จ ลสารสำาเภาฟ า ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558

Size: px
Start display at page:

Download "จ ลสารสำาเภาฟ า ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558"

Transcription

1 จ ลสารสำาเภาฟ า จ ลสารส ำเภาฟ า ฉบ บท 8 ป ท 12 ประจ ำเด อน พฤษภาคม 2558 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University ตำ บลขามเร ยง อำ เภอก นทรว ช ย จ งหว ดมหาสารคาม โทรศ พท ต อ โทรสาร ปร ชญา (Philosophy) คณะการบ ญช และการจ ดการ ม งเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม พ ฒนาความร ความสามารถในว ชาช พ และสร างสรรค ว ทยาการด านการบ ญช บร หารธ รก จ และเศรษฐศาสตร ให เก ด ประโยชน ต อตนเอง ส งคม และประเทศชาต ได ว ส ยท ศน (Vision) คณะการบ ญช และการจ ดการ เป นสถาบ นการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาช นน ำท ม ความโดดเด นทางด านค ณภาพการเร ยน การสอนศ กยภาพการพ ฒนางานว จ ย และความเป นเล ศในการ บร การว ชาการทางด านการบ ญช บร หารธ รก จและเศรษฐศาสตร ค าน ยมร วม (Shared Value) คณะการบ ญช และการจ ดการ ย ดม นในความเป นม ออาช พ (Profressionalism) ม ส มพ นธภาพท ด (Relationship) สร างสรรค นว ตกรรม (Innovation) ม งม นท มเทในการท ำงาน อย างม ความส ข (Devotion) และม ค ณธรรม จร ยธรรมในการ ประกอบว ชาช พ (Ethics) จ ลสารส ำเภาฟ าฉบ บน เป นฉบ บท 8 ป ท 12 ท คณะการบ ญช และการจ ดการได จ ดท ำข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อประชาส มพ นธ การด ำเน นงานของคณะฯ และเผยแพร ความร ทางว ชาการแก ส งคม คณะหว งเป นอย างย งว าจ ลสารฉบ บน และฉบ บต อๆ ไปจะเป นประโยชน แก ผ อ าน และเสร มสร างความเข าใจอ นด ท ผ อ านจะพ งม ต อคณะการบ ญช และการจ ดการต อไป ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 ระหว างว นท พฤษภาคม 2558 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดโครงการส มมนาพ ฒนาบ คลากรคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 ในห วข อ ศ กยภาพบ คลากรย คใหม ในการ ข บเคล อนองค กรส ความเป นเล ศ ณ จ งหว ดจ นทบ ร และจ งหว ดชลบ ร ซ งจ ดข นเพ อเป นการสร างความความส มพ นธ อ นด ระหว าง บ คลากรในคณะฯ โดยอาศ ยก จกรรมอ นเป นประโยชน ต อส งคมเป นต วเช อมประสาน และเพ อแสดงออกถ งจ ตส ำน ก ความร บผ ดชอบต อส งคมของบ คลากรคณะฯ อ กท ง ย งม การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อให เก ดการพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ซ งน ำไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลส ำเร จ ตามเป าหมายในการพ ฒนาองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น

2 Contents บรรณาธ การ จ ลสารส ำเภาฟ า ได กล บมาพบและน ำเสนอข าวสาร สาระด ๆ จากคณะการบ ญช และการจ ดการ ช วงเวลา ท ผ านมา ทางคณะฯ ม ก จกรรมท หลายหลาก เพ อส งเสร ม ให คณะฯ เก ดความเข มแข งทางว ชาการ ม การได จ ดโครงการ ส มมนาพ ฒนาบ คลากรคณะการบ ญช และการจ ดการ ประจ ำป 2558 ศ กยภาพบ คลากรย คใหม ในการข บเคล อน องค กรส ความเป นเล ศ เพ อเป นการสร างความความส มพ นธ อ นด ระหว าง บ คลากร ในคณะฯ ด านการส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพทางว ชาการ ได จ ดอบรมการออกแบบ และผล ตส อเคร องม อ ทางธ รก จเพ อสร างภาพพจน องค กรส งเสร มและพ ฒนาความร และท กษะ ด านโปรแกรม Multimedia ในร ปแบบต างๆ ภารก จหล กอ กอย างของทางคณะฯท ท ำอย างต อเน อง ค อ การน ำเสนองานว จ ย เช น การจ ดน ำเสนองานว จ ยของน ส ตระด บปร ญญาตร เป นเวท ให น ส ตได น ำเสนอผลงานว จ ย ส สาธารณชน เป ดโอกาส ให ส วนการเข าร วมงานว จ ยระด บชาต น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ เข าร วมประช มว ชาการด าน การจ ดการระด บชาต ภาคบรรยาย และได ร บรางว ล ชมเชยในสาขาว ชาเศรษฐศาสตร และเป นบทความ ในระด บปร ญญาตร บทความเด ยวท ได ร บรางว ลในการประช มว ชาการ คณะฯ ได ร วมม อก บเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช ร วมก บ 53 สถาบ นทางการศ กษา ได จ ดการ ประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช ม การเสวนา แลกเปล ยนความร ประสบการณ เก ยวก บผลงานการว จ ย ระหว างน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และน กว ชาการ ส ำหร บการเตร ยมความพร อมน ส ต ได จ ดโครงการเตร ยมความพร อมส ตลาด แรงงานเพ มท กษะ ความร เตร ยมความพร อมของน ส ตท ก ำล งจะจบการศ กษาตระหน กถ ง ความส ำค ญของการแข งข นสม คร เข าท ำงาน และเพ มศ กยภาพทางค ณล กษณะของบ ณฑ ต ท ผ จ างต องการ บทความว ชาการในฉบ บน เก ยวก บการจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) เพ อองค กรจะได สามารถใช คนท ม ความหลากหลายหร อ แตกต างก นได สร างเป าหมาย ท ศนคต หร อความเช อร วมก นเพ อให องค กรสามารถ ประสบความส ำเร จได พบก นและต ดตามจ ลสารฉบ บต อไปคร บ. อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ บรรณาธ การ ท ปร กษาท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บรรณาธ การ อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ กองบรรณาธ การ อาจารย ดร.เกส น หม นไธสง อาจารย ดร.แคทล ยา ชาปะว ง อาจารย ดร.มณ ร ตน วงษ ซ ม อาจารย ดร.อน ร ทธ ผงคล อาจารย ดร.ศ ภร กษ จ นทร จร สจ ตต อาจารย ดร.ก ญญาณ ฐ ร ตนประภาธรรม อาจารย ดร.ประทานพร จ นทร อ นทร อาจารย ดร.ภ ร ศร พงษ เพ ยจ นทร อาจารย ดร.อ จฉร ยา อ สสระไพบ ลย นางสาวอ ณณ ภ ศา ราร องค ำ นายนฤเบศร ศร ค ำบ อ พ มพ ท หจก.อภ ชาต การพ มพ เลขท 50 ถ.ผ งเม องบ ญชา ต.ตลาด อ.เม อง จ.มหาสารคาม โทร , ก จกรรม ส มมนาพ ฒนาบ คลากร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ ำป 2558 การอบรมการออกแบบและผล ตส อทางธ รก จ เพ อสร างภาพพจน องค กร การน ำเสนอผลงานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ได ร บรางว ลในการน ำเสนอบทความ ในการประช ม ว ชาการด านการจ ดการระด บชาต การประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช คร งท 1 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน โครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ การจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) ปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลหล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ ร นท 26 พ ธ มอบเก ยรต บ ตรและหาร อความร วมม อทางว ชาการ ระหว าง สหกรณ การเกษตร ช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม โครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) แนะน ำหล กส ตรคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส ตรระด บปร ญญาตร (เท ยบเข า) บ ญช บ ณฑ ต บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาตร (4 ป ) บ ญช บ ณฑ ต บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ (หล กส ตรนานาชาต ) บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการประกอบการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการเง น บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการพาณ ชย อ เล กทรอน กส เศรษฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาโท บ ญช มหาบ ณฑ ต การจ ดการมหาบ ณฑ ต บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต - สาขาว ชาการจ ดการเช งกลย ทธ - สาขาว ชาการจ ดการการตลาด - สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต - สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ หล กส ตรระด บปร ญญาเอก ปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต - สาขาว ชาการบ ญช - สาขาว ชาการจ ดการ - สาขาว ชาการจ ดการการตลาด หน า

3 การอบรมการออกแบบและผล ตส อทางธ รก จ เพ อสร างภาพพจน องค กร เม อว นเสาร ท 2 พฤษภาคม 2558 ศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดการอบรม การออกแบบและผล ตส อเคร องม อทางธ รก จเพ อ สร างภาพพจน องค กร ณ ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร Acc Biz 301 คณะการบ ญช และ การจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (เขตพ นท ขามเร ยง)โดยพ ธ เป ดการฝ กอบรมฯ คณะฯ ได ร บ เก ยรต จาก อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท กล าวเป ด โครงการฯ และ อาจารย ดร.มณ ร ตน วงษ ซ ม ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ และบร การ ว ชาการ กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดการฝ กอบรมฯ ซ งจ ดให เพ อส งเสร ม และพ ฒนาความร และท กษะด าน โปรแกรม Multimedia ในร ปแบบต างๆ ให แก ผ เข าอบรม และ เพ อให ผ เข าอบรมสามารถสร างโปรแกรม (Application) ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว และสร างสรรค งานเพ องานธ รก จได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งการจ ดการฝ กอบรมฯ ได ร บ เก ยรต จากว ทยากรท ม ความร ความสามารถมาให ความร โดย ค ณจ รศ กด จ ำปาเทศ แ ล ะ ค ณเพล นพ ศ ห นหาบ ญ ช างภาพม ออาช พ และการอบรมฯ ในคร งน ม น ส คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บ คลากรและบ คคลภายนอก ให ความสนใจ เข าร วมอบรมฯ ท งส น 80 คน การน ำเสนอผลงานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 เม อว นเสาร ท 2 พฤษภาคม 2558 คณะการ บ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดน ทรรศการและการแข งข นการน ำเสนอผล งานว จ ยระด บปร ญญาตร คร งท 2 ณ ห อง SBB 903 อาคารบร หารธ รก จ ส ร นธร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ รพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท เป นประธานกล าวเป ดโครงการฯ และ อาจารย ดร.ส ม ตรา จ ระว ฒ น นท กล าวรายงานและกล าว ถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการ จ ดข นเพ อ เผยแพร องค ความร ท เก ดจากงานว จ ยของน ส ต ระด บปร ญญาตร และเพ อเป นเวท ให น ส ตได น ำเสนอผลงานว จ ยส สาธารณชน เป ดโอกาสให ม การเสวนา แลกเปล ยนความร ประสบการณ เก ยวก บ ผลงานการว จ ย ระหว างน ส ต คณาจารย และน กว ชาการ ซ งม น ส ตสนใจเข า ร วมโครงการมากกว า 180 คน โดยการต ดส นผ ท ได ร บรางว ลในการน ำเสนอผลงานว จ ยในคร งน ได ร บเก ยรต จากผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร ความสามารถ ด งรายนามต อไปน ดร.ก ตต ช ย อ ครว ม ต อาจารย ดร.น กร ยาสมร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ำภาศร พ อค า อาจารย ดร.ส ภาว ตา อ นทรพาณ ชย อาจารย ดร.พลอยชมพ ก ตต ก ลโชต ว ฒ อาจารย ดร.น นทพ ทธ โนนศร เม อง จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3

4 น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ได ร บรางว ลในการน ำเสนอบทความ ในการประช มว ชาการด านการจ ดการระด บชาต ตามท ส ำน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ จ งหว ดนครศร ธรรมราช ได ด ำเน นการจ ดการประช มว ชาการด านการจ ดการ ระด บชาต คร งท 4 ในว นศ กร ท 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทว นโลต ส อ ำเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช โดยม บทความทางว ชาการเข าร วมน ำเสนอท งในภาคบรรยาย และโปสเตอร จ ำนวน 150 บทความ ซ งส วนใหญ เป นคณาจารย ในระด บอ ดมศ กษา น กว จ ย น กว ชาการ และน ส ตน กศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา ในการน นางสาวอรท ย ณรงค ช ย และ นายอน ว ฒน แสนทว ส ข น ส ตสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ช นป ท 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได น ำเสนอบทความ เร อง แบบจ ำลองทางเศรษฐก จม ต ของความร นแรงจากการเก ดอ บ ต เหต ของเคร องบ น ในภาคบรรยาย และได ร บรางว ลชมเชย ในสาขาว ชาเศรษฐศาสตร และเป นบทความในระด บปร ญญาตร บทความเด ยวท ได ร บรางว ลในการประช มว ชาการในคร งน การประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ยทางการบ ญช คร งท 1 เม อระหว างว นท พฤษภาคม 2558 เคร อข ายว จ ยทางการบ ญช ร วมก บ 53 สถาบ นทางการศ กษา ได จ ดการประช มว ชาการระด บชาต เพ อน ำเสนอผลงานว จ ย ทางการบ ญช คร งท 1 ณ มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย กร งเทพมหานคร โดยใน ว นท 15 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ ประธานคณะกรรมเคร อข ายว จ ยทางการบ ญช และคณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ให เก ยรต กล าวรายงานว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน และ รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธ การบด มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย ได ให เก ยรต กล าวต อนร บและกล าวเป ดงาน นอกจากน ได ม การปาฐกถาพ เศษเร อง แนวโน มงานว จ ยทางการบ ญช สม ยใหม โดย Associate Professor Dr. Siew H. Chan จาก Nova Southeastern University, USA และ ม การแสดงนาฏศ ลป ช ดเพลงท กษ ณาหรรษาจาก คณะบ ญช มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย 4 จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

5 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน เม อว นเสาร ท 9 พฤษภาคม 2558 สาขาว ชาการจ ดการและ สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย ร วมก บศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ด โครงการ เตร ยม ความพร อมส ตลาดแรงงาน ณ ห อง SBB 1001 อาคารบร หารธ รก จ ส ร นธร คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ รพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนา น ส ตและอาคารสถานท เป นประธานกล าวเป ดโครงการ และอาจารย ดร.มณ สรา สน นเอ อเม งไธสง กล าวรายงาน และกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อเพ มท กษะ ความร เตร ยมความพร อม ของน ส ตท ก ำล งจะจบการศ กษาตระหน กถ งความส ำค ญของการแข งข น สม ครเข าท ำงาน และเพ มศ กยภาพทางค ณล กษณะของบ ณฑ ต รวมถ งเป นการต อยอดองค ความร ให น ส ตได น ำไปใช เพ อให เก ดประโยชน ในอนาคต การอบรมในคร งน ได ร บเก ยรต จาก ค ณป ณยาน ช เต มเจร ญสว สด ผ จ ดการแผนทร พยากรบ คคล โรงแรมพล แมน ขอนแก น ออค ด ซ งเป นว ทยากร ท ม ความร ความสามารถมาบรรยาย โดยม น ส ตให ความสนใจเข าร วมโครงการในคร งน ท งหมด 200 คน โครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ เม อว นอาท ตย ท 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห อง Hall Of Fame อาคารบร หารธ รก จส ร นธร สาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ ร วมก บ ศ นย บร การว ชาการ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ด ำเน นการจ ดโครงการเสวนาเร องราวประสบการณ การท ำงานจาก ร นพ ส ร นน องสาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศ ซ งได ร บเก ยรต จาก อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท ให เก ยรต เป นประธานกล าวเป ดโครงการฯ และ อาจารย ดร.วราว ฒ วราน นตก ล ประธานคณะกรรมการด ำเน นงาน กล าวรายงานว ตถ ประสงค ในการจ ด โครงการฯ จ ดข นเพ อให น ส ตได ม การเตร ยมความพร อมส ำหร บการศ กษาต อหร อการประกอบอาช พในอนาคต และเสร มสร างความส มพ นธ อ นด งาม ระหว างคณาจารย ก บน ส ต ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น การจ ดโครงการในคร งน ม น ส ตสาขาว ชาธ รก จระหว างประเทศท ก ำล งจะส ำเร จการศ กษาเข า ร วมโครงการกว า 20 คน โดยได เช ญว ทยากรท ม ประสบการณ ด านก จการต างประเทศและศ ษย เก า ของคณะฯ ค อ ค ณป นชนก ป นทองพ นธ จาก PZ Cussons (Thailand) Co.,Ltd. และ Mr.Chantha Hor (ศ ษย เก าคณะ IB52) จาก มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล เข าร วมเสวนาแลกเปล ยน เร ยนร และเป ดโอกาสให น ส ตได ซ กถามถ งประสบการณ ในการท ำงาน อ นจะเป นประโยชน ต อว าท บ ณฑ ตใหม ของมหาว ทยาล ยมหาสารคามต อไป จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 5

6 การจ ดการความหลากหลายในองค กร (Diversity Management) การท องค กรจะได เปร ยบทางการแข งข นอย างย งย น (Sustainable Competitive Advantage) ได น นสามารถเก ดข นได จากการท องค กรม ทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพ หร อท เร ยกก น โดยท วไปว า ท นมน ษย (Human Capital) ท ด (Wright & McMahan, 1992) นอกจากน แล ว ความหลากหลาย (Diversity) ของบ คลากรในองค กรก สามารถสร างความได เปร ยบทางการแข งข น ได เช นก น (McMahan, Bell, & Virick, 1998) ด งน นในบทความน จะพ ดถ งการจ ดการความหลาก หลายในองค กร (Diversity Management) ซ งค อกระบวนการสร างและร กษาบรรยากาศการท างาน ให เหมาะสม โดยให ค ณค าท งความเหม อนและความแตกต างของบ คลากรในองค กร (Patrick & Kumar, 2012) ความหลากหลายในองค กรสามารถสร างประโยชน ให ก บองค กร อย างไรก ตามความหลาก หลายในองค กรสามารถสร างโทษให ก บองค กรได เช นก น โดยประโยชน ของความหลากหลายในองค กร สามารถแบ งได เป น 5 ประการ (Quick & Nelson, 2011) ค อ 1) องค กรสามารถจ างงานบ คลากร ท ม ความสามารถส งส ดได โดยไม ต องจ าก ดเพศ อาย ศาสนา และเช อชาต ท าให สามารถหาบ คลากร ท ม ค ณภาพได เพ มข น 2) องค กรสามารถเข าใจตลาดท หลากหลายได มากข น เช น ตลาดส นค ากล มผ หญ ง ตลาดส นค ากล มว ยร น ตลาดส นค ากล มว ยส งอาย ตลาดส นค าส าหร บกล มผ น บถ ออ สลาม เป นต น ท งน เน องจากองค กรท ม ความหลากหลายจะม บ คลากรท ม ม มมองท แตกต างก น 3) องค กรสามารถเพ ม ความค ดสร างสรรค และนว ตกรรมในองค กรได เน องจากองค กรท ม ความหลากหลายจะม บ คลากรท ม ความค ดท แตกต างก น ท าให ความค ดใหม ๆสามารถเก ดข นได มากกว ากล มประกอบไปด วยบ คลากร ท ม ล กษณะเหม อนๆก น 4) องค กรสามารถแก ป ญหาได ด กว า เน องจากม ความค ดท หลากหลาย ท าให อาจารย ดร.ปกรณ ส จจพงษ ม การเล อกแนวทางการแก ป ญหาจากต วเล อกหลายๆทาง ท าให ได ผลล พธ ท ด ท ส ด และ 5) องค กรม ความย ดหย นมากข น เน องจากองค กรท ม ความหลาก หลายม กจะไม ท างานเพ ยงในท ศทางใดท ศทางหน ง โดยไม มองหนทางอ นในการพ ฒนาองค กร ซ งท าให องค กรหย ดอย ก บท และเปล ยนแปลงไม ท นโลกใน ย คสม ยท เปล ยนแปลงไปได ในทางตรงก นข ามความหลากหลายในองค กรก เป นโทษต อองค กร ซ งสามารถแบ งได เป น 5 ประการ (Quick & Nelson, 2011) ค อ 1) บ คลากร ในองค กรอาจต อต านบ คคลใหม ท ม ความแตกต างจากบ คลากรเด ม 2) ขาดความสาม คค ภายในองค กร ขาดความเช อใจก นภายในองค กร หร อ ต องใช เวลา นานกว าจะเก ดความเช อใจหร อความสาม คค ภายในองค กร 3) การต ดต อส อสารม ป ญหา เช น ภาษาท ใช ส าหร บว ยร น จะไม เหม อนก บภาษาท ใช ส าหร บ ผ ใหญ 4) ความข ดแย งระหว างบ คคล ซ งอาจเก ดจากการทะเลาะก นเร องความแตกต างระหว างบ คคลในองค กร เช น ผ ชายบางคนอาจไม ชอบการท างาน ก บผ หญ งเน องจากไม ชอบแนวทางการท างานหร อแนวค ดในการท างานของผ หญ ง 5) การต ดส นใจช า เน องจากม ความค ดเห นท แตกต างก น และม หลาย ทางเล อก ซ งบ คลากรท ม ความหลากหลายม กจะค ดพ จารณาในม มมองท แตกต างก น ท าให ต องใช เวลาในการพ จารณาทางเล อกท นานกว าปกต นอกจากน ความความหลากหลายน นย งสามารถแบ งได เป น 2 ประเภทตามล กษณะระด บช น (Harrison, Price, & Bell, 1998) ค อ ความหลาย หลายภายนอก (Surface-Level) และความหลากหลายภายใน (Deep-Level) ความหลากหลายภายนอก ค อความหลากหลายท เก ดจากล กษณะท สามารถ มองเห นได จากภายนอก เช น อาย เพศ และเช อชาต เป นต น ในทางตรงก นข าม ความหลากหลายภายในค อความหลากหลายท เก ดจากส งท มองไม เห น เช น ท ศนคต ความเช อ และความชอบ เป นต น จากงานว จ ยของ Harrison, Price, Gavin, และ Florey (2002) พบว า ท มท ม ความหลากหลายท งสองแบบ ค อท งแบบภายนอกและแบบภายใน จะม ผลงานท ด อยกว าท มท ม ความหลากหลายน อย แต อย างไรก ตามหล งจากท ท มม การรวมต วก นได ระยะเวลาหน ง ท มท ม ความหลากหลายแบบภายนอก จะม ความสาม คค ก นมากข นและท างานได ด ข น ในทางตรงก นข าม ท มท ม ความหลากหลายภายในจะม ความสาม คค ก นลดลงและท างานได แย ลง จากงาน ว จ ยด งกล าว เราสามารถสร ปได ว า องค กรสามารถใช คนท ม ความหลากหลายหร อแตกต างก นได เช น ผ ชาย ผ หญ ง คนหน มสาว คนส งว ย หร อ คนต างเช อ ชาต ได แต องค กรจะต องค าน งถ งว าบ คลากรขององค กรน นจะต องสร างเป าหมาย ท ศนคต หร อความเช อร วมก นเพ อให องค กรสามารถประสบความส าเร จได อ างอ ง Harrison, D. A., Price, K. H., & Bell, M. P. (1998). Beyond relational demography: Time and the effects of surface- and deep-level diversity on work group cohesion, Academy of Management Journal, 41(1): Harrison, D. A., Price, K. H., Gavin, J. H., & Florey, A. T. (2002). Time, teams, and task performance: Changing effects of surface- and deep-level diversity on group functioning, Academy of Management Journal, 45(3): McMahan, G. C., Bell, M. P., & Virick, M. (1998). Strategic human resource management: Employee involvement, diversity, and international issues, Human Resource Management Review, 8(3): Patrick, H. A., & Kumar, V. R. (2012). Managing workplace diversity: Issues and challenges, SAGE Open, April-June: Quick, J. C., & Nelson, D. L. (2011). Principles of organizational behavior: Realities and challenges (7th ed.), China: South-Western, Cengage Learning. Wright, P. M., & McMahan (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management, Journal of Management, 18(2): จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

7 ปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลหล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ ร นท 26 เม อว นศ กร ท 22 พฤษภาคม 2558 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดการปฐมน เทศน ส ตโครงการธรรมศ ลป หล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 และ 26 ณ ห องประช มว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป มหาว ทยาล ยมหาสารคามโดยได ร บเก ยรต จาก รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ และ อาจารย ว ชน เอ ยมช ม อาจารย สาขาว ชาการบ ญช กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการ จ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อส งเสร ม ให น ส ตน ำหล กธรรมะไปประย กต ใช ในช ว ตประจ ำว น ใช สต ในการแก ป ญหาท เก ดข น ร จ กร บผ ดชอบต อตนเอง และส วนรวม อย ร วมก นอย างม ความส ข โดยม น ส ตหล กส ตร 4 ป และหล กส ตรเท ยบเข า ได เข าร วมก จกรรมธรรมศ ลป หล กธรรมน ำช ว ต ร นท 25 ในว นท กรกฎาคม 2558 และร นท 26 ในว นท 3 7 ส งหาคม 2558 ณ ศ นย ปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ งหว ดขอนแก นจ ำนวนผ เข าร วมโครงการ มากกว า1,800 คน พ ธ มอบเก ยรต บ ตรและหาร อความร วมม อทางว ชาการ ระหว าง สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เม อว นศ กร ท 22 พฤษภาคม 2558 สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดพ ธ มอบ เก ยรต บ ตรให แก ผ ผ านการอบรม หล กส ตร การจ ดท ำแผนกลย ทธ ขององค กรอย างม ส วนร วม ซ งการจ ดอบรมในคร งน สหกรณ ช มพลบ ร ได เช ญ ดร.อน ร ทธ ผงคล และ อาจารย ดร.ก ญญาณ ฐ ร ตนประภาธรรม จากคณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นว ทยากรเป นว ทยากร ในการอบรมระหว าง พฤษภาคม 2558 ณ สหกรณ การเกษตรช มพลบ ร จ งหว ดส ร นทร โดยพ ธ เป ดงานได ร บเก ยรต จาก ค ณธน ดา น วมจะโป ะ ประธานกรรมการสหกรณ การเกษตรช มพลบ ร จ ำก ด ให เก ยรต กล าวเป ดพ ธ มอบเก ยรต บ ตร และ อาจารย ธ ระพล ศ ระบ ชา รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน ส ตและอาคารสถานท คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กล าวแสดง ความย นด แก ผ ผ านการอบรม จ ำนวน 46 คน ท งน ภายหล งจากเสร จส นพ ธ มอบเก ยรต บ ตรได ม การหาร อความร วมม อทางว ชาการระหว างสหกรณ การเกษตรช มพลบ ร และ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ในเร องการจ ดท ำแผนกลย ทธ การก ำหนดหล กส ตรการฝ กอบรม และการน ำระบบเทคโนโย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการการด ำเน นงานของสหกรณ ซ ง ผศ.เกร ยงศ กด จ นท นอก อ า จ า ร ย ป ร ะ ำ จ ส า ข า ว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได น ำเสนอระบบเทคโนโลย สารสนเทศท จะน ำมาช วยในการพ ฒนา งานของสหกรณ ฯ ท จะเก ดข นในคร งต อไปอ กด วย จ ลสารสำาเภาฟ า คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 7

8 โครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) เ ม อ ว น อ า ท ต ย ท 2 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม ส า ข า ว ช า ก า ร บ ญ ช ค ณ ะ ก า ร บ ญ ช แ ล ะ ก า ร จ ด ก า ร ม ห า ว ท ย า ล ย ม จ ดโครงการป จฉ มน เทศ น ส ตระด บปร ญญาตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ.) ช นป ท 4 (หล กส ตรเท ยบเข าร นท 19) โดยได ร บเก ยรต จาก รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ คณบด คณะการบ ญช และการจ ดการ ประธานกล าวเป ดโครงการ และ อาจารย ดร.อ ครเดช ฉว ร กษ ผ อ ำนวยการส ำน กก จการพ เศษ กล าวรายงานและกล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการฯ ซ งจ ดข นเพ อเตร ยม ความพร อมในการเป นน ส ตใหม ท ม ค ณภาพอ กท งย งม เจตนารมณ อ นแน วแน ท จะม งผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพเพ ยบพร อมด วยความร ทางว ชาการ เพ อตอบสนองต อความต องการของส งคม และม ศ กยภาพในการน ำองค ความร ไปประกอบในการท ำงานตลอดจนม ค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อเป นน กบ ญช ม ออาช พท ประสบความส ำเร จ ส ำหร บน ส ตสาขาการบ ญช ท ก ำล งศ กษาอย ในระด บช นป ท 4 ซ งเป นป ส ดท ายของการศ กษา โดยม น ส ตสาขาว ชาการบ ญช เข าร วมกว า 400 คน ก จกรรมท เก ดข นภายในโครงการ ได แก เสวนาเร อง ประสบการณ ช ว ตการท างาน จากร นพ ส ร นน อง เสวนาเร อง ก าวส การท างานอย างม ออาช พ โดยได ร บเก ยรต จาก อาจารย ดร.ธ ญญธร ศร ว เช ยร ผ ด ำเน นรายการ ผ ร วมเสวนาน ำโดย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส วรรณ หว งเจร ญเดช 2. อาจารย ดร.ส ธนา บ ญเหล อ 3. อาจารย ดร.ศร ร งร ตน ส ดสมบ รณ 4. อาจารย พ มพ กานต ส วรรณธาดา ขบวนแห ตราส ญล กษณ คณะการบ ญช และการจ ดการและขบวนธงของน ส ต สาขาว ชาการบ ญช ร นท 20 พ ธ บายศร ส ขว ญ บรรยายพ เศษในห วข อ ความคาดหว งของคณะฯท ม ต อบ ณฑ ตบ ญช โดย รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ บารม อ ตสาหะวาณ ชก จ ค ณ บ ด คณะการบ ญช และการจ ดการ พร อมด วยมอบโล เก ยรต ยศแก น ส ต ท ม ผลการเร ยนด เด น กล าวแสดงความย นด และให โอวาทแก น ส ตสาขา ว ชาการบ ญช ร นท 19 ต วแทนน ส ต กล าวแสดงความร ส ก พร อมกล าว ขอบค ณคณาจารย สาขาว ชาการบ ญช และชมการแสดงจากน ส ตสาขา ว ชาการบ ญช ร นท 19

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ ISBN 978-616-372-760-2

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information