สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ"

Transcription

1 สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทาง HR Scorecard คร งท 1 ระหว างว นท เมษายน 2550 ณ ห องประช มกรมส งเสร มการเกษตร ช น ตามท กรมส งเสร มการเกษตร โดยกองการเจ าหน าท ร วมก บส าน กพ ฒนาการถ ายทอด เทคโนโลย ได จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทาง HR Scorecard ระหว างว นท เมษายน 2550 ณ ห องประช มกรมส งเสร มการเกษตร ช น 5 โดยม อธ บด กรมส งเสร มการเกษตร เป นประธาน น น สร ปผลการส มมนาด งน 1. ผ เข าส มมนา ประกอบด วย 1.1 คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard 1.2 ผ อ านวยการส าน ก/กอง และผ อ านวยการส วน/กล ม/ฝ าย ในส วนกลาง 1.3 เจ าหน าท ผ เก ยวข องจากกองการเจ าหน าท และส าน กพ ฒนาการถ ายทอดเทคโนโลย รวมท งส น จ านวน 170 คน 2. เน อหาการส มมนา ประกอบด วย 2.1 การให ความร และท าความเข าใจเก ยวก บการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard โดย นางส ทธ ล กษณ เอ อจ ตถาวร และคณะ จากส าน กงาน ก.พ. ซ งได บรรยายให ความร เก ยวก บเร อง HR Scorecard ด งน HR Scorecard เป นเคร องม อส าหร บใช ประเม นผลส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล ขององค กร เพ อน าไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะก าล งคนขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดคล อง ก บภารก จขององค กร 4 ส วน ค อ องค ประกอบของ HR Scorecard องค ประกอบของการประเม นผลส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล ประกอบด วย

2 มาตรฐานความส าเร จของระบบการบร หารทร พยากรบ คคลในส วนราชการและจ งหว ด (Standard for Success) หมายถ ง ผลการบร หาราชการด านการบร หารทร พยากรบ คคลซ งเป นเป าหมายส ด ท ายท ส วนราชการต องบรรล 2. ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ (Critical Success Factors) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการและการด าเน นการต าง ๆ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งจะท าให ส วนราชการและ จ งหว ดบรรล มาตรฐานความส าเร จ 3. มาตรว ดหร อต วช ว ดความส าเร จ (Measures and Indicators) หมายถ ง ป จจ ยหร อต วท บ ง ช ว าส วนราชการและจ งหว ดม ความค บหน าในการด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความสอดคล องก บมาตรฐานแห งความส าเร จจนบรรล เป าหมายท ต งไว มากน อยเพ ยงใด 4. ผลการด าเน นงาน หมายถ ง ข อม ลจร งท ใช เป นหล กฐานในการประเม นว าส วนราชการ และจ งหว ดได ด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความสอดคล องก บมาตรฐานแห งความส าเร จ ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล ม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างความเข มแข ง ให แก ส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลให สามารถข บเคล อนย ทธศาสตร ได อย างบรรล เป าหมาย และม ความพร อมร บต อการเปล ยนแปลงในอนาคต ซ งส วนราชการจะต องบร หารทร พยากรบ คคลท เน น ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Alignment) ระหว างการบร หารทร พยากรบ คคลในระด บนโยบาย ระด บย ทธศาสตร และระด บปฏ บ ต การ โดยส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จไว 5 ม ต ค อ ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ได แก - นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บเป า หมาย พ นธก จของส วนราชการ - ม การวางแผนและบร หารก าล งคน - ม การบร หารก าล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง - ม การสร าง พ ฒนา และส บทอดของต าแหน งบร หาร ส งท ส วนราชการควรด าเน นการ ค อ - แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - แผนบร หารอ ตราก าล ง - การบร หารก าล งคนท ม สมรรถนะส ง (Talent Management)

3 - 3 - ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล ได แก - ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความถ กต องและท นเวลา - ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย - ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพ ก าล งคนและความค มค า - ม การใช เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ส งท ส วนราชการควรด าเน นการ ค อ - จ ดระบบงานบ คคลเพ อลดข นตอน ระยะเวลา - ประเม นความค มค าของค าใช จ ายด านการบร หารทร พยากรบ คคล - จ ดท าฐานข อม ลก าล งคน - ระบบงานอ ตโนม ต รองร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล ได แก - การร กษาไว ซ งข าราชการท จ าเป นต อการบรรล เป าหมายของส วนราชการ - ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากรต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ว ฒนธรรมและบรรยากาศการท างานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง - ม ระบบการบร หารผลงานและว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผล ซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน ส งท ส วนราชการควรด าเน นการ - การร กษาก าล งคนท ม ความจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย - การเร ยนร และพ ฒนา - ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล ได แก - การร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล และการด าเน นการทางว น ยบนหล กการของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม - ความโปร งใสของกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลและพร อมให ม การตรวจสอบ ส งท ส วนราชการควรด าเน นการ

4 กระบวนการและการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคลท โปร งใส - ราชการใสสะอาด ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน ได แก - ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างานและระบบงาน - การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มจากสว สด การตามกฎหมาย - ความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บข าราชการผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราช การและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง ส งท ส วนราชการควรด าเน นการ - สภาพแวดล อมการท างานท ท นสม ย - สว สด การ - การเสร มสร างความส มพ นธ ท ด การบร หารย ทธศาสตร ด านทร พยากรบ คคล ส วนราชการม บทบาทในการบร หารย ทธศาสตร ด านทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บมาตร ฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ท ม การก าหนดต วช ว ดความส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลและค าเป าหมาย (Target) ท ช ดเจน เพ อให ม การน าไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม และม จ ดม งเน นให เก ดผลตามต วช ว ดและระด บเป าหมาย ท ต องการ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจะเป นส วนหน งของแผนย ทธศาสตร ของส วนราชการ ด งน น แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจ งเป นแผนท ม งเน นการสน บสน นให ก าล งคนสามารถปฏ บ ต ภาร ก จได บรรล เป าหมายตามแผนย ทธศาสตร ของส วนราชการ และม ความพร อมท จะข บเคล อนส วนราชการ ให ก าวหน าไปส ว ส ยท ศน ท ต องการ กระบวนการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล ประกอบด วย 1. การประเม นสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคล 2. การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 3. การน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลไปปฏ บ ต 4. การต ดตามและการรายงาน

5 การระดมสมองเพ อประเม นสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคลและการก าหนดประเด นย ทธ ศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลเป นป จจ ยความส าเร จท จะท าให ส วนราชการ บรรล มาตรฐานความส าเร จ จ งต องจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บมาตรฐาน ความส าเร จ และสอดคล องก บว ส ยท ศน และเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ เง อนไขความส าเร จของการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล - ผ บร หารส งส ดเห นความส าค ญและให การสน บสน นอย างเต มท - ผ บร หารของหน วยงานหล กเข าใจบทบาทความร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล และเห นความส าค ญ - ผ ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท เข าใจท ศทางความต องการของส วนราชการ ต องแสดงบท บาทเช งร ก - การส อสารให ข าราชการเข าใจถ งว ตถ ประสงค และเป าหมายของการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ งจากการส มมนาเช งปฏ บ ต การ (Workshop) คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานฯ ได ร วมก นว เคราะห ข อม ลสถานภาพป จจ บ นของการบร หารทร พยากรบ คคลของกรม เพ อให ได ทราบระด บ สมรรถนะ จ ดอ อน จ ดแข งของระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ส งท ผ บร หารและผ เก ยวข องก บการบร หาร ทร พยากรบ คคลคาดหว งต องานด านการบร หารทร พยากรบ คคล รวมท ง แนวทางการพ ฒนาระบบบร หาร ทร พยากรบ คคลท สน บสน นและผล กด นให ย ทธศาสตร ของส วนราชการประสบความส าเร จ ซ งผลจาก การส มมนาได ม การก าหนดประเด นย ทธศาสตร เพ อใช ประเม นสถานภาพองค กร จ านวน 34 ประเด น (เอกสารแนบ 1) และน าประเด นท ได มาว เคราะห ส วนต างของความส าค ญ (GAP) ซ งได ผลต างความส าค ญ เร ยงตามล าด บ (ตามเอกสารแนบ 2) โดยจะน าค า GAP ไปว เคราะห หาป จจ ยท จะท าให ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ก าหนดไว บรรล ผล (เป าประสงค เช งกลย ทธ ) ต อไป *********************************

6 - 1 - ประเด นการประเม นสถานภาพองค กร 1 กระบวนการท างานม ความช ดเจน เป นมาตรฐาน เป นท ร บร ท วก นในองค กร ม การปร บลด ข นตอนการท างานและบ รณาการการท างานและเน นการท างานเป นท ม ส าค ญต อความส าเร จ ป จจ บ น กรม ของกรมฯ เพ ยงใด ท าได ด เพ ยงใด บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการปร บปร งกระบวนการท างานและม การส อสารให ทราบท วก น 3 ม แผนแม บทในการพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบ ต อเน อง และม การน าไปปฏ บ ต อย างจร งจ ง 4 การสร างว ฒนธรรมองค กรให บ คลากรม ความม งม นในการท างาน ม ท ศนคต ท ด ต องาน/องค กร/ ผ ร บบร การ ม ความค ดเช งบวก ม จร ยธรรม ค ณธรรม ม ความพอเพ ยง ความสาม คค และ ช วยเหล อก น 5 บ คลากรม จ ตส าน กและความต งใจในการท างานโดยม งแก ไขป ญหาและตอบสนองความต องการ เพ อให เกษตรกรและครอบคร วอย ด ม ส ขพ งพาตนเองได 6 บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ท กษะการท างานอย างรอบด าน ม ความค ดร เร ม ใฝ เร ยนร และหม นพ ฒนาตนเอง ม ความสามารถในการต ดต อส อสารและประสานงานด านการผล ตและ การตลาดได สามารถเข าถ งและท างานก บช มชนได 7 เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรม ความเข าใจในสภาพพ นท ร บผ ดชอบและเป นท ยอมร บและศร ทธา ของเกษตรกร 8 บ คลากรได ร บโอกาสในการพ ฒนาให ม สมรรถนะตามสายอาช พอย างเป นระบบและต อเน องเพ อ เตร ยมความพร อมในการเข าส ต าแหน งท ส งข น 9 การน าระบบสมรรถนะมาใช ในการบร หารงานบ คคลและพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ ตาม สายงานและให ม เส นทางความก าวหน าท ช ดเจน ให ครอบคล มท กสายงาน 10 การท างานม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน 11 ความช ดเจนและต อเน องของนโยบายการท างานของกรม 12 การส อสารเร องบทบาทหน าท ของกรมไปส ผ ปฏ บ ต ช ดเจนและท กคนในองค กรได ร บร และเข าใจ บทบาทหน าท และเป าหมายขององค กรไปในแนวทางเด ยวก น 13 การมอบหมายงานท ช ดเจน ม การส อสารก นระหว างผ มอบหมายงานและผ ปฏ บ ต งาน ม การ ตรวจสอบประเม นผลเพ อน าไปส การปร บปร งการปฏ บ ต งาน 14 ฐานข อม ลบ คลากรท เป นป จจ บ นและน ามาใช ประโยชน ในการบร หารทร พยากรบ คคล 15 ระบบว ดผลส าเร จของงานท ม ความช ดเจน เป นท ยอมร บโดยท วก น และน ามาใช เพ อปร บปร งการ ท างานให ต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ 16 การปฏ บ ต งานท คล องต วและม อ สระในการต ดส นใจภายใต กรอบการปฏ บ ต งานเพ อให บรรล ตาม เป าหมาย 17 การสร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรท งในและต างประเทศ รวมท งองค กรท องถ น 18 ฐานข อม ลด านการเกษตรท ถ กต องและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน 19 การสร างขว ญก าล งใจและจ ดสว สด การให ก บข าราชการอย างท วถ งและเท าเท ยมก น ด แลและ ให บร การบ คลากรในฐานะล กค าคนส าค ญ 20 การจ ดสรรทร พยากรให เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ม การบ าร งร กษาว สด อ ปกรณ ให อย ในสภาพท ด พร อมใช งานและใช ประโยชน อย างค มค า

7 - 2 - ประเด นการประเม นสถานภาพองค กร 21 เกษตรกรได ร บบร การทางว ชาการ ข อม ลข าวสาร ความร และเทคโนโลย อย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง เหมาะสมก บความต องการของผ ร บบร การ และสามารถแก ไขป ญหาในการผล ตได ส าค ญต อความส าเร จ ป จจ บ น กรม ของกรมฯ เพ ยงใด ท าได ด เพ ยงใด ศ นย ปฏ บ ต การต างๆ ท ม ความเช ยวชาญเฉพาะด าน สามารถให บร การก บเกษตรกรโดยตรงได 23 จ ดระบบการให บร การแก เกษตรกรอย างท วถ งและม ความสะดวก 24 การจ ดสรรเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรให ปฏ บ ต งานครบท กต าบล(1 คน 1 ต าบล) 25 ม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรถ งระด บต าบล 26 เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรเป นต วแทนกระทรวงเกษตรฯ ในพ นท และท างานตอบสนองนโยบาย ได อย างรวดเร ว 27 ระบบส งเสร มการเกษตรม ความช ดเจนและม ประส ทธ ภาพ 28 ม พ.ร.บ.ว สาหก จช มชนเป นเคร องม อในการท างาน 29 ความก าวหน าในสายอาช พของเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรในพ นท 30 เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรในพ นท ได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต ภารก จหลายด านท งจากกรมฯ และ หน วยงานภายนอกจ านวนมาก ท าให ขาดอ สระในการต ดส นใจและพ ฒนางาน 31 ระบบการบร หารทร พยากรบ คคลม มาตรฐาน โปร งใส เป นธรรม และใช หล กสมรรถนะในการ บร หารทร พยากรบ คคล 32 การพ ฒนาหน วยงานบร หารทร พยารกรบ คคล ให เป นม ออาช พ โดยปร บโครงสร างให เหมาะสม ปร บปร งระบบงาน และพ ฒนาคนให ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ 33 ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป แบบม ส วนร วม เพ อให ท กหน วยงานน าไปใช ในการ พ จารณาความด ความชอบ และให ผลตอบแทนอย างเป นธรรม 34 ระบบการวางแผน และ ระบบการบร หารจ ดการด านงบประมาณ ท ม ประส ทธ ภาพ และสอด คล องก บความต องการของพ นท

8 - 1 - สร ปผลการว เคราะห หาค าต างความส าค ญต อประเด นย ทธศาสตร การประเม นสถานภาพองค กร ล าด บท ประเด นการประเม นสถานภาพองค กร ผลต างความส าค ญ (GAP) 1 การสร างขว ญก าล งใจและจ ดสว สด การให ก บข าราชการอย างท วถ งและเท าเท ยมก น 2.28 ด แลและให บร การบ คลากรในฐานะล กค าคนส าค ญ 2 การน าระบบสมรรถนะมาใช ในการบร หารงานบ คคลและพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ 2.24 ตามสายงานและให ม เส นทางความก าวหน าท ช ดเจน ให ครอบคล มท กสายงาน 3 ระบบการบร หารทร พยากรบ คคลม มาตรฐาน โปร งใส เป นธรรม และใช หล กสมรรถนะ 2.16 ในการบร หารทร พยากรบ คคล 4 การสร างว ฒนธรรมองค กรให บ คลากรม ความม งม นในการท างาน ม ท ศนคต ท ด ต องาน/ 2.12 องค กร/ผ ร บบร การ ม ความค ดเช งบวก ม จร ยธรรม ค ณธรรม ม ความพอเพ ยง และช วยเหล อก น 5 ความก าวหน าในสายอาช พของเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรในพ นท ม แผนแม บทในการพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบ ต อเน อง และม การน าไปปฏ บ ต 2.06 อย างจร งจ ง 7 ความช ดเจนและต อเน องของนโยบายการท างานของกรมฯ ระบบการวางแผน และระบบการบร หารจ ดการด านงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ 2.03 และสอดคล องก บความต องการของพ นท 9 บ คลากรได ร บโอกาสในการพ ฒนาให ม สมรรถนะตามสายอาช พอย างเป นระบบและ 1.99 ต อเน องเพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ต าแหน งท ส งข น 10 การพ ฒนาหน วยงานบร หารทร พยารกรบ คคล ให เป นม ออาช พ โดยปร บโครงสร าง 1.98 ให เหมาะสม ปร บปร งระบบงาน และพ ฒนาคนให ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ 11 กระบวนการท างานม ความช ดเจน เป นมาตรฐาน เป นท ร บร ท วก นในองค กร 1.9 ม การปร บลดข นตอนการท างานและบ รณาการการท างานและเน นการท างานเป นท ม 12 ระบบว ดผลส าเร จของงานท ม ความช ดเจน เป นท ยอมร บโดยท วก นและน ามาใช 1.9 เพ อปร บปร งการท างานให ต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ

9 - 2 - ล าด บท ประเด นการประเม นสถานภาพองค กร ผลต างความส าค ญ (GAP) 13 ฐานข อม ลด านการเกษตรท ถ กต องและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป แบบม ส วนร วม เพ อให ท กหน วยงาน 1.88 น าไปใช ในการพ จารณาความด ความชอบ และให ผลตอบแทนอย างเป นธรรม 15 การจ ดสรรทร พยากรให เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ม การบ าร งร กษาว สด อ ปกรณ 1.84 ให อย ในสภาพท ด พร อมใช งานและใช ประโยชน อย างค มค า 16 ระบบส งเสร มการเกษตรม ความช ดเจนและม ประส ทธ ภาพ บ คลากรม จ ตส าน กและความต งใจในการท างานโดยม งแก ไขป ญหาและตอบสนอง 1.81 ความต องการเพ อให เกษตรกรและครอบคร วอย ด ม ส ขพ งพาตนเองได 18 ฐานข อม ลบ คลากรท เป นป จจ บ นและน ามาใช ประโยชน ในการบร หารทร พยากรบ คคล บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการปร บปร งกระบวนการท างานและม การส อสาร 1.72 ให ทราบท วก น 20 การส อสารเร องบทบาทหน าท ของกรมไปส ผ ปฏ บ ต ม ความช ดเจนและท กคนในองค กร 1.72 ได ร บร และเข าใจบทบาทหน าท และเป าหมายขององค กรไปในแนวทางเด ยวก น 21 การปฏ บ ต งานท คล องต วและม อ สระในการต ดส นใจภายใต กรอบการปฏ บ ต งาน 1.71 เพ อให บรรล ตามเป าหมาย 22 เกษตรกรได ร บบร การทางว ชาการ ข อม ลข าวสาร ความร และเทคโนโลย อย างถ กต อง 1.69 รวดเร ว ท วถ ง เหมาะสมก บความต องการของผ ร บบร การ และสามารถแก ไขป ญหา ในการผล ตได 23 การจ ดสรรเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรให ปฏ บ ต งานครบท กต าบล (1 คน 1 ต าบล) บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ท กษะการท างานอย างรอบด านม ความค ดร เร ม 1.64 ใฝ เร ยนร และหม นพ ฒนาตนเอง ม ความสามารถในการต ดต อส อสารและประสานงาน ด านการผล ตและการตลาดได สามารถเข าถ งและท างานก บช มชนได

10 - 3 - ล าด บท ประเด นการประเม นสถานภาพองค กร ผลต างความส าค ญ (GAP) 25 การท างานม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน จ ดระบบการให บร การแก เกษตรกรอย างท วถ งและม ความสะดวก การมอบหมายงานท ช ดเจน ม การส อสารก นระหว างผ มอบหมายงานและผ ปฏ บ ต งาน 1.53 ม การตรวจสอบประเม นผลเพ อน าไปส การปร บปร งการปฏ บ ต งาน 28 ม พ.ร.บ.ว สาหก จช มชนเป นเคร องม อในการท างาน การสร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรท งในและต างประเทศ รวมท งองค กรท องถ น ศ นย ปฏ บ ต การต างๆ ท ม ความเช ยวชาญเฉพาะด าน สามารถให บร การก บเกษตรกร 1.43 โดยตรงได 31 เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรม ความเข าใจในสภาพพ นท ร บผ ดชอบและเป นท ยอมร บ 1.4 และศร ทธาของเกษตรกร 32 เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรในพ นท ได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต ภารก จหลายด าน 1.39 ท งจากกรมฯ และหน วยงานภายนอกจ านวนมาก ท าให ขาดอ สระการในการต ดส นใจ และพ ฒนางาน 33 ม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรถ งระด บต าบล เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรเป นต วแทนกระทรวงเกษตรฯ ในพ นท และท างานตอบสนอง 1.22 นโยบายได อย างรวดเร ว หมายเหต เป นข อม ลท ได จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 144 ช ด

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง

การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและค มค า 2. สน บสน นส งเสร มให ม การพ ฒนาว ชาการ 3. บ าร งขว ญและก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information