คากล าวประธานในพ ธ เป ด

Size: px
Start display at page:

Download "คากล าวประธานในพ ธ เป ด"

Transcription

1 ผลการส มมนาเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ว นพฤห สบด ท ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมร มกกร สอร ท เช ยงราย ๑. พ ธ เป ดการฝ กอบรม เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. โดยม นายมงคล ส ทธ หล อ ว ฒนธรรมจ งหว ด เช ยงราย กล าวรายงานต อประธานในพ ธ นายพ น จ หาญพาณ ชย รองผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงราย คากล าวประธานในพ ธ เป ด จากค ากล าวรายงาน/ของท านว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย/ท าให ทราบว าเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม/ ใน จ งหว ดเช ยงราย ม อย จ านวนมาก/ ซ งล วนแต เป นต นท นทางส งคม/ เป นท นทางป ญญาอ นทรงค ณค า/ สามารถน าไปสร างสรรค /ให เก ด ประโยชน ท งทางด านจ ตใจ/และด านเศรษฐก จ/ แต ย งขาดการพ ฒนาศ กยภาพ/ท งในด านการให ความร /การบร หารจ ดการ/ การเช อมโยง/และงาน ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม /ตลอดจนพ ฒนาเคร อข าย/ให ท นกระแสโลกาภ ว ตน /และการเตร ยมพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งหว ดเช ยงราย ตระหน กถ งความส าค ญ/ของเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม/ท ได สร างค ณงาม ความด / และ ประโยชน ต อเม องเช ยงราย/ ตลอดจนเพ อเท ดพระเก ยรต /และส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณ/ของพญาม งรายมหาราชผ ทรง สร างเม องเช ยงราย/ มาจนอาย ครบ ๗๕๐ ป ในป ๒๕๕๕/ จ งได จ ดท าโครงการส มมนาเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาศ กยภาพ/เคร อข ายด าน ศาสนา /ศ ลปะและว ฒนธรรม /จ งหว ดเช ยงราย ข น ผมขอขอบค ณ /ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย / มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงราย / ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาจ งหว ดเช ยงราย/และศ ลป นเช ยงรายท ได สน บสน นว ทยากร / ขอขอบค ณจ งหว ดเช ยงราย/ท ได สน บสน น งบประมาณ/ ในการจ ดโครงการด งกล าว /และขอบค ณเคร อข ายด านศาสนา/ ศ ลปะและว ฒนธรรม/ท กท านท มาเข าร วม ส มมนาเพ อจ ดทาแผนฯ ๙๒

2 เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ช แจง ความเป นมาและรายละเอ ยดการจ ดทาร างแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด าน ศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ๔ ป โดย... นายมงคล ส ทธ หล อ ว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ดร.พลว ฒ ประพ ฒน ทอง มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง และนายส ดปฐพ เว ยงส ว ทยากรกระบวนจ ดทาแผนฯ บทบาทของภาคร ฐก บการทางานด านเคร อข าย แนวค ด/หล กการทางานของภาคร ฐร วมก บเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม * ภ ม ป ญญาและว ฒนธรรม ม อย ท กพ นท ต งแต ระด บล างถ งระบบบน * ภาคร ฐ ม พล งเง น บ คลากร อ านาจท ตามกฎหมาย * หล กการกระจายอ านาจ * ค ดหางเส อ ไม ต องพาย * กระบวนการ ลงข น * การบร หารจ ดการ ต วอย าง เคร อข ายการทางานส งเสร มผล ตภ ณฑ ว ฒนธรรม ๙๓

3 แนวทางการพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาท องถ น จ ดทาโครงการนาร อง การพ ฒนาฐานข อม ลว ฒนธรรมแต ละพ นท และจ ดทาแผนท ว ฒนธรรม ทบทวนนโยบายด านว ฒนธรรมของภาคร ฐ ๑.การป องก นการครอบงาทางว ฒนธรรม ๒.การส งเสร มและสน บสน นผ แสดงทางว ฒนธรรม สน บสน นให เยาวชนม โอกาสเร ยนร และเสพว ฒนธรรมอย างเพล ดเพล น(เหม อนก บการชมก ฬาและ ดนตร ) ปร บบทบาทของภาคร ฐ สน บสน นด านงบประมาณ สน บสน นด านว ชาการ ผล ตส อและอ นเตอร เน ต สร างเวท การจ ดก จกรรมทางว ฒนธรรม ยกย อง เช ดช เคร อข ายฯ จ ดก จกรรมว ฒนธรรมสาหร บเยาวชนในสถานศ กษา ประเด นการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๔ ป * การว เคราะห สถานการณ /สถานภาพเคร อข าย จ ดเด น /ศ กยภาพของเคร อข ายฯ จ งหว ด เช ยงราย ท จะสามารถรองร บประชาคมอาเซ ยน ม อะไรบ าง จ ดด อย /ข อเส ยเปร ยบของเคร อข ายฯ ในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน โอกาสท จะพ ฒนาศ กยภาพของเคร อข ายฯในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน อ ปสรรคท จะไม สามารถพ ฒนาศ กยภาพ เคร อข ายฯในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน * การกาหนดกลย ทธ เพ อข บเคล อนสร างศ กยภาพของเคร อข ายฯ รองร บประชาคมอาเซ ยน ๙๔

4 ดร.พลว ฒ ประพ ฒน ทอง แนวทางการสร างเคร อข ายว ฒนธรรมอย างย งย น "ว ฒนธรรมเป นหน งในสองหร อสามคาท ซ บซ อนมากท ส ดในภาษาอ งกฤษ." (เรย มอนด ว ลเล ยมส ) Culture is one of the two or three most complicated words in the English language. (Raymond Williams) Culture ค อ... ๙๕

5 ว ฒนธรรมของคนธรรมดาในเช ยงรายค ออะไร การศ กษาสายสก ลช างฟ อน บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ ทาไมต องศ กษาเร องน 1. บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ เป นใคร 2. บ วเร ยวเร ยนฟ อนมาจากใคร 3. ล กศ ษย มาศ กษาอะไรจากบ วเร ยว 4. บ วเร ยวสร างพ นท ทางส งคมอย างไร ผลการศ กษา พบว า บ วเร ยว ร ตนมณ ภรณ เป นสายสก ลช างฟ อนสายหน งของจ งหว ดเช ยงราย เร ยนการฟ อนมาจากบ ดา รวมถ งคร ท มาจากสม ทรปราการ และอด ตช างฟ อนในค มพระราชชายา เจ าดาราร ศม คร แม พลอยศร สรรพศร ผ ถ ายทอดการฟ อน ลาวแพน ราแม บท ฉ ยฉายพราหมณ ราอวยพร ศ กษาอ ตล กษณ การฟ อนของบ วเร ยว ร ตมณ ภรณ เน นการย อต วและหม นลาต วในการฟ อนดาบ ฟ อนเช ง และฟ อนสาวไหม ในล กษณะการไขว ขา ๙๖

6 การฟ อนเช งต องลากส นเท า การฟ อนเช งม อจะต องขย ม หร อกาสามในท าฟ อนด งน กาสามน วกวาดไรผม ม วนเล นไหล ม วนใต ศอก ท าขย มไหม สางฟ อนอ อมห ว ๒. เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. และช วงท ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.การระดมความค ดเห น แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ลาด บข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๔ ป โจทย การพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ส ประชาคมอาเซ ยน ภาคเช า เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การว เคราะห สถานการณ (SWOT ANALYSIS) ๑. แนะน าว ทยากรประจ ากล ม/แนะน าเป าหมายของการระดมสมอง สถานการณ เคร อข ายในกล มว า ขณะน เป นอย างไร การเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป 2558 จะม ข อได เปร ยบ และข อท ต องเตร ยม ความพร อมของเคร อข ายอย างไร ๒. ว เคราะห สถานการณ ประเด นโจทย ของกล มเคร อข ายด านศาสนา/ศ ลปะ/ว ฒนธรรม ในสถานการณ ภายใน(จ ดแข ง-จ ดอ อน) และสถานการณ ภายนอก (โอกาส-อ ปสรรค)ท ม ผลกระทบก บเคร อข าย/ จ งหว ดเช ยงราย โดยให สมาช กเข ยนในกระดาษ /หร อพ ด และให เจ าท จดบ นท ก การจ ดกล มสถานการณ (GROUPING) ๑. มอบหมายให แต ละกล มแถว ช วยก นจ ดกล มสถานการณ ท ใกล เค ยง คล ายคล งหร อคณะว ทยากร อาจจะเป ดโอกาส ความค ดเสร ให สมาช กจ ดกล มตามความค ดเห นของสมาช กเอง โดยไม ต องช กจ ง หร อช นา ๒. สร ปสถานการณ จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาสและภ ยค กคาม ๙๗

7 การจ ดลาด บความส าค ญของสถานการณ (SWOT RANKING) ให สมาช กเล อกห วข อสถานการณ ท ค ดว า เป นสถานการณ ส าค ญ **สมาช ก 1 คน ม ส ทธ เล อกประเด นสถานการณ ใน SWOT ได คนละ 10 คะแนนต อคน ค อ S = 10 คะแนน/ W = 10 คะแนน O = 10 คะแนน/ T = 10 คะแนน ** ให สมาช กอ านก อน ค อยไปเล อก **สมาช กกล มกร ณาใช ความซ อส ตย หน งคน 10 คะแนนต อ 1S 1W 1O 1T **รวบรวมคะแนน จ ดลาด บความสาค ญ ในไฟล Power Point (ต งแต 5-10 สถานการณ ) เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การกาหนดกลย ทธ (SWOT MATRIX) กลย ทธ การข บเคล อนเพ อสร างศ กยภาพของเคร อข ายฯ รองร บประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ S-O กลย ทธ S-T กลย ทธ W-O ใช จ ดแข งประสานก บโอกาสภายนอก ใช จ ดแข งและหลบหล กอ ปสรรค... ใช โอกาสจากภายนอกมาป ดจ ดอ อนก บโอกาส... กลย ทธ W-T ต งร บ/ถอยโดยระม ดระว งจ ดอ อนและหลบหล กอ ปสรรค... (ควรกาหนดกลย ทธ ละ 1-2 กลย ทธ ) การกาหนดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ช อแผนงาน โครงการ ว ตถ ประสงค ก จกรรม ผลส มฤทธ โครงการ/งบประมาณ หน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห องห ร ญนคร (รวมท งหมด) สร ปกลย ทธ ท กกล ม ร วมจ ดทาว ส ยท ศน ๙๘

8 กล มเคร อข ายด านศาสนา ห องห ร ญนคร ๑ ว ทยากรกระบวนการกล มด านศาสนา ได แก นายโสไกร ใจหม น และคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย กล มเคร อข ายด านศ ลปะ ห องห ร ญนคร ๒ ว ทยากรกระบวนการกล มด านศ ลปะ ได แก นายฉลอง พ น จส วรรณและ นายพานทอง แสนจ นทร และคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ๙๙

9 กล มเคร อข ายด านว ฒนธรรม ห องส ป อ ว ทยากรกระบวนการกล มด านว ฒนธรรม ได แก นายไพร ช โรงสะอาดและคณะน กว ชาการว ฒนธรรม สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงราย ว ทยากรกระบวนการจ ดท าแผน นายส ดปฐพ เว ยงส สร ปกลย ทธ และจ ดทาว ส ยท ศน ร วมก น ๑๐๐

10 สร ปข อม ลความค ดเห นในกระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายฯ ๒. ข อม ลความค ดเห นเก ยวก บอ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย จากการจ ดก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยราย ระหว างว นท ๒๗-๒๙ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพาร คอ นน เช ยงราย เคร อข ายท เข าร วมก จกรรมจานวน ๑๐๐ คน ได เสนอความค ดเห นเก ยวก บ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย เพ อประกอบการจ ดทา แผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข าย ๔ ป ด งต อไปน ๒.๑ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านศาสนา - ว ดเจด ย หลวงเช ยงแสน - พระธาต ดอยต ง - พระเช ยงแสน ส งห ๑-๓ - พระธาต ๙ จอม - ว ดพระแก ว ว ดพระส งห ว ดเจ ดยอด - พระธาต เจด ย ศร นคร นทร ๒.๒ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านศ ลปะ - เม องแห งศ ลป น บ านศ ลป น - บ านดา (ถว ลย ด ชน ) - ว ดร องข น - เคร องป นด นเผา เว ยงกาหลง เพลง - เช ยงรายราล ก - สาวน อยป าบง - สาวเจ ยงฮาย ดนตร - พ ณเป ยะ - สะล อ ซอ ซ ง - ค าว จ อย ซอ - แซกโซโฟนไม ไผ - ฟ อนสาวไหม - ฟ อนเล บ ๑๐๑

11 ๒.๓ อ ตล กษณ และของด เม องเช ยงราย ด านว ฒนธรรม - ภาษาพ นเม อง - ความหลากหลายของชาต พ นธ ต างๆ - ต งล านนา การแต งกาย - ผ าทอพ นเม อง - ช ดเช ยงรายพ นเม อง/ช ดพ ธ การ - ผ าทอต นจก อาหาร - ส บปะรดนางแล - กาแฟดอยช าง - ชาแม สลอง วาว - ปลาบ ก - ส มโอ เว ยงแก น - ล นจ - สตอเบอร - ลาบ - น าเง ยว - ถ วเน าเมอะ - จอผ กกาด - ข าวแต น ข าวแคบ ข าวควบ - ข าวป ก - แกงโฮ ะ แกงแค - ขนมวง - น าพร กหน ม น าป - แคบหม - ส าผ ก/ส ามะเข อ ๒.๔ ด านสถานท ท องเท ยวและอ น ๆ - ภ ช ฟ า - ดอยแม สลอง - สามเหล ยมทองคา ๑๐๒

12 - หอนาฬ กา - แม สาย - หอฝ น - อน สาวร ย พญาม งราย - สวนต ง - อากาศด - เม องแห ง ๗ สายน า - ผ คนน ส ยใจคอ อ อนน อมถ อมตน ๒.๕ การจ ดก จกรรมด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท เคร อข ายต องการ อ นด บท ๑ แอ วเต ยว กองบ าเก า (ถนนสายว ฒนธรรม) อ นด บท ๒ ต ามฮ ต โตยฮอย ผญ าเจ ยงฮาย (ส บสานภ ม ป ญญา) อ นด บท ๓ เหล ยวหล ง ผ อ (การผสมผสานของเก า ของใหม ) โดยท กก จกรรมต องทาร วมก นของท กเคร อข าย ภายใต แนวค ด กาก ด ของคนเจ ยงฮาย ซ งส อถ ง ความค ด ความร วมม อร วมใจของชาวเช ยงราย ๓. ข อม ลการว เคราะห สถานการณ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๓.๑ ข อด /ข อได เปร ยบ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความหลากหลายว ฒนธรรม ศ ลปะ ศาสนา ชนเผ า ทาเลท ต งเหมาะสมจะเป นศ นย กลางของอาเซ ยน ม เอกล กษณ ล านนา เช น ประเพณ พ ธ กรรม การแต งกาย ม สถานท ด านประว ต ศาสตร แหล งโบราณสถาน มากมาย ม น ส ยย มง าย ถ อมตน ม น าใจ ระบบเศรษฐก จ การเม อง การลงท น แบบท นน ยม ม เสร ภาพ ม ระบบการส อสาร โครงสร างพ นฐานท สามารถเช อมโยงก บประชาคมอาเซ ยน ๓.๒ ข อเส ย/ข อเส ยเปร ยบ ของเคร อข ายในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ทางด านการส อสาร ภาษาต างประเทศ การเม องไม แน นอน แบ งเป นฝ าย ว ฒนธรรมและศ ลปะของชาต น น ๆ แตกต างหลากลายเก นไป ว ฒนธรรมไทยอาจถ กต างชาต กล น ขาดการเฝ าระว งด านว ฒนธรรม ไม ได ศ กษาความร จากประเทศต างชาต เพ อนบ าน ไม ร เขาร เรา ๑๐๓

13 เคร อข ายของไทยปร บต วช า เก ดค แข งเพ มข น อาจส งผลต อป ญหาด านเศรษฐก จและป ญหาด านจ ตใจ ส ขภาพจ ต อาจขาดแคนทร พยากรต าง ๆ ในอนาคต ๓.๓ สร ปประเด นการเตร ยมความพร อมของเคร อข ายฯ ในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ปร บปร งปฏ ร ปการศ กษาให รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาบ คลากร ฝ กอบรม ด านการบร การให ครอบคล ม รวบรวมศ ลป นแล วจ ดงานในแต ละพ นท เป ดสอนภาษาท กภาษาในชาต อาเซ ยน ปร บความค ด ม จ ตใจแจ มใส มองเพ อนบ านอาเซ ยนเป นญาต พ น อง ช วยเหล อแบ งป น สร าง รณรงค การแต งกายท เป นเอกล กษณ อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรม ส ความด งเด มให มากท ส ด ร อฟ นว ฒนธรรมท ใกล ส ญหาย สน บสน นและเผยแพร ศาสนาให เป นร ปธรรม เพ มช องทางการประชาส มพ นธ รณรงค ให เก ดการปร บต ว ๔. การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔.๑ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศาสนา จ ดแข ง Strength ๑. ด านศาสนบ คคล จ งหว ดเช ยงรายเป นศ นย รวมของบ คคลากรด านศาสนา เช น ด านการสอนและอบรม ด านการบร หารปกครอง และด านการเป นแบบอย าง ๒. ด านศาสนพ ธ จ งหว ดเช ยงรายเป นแหล งรวมศาสนาพ ธ ต งแต สม ยประว ต ศาสตร เป นเวลายาวนานถ ง ๗๕๐ ป อ กท งย งม การอน ร กษ ส บสานศาสนพ ธ มาจนถ งป จจ บ น ๓. ด านศาสนสถาน จ งหว ดเช ยงรายม ศาสนสถานท เก าแก ม ค ณค าทางประว ต ศาสตร สามารถใช เป นแหล ง เร ยนร ทางด านประว ต ศาสตร ๔. ด านภ ม ศาสตร จ งหว ดเช ยงรายเป นศ นย กลางของท กศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพ ทธในกล มอาเซ ยน ๕. จ งหว ดเช ยงราย เป นศ นย รวมทางด านการศ กษา ศาสนา ๖. จ งหว ดเช ยงราย ม ศ นย ปฏ บ ต ธรรม สามารถรองร บส งคมอาเซ ยน จ ดอ อน Weakness ๑. ประชาชนไม ร จ กแนวทางปฏ บ ต ของพ ทธศาสนา ๑๐๔

14 ๒. ผ ร บผ ดชอบด านศาสนา ไม ปฏ บ ต ตามหล กด านศาสนา ขาดว น ย ๓. ผ เข ามาบวชม จานวนน อย ๔. ขาดม ตค เทศก พระเผยแผ แนะแนวให ความร ก บกล มอาเซ ยน ๕. พระภ กษ สงฆ เป นบ คคลเพศท ๓ มากข น ไม เป นแบบอย างให คนท วไป ๖. ผ นาหล กทางศาสนา ม ความร ด านหล กธรรมน อย ๗. ภาคร ฐ ไม ม งบประมาณในการสน บสน นด านศาสนา ๘. พระภ กษ สงฆ น ยมมาอย ในว ดในเม องมากข น ละถ นของตนเอง ๙. การเน นว ตถ มากกว า การส งสอนด านจ ตใจ ๑๐. เน นด านประเพณ แต ด อยพ ธ การทางด านศาสนา ๑๑. การแต งการเข าว ดไม เหมาะสม ๑๒. คนร นใหม ห นหล งเข าว ด ๑๓. พระภ กษ สงฆ เป นพ ทธพาณ ชย มากข น ๑๔. ขาดการพ ฒนาโบราณสถาน / บ รณะซ อมแซม โอกาส Opportunity ๑. ภาคร ฐ ภาคเอกชน สน บสน นงบประมาณการเป ดศ นย เร ยนร ด านศาสนาประจาจ งหว ดและอาเภอ ๒. เป ดศ นย OTOP และการท องเท ยว ประจาจ งหว ดและอาเภอ โดยม ม คค เทศก ให บร การด านข อม ลและอ านวย ความสะดวกด านต าง ๆ ๓. บ คคลสาค ญ ผ นาด านศาสนา ช กจ งให เด กและเยาวชน เข าว ดปฏ บ ต ธรรมมากข น ๔. ส งเสร มให ท กว ดเป นแหล งท องเท ยวด านโบราณสถานและโบราณว ตถ ๕. บ คลากรทางด านศาสนาม โอกาสได แลกเปล ยนเร ยนร ด านภาษาและด งานด านต างๆ ๖. ม โอกาสเผยแผ พ ทธศาสนาส ประเทศกล มอาเซ ยนและได แลกเปล ยนเร ยนร ก บศาสนาอ นๆ อ ปสรรค Threat ๑. บ คลากรด านศาสนา ท ม ศ กยภาพม จานวนน อย ๒. ม ความหลากหลายทางศาสนา - คนไม หว งด ต อศาสนา - กล วภ ยทางศาสนา - ม ความข ดแย งทางศาสนา ๓. ศาสนสถานไม ได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐอย างเพ ยงพอ ๔. ค าน ยม สม ยใหม ทาให เก ดการเปล ยนแปลงทางศาสนา ๕. การส อสาร ประชาส มพ นธ การบ รณาการก บหน วยงาน องค กรต างๆย งไม เพ ยงพอ ๑๐๕

15 การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S3-O4 กลย ทธ พ ฒนาแหล งท องเท ยวทางศาสนา S1-O5 กลย ทธ การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น S-T S1,3-T5 กลย ทธ การประชาส มพ นธ การสร างสรรค ส งคมค ณธรรม W-O W2,4 -O1 กลย ทธ พ ฒนากระบวนการเผยแผ อย างม ประส ทธ ภาพ W2 O5 กลย ทธ พ ฒนาผ ร บผ ดชอบงานด านศาสนา W-T W5,6,7-T2,4,6 กลย ทธ เสร มสร างความเข มแข ง สร างค าน ยม สม ยใหม เพ อสอดร บก บการเปล ยนแปลงส ประชาคมอาเซ ยน ๔.๒ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านศ ลปะ จ ดแข ง Strength ๑. ม ศ ลป นมากมายหลายสาขา และม ศ ลป นท ม ช อเส ยงระด บชาต ในจ งหว ดเช ยงราย ๒. ม งานศ ลปะท หลากหลาย แขนง ม ความหลากหลายทางด านศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ๓. ม ศ ลปะ ท เก าแก ม ความโดดเด น และ ม ศ ลปะท องถ นท เป นเอกล กษณ ๔. ม ความได เปร ยบด านการคมนาคม ขนส ง ในการนาเสนอผลงาน แลกเปล ยน ให ก บกล มประเทศอาเซ ยน ๕. ม สถานท ท องเท ยวท น กท องเท ยวเข ามาเย อนอย สม าเสมอ ม ความพร อมด านสถานท ในการเป น ศ นย กลางงานศ ลปะ ในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ๖. ได แลกเปล ยนเร ยนร งานศ ลปะของประเทศเพ อนบ าน และม ว ตถ ด บ ในท องถ นม มาก จ ดอ อน Weakness ๑. สถานท เผยแพร งานด านศ ลปะ ของท องถ นย งไม ได ร บการเผยแพร อย างแพร หลายและขาดหอศ ลป ท ส าหร บ แสดงผลงานของเยาวชน ๒. หน วยงานในพ นท ไม ม การสน บสน นงานงานด านศ ลปะ ๓. ความสนใจในงานด านศ ลปะ ม เฉพาะกล ม ๔. ขาดการถ ายทอดงานศ ลปะส คนร นหล ง และขาดการพ ฒนาด านศ ลปะ อย างเป นระบบ ไม บ รณาการในการ ทางาน ขาดการจ ดการงานศ ลปะ ในงานศ ลปว ฒนธรรม ๕. ไม ม ผ นาในการรวบรวม ส บทอดงานศ ลปะ ของท องถ น และขาดความร ทางธ รก จ ๖. ศ ลปะ บางอย างไม ได ร บการอน ร กษ หร อม การส ญเส ยเอกล กษณ ของชาต ๗. ขาดการประชาส มพ นธ ให คนในพ นท ได ต นต ว เพ อเตร ยมพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ๑๐๖

16 โอกาส Opportunity ๑. เก ดการแลกเปล ยน งานศ ลปะ ภายในประเทศอาเซ ยน ๒. ม โอกาสในการนาผลงานแสดงในประเทศ อาเซ ยน โดยการนาเสนอผลงานศ ลปะ ว ฒนธรรม เผยแพร ผลงานศ ลปะส ประเทศเพ อนบ าน ๓. ศ ลป นม โอกาสในการพ ฒนาศ กยภาพการทางานด านศ ลปะ ๔. การสร างรายได ธ รก จ การค า โอกาสทางด านธ รก จและพ ฒนาผลงานหร อผล ตภ ณฑ ๕. จ งหว ดเช ยงรายเป นจ งหว ดเศรษฐก จ ท ม พรมแดนและการค าขายก บประเทศอาเซ ยน ๖. งานด านศ ลปะ เป นส วนหน งของ ข อตกลงหล กในประชาคมอาเซ ยน ๗. ม ว ตถ ด บสาหร บการผล ตงานศ ลปะ อ ปสรรค Threat ๑. หน วยงานในระด บพ นท ภาคร ฐ ให การสน บสน น ไม ด พอ และขาดการส งเสร มอย างย งย นจากภาคร ฐ ๒. การลอกเล ยนแบบ ๓. ป ญหาเร องการละเม ดล ขส ทธ ๔. การร บอ ทธ พลจากศ ลปว ฒนธรรมต างชาต ๕. การรวมกล มไม เป นร ปธรรม การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S1,2,3-O2,7 กลย ทธ การพ ฒนาผลงานศ ลปะ S-T S1,3-T5 กลย ทธ การพ ฒนาศ ลป นเช ยงรายและการสร างเคร อข ายร นใหม W-O W2,4 -O1,2 กลย ทธ การสร างความเข มแข งของเคร อข าย เพ อเป นศ นย กลางงานศ ลปะใน อน ภ ม ภาคล มน าโขงและอาเซ ยน W7 O2,5,6 กลย ทธ การประชาส มพ นธ เผยแพร ผลงาน W-T W4-6-T1,5 กลย ทธ การต อยอดศ ลป นเช ยงราย เพ อการถ ายทอดงานศ ลปะ ๑๐๗

17 ๔.๓ การว เคราะห SWOT ของกล มเคร อข ายด านว ฒนธรรม จ ดแข ง Strength ๑. ม ต นท นทางว ฒนธรรม(ภ ม ป ญญา, ศ ลป น, ทร พยากรทางธรรมชาต, โบราณสถาน, โบราณว ตถ ) ๒. ม เอกล กษณ ความเป นล านนา ๓. ม ข อม ลด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม เช นศ นย ข อม ลกลางทางว ฒนธรรม ๔. ม ความหลากหลายทางว ฒนธรรม ๕. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมโดยตรง ๖. ม น ส ยย มง าย/ถ อมตน ๗. ภ ม ท ศน ทางว ฒนธรรมท สวยงาม ๘. ม อ สระในการค ด ม ความเอ ออาทร ๙. ม การอน ร กษ ส งเสร มภ มป ญญาท องถ น - ค าว จ อย ซอ ๑๐. ศ นย กลางด านการท องเท ยว ๑๑. ม ความหลากหลาย งดงาม ๑๒. ม รายได เพ มจากการจ างงาน จ ดอ อน Weakness ๑. กล มชาต พ นธ ท หลากหลายม ว ฒนธรรมท แตกต าง จ งยากในการรวมกล ม ๒. ภาษาและการส อสาร ๓. งบประมาณสน บสน นการดาเน นงานทางว ฒนธรรมไม ครอบคล ม ๔. คนในส งคมไม เข มแข งอ อนไหวง าย การเล ยนแบบทางว ฒนธรรม ร บอารยธรรมต างชาต โดยไม ไตร ตรอง ๕. ขาดการควบค มส ออ นเตอร เน ท ๖. ขาดความร ความเข าใจด านว ฒนธรรม(โดยเฉพาะผ นาท กองค การ) ๗. ขาดการส งเสร มแหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม ๘. ขาดความต อเน องจากภาคร ฐในการสน บสน นรากหญ า ๙. ขาดการวางแผนรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ไม ม ส วนร วมในการข บเคล อนประชาคมส งคม ว ฒนธรรม ๑๐. ขาดการประชาส มพ นธ ๑๑. ขาดบ คลากรด านว ฒนธรรมท สน บสน น ส งเสร ม ว ฒนธรรมช มชน ๑๒. ขาดจ ตว ญญาณในการอน ร กษ ๑๓. ขาดการสร างเคร อข ายทางว ฒนธรรม ๑๔. การครอบงาทางเทคโนโลย ๑๕. ขาดการส บทอดและพ ฒนาแบบต อเน อง ๑๐๘

18 โอกาส Opportunity ๑. ม ความหลากหลายชาต พ นธ ๒. การให ความร วมม อซ งก นและก นในงานด านว ฒนธรรม ๓. สร างรายได สร างงาน อาช พว ฒนธรรม ๔. พ นท การต ดต อประเทศเพ อนบ าน ๕. การแต งกาย ๖. การแลกเปล ยนทางว ฒนธรรม ๗. ช มชนม ความสาม คค ช วยเหล อซ งก นและก น ๘. ได ร บการสน บสน นจากท องถ น ภาคร ฐ ภาคเอกชนในเร องประเพณ ว ฒนธรรม(บ คลากร งบประมาณ ทร พยากรต างๆ ในการดาเน นงาน) ๙. การแลกเปล ยนภาษาต างประเทศ ๑๐. การจ ดสร างแหล งว ฒนธรรมท องถ น ๑๑. การเผยแพร ส นค าทางว ฒนธรรมท องถ น ๑๒. เผยแพร ว ฒนธรรมในกล มอาเซ ยน อ ปสรรค Threat ๑. การแทรกซ มจากว ฒนธรรมต างชาต ๒. กระแสว ฒนธรรมภายนอก เช น เกาหล ญ ป น ๓. งบประมาณในการสน บสน นการดาเน นงานน อย ๔. การเปล ยนแปลงนโยบายของหน วยงานท องถ น(ว ส ยท ศน ของผ บร หาร) ๕. การม เคร อข ายท หลากหลาย แต ไม ได ท การประสานงานให สามารถดาเน นการได ในภาพรวมทางด าน ศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมและขาดความต อเน องในการดาเน นงานระหว างกล ม/เคร อข าย ๖. การเปล ยนแปลงนโยบายภาคร ฐ ระด บกระทรวง กรม กอง หร อหน อยงานท เก ยวข องบ อยคร ง ทาให การปฏ บ ต งานไม ต อเน อง เช น การเปล ยนแปลง พ.ร.บ. กฎหมาย ๗. การเร ยนร ด านภาษาและการส อสาร ๘. การปร บเปล ยนค ณภาพช ว ต ๙. ป ญหาทางการเม อง/การปกครอง/กฎหมายระหว างประเทศ ๑๐. การแย งงาน การแข งข นในอาช พ รายได ๑๐๙

19 การกาหนดกลย ทธ SWOT MATRIX S-O S1,3-O9 กลย ทธ การพ ฒนาศ นย ข อม ลกลางทางว ฒนธรรม S2,3-O6,7 กลย ทธ การสร างการม ส วนร วมของท กภาคส วน S-T S5-T5 กลย ทธ พ ฒนาแกนนาเคร อข ายให เข มแข ง W-O W4,5 O6 กลย ทธ การสร างภ ม ค มก น และเฝ าระว งด านว ฒนธรรม W7 O8 กลย ทธ การสร างหม บ านหร อพ นท ทางว ฒนธรรม W-T W2,10-T7 กลย ทธ ส งเสร มการเร ยนร และปร บต วในประชาคมอาเซ ยน ๓. เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สร ปผลการจ ดทาแผนพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งหว ดเช ยงราย ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๔. เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. พ ธ ป ด ๑๑๐

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information