รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 พฤศจ กายน ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 ค าน า ป จจ บ นในการด าเน นงานต างๆขององค กรต างม งเน นถ งศ กยภาพและประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดผลส าเร จท งปร มาณและค ณภาพ และป จจ ยแวดล อมต างๆ ท งจากภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให มหาว ทยาล ย ต องปร บต วเองอย ตลอดเวลา การข บเคล อนให หน วยงานม การปร บปร งตนเองให เข าก บการ เปล ยนแปลงต างๆ และการพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง เพ อให เป นไปตาม พ นธก จและ เป าหมายของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ส งส าค ญ ค อต องม การพ ฒนาองค ความร ของบ คลากร เพราะบ คลากรเป น ทร พยากรท เป นฟ นเฟ องส าค ญในการข บเคล อนองค กร มหาว ทยาล ยให ความส าค ญในการพ ฒนาองค ความร ของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน โดยเฉพาะงานด านการประก นค ณภาพและการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ซ งถ อได ว าเป น ภารก จของหน วยงาน จ งอน ม ต ให บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาจ ดโครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 เพ อพ ฒนาองค ความร ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และหาแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ด านการประก นค ณภาพ และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ต อไป รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ห วหน าโครงการ

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 3 หน วยงานท ร บผ ดชอบ 3 ว น เวลา สถานท ด าเน นงาน 3 งบประมาณ 3 ผ เข าร วมโครงการ 4 ว ธ การด าเน นโครงการ 4 ผลการด าเน นงาน 5 แนวปฏ บ ต ท ด ในการศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาปร บใช ในการ 11 พ ฒนาการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.)ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ 13 ภาคผนวก -ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ

4 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ 1. หล กการและเหต ผลของโครงการ ป จจ บ นในการด าเน นงานต างๆขององค กรต างม งเน นถ งศ กยภาพและประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดผลส าเร จท งปร มาณและค ณภาพ และป จจ ยแวดล อมต างๆ ท งจากภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให มหาว ทยาล ย ต องปร บต วเองอย ตลอดเวลา การข บเคล อนให หน วยงานม การปร บปร งตนเองให เข าก บการ เปล ยนแปลงต างๆ และการพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง เพ อให เป นไปตาม พ นธก จและ เป าหมายของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ส งส าค ญ ค อต องม การพ ฒนาองค ความร ของบ คลากร เพราะบ คลากรเป น ทร พยากรท เป นฟ นเฟ องส าค ญในการข บเคล อนองค กร ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ให ความส าค ญในการพ ฒนาองค ความร ของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นงานโดยเฉพาะงานด านการประก นค ณภาพและการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ซ งถ อได ว าเป นภารก จของหน วยงาน จ งจ ดโครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก น ค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ระหว างว นพ ธท 24 ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 เพ อพ ฒนาองค ความร ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และหา แนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ด านการประก นค ณภาพ และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) จากการศ กษาข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษาเบ องต นของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม พบว า ผลการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม คะแนนผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากร อ กท งย งม จ ดเด นในด านการเร ยนการสอน และด านระบบเคร อข าย การต ดตามและประสานงานก บศ ษย เก า ส วนมหาว ทยาล ยแม โจ พบว า ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ม คะแนนผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากร และม จ ดเด น ในด านการบร หารจ ดการ อ กท งมหาว ทยาล ยแม โจ ได ร บคะแนนผลการประเม นตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2552 ส งกว ามหาว ทยาล ยศ ลปากรอ กด วย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งต นแบบท ด ในการน าระบบประก นค ณภาพการศ กษา และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) มาใช ในการพ ฒนาองค กร เพ อเป นประโยชน ต อการ แลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรท ปฏ บ ต งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และน าประสบการณ ท ได ร บมา ประย กต ใช ในการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นนอกจากน นย งเป นการสร างเคร อข ายความร วมม องาน ด านประก นค ณภาพการศ กษาเพ อการแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร ประสบการณ ซ งเป นประโยชน ต อการ ประสานงานระหว างมหาว ทยาล ยต อไป -1-

5 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อพ ฒนาบ คลากร โดยว ธ เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก น ค ณภาพการศ กษา และการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก น ค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย าง สร างสรรค และม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม 4. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการ ประสานงานด านงานประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ มหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม 4. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด าน งานประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย -2-

6 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงาน 1. บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาร อยละ 100 ได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 2.ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจต อโครงการ ก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ ม การพ ฒนาบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษาท สอดคล องก บประเด นป ญหาของหน วยงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษา 4. บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาสามารถ น าความร และท กษะท ได ร บจากการศ กษาด งานมา พ ฒนาการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 5. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาร อย ละ 100 ได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจต อโครงการ/ ก จกรรมร อยละ 87.5 บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ได ร บการพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา น าความร ท ได จากการศ กษาด งานมาใช ในการ พ ฒนาการด าเน นงานให ด ย งข น ม การสร างเคร อข าย ของผ ร บผ ดชอบงานด าน หล กส ตรการเร ยนการสอน และด านการประก น ค ณภาพการศ กษา ระหว างมหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ 5. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร 6. ว น เวลา สถานท ด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นงานท งหมด 4 ว น ระหว างว นพ ธท 24 พฤศจ กายน ถ ง ว นเสาร ท 27 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม 7. งบประมาณ งบประมาณเง นรายได ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เง นก นเหล อมป งานประก นค ณภาพ การศ กษาประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ พ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ จ านวน 70, บาท (เจ ดหม นบาทถ วน) -3-

7 8. ผ เข าร วมโครงการ ผ เข าร วมโครงการม จ านวนท งส น 9 คน ด งรายนามต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) 2. นางสายสมร ส ระแสง ผ อ านวยการส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา 3. นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน น กว ชาการศ กษา 4. นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ น กว ชาการศ กษา 5. นางสาวน ศาร ตน เวชประพ นธ น กว ชาการศ กษา 6. นางสาวว ราภรณ พร งร กษา น กว ชาการศ กษา 7. นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา น กว ชาการศ กษา 8. นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม น กบร หารงานท วไป 9. นางสาววรรณนา ศ ลประเสร ฐ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 9. ว ธ การด าเน นโครงการ การด าเน นการโครงการ ม ระยะเวลาท งหมด 4 ว น ว นพ ธท 24 พฤศจ กายน 2553 ออกเด นทางจากมหาว ทยาล ยศ ลปากร ตล งช น กร งเทพ ฯ ไปย งจ งหว ดเช ยงใหม และม การประช ม บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ในการเตร ยมความพร อมเก ยวก บการวางแผนการศ กษาด งานด าน การประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 และ มหาว ทยาล ยแม โจ ในว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 ว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 เด นทางถ งมหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ (ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) และเจ าหน าท ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม ให การต อนร บ ณ ห องประช ม ประเสร ฐ ร จ รวงค อาคารย ทธศาสตร ส าน กงานมหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ (ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) บรรยาย เร อง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม และเป ด โอกาสให บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากรม การแลกเปล ยนเร ยนร โดยการถามในประเด นท สนใจ และเจ าหน าท ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม พาเย ยมชมห องปฏ บ ต ของส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (แบ งกล มการเย ยมชม) แลกเปล ยนเร ยนร ก นระหว างบ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร และบ คลากร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม -4-

8 ว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 เด นทางถ งมหาว ทยาล ยแม โจ ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) และเจ าหน าท ส าน กงานค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ ให การต อนร บ ณ ห องประช มส าน กงานอธ การบด 2 ช น 2 อาคาร ส าน กงานอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) และ ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) บรรยายเร อง การด าเน นงาน การประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยแม โจ นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) บรรยายเร อง ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของ มหาว ทยาล ยแม โจ ในการสร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ล และเป ดโอกาสให บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากรม การแลกเปล ยนเร ยนร โดยการถามในประเด นท สนใจ และแลกเปล ยนความค ดเห นก นระหว างบ คลากร มหาว ทยาล ยศ ลปากร และบ คลากรมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 10. ผลการด าเน นงาน ว นพฤห สบด ท 25 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย อ ษณ ย ค าประกอบ(ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม ) บรรยาย การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ด งน ว ส ยท ศน (Vision) ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นกลไกข บเคล อนมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ส มหาว ทยาล ยช นน าระด บ สากล พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของกระทรวงศ กษาธ การ 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแก คณาจารย ให ม ข ด ความสามารถส งข น 3. ให บร การว ชาการแก ช มชน เพ อให ข อม ลด านการศ กษาระด บปร ญญาตร ของมหาว ทยาล ยท เป น ประโยชน แก ผ ร บบร การ 4. ส งเสร มมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ผล และสอดคล องก บนโยบายและ แนวปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.)ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และแนวทางเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) -5-

9 ค าน ยม ค ณภาพมาตรฐาน บร การด วยจ ต ม งค ดพ ฒนา ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของกระทรวงศ กษาธ การ 2. พ ฒนาคณาจารย ให ม ข ดความสามารถด านการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนา การเร ยนการสอนส งข น 3. ให ข อม ลด านการศ กษาระด บปร ญญาตร ของมหาว ทยาล ยท เป นประโยชน แก ผ ร บบร การ 4.พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ผล และสอดคล องก บนโยบายและแนว ปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และแนวทางเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) 5.ปฏ บ ต หน าท อ นในด านการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย การประก นค ณภาพการศ กษา ข อม ลพ นฐานของส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เม อมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ออกจากระบบราชการเป นมหาว ทยาล นในก าก บของร ฐ จากการประกาศใช พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม พ.ศ.2551 เม อว นท 6 ม นาคม 255 และตามประกาศมหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง การจ ดต งส วนงานของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม พ.ศ.2551 เม อว นท 9 ม ถ นายน 2551ส าน กพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาม ฐานะเป นส วนงานท เท ยบเท าคณะ ม การแบ งหน วยงานออกเป น 4 ฝ าย ด งน 1. ส าน กงานส าน ก 2. ฝ ายส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน 3. ฝ ายส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตร 4. ฝ ายส งเสร มมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ใช ระบบท เร ยกว า CMU-QA ซ งเร มจากการผสมผสานแนวค ดของการควบค มค ณภาพ มาตรฐาน ISO, Input process output และม การปร บปร งระบบการประก นอย างต อเน องสอดคล องก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และม การวางแผน เพ อด าเน นการตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป นร ปธรรม รวมถ งผล กด นให ม การด าเน นงานตาม แผนการประเม น และการปร บปร งพ ฒนาตามหล กการของวงจรค ณภาพ PDCA อย างต อเน อง กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม หน าท ร บผ ดชอบในการประสานงานเพ อด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ผล 2. แต งต งคณะท างานพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3. น าเสนอแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน และแผนการประก นค ณภาพการศ กษา -6-

10 ต อท ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเพ อให ความเห นชอบ และจ ดประช มเพ อช แจง สร างความเข าใจ ให ท กส วนงานอย างต อเน องเป นประจ าท กป 4. ว เคราะห และรายงานผลการด าเน นงาน เพ อน าไปส การปร บปร ง และพ ฒนาอย างต อเน อง ระบบการต ดตาม ประเม น และตรวจสอบ 1. ม การด าเน นการตรวจสอบและประเม นในระด บคณะ สถาบ นส าน ก โดยคณะกรรมการท งจาก ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเป นประจ าท กป เร มต งแต ป การศ กษา 2542 จนถ งป จจ บ น 2. ในการจ ดท ารายงาน ท กส วนงานกรอกข อม ลผ านระบบออนไลน ให แล วเสร จ 3 ส ปดาห ก อนร บการ ตรวจประเม นฯ เพราะคณะกรรมการประเม นฯ จะตรวจเอกสารผ านระบบออนไลน ท งหมด และถ าคณะหร อ หน วยงานใดไม กรอกข อม ลหร อกรอกข อม ลไม ครบ กรรมการประเม นฯจะย ดข อม ลในระบบเป นหล กในการ ให คะแนน 3. จ ดประช มคณะกรรมการฯ เพ อพ จารณาภาพรวมของต วบ งช ท พบป ญหาในการตรวจประเม นฯ และ ต ดส นผลการประเม น พร อมรายงานผลแจ งให หน วยงานทราบ 4. การอ ทธรณ ผล สามารถด าเน นการได ภายใน 1 ส ปดาห หล งจากได ร บการแจ งผลการประเม น 5. หล งการประเม นค ณภาพการศ กษาฯ ระด บมหาว ทยาล ย ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจะจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพ (Quality Improvement Plan) ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม จากผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน โดยวางแผนการพ ฒนาและก าหนดผ ร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน ระบบสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบฐานข อม ลท มหาว ทยาล ยด าเน นการในป จจ บ น 1. ต วช ว ด CMU-QA 2. ภาวการณ ได งานท าของบ ณฑ ต 3. การประเม นการเร ยนการสอนออนไลน 4. ฐานข อม ลหล กส ตรและการกรอกข อม ลตามกรอก TQF และ e-bulletin แนวปฏ บ ต ท ด ในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาท เข มแข งและม การพ ฒนาต อยอดอย างต อเน อง 2. ม ระบบการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ท ด าเน นการมาอย างต อเน องต งแต ป 2542 และม การปร บปร งการพ ฒนาอย างเป นระบบและต อเน อง 3. ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยท ม ความเช อมโยงก บระบบการประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเพ อให สะดวกต อการตรวจสอบและประเม นค ณภาพฯของคณะว ชา กรรมการฯ และเป นการลด ระยะเวลาในการตรวจสอบและประเม น 4. ม ระบบและกลไกในด านการพ ฒนาหล กส ตร โดยม การจ ดโครงการส มมนาทางว ชาการ เก ยวก บการ พ ฒนาหล กส ตร อย างต อเน องให แก บ คลากรท เก ยวข องได ร บความร ท ถ กต อง และจ ดท าเอกสารต างๆเพ อให เก ด ความสะดวกแก ผ ใช งาน เช น ข นตอนการร างและการเสนอหล กส ตรใหม และหล กส ตรปร บปร งมาก ระด บ -7-

11 ปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 5. ม การเป ดโอกาสให ผ บร หาร และบ คลากรท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บได แสดงความค ดเห นและให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาผ านการจ ด ประช ม/ส มมนา อย างต อเน อง ป จจ ยท เอ อภายในและภายนอกท สน บสน นการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. นโยบานด านการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน และสามารถถ ายทอดไปส การปฏ บ ต 2. ผ บร หารระด บส งให ความส าค ญ และใช ประโยชน จากงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. ผ บร หารองค กรม ความร ความเข าใจด านการประก นค ณภาพการศ กษา และสามารถออกแบบระบบ และวางแผนการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพท ถ กต อง และเหมาะสมก บว ฒนธรรมการด าเน นงานของ องค กร 4. บ คลากรท กระด บให ความส าค ญ ให ความร วมม อ และม ความเข าใจเร องระบบค ณภาพ ค ณค าต อสถาบ นจากการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ด านการพ ฒนาสถาบ น ท าให การท างานของท กหน วยงานเป นระบบมากย งข น ม การพ ฒนาและ ปร บปร งค ณภาพในท กๆด านอย างต อเน อง เก ดว ฒนธรรมค ณภาพในสถาบ น ซ งระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในเป นกลไกหน งท จะช วยส งเสร มให มหาว ทยาล ยก าวไปส องค กรแห งความเป นเล ศได 2. ด านการพ ฒนาบ คลากร ส งผลให บ คลากรม การพ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ สามารถน าวงจรค ณภาพ PDCA มาใช ในการปร บปร งการปฏ บ ต งานของตนเองได เป นอย างด 3. ด านการพ ฒนาส งคม จากกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาจะส งผลให เก ดประโยชน ต อ ประชาชนและส งคมในด านต างๆ อาท เช น การได ร บทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพ ได องค ความร จากงานว จ ยท เป นผลผล ตจากสถาบ นอ ดมศ กษา ได ร บการบร การว ชาการแก ช มชนท ม ค ณภาพ เป นต น ว นศ กร ท 26 พฤศจ กายน 2553 มหาว ทยาล ยแม โจ ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) และ ค ณวราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) บรรยาย การด าเน นงานการ ประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยแม โจ ด งน ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม การแบ งหน วยงานออกเป น 4 ฝ าย ด งน 1. งานประก นค ณภาพการศ กษา 2. งานมาตรฐานควบค มภายใน 3. งานต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการด าเน นงาน 4. งานบร หาร และธ รการ -8-

12 ว ส ยท ศน (Vision) เป นผ น าด านการประก นค ณภาพ และการบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย ภารก จหล ก (Mission) ก าก บ ด แล ตรวจสอบ ต ดตาม ประสานงานการด าเน นงานประก นค ณภาพ มาตรฐานควบค มภายใน และบร หารความเส ยง ของมหาว ทยาล ย คณะ ส าน ก ศ นย สถาบ น ให ม การด าเน นงานตามแนวปฏ บ ต อย าง ต อเน อง การก าหนดอ ตล กษณ และต วช ว ดเพ มเต มของมหาว ทยาล ย ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ก าหนดให มหาว ทยาล ย ม การก าหนดต วบ งช ท เป นอ ตล กษณ ซ งมหาว ทยาล ยใช หล กการพ จารณาเล อกอ ตล กษณ ด งน 1. ม ความสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย และม การด าเน นงานอย างต อเน อง และม ความม นใจว าสามารถท าได 2. ผลการด าเน นงานม ความสอดคล องก บเกณฑ และข อม ลท ต องการตามท kpi ก าหนด รวมท งต อง ค าน งถ งระด บคณะด วย การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษามอบหมายความร บผ ดชอบการวางแผน ผล กด น ด าเน นงาน ต ดตาม จ ดท ารายงานและการอ างอ ง ให ก บรองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ผ อ านวยการส าน กบร หารและพ ฒนา ว ชาการ ผ อ านวยการกองการเจ าหน าท จากน นส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม การสร ปและ รายงานผลการด าเน นงานจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อคณะกรรมการผล กด นการประก นค ณภาพ การศ กษาท ก 2-3 เด อน อย างต อเน องเป นประจ า การจ ดการความร (KM) ในการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาม การจ ดการความร ในการประก นค ณภาพการศ กษาให แก หน วยงานสายว ชาการ และหน วยงานสายสน บสน น โดยเฉพาะเจ าหน าท ท เก ยวข องก บงานประก นค ณภาพ การศ กษาโดยตรง ท งน ม การเน นเร อง ต วช ว ด และเกณฑ การประเม นของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) และม การยกต วอย างก จกรรมข นตอนการเข ยนรายงานการประเม นค ณภายในรวมถ งการ อ างอ งเอกสารหล กฐานท ต องใช ประกอบในการตรวจประเม นฯ และร วมก นพ จารณาว ธ การเพ อให บรรล เกณฑ และน าไปเผยแพร ผ านทาง website ของส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา จะม การแบ งความ ร บผ ดชอบเป น 2 ส วน ส วนแรก การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษาระด บ มหาว ทยาล ย กองก จการน กศ กษาเป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพ -9-

13 การศ กษาให แก ผ น าน กศ กษาในว นส มมนาผ น าน กศ กษาประจ าป ส วนท สอง การจ ดก จกรรมให ความร ด านท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษาระด บคณะ ว ชา อย ในความด แลร บผ ดชอบของคณะว ชาเอง โดยท งสองส วนจะเน นให น กศ กษาเห นประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษาต อน กศ กษาและ บ ณฑ ต การเข ามาม ส วนร วมของน กศ กษา เช น การตอบแบบสอบถามต างๆ การท าก จกรรมของน กศ กษา โดย ใช ระบบ PDCA อย างครบถ วน การเตร ยมการพ ฒนาเพ อรองร บต วช ว ด และเกณฑ การประเม นใหม ป การศ กษา 2553 ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ม ข นตอนการด าเน นงานด งน 1. น าข อม ลท ได จาก ทปอ. สกอ. สมศ. เข าส การประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาท กคร ง เพ อเตร ยมความพร อมในการรวบรวมข อม ล 2. จ ดการอบรมให ความร การประก นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2553 เพ อรองร บต วช ว ด และ เกณฑ การประเม นใหม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 3. จ ดต งคณะกรรมการผล กด นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย โดยม แผนการประช ม เพ อต ดตามผลงาน และช วยก นแก ไขป ญหาท ก 2-3 เด อน 4. มอบหมายความร บผ ดชอบให รองอธ การบด และผ อ านวยการส าน ก/กอง/ศ นย ตามภาระหน าท หล ก ท เก ยวข อง 5. ม การจ ดก จกรรมโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ให แก บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น 6. ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารเก ยวก บต วช ว ด และเกณฑ การประเม นใหม ป การศ กษา 2553 ผ านทาง website ของส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 7. ม การสร างและพ ฒนาเคร อข ายเจ าหน าท ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของมหาว ทยาล ย ก บคณะว ชาให เข มแข ง และม การส อสารประสานงานก นอย างต อเน อง 8. ส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของมหาว ทยาล ยม การด าเน นงานเช งร ก ป จจ ยส าค ญของมหาว ทยาล ยต อความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. การสน บสน นและการผล กด นจากผ บร หารส งส ดและสภามหาว ทยาล ย เช น การทบทวนงานด าน นโยบายของสภามหาว ทยาล ยด านแนวทางการพ ฒนาน กศ กษา เร อง การพ ฒนาน กศ กษาให เก งคน เก งงาน เก ง ค ด 2. การต ดตาม ความใส ใจ การท างานเช งร กของผ บร หารท ร บผ ดชอบต วองค ประกอบและต วบ งช 3. ความร บผ ดชอบ และการท างานเช งร กของเจ าหน าท เช น ความเอาใจใส ความเข าใจในเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษา การด าเน นการจ ดก จกรรม การเก บรวบรวมข อม ล การเข ยนรายงานการประเม น ตนเอง 4. บ คลากร/หน วยงานท กคนท กระด บให ความร วมม อ 5. การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อใช ในการประก นค ณภาพการศ กษา -10-

14 ป ญหาและอ ปสรรค ในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1. การเปล ยนแปลงต วบ งช และเกณฑ การประเม นใหม บ อย และการประกาศต วบ งช ล าช าจากต นส งก ด 2. การปร บและพ ฒนาระบบค ณภาพใหม ๆ ข นเพ อใช ก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3. การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของมหาว ทยาล ยแม โจ นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) บรรยายเร อง ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ของ มหาว ทยาล ยแม โจ ในการสร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ล มหาว ทยาล ยแม โจ ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร โดยม การสร างระบบฐานข อม ล และป จจ บ น ก าล งอย ในการด าเน นงานพ ฒนาระบบฐานข อม ล ซ งด าเน นงานโดยบ คลากรของมหาว ทยาล ยช อเว บไซต ของ ระบบ ท มงานพ ฒนาระบบฐานข อม ลของมหาว ทยาล ยแม โจ 1.ผ ช วยศาสตราจารย ประสาร วงศ มณ ร ง (รองอธ การบด ฝ ายย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา) 2. กมลวรรณ เปรมเกษม (ท ปร กษาอธ การบด ด านประสานและสน บสน นย ทธศาสตร แผนงบประมาณ) 3. รชฎ เช อว โรจน (ผ ช วยอธ การบด ) 4. จ นดา จ นท (ผ อ านวยการกองแผนงาน) 5. วราภรณ ฟ ก ล (ผ อ านวยการส าน กงานค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา) 6. ศร ก ล น นทะชมพ (ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ) 7. นายส ระพล ร ยะนา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 8. นายวส ไชยศร หา (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 9. นางสาวนพมาศ ส ขใจ (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 10. นายอาท ตย แก วถาวร (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 11. นางสาวมนส ชา ม แสงแก ว (น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 11. แนวปฏ บ ต ท ด ในการศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาปร บใช ในการพ ฒนาการด าเน นงานด าน การประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.)ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร 1. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ม ความโดดเด นในเร องการจ ดท าระบบฐานข อม ล การประก นค ณภาพการศ กษา เพราะม บ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจ ดท าระบบฐานข อม ล จ งม การ พ ฒนาระบบข นเอง และม ข อม ลครอบคล มในการน าไปใช ประโยชน ในด านการประก นค ณภาพการศ กษา ท กด าน และผ บร หารหน วยงานย งให ความส าค ญต อความก าวหน าของบ คลากรโดยม การส งเสร มให บ คลากรได ศ กษาต อในระด บท ส งข นเพ อน าความร มาพ ฒนาการท างาน 2. การจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยแม โจ ใช กระบวนการจ ดการความร ข บเคล อนลงส ท กโครงการ/ -11-

15 ก จกรรม โดยเฉพาะให ความส าค ญในการจ ดการความร ลงส ระด บผ ปฏ บ ต งานด านประก นค ณภาพการศ กษา ระด บคณะว ชา/หน วยงาน และผ ปฏ บ ต งานด านประก นค ณภาพการศ กษาม การประช มแลกเปล ยนแสดงความ ค ดเห นโดยไม ม ผ บร หารเก ยวข อง ท าให ผ ปฏ บ ต งานท กคนกล าท จะแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ม การใช COP (Community of Practice) ซ งเป น 1 ในเคร องม อของการจ ดการความร ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด าน ประก นค ณภาพการศ กษา ในการให เจ าหน าท ปฏ บ ต งานเช งร ก และใช กระบวนการจ ดการความร ข บเคล อนลง ส งานปกต อย างต อเน อง 3. ได แลกเปล ยนเร ยนร ด านการต ดตามข อม ลและการจ ดเก บข อม ล ม การสร างความเข าใจและม ข อตกลงในการต ดตามตรวจสอบข อม ลท ช ดเจนโดยก าหนดขอบเขตว นส ดท ายท คณะว ชา/หน วยงาน ต องจ ดส ง ข อม ล ซ งท กคณะว ชา/หน วยงาน ให ความร วมม อเป นอย างด ท าให การต ดตามตรวจสอบได ข อม ลท ม ความ น าเช อถ อ 4. ม การจ ดประช มคณะกรรมการการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งม ผ บร หารระด บคณะว ชาเป น กรรมการเพ อร วมพ จารณาแก ไขป ญหาต วบ งช ท ไม บรรล เป าหมายในการด าเน นการ และม การประช มเพ อ ต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานด านการประก นฯ อย างต อเน องท กเด อน ท าให ทราบความก าวหน าของ แต ละคณะว ชา และสามารถด าเน นการแก ไขป ญหาได ท นท วงท 5. ม การก าหนดให ท กคณะว ชา/หน วยงานกรอกข อม ลในระบบ CHE QA online ให แล วเสร จภายใน 3 ส ปดาห ก อนการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยได ม ระยะเวลาในการรวบรวมข อม ล ในการเตร ยมพร อมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาระด บมหาว ทยาล ย ต อไป ซ งท กคณะว ชา/หน วยงาน ให ความร วมม อเป นอย างด จ งท าให ไม ม อ ปสรรค ในเร องของระยะเวลาการ รวบรวมข อม ล 6.สามารถน าแนวทางในการแก ป ญหาท เก ดข นในการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา โดยเฉพาะเร องฐานข อม ลมาใช แก ป ญหาการต ดตามจ ดเก บข อม ลในมหาว ทยาล ยศ ลปากรได แม ว ามหาว ทยาล ย ศ ลปากรย งไม ม ระบบฐานข อม ลเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา แต ก ได แนวทางท จะประย กต ใช โปรแกรมใน MS office มาจ ดท าฐานข อม ลช วคราวก อนท มหาว ทยาล ยศ ลปากรจะด าเน นการจ ดสร างฐานข อม ลด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพมาใช ต อไป 7. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ม การวางระบบฐานข อม ลเพ อรองร บการประก น ค ณภาพการศ กษาได เป นอย างด โดยเฉพาะมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ม การจ ดวางระบบเอกสารท กชน ดต อง ได ร บการจ ดเก บข อม ลให อย ในร ปของไฟล ด จ ท ล ซ งสะดวกในการรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ผ านระบบ CHE QA online 8.ได เห นต วอย างท ด ในการท างานแบบท มเว ร คด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ผ านระบบฐานข อม ลและเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ ซ ง น ามาใช เป นแนวทางในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยศ ลปากรได นอกจากน มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ย งม การรวมกล มงานต างๆ ท สอดคล องก นไว ในหน วยงานเด ยวก น เช น งานประก น -12-

16 ค ณภาพการศ กษา งานวางแผน งานหล กส ตรการเร ยนการสอน เป นต น ซ งท าให การด าเน นงานและ ประสานงานในเร องแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพมากย งข น 9. สามารถสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาระหว าง มหาว ทยาล ย โดยจากการศ กษาด งานท มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ ท าให ได ร จ กก บบ คลากร ของมหาว ทยาล ยท งสองท ร บผ ดชอบการท างานท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพการศ กษาและได ช องทางใน การต ดต อเพ อแลกเปล ยนความค ดเห นและว ธ การแก ป ญหาเก ยวก บการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพ การศ กษา เช น เบอร โทรศ พท address เป นต น 12. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ ห วข อประเม น ความร เพ อพ ฒนาบ คลากร 1. บ คลากรได เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป น แบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และการจ ดท า ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ(ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานใน ระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และมหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บ งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย าง เป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ น ในการท างานร วมก นเป นท ม 4. ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก น ค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงานประก นค ณภาพ การศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย ร อยละระด บความพ งพอใจ ปาน มากท ส ด มาก น อย กลาง น อย ท ส ด ความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ 1. ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วข อท บรรยาย ระด บใด

17 ห วข อประเม น ร อยละระด บความพ งพอใจ ปาน มากท ส ด มาก น อย กลาง ความร เพ อพ ฒนาบ คลากร 3. ว ทยากรเป ดโอกาสให ผ เข าประช มได ซ กถามแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก น 4. คณะท างานสถาบ นอ นม มน ษยส มพ นธ ท ด เป นก นเองแก คณะศ กษาด งาน 5. สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม พาหนะในการเด นทางม ความเหมาะสม โครงการแล วเสร จตรงตามระยะเวลา ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ผลการประเม นความร เพ อพ ฒนาบ คลากร บ คลากรได เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา และ การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ของสถาบ นอ น ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป น ร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 87.5) เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การท างานในระหว างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ มหาว ทยาล ยแม โจ เก ยวก บงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 75) ผลการประเม นอย ในระด บปานกลาง (ค ดเป นร อยละ 12.5) บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อให ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ค ดอย างสร างสรรค และ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บผ อ นในการท างานร วมก นเป นท ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 25) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 75) ม เคร อข ายความร วมม อระหว างบ คลากรด านการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษาระหว างมหาว ทยาล ย ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 12.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 87.5) ผลการประเม นความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป น ร อยละ 75) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วข อท บรรยาย ม การเป ดโอกาสให ผ เข าประช มได ซ กถาม -14- น อย ท ส ด

18 แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น และม มน ษยส มพ นธ ท ด เป นก นเองแก คณะศ กษาด งาน ม ผลการประเม นอย ในระด บ มากท ส ด (ค ดเป นร อยละ 87.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 12.5) สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ75) ผลการ ประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) พาหนะในการเด นทางม ความเหมาะสม ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ87.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 12.5) โครงการแล วเสร จตรงตามระยะเวลา ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ62.5) ผลการประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 37.5) ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ม ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด (ค ดเป นร อยละ75) ผล การประเม นอย ในระด บมาก (ค ดเป นร อยละ 25) -15-

19 ภาคผนวก -16-

20 ร ปภาพก จกรรมการศ กษาด งานมหาว ทยาล ยเช ยงใหม -17-

21 -18-

22 ร ปภาพก จกรรมการศ กษาด งานมหาว ทยาล ยแม โจ -19-

23 -20-

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1. ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information