รายงานการประช มส มมนาในต างประเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประช มส มมนาในต างประเทศ"

Transcription

1 รายงานการประช มส มมนาในต างประเทศ ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ๑.๑ ช อผ เข าร วมประช มส มมนา ๑. นายวราธ ป ร ตนวราหะ ผพบ.พส. ๒. นายศ ร ร ตนาภ รมย ผพว.พส. ๓. นายล อมเดช ภ ไชยาน สรณ ผ จ ดการงานควบค มจราจรทางอากาศ (ศน.บภ ๑.) ๔. นายอ ศรา จ นตร ตน ว ศวกรระบบอาว โส พ ฒนาทร พยากรบ คคล (พว.พส.) ๑.๒ ช อเร อง/โครงการ การประช มส มมนาทางว ชาการ Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS 2015 ๑.๓ ระยะเวลา ระหว างว นท ๒๔ ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๘ ๑.๔ สถานท กร งด บบล น สาธารณร ฐไอร แลนด ส วนท ๒ รายละเอ ยดและข อม ลท ได ร บจากการประช มส มมนา ๒.๑ ว ตถ ประสงค เพ อสน บสน นการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของประเทศสมาช กและ ประชาคมการบ น เพ อท าให แน ใจว าประเทศสมาช กและประชาคมการบ นม บ คลากรท ม ค ณสมบ ต และจ านวน เพ ยงพอส าหร บการปฏ บ ต งาน และร กษาระบบการขนส งทางอากาศในป จจ บ นและอนาคตให เป นไปตาม มาตรฐานสากล อ กท ง ย งเป นการแลกเปล ยนข อม ลทางว ชาการและประสบก ารณ ทางการบ น, การพ ฒนา บ คลากรและการใช เคร องม อต างๆ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลทางด านการพ ฒนาบ คลากร ทางด านการบ น ประเด นเพ อน ามาอภ ปรายของ ICAO Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS Symposium 2015 ๑. การใช กลย ทธ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในด านการบ น ๒. โครงสร างของ ICAO เพ อสน บสน นการพ ฒนาทร พยากรบ คคลและฝ กอบรมในด านการบ น ๓. การฝ กอบรมให สอดคล องก บ Competency-based ในด านการบ น ๔. ความท าทายของการฝ กอบรมในด านการบ น ๕. สถานการณ ป จจ บ นและแนวโน มการฝ กอบรมท จะเก ดข นในอนาคต ๖. ความร วมม อเป นหล กส าค ญในการเร ยนร และการฝ กอบรมท ประสบความส าเร จ ๗. ความต องการของ ICAO และแนวทางการแก ไขป ญหาการฝ กอบรมในการด านการบ น ๘. TRAINAIR PLUS Programme (TPP) ความส าเร จและแผนงานในอนาคต

2 -๒- นโยบายการฝ กอบรมของ ICAO และ TRAINAIR PLUS Programme ICAO ได กล าวถ งหน วยงาน GAT หร อ Global Aviation Training ว าม บทบาทท เก ยวข องก บการ พ ฒนาทร พยากรบ คคลท เก ยวข องก บก จการบ นอย างไร และสถานะของ TRAINAIR PLUS รวมท งม แผนงาน ในอนาคตอย างไร หน วยงาน GAT: ICAO GAT ก อต งเม อ เด อนมกราคม ๒๕๕๗ โดยม จ ดม งหมายเพ อเป นศ นย กลางใน การฝ กอบรมของ ICAO ก จกรรมท เก ยวข องตลอดจนร บผ ดชอบในการจ ดการวางแผนการฝ กอบรมและ ประสานงานก จกรรมท เก ยวข องก บฝ กอบรมของ ICAO เพ อสร างความม นใจและม ประส ทธ ภาพท สอดคล อง ก บการด าเน นงานนโยบายการฝ กอบรมของ ICAO โดยม ขอบเขต ค อ ให ความช วยเหล อประเทศสมาช กในการ ท จะบรรล และร กษาข ดความสามารถของบ คลากรทางด านการบ นผ านหล กส ตรการฝ กอบรมของ ICAO GAT ว ส ยท ศน เป นผ น าในด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลทางด านการบ น ภารก จ GAT สร างความร วมม อและประสานงานให ม ประส ทธ ภาพเพ อสน บสน นการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ในด านการบ นและสร างความน าสนใจให ตรงก บความต องการของสมาช กและอ ตสาหกรรม การบ น การวางแผนเช งกลย ทธ ของ GAT เน นการประสานงาน และใช ระบบท ม ประส ทธ ภาพเพ อสน บสน น กลย ทธ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท พ ฒนาโดยประเทศสมาช กและการให ความช วยเหล อและร วมม อก บร ฐ ภาค และช มชนการบ น นโยบายการฝ กอบรมของ ICAO ใช หล กการ ๔ เสาระเบ ยง (The 4 Pillars) ประกอบไปด วย ๑. TRAINAIR PLUS Programme ๒. Recognition of training activities ๓. ICAO-developed training ๔. Cooperation and Partnership สมาช กของ TRAINAIR PLUS Programme (TPP) หล กๆจะประกอบไปด วย ๕ ร ปแบบ ได แก Associate Members / Full Member / Regional Training Centres of Excellence / Corporate Members / Affiliate Member ตามตาราง ๑.๑ ต วอย างเช น RTCE (Regional Training Centres of Excellence) จะเป นผ น าส าหร บสมาช กท อย ในกล ม ๖ (Full Member) ประจ าภ ม ภาค โดยท จะต องพ ฒนาและน าส งคอร สอย างน อยหน งหล กส ตรตามข อก าหนด ด งต อไปน ๑. Aerodromes (Annex 1) ๒. Air Navigation Services (Annex 2,3,4,5,10,11,12,15) ๓. Air Transport ๔. Environment (Annex 16) ๕. Flight Safety and Safety Management (Annex 1,6,7,8,13,18,19) ๖. Security and Facilitation (Annex 9.17)

3 -๓- ในส วนของ Industry Membership จะม ส วนช วยในการสร างเคร อข ายให ก บ TRAINAIR PLUS ใน การเข าถ งโดยตรงส าหร บผ ท ม ส วนได เส ยในอ ตสาหกรรมการบ น แบ งป นความร และประสบการณ ให ก บสมาข ก ม ส วนร วมในการก าหนดว ส ยท ศน ร วมก บ ICAO TRAINAIR PLUS ในท กๆก จกรรม โดยผ ท เป นสมาช กประเภท น ประกอบไปด วย บร ษ ทผ ผล ตและหน วยงานทางด านการบ นท เป นผ ให ข อม ลในเช งล ก เช น FAA, IATA Affiliate Member เป นประเภทของสมาช กส าหร บหน วยงานด านการบ นแต ไม ม ศ นย ฝ กอบรม หร อ ต องการท จะได ร บความร วมม อทางด านฝ กอบรมก บ ICAO ตาราง ๑.๑ ประเภทสมาช กของ TRAINAIR PLUS Programme ป จจ บ น TRAINAIR PLUS ม สมาช กท งหมด ๗๕ หน วยงาน โดยท แบ งตามประเภทด งน ข อม ล ณ ธ นวาคม ๒๕๕๗ 40 Associates members 24 Full member โดยท ประเทศไทยเป นสมาช กในระด บ Full Member จากหน วยงาน สถาบ นการบ นพลเร อน (สบพ.) 3 Corporate member 8 Regional Training Centres of Excellence โดยม ค าสมาช กในระด บ Full member $10,000 ถ าเป นหน วยงานร ฐ และ $12,500 ส าหร บหน วยงาน เอกชน ถ าเป น Associates members $15,000 ถ าเป นหน วยงานร ฐ และ $18,750 ส าหร บหน วยงานเอกชน

4 -๔- TPeMs (Trainair Plus electronic Management System) ค อระบบบร หารการจ ดการเก ยวก บ TRAINAIR PLUS ท งหมด เช น เอกสารข นตอนการด าเน นงาน ข นตอนว ธ การสม คร การพ ฒนา Standardized Training Package ข อม ล Standardized Training Package ท งหมดและระบบต ดตาม TRAINAIR PLUS Programme และ Standardized Training Package Course รวมท งการร บรองหล กส ตร มาตรฐานการฝ กอบรม Standardization ประกอบไปด วย Training Centres / Course Material / Operational Staff สถานะของ TRAINAIR PLUS Programme ข อม ล ณ ว นท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๘ จ านวน STP (Standardized Training Package) ๕๓ หล กส ตรท บรรจ อย ใน TPeMs และ ๕๕ หล กส ตรท ก าล งพ ฒนา โดยสามารถแยกห วข อของ STP ได ด งต อไปน Aerodrome (15) Air Navigation (23) Flight Safety and Safety Management (4) Air Transport (5) Security and Facilitation (1) Environment (4) Training capacity building (1) จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรมตาม TRAINAIR PLUS Programme ต งแต ๒๕๕๔ ๒๕๕๗ ม จ านวน โดยม ท งหมด ๙๒๖ คน จ านวนผ ท ผ านการร บรองเป น Instructors TDC (Training Development Course) existing Instructors (29) TIC (Training Instructor Course) existing Instructors (21) TMC (Training Manager Course) existing Instructors (7) การคาดการณ สถานการณ STP New STPs 60 STPs by Dec STP exchanges สมาช กของ TRAINAIR PLUS Programme ได ร บการสน บสน นเทคน คการพ ฒนาและการส งมอบ แพคเกจการฝ กอบรมตาม Competency Based บนพ นฐานของการพ ฒนาค ม อการฝ กอบรมของ ICAO ตาม กระบวนการ ICAO Training Development Guide, Competency-based Methodology (Doc 9941) หร อเท ยบเท า การออกแบบระบบ การเร ยนการสอน Instructional System Design (ISD) ว ธ การฝ กอบรม แต ละแพคเกจท ม ส อการสอนท จ าเป นส าหร บการฝ กอบรมและอาจารย ผ สอน สมาช กสามารถพ ฒนาช ด ฝ กอบรมได ด งต อไปน :

5 -๕- ICAO Harmonized Training Packages ประกอบไปด วย ๔ ร ปแบบ STP (Standardized Training Package) ค อ ช ดมาตรฐานการฝ กอบรมตามแนวทางของ ICAO Training Development Guide, Competency-based Methodology (Doc 9941) ITP (ICAO Training Package) ค อ ช ดการฝ กอบรมซ งผล ตโดย ICAO โดยร วมก บ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ตามแนวทางของ ICAO Training Development Guide, Competency-based Methodology (Doc 9941) หร อว ธ การ ISD (Instructional System Design) CTP (Compliant Training Package) ค อ ช ดการฝ กอบรมท สอดคล องก บมาตรฐานของ ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) and guidance material โดยเป น ช ดการฝ กอบรมท ประกอบไปด วยเอกสารท ครบถ วนและผ านการทดสอบแล ว ซ งจะสะท อนให เห นถ ง o ความต องการด านเทคโนโลย และด านการปฏ บ ต งานป จจ บ นท เฉพาะเจาะจงส าหร บห วข อ การฝ กอบรมน นๆ o ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) and guidance material o ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมของ ICAO, การฝ กอบรมเสร มของ ICAO ท ม อย ในป จจ บ น PTP (Partnership Training Package) ค อ ส อการฝ กอบรมท พ ฒนาข นจากความร วมม อ ระหว าง ICAO และหน วยงานฝ กอบรมของ Cooperate Member, พ นธม ตรในอ ตสาหกรรม หร อ สถาบ นการศ กษาตามแนวทางของ ICAO Training Development Guide, Competency-based Methodology (Doc 9941) โดยท แต ละร ปแบบจะม ความแตกต างก นตามระด บของสมาช กสามารถด ได จากตาราง ๑.๒ ตาราง ๑.๒ แสดงความส มพ นธ ของการพ ฒนาช ดฝ กอบรม TRAINAIR PLUS Programme

6 -๖-๒.๒ เน อหาโดยสร ปการประช มส มมนา ว นท ๒๓ ม นาคม ๒๕๕๘ เป ดการประช มส มมนา เวลา ๐๙.๑๕ น. โดย Mr. Raymond Benjamin, Secretary General of the ICAO ท าการกล าวส นทรพจน พร อม ด วยการแนะน าสมาช ก TRAINAIR PLUS ช วงท ๑ การประช มส มมนาเร อง TRAINAIR PLUS programme: Enhancements to Better Serve the Global Training Community. ม การ Presentation โดย Mr. Diego Martinez TRAINAIR PLUS Programme manager ICAO Headquarters ด งห วข อต อไปน - information on the status of the TRAINAIR PLUS programme; - recent updates made to the operations of the programme; - additional activities; - new membership categories; - the standardized training package (STPs) exchange mechanism; - the ICAO course available and under development ; and - the new concepts of ICAO-Compliant Courses. ช วงท ๒ เร อง ผลกระทบและความท าทายท สามารถพบได ใน Aviation Training ซ งม การบรรยาย โดยผ เช ยวชาญในแต ละองค กร ด งน - Mr. Luis Fonseca de Almedia, Regional Director ICAO EUR-NAT - Capt. Mostafa Hoummady, Global Aviation Training Manager ICAO headquarters. - Mr. Kevin Caron, Head Global Training and Human Resources Airport Council International ACI World. - Mr. Victor de Barrena, Director IATA Training and Development Institute ITDI. - Mr. Alex Wandels, Head of institute for Air Navigation Services EUROCONTROL. - Ms. Anne Katherine Jensen, Chief Executive Officer Entry Point North ATS Academy. ช วงท ๓ เร อง A strong Network of more than 80 members. ซ งด าเน นรายการโดย Mr. Mekki Lahlou, Training Planning and Operations Officer ICAO Headquarters. และป ดการประช มส มมนาเวลา ๑๗.๓๐ น.

7 -๗- ว นท ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๘ เป ดการประช มส มมนา เวลา ๐๙.๑๕ น. ช วงท ๔ เร อง TRAINAIR PLUS methodology and Competence and Competency-Based Training; Strengthening Training Capacity ซ งม การน าเสนอข อม ล ว ธ การใช และ แนะน า ICAO Documentation Doc เร อง Competency-Based Training ฉบ บใหม ล าส ด โดย - Mr. Greg Hindson, Head of ATM Development and Prospective Ecole Nationale de L Aviation Civile ENAC - Ms. Kristina Schneider, Senior Director, Operations and Learning Services Aviation Strategies International Canada. - Mr. Deborah Stephen, Integrated Curriculum Branch Manager, AFS-540 FAA, USA. - Mrs. Ashley Lauryssen, Training Strategies Manager EUROCONTROL Institute for Air Navigation Services Europe. ช วงท ๕ เร อง Training Tools and Technology: Key Trends, Challenges and Opportunities for the Coming Years Manufacturers ท าการบรรยายโดย - Mr. Chris Long, European Editor CAT Civil Aviation Training Magazine - Mr. Pablo Serrano-Sainz, Head of Mechanical Systems Instructors Airbus Training Europe - Capt. Daren Gulbransen, 787 fleet Manager Boeing Flight services UAS - Mr. Martin Robinson, IAOPA Senior Vice-president and Chief Executive Officer of AOPA UK International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations ช วงท ๖ เร อง HR development Strategies in Aviation: Best Practices Paving the Way Forward บรรยายโดย - Capt. Mostafa Hoummady, Global Aviation Training Manager ICAO Headquarters - Ms. Catherine Crocoll-Bichara, EASA regulator Manager, Skyguide and FABEC Social Dialogue Manager Switzerland - Dr. Abdel Karim A. Elsayed, Vice-Chairman Egyptian Aviation Academy Egypt - Mr. Rodney Subramany, Acting Head Aviation Training Academy Air Traffic and Navigation Services ATNS South Africa - Dr. Michel Lim, Director Singapore Aviation Academy Singapore - Mr. Khalid Al Braiki, General Manager Gulf centre for Aviation Studies UAE - Mr. Kevin Humphreys, Director Safety Regulation Irish Aviation Authority

8 -๘- ช วงท ๗ TRAINAIR PLUS Speed Networking Session ได ท าการแบ งกล มเพ อท าก จกรรม โดย บวท. ได อย กล มท ๒ ประกอบด วย Bangladesh, South Africa, Korea, Ireland, Nederland, China, Malaysia, Japan, Brazil, Kazakhstan, UK, EUROCONTROL and Thailand ได ท าการ debate ในเร อง Current issues on aviation training ซ งผลของการสร ปในห วข อน จะใช เพ อท าการ present ในว นถ ดไป ด าเน นเร องโดย Mr. Mekki Lahlou, Training Planning and Operations Officer ICAO Headquarters ว นท ๒๖ ม นาคม ๒๕๕๘ เป ดการประช มส มมนา เวลา ๐๙.๑๕ น. ช วงท ๘ เร อง GAT and TRAINAIR PLUS workshop ได ท าก จกรรมกล มเด มเพ อเตร ยมท าสร ปไว ส าหร บ present และ บรรยาย ในห วข อด งต อไปน Training Management Keys for Aviation - Finance - Curriculum and Needs - Effectiveness - TRAINAIR PLUS - Technology ท าการบรรยายสร ปโดย Mr. Diego Martinez, TRAINAIR PLUS programme Manager ICAO Headquarters ช วงท ๙ เร อง Training Tools and Technology: Key Trends, Challenges and Opportunities for the Coming Years - Media ด าเน นเร องโดย - Mr. Chris Long, European Editor CAT Civil Aviation Training Magazine - Dr. Kemal Yuksek, Senior Vice president Training Turkish Airlines Turkey - Ms. Sharon Cooke, Head of Training Airways New Zealand - Mr. Conor Mc Kenna, Cofounder/Director Market development Crew factors Ireland

9 -๙- ช วงท ๑๐ เร อง Partnerships and the /economics of Training New Thinking and Practices โดยการส มมนาได ม งเน นไปท ความร วมม อจากท กภาคส วน ไม ว าจะเป นสถาบ น หน วยงานการบ น หร อ องค กร ต างๆในอ ตสาหกรรมการบ น เพ อท จะให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการพ ฒนาบ คลากรทางด านการ บ นส บไป ท าการบรรยายโดย - Mr. Kevin O Driscoll, Senior Vice-President DAA International - Mr. Joost Jonker, Director JAATO Nertherlands - Mr. Lan E. Williams, President European Aviation Maintenance Training Committee Europe - Mr. Sadamba Tchagbele, Director, Ecole Africaine de la Meteorologie et de l Aviation civile (EAMMC) and President of the Association of African Aviation Training Organization (AATO) ASECNA - Professor Brian MacCraith, President Dublin City University Ireland - Mr. Baris Mustecaplioglu, Head TAV Academy Turkey ช วงส ดท าย Closing Ceremony เร อง The future of Air Transport: Views from the largest Low-cost Carrier, Mr. Michael O Leary, CEO of Ryanair. Question and answer from participants Closing addresses. ว นท ๒๗ ม นาคม ๕๘ Cultural and technical visits.

10 -๑๐-๒.๓ ประโยชน ท ได ร บ - ต อตนเอง ค อ ได ร บประสบการณ ในการเด นทางไปประช มส มมนาในระด บนานาชาต และได ม โอกาสเร ยนร เร องเก ยวก บเทคโนโลย การฝ กอบรมของหน วยงานระด บโลก รวมท งได ร จ กบ คลากรในหน วยงาน ด านการฝ กอบรมจากนานาประเทศ อ กท งได ร บทราบท ศทางการพ ฒนาบ คลากรทางด านอ ตสาหกรรมการบ น ในอนาคต - ต อหน วยงาน ค อ ได ทราบท ศทางการพ ฒนาการฝ กอบรมในระด บประเทศ การพ ฒนาบ คลากรใน บร ษ ทต องค าน งถ งว ธ การพ ฒนาท สอดคล องก บนานาชาต หร ออ ตสาหกรรมเด ยวก น ซ งม ว ธ การท เป นร ปแบบท เป นมาตรฐานสามารถน ามาปร บใช ได ในระด บองค กร เร องท ส าค ญค อเร องของการพ ฒนาโดยใช ระบบ Competency-based Training ตาม Document ของ ICAO ซ งม ความเห นว าหล กส ตรท ทาง ICAO จ ดท า ข น เช น TDC Training Course Development และ TIC Training Instructor Course ม ความส าค ญอย าง ย งในอนาคตในการพ ฒนาหล กส ตรให ตรงก บว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรม ส วนท ๓ ป ญหาและอ ปสรรค ส วนท ๔ ข อเสนอแนะ ไม ม (นายอ ศรา จ นตร ตน ) ว ศวกรระบบอาว โส (พ ฒนาทร พยากรบ คคล)

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 หน วยงาน งาน/โครงการ วงเง นโครงการ บพ. 1. การดาเน นการตามนโยบายเป ดเสร - การบ นระหว างประเทศ (ต งแต ว นท 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2556) การจ ดสรรเส

More information

1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ เอกสารประกอบการช แจงต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ว นท 28 ต ลาคม 2552. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2 TQM : Framework Model

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท 2 สารบ ญ เร องท หน า 1 2 3 4 5 6 7 8 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร

More information

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน (International Standards for the

More information

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล หล กการและเหต ผล โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน ณ เม องบาหล ประเทศอ นโดน เซ ย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ก าหนด ให ม การ จ ดต งประชาคมอาเซ ยนข น โดยม

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมาก โดยเฉพาะอย างย งองค กรท ประกอบธ รก จด านการเง

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ

รายงานผลการด าเน นโครงการ รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

More information

รายงานเบ องต น (Inception Report) กรอบแนวค ด ว ธ การ และแผนการดาเน นงาน

รายงานเบ องต น (Inception Report) กรอบแนวค ด ว ธ การ และแผนการดาเน นงาน รายงานเบ องต น (Inception Report) กรอบแนวค ด ว ธ การ และแผนการดาเน นงาน โครงการท ปร กษา ก จกรรมการศ กษาแนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาร ฐบาลอ เล กทรอน กส ของ (ซ เอส ๐๑) ภายใต โครงการส งเสร มศ กยภาพบ คลากรด

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information