า ท าให ต องม การสอนงานให คนใหม ตลอด

12 การบรรยายสร ปการก าหนดแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การกลาง เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด 12 นายจ กรภพ ธาต ส วรรณ ผ บรรยายสร ป หล กการและร ปแบบการบร หารทร พยากรมน ษย ตามมาตรฐานพ นธก จโดย คณะกรรมการ บร หารทร พยากรมน ษย และคณะกรรมการมาตรฐานพ นธก จ (ข อสร ปการประช มหาร อร วมก บ สายสน บสน นว ชาการ) สร ปได ด งน 1. การปร บระบบการบร หารงาน ในส าน กงานเลขาน การ 1.1 แนวค ดและหล กการ ในการปร บระบบการบร หารงาน 1) การปร บปร งระบบฯ ต องรองร บการปร บเปล ยนโครงสร างของภาคว ชา (การ หลอมรวมภาคว ชา) 2) การปร บปร งระบบฯ ต องรองร บการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ ตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม 3) ต องสามารถแก ไขป ญหาการด าเน นงาน ท เก ดข นในโครงสร างเด มได 4) งานบร การท งหลายควรด าเน นการเบ ดเสร จ ท ส วนกลาง (ส าน กงานเลขาน การ) ให หมด 1.2 โครงสร างการบร หารงาน ส าน กงานเลขาน การ(ระบบเด ม) และป ญหาอ ปสรรคในการ บร หารงานท พบ โครงสร างการบร หารงานส าน กงานเลขาน การ 1) งานบร หารและธ รการ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานคล งและพ สด 4) งานบร การการศ กษา 5) งานว จ ยและว เทศส มพ นธ 6. ธ รการภาคว ชา 7. โครงการ/หน วยงานอ น

13 ป ญหาอ ปสรรคในการบร หารงาน 1. ระบบการบร หารจ ดการ และข นตอนการปฏ บ ต ม ความซ าซ อน และม ข นตอนมาก 2. บ คลากร(บางส วน)ในแต ละสายงาน ม ภาระงานท ปฏ บ ต จร งไม เหมาะสม บ คลากรปฏ บ ต งานไม ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน ง 3. แผนพ ฒนาบ คลากรย งไม ช ดเจน และสอดคล อง ก บความต องการของการ ปฏ บ ต งานจร งในสายงาน 4. ควรม การจ ดท า TOR - การน ยามประเภทงาน - งานบร หาร งานตามมาตรฐาน ต าแหน งงานอ นๆ 1.3 แนวทางการปร บปร ง ระบบการบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานส าน กงานเลขาน การ โครงสร างการบร หารงานคงไว เหม อนเด ม เน องจากเป นโครงสร างท แบ งส วน ราชการตามกฎหมาย ( 5 สายงาน) ได แก งานบร หารและธ รการ งานนโยบายและแผน งานคล งและพ สด งานบร การการศ กษา และงานว จ ยและว เทศส มพ นธ น างานจากธ รการภาคว ชาลงมาจ ดกล มประเภทงาน ท ส วนกลางสามารถด าเน นการ ได เบ ดเสร จ โดยเน นบร การกลาง และน ามาจ ดลงไปเป นภาระงานของสายงานท ง 5 สายงาน (เอกสารประกอบหมายเลข 2 ) จ ดประเภทงานบร การกลางท จะเก ดข นใหม ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน งานด แลสถานท และงานแม บ าน โดยเน นบร การกลางท เป น One stop service และการปร บปร งระบบการบร การท ต องม การ ด าเน นการต ดต อ เช น การลดข นตอนการปฏ บ ต การปร บให กระบวนการท างานได เบ ดเสร จใน บ คลากร 1 คน และการใช เทคโนโลย มาสน บสน นการด าเน นงาน ส ารวจภาระงานและก าหนดกรอบอ ตราก าล งท ควรจะเป นในแต ละสายงาน จากท ม การปร บปร งและเพ มภาระงานลงไปในสายงาน เกล ยอ ตราก าล งให เก ดความเท าเท ยมก นในด าน ปร มาณงาน และความร บผ ดชอบ (เอกสารประกอบหมายเลข 3 ) จ ดท าค ม อประกอบการด าเน นงานบร การต างๆ (เอกสารประกอบหมายเลข 4 ) เพ อเป นแนวทางในการท างานและเพ อเป นค ม อส าหร บอาจารย ท จะมาร บบร การ 13

14 2. การก าหนดค ณสมบ ต และกรอบความร บผ ดชอบของเจ าหน าท ประสานงาน(แทนเจ าหน าท ภาคว ชา) ก าหนดค ณสมบ ต ของเจ าหน าท ประสานงาน ด งน 1) ม ท กษะในการต ดต อส อสารและประสานงาน 2) ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร เบ องต น 3) ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และการใช e- Office ก าหนดกรอบความร บผ ดชอบของเจ าหน าท ประสานงาน ด งน 1) ต ดต อประสานงานในการส งเอกสารพ มพ (รายงานการประช มต างๆ ท นอกเหน อการ เร ยนการสอน) 2) เป น Operator กลาง (กรณ ท ต ดต อเจ าต วโดยตรงไม ได ) 3) การขออน ม ต เบ กค ปองค าถ ายเอกสาร 4) ช วยด าเน นการในด านการจ ดท าเกรด (สน บสน น การด าเน นงานของประธานว ชา) 5) รวบรวมการเบ กค าเวร บ าย-ด ก ของน กศ กษา และส งยอดสร ปให งานคล งฯ (ฝ าย การเง นและบร หารงบประมาณ) 6) รวบรวมใบเบ กค าร กษาพยาบาล ค าเล าเร ยน ใบส งต ว ส งงานคล งฯ (ฝ ายการเง นและ บร หารงบประมาณ) 7) แจ งซ อมคร ภ ณฑ ต างๆ (ทางโทรศ พท ) 8) การขอใช รถยนต รายคร ง (โดยส งใบขอใช รถยนต ) 9) การขอใช รถยนต รายภาคการศ กษา โดยประสานงานก บประธานว ชาจ ดท าบ นท ก ขอ ใช รถยนต (แบบฟอร มส าเร จ) ส งหน วยยานพาหนะ (ฝ ายทร พย ส น อาคารสถานท และยานพาหนะ) 10) การขอใช ห อง ในเวลา - ด าเน นการจองห องเร ยน และขอใช อ ปกรณ โสตฯ ผ านระบบ การจองห องเร ยน ทาง MIS 11) การขอใช ห อง นอกเวลา - ประสานงานก บผ สอน จ ดท าบ นท กขอใช ห อง (แบบฟอร ม ส าเร จ) ส งหน วยอาคารสถานท (ฝ ายทร พย ส น อาคารสถานท และยานพาหนะ) 12) รวบรวมใบลา ส งหน วยการเจ าหน าท (ฝ ายทร พยากรมน ษย ) 13) เสนอเซ น รายช อผ ค มสอบ ผ ตรวจข อสอบ โดยร บเอกสารจากงานบร การการศ กษา (ฝ ายพ ฒนาว ชาการฯ) 14) รวบรวมรายช ออาจารย พ เศษ จากประธานว ชา ส งงานบร การการศ กษา (ฝ ายพ ฒนา ว ชาการฯ) - กรณ ท ม ฝ ายพ ฒนาว ชาการฯ ด าเน นงานจ ดท าบ นท กประมวลการสอนแล ว ก สามารถ รวบรวมรายช อได จากประมวลการสอน ด งน นการรวบรวมรายช อก จะไม ม ความจ าเป นต อง ด าเน นการอ กต อไป 14

15 15 หมายเหต : ก าหนดให ม เจ าหน าท ประสานงาน จ านวน 8 คน (ภาคว ชาละ 1 คน) ข อเสนอแนะท เป นแนวทางปฏ บ ต จร ง 1) ต องม การเตร ยมบ คลากร (จากส วนกลาง) ส ารองไว ในกรณ ท ผ ประสานงาน ไม สามารถปฏ บ ต งานได เช น ลาป วย ลาพ กผ อน ลาก จ ฯลฯ 2) ด าเน นการปร บปร งระบบการจ องห องเร ยน ให สามารถระบ การใช โสตท ศน ปกรณ ด วย เพ อบ นท กการใช งานและการบร หารจ ดการของหน วยโสตฯ 3) งานแม บ าน ความสะอาดต างๆ ให เป นบร การจากส วนกลาง 4) เพ มประส ทธ ภาพในระบบการต ดต อส อสาร ได แก - ปร บปร งระบบโทรศ พท ของอาจารย ให ม ระบบตอบร บอ ตโนม ต และโทรศ พท ของผ ประสานงาน จะต องม ระบบร บสาย- โอนสายได - ปร บอ ตราส วน PC : อาจารย เป น 1:1 - ส งเสร มให ม การใช e-office ในการปฏ บ ต งานประจ า - จ ดท า Homepage ส าน กงานเลขาน การ และให ม หน า Web บร การ Download แบบฟอร มต างๆ ให ครบท กเร อง - ปร บเปล ยนระบบการกรอกแบบฟอร มบนกระดาษ ให เป นการกรอกแบบฟอร ม แบบ Online 3. การก าหนดค ณสมบ ต และกรอบความร บผ ดชอบ ของเจ าหน าท บร การกลางด านต างๆ 3.1 ศ นย ผล ตเอกสารกาเร ยนการสอน ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ เข าใจล กษณะและว ธ การจ ดการเร ยนการสอน ม ความสามารถในการว เคราะห ข อสอบ ม ความร ความช านาญในการใช โปรแกรม PowerPoint สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการได 3.2 ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ม ท กษะและความร ในการบร หารจ ดการโครงการด วยตนเอง ม ความร ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ส าหร บงาน ส าน กงาน ม ความร ความสามารถในการว เคราะห ข อม ล เพ อจ ดท ารายงานการประเม นผล ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และ e-office

16 สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช ม ความร และท กษะในการใช ภาษาไทย (เข ยน อ าน พ ด) สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการได 3.3 การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะและงานแม บ าน อาคารสถานท ยานพาหนะ ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ ได แก การวางแผนปฏ บ ต งาน การจ ดท า แผนตรวจเช คบ าร งร กษาคร ภ ณฑ อาคารสถานท ฯลฯ ม ความสามารถในการบร หารก าล งคน สามารถจ ดระบบและอ ตราก าล ง เพ อ ด าเน นงานแม บ าน ท าความสะอาดและความเร ยบร อยของส าน กงาน และสถานท รวมถ งการจ ด อาหารว าง อาหารกลางว น ส าหร บการประช ม ม ความร ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ส าหร บงาน ส าน กงาน ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และ e-office สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช งานแม บ าน กรอบการปฏ บ ต งาน o งานท าความสะอาดและความเร ยบร อยของอาคาร ส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และห องน า o งานจ ดการขยะม ลฝอยในอาคาร ส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และ ห องน า o งานเป ด-ป ดส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และห องน า o งานจ ดอาหารว าง อาหารกลางว น ส าหร บการประช ม o งานผล ตเอกสาร เช น เร ยง เย บ น บ บรรจ ซอง มาตรฐานการปฏ บ ต งานข นต าไม น อยกว าบร ษ ท ม การควบค มค ณภาพการปฏ บ ต งาน เช น ใบตรวจงาน (Check list) ม การหม นเว ยนการท างานเพ อให เก ดความเท าเท ยมก นในภาระงาน และการ เร ยนร หน าท ความร บผ ดชอบ การก าหนดหน าท ให ม การค าน งถ งอาย ภาวะส ขภาพ 16

17 4. การจ ดท าแบบข อตกลงร วมก อนการปฏ บ ต งาน (TOR) ของบ คลากรสายสน บสน น และการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม แนวค ดในการจ ดท า TOR เพ อเป นเกณฑ มาตรฐานร วมก น ด งน 4.1 แนวค ดในการพ จารณาภาระงาน การจ ดท าแบบข อตกลงร วมก อนการปฏ บ ต งาน (TOR) - ผ บร หาร : งานบร หาร + งานตามมาตรฐาน + งานอ นๆ - ผ ปฏ บ ต งาน : งานตามมาตรฐาน + งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย การก าหนดล กษณะงาน - ตามน ยามล กษณะงาน - ตามมาตรฐานบ งค บ - ภาระงานตามหน าท ของหน วยงาน - ภาระงานท ได ร บมอบหมายจากคณะ ได แก การเป นกรรมการต างๆ (เฉพาะก จ และม วาระ) และอ นๆ ป ญหาการจ ดท า TOR และการประเม น - การจ ดท า TOR ไม เป นมาตรฐานเด ยวก น - การน บและก าหนดล กษณะงาน ย งไม ม มาตรฐานท ช ดเจน - เกณฑ ในการประเม น 4.2 มาตรฐานการท างาน ก าหนดให แบ งเป น มาตรฐานบ งค บ 1) ม จ านวนชม.การปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ 35 ชม./ส ปดาห (230 ว น/ป = 1,610 ชม./ป ) 2) เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (คะแนนเต ม 100) แบ งเป น - ผลงาน 70 หน.งาน งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 40 : 20 : 10 หน.หน วย งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 30 : 30 : 10 ผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐาน : อ นๆ = 50 : 20 - ค ณล กษณะการปฏ บ ต งาน 30 3) จ านวนชม.ปฏ บ ต งานตามเกณฑ ข อบ งค บ (อ ตราส วนการปฏ บ ต งาน หน วยชม.) หน.งาน งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 55 : 30 : 15 หน.หน วย งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 40 : 40 : 20 ผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐาน : อ นๆ = 75 : 25 17

18 น ยามล กษณะงาน งานบร หาร หมายถ ง การบร หารงานบ คคล การเง น บ งค บบ ญชา ร เร มสร างสรรค (รวมงาน ว ชาการ/ว จ ย ของบ คลากรระด บห วหน างาน ห วหน าหน วย) งานมาตรฐาน หมายถ ง งานท ปฏ บ ต ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน ง หร องานตามหน าท ของหน วยงาน (รวมงานว ชาการ/ว จ ย ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน) งานอ นๆ หมายถ ง การเข าร วมก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม งานบร การว ชาการแก ช มชน การได ร บแต งต งเป นกรรมการท ม หน าท นอกเหน อจาก งานตาม มาตรฐานก าหนดต าแหน ง หร องานตามหน าท ของหน วยงาน 4.3 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เกณฑ การประเม น จะประเม น 2 ส วน ค อ ประเม นงาน และประเม นค ณล กษณะในการปฏ บ ต งาน 1. ประเม นงาน ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความส มพ นธ ระหว างปร มาณทร พยากรท ใช ไป ก บ ปร มาณผลผล ตท เก ดจากกระบวนการกล าวค อ ประส ทธ ภาพ แสดงถ งความสามารถในการผล ต และความค มค าของการลงท น (ประหย ด/ความค มค าค มท น ปร มาณงาน) ประส ทธ ผล หมายถ ง ความส มพ นธ ระหว างผลล พธ ของการท างานก บเป าหมาย หร อว ตถ ประสงค ท ต งไว กล าวค อ ประส ทธ ผล จะแสดงถ ง ความสามารถในการตอบสนองอย าง รวดเร วและท นเวลา เพ อให ได ผลผล ต (ส มฤทธ ผล ค ณภาพ ความท นเวลา) ประเม นค ณล กษณะในการปฏ บ ต งาน 1) ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานในต าแหน ง 2) ความร บผ ดชอบ 3) การร กษาว น ย 4) การปฏ บ ต ตนให เหมาะสมก บการเป นข าราชการ 5) ความค ดร เร มสร างสรรค 6) พฤต กรรมการท างาน เช น ความกระต อร อล น อ ตสาหะ มน ษยส มพ นธ และ การบร การ 4.4 ร ปแบบการจ ดท า ความต องการ 1) จ ดเก บเป นฐานข อม ล ม report เพ อใช ในการประเม น (Online) 2) ม ระบบบ นท กการปฏ บ ต งานประจ าว น ห วข อการบ นท ก สามารถโยงไปถ งการ รายงาน JA โดยท - จากรายการปฏ บ ต งาน จะน าไปถ ง การก าหนดมาตรฐานของเวลาท ใช ในการ ปฏ บ ต แต ละเร อง เช น พ มพ บ นท กข อความ 1 ฉบ บ ใช เวลาเฉล ยเท าใด 18

19 - จากรายการปฏ บ ต งาน จะน าไปถ งการรวบกระบวนการท างานบางชน ดท ม บ คลากรหลายคนร วมท างาน เช น ร างหน งส อ พ มพ หน งส อ ตรวจทาน แทนท จะเป น 3 คน ควรรวบ เป น 1 คนเบ ดเสร จ 3) ฐานข อม ลควรเช อมโยงก บการจ ดท า TOR 4) สามารถรวบรวมป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะแนวทางแก ไข เพ อการ จ ดท า KA 5) ป จจ บ น ย งไม ม ระบบฐานข อม ล ให จ ดท า template ใน excel เพ อกรอกก อน 6) ส าหร บเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน office ให กรอกใน template 7) ส าหร บเจ าหน าท ภาคสนามและเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานในอาคาร จะใช check list ให สอดคล องก บการควบค มค ณภาพ และม สม ดบ นท กป ญหาการด าเน นงาน ในการการบ นท กภาระงาน ม ร ปแบบการบ นท กภาระงาน 2 ร ปแบบ ค อ 1. ใช แบบบ นท กการปฏ บ ต งานประจ าว น ของบ คลากรสายสน บสน น ซ งจะม Template เป นตารางให กรอกเพ อใช เป นร ปแบบเด ยวก น (เอกสารประกอบหมายเลข 5) 2. Check list การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ด านอาคารสถานท (เอกสารประกอบหมายเลข 6) 19 การจ ดประช มกล มย อย ซ งได แยกออกเป น 3 กล ม เวลา น. ด งน 1. ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน นางสาวอรพ น พรหมต น ประธานกล มย อย 2. ศ นย บร หารจ ดการโครงการ นางกมลฏ ณฐ ร ตนวรางค ประธานกล มย อย 3. งานบร หารจ ดการด แลอาคาร สถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน นางกมลชนก กาว ล ประธานกล มย อย โดยประธานกล มย อยจะท าหน าท ในการประช มร วมก บผ ร วมกล มเพ อสร ปภาระงาน แนวทางการปฏ บ ต งานในแต ละกล ม เพ อน าเสนอให ผ เข าร วมส มมนา ได ร บทราบต อไป

20 20 การสร ปผลการประช มกล มย อย ท ง 3 กล ม ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด สร ปผลการประช มและการน าเสนอผลงานของศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน นางสาวอรพ น พรหมต น ห วหน ากล ม กล มผล ตเอกสาร ภาระงานท งานบร การการศ กษาจะต องร บผ ดชอบเพ มเต มภายหล งการหลอมรวมภาคว ชา 1. การจ ดท าประมวลรายว ชา 2. การจ ดท าเอกสารประกอบการสอน 3. พ มพ ข อสอบ จ ดท าช ดข อสอบ 4. เช ญอาจารย พ เศษ 5. หน งส อขออน ญาตน าน กศ กษาฝ กปฏ บ ต /ด งาน 6. สร ปและประเม นผลกระบวนว ชา 7. การว เคราะห ข อสอบ 8. เช ญประช มกรรมการของกระบวนว ชา/กล มว ชา/สาขาว ชา 9. พ มพ รายงานการประช มของกระบวนว ชา/กล มว ชา/สาขาว ชา 10. บร การผล ตส อ/ศ ลปกรรม 11. การให บร การย มและต ดต งโสตท ศน ปกรณ สร ปการส มมนากล มผล ตเอกสาร 1. สมควรรวมเจ าหน าท ผล ตเอกสาร(ค ณส น นท ) ไว ก บหน วยผล ตเอกสาร 2. ท ประช มกล มเห นสมควรให หน วยผล ตเอกสารเป นหน วยงานใหม ของงานบร การการศ กษา ม ห วหน าหน วยและอย ภายใต การก าก บด แลของรองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ าย บ ณฑ ตศ กษา 3. ภาระงานท เพ มข น เป นภาระงานของท งกล มงานหล กส ตรระด บปร ญญาตร และกล มงาน หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ท ง 2 กล มงานจะต องม การส มมนาเตร ยมความพร อมเพ อรองร บ งานท จะเพ มข น รวมท งการพ จารณาปร บปร งสถานท ท างาน 4. ควรพ จารณาสถานท ท างานของหน วยผล ตเอกสาร นอกจากน กล มได พ จารณาแนวทางการปฏ บ ต งานของแต ละด าน (เอกสารประกอบหมายเลข7)

21 21 2. สร ปผลการประช มและการน าเสนอผลงานของศ นย บร หารโครงการ นางกมลณ ฎฐ ร ตนวรางค ห วหน ากล ม ศ นย บร หารโครงการ จะเป นผ ร บผ ดชอบภารก จด านการขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ และให การต อนร บผ มาศ กษาด งานในคณะพยาบาลศาสตร โดยม ข นตอนการ ปฏ บ ต งานด งต อไปน 1. เจ าของโครงการส ง ร าง โครงการ ร ปแบบเป น file หร อ ลายม อ และกรอกแบบฟอร มท เก ยวข อง (ขออน ม ต เด นทาง) 2. กล มงานจ ดโครงการฯ พ มพ โครงการ ตรวจสอบความถ กต อง และท าบ นท กขออน ม ต โครงการเสนอเจ าของโครงการ และงานคล งจะเป นผ ตรวจสอบข อม ล 3. ศ นย ฯ จ ดท าขออน ม ต โครงการเสนอผ บร หารท เก ยวข อง (3 ช วโมง) 4. บ นท กข อม ลเบ องต นลงในระบบสารสนเทศ 5. ศ นย ฯ เสนอหน วยงานท เก ยวข องและประสานงานด งต อไปน 5.1 ส งเอกสารต นฉบ บ/ส าเนาแจ งหน วยงานท เก ยวข อง (30 นาท ) 5.2 สถานท ยานพาหนะ (30 นาท ) 5.3 ว ทยากร ประธานเป ดงาน ร างค ากล าว ต วเคร องบ น ห องพ ก ตอบขอบค ณ (3 ชม.) 5.4 อาหารว าง อาหารกลางว น (1 ชม.) 5.5 การลงทะเบ ยน (30 นาท ) ม เจ าหน าท ร บลงทะเบ ยน 1 คน และม เจ าหน าท ประสานงาน 1 คน เข าร วมในช วงแรกและช วงส ดท าย 5.6 เอกสารประกอบการประช ม อบรม ส มมนา (2-7 ชม.) 5.7 ว สด อ ปกรณ ท ใช ประกอบการประช ม (2-4 ชม.) 5.8 ประชาส มพ นธ การเข าร วมประช มท งภายในและภายนอก ถ ายภาพก จกรรม (2-4 ชม.) 5.9 การประเม นผลและการว เคราะห ผลการประเม น (3 ชม.) 5.10 จ ดก จกรรม /โครงการ (3-6 ชม.) 5.11 กล มงานด าเน นการกรอกแบบฟอร มผลการใช จ าย และส งหล กฐานการเบ กจ าย 5.12 บ นท กข อม ลผลการจ ดก จกรรมลงในระบบสารสนเทศ (MIS) ในกระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรมต างๆ ต งแต เร มต นจนจบโครงการ ค ดเป นจ านวน 35 ช วโมง ในป จจ บ นโครงการตลอดท งป ของคณะฯ ม การจ ดท งส น 250 โครงการ ด งน น จ งคาดว า จะต องใช บ คลากรในศ นย ประมาณ 5 คน แต หากม การหลวมรวม ค ดว าจะม การรวมโครงการต างๆ ท คล ายคล งก น ย บรวมก น แล วคาดว าคณะฯ จะม การจ ดโครงการตลอดป ประมาณ 120 โครงการ ด งน นจะใช บ คลากรในศ นย ฯ ประมาณ 2 คน

22 ค ณสมบ ต เบ องต นของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน 1. ม ความร ความสามารถในการเข ยน การว เคราะห และตรวจสอบโครงการเบ องต น 2. ม ความร ความเข าใจในเร องการจ าแนกประเภทรายจ าย การเง น การงบประมาณ แล ระเบ ยบท เก ยวข องก บการจ ดประช มอบรมส มมนา 3. ม ความร ความสามารถในการประเม นผลโครงการ 4. ม ความร ความสามารถในการใช งานระบบ MIS ฐานข อม ลอ น ๆ ท เก ยวข องและ e- office ได ค าถาม 1. การด าเน นการของโครงการจะรวมถ งสร ปโครงการหร อไม ศ นย ฯ จะเป นผ จ ดท าในการประเม นผลโครงการ แต ในการสร ปผลโครงการค ดว าศ กยภาพ ในการสร ปผลโครงการของบ คลากรไม มากพอท จะท าได แต อาจจะเป นเลขาน การโครงการเป น ผ จ ดท า 2. ในการพ มพ เอกสารประกอบการประช ม ศ นย ฯ คาดว าจะขอความร วมม อจากฝ ายผล ตเอกสารในการจ ดท าเอกสารให ผ ช วยคณบด : ให ข อค ดว าน าจะเบ ดเสร จในศ นย ฯ เลยไม ควรแยกออกมา แต หากจะให ทางศ นย ฯ ด าเน นการจะต องม เจ าหน าท ท ม ความเช ยวชาญในการพ มพ เอกสาร จ งอยากจะขอฝากไว ในส วนน ด วย สร ปป ญหาและข อเสนอแนะของศ นย บร หารจ ดการโครงการ ป จจ บ นป ญหาในการจ ดโครงการ/ก จกรรมในคณะฯ ท พอจะสร ปได ด งต อไปน 1. ป ญหาการเง น 2. ป ญหางบประมาณ 3. ป ญหาการส งใบเสร จการเบ กจ าย แนวทางแก ไข หากม การจ ดต งศ นย บร หารโครงการ/ก จกรรม ค ดว าป ญหาท กอย างหากท าในร ปของศ นย ฯ ป ญหาจะหมดไป 22

23 23 3. สร ปผลการประช มกล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน กมลชนก กาว ล ห วหน ากล ม กล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท งานแม บ าน และพน กงานข บรถ ส วนใหญ เป น งานประเภทการให บร การ และการให บร การม ท งการให บร การภายในและการให บร การภายนอก หน วยงาน เม อเราน กถ งภาพการปฏ บ ต งาน ท กงานจะม ความเก ยวเน องเช อมส มพ นธ ก บงานอ น ในองค กร ความจร งก ค อ การท าหน าท ตามต าแหน งท ร บผ ดชอบอย เพ ยงแต ผ ปฏ บ ต ม จ ตใจของ ผ ให บร การท ด (Service Mind) และเห นว างานของตนเองม ความส าค ญต องานอ นไม เก ยงงานตรง รอยต อ เช น การให ค าปร กษาเก ยวก บการใช คอมพ วเตอร การให ข อม ลซ งก นและก นท งใน หน วยงานเด ยวก นหร ออย ต างหน วยงาน เพ อแก ป ญหา หร อพ ฒนางานโดยเฉพาะงานสน บสน น (Staff Functions) จะต องระล กอย เสมอว างานท ตนเองร บผ ดชอบน นม ส วนอย างมากในการท างาน ท จะส าเร จ หร อล มเหลว และต องตระหน กอย เสมอว า การท างานจะส าเร จได ก เพราะการได ร บ ความสะดวกจากการสน บสน นจากการท าหน าท ของท กฝ าย กล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท งานแม บ าน และพน กงานข บรถ ประกอบด วย 1. เจ าหน าท ด แลอ ปกรณ ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกส าน กงาน 2. เจ าหน าท ด แลความสะอาด ท งภายในและภายนอกส าน กงาน 3. พน กงานข บรถ 4. เจ าหน าท ด แลความสะอาดประจ าหอพ กพยาบาล 5. เจ าหน าท ประจ าศ นย ศ กษาเด กเล ก ร ปแบบการด าเน นงาน 1. ท ประช มได ม การพ จารณาการบ นท กการปฏ บ ต งานโดยว ธ check list ของแต ละหน วยงาน ด งน 1.1 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของหน วยอาคารสถานท (อ างจากเอกสารประกอบหมายเลข 5) 1.2 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ประจ าหอพ กพยาบาล (เอกสารประกอบหมายเลข 8) 1.3 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ประจ าศ นย ศ กษาเด กเล ก (เอกสารประกอบหมายเลข 9) จากการท ได ร วมประช มและปร กษาหาร อในเร องของการจ ดท าบ นท กการปฏ บ ต งานโดยว ธ Check list ของแต ละกล มพบว า ม ความพ งพอใจและสามารถน ามาปฏ บ ต ได จร ง และง ายในการบ นท ก การปฏ บ ต งานในแต ละว น ส วนการบ นท กของการปฏ บ ต งานของพน กงานข บรถ พบว า ม การบ นท ก การปฏ บ ต ตามแบบ ขต/งด ท ใช ในป จจ บ น แต จะไม ได ใช แบบบ นท กฯ ตามท ง 3 กล มข างต น ซ งการ บ นท กจะต องบ นท กสถานท ท ต องให บร การเป นประจ าท กว นอย แล ว ส วนงานท ได ร บมอบหมายอ น ๆ จะบ นท กไว ตามแบบบ นท กการเข ยน ขต/งด

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information