คากล าวประธานในพ ธ เป ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คากล าวประธานในพ ธ เป ด"

Transcription

1 ผลการส มมนาเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ว นพฤห สบด ท ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมร มกกร สอร ท เช ยงราย ๑. พ ธ เป ดการฝ กอบรม เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. โดยม นายมงคล ส ทธ หล อ ว ฒนธรรมจ งหว ด เช ยงราย กล าวรายงานต อประธานในพ ธ นายพ น จ หาญพาณ ชย รองผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงราย คากล าวประธานในพ ธ เป ด จากค ากล าวรายงาน/ของท านว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย/ท าให ทราบว าเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม/ ใน จ งหว ดเช ยงราย ม อย จ านวนมาก/ ซ งล วนแต เป นต นท นทางส งคม/ เป นท นทางป ญญาอ นทรงค ณค า/ สามารถน าไปสร างสรรค /ให เก ด ประโยชน ท งทางด านจ ตใจ/และด านเศรษฐก จ/ แต ย งขาดการพ ฒนาศ กยภาพ/ท งในด านการให ความร /การบร หารจ ดการ/ การเช อมโยง/และงาน ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม /ตลอดจนพ ฒนาเคร อข าย/ให ท นกระแสโลกาภ ว ตน /และการเตร ยมพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งหว ดเช ยงราย ตระหน กถ งความส าค ญ/ของเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม/ท ได สร างค ณงาม ความด / และ ประโยชน ต อเม องเช ยงราย/ ตลอดจนเพ อเท ดพระเก ยรต /และส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณ/ของพญาม งรายมหาราชผ ทรง สร างเม องเช ยงราย/ มาจนอาย ครบ ๗๕๐ ป ในป ๒๕๕๕/ จ งได จ ดท าโครงการส มมนาเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาศ กยภาพ/เคร อข ายด าน ศาสนา /ศ ลปะและว ฒนธรรม /จ งหว ดเช ยงราย ข น ผมขอขอบค ณ /ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย / มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงราย / ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาจ งหว ดเช ยงราย/และศ ลป นเช ยงรายท ได สน บสน นว ทยากร / ขอขอบค ณจ งหว ดเช ยงราย/ท ได สน บสน น งบประมาณ/ ในการจ ดโครงการด งกล าว /และขอบค ณเคร อข ายด านศาสนา/ ศ ลปะและว ฒนธรรม/ท กท านท มาเข าร วม ส มมนาเพ อจ ดทาแผนฯ ๙๒

2 เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ช แจง ความเป นมาและรายละเอ ยดการจ ดทาร างแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด าน ศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ๔ ป โดย... นายมงคล ส ทธ หล อ ว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ดร.พลว ฒ ประพ ฒน ทอง มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง และนายส ดปฐพ เว ยงส ว ทยากรกระบวนจ ดทาแผนฯ บทบาทของภาคร ฐก บการทางานด านเคร อข าย แนวค ด/หล กการทางานของภาคร ฐร วมก บเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม * ภ ม ป ญญาและว ฒนธรรม ม อย ท กพ นท ต งแต ระด บล างถ งระบบบน * ภาคร ฐ ม พล งเง น บ คลากร อ านาจท ตามกฎหมาย * หล กการกระจายอ านาจ * ค ดหางเส อ ไม ต องพาย * กระบวนการ ลงข น * การบร หารจ ดการ ต วอย าง เคร อข ายการทางานส งเสร มผล ตภ ณฑ ว ฒนธรรม ๙๓

3 แนวทางการพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาท องถ น จ ดทาโครงการนาร อง การพ ฒนาฐานข อม ลว ฒนธรรมแต ละพ นท และจ ดทาแผนท ว ฒนธรรม ทบทวนนโยบายด านว ฒนธรรมของภาคร ฐ ๑.การป องก นการครอบงาทางว ฒนธรรม ๒.การส งเสร มและสน บสน นผ แสดงทางว ฒนธรรม สน บสน นให เยาวชนม โอกาสเร ยนร และเสพว ฒนธรรมอย างเพล ดเพล น(เหม อนก บการชมก ฬาและ ดนตร ) ปร บบทบาทของภาคร ฐ สน บสน นด านงบประมาณ สน บสน นด านว ชาการ ผล ตส อและอ นเตอร เน ต สร างเวท การจ ดก จกรรมทางว ฒนธรรม ยกย อง เช ดช เคร อข ายฯ จ ดก จกรรมว ฒนธรรมสาหร บเยาวชนในสถานศ กษา ประเด นการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๔ ป * การว เคราะห สถานการณ /สถานภาพเคร อข าย จ ดเด น /ศ กยภาพของเคร อข ายฯ จ งหว ด เช ยงราย ท จะสามารถรองร บประชาคมอาเซ ยน ม อะไรบ าง จ ดด อย /ข อเส ยเปร ยบของเคร อข ายฯ ในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน โอกาสท จะพ ฒนาศ กยภาพของเคร อข ายฯในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน อ ปสรรคท จะไม สามารถพ ฒนาศ กยภาพ เคร อข ายฯในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน * การกาหนดกลย ทธ เพ อข บเคล อนสร างศ กยภาพของเคร อข ายฯ รองร บประชาคมอาเซ ยน ๙๔

4 ดร.พลว ฒ ประพ ฒน ทอง แนวทางการสร างเคร อข ายว ฒนธรรมอย างย งย น "ว ฒนธรรมเป นหน งในสองหร อสามคาท ซ บซ อนมากท ส ดในภาษาอ งกฤษ." (เรย มอนด ว ลเล ยมส ) Culture is one of the two or three most complicated words in the English language. (Raymond Williams) Culture ค อ... ๙๕

5 ว ฒนธรรมของคนธรรมดาในเช ยงรายค ออะไร การศ กษาสายสก ลช างฟ อน บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ ทาไมต องศ กษาเร องน 1. บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ เป นใคร 2. บ วเร ยวเร ยนฟ อนมาจากใคร 3. ล กศ ษย มาศ กษาอะไรจากบ วเร ยว 4. บ วเร ยวสร างพ นท ทางส งคมอย างไร ผลการศ กษา พบว า บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ เป นสายสก ลช างฟ อนสายหน งของจ งหว ดเช ยงราย เร ยนการฟ อนมาจากบ ดา รวมถ งคร ท มาจากสม ทรปราการ และอด ตช างฟ อนในค มพระราชชายา เจ าดาราร ศม คร แม พลอยศร สรรพศร ผ ถ ายทอดการฟ อน ลาวแพน ราแม บท ฉ ยฉายพราหมณ ราอวยพร ศ กษาอ ตล กษณ การฟ อนของบ วเร ยว ร ตมณ ภรณ เน นการย อต วและหม นลาต วในการฟ อนดาบ ฟ อนเช ง และฟ อนสาวไหม ในล กษณะการไขว ขา ๙๖

6 การฟ อนเช งต องลากส นเท า การฟ อนเช งม อจะต องขย ม หร อกาสามในท าฟ อนด งน กาสามน วกวาดไรผม ม วนเล นไหล ม วนใต ศอก ท าขย มไหม สางฟ อนอ อมห ว ๒. เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. และช วงท ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.การระดมความค ดเห น แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ลาด บข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๔ ป โจทย การพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ส ประชาคมอาเซ ยน ภาคเช า เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การว เคราะห สถานการณ (SWOT ANALYSIS) ๑. แนะน าว ทยากรประจ ากล ม/แนะน าเป าหมายของการระดมสมอง สถานการณ เคร อข ายในกล มว า ขณะน เป นอย างไร การเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป 2558 จะม ข อได เปร ยบ และข อท ต องเตร ยม ความพร อมของเคร อข ายอย างไร ๒. ว เคราะห สถานการณ ประเด นโจทย ของกล มเคร อข ายด านศาสนา/ศ ลปะ/ว ฒนธรรม ในสถานการณ ภายใน(จ ดแข ง-จ ดอ อน) และสถานการณ ภายนอก (โอกาส-อ ปสรรค)ท ม ผลกระทบก บเคร อข าย/ จ งหว ดเช ยงราย โดยให สมาช กเข ยนในกระดาษ /หร อพ ด และให เจ าท จดบ นท ก การจ ดกล มสถานการณ (GROUPING) ๑. มอบหมายให แต ละกล มแถว ช วยก นจ ดกล มสถานการณ ท ใกล เค ยง คล ายคล งหร อคณะว ทยากร อาจจะเป ดโอกาส ความค ดเสร ให สมาช กจ ดกล มตามความค ดเห นของสมาช กเอง โดยไม ต องช กจ ง หร อช นา ๒. สร ปสถานการณ จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาสและภ ยค กคาม ๙๗

7 การจ ดลาด บความส าค ญของสถานการณ (SWOT RANKING) ให สมาช กเล อกห วข อสถานการณ ท ค ดว า เป นสถานการณ ส าค ญ **สมาช ก 1 คน ม ส ทธ เล อกประเด นสถานการณ ใน SWOT ได คนละ 10 คะแนนต อคน ค อ S = 10 คะแนน/ W = 10 คะแนน O = 10 คะแนน/ T = 10 คะแนน ** ให สมาช กอ านก อน ค อยไปเล อก **สมาช กกล มกร ณาใช ความซ อส ตย หน งคน 10 คะแนนต อ 1S 1W 1O 1T **รวบรวมคะแนน จ ดลาด บความสาค ญ ในไฟล Power Point (ต งแต 5-10 สถานการณ ) เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การกาหนดกลย ทธ (SWOT MATRIX) กลย ทธ การข บเคล อนเพ อสร างศ กยภาพของเคร อข ายฯ รองร บประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ S-O กลย ทธ S-T กลย ทธ W-O ใช จ ดแข งประสานก บโอกาสภายนอก ใช จ ดแข งและหลบหล กอ ปสรรค... ใช โอกาสจากภายนอกมาป ดจ ดอ อนก บโอกาส... กลย ทธ W-T ต งร บ/ถอยโดยระม ดระว งจ ดอ อนและหลบหล กอ ปสรรค... (ควรกาหนดกลย ทธ ละ 1-2 กลย ทธ ) การกาหนดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ช อแผนงาน โครงการ ว ตถ ประสงค ก จกรรม ผลส มฤทธ โครงการ/งบประมาณ หน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห องห ร ญนคร (รวมท งหมด) สร ปกลย ทธ ท กกล ม ร วมจ ดทาว ส ยท ศน ๙๘

8 กล มเคร อข ายด านศาสนา ห องห ร ญนคร ๑ ว ทยากรกระบวนการกล มด านศาสนา ได แก นายโสไกร ใจหม น และคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย กล มเคร อข ายด านศ ลปะ ห องห ร ญนคร ๒ ว ทยากรกระบวนการกล มด านศ ลปะ ได แก นายฉลอง พ น จส วรรณและ นายพานทอง แสนจ นทร และคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ๙๙

9 กล มเคร อข ายด านว ฒนธรรม ห องส ป อ ว ทยากรกระบวนการกล มด านว ฒนธรรม ได แก นายไพร ช โรงสะอาดและคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ว ทยากรกระบวนการจ ดท าแผน นายส ดปฐพ เว ยงส สร ปกลย ทธ และจ ดทาว ส ยท ศน ร วมก น ๑๐๐

10 สร ปข อม ลความค ดเห นในกระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๒. ข อม ลความค ดเห นเก ยวก บอ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย จากการจ ดก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยราย ระหว างว นท ๒๗-๒๙ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพาร คอ นน เช ยงราย เคร อข ายท เข าร วมก จกรรมจานวน ๑๐๐ คน ได เสนอความค ดเห นเก ยวก บ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย เพ อประกอบการจ ดทา แผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข าย ๔ ป ด งต อไปน ๒.๑ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านศาสนา - ว ดเจด ย หลวงเช ยงแสน - พระธาต ดอยต ง - พระเช ยงแสน ส งห ๑-๓ - พระธาต ๙ จอม - ว ดพระแก ว ว ดพระส งห ว ดเจ ดยอด - พระธาต เจด ย ศร นคร นทร ๒.๒ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านศ ลปะ - เม องแห งศ ลป น บ านศ ลป น - บ านดา (ถว ลย ด ชน ) - ว ดร องข น - เคร องป นด นเผา เว ยงกาหลง เพลง - เช ยงรายราล ก - สาวน อยป าบง - สาวเจ ยงฮาย ดนตร - พ ณเป ยะ - สะล อ ซอ ซ ง - ค าว จ อย ซอ - แซกโซโฟนไม ไผ - ฟ อนสาวไหม - ฟ อนเล บ ๑๐๑

11 ๒.๓ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านว ฒนธรรม - ภาษาพ นเม อง - ความหลากหลายของชาต พ นธ ต างๆ - ต งล านนา การแต งกาย - ผ าทอพ นเม อง - ช ดเช ยงรายพ นเม อง/ช ดพ ธ การ - ผ าทอต นจก อาหาร - ส บปะรดนางแล - กาแฟดอยช าง - ชาแม สลอง วาว - ปลาบ ก - ส มโอ เว ยงแก น - ล นจ - สตอเบอร - ลาบ - น าเง ยว - ถ วเน าเมอะ - จอผ กกาด - ข าวแต น ข าวแคบ ข าวควบ - ข าวป ก - แกงโฮ ะ แกงแค - ขนมวง - น าพร กหน ม น าป - แคบหม - ส าผ ก/ส ามะเข อ ๒.๔ ด านสถานท ท องเท ยวและอ น ๆ - ภ ช ฟ า - ดอยแม สลอง - สามเหล ยมทองคา ๑๐๒

12 - หอนาฬ กา - แม สาย - หอฝ น - อน สาวร ย พญาม งราย - สวนต ง - อากาศด - เม องแห ง ๗ สายน า - ผ คนน ส ยใจคอ อ อนน อมถ อมตน ๒.๕ การจ ดก จกรรมด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท เคร อข ายต องการ อ นด บท ๑ แอ วเต ยว กองบ าเก า (ถนนสายว ฒนธรรม) อ นด บท ๒ ต ามฮ ต โตยฮอย ผญ าเจ ยงฮาย (ส บสานภ ม ป ญญา) อ นด บท ๓ เหล ยวหล ง ผ อ (การผสมผสานของเก า ของใหม ) โดยท กก จกรรมต องทาร วมก นของท กเคร อข าย ภายใต แนวค ด กาก ด ของคนเจ ยงฮาย ซ งส อถ ง ความค ด ความร วมม อร วมใจของชาวเช ยงราย ๓. ข อม ลการว เคราะห สถานการณ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๓.๑ ข อด /ข อได เปร ยบ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความหลากหลายว ฒนธรรม ศ ลปะ ศาสนา ชนเผ า ทาเลท ต งเหมาะสมจะเป นศ นย กลางของอาเซ ยน ม เอกล กษณ ล านนา เช น ประเพณ พ ธ กรรม การแต งกาย ม สถานท ด านประว ต ศาสตร แหล งโบราณสถาน มากมาย ม น ส ยย มง าย ถ อมตน ม น าใจ ระบบเศรษฐก จ การเม อง การลงท น แบบท นน ยม ม เสร ภาพ ม ระบบการส อสาร โครงสร างพ นฐานท สามารถเช อมโยงก บประชาคมอาเซ ยน ๓.๒ ข อเส ย/ข อเส ยเปร ยบ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ทางด านการส อสาร ภาษาต างประเทศ การเม องไม แน นอน แบ งเป นฝ าย ว ฒนธรรมและศ ลปะของชาต น น ๆ แตกต างหลากลายเก นไป ว ฒนธรรมไทยอาจถ กต างชาต กล น ขาดการเฝ าระว งด านว ฒนธรรม ไม ได ศ กษาความร จากประเทศต างชาต เพ อนบ าน ไม ร เขาร เรา ๑๐๓

13 เคร อข ายของไทยปร บต วช า เก ดค แข งเพ มข น อาจส งผลต อป ญหาด านเศรษฐก จและป ญหาด านจ ตใจ ส ขภาพจ ต อาจขาดแคนทร พยากรต าง ๆ ในอนาคต ๓.๓ สร ปประเด นการเตร ยมความพร อมของเคร อข ายฯ ในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ปร บปร งปฏ ร ปการศ กษาให รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาบ คลากร ฝ กอบรม ด านการบร การให ครอบคล ม รวบรวมศ ลป นแล วจ ดงานในแต ละพ นท เป ดสอนภาษาท กภาษาในชาต อาเซ ยน ปร บความค ด ม จ ตใจแจ มใส มองเพ อนบ านอาเซ ยนเป นญาต พ น อง ช วยเหล อแบ งป น สร าง รณรงค การแต งกายท เป นเอกล กษณ อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรม ส ความด งเด มให มากท ส ด ร อฟ นว ฒนธรรมท ใกล ส ญหาย สน บสน นและเผยแพร ศาสนาให เป นร ปธรรม เพ มช องทางการประชาส มพ นธ รณรงค ให เก ดการปร บต ว ๔. การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔.๑ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศาสนา จ ดแข ง Strength ๑. ด านศาสนบ คคล จ งหว ดเช ยงรายเป นศ นย รวมของบ คคลากรด านศาสนา เช น ด านการสอนและอบรม ด านการบร หารปกครอง และด านการเป นแบบอย าง ๒. ด านศาสนพ ธ จ งหว ดเช ยงรายเป นแหล งรวมศาสนาพ ธ ต งแต สม ยประว ต ศาสตร เป นเวลายาวนานถ ง ๗๕๐ ป อ กท งย งม การอน ร กษ ส บสานศาสนพ ธ มาจนถ งป จจ บ น ๓. ด านศาสนสถาน จ งหว ดเช ยงรายม ศาสนสถานท เก าแก ม ค ณค าทางประว ต ศาสตร สามารถใช เป นแหล ง เร ยนร ทางด านประว ต ศาสตร ๔. ด านภ ม ศาสตร จ งหว ดเช ยงรายเป นศ นย กลางของท กศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพ ทธในกล มอาเซ ยน ๕. จ งหว ดเช ยงราย เป นศ นย รวมทางด านการศ กษา ศาสนา ๖. จ งหว ดเช ยงราย ม ศ นย ปฏ บ ต ธรรม สามารถรองร บส งคมอาเซ ยน จ ดอ อน Weakness ๑. ประชาชนไม ร จ กแนวทางปฏ บ ต ของพ ทธศาสนา ๑๐๔

14 ๒. ผ ร บผ ดชอบด านศาสนา ไม ปฏ บ ต ตามหล กด านศาสนา ขาดว น ย ๓. ผ เข ามาบวชม จานวนน อย ๔. ขาดม ตค เทศก พระเผยแผ แนะแนวให ความร ก บกล มอาเซ ยน ๕. พระภ กษ สงฆ เป นบ คคลเพศท ๓ มากข น ไม เป นแบบอย างให คนท วไป ๖. ผ นาหล กทางศาสนา ม ความร ด านหล กธรรมน อย ๗. ภาคร ฐ ไม ม งบประมาณในการสน บสน นด านศาสนา ๘. พระภ กษ สงฆ น ยมมาอย ในว ดในเม องมากข น ละถ นของตนเอง ๙. การเน นว ตถ มากกว า การส งสอนด านจ ตใจ ๑๐. เน นด านประเพณ แต ด อยพ ธ การทางด านศาสนา ๑๑. การแต งการเข าว ดไม เหมาะสม ๑๒. คนร นใหม ห นหล งเข าว ด ๑๓. พระภ กษ สงฆ เป นพ ทธพาณ ชย มากข น ๑๔. ขาดการพ ฒนาโบราณสถาน / บ รณะซ อมแซม โอกาส Opportunity ๑. ภาคร ฐ ภาคเอกชน สน บสน นงบประมาณการเป ดศ นย เร ยนร ด านศาสนาประจาจ งหว ดและอาเภอ ๒. เป ดศ นย OTOP และการท องเท ยว ประจาจ งหว ดและอาเภอ โดยม ม คค เทศก ให บร การด านข อม ลและอ านวย ความสะดวกด านต าง ๆ ๓. บ คคลสาค ญ ผ นาด านศาสนา ช กจ งให เด กและเยาวชน เข าว ดปฏ บ ต ธรรมมากข น ๔. ส งเสร มให ท กว ดเป นแหล งท องเท ยวด านโบราณสถานและโบราณว ตถ ๕. บ คลากรทางด านศาสนาม โอกาสได แลกเปล ยนเร ยนร ด านภาษาและด งานด านต างๆ ๖. ม โอกาสเผยแผ พ ทธศาสนาส ประเทศกล มอาเซ ยนและได แลกเปล ยนเร ยนร ก บศาสนาอ นๆ อ ปสรรค Threat ๑. บ คลากรด านศาสนา ท ม ศ กยภาพม จานวนน อย ๒. ม ความหลากหลายทางศาสนา - คนไม หว งด ต อศาสนา - กล วภ ยทางศาสนา - ม ความข ดแย งทางศาสนา ๓. ศาสนสถานไม ได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐอย างเพ ยงพอ ๔. ค าน ยม สม ยใหม ทาให เก ดการเปล ยนแปลงทางศาสนา ๕. การส อสาร ประชาส มพ นธ การบ รณาการก บหน วยงาน องค กรต างๆย งไม เพ ยงพอ ๑๐๕

15 การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S3-O4 กลย ทธ พ ฒนาแหล งท องเท ยวทางศาสนา S1-O5 กลย ทธ การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น S-T S1,3-T5 กลย ทธ การประชาส มพ นธ การสร างสรรค ส งคมค ณธรรม W-O W2,4 -O1 กลย ทธ พ ฒนากระบวนการเผยแผ อย างม ประส ทธ ภาพ W2 O5 กลย ทธ พ ฒนาผ ร บผ ดชอบงานด านศาสนา W-T W5,6,7-T2,4,6 กลย ทธ เสร มสร างความเข มแข ง สร างค าน ยม สม ยใหม เพ อสอดร บก บการเปล ยนแปลงส ประชาคมอาเซ ยน ๔.๒ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศ ลปะ จ ดแข ง Strength ๑. ม ศ ลป นมากมายหลายสาขา และม ศ ลป นท ม ช อเส ยงระด บชาต ในจ งหว ดเช ยงราย ๒. ม งานศ ลปะท หลากหลาย แขนง ม ความหลากหลายทางด านศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ๓. ม ศ ลปะ ท เก าแก ม ความโดดเด น และ ม ศ ลปะท องถ นท เป นเอกล กษณ ๔. ม ความได เปร ยบด านการคมนาคม ขนส ง ในการนาเสนอผลงาน แลกเปล ยน ให ก บกล มประเทศอาเซ ยน ๕. ม สถานท ท องเท ยวท น กท องเท ยวเข ามาเย อนอย สม าเสมอ ม ความพร อมด านสถานท ในการเป น ศ นย กลางงานศ ลปะ ในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ๖. ได แลกเปล ยนเร ยนร งานศ ลปะของประเทศเพ อนบ าน และม ว ตถ ด บ ในท องถ นม มาก จ ดอ อน Weakness ๑. สถานท เผยแพร งานด านศ ลปะ ของท องถ นย งไม ได ร บการเผยแพร อย างแพร หลายและขาดหอศ ลป ท ส าหร บ แสดงผลงานของเยาวชน ๒. หน วยงานในพ นท ไม ม การสน บสน นงานงานด านศ ลปะ ๓. ความสนใจในงานด านศ ลปะ ม เฉพาะกล ม ๔. ขาดการถ ายทอดงานศ ลปะส คนร นหล ง และขาดการพ ฒนาด านศ ลปะ อย างเป นระบบ ไม บ รณาการในการ ทางาน ขาดการจ ดการงานศ ลปะ ในงานศ ลปว ฒนธรรม ๕. ไม ม ผ นาในการรวบรวม ส บทอดงานศ ลปะ ของท องถ น และขาดความร ทางธ รก จ ๖. ศ ลปะ บางอย างไม ได ร บการอน ร กษ หร อม การส ญเส ยเอกล กษณ ของชาต ๗. ขาดการประชาส มพ นธ ให คนในพ นท ได ต นต ว เพ อเตร ยมพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ๑๐๖

16 โอกาส Opportunity ๑. เก ดการแลกเปล ยน งานศ ลปะ ภายในประเทศอาเซ ยน ๒. ม โอกาสในการนาผลงานแสดงในประเทศ อาเซ ยน โดยการนาเสนอผลงานศ ลปะ ว ฒนธรรม เผยแพร ผลงานศ ลปะส ประเทศเพ อนบ าน ๓. ศ ลป นม โอกาสในการพ ฒนาศ กยภาพการทางานด านศ ลปะ ๔. การสร างรายได ธ รก จ การค า โอกาสทางด านธ รก จและพ ฒนาผลงานหร อผล ตภ ณฑ ๕. จ งหว ดเช ยงรายเป นจ งหว ดเศรษฐก จ ท ม พรมแดนและการค าขายก บประเทศอาเซ ยน ๖. งานด านศ ลปะ เป นส วนหน งของ ข อตกลงหล กในประชาคมอาเซ ยน ๗. ม ว ตถ ด บสาหร บการผล ตงานศ ลปะ อ ปสรรค Threat ๑. หน วยงานในระด บพ นท ภาคร ฐ ให การสน บสน น ไม ด พอ และขาดการส งเสร มอย างย งย นจากภาคร ฐ ๒. การลอกเล ยนแบบ ๓. ป ญหาเร องการละเม ดล ขส ทธ ๔. การร บอ ทธ พลจากศ ลปว ฒนธรรมต างชาต ๕. การรวมกล มไม เป นร ปธรรม การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S1,2,3-O2,7 กลย ทธ การพ ฒนาผลงานศ ลปะ S-T S1,3-T5 กลย ทธ การพ ฒนาศ ลป นเช ยงรายและการสร างเคร อข ายร นใหม W-O W2,4 -O1,2 กลย ทธ การสร างความเข มแข งของเคร อข าย เพ อเป นศ นย กลางงานศ ลปะใน อน ภ ม ภาคล มน าโขงและอาเซ ยน W7 O2,5,6 กลย ทธ การประชาส มพ นธ เผยแพร ผลงาน W-T W4-6-T1,5 กลย ทธ การต อยอดศ ลป นเช ยงราย เพ อการถ ายทอดงานศ ลปะ ๑๐๗

17 ๔.๓ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านว ฒนธรรม จ ดแข ง Strength ๑. ม ต นท นทางว ฒนธรรม(ภ ม ป ญญา, ศ ลป น, ทร พยากรทางธรรมชาต, โบราณสถาน, โบราณว ตถ ) ๒. ม เอกล กษณ ความเป นล านนา ๓. ม ข อม ลด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม เช นศ นย ข อม ลกลางทางว ฒนธรรม ๔. ม ความหลากหลายทางว ฒนธรรม ๕. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมโดยตรง ๖. ม น ส ยย มง าย/ถ อมตน ๗. ภ ม ท ศน ทางว ฒนธรรมท สวยงาม ๘. ม อ สระในการค ด ม ความเอ ออาทร ๙. ม การอน ร กษ ส งเสร มภ มป ญญาท องถ น - ค าว จ อย ซอ ๑๐. ศ นย กลางด านการท องเท ยว ๑๑. ม ความหลากหลาย งดงาม ๑๒. ม รายได เพ มจากการจ างงาน จ ดอ อน Weakness ๑. กล มชาต พ นธ ท หลากหลายม ว ฒนธรรมท แตกต าง จ งยากในการรวมกล ม ๒. ภาษาและการส อสาร ๓. งบประมาณสน บสน นการดาเน นงานทางว ฒนธรรมไม ครอบคล ม ๔. คนในส งคมไม เข มแข งอ อนไหวง าย การเล ยนแบบทางว ฒนธรรม ร บอารยธรรมต างชาต โดยไม ไตร ตรอง ๕. ขาดการควบค มส ออ นเตอร เน ท ๖. ขาดความร ความเข าใจด านว ฒนธรรม(โดยเฉพาะผ นาท กองค การ) ๗. ขาดการส งเสร มแหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม ๘. ขาดความต อเน องจากภาคร ฐในการสน บสน นรากหญ า ๙. ขาดการวางแผนรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ไม ม ส วนร วมในการข บเคล อนประชาคมส งคม ว ฒนธรรม ๑๐. ขาดการประชาส มพ นธ ๑๑. ขาดบ คลากรด านว ฒนธรรมท สน บสน น ส งเสร ม ว ฒนธรรมช มชน ๑๒. ขาดจ ตว ญญาณในการอน ร กษ ๑๓. ขาดการสร างเคร อข ายทางว ฒนธรรม ๑๔. การครอบงาทางเทคโนโลย ๑๕. ขาดการส บทอดและพ ฒนาแบบต อเน อง ๑๐๘

18 โอกาส Opportunity ๑. ม ความหลากหลายชาต พ นธ ๒. การให ความร วมม อซ งก นและก นในงานด านว ฒนธรรม ๓. สร างรายได สร างงาน อาช พว ฒนธรรม ๔. พ นท การต ดต อประเทศเพ อนบ าน ๕. การแต งกาย ๖. การแลกเปล ยนทางว ฒนธรรม ๗. ช มชนม ความสาม คค ช วยเหล อซ งก นและก น ๘. ได ร บการสน บสน นจากท องถ น ภาคร ฐ ภาคเอกชนในเร องประเพณ ว ฒนธรรม(บ คลากร งบประมาณ ทร พยากรต างๆ ในการดาเน นงาน) ๙. การแลกเปล ยนภาษาต างประเทศ ๑๐. การจ ดสร างแหล งว ฒนธรรมท องถ น ๑๑. การเผยแพร ส นค าทางว ฒนธรรมท องถ น ๑๒. เผยแพร ว ฒนธรรมในกล มอาเซ ยน อ ปสรรค Threat ๑. การแทรกซ มจากว ฒนธรรมต างชาต ๒. กระแสว ฒนธรรมภายนอก เช น เกาหล ญ ป น ๓. งบประมาณในการสน บสน นการดาเน นงานน อย ๔. การเปล ยนแปลงนโยบายของหน วยงานท องถ น(ว ส ยท ศน ของผ บร หาร) ๕. การม เคร อข ายท หลากหลาย แต ไม ได ท การประสานงานให สามารถดาเน นการได ในภาพรวมทางด าน ศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมและขาดความต อเน องในการดาเน นงานระหว างกล ม/เคร อข าย ๖. การเปล ยนแปลงนโยบายภาคร ฐ ระด บกระทรวง กรม กอง หร อหน อยงานท เก ยวข องบ อยคร ง ทาให การปฏ บ ต งานไม ต อเน อง เช น การเปล ยนแปลง พ.ร.บ. กฎหมาย ๗. การเร ยนร ด านภาษาและการส อสาร ๘. การปร บเปล ยนค ณภาพช ว ต ๙. ป ญหาทางการเม อง/การปกครอง/กฎหมายระหว างประเทศ ๑๐. การแย งงาน การแข งข นในอาช พ รายได ๑๐๙

19 การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S1,3-O9 กลย ทธ การพ ฒนาศ นย ข อม ลกลางทางว ฒนธรรม S2,3-O6,7 กลย ทธ การสร างการม ส วนร วมของท กภาคส วน S-T S5-T5 กลย ทธ พ ฒนาแกนนาเคร อข ายให เข มแข ง W-O W4,5 O6 กลย ทธ การสร างภ ม ค มก น และเฝ าระว งด านว ฒนธรรม W7 O8 กลย ทธ การสร างหม บ านหร อพ นท ทางว ฒนธรรม W-T W2,10-T7 กลย ทธ ส งเสร มการเร ยนร และปร บต วในประชาคมอาเซ ยน ๓. เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สร ปผลการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๔. เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. พ ธ ป ด ๑๑๐

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information