รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 พฤศจ กายน ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 ค าน า ป จจ บ นในการด าเน นงานต างๆขององค กรต างม งเน นถ งศ กยภาพและประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดผลส าเร จท งปร มาณและค ณภาพ และป จจ ยแวดล อมต างๆ ท งจากภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให มหาว ทยาล ย ต องปร บต วเองอย ตลอดเวลา การข บเคล อนให หน วยงานม การปร บปร งตนเองให เข าก บการ เปล ยนแปลงต างๆ และการพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง เพ อให เป นไปตาม พ นธก จและ เป าหมายของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ส งส าค ญ ค อต องม การพ ฒนาองค ความร ของบ คลากร เพราะบ คลากรเป น ทร พยากรท เป นฟ นเฟ องส าค ญในการข บเคล อนองค กร มหาว ทยาล ยให ความส าค ญในการพ ฒนาองค ความร ของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน โดยเฉพาะงานด านการประก นค ณภาพและการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ซ งถ อได ว าเป น ภารก จของหน วยงาน จ งอน ม ต ให บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาจ ดโครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 เพ อพ ฒนาองค ความร ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และหาแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ด านการประก นค ณภาพ และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ต อไป รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ห วหน าโครงการ

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 3 หน วยงานท ร บผ ดชอบ 3 ว น เวลา สถานท ด าเน นงาน 3 งบประมาณ 3 ผ เข าร วมโครงการ 4 ว ธ การด าเน นโครงการ 4 ผลการด าเน นงาน 5 แนวปฏ บ ต ท ด ในการศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาปร บใช ในการ 11 พ ฒนาการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.)ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ 13 ภาคผนวก -ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ

4 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ 1. หล กการและเหต ผลของโครงการ ป จจ บ นในการด าเน นงานต างๆขององค กรต างม งเน นถ งศ กยภาพและประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดผลส าเร จท งปร มาณและค ณภาพ และป จจ ยแวดล อมต างๆ ท งจากภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให มหาว ทยาล ย ต องปร บต วเองอย ตลอดเวลา การข บเคล อนให หน วยงานม การปร บปร งตนเองให เข าก บการ เปล ยนแปลงต างๆ และการพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง เพ อให เป นไปตาม พ นธก จและ เป าหมายของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ส งส าค ญ ค อต องม การพ ฒนาองค ความร ของบ คลากร เพราะบ คลากรเป น ทร พยากรท เป นฟ นเฟ องส าค ญในการข บเคล อนองค กร ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ให ความส าค ญในการพ ฒนาองค ความร ของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นงานโดยเฉพาะงานด านการประก นค ณภาพและการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ซ งถ อได ว าเป นภารก จของหน วยงาน จ งจ ดโครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก น ค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 เพ อพ ฒนาองค ความร ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และหา แนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ด านการประก นค ณภาพ และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) จากการศ กษาข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษาเบ องต นของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม พบว า ผลการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม คะแนนผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากร อ กท งย งม จ ดเด นในด านการเร ยนการสอน และด านระบบเคร อข าย การต ดตามและประสานงานก บศ ษย เก า ส วนมหาว ทยาล ยแม โจ พบว า ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ม คะแนนผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากร และม จ ดเด น ในด านการบร หารจ ดการ อ กท งมหาว ทยาล ยแม โจ ได ร บคะแนนผลการประเม นตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2552 ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากรอ กด วย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งต นแบบท ด ในการน าระบบประก นค ณภาพการศ กษา และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) มาใช ในการพ ฒนาองค กร เพ อเป นประโยชน ต อการ แลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรท ปฏ บ ต งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และน าประสบการณ ท ได ร บมา ประย กต ใช ในการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นนอกจากน นย งเป นการสร างเคร อข ายความร วมม องาน ด านประก นค ณภาพการศ กษาเพ อการแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร ประสบการณ ซ งเป นประโยชน ต อการ ประสานงานระหว างมหาว ทยาล ยต อไป -1-

5 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อพ ฒนาบ คลากร โดยว ธ เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก น ค ณภาพการศ กษา และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก น ค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย าง สร างสรรค และม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม 4. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการ ประสานงานด านงานประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ มหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม 4. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด าน งานประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย -2-

6 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงาน 1. บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาร อยละ 100 ได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 2.ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจต อโครงการ ก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ ม การพ ฒนาบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษาท สอดคล องก บประเด นป ญหาของหน วยงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษา 4. บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาสามารถ น าความร และท กษะท ได ร บจากการศ กษาด งานมา พ ฒนาการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 5. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาร อย ละ 100 ได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจต อโครงการ/ ก จกรรมร อยละ 87.5 บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ได ร บการพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา น าความร ท ได จากการศ กษาด งานมาใช ในการ พ ฒนาการด าเน นงานให ด ย งข น ม การสร างเคร อข าย ของผ ร บผ ดชอบงานด าน หล กส ตรการเร ยนการสอน และด านการประก น ค ณภาพการศ กษา ระหว างมหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ 5. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร 6. ว น เวลา สถานท ด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นงานท งหมด 4 ว น ระหว างว นพ ธท 24 พฤศจ กายน ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม 7. งบประมาณ งบประมาณเง นรายได ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เง นก นเหล อมป งานประก นค ณภาพ การศ กษาประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ พ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ านวน 70, บาท (เจ ดหม นบาทถ วน) -3-

7 8. ผ เข าร วมโครงการ ผ เข าร วมโครงการม จ านวนท งส น 9 คน ด งรายนามต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) 2. นางสายสมร ส ระแสง ผ อ านวยการส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา 3. นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน น กว ชาการศ กษา 4. นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ น กว ชาการศ กษา 5. นางสาวน ศาร ตน เวชประพ นธ น กว ชาการศ กษา 6. นางสาวว ราภรณ พร งร กษา น กว ชาการศ กษา 7. นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา น กว ชาการศ กษา 8. นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม น กบร หารงานท วไป 9. นางสาววรรณนา ศ ลประเสร ฐ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 9. ว ธ การด าเน นโครงการ การด าเน นการโครงการ ม ระยะเวลาท งหมด 4 ว น ว นพ ธท 24 พฤศจ กายน 2553 ออกเด นทางจากมหาว ทยาล ยศ ลปากร ตล งช น กร งเทพ ฯ ไปย งจ งหว ดเช ยงใหม และม การประช ม บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ในการเตร ยมความพร อมเก ยวก บการวางแผนการศ กษาด งานด าน การประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 และ มหาว ทยาล ยแม โจ ในว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 ว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 เด นทางถ งมหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ (ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) และเจ าหน าท ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม ให การต อนร บ ณ ห องประช ม ประเสร ฐ ร จ รวงค อาคารย ทธศาสตร ส าน กงานมหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ (ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) บรรยาย เร อง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม และเป ด โอกาสให บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากรม การแลกเปล ยนเร ยนร โดยการถามในประเด นท สนใจ และเจ าหน าท ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม พาเย ยมชมห องปฏ บ ต ของส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (แบ งกล มการเย ยมชม) แลกเปล ยนเร ยนร ก นระหว างบ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร และบ คลากร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม -4-

8 ว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 เด นทางถ งมหาว ทยาล ยแม โจ ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) และเจ าหน าท ส าน กงานค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ ให การต อนร บ ณ ห องประช มส าน กงานอธ การบด 2 ช น 2 อาคาร ส าน กงานอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) และ ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) บรรยายเร อง การด าเน นงาน การประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยแม โจ นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) บรรยายเร อง ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของ มหาว ทยาล ยแม โจ ในการสร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ล และเป ดโอกาสให บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากรม การแลกเปล ยนเร ยนร โดยการถามในประเด นท สนใจ และแลกเปล ยนความค ดเห นก นระหว างบ คลากร มหาว ทยาล ยศ ลปากร และบ คลากรมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 10. ผลการด าเน นงาน ว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ(ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) บรรยาย การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ด งน ว ส ยท ศน (Vision) ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นกลไกข บเคล อนมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ส มหาว ทยาล ยช นน าระด บ สากล พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของกระทรวงศ กษาธ การ 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแก คณาจารย ให ม ข ด ความสามารถส งข น 3. ให บร การว ชาการแก ช มชน เพ อให ข อม ลด านการศ กษาระด บปร ญญาตร ของมหาว ทยาล ยท เป น ประโยชน แก ผ ร บบร การ 4. ส งเสร มมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ผล และสอดคล องก บนโยบายและ แนวปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.)ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และแนวทางเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) -5-

9 ค าน ยม ค ณภาพมาตรฐาน บร การด วยจ ต ม งค ดพ ฒนา ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของกระทรวงศ กษาธ การ 2. พ ฒนาคณาจารย ให ม ข ดความสามารถด านการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนา การเร ยนการสอนส งข น 3. ให ข อม ลด านการศ กษาระด บปร ญญาตร ของมหาว ทยาล ยท เป นประโยชน แก ผ ร บบร การ 4.พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ผล และสอดคล องก บนโยบายและแนว ปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และแนวทางเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) 5.ปฏ บ ต หน าท อ นในด านการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย การประก นค ณภาพการศ กษา ข อม ลพ นฐานของส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เม อมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ออกจากระบบราชการเป นมหาว ทยาล นในก าก บของร ฐ จากการประกาศใช พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม พ.ศ.2551 เม อว นท 6 ม นาคม 255 และตามประกาศมหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง การจ ดต งส วนงานของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม พ.ศ.2551 เม อว นท 9 ม ถ นายน 2551ส าน กพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาม ฐานะเป นส วนงานท เท ยบเท าคณะ ม การแบ งหน วยงานออกเป น 4 ฝ าย ด งน 1. ส าน กงานส าน ก 2. ฝ ายส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน 3. ฝ ายส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตร 4. ฝ ายส งเสร มมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ใช ระบบท เร ยกว า CMU-QA ซ งเร มจากการผสมผสานแนวค ดของการควบค มค ณภาพ มาตรฐาน ISO, Input process output และม การปร บปร งระบบการประก นอย างต อเน องสอดคล องก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และม การวางแผน เพ อด าเน นการตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป นร ปธรรม รวมถ งผล กด นให ม การด าเน นงานตาม แผนการประเม น และการปร บปร งพ ฒนาตามหล กการของวงจรค ณภาพ PDCA อย างต อเน อง กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม หน าท ร บผ ดชอบในการประสานงานเพ อด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ผล 2. แต งต งคณะท างานพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3. น าเสนอแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน และแผนการประก นค ณภาพการศ กษา -6-

10 ต อท ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเพ อให ความเห นชอบ และจ ดประช มเพ อช แจง สร างความเข าใจ ให ท กส วนงานอย างต อเน องเป นประจ าท กป 4. ว เคราะห และรายงานผลการด าเน นงาน เพ อน าไปส การปร บปร ง และพ ฒนาอย างต อเน อง ระบบการต ดตาม ประเม น และตรวจสอบ 1. ม การด าเน นการตรวจสอบและประเม นในระด บคณะ สถาบ นส าน ก โดยคณะกรรมการท งจาก ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเป นประจ าท กป เร มต งแต ป การศ กษา 2542 จนถ งป จจ บ น 2. ในการจ ดท ารายงาน ท กส วนงานกรอกข อม ลผ านระบบออนไลน ให แล วเสร จ 3 ส ปดาห ก อนร บการ ตรวจประเม นฯ เพราะคณะกรรมการประเม นฯ จะตรวจเอกสารผ านระบบออนไลน ท งหมด และถ าคณะหร อ หน วยงานใดไม กรอกข อม ลหร อกรอกข อม ลไม ครบ กรรมการประเม นฯจะย ดข อม ลในระบบเป นหล กในการ ให คะแนน 3. จ ดประช มคณะกรรมการฯ เพ อพ จารณาภาพรวมของต วบ งช ท พบป ญหาในการตรวจประเม นฯ และ ต ดส นผลการประเม น พร อมรายงานผลแจ งให หน วยงานทราบ 4. การอ ทธรณ ผล สามารถด าเน นการได ภายใน 1 ส ปดาห หล งจากได ร บการแจ งผลการประเม น 5. หล งการประเม นค ณภาพการศ กษาฯ ระด บมหาว ทยาล ย ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจะจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพ (Quality Improvement Plan) ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม จากผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน โดยวางแผนการพ ฒนาและก าหนดผ ร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน ระบบสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบฐานข อม ลท มหาว ทยาล ยด าเน นการในป จจ บ น 1. ต วช ว ด CMU-QA 2. ภาวการณ ได งานท าของบ ณฑ ต 3. การประเม นการเร ยนการสอนออนไลน 4. ฐานข อม ลหล กส ตรและการกรอกข อม ลตามกรอก TQF และ e-bulletin แนวปฏ บ ต ท ด ในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาท เข มแข งและม การพ ฒนาต อยอดอย างต อเน อง 2. ม ระบบการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ท ด าเน นการมาอย างต อเน องต งแต ป 2542 และม การปร บปร งการพ ฒนาอย างเป นระบบและต อเน อง 3. ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยท ม ความเช อมโยงก บระบบการประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเพ อให สะดวกต อการตรวจสอบและประเม นค ณภาพฯของคณะว ชา กรรมการฯ และเป นการลด ระยะเวลาในการตรวจสอบและประเม น 4. ม ระบบและกลไกในด านการพ ฒนาหล กส ตร โดยม การจ ดโครงการส มมนาทางว ชาการ เก ยวก บการ พ ฒนาหล กส ตร อย างต อเน องให แก บ คลากรท เก ยวข องได ร บความร ท ถ กต อง และจ ดท าเอกสารต างๆเพ อให เก ด ความสะดวกแก ผ ใช งาน เช น ข นตอนการร างและการเสนอหล กส ตรใหม และหล กส ตรปร บปร งมาก ระด บ -7-

11 ปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 5. ม การเป ดโอกาสให ผ บร หาร และบ คลากรท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บได แสดงความค ดเห นและให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาผ านการจ ด ประช ม/ส มมนา อย างต อเน อง ป จจ ยท เอ อภายในและภายนอกท สน บสน นการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. นโยบานด านการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน และสามารถถ ายทอดไปส การปฏ บ ต 2. ผ บร หารระด บส งให ความส าค ญ และใช ประโยชน จากงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. ผ บร หารองค กรม ความร ความเข าใจด านการประก นค ณภาพการศ กษา และสามารถออกแบบระบบ และวางแผนการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพท ถ กต อง และเหมาะสมก บว ฒนธรรมการด าเน นงานของ องค กร 4. บ คลากรท กระด บให ความส าค ญ ให ความร วมม อ และม ความเข าใจเร องระบบค ณภาพ ค ณค าต อสถาบ นจากการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ด านการพ ฒนาสถาบ น ท าให การท างานของท กหน วยงานเป นระบบมากย งข น ม การพ ฒนาและ ปร บปร งค ณภาพในท กๆด านอย างต อเน อง เก ดว ฒนธรรมค ณภาพในสถาบ น ซ งระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในเป นกลไกหน งท จะช วยส งเสร มให มหาว ทยาล ยก าวไปส องค กรแห งความเป นเล ศได 2. ด านการพ ฒนาบ คลากร ส งผลให บ คลากรม การพ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ สามารถน าวงจรค ณภาพ PDCA มาใช ในการปร บปร งการปฏ บ ต งานของตนเองได เป นอย างด 3. ด านการพ ฒนาส งคม จากกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาจะส งผลให เก ดประโยชน ต อ ประชาชนและส งคมในด านต างๆ อาท เช น การได ร บทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพ ได องค ความร จากงานว จ ยท เป นผลผล ตจากสถาบ นอ ดมศ กษา ได ร บการบร การว ชาการแก ช มชนท ม ค ณภาพ เป นต น ว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยแม โจ ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) และ ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) บรรยาย การด าเน นงานการ ประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยแม โจ ด งน ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม การแบ งหน วยงานออกเป น 4 ฝ าย ด งน 1. งานประก นค ณภาพการศ กษา 2. งานมาตรฐานควบค มภายใน 3. งานต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการด าเน นงาน 4. งานบร หาร และธ รการ -8-

12 ว ส ยท ศน (Vision) เป นผ น าด านการประก นค ณภาพ และการบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย ภารก จหล ก (Mission) ก าก บ ด แล ตรวจสอบ ต ดตาม ประสานงานการด าเน นงานประก นค ณภาพ มาตรฐานควบค มภายใน และบร หารความเส ยง ของมหาว ทยาล ย คณะ ส าน ก ศ นย สถาบ น ให ม การด าเน นงานตามแนวปฏ บ ต อย าง ต อเน อง การก าหนดอ ตล กษณ และต วช ว ดเพ มเต มของมหาว ทยาล ย ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ก าหนดให มหาว ทยาล ย ม การก าหนดต วบ งช ท เป นอ ตล กษณ ซ งมหาว ทยาล ยใช หล กการพ จารณาเล อกอ ตล กษณ ด งน 1. ม ความสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย และม การด าเน นงานอย างต อเน อง และม ความม นใจว าสามารถท าได 2. ผลการด าเน นงานม ความสอดคล องก บเกณฑ และข อม ลท ต องการตามท kpi ก าหนด รวมท งต อง ค าน งถ งระด บคณะด วย การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษามอบหมายความร บผ ดชอบการวางแผน ผล กด น ด าเน นงาน ต ดตาม จ ดท ารายงานและการอ างอ ง ให ก บรองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ผ อ านวยการส าน กบร หารและพ ฒนา ว ชาการ ผ อ านวยการกองการเจ าหน าท จากน นส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม การสร ปและ รายงานผลการด าเน นงานจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อคณะกรรมการผล กด นการประก นค ณภาพ การศ กษาท ก 2-3 เด อน อย างต อเน องเป นประจ า การจ ดการความร (KM) ในการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาม การจ ดการความร ในการประก นค ณภาพการศ กษาให แก หน วยงานสายว ชาการ และหน วยงานสายสน บสน น โดยเฉพาะเจ าหน าท ท เก ยวข องก บงานประก นค ณภาพ การศ กษาโดยตรง ท งน ม การเน นเร อง ต วช ว ด และเกณฑ การประเม นของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) และม การยกต วอย างก จกรรมข นตอนการเข ยนรายงานการประเม นค ณภายในรวมถ งการ อ างอ งเอกสารหล กฐานท ต องใช ประกอบในการตรวจประเม นฯ และร วมก นพ จารณาว ธ การเพ อให บรรล เกณฑ และน าไปเผยแพร ผ านทาง website ของส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา จะม การแบ งความ ร บผ ดชอบเป น 2 ส วน ส วนแรก การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษาระด บ มหาว ทยาล ย กองก จการน กศ กษาเป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพ -9-

13 การศ กษาให แก ผ น าน กศ กษาในว นส มมนาผ น าน กศ กษาประจ าป ส วนท สอง การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษาระด บคณะ ว ชา อย ในความด แลร บผ ดชอบของคณะว ชาเอง โดยท งสองส วนจะเน นให น กศ กษาเห นประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษาต อน กศ กษาและ บ ณฑ ต การเข ามาม ส วนร วมของน กศ กษา เช น การตอบแบบสอบถามต างๆ การท าก จกรรมของน กศ กษา โดย ใช ระบบ PDCA อย างครบถ วน การเตร ยมการพ ฒนาเพ อรองร บต วช ว ด และเกณฑ การประเม นใหม ป การศ กษา 2553 ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ม ข นตอนการด าเน นงานด งน 1. น าข อม ลท ได จาก ทปอ. สกอ. สมศ. เข าส การประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาท กคร ง เพ อเตร ยมความพร อมในการรวบรวมข อม ล 2. จ ดการอบรมให ความร การประก นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2553 เพ อรองร บต วช ว ด และ เกณฑ การประเม นใหม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 3. จ ดต งคณะกรรมการผล กด นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย โดยม แผนการประช ม เพ อต ดตามผลงาน และช วยก นแก ไขป ญหาท ก 2-3 เด อน 4. มอบหมายความร บผ ดชอบให รองอธ การบด และผ อ านวยการส าน ก/กอง/ศ นย ตามภาระหน าท หล ก ท เก ยวข อง 5. ม การจ ดก จกรรมโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ให แก บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น 6. ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารเก ยวก บต วช ว ด และเกณฑ การประเม นใหม ป การศ กษา 2553 ผ านทาง website ของส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 7. ม การสร างและพ ฒนาเคร อข ายเจ าหน าท ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของมหาว ทยาล ย ก บคณะว ชาให เข มแข ง และม การส อสารประสานงานก นอย างต อเน อง 8. ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของมหาว ทยาล ยม การด าเน นงานเช งร ก ป จจ ยส าค ญของมหาว ทยาล ยต อความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. การสน บสน นและการผล กด นจากผ บร หารส งส ดและสภามหาว ทยาล ย เช น การทบทวนงานด าน นโยบายของสภามหาว ทยาล ยด านแนวทางการพ ฒนาน กศ กษา เร อง การพ ฒนาน กศ กษาให เก งคน เก งงาน เก ง ค ด 2. การต ดตาม ความใส ใจ การท างานเช งร กของผ บร หารท ร บผ ดชอบต วองค ประกอบและต วบ งช 3. ความร บผ ดชอบ และการท างานเช งร กของเจ าหน าท เช น ความเอาใจใส ความเข าใจในเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษา การด าเน นการจ ดก จกรรม การเก บรวบรวมข อม ล การเข ยนรายงานการประเม น ตนเอง 4. บ คลากร/หน วยงานท กคนท กระด บให ความร วมม อ 5. การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อใช ในการประก นค ณภาพการศ กษา -10-

14 ป ญหาและอ ปสรรค ในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. การเปล ยนแปลงต วบ งช และเกณฑ การประเม นใหม บ อย และการประกาศต วบ งช ล าช าจากต นส งก ด 2. การปร บและพ ฒนาระบบค ณภาพใหม ๆ ข นเพ อใช ก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3. การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของมหาว ทยาล ยแม โจ นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) บรรยายเร อง ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของ มหาว ทยาล ยแม โจ ในการสร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ล มหาว ทยาล ยแม โจ ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร โดยม การสร างระบบฐานข อม ล และป จจ บ น ก าล งอย ในการด าเน นงานพ ฒนาระบบฐานข อม ล ซ งด าเน นงานโดยบ คลากรของมหาว ทยาล ยช อเว บไซต ของ ระบบ ท มงานพ ฒนาระบบฐานข อม ลของมหาว ทยาล ยแม โจ 1.ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) 2. กมลวรรณ เปรมเกษม (ท ปร กษาอธ การบด ด านประสานและสน บสน นย ทธศาสตร แผนงบประมาณ) 3. รชฎ เช อว โรจน (ผ ช วยอธ การบด ) 4. จ นดา จ นท (ผ อ านวยการกองแผนงาน) 5. วราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) 6. ศร ก ล น นทะชมพ (ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ) 7. นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 8. นายวส ไชยศร หา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 9. นางสาวนพมาศ ส ขใจ (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 10. นายอาท ตย แก วถาวร (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 11. นางสาวมนส ชา ม แสงแก ว (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 11. แนวปฏ บ ต ท ด ในการศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาปร บใช ในการพ ฒนาการด าเน นงานด าน การประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.)ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร 1. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ม ความโดดเด นในเร องการจ ดท าระบบฐานข อม ล การประก นค ณภาพการศ กษา เพราะม บ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจ ดท าระบบฐานข อม ล จ งม การ พ ฒนาระบบข นเอง และม ข อม ลครอบคล มในการน าไปใช ประโยชน ในด านการประก นค ณภาพการศ กษา ท กด าน และผ บร หารหน วยงานย งให ความส าค ญต อความก าวหน าของบ คลากรโดยม การส งเสร มให บ คลากรได ศ กษาต อในระด บท ส งข นเพ อน าความร มาพ ฒนาการท างาน 2. การจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยแม โจ ใช กระบวนการจ ดการความร ข บเคล อนลงส ท กโครงการ/ -11-

15 ก จกรรม โดยเฉพาะให ความส าค ญในการจ ดการความร ลงส ระด บผ ปฏ บ ต งานด านประก นค ณภาพการศ กษา ระด บคณะว ชา/หน วยงาน และผ ปฏ บ ต งานด านประก นค ณภาพการศ กษาม การประช มแลกเปล ยนแสดงความ ค ดเห นโดยไม ม ผ บร หารเก ยวข อง ท าให ผ ปฏ บ ต งานท กคนกล าท จะแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ม การใช COP (Community of Practice) ซ งเป น 1 ในเคร องม อของการจ ดการความร ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ประก นค ณภาพการศ กษา ในการให เจ าหน าท ปฏ บ ต งานเช งร ก และใช กระบวนการจ ดการความร ข บเคล อนลง ส งานปกต อย างต อเน อง 3. ได แลกเปล ยนเร ยนร ด านการต ดตามข อม ลและการจ ดเก บข อม ล ม การสร างความเข าใจและม ข อตกลงในการต ดตามตรวจสอบข อม ลท ช ดเจนโดยก าหนดขอบเขตว นส ดท ายท คณะว ชา/หน วยงาน ต องจ ดส ง ข อม ล ซ งท กคณะว ชา/หน วยงาน ให ความร วมม อเป นอย างด ท าให การต ดตามตรวจสอบได ข อม ลท ม ความ น าเช อถ อ 4. ม การจ ดประช มคณะกรรมการการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งม ผ บร หารระด บคณะว ชาเป น กรรมการเพ อร วมพ จารณาแก ไขป ญหาต วบ งช ท ไม บรรล เป าหมายในการด าเน นการ และม การประช มเพ อ ต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานด านการประก นฯ อย างต อเน องท กเด อน ท าให ทราบความก าวหน าของ แต ละคณะว ชา และสามารถด าเน นการแก ไขป ญหาได ท นท วงท 5. ม การก าหนดให ท กคณะว ชา/หน วยงานกรอกข อม ลในระบบ CHE QA online ให แล วเสร จภายใน 3 ส ปดาห ก อนการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยได ม ระยะเวลาในการรวบรวมข อม ล ในการเตร ยมพร อมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาระด บมหาว ทยาล ย ต อไป ซ งท กคณะว ชา/หน วยงาน ให ความร วมม อเป นอย างด จ งท าให ไม ม อ ปสรรค ในเร องของระยะเวลาการ รวบรวมข อม ล 6.สามารถน าแนวทางในการแก ป ญหาท เก ดข นในการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา โดยเฉพาะเร องฐานข อม ลมาใช แก ป ญหาการต ดตามจ ดเก บข อม ลในมหาว ทยาล ยศ ลปากรได แม ว ามหาว ทยาล ย ศ ลปากรย งไม ม ระบบฐานข อม ลเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา แต ก ได แนวทางท จะประย กต ใช โปรแกรมใน MS office มาจ ดท าฐานข อม ลช วคราวก อนท มหาว ทยาล ยศ ลปากรจะด าเน นการจ ดสร างฐานข อม ลด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพมาใช ต อไป 7. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ม การวางระบบฐานข อม ลเพ อรองร บการประก น ค ณภาพการศ กษาได เป นอย างด โดยเฉพาะมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ม การจ ดวางระบบเอกสารท กชน ดต อง ได ร บการจ ดเก บข อม ลให อย ในร ปของไฟล ด จ ท ล ซ งสะดวกในการรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ผ านระบบ CHE QA online 8.ได เห นต วอย างท ด ในการท างานแบบท มเว ร คด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ผ านระบบฐานข อม ลและเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ ซ ง น ามาใช เป นแนวทางในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยศ ลปากรได นอกจากน มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ย งม การรวมกล มงานต างๆ ท สอดคล องก นไว ในหน วยงานเด ยวก น เช น งานประก น -12-

16 ค ณภาพการศ กษา งานวางแผน งานหล กส ตรการเร ยนการสอน เป นต น ซ งท าให การด าเน นงานและ ประสานงานในเร องแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพมากย งข น 9. สามารถสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาระหว าง มหาว ทยาล ย โดยจากการศ กษาด งานท มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ท าให ได ร จ กก บบ คลากร ของมหาว ทยาล ยท งสองท ร บผ ดชอบการท างานท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพการศ กษาและได ช องทางใน การต ดต อเพ อแลกเปล ยนความค ดเห นและว ธ การแก ป ญหาเก ยวก บการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพ การศ กษา เช น เบอร โทรศ พท address เป นต น 12. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ ห วข อประเม น ความร เพ อพ ฒนาบ คลากร 1. บ คลากรได เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป น แบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และการจ ดท า ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานใน ระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บ งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย าง เป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ น ในการท างานร วมก นเป นท ม 4. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก น ค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงานประก นค ณภาพ การศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย ร อยละระด บความพ งพอใจ ปาน มากท ส ด มาก น อย กลาง น อย ท ส ด ความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ 1. ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วข อท บรรยาย ระด บใด

17 ห วข อประเม น ร อยละระด บความพ งพอใจ ปาน มากท ส ด มาก น อย กลาง ความร เพ อพ ฒนาบ คลากร 3. ว ทยากรเป ดโอกาสให ผ เข าประช มได ซ กถามแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก น 4. คณะท างานสถาบ นอ นม มน ษยส มพ นธ ท ด เป นก นเองแก คณะศ กษาด งาน 5. สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม พาหนะในการเด นทางม ความเหมาะสม โครงการแล วเสร จตรงตามระยะเวลา ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ผลการประเม นความร เพ อพ ฒนาบ คลากร บ คลากรได เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป น ร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 87.5) เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ มหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 75) ผลการประเม นอย ในระด บปานกลาง (ค ดเป นร อยละ 12.5) บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 25) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 75) ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 87.5) ผลการประเม นความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป น ร อยละ 75) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วข อท บรรยาย ม การเป ดโอกาสให ผ เข าประช มได ซ กถาม -14- น อย ท ส ด

18 แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น และม มน ษยส มพ นธ ท ด เป นก นเองแก คณะศ กษาด งาน ม ผลการประเม นอย ในระด บ มากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 87.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 12.5) สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ75) ผลการ ประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) พาหนะในการเด นทางม ความเหมาะสม ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ87.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 12.5) โครงการแล วเสร จตรงตามระยะเวลา ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ62.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 37.5) ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ75) ผล การประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) -15-

19 ภาคผนวก -16-

20 ร ปภาพก จกรรมการศ กษาด งานมหาว ทยาล ยเช ยงใหม -17-

21 -18-

22 ร ปภาพก จกรรมการศ กษาด งานมหาว ทยาล ยแม โจ -19-

23 -20-

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information