จ ลสารสำาเภาฟ า ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "จ ลสารสำาเภาฟ า ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558"

Transcription

1 จ ลสารสำาเภาฟ า จ ลสารส ำเภาฟ า ฉบ บท 8 ป ท 12 ประจ ำเด อน พฤษภาคม 2558 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University ตำ บลขามเร ยง อำ เภอก นทรว ช ย จ งหว ดมหาสารคาม โทรศ พท ต อ โทรสาร ปร ชญา (Philosophy) คณะการบ ญช และการจ ดการ ม งเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม พ ฒนาความร ความสามารถในว ชาช พ และสร างสรรค ว ทยาการด านการบ ญช บร หารธ รก จ และเศรษฐศาสตร ให เก ด ประโยชน ต อตนเอง ส งคม และประเทศชาต ได ว ส ยท ศน (Vision) คณะการบ ญช และการจ ดการ เป นสถาบ นการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาช นน ำท ม ความโดดเด นทางด านค ณภาพการเร ยน การสอนศ กยภาพการพ ฒนางานว จ ย และความเป นเล ศในการ บร การว ชาการทางด านการบ ญช บร หารธ รก จและเศรษฐศาสตร ค าน ยมร วม (Shared Value) คณะการบ ญช และการจ ดการ ย ดม นในความเป นม ออาช พ (Profressionalism) ม ส มพ นธภาพท ด (Relationship) สร างสรรค นว ตกรรม (Innovation) ม งม นท มเทในการท ำงาน อย างม ความส ข (Devotion) และม ค ณธรรม จร ยธรรมในการ ประกอบว ชาช พ (Ethics) จ ลสารส ำเภาฟ าฉบ บน เป นฉบ บท 8 ป ท 12 ท คณะการบ ญช และการจ ดการได จ ดท ำข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อประชาส มพ นธ การด ำเน นงานของคณะฯ และเผยแพร ความร ทางว ชาการแก ส งคม คณะหว งเป นอย างย งว าจ ลสารฉบ บน และฉบ บต อๆ ไปจะเป นประโยชน แก ผ อ าน และเสร มสร างความเข าใจอ นด ท ผ อ านจะพ งม ต อคณะการบ ญช และการจ ดการต อไป ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 ระหว างว นท พฤษภาคม 2558 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดโครงการส มมนาพ ฒนาบ คลากรคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 ในห วข อ ศ กยภาพบ คลากรย คใหม ในการ ข บเคล อนองค กรส ความเป นเล ศ ณ จ งหว ดจ นทบ ร และจ งหว ดชลบ ร ซ งจ ดข นเพ อเป นการสร างความความส มพ นธ อ นด ระหว าง บ คลากรในคณะฯ โดยอาศ ยก จกรรมอ นเป นประโยชน ต อส งคมเป นต วเช อมประสาน และเพ อแสดงออกถ งจ ตส ำน ก ความร บผ ดชอบต อส งคมของบ คลากรคณะฯ อ กท ง ย งม การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อให เก ดการพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ซ งน ำไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลส ำเร จ ตามเป าหมายในการพ ฒนาองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น

2 Contents บรรณาธ การ จ ลสารส ำเภาฟ า ได กล บมาพบและน ำเสนอข าวสาร สาระด ๆ จากคณะการบ ญช และการจ ดการ ช วงเวลา ท ผ านมา ทางคณะฯ ม ก จกรรมท หลายหลาก เพ อส งเสร ม ให คณะฯ เก ดความเข มแข งทางว ชาการ ม การได จ ดโครงการ ส มมนาพ ฒนาบ คลากรคณะการบ ญช และการจ ดการ ประจ ำป 2558 ศ กยภาพบ คลากรย คใหม ในการข บเคล อน องค กรส ความเป นเล ศ เพ อเป นการสร างความความส มพ นธ อ นด ระหว าง บ คลากร ในคณะฯ ด านการส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพทางว ชาการ ได จ ดอบรมการออกแบบ และผล ตส อเคร องม อ ทางธ รก จเพ อสร างภาพพจน องค กรส งเสร มและพ ฒนาความร และท กษะ ด านโปรแกรม Multimedia ในร ปแบบต างๆ ภารก จหล กอ กอย างของทางคณะฯท ท ำอย างต อเน อง ค อ การน ำเสนองานว จ ย เช น การจ ดน ำเสนองานว จ ยของน ส ตระด บปร ญญาตร เป นเวท ให น ส ตได น ำเสนอผลงานว จ ย ส สาธารณชน เป ดโอกาส ให ส วนการเข าร วมงานว จ ยระด บชาต น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ เข าร วมประช มว ชาการด าน การจ ดการระด บชาต ภาคบรรยาย และได ร บรางว ล ชมเชยในสาขาว ชาเศรษฐศาสตร และเป นบทความ ในระด บปร ญญาตร บทความเด ยวท ได ร บรางว ลในการประช มว ชาการ คณะฯ ได ร วมม อก บเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช ร วมก บ 53 สถาบ นทางการศ กษา ได จ ดการ ประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช ม การเสวนา แลกเปล ยนความร ประสบการณ เก ยวก บผลงานการว จ ย ระหว างน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และน กว ชาการ ส ำหร บการเตร ยมความพร อมน ส ต ได จ ดโครงการเตร ยมความพร อมส ตลาด แรงงานเพ มท กษะ ความร เตร ยมความพร อมของน ส ตท ก ำล งจะจบการศ กษาตระหน กถ ง ความส ำค ญของการแข งข นสม คร เข าท ำงาน และเพ มศ กยภาพทางค ณล กษณะของบ ณฑ ต ท ผ จ างต องการ บทความว ชาการในฉบ บน เก ยวก บการจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) เพ อองค กรจะได สามารถใช คนท ม ความหลากหลายหร อ แตกต างก นได สร างเป าหมาย ท ศนคต หร อความเช อร วมก นเพ อให องค กรสามารถ ประสบความส ำเร จได พบก นและต ดตามจ ลสารฉบ บต อไปคร บ. อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ บรรณาธ การ ท ปร กษาท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บรรณาธ การ อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ กองบรรณาธ การ อาจารย ดร.เกส น หม นไธสง อาจารย ดร.แคทล ยา ชาปะว ง อาจารย ดร.มณ ร ตน วงษ ซ ม อาจารย ดร.อน ร ทธ ผงคล อาจารย ดร.ศ ภร กษ จ นทร จร สจ ตต อาจารย ดร.ก ญญาณ ฐ ร ตนประภาธรรม อาจารย ดร.ประทานพร จ นทร อ นทร อาจารย ดร.ภ ร ศร พงษ เพ ยจ นทร อาจารย ดร.อ จฉร ยา อ สสระไพบ ลย นางสาวอ ณณ ภ ศา ราร องค ำ นายนฤเบศร ศร ค ำบ อ พ มพ ท หจก.อภ ชาต การพ มพ เลขท 50 ถ.ผ งเม องบ ญชา ต.ตลาด อ.เม อง จ.มหาสารคาม โทร , ก จกรรม ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 การอบรมการออกแบบและผล ตส อทางธ รก จ เพ อสร างภาพพจน องค กร การน ำเสนอผลงานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ได ร บรางว ลในการน ำเสนอบทความ ในการประช ม ว ชาการด านการจ ดการระด บชาต การประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช คร งท 1 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน โครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ การจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) ปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลหล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ ร นท 26 พ ธ มอบเก ยรต บ ตรและหาร อความร วมม อทางว ชาการ ระหว าง สหกรณ การเกษตร ช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม โครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) แนะน ำหล กส ตรคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส ตรระด บปร ญญาตร (เท ยบเข า) บ ญช บ ณฑ ต บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาตร (4 ป ) บ ญช บ ณฑ ต บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการประกอบการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการเง น บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการพาณ ชย อ เล กทรอน กส เศรษฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาโท บ ญช มหาบ ณฑ ต การจ ดการมหาบ ณฑ ต บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต - สาขาว ชาการจ ดการเช งกลย ทธ - สาขาว ชาการจ ดการการตลาด - สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต - สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาเอก ปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต - สาขาว ชาการบ ญช - สาขาว ชาการจ ดการ - สาขาว ชาการจ ดการการตลาด หน า

3 การอบรมการออกแบบและผล ตส อทางธ รก จ เพ อสร างภาพพจน องค กร เม อว นเสาร ท 2 พฤษภาคม 2558 ศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดการอบรม การออกแบบและผล ตส อเคร องม อทางธ รก จเพ อ สร างภาพพจน องค กร ณ ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร Acc Biz 301 คณะการบ ญช และ การจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (เขตพ นท ขามเร ยง)โดยพ ธ เป ดการฝ กอบรมฯ คณะฯ ได ร บ เก ยรต จาก อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท กล าวเป ด โครงการฯ และ อาจารย ดร.มณ ร ตน วงษ ซ ม ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ และบร การ ว ชาการ กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดการฝ กอบรมฯ ซ งจ ดให เพ อส งเสร ม และพ ฒนาความร และท กษะด าน โปรแกรม Multimedia ในร ปแบบต างๆ ให แก ผ เข าอบรม และ เพ อให ผ เข าอบรมสามารถสร างโปรแกรม (Application) ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว และสร างสรรค งานเพ องานธ รก จได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งการจ ดการฝ กอบรมฯ ได ร บ เก ยรต จากว ทยากรท ม ความร ความสามารถมาให ความร โดย ค ณจ รศ กด จ ำปาเทศ แ ล ะ ค ณเพล นพ ศ ห นหาบ ญ ช างภาพม ออาช พ และการอบรมฯ ในคร งน ม น ส คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บ คลากรและบ คคลภายนอก ให ความสนใจ เข าร วมอบรมฯ ท งส น 80 คน การน ำเสนอผลงานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 เม อว นเสาร ท 2 พฤษภาคม 2558 คณะการ บ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดน ทรรศการและการแข งข นการน ำเสนอผล งานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 ณ ห อง SBB 903 อาคารบร หารธ รก จ ส ร นธร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ รพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท เป นประธานกล าวเป ดโครงการฯ และ อาจารย ดร.ส ม ตรา จ ระว ฒ น นท กล าวรายงานและกล าว ถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการ จ ดข นเพ อ เผยแพร องค ความร ท เก ดจากงานว จ ยของน ส ต ระด บปร ญญาตร และเพ อเป นเวท ให น ส ตได น ำเสนอผลงานว จ ยส สาธารณชน เป ดโอกาสให ม การเสวนา แลกเปล ยนความร ประสบการณ เก ยวก บ ผลงานการว จ ย ระหว างน ส ต คณาจารย และน กว ชาการ ซ งม น ส ตสนใจเข า ร วมโครงการมากกว า 180 คน โดยการต ดส นผ ท ได ร บรางว ลในการน ำเสนอผลงานว จ ยในคร งน ได ร บเก ยรต จากผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร ความสามารถ ด งรายนามต อไปน ดร.ก ตต ช ย อ ครว ม ต อาจารย ดร.น กร ยาสมร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ำภาศร พ อค า อาจารย ดร.ส ภาว ตา อ นทรพาณ ชย อาจารย ดร.พลอยชมพ ก ตต ก ลโชต ว ฒ อาจารย ดร.น นทพ ทธ โนนศร เม อง จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3

4 น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ได ร บรางว ลในการน ำเสนอบทความ ในการประช มว ชาการด านการจ ดการระด บชาต ตามท ส ำน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ จ งหว ดนครศร ธรรมราช ได ด ำเน นการจ ดการประช มว ชาการด านการจ ดการ ระด บชาต คร งท 4 ในว นศ กร ท 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทว นโลต ส อ ำเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช โดยม บทความทางว ชาการเข าร วมน ำเสนอท งในภาคบรรยาย และโปสเตอร จ ำนวน 150 บทความ ซ งส วนใหญ เป นคณาจารย ในระด บอ ดมศ กษา น กว จ ย น กว ชาการ และน ส ตน กศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา ในการน นางสาวอรท ย ณรงค ช ย และ นายอน ว ฒน แสนทว ส ข น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ช นป ท 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได น ำเสนอบทความ เร อง แบบจ ำลองทางเศรษฐก จม ต ของความร นแรงจากการเก ดอ บ ต เหต ของเคร องบ น ในภาคบรรยาย และได ร บรางว ลชมเชย ในสาขาว ชาเศรษฐศาสตร และเป นบทความในระด บปร ญญาตร บทความเด ยวท ได ร บรางว ลในการประช มว ชาการในคร งน การประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช คร งท 1 เม อระหว างว นท พฤษภาคม 2558 เคร อข ายว จ ยทางการบ ญช ร วมก บ 53 สถาบ นทางการศ กษา ได จ ดการประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ย ทางการบ ญช คร งท 1 ณ มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย กร งเทพมหานคร โดยใน ว นท 15 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ ประธานคณะกรรมเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช และคณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ให เก ยรต กล าวรายงานว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน และ รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธ การบด มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย ได ให เก ยรต กล าวต อนร บและกล าวเป ดงาน นอกจากน ได ม การปาฐกถาพ เศษเร อง แนวโน มงานว จ ยทางการบ ญช สม ยใหม โดย Associate Professor Dr. Siew H. Chan จาก Nova Southeastern University, USA และ ม การแสดงนาฏศ ลป ช ดเพลงท กษ ณาหรรษาจาก คณะบ ญช มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย 4 จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

5 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน เม อว นเสาร ท 9 พฤษภาคม 2558 สาขาว ชาการจ ดการและ สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย ร วมก บศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ด โครงการ เตร ยม ความพร อมส ตลาดแรงงาน ณ ห อง SBB 1001 อาคารบร หารธ รก จ ส ร นธร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ รพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนา น ส ตและอาคารสถานท เป นประธานกล าวเป ดโครงการ และอาจารย ดร.มณ สรา สน นเอ อเม งไธสง กล าวรายงาน และกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อเพ มท กษะ ความร เตร ยมความพร อม ของน ส ตท ก ำล งจะจบการศ กษาตระหน กถ งความส ำค ญของการแข งข น สม ครเข าท ำงาน และเพ มศ กยภาพทางค ณล กษณะของบ ณฑ ต รวมถ งเป นการต อยอดองค ความร ให น ส ตได น ำไปใช เพ อให เก ดประโยชน ในอนาคต การอบรมในคร งน ได ร บเก ยรต จาก ค ณป ณยาน ช เต มเจร ญสว สด ผ จ ดการแผนทร พยากรบ คคล โรงแรมพล แมน ขอนแก น ออค ด ซ งเป นว ทยากร ท ม ความร ความสามารถมาบรรยาย โดยม น ส ตให ความสนใจเข าร วมโครงการในคร งน ท งหมด 200 คน โครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ เม อว นอาท ตย ท 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห อง Hall Of Fame อาคารบร หารธ รก จส ร นธร สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ ร วมก บ ศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ด ำเน นการจ ดโครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก ร นพ ส ร นน องสาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ ซ งได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท ให เก ยรต เป นประธานกล าวเป ดโครงการฯ และ อาจารย ดร.วราว ฒ วราน นตก ล ประธานคณะกรรมการด ำเน นงาน กล าวรายงานว ตถ ประสงค ในการจ ด โครงการฯ จ ดข นเพ อให น ส ตได ม การเตร ยมความพร อมส ำหร บการศ กษาต อหร อการประกอบอาช พในอนาคต และเสร มสร างความส มพ นธ อ นด งาม ระหว างคณาจารย ก บน ส ต ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น การจ ดโครงการในคร งน ม น ส ตสาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศท ก ำล งจะส ำเร จการศ กษาเข า ร วมโครงการกว า 20 คน โดยได เช ญว ทยากรท ม ประสบการณ ด านก จการต างประเทศและศ ษย เก า ของคณะฯ ค อ ค ณป นชนก ป นทองพ นธ จาก PZ Cussons (Thailand) Co.,Ltd. และ Mr.Chantha Hor (ศ ษย เก าคณะ IB52) จาก มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล เข าร วมเสวนาแลกเปล ยน เร ยนร และเป ดโอกาสให น ส ตได ซ กถามถ งประสบการณ ในการท ำงาน อ นจะเป นประโยชน ต อว าท บ ณฑ ตใหม ของมหาว ทยาล ยมหาสารคามต อไป จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 5

6 การจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) การท องค กรจะได เปร ยบทางการแข งข นอย างย งย น (Sustainable Competitive Advantage) ได น นสามารถเก ดข นได จากการท องค กรม ทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพ หร อท เร ยกก น โดยท วไปว า ท นมน ษย (Human Capital) ท ด (Wright & McMahan, 1992) นอกจากน แล ว ความหลากหลาย (Diversity) ของบ คลากรในองค กรก สามารถสร างความได เปร ยบทางการแข งข น ได เช นก น (McMahan, Bell, & Virick, 1998) ด งน นในบทความน จะพ ดถ งการจ ดการความหลาก หลายในองค กร (Diversity Management) ซ งค อกระบวนการสร างและร กษาบรรยากาศการท างาน ให เหมาะสม โดยให ค ณค าท งความเหม อนและความแตกต างของบ คลากรในองค กร (Patrick & Kumar, 2012) ความหลากหลายในองค กรสามารถสร างประโยชน ให ก บองค กร อย างไรก ตามความหลาก หลายในองค กรสามารถสร างโทษให ก บองค กรได เช นก น โดยประโยชน ของความหลากหลายในองค กร สามารถแบ งได เป น 5 ประการ (Quick & Nelson, 2011) ค อ 1) องค กรสามารถจ างงานบ คลากร ท ม ความสามารถส งส ดได โดยไม ต องจ าก ดเพศ อาย ศาสนา และเช อชาต ท าให สามารถหาบ คลากร ท ม ค ณภาพได เพ มข น 2) องค กรสามารถเข าใจตลาดท หลากหลายได มากข น เช น ตลาดส นค ากล มผ หญ ง ตลาดส นค ากล มว ยร น ตลาดส นค ากล มว ยส งอาย ตลาดส นค าส าหร บกล มผ น บถ ออ สลาม เป นต น ท งน เน องจากองค กรท ม ความหลากหลายจะม บ คลากรท ม ม มมองท แตกต างก น 3) องค กรสามารถเพ ม ความค ดสร างสรรค และนว ตกรรมในองค กรได เน องจากองค กรท ม ความหลากหลายจะม บ คลากรท ม ความค ดท แตกต างก น ท าให ความค ดใหม ๆสามารถเก ดข นได มากกว ากล มประกอบไปด วยบ คลากร ท ม ล กษณะเหม อนๆก น 4) องค กรสามารถแก ป ญหาได ด กว า เน องจากม ความค ดท หลากหลาย ท าให อาจารย ดร.ปกรณ ส จจพงษ ม การเล อกแนวทางการแก ป ญหาจากต วเล อกหลายๆทาง ท าให ได ผลล พธ ท ด ท ส ด และ 5) องค กรม ความย ดหย นมากข น เน องจากองค กรท ม ความหลาก หลายม กจะไม ท างานเพ ยงในท ศทางใดท ศทางหน ง โดยไม มองหนทางอ นในการพ ฒนาองค กร ซ งท าให องค กรหย ดอย ก บท และเปล ยนแปลงไม ท นโลกใน ย คสม ยท เปล ยนแปลงไปได ในทางตรงก นข ามความหลากหลายในองค กรก เป นโทษต อองค กร ซ งสามารถแบ งได เป น 5 ประการ (Quick & Nelson, 2011) ค อ 1) บ คลากร ในองค กรอาจต อต านบ คคลใหม ท ม ความแตกต างจากบ คลากรเด ม 2) ขาดความสาม คค ภายในองค กร ขาดความเช อใจก นภายในองค กร หร อ ต องใช เวลา นานกว าจะเก ดความเช อใจหร อความสาม คค ภายในองค กร 3) การต ดต อส อสารม ป ญหา เช น ภาษาท ใช ส าหร บว ยร น จะไม เหม อนก บภาษาท ใช ส าหร บ ผ ใหญ 4) ความข ดแย งระหว างบ คคล ซ งอาจเก ดจากการทะเลาะก นเร องความแตกต างระหว างบ คคลในองค กร เช น ผ ชายบางคนอาจไม ชอบการท างาน ก บผ หญ งเน องจากไม ชอบแนวทางการท างานหร อแนวค ดในการท างานของผ หญ ง 5) การต ดส นใจช า เน องจากม ความค ดเห นท แตกต างก น และม หลาย ทางเล อก ซ งบ คลากรท ม ความหลากหลายม กจะค ดพ จารณาในม มมองท แตกต างก น ท าให ต องใช เวลาในการพ จารณาทางเล อกท นานกว าปกต นอกจากน ความความหลากหลายน นย งสามารถแบ งได เป น 2 ประเภทตามล กษณะระด บช น (Harrison, Price, & Bell, 1998) ค อ ความหลาย หลายภายนอก (Surface-Level) และความหลากหลายภายใน (Deep-Level) ความหลากหลายภายนอก ค อความหลากหลายท เก ดจากล กษณะท สามารถ มองเห นได จากภายนอก เช น อาย เพศ และเช อชาต เป นต น ในทางตรงก นข าม ความหลากหลายภายในค อความหลากหลายท เก ดจากส งท มองไม เห น เช น ท ศนคต ความเช อ และความชอบ เป นต น จากงานว จ ยของ Harrison, Price, Gavin, และ Florey (2002) พบว า ท มท ม ความหลากหลายท งสองแบบ ค อท งแบบภายนอกและแบบภายใน จะม ผลงานท ด อยกว าท มท ม ความหลากหลายน อย แต อย างไรก ตามหล งจากท ท มม การรวมต วก นได ระยะเวลาหน ง ท มท ม ความหลากหลายแบบภายนอก จะม ความสาม คค ก นมากข นและท างานได ด ข น ในทางตรงก นข าม ท มท ม ความหลากหลายภายในจะม ความสาม คค ก นลดลงและท างานได แย ลง จากงาน ว จ ยด งกล าว เราสามารถสร ปได ว า องค กรสามารถใช คนท ม ความหลากหลายหร อแตกต างก นได เช น ผ ชาย ผ หญ ง คนหน มสาว คนส งว ย หร อ คนต างเช อ ชาต ได แต องค กรจะต องค าน งถ งว าบ คลากรขององค กรน นจะต องสร างเป าหมาย ท ศนคต หร อความเช อร วมก นเพ อให องค กรสามารถประสบความส าเร จได อ างอ ง Harrison, D. A., Price, K. H., & Bell, M. P. (1998). Beyond relational demography: Time and the effects of surface- and deep-level diversity on work group cohesion, Academy of Management Journal, 41(1): Harrison, D. A., Price, K. H., Gavin, J. H., & Florey, A. T. (2002). Time, teams, and task performance: Changing effects of surface- and deep-level diversity on group functioning, Academy of Management Journal, 45(3): McMahan, G. C., Bell, M. P., & Virick, M. (1998). Strategic human resource management: Employee involvement, diversity, and international issues, Human Resource Management Review, 8(3): Patrick, H. A., & Kumar, V. R. (2012). Managing workplace diversity: Issues and challenges, SAGE Open, April-June: Quick, J. C., & Nelson, D. L. (2011). Principles of organizational behavior: Realities and challenges (7th ed.), China: South-Western, Cengage Learning. Wright, P. M., & McMahan (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management, Journal of Management, 18(2): จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

7 ปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลหล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ ร นท 26 เม อว นศ กร ท 22 พฤษภาคม 2558 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดการปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลป หล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ 26 ณ ห องประช มว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป มหาว ทยาล ยมหาสารคามโดยได ร บเก ยรต จาก รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ และ อาจารย ว ชน เอ ยมช ม อาจารย สาขาว ชาการบ ญช กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการ จ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อส งเสร ม ให น ส ตน ำหล กธรรมะไปประย กต ใช ในช ว ตประจ ำว น ใช สต ในการแก ป ญหาท เก ดข น ร จ กร บผ ดชอบต อตนเอง และส วนรวม อย ร วมก นอย างม ความส ข โดยม น ส ตหล กส ตร 4 ป และหล กส ตรเท ยบเข า ได เข าร วมก จกรรมธรรมศ ลป หล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 ในว นท กรกฎาคม 2558 และร นท 26 ในว นท 3 7 ส งหาคม 2558 ณ ศ นย ปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ งหว ดขอนแก นจ ำนวนผ เข าร วมโครงการ มากกว า1,800 คน พ ธ มอบเก ยรต บ ตรและหาร อความร วมม อทางว ชาการ ระหว าง สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เม อว นศ กร ท 22 พฤษภาคม 2558 สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดพ ธ มอบ เก ยรต บ ตรให แก ผ ผ านการอบรม หล กส ตร การจ ดท ำแผนกลย ทธ ขององค กรอย างม ส วนร วม ซ งการจ ดอบรมในคร งน สหกรณ ช มพลบ ร ได เช ญ ดร.อน ร ทธ ผงคล และ อาจารย ดร.ก ญญาณ ฐ ร ตนประภาธรรม จากคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นว ทยากรเป นว ทยากร ในการอบรมระหว าง พฤษภาคม 2558 ณ สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร จ งหว ดส ร นทร โดยพ ธ เป ดงานได ร บเก ยรต จาก ค ณธน ดา น วมจะโป ะ ประธานกรรมการสหกรณ การเกษตรช มพลบ ร จ ำก ด ให เก ยรต กล าวเป ดพ ธ มอบเก ยรต บ ตร และ อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กล าวแสดง ความย นด แก ผ ผ านการอบรม จ ำนวน 46 คน ท งน ภายหล งจากเสร จส นพ ธ มอบเก ยรต บ ตรได ม การหาร อความร วมม อทางว ชาการระหว างสหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ในเร องการจ ดท ำแผนกลย ทธ การก ำหนดหล กส ตรการฝ กอบรม และการน ำระบบเทคโนโย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการการด ำเน นงานของสหกรณ ซ ง ผศ.เกร ยงศ กด จ นท นอก อ า จ า ร ย ป ร ะ ำ จ ส า ข า ว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได น ำเสนอระบบเทคโนโลย สารสนเทศท จะน ำมาช วยในการพ ฒนา งานของสหกรณ ฯ ท จะเก ดข นในคร งต อไปอ กด วย จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 7

8 โครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) เ ม อ ว น อ า ท ต ย ท 2 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม ส า ข า ว ช า ก า ร บ ญ ช ค ณ ะ ก า ร บ ญ ช แ ล ะ ก า ร จ ด ก า ร ม ห า ว ท ย า ล ย ม จ ดโครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ.) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) โดยได ร บเก ยรต จาก รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ ประธานกล าวเป ดโครงการ และ อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ ผ อ ำนวยการส ำน กก จการพ เศษ กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อเตร ยม ความพร อมในการเป นน ส ตใหม ท ม ค ณภาพอ กท งย งม เจตนารมณ อ นแน วแน ท จะม งผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพเพ ยบพร อมด วยความร ทางว ชาการ เพ อตอบสนองต อความต องการของส งคม และม ศ กยภาพในการน ำองค ความร ไปประกอบในการท ำงานตลอดจนม ค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อเป นน กบ ญช ม ออาช พท ประสบความส ำเร จ ส ำหร บน ส ตสาขาการบ ญช ท ก ำล งศ กษาอย ในระด บช นป ท 4 ซ งเป นป ส ดท ายของการศ กษา โดยม น ส ตสาขาว ชาการบ ญช เข าร วมกว า 400 คน ก จกรรมท เก ดข นภายในโครงการ ได แก เสวนาเร อง ประสบการณ ช ว ตการท างาน จากร นพ ส ร นน อง เสวนาเร อง ก าวส การท างานอย างม ออาช พ โดยได ร บเก ยรต จาก อาจารย ดร.ธ ญญธร ศร ว เช ยร ผ ด ำเน นรายการ ผ ร วมเสวนาน ำโดย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส วรรณ หว งเจร ญเดช 2. อาจารย ดร.ส ธนา บ ญเหล อ 3. อาจารย ดร.ศร ร งร ตน ส ดสมบ รณ 4. อาจารย พ มพ กานต ส วรรณธาดา ขบวนแห ตราส ญล กษณ คณะการบ ญช และการจ ดการและขบวนธงของน ส ต สาขาว ชาการบ ญช ร นท 20 พ ธ บายศร ส ขว ญ บรรยายพ เศษในห วข อ ความคาดหว งของคณะฯท ม ต อบ ณฑ ตบ ญช โดย รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ ค ณ บ ด คณะการบ ญช และการจ ดการ พร อมด วยมอบโล เก ยรต ยศแก น ส ต ท ม ผลการเร ยนด เด น กล าวแสดงความย นด และให โอวาทแก น ส ตสาขา ว ชาการบ ญช ร นท 19 ต วแทนน ส ต กล าวแสดงความร ส ก พร อมกล าว ขอบค ณคณาจารย สาขาว ชาการบ ญช และชมการแสดงจากน ส ตสาขา ว ชาการบ ญช ร นท 19

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information