การบร หารและการพ ฒนาบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารและการพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 18 Sายงานประจำป 2551 การบร หารและการพ ฒนาบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ยม บ คลากรทำงานอย 3 ประเภท ค อ ข าราชการและล กจ างประจำ พน กงาน มหาว ทยาล ย และล กจ างช วคราว ในป 2551 บ ณฑ ตว ทยาล ยม จำนวนบ คลากรท งหมด 27 คน จำแนก เป นข าราชการ 10 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 6 คน ล กจ างประจำ 5 คน และล กจ างช วคราว 6 คน ซ ง บ คลากรส วนใหญ เป นข าราชการร อยละ ของบ คลากรท งหมด สำหร บว ฒ การศ กษาของบ คลากร จำแนกเป นปร ญญาโท 5 คน ปร ญญาตร 18 คน และต ำกว าปร ญญาตร 4 คน ส วนใหญ สำเร จการศ กษา ระด บปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ ของบ คลากรท งหมด รายละเอ ยดเก ยวก บบ คลากร ด งปรากฎใน ตารางท 2 ตารางท 2 จำนวนบ คลากรจำแนกตามประเภทการทำงาน อาย ต ว อาย ราชการ และว ฒ การศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ยสน บสน นให ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อพ ฒนาท กษะและความร ท จำเป น พ ฒนา ความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความชำนาญ และท ศนคต ใหม ๆ เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมความพร อมสำหร บบ คลากรต อการเปล ยนแปลง ในอนาคต บ ณฑ ตว ทยาล ยจ ดให ม การพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ด งน สน บสน นงบประมาณพ ฒนา ตนเองตามความต องการสำหร บบ คลากรสายสน บสน นท กคน เช น การเข าร วมประช ม ส มมนา ฝ กอบรม ท หน วยงานอ นๆจ ดข น เพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น และบ ณฑ ตว ทยาล ยจ ด โครงการอบรมภายในให บ คลากรเพ อพ ฒนาท กษะท จำเป นในการปฏ บ ต งานในองค กร 1. โครงการอบรม/ ส มมนาท จ ดโดยบ ณฑ ตว ทยาล ย บ ณฑ ตว ทยาล ยจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาท กษะต างๆให แก บ คลากรสาย สน บสน นของบ ณฑ ตว ทยาล ย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพเพ มข นใน ท กด าน ในป 2551 ม 4 โครงการ ได แก

2 Sายงานประจำป ) โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในสำน กงาน สำหร บบ คลากรสายสน บสน นของบ ณฑ ตว ทยาล ย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพย งข นโดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย 2) โครงการส ม มนาเช ง ปฏ บ ต ก ารการจ ด การความร บ ณ ฑ ต ว ท ยาล ย สำหร บ บ ค ลากรสาย สน บสน นของบ ณฑ ตว ทยาล ย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อนำความร ของบ คลากรในหน วยงานเข าส กระบวนการ ในการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อถ ายทอดและแบ งป นไปย งเพ อนร วมงานได อย างถ กต อง และสร างท กษะให บ คลากรม ความร ความสามารถในการถ ายทอดความร ได 3) โครงการอบรม เร อง การทำงานเป นท มและการให บร การท ด : กรณ One Stop Service โดย ม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรม ความเข าใจในการทำงานแบบม ส วนร วม การนำป ญหา อ ปสรรคท เก ดข นใน ระหว างการปฏ บ ต งานมาร วมก นแก ไข และเพ อให เก ดการสร างและบร หารท มงานอย างเป นระบบ รวมท ง ให เก ดการเร ยนร งานซ งก นและก นและงานบ ณฑ ตศ กษาโดยภาพรวมและการทำงานร วมก นอย างม ความส ข 4) โครงการทำงานอย างม ความส ขและอบอ น ตามท มหาว ทยาล ยขอนแก นได ดำเน นการส ง เสร ม และสน บสน นให บ คลากรประพฤต ปฏ บ ต ต ามจรรยาบรรณของบ ค ลากร เพ อ เป น การตอบสนอง นโยบายของมหาว ทยาล ย บ ณฑ ตว ทยาล ยจ งได จ ดโครงการทำงานอย างม ความส ขและอบอ น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรได เร ยนร ว ธ การฝ กจ ต ร วมก จกรรมทำบ ญและได ส มผ สก บความร มร นจาก ธรรมชาต ตารางท 3 สร ป การเข า ร ว มอบรม/ ประช ม / ส ม มนาท จ ด โดยบ ณ ฑ ต ว ท ยาล ย สำหร บ บ ค ลากรสาย สน บสน นบ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม ก นยายน 2551)

3 20 Sายงานประจำป โครงการอบรม/ ส มนาท จ ดโดยมหาว ทยาล ยและหน วยงานภายนอก บ ณฑ ตว ทยาล ยสน บสน นให บ คลากรได เข าร วมอบรมโครงการท เป นประโยชน ต อองค กร และ เป นการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ด งตารางท 4 ตารางท 4 สร ปการเข าร วมอบรม/ ประช ม/ ส มมนาท จ ดโดยมหาว ทยาล ยและหน วยงานภายนอก ของ บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม ก นยายน 2551)

4 Sายงานประจำป

5 22 Sายงานประจำป 2551

6 Sายงานประจำป

7 24 Sายงานประจำป 2551

8 Sายงานประจำป

9 26 Sายงานประจำป 2551

10 Sายงานประจำป

11 28 Sายงานประจำป 2551

12 Sายงานประจำป

13 30 Sายงานประจำป 2551

14 Sายงานประจำป

15 32 Sายงานประจำป 2551 ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ ณ ฑ ต ว ท ยาล ย ม ร ะบบประเม น ผลการปฏ บ ต ง าน เพ อ พ ฒ นาบ ค ลากรท ม ง เน น การพ ฒ นา ศ กยภาพและสมรรถนะของบ คลากรตามตำแหน งงาน ซ งระบบการประเม นได ร บการปร บปร งให เหมาะสม ก บภาระงานท เปล ยนแปลงท กป โดยบ ณฑ ตว ทยาล ยได ต งคณะกรรมการดำเน นงานตามระบบประเม น ผลการปฎ บ ต งานของบ คลากรสายสน บสน นข นมาร บผ ดชอบในการประเม นผลงานของบ คลากร คณะกรรม การฯ ช ดน ม หน าท ในการประเม นและปร บปร งแก ไขระบบการประเม น การดำเน นการได แบ งการปฏ บ ต ออกเป น 2 ช วง ค อ ระยะท 1 เด อนก นยายน ถ ง เด อนก มภาพ นธ และระยะท 2 เด อนม นาคม ถ งเด อน ส งหาคม ของท กป ซ งบ ณฑ ตว ทยาล ยจะให ม การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อให บ คลากรได เร ยนร ถ งการ วางแผนการพ ฒนาผลการปฎ บ ต งาน การบร หารจ ดการ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน รวมท งการจ ดทำ แฟ มสะสมงานโดยม ว ธ การดำเน นการด งน 1. การจ ดกล มบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ย ม บ คลากรสายสน บสน น อย 3 กล ม ค อ 1) กล ม ข าราชการและล กจ างประจำ 2) กล มพน กงานมหาว ทยาล ย 3) กล มล กจ างช วคราว บ คลากรท กคนจะต อง ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยกำหนด โดยบ ณฑ ตว ทยาล ยจะจ ดทำแผนปฏ บ ต การประจำป

16 Sายงานประจำป เพ อให บ คลากรท กคนได ม ส วนร วมจ ดทำเอกสารแสดงบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบสำหร บตำแหน ง (Position Description) ของบ คลากรแต ละบ คคลโดยย ดแนวการปฏ บ ต ตามกรอบนโยบายและท ศทางการ พ ฒนาบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยขอนแก น 2. การมอบหมายงาน และข อกำหนดในการมอบหมายงาน การมอบหมายงานให บ คลากรต อง สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายของบ ณฑ ตว ทยาล ย เหมาะสมก บระด บตำแหน งและสาขาว ชาช พ น นๆ โดยม การตกลงร วมก นระหว างผ มอบหมายงาน และผ ร บมอบงาน และม การกำหนดน ำหน กคะแนนผลงาน ท ได ร บมอบหมาย ประกอบด วย งานหล ก งานรอง และงานพ ฒนาตนเอง ตามส ดส วนท บ คลากรกำหนดร วมก น 3. การปฏ บ ต งาน บ ณฑ ตว ทยาล ยให บ คลากรปฏ บ ต งานตามหน าท ได ร บมอบหมายให แล วเสร จ ตามกำหนด ในระหว างการดำเน นงานจะต องม เลขาน การคณะ, ผ ประสานงานกล ม กำก บ ต ดตาม และ ให คำปร กษาพร อมท งแนะนำให ความช วยเหล อในกรณ ม ป ญหาในการดำเน นงาน ซ งจะทำให การดำเน น งานสำเร จ บรรล เป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 4.1 รายงานการประเม นตนเอง ในการประเม นผลการปฏ บ ต งานแต ละคร งบ ณฑ ตว ทยาล ย จะให บ คลากรจ ดทำรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร มท กำหนด โดยแสดงความสำเร จของ งานเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย และด ชน ช ว ดท สะท อนถ งปร มาณและค ณภาพก บผลการปฏ บ ต จร ง ซ งต อง สามารถแสดงหล กฐานการปฏ บ ต งาน โดยจ ดทำเป นแฟ มสะสมงาน (Port folio) 4.2 การประเม นผล แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนท 1 ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 70% โดย ม คณะกรรมการประเม นประกอบไป ด วย ผ บร หาร เลขาน การคณะ และผ ประสานงานกล ม โดยประเม นจากเอกสารท ผ ร บการประเม นรายงาน ได แก แฟ มสะสมงาน และ SAR ตามแบบประเม น ร ปท 3 ร ปท 3 ร ปแบบของแบบประเม นท 1 ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามต วช ว ด

17 34 Sายงานประจำป 2551 ส วนท 2 ประเม น ค ณ ล ก ษณะการปฏ บ ต ง านของบ ค ลากร 30% โดย ผ บ ร ห าร เลขาน การคณะ และผ ประสานงานกล ม ประกอบด วยห วข อการประเม นด งตารางท 5 ตารางท 5 ร ปแบบห วข อในการประเม นค ณล กษณะการปฏ บ ต งานของบ คลากร 5. ว ธ การประเม น คณะกรรมการประเม นผลงานประเม นผลงานโดยกำหนดน ำหน กคะแนนผล งาน (งานหล ก งานรอง และงานพ ฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต ละงานอย ในช วงท กำหนด ในแต ละงานจะ ต องกำหนดคะแนนปร มาณงาน และค ณภาพของงาน การพ จารณาผลการประเม นฯจะนำคะแนนท ง 2 ส วนมารวมก น แล วนำไปเท ยบก บเกณฑ ผลการปฏ บ ต งานท กำหนดไว 4 เกณฑ ค อ ด เด น ด พอใช และควรปร บปร ง และแจ งผลการประเม นให บ คลากรท กคนทราบโดยว ธ ล บ พร อมท งแจ งให บ คลากรทราบ ถ งจ ดเด น จ ดด อย และส งท ควรพ ฒนาของแต ละบ คคล เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาตนเองต อไป ตารางท 6 ระด บคะแนนผลการประเม นผลงาน

18 Sายงานประจำป ผลการประเม น 1. ผลต อองค กร จากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ย จะ ทำให หน วยงานงานทราบว าผลงานตามแผนปฏ บ ต การประจำป หน วยงานกำหนดไว ในภาพรวม ส มฤทธ ผลเท าใด ซ งจะต องนำมาทบทวนปร บปร งแผนการดำเน นงานในรอบ 6 เด อนหล ง 2. ผลต อบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ยนำผลคะแนนท ได จากการประเม น มาเป นข อม ลประกอบ ในการพ จารณาด งน 2.1 การพ จารณาความด ความชอบของบ คลากรสายสน บสน น ท ง 3 กล ม 2.2 การต อส ญญาจ างของบ คลากรท เป นพน กงานมหาว ทยาล ย 2.3 การให รางว ลสำหร บผ ม ผลการปฏ บ ต งานในระด บด เด น/ด เพ อเป นขว ญกำล งใจต อ บ คลากร โดยให รางว ลในการ อบรม / ส มมนา / ด งาน เพ อพ ฒนาตนเองให ม ศ กยภาพส งข นไปอ ก ตาม ประกาศการให รางว ลฯ ท บ ณฑ ตว ทยาล ยกำหนดด งตารางท 7 ตารางท 7 รางว ลสำหร บผ ม ผลการปฏ บ ต งานในระด บด เด น และระด บด 7. การจ ดทำแผนพ ฒนาบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย เพ อให บ คลากรท ประเม นผลการปฏ บ ต งาน แล วย งขาดศ กยภาพบางอย างสำหร บการปฏ บ ต งานในหน าท ให ประสบผลสำเร จ บ ณฑ ตว ทยาล ยจะจ ดเป น โครงการอบรมหร ออาจจะส งไปอบรมตามหล กส ตรท มหาว ทยาล ยกำหนด เพ อเป นการพ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพท ม ความพร อมต อการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพต อไป ตารางท 8 ผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ป งบประมาณ 2551

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

HR Scorecard. Sharing. HR Success Stories in Public Sector

HR Scorecard. Sharing. HR Success Stories in Public Sector 80 xxx HR Scorecard Sharing HR Success Stories in Public Sector การพ ฒนาสมรรถนะ ระบบบร หาร ในระด บจ งหว ด กรณ ต วอย าง : สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดแพร การพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร ของสำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดแพร

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ สำน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารจากเลขาธ การ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสำหร บว ทยาล ยเทคน ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information