โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549"

Transcription

1 โครงการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป ช อโครงการ ส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป เจ าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3. หน วยงานท ด าเน นการ ส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร 4. หล กการและเหต ผล บ คลากรสายสน บสน น ประกอบด วย ข าราชการสาย ข สาย ค ล กจ างประจ า ล กจ าง ช วคราว และพน กงานมหาว ทยาล ย ม การแบ งโครงสร างการบร หารในส าน กงานเลขาน การ เป น 5 สายงาน ได แก งานบร หารและธ รการ งานนโยบายและแผน งานบร การการศ กษา งานคล ง และพ สด และงานว จ ยและว เทศส มพ นธ ซ งบ คลากรในแต ละสายงานม หน าท ในการสน บสน น การด าเน นงานของคณะฯ ตามภารก จหล ก 4 ด าน ได แก ด านว ชาการ ด านการว จ ย ด านการ บร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยม ห วหน างานและ ห วหน าหน วย ร บนโยบายและแนวทางการด าเน นงานของคณะฯไปปฎ บ ต เพ อให บรรล ตามท คณะฯ ต งเป าหมายไว บ คลากรสายสน บสน นจ งเป นกลไกท ส าค ญในการท าให องค กรข บเคล อนไปได ด งน นบ คลากรสายสน บสน น จะต องม ความเข าใจและร บทราบนโยบายและแนวทางการด าเน นงาน ของคณะฯ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ในป งบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร ได ด าเน นการเตร ยมความพร อมเพ อการ ปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารของคณะฯ โดยก าหนดนโยบายให ม การหลอมรวมภาคว ชาและ ปร บปร งโครงสร างการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ และให ม คณะกรรมการด าเน นงานเพ อ จ ดเตร ยมแนวทางการปร บระบบการบร หารงานในส าน กงานเลขาน การ ภายใต แนวค ดและหล กการ ปร บปร งโครงสร างด งน ค อ เพ อรองร บการหลอมรวมภาคว ชาและหน วยงาน ให รองร บการ ด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม ต องสามารถแก ไขป ญหาการ ด าเน นงานท เก ดข นในโครงสร างเด มได และงานบร การท งหมดควรให ม การด าเน นการอย าง เบ ดเสร จท ส วนกลางท งหมด เพ อให การด าเน นการด งกล าว สามารถก าหนดแนวทางได ช ดเจน สอดคล องก บการ ปฏ บ ต งานจร งท เก ดข น และเพ อให เก ดความเข าใจร วมก นในการปฏ บ ต งานระหว างสายงานและ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานท กหน วยงาน บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการด าเน นการและแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น สามารถแก ไขป ญหาการด าเน นงานในโครงสร างเด ม ให เก ดความคล องต วใน การปฏ บ ต งาน และสามารถด าเน นงานได รองร บตามแนวค ดและหล กการท คณะกรรมการได

2 ก าหนดไว จ งม ความจ าเป นจะต องจ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 น ข น 5. ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นและสร ปผลการปฏ บ ต งานของแต ละสายงานในป ท ผ านมา ตลอดจน ว เคราะห จ ดแข งและจ ดอ อนของแต ละสายงาน และก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม ก บภาระงานของหน วยงาน 2. เพ อก าหนดแนวทางและพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานท บ รณาการระหว างสายงานต าง ๆ ให สามารถสน บสน นและด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได สร างความเข าใจและแลกเปล ยนประสบการณ ในการ ท างาน 5.4 เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได ม การประสานส มพ นธ และม ความสาม คค ระหว างสาย งาน 6. ว น เวลา และสถานท ระหว างว นอ งคารท 9 พฤษภาคม 2549 ถ งว นอาท ตย ท 14 พฤษภาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร และ โรงแรมอาน า บ านป เกาะช าง จ งหว ดตราด 7. ผ เข าร วมโครงการ 7.1 ผ บร หารคณะฯ จ านวน 1 คน 7.2 บ คลากรสายสน บสน น จ านวน 80 คน 8. งบประมาณ รายร บ จ านวน 290,600 บาท 1. งบประมาณเง นรายได ประจ าป 2549 กองท นอ น (กองท นพ ฒนาบ คลากร) เง นอ ดหน นท วไป อ ดหน นโครงการพ ฒนาบ คลากร จ านวน 246,650 บาท 2. งบประมาณส วนต ว จ านวน 43,950 บาท รายจ าย จ านวน 290,600 บาท ระยะท 1 ว นท 9 พฤษภาคม 2549 จ านวน 2,600 บาท 1. ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 ม อ x 20 บาท x 80 คน 1,600 บาท 2. ค าว สด ส าน กงาน 1,000 บาท ระยะท 2 ว นท พฤษภาคม 2549 จ านวน 286,000 บาท 1. ค าท พ ก 600 บาท x 2 ค น x 80 คน 96,000 บาท 3. ค าอาหาร (3 ม อ) ว นละ 500 บาท x 2 ว น x 80 คน 80,000 บาท 4. ค าอาหารว างและเคร องด ม 4 ม อ x 50 บาท x 80 คน 16,000 บาท 2

3 5. ค าเช ารถบ ส 2 ค น x 5 ว น x 8,500 บาท 85,000 บาท 6. ค าเร อข ามไปเกาะช าง ไป - กล บ 100 บาท x 80 คน 8,000 บาท 7. ค าถ ายเอกสาร 1,000 บาท ระยะท 3 เด อนม ถ นายน 2549 จ านวน 2,000 บาท 1. ค าถ ายเอกสาร 2,000 บาท 3 9. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 9.1 ท าให ทราบถ งผลการด าเน นงาน ป ญหาและอ ปสรรค จ ดแข งและจ ดอ อน ของแต ละ หน วยงาน เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนางานต อไปและสามารถวางแนวทางและก าหนด กรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมก บภาระงานของหน วยงานได 9.2 ได แนวทางและร ปแบบการพ ฒนางานท บ รณาการระหว างสายงานต าง ๆ ให สามารถ สน บสน นและด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 9.3 บ คลากรสายสน บสน นเก ดความเข าใจร วมก น ม การแลกเปล ยนประสบการณ ในการท างาน ท งภายในสายงานระหว างสายงานในส าน กงานเลขาน การ ม การประสานส มพ นธ และเก ด ความสาม คค ระหว างสายงาน 10. การประเม นผล 10.1 แบบประเม นการส มมนา

4 4 ก าหนดการโครงการส มมนา เร อง ส มมนาเพ อพ ฒนางานบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร และ โรงแรมอาน า บ านป เกาะช าง จ งหว ดตราด ระยะท 1 ว นอ งคารท 9 พฤษภาคม น. ประช มกล มย อยแต ละสายงาน เพ อสร ปและเตร ยมการน าเสนอผลงาน ด งน 1. ว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนของแต ละสายงาน 2. เสนอว ธ และแนวทางแก ไขจ ดอ อน และว ธ การเสร มจ ดแข ง น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. ประช มรวม เพ อร บฟ งการน าเสนอผลงานของแต ละสายงาน น. ร บประทานอาหารว าง น. น าเสนอผลงานของแต ละสายงาน (ต อ) ระยะท 2 ระหว างว นท พฤษภาคม 2549 ว นพ ธท 10 พฤษภาคม น. ออกเด นทางจากคณะพยาบาลศาสตร ว นพฤห สบด ท 11 พฤษภาคม น. เด นทางถ งจ งหว ดตราด ไปท าเร อเฟอร ร เพ อข นเร อ น. ถ งเกาะช าง เก บส มภาระ เตร ยมต วประช มท โรงแรมอาน า น. ประช มเฉพาะห วหน างานและห วหน าหน วยเพ อสร ปประเด นส าค ญจากการ ส มมนาในว นท 9 พฤษภาคม 2549 และเตร ยมการส มมนาในว นร งข น น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. ประช มเฉพาะห วหน างานและห วหน าหน วยเพ อสร ปประเด นส าค ญฯ (ต อ) น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย น. ร บประทานอาหารเย น

5 ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม น. พ ธ เป ดการส มมนา โดย ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร น. สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การ โดย เลขาน การคณะฯ น. สร ปการก าหนดแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การ กลาง เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง โดย นายจ กรภพ ธาต ส วรรณ น. ประช มกล มย อยของแต ละสายงานและการเตร ยมการน าเสนอแนวทางและ ร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การกลาง เพ อสน บสน นและ ด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง - ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน ( ค ณอรพ น พรหมต น ห วหน ากล ม) - ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ( ค ณกมลณ ฎฐ ร ตนวรางค ห วหน ากล ม) - การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน (ค ณกมลชนก กาว ล ห วหน ากล ม) น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. ประช มกล มย อยของแต ละสายงานและการเตร ยมการน าเสนอแนวทางฯ (ต อ) น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การน าเสนอแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การ กลางท งหลาย เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง - ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน - ศ นย บร หารจ ดการโครงการ - การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. การน าเสนอแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานฯ (ต อ) น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย น. ร บประทานอาหารเย น น. ก จกรรมส มพ นธ 5

6 6 ว นเสาร ท 13 พฤษภาคม น. สร ปและประเม นผลการส มมนา น. พ ธ ป ดการส มมนา โดย ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. เตร ยมต วเด นทางกล บออกจากเกาะช าง โดยเร อเฟอร ร น. ถ งจ งหว ดตราดและออกเด นทางกล บจ งหว ดเช ยงใหม ว นอาท ตย ท 14 พฤษภาคม น. ถ งคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ระยะท 3 เสนอผลสร ปการส มมนาและแนวทางการพ ฒนางานให คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได ร บทราบ ประมาณต นเด อนม ถ นายน 2549

7 7 รายงานผลการส มมนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป 2549 เร อง การส มมนาเพ อพ ฒนางานของบ คลากรสายสน บสน น ระยะท 1 ว นท 9 พฤษภาคม 2549 ณ ห องประช มว เช ยร ทว ลาภ ช น 6 อาคาร 1 ระยะท 2 ว นท พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด ในป งบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร ได ด าเน นการเตร ยมความพร อมเพ อ การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารของคณะฯ โดยก าหนดนโยบายให ม การหลอมรวมภาคว ชา และปร บปร งโครงสร างการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ และให ม คณะกรรมการด าเน นงาน เพ อจ ดเตร ยมแนวทางการปร บระบบการบร หารงานในส าน กงานเลขาน การ ภายใต แนวค ดและ หล กการปร บปร งโครงสร างด งน ค อ เพ อรองร บการหลอมรวมภาคว ชาและหน วยงาน ให รองร บ การด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม ต องสามารถแก ไขป ญหา การด าเน นงานท เก ดข นในโครงสร างเด มได และงานบร การท งหมดควรให ม การด าเน นการอย าง เบ ดเสร จท ส วนกลางท งหมด ผลการรายงานการจ ดส มมนาในคร งน จะเป นแนวทางได ช ดเจน สอดคล องก บการ ปฏ บ ต งานจร งท เก ดข น และเพ อให เก ดความเข าใจร วมก นในการปฏ บ ต งานระหว างสายงานและ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานท กหน วยงาน บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการด าเน นการและแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น เพ อหาแนวทางการแก ไขป ญหาการด าเน นงานในโครงสร างเด ม ให เก ดความ คล องต วในการปฏ บ ต งาน ตลอดจนสามารถบ รณาการของแต ละสายงานเข าด วยก น รวมท งเป นการ สานส มพ นธ และม ความสาม คค ระหว างสายงาน บ คลากรในแต ละสายงานม หน าท ในการสน บสน นการด าเน นงานของคณะฯ ตามภารก จหล ก 4 ด าน ได แก ด านการเร ยนการสอน ด านการว จ ย ด านการบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม และบ คลากรสายสน บสน นเป นกลไก ส าค ญในการท าให องค กรข บเคล อนไปได ด งน นบ คลากรสายสน บสน น จะต องม ความเข าใจถ ง ว ส ยท ศน นโยบายและแนวทางการด าเน นงานของคณะฯ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น จ งได ม การ ด าเน นการช แจงเพ อให บ คลาการในแต ละสายงานได ร บทราบถ งว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร และว ส ยท ศน ของส าน กงานเลขาน การ ตลอดจนเป าหมายและท ศทางการด าเน นงานของส าน กงาน เลขาน การ ด งน 1. มอบหมายให ห วหน างานได น ดประช มร วมก บบ คลากรในส งก ดของท าน ก อนว นท 9 พฤษภาคม 2549 โดยให แต ละงานน ดประช มในระหว างว นท 1 8 พฤษภาคม เพ อพ จารณาและ ด าเน นการด งน

8 1.1 ว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร และของส าน กงานเลขาน การคณะฯ 1.2 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน 1.3 สร ปภาระงานและว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนของแต ละสายงาน 1.4 เสนอว ธ และแนวทางแก ไขจ ดอ อน และว ธ การเสร มจ ดแข ง 2. ในส วนของเจ าหน าท ประจ าภาคว ชาฯ ได ด าเน นการเช นเด ยวก บส าน กงานเลขาน การ โดยเลขาน การคณะฯ ได น ดประช มร วมก บเจ าหน าท ภาคว ชาฯ ร วมก บห วหน างานและห วหน าหน วย เพ อจะได ทราบภาระงานและม การว เคราะห จ ดแข งและจ ดอ อนในส วนของภาคว ชาฯ โดยม เน อหาสาระในการช แจงให บ คลากรท กระด บในส งก ดได ร บทราบและเข าใจร วมก น ด งน 1. ว ส ยท ศน ของคณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในป 2550 จะเป นผ น าและศ นย รวมทาง ว ชาการพยาบาลในระด บประเทศและนานาชาต โดยม งเน น การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ การว จ ย และการพ งพาตนเอง 2. ว ส ยท ศน ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม จะเป นศ นย กลางในการ สน บสน นการด าเน นงานของคณะพยาบาลศาสตร ตามภารก จท ง 4 ด าน ให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล โดยม งเน นการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ การบร การ และพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 2.1 การพ ฒนาศ กยภาพการบร การหารจ ดการ โดยให ท กคน ได ร บบทบาทในการร วมต ดส นใจ และม การท างานเป นท ม ร ปแบบการด าเน นงาน 1. การจ ดประช มห วหน าและห วหน าหน วยและผ ปฏ บ ต งานในหน วยงานท กเด อน 2. การจ ดท าและประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Action plan) 3. ม แผนพ ฒนาบ คลากรและงบประมาณช ดเจน เพ อให บ คลากรสายสน บสน นได ม การพ ฒนาตนเอง พ ฒนางานและศ กษาด งานในส วนท เก ยวข อง 2.2 การบร การ บ คลากรในท กสายงานให บร การตามภารก จหล กท ง 4 ด านประกอบด วย การ เร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยเน น 1. ม การลดข นตอนในการปฏ บ ต งาน ให อย ในร ปแบบ one stop service 2. ม การใช ระบบ e-office 3. ม การบร การท ด และใส ใจในบร การ 8

9 2.3 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ท กสายงานม การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในแต ละสายงานโดยร บ นโยบายจากคณะกรรมการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะฯ เพ อน านโยบายไปปฏ บ ต ให สอดคล องก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของคณะ ฯ 1. การต ดต อส อสารจะใช ระบบ e-office 2. การจ ดการร บส งหน งส อ 3. การจองห องเร ยน 4. การแจ งข อม ลข าวสาร 3. เป าหมายในการด าเน นงานของบ คลากรในส าน กงานเลขาน การ ให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจ บ คลากรสายสน บสน น ม เป าหมายในการด าเน นงาน เพ อให บ คลากรสายว ชาการ ได ร บบร การท ม ค ณภาพ รวดเร ว ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ 4. ท ศทางในการด าเน นงานของบ คลากรในส าน กงานเลขาน การ ให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจ บ คลากรสายสน บสน น ม ท ศทางในการด าเน นงาน โดยใช การบร หารงานแนวใหม (ม งเน นผลส มฤทธ ) เพ อสน บสน นให บ คลากรสายว ชาการ ได ด าเน นการสอน ว จ ย บร การว ชาการ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ได อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 9

10 10 สร ปผลการจ ดส มมนาในระยะท 1 การว เคราะห SWOT ของแต ละสายงาน ว นอ งคารท 9 พฤษภาคม 2549 ณ ห องประช มว เช ยร ทว ลาภ ช น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร การน าเสนอผลงานการว เคราะห SWOT ของแต ละสายงาน (เอกสารประกอบหมายเลข 1 ) 1. งานบร หารและธ รการ ประกอบด วย 1.1 หน วยสารบรรณ 1.2 หน วยการเจ าหน าท 1.3 หน วยอาคาร สถานท และยานพาหนะ 2. งานนโยบายและแผน 3. งานคล งและพ สด 4. งานว จ ยและว เทศส มพ นธ ประกอบด วย 4.1 หน วยว จ ย 4.2 หน วยว เทศส มพ นธ 5. งานบร การการศ กษา ประกอบด วย 5.1 กล มงานระด บปร ญญาตร 5.2 กล มงานระด บปร ญญาโท 5.3 หน วยก จการน กศ กษา 5.4 หน วยโสตท ศน ปกรณ 5.5 ห องสม ด 6. 8 ภาคว ชา 7. ศ นย ศ กษาเด กเล กคณะพยาบาลศาสตร

11 11 สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด นางกมลชนก กาว ล ผ บรรยายสร ป สร ปผลการว เคราะห SWOT ของส าน กงานเลขาน การคณะพยาบาลศาสตร ด งน จ ดแข ง 1. บ คลากรม ศ กยภาพในการท างานส ง ม ความเข มแข งและท งเทในการปฏ บ ต งานในหน าท 2. บ คลากรอ ท ศเวลาในการปฏ บ ต งานท งในหน วยงานและนอกหน วยงาน 3. บ คลากรม การพ ฒนาตนเองสม าเสมอในการเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา ในส วน เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานในหน าท 4. บ คลากรม ความซ อส ตย โปร งใส สามารถตรวจสอบได 5. ม ท มบ คลากรท ม ศ กยภาพส งในการพ ฒนาระบบสารสนเทศท น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อให เก ดความคล องต ว 6. บ คลากรท กคนร วมก จกรรมท กก จกรรมท งภายในคณะและภายนอกคณะ จ ดอ อน โอกาส 1. บ คลากรท ง 5 สายงานม ภาระงานมาก 2. บ คลากรม ไม เพ ยงพอในแต ละสายงาน 1. บ คลากรท ง 5 สายงานให ความร วมม อในการปฏ บ ต งานร วมก น 2. บ คลากรม อ ปกรณ ส าน กงานครบคร น โดยเฉพาะคอมพ วเตอร ได อ นตรา 1:1 3. บ คลากรท ง 5 สายงานได ร บการสน บสน นในการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง อ ปสรรค 1. ผ มาต ดต อก บ 5 สาย ไม เข าใจในระบบงาน 2. ผ มาต ดต อต องการให ปฏ บ ต งาน ด วน ท กเร องตามความต องการของตน 3. ม บ คลากรลาออกจากสายงานเป นประจ า ท าให ต องม การสอนงานให คนใหม ตลอด

12 การบรรยายสร ปการก าหนดแนวทางและร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานบร การกลาง เพ อสน บสน นและด าเน นการได เบ ดเสร จท ส วนกลาง ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด 12 นายจ กรภพ ธาต ส วรรณ ผ บรรยายสร ป หล กการและร ปแบบการบร หารทร พยากรมน ษย ตามมาตรฐานพ นธก จโดย คณะกรรมการ บร หารทร พยากรมน ษย และคณะกรรมการมาตรฐานพ นธก จ (ข อสร ปการประช มหาร อร วมก บ สายสน บสน นว ชาการ) สร ปได ด งน 1. การปร บระบบการบร หารงาน ในส าน กงานเลขาน การ 1.1 แนวค ดและหล กการ ในการปร บระบบการบร หารงาน 1) การปร บปร งระบบฯ ต องรองร บการปร บเปล ยนโครงสร างของภาคว ชา (การ หลอมรวมภาคว ชา) 2) การปร บปร งระบบฯ ต องรองร บการด าเน นงานของส าน กงานเลขาน การ ตามโครงสร างสายงานท ม อย เด ม 3) ต องสามารถแก ไขป ญหาการด าเน นงาน ท เก ดข นในโครงสร างเด มได 4) งานบร การท งหลายควรด าเน นการเบ ดเสร จ ท ส วนกลาง (ส าน กงานเลขาน การ) ให หมด 1.2 โครงสร างการบร หารงาน ส าน กงานเลขาน การ(ระบบเด ม) และป ญหาอ ปสรรคในการ บร หารงานท พบ โครงสร างการบร หารงานส าน กงานเลขาน การ 1) งานบร หารและธ รการ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานคล งและพ สด 4) งานบร การการศ กษา 5) งานว จ ยและว เทศส มพ นธ 6. ธ รการภาคว ชา 7. โครงการ/หน วยงานอ น

13 ป ญหาอ ปสรรคในการบร หารงาน 1. ระบบการบร หารจ ดการ และข นตอนการปฏ บ ต ม ความซ าซ อน และม ข นตอนมาก 2. บ คลากร(บางส วน)ในแต ละสายงาน ม ภาระงานท ปฏ บ ต จร งไม เหมาะสม บ คลากรปฏ บ ต งานไม ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน ง 3. แผนพ ฒนาบ คลากรย งไม ช ดเจน และสอดคล อง ก บความต องการของการ ปฏ บ ต งานจร งในสายงาน 4. ควรม การจ ดท า TOR - การน ยามประเภทงาน - งานบร หาร งานตามมาตรฐาน ต าแหน งงานอ นๆ 1.3 แนวทางการปร บปร ง ระบบการบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานส าน กงานเลขาน การ โครงสร างการบร หารงานคงไว เหม อนเด ม เน องจากเป นโครงสร างท แบ งส วน ราชการตามกฎหมาย ( 5 สายงาน) ได แก งานบร หารและธ รการ งานนโยบายและแผน งานคล งและพ สด งานบร การการศ กษา และงานว จ ยและว เทศส มพ นธ น างานจากธ รการภาคว ชาลงมาจ ดกล มประเภทงาน ท ส วนกลางสามารถด าเน นการ ได เบ ดเสร จ โดยเน นบร การกลาง และน ามาจ ดลงไปเป นภาระงานของสายงานท ง 5 สายงาน (เอกสารประกอบหมายเลข 2 ) จ ดประเภทงานบร การกลางท จะเก ดข นใหม ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน งานด แลสถานท และงานแม บ าน โดยเน นบร การกลางท เป น One stop service และการปร บปร งระบบการบร การท ต องม การ ด าเน นการต ดต อ เช น การลดข นตอนการปฏ บ ต การปร บให กระบวนการท างานได เบ ดเสร จใน บ คลากร 1 คน และการใช เทคโนโลย มาสน บสน นการด าเน นงาน ส ารวจภาระงานและก าหนดกรอบอ ตราก าล งท ควรจะเป นในแต ละสายงาน จากท ม การปร บปร งและเพ มภาระงานลงไปในสายงาน เกล ยอ ตราก าล งให เก ดความเท าเท ยมก นในด าน ปร มาณงาน และความร บผ ดชอบ (เอกสารประกอบหมายเลข 3 ) จ ดท าค ม อประกอบการด าเน นงานบร การต างๆ (เอกสารประกอบหมายเลข 4 ) เพ อเป นแนวทางในการท างานและเพ อเป นค ม อส าหร บอาจารย ท จะมาร บบร การ 13

14 2. การก าหนดค ณสมบ ต และกรอบความร บผ ดชอบของเจ าหน าท ประสานงาน(แทนเจ าหน าท ภาคว ชา) ก าหนดค ณสมบ ต ของเจ าหน าท ประสานงาน ด งน 1) ม ท กษะในการต ดต อส อสารและประสานงาน 2) ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร เบ องต น 3) ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และการใช e- Office ก าหนดกรอบความร บผ ดชอบของเจ าหน าท ประสานงาน ด งน 1) ต ดต อประสานงานในการส งเอกสารพ มพ (รายงานการประช มต างๆ ท นอกเหน อการ เร ยนการสอน) 2) เป น Operator กลาง (กรณ ท ต ดต อเจ าต วโดยตรงไม ได ) 3) การขออน ม ต เบ กค ปองค าถ ายเอกสาร 4) ช วยด าเน นการในด านการจ ดท าเกรด (สน บสน น การด าเน นงานของประธานว ชา) 5) รวบรวมการเบ กค าเวร บ าย-ด ก ของน กศ กษา และส งยอดสร ปให งานคล งฯ (ฝ าย การเง นและบร หารงบประมาณ) 6) รวบรวมใบเบ กค าร กษาพยาบาล ค าเล าเร ยน ใบส งต ว ส งงานคล งฯ (ฝ ายการเง นและ บร หารงบประมาณ) 7) แจ งซ อมคร ภ ณฑ ต างๆ (ทางโทรศ พท ) 8) การขอใช รถยนต รายคร ง (โดยส งใบขอใช รถยนต ) 9) การขอใช รถยนต รายภาคการศ กษา โดยประสานงานก บประธานว ชาจ ดท าบ นท ก ขอ ใช รถยนต (แบบฟอร มส าเร จ) ส งหน วยยานพาหนะ (ฝ ายทร พย ส น อาคารสถานท และยานพาหนะ) 10) การขอใช ห อง ในเวลา - ด าเน นการจองห องเร ยน และขอใช อ ปกรณ โสตฯ ผ านระบบ การจองห องเร ยน ทาง MIS 11) การขอใช ห อง นอกเวลา - ประสานงานก บผ สอน จ ดท าบ นท กขอใช ห อง (แบบฟอร ม ส าเร จ) ส งหน วยอาคารสถานท (ฝ ายทร พย ส น อาคารสถานท และยานพาหนะ) 12) รวบรวมใบลา ส งหน วยการเจ าหน าท (ฝ ายทร พยากรมน ษย ) 13) เสนอเซ น รายช อผ ค มสอบ ผ ตรวจข อสอบ โดยร บเอกสารจากงานบร การการศ กษา (ฝ ายพ ฒนาว ชาการฯ) 14) รวบรวมรายช ออาจารย พ เศษ จากประธานว ชา ส งงานบร การการศ กษา (ฝ ายพ ฒนา ว ชาการฯ) - กรณ ท ม ฝ ายพ ฒนาว ชาการฯ ด าเน นงานจ ดท าบ นท กประมวลการสอนแล ว ก สามารถ รวบรวมรายช อได จากประมวลการสอน ด งน นการรวบรวมรายช อก จะไม ม ความจ าเป นต อง ด าเน นการอ กต อไป 14

15 15 หมายเหต : ก าหนดให ม เจ าหน าท ประสานงาน จ านวน 8 คน (ภาคว ชาละ 1 คน) ข อเสนอแนะท เป นแนวทางปฏ บ ต จร ง 1) ต องม การเตร ยมบ คลากร (จากส วนกลาง) ส ารองไว ในกรณ ท ผ ประสานงาน ไม สามารถปฏ บ ต งานได เช น ลาป วย ลาพ กผ อน ลาก จ ฯลฯ 2) ด าเน นการปร บปร งระบบการจ องห องเร ยน ให สามารถระบ การใช โสตท ศน ปกรณ ด วย เพ อบ นท กการใช งานและการบร หารจ ดการของหน วยโสตฯ 3) งานแม บ าน ความสะอาดต างๆ ให เป นบร การจากส วนกลาง 4) เพ มประส ทธ ภาพในระบบการต ดต อส อสาร ได แก - ปร บปร งระบบโทรศ พท ของอาจารย ให ม ระบบตอบร บอ ตโนม ต และโทรศ พท ของผ ประสานงาน จะต องม ระบบร บสาย- โอนสายได - ปร บอ ตราส วน PC : อาจารย เป น 1:1 - ส งเสร มให ม การใช e-office ในการปฏ บ ต งานประจ า - จ ดท า Homepage ส าน กงานเลขาน การ และให ม หน า Web บร การ Download แบบฟอร มต างๆ ให ครบท กเร อง - ปร บเปล ยนระบบการกรอกแบบฟอร มบนกระดาษ ให เป นการกรอกแบบฟอร ม แบบ Online 3. การก าหนดค ณสมบ ต และกรอบความร บผ ดชอบ ของเจ าหน าท บร การกลางด านต างๆ 3.1 ศ นย ผล ตเอกสารกาเร ยนการสอน ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ เข าใจล กษณะและว ธ การจ ดการเร ยนการสอน ม ความสามารถในการว เคราะห ข อสอบ ม ความร ความช านาญในการใช โปรแกรม PowerPoint สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการได 3.2 ศ นย บร หารจ ดการโครงการ ม ท กษะและความร ในการบร หารจ ดการโครงการด วยตนเอง ม ความร ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ส าหร บงาน ส าน กงาน ม ความร ความสามารถในการว เคราะห ข อม ล เพ อจ ดท ารายงานการประเม นผล ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และ e-office

16 สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช ม ความร และท กษะในการใช ภาษาไทย (เข ยน อ าน พ ด) สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการได 3.3 การบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะและงานแม บ าน อาคารสถานท ยานพาหนะ ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ ได แก การวางแผนปฏ บ ต งาน การจ ดท า แผนตรวจเช คบ าร งร กษาคร ภ ณฑ อาคารสถานท ฯลฯ ม ความสามารถในการบร หารก าล งคน สามารถจ ดระบบและอ ตราก าล ง เพ อ ด าเน นงานแม บ าน ท าความสะอาดและความเร ยบร อยของส าน กงาน และสถานท รวมถ งการจ ด อาหารว าง อาหารกลางว น ส าหร บการประช ม ม ความร ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ส าหร บงาน ส าน กงาน ม ความร ความสามารถในการใช ระบบสารสนเทศของคณะ และ e-office สามารถต ดต อประสานงาน ม ความร ภาษาอ งกฤษพอใช งานแม บ าน กรอบการปฏ บ ต งาน o งานท าความสะอาดและความเร ยบร อยของอาคาร ส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และห องน า o งานจ ดการขยะม ลฝอยในอาคาร ส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และ ห องน า o งานเป ด-ป ดส าน กงาน ห องเร ยน ห องประช ม และห องน า o งานจ ดอาหารว าง อาหารกลางว น ส าหร บการประช ม o งานผล ตเอกสาร เช น เร ยง เย บ น บ บรรจ ซอง มาตรฐานการปฏ บ ต งานข นต าไม น อยกว าบร ษ ท ม การควบค มค ณภาพการปฏ บ ต งาน เช น ใบตรวจงาน (Check list) ม การหม นเว ยนการท างานเพ อให เก ดความเท าเท ยมก นในภาระงาน และการ เร ยนร หน าท ความร บผ ดชอบ การก าหนดหน าท ให ม การค าน งถ งอาย ภาวะส ขภาพ 16

17 4. การจ ดท าแบบข อตกลงร วมก อนการปฏ บ ต งาน (TOR) ของบ คลากรสายสน บสน น และการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม แนวค ดในการจ ดท า TOR เพ อเป นเกณฑ มาตรฐานร วมก น ด งน 4.1 แนวค ดในการพ จารณาภาระงาน การจ ดท าแบบข อตกลงร วมก อนการปฏ บ ต งาน (TOR) - ผ บร หาร : งานบร หาร + งานตามมาตรฐาน + งานอ นๆ - ผ ปฏ บ ต งาน : งานตามมาตรฐาน + งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย การก าหนดล กษณะงาน - ตามน ยามล กษณะงาน - ตามมาตรฐานบ งค บ - ภาระงานตามหน าท ของหน วยงาน - ภาระงานท ได ร บมอบหมายจากคณะ ได แก การเป นกรรมการต างๆ (เฉพาะก จ และม วาระ) และอ นๆ ป ญหาการจ ดท า TOR และการประเม น - การจ ดท า TOR ไม เป นมาตรฐานเด ยวก น - การน บและก าหนดล กษณะงาน ย งไม ม มาตรฐานท ช ดเจน - เกณฑ ในการประเม น 4.2 มาตรฐานการท างาน ก าหนดให แบ งเป น มาตรฐานบ งค บ 1) ม จ านวนชม.การปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ 35 ชม./ส ปดาห (230 ว น/ป = 1,610 ชม./ป ) 2) เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (คะแนนเต ม 100) แบ งเป น - ผลงาน 70 หน.งาน งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 40 : 20 : 10 หน.หน วย งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 30 : 30 : 10 ผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐาน : อ นๆ = 50 : 20 - ค ณล กษณะการปฏ บ ต งาน 30 3) จ านวนชม.ปฏ บ ต งานตามเกณฑ ข อบ งค บ (อ ตราส วนการปฏ บ ต งาน หน วยชม.) หน.งาน งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 55 : 30 : 15 หน.หน วย งานบร หาร : มาตรฐาน : อ นๆ = 40 : 40 : 20 ผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐาน : อ นๆ = 75 : 25 17

18 น ยามล กษณะงาน งานบร หาร หมายถ ง การบร หารงานบ คคล การเง น บ งค บบ ญชา ร เร มสร างสรรค (รวมงาน ว ชาการ/ว จ ย ของบ คลากรระด บห วหน างาน ห วหน าหน วย) งานมาตรฐาน หมายถ ง งานท ปฏ บ ต ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน ง หร องานตามหน าท ของหน วยงาน (รวมงานว ชาการ/ว จ ย ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน) งานอ นๆ หมายถ ง การเข าร วมก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม งานบร การว ชาการแก ช มชน การได ร บแต งต งเป นกรรมการท ม หน าท นอกเหน อจาก งานตาม มาตรฐานก าหนดต าแหน ง หร องานตามหน าท ของหน วยงาน 4.3 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เกณฑ การประเม น จะประเม น 2 ส วน ค อ ประเม นงาน และประเม นค ณล กษณะในการปฏ บ ต งาน 1. ประเม นงาน ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความส มพ นธ ระหว างปร มาณทร พยากรท ใช ไป ก บ ปร มาณผลผล ตท เก ดจากกระบวนการกล าวค อ ประส ทธ ภาพ แสดงถ งความสามารถในการผล ต และความค มค าของการลงท น (ประหย ด/ความค มค าค มท น ปร มาณงาน) ประส ทธ ผล หมายถ ง ความส มพ นธ ระหว างผลล พธ ของการท างานก บเป าหมาย หร อว ตถ ประสงค ท ต งไว กล าวค อ ประส ทธ ผล จะแสดงถ ง ความสามารถในการตอบสนองอย าง รวดเร วและท นเวลา เพ อให ได ผลผล ต (ส มฤทธ ผล ค ณภาพ ความท นเวลา) ประเม นค ณล กษณะในการปฏ บ ต งาน 1) ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานในต าแหน ง 2) ความร บผ ดชอบ 3) การร กษาว น ย 4) การปฏ บ ต ตนให เหมาะสมก บการเป นข าราชการ 5) ความค ดร เร มสร างสรรค 6) พฤต กรรมการท างาน เช น ความกระต อร อล น อ ตสาหะ มน ษยส มพ นธ และ การบร การ 4.4 ร ปแบบการจ ดท า ความต องการ 1) จ ดเก บเป นฐานข อม ล ม report เพ อใช ในการประเม น (Online) 2) ม ระบบบ นท กการปฏ บ ต งานประจ าว น ห วข อการบ นท ก สามารถโยงไปถ งการ รายงาน JA โดยท - จากรายการปฏ บ ต งาน จะน าไปถ ง การก าหนดมาตรฐานของเวลาท ใช ในการ ปฏ บ ต แต ละเร อง เช น พ มพ บ นท กข อความ 1 ฉบ บ ใช เวลาเฉล ยเท าใด 18

19 - จากรายการปฏ บ ต งาน จะน าไปถ งการรวบกระบวนการท างานบางชน ดท ม บ คลากรหลายคนร วมท างาน เช น ร างหน งส อ พ มพ หน งส อ ตรวจทาน แทนท จะเป น 3 คน ควรรวบ เป น 1 คนเบ ดเสร จ 3) ฐานข อม ลควรเช อมโยงก บการจ ดท า TOR 4) สามารถรวบรวมป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะแนวทางแก ไข เพ อการ จ ดท า KA 5) ป จจ บ น ย งไม ม ระบบฐานข อม ล ให จ ดท า template ใน excel เพ อกรอกก อน 6) ส าหร บเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน office ให กรอกใน template 7) ส าหร บเจ าหน าท ภาคสนามและเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานในอาคาร จะใช check list ให สอดคล องก บการควบค มค ณภาพ และม สม ดบ นท กป ญหาการด าเน นงาน ในการการบ นท กภาระงาน ม ร ปแบบการบ นท กภาระงาน 2 ร ปแบบ ค อ 1. ใช แบบบ นท กการปฏ บ ต งานประจ าว น ของบ คลากรสายสน บสน น ซ งจะม Template เป นตารางให กรอกเพ อใช เป นร ปแบบเด ยวก น (เอกสารประกอบหมายเลข 5) 2. Check list การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ด านอาคารสถานท (เอกสารประกอบหมายเลข 6) 19 การจ ดประช มกล มย อย ซ งได แยกออกเป น 3 กล ม เวลา น. ด งน 1. ศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน นางสาวอรพ น พรหมต น ประธานกล มย อย 2. ศ นย บร หารจ ดการโครงการ นางกมลฏ ณฐ ร ตนวรางค ประธานกล มย อย 3. งานบร หารจ ดการด แลอาคาร สถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน นางกมลชนก กาว ล ประธานกล มย อย โดยประธานกล มย อยจะท าหน าท ในการประช มร วมก บผ ร วมกล มเพ อสร ปภาระงาน แนวทางการปฏ บ ต งานในแต ละกล ม เพ อน าเสนอให ผ เข าร วมส มมนา ได ร บทราบต อไป

20 20 การสร ปผลการประช มกล มย อย ท ง 3 กล ม ว นศ กร ท 12 พฤษภาคม 2549 เวลา น. ณ โรงแรมอาน า เกาะช าง จ งหว ดตราด สร ปผลการประช มและการน าเสนอผลงานของศ นย ผล ตเอกสารการเร ยนการสอน นางสาวอรพ น พรหมต น ห วหน ากล ม กล มผล ตเอกสาร ภาระงานท งานบร การการศ กษาจะต องร บผ ดชอบเพ มเต มภายหล งการหลอมรวมภาคว ชา 1. การจ ดท าประมวลรายว ชา 2. การจ ดท าเอกสารประกอบการสอน 3. พ มพ ข อสอบ จ ดท าช ดข อสอบ 4. เช ญอาจารย พ เศษ 5. หน งส อขออน ญาตน าน กศ กษาฝ กปฏ บ ต /ด งาน 6. สร ปและประเม นผลกระบวนว ชา 7. การว เคราะห ข อสอบ 8. เช ญประช มกรรมการของกระบวนว ชา/กล มว ชา/สาขาว ชา 9. พ มพ รายงานการประช มของกระบวนว ชา/กล มว ชา/สาขาว ชา 10. บร การผล ตส อ/ศ ลปกรรม 11. การให บร การย มและต ดต งโสตท ศน ปกรณ สร ปการส มมนากล มผล ตเอกสาร 1. สมควรรวมเจ าหน าท ผล ตเอกสาร(ค ณส น นท ) ไว ก บหน วยผล ตเอกสาร 2. ท ประช มกล มเห นสมควรให หน วยผล ตเอกสารเป นหน วยงานใหม ของงานบร การการศ กษา ม ห วหน าหน วยและอย ภายใต การก าก บด แลของรองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ าย บ ณฑ ตศ กษา 3. ภาระงานท เพ มข น เป นภาระงานของท งกล มงานหล กส ตรระด บปร ญญาตร และกล มงาน หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ท ง 2 กล มงานจะต องม การส มมนาเตร ยมความพร อมเพ อรองร บ งานท จะเพ มข น รวมท งการพ จารณาปร บปร งสถานท ท างาน 4. ควรพ จารณาสถานท ท างานของหน วยผล ตเอกสาร นอกจากน กล มได พ จารณาแนวทางการปฏ บ ต งานของแต ละด าน (เอกสารประกอบหมายเลข7)

21 21 2. สร ปผลการประช มและการน าเสนอผลงานของศ นย บร หารโครงการ นางกมลณ ฎฐ ร ตนวรางค ห วหน ากล ม ศ นย บร หารโครงการ จะเป นผ ร บผ ดชอบภารก จด านการขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ และให การต อนร บผ มาศ กษาด งานในคณะพยาบาลศาสตร โดยม ข นตอนการ ปฏ บ ต งานด งต อไปน 1. เจ าของโครงการส ง ร าง โครงการ ร ปแบบเป น file หร อ ลายม อ และกรอกแบบฟอร มท เก ยวข อง (ขออน ม ต เด นทาง) 2. กล มงานจ ดโครงการฯ พ มพ โครงการ ตรวจสอบความถ กต อง และท าบ นท กขออน ม ต โครงการเสนอเจ าของโครงการ และงานคล งจะเป นผ ตรวจสอบข อม ล 3. ศ นย ฯ จ ดท าขออน ม ต โครงการเสนอผ บร หารท เก ยวข อง (3 ช วโมง) 4. บ นท กข อม ลเบ องต นลงในระบบสารสนเทศ 5. ศ นย ฯ เสนอหน วยงานท เก ยวข องและประสานงานด งต อไปน 5.1 ส งเอกสารต นฉบ บ/ส าเนาแจ งหน วยงานท เก ยวข อง (30 นาท ) 5.2 สถานท ยานพาหนะ (30 นาท ) 5.3 ว ทยากร ประธานเป ดงาน ร างค ากล าว ต วเคร องบ น ห องพ ก ตอบขอบค ณ (3 ชม.) 5.4 อาหารว าง อาหารกลางว น (1 ชม.) 5.5 การลงทะเบ ยน (30 นาท ) ม เจ าหน าท ร บลงทะเบ ยน 1 คน และม เจ าหน าท ประสานงาน 1 คน เข าร วมในช วงแรกและช วงส ดท าย 5.6 เอกสารประกอบการประช ม อบรม ส มมนา (2-7 ชม.) 5.7 ว สด อ ปกรณ ท ใช ประกอบการประช ม (2-4 ชม.) 5.8 ประชาส มพ นธ การเข าร วมประช มท งภายในและภายนอก ถ ายภาพก จกรรม (2-4 ชม.) 5.9 การประเม นผลและการว เคราะห ผลการประเม น (3 ชม.) 5.10 จ ดก จกรรม /โครงการ (3-6 ชม.) 5.11 กล มงานด าเน นการกรอกแบบฟอร มผลการใช จ าย และส งหล กฐานการเบ กจ าย 5.12 บ นท กข อม ลผลการจ ดก จกรรมลงในระบบสารสนเทศ (MIS) ในกระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรมต างๆ ต งแต เร มต นจนจบโครงการ ค ดเป นจ านวน 35 ช วโมง ในป จจ บ นโครงการตลอดท งป ของคณะฯ ม การจ ดท งส น 250 โครงการ ด งน น จ งคาดว า จะต องใช บ คลากรในศ นย ประมาณ 5 คน แต หากม การหลวมรวม ค ดว าจะม การรวมโครงการต างๆ ท คล ายคล งก น ย บรวมก น แล วคาดว าคณะฯ จะม การจ ดโครงการตลอดป ประมาณ 120 โครงการ ด งน นจะใช บ คลากรในศ นย ฯ ประมาณ 2 คน

22 ค ณสมบ ต เบ องต นของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน 1. ม ความร ความสามารถในการเข ยน การว เคราะห และตรวจสอบโครงการเบ องต น 2. ม ความร ความเข าใจในเร องการจ าแนกประเภทรายจ าย การเง น การงบประมาณ แล ระเบ ยบท เก ยวข องก บการจ ดประช มอบรมส มมนา 3. ม ความร ความสามารถในการประเม นผลโครงการ 4. ม ความร ความสามารถในการใช งานระบบ MIS ฐานข อม ลอ น ๆ ท เก ยวข องและ e- office ได ค าถาม 1. การด าเน นการของโครงการจะรวมถ งสร ปโครงการหร อไม ศ นย ฯ จะเป นผ จ ดท าในการประเม นผลโครงการ แต ในการสร ปผลโครงการค ดว าศ กยภาพ ในการสร ปผลโครงการของบ คลากรไม มากพอท จะท าได แต อาจจะเป นเลขาน การโครงการเป น ผ จ ดท า 2. ในการพ มพ เอกสารประกอบการประช ม ศ นย ฯ คาดว าจะขอความร วมม อจากฝ ายผล ตเอกสารในการจ ดท าเอกสารให ผ ช วยคณบด : ให ข อค ดว าน าจะเบ ดเสร จในศ นย ฯ เลยไม ควรแยกออกมา แต หากจะให ทางศ นย ฯ ด าเน นการจะต องม เจ าหน าท ท ม ความเช ยวชาญในการพ มพ เอกสาร จ งอยากจะขอฝากไว ในส วนน ด วย สร ปป ญหาและข อเสนอแนะของศ นย บร หารจ ดการโครงการ ป จจ บ นป ญหาในการจ ดโครงการ/ก จกรรมในคณะฯ ท พอจะสร ปได ด งต อไปน 1. ป ญหาการเง น 2. ป ญหางบประมาณ 3. ป ญหาการส งใบเสร จการเบ กจ าย แนวทางแก ไข หากม การจ ดต งศ นย บร หารโครงการ/ก จกรรม ค ดว าป ญหาท กอย างหากท าในร ปของศ นย ฯ ป ญหาจะหมดไป 22

23 23 3. สร ปผลการประช มกล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท ยานพาหนะ และงานแม บ าน กมลชนก กาว ล ห วหน ากล ม กล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท งานแม บ าน และพน กงานข บรถ ส วนใหญ เป น งานประเภทการให บร การ และการให บร การม ท งการให บร การภายในและการให บร การภายนอก หน วยงาน เม อเราน กถ งภาพการปฏ บ ต งาน ท กงานจะม ความเก ยวเน องเช อมส มพ นธ ก บงานอ น ในองค กร ความจร งก ค อ การท าหน าท ตามต าแหน งท ร บผ ดชอบอย เพ ยงแต ผ ปฏ บ ต ม จ ตใจของ ผ ให บร การท ด (Service Mind) และเห นว างานของตนเองม ความส าค ญต องานอ นไม เก ยงงานตรง รอยต อ เช น การให ค าปร กษาเก ยวก บการใช คอมพ วเตอร การให ข อม ลซ งก นและก นท งใน หน วยงานเด ยวก นหร ออย ต างหน วยงาน เพ อแก ป ญหา หร อพ ฒนางานโดยเฉพาะงานสน บสน น (Staff Functions) จะต องระล กอย เสมอว างานท ตนเองร บผ ดชอบน นม ส วนอย างมากในการท างาน ท จะส าเร จ หร อล มเหลว และต องตระหน กอย เสมอว า การท างานจะส าเร จได ก เพราะการได ร บ ความสะดวกจากการสน บสน นจากการท าหน าท ของท กฝ าย กล มการบร หารจ ดการด แลอาคารสถานท งานแม บ าน และพน กงานข บรถ ประกอบด วย 1. เจ าหน าท ด แลอ ปกรณ ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกส าน กงาน 2. เจ าหน าท ด แลความสะอาด ท งภายในและภายนอกส าน กงาน 3. พน กงานข บรถ 4. เจ าหน าท ด แลความสะอาดประจ าหอพ กพยาบาล 5. เจ าหน าท ประจ าศ นย ศ กษาเด กเล ก ร ปแบบการด าเน นงาน 1. ท ประช มได ม การพ จารณาการบ นท กการปฏ บ ต งานโดยว ธ check list ของแต ละหน วยงาน ด งน 1.1 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของหน วยอาคารสถานท (อ างจากเอกสารประกอบหมายเลข 5) 1.2 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ประจ าหอพ กพยาบาล (เอกสารประกอบหมายเลข 8) 1.3 แบบบ นท กการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ประจ าศ นย ศ กษาเด กเล ก (เอกสารประกอบหมายเลข 9) จากการท ได ร วมประช มและปร กษาหาร อในเร องของการจ ดท าบ นท กการปฏ บ ต งานโดยว ธ Check list ของแต ละกล มพบว า ม ความพ งพอใจและสามารถน ามาปฏ บ ต ได จร ง และง ายในการบ นท ก การปฏ บ ต งานในแต ละว น ส วนการบ นท กของการปฏ บ ต งานของพน กงานข บรถ พบว า ม การบ นท ก การปฏ บ ต ตามแบบ ขต/งด ท ใช ในป จจ บ น แต จะไม ได ใช แบบบ นท กฯ ตามท ง 3 กล มข างต น ซ งการ บ นท กจะต องบ นท กสถานท ท ต องให บร การเป นประจ าท กว นอย แล ว ส วนงานท ได ร บมอบหมายอ น ๆ จะบ นท กไว ตามแบบบ นท กการเข ยน ขต/งด

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย คานา เอกสารภาระงานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท จ ดทาข นน ใช เป นแนวทางในการกาหนด ขอบข ายความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด และเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารคณะฯ ได ทราบถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการทางานของแต

More information

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556)

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553)

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานมาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล

ค ม อปฏ บ ต งานมาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล . 1 มาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย จ ดท าโดย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล ทบทวนโดย นางสาวพ ชญาดา ธาน ห วหน างานบร หารท วไป อน ม ต โดย ผศ.ธ ราธาร ศร มหา ผ อ านวยการส

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ งานธ รการ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2554 คำนำ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาด งานทางด านคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายจากสถาบ นการศ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information