หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ชาญช ย งามเจร ญ * คน งก จ ล มตระก ล ** ป จจ บ นการพ ฒนาทร พยากรบ คคลด วยการฝ กอบรม เป นท น ยมของหน วยงานต าง ๆ เป นอย างมาก อาจเป นเพราะเห นว าเป นว ธ การง าย ๆ ร ปแบบหน งในการพ ฒนาบ คลากรขององค การ หร อในบางหน วยงานอาจเห นว าเป นว ธ การท สามารถต งงบประมาณและใช งบประมาณแบบง าย ๆ ร ปแบบหน งขององค การ ซ งอาจจะท าให ผ จ ดท าได ท งเง นและท งกล องควบค ก นไป ท ง ๆ ท ในความ เป นจร งแล ว การฝ กอบรม ม กระบวนการและว ตถ ประสงค ขององค การท แยบยลในการพ ฒนา บ คลากรเพ อให ม สมรรถนะในปฏ บ ต งานท งในป จจ บ นและอนาคต ม ได กระท าไปเพ ยงเพ อให แล วเสร จ ไปเพ ยงแต ละหล กส ตรเท าน น หากท านค ดเพ ยงว าการฝ กอบรมเพ ยงด าเน นการให แล วเสร จไปในแต ละหล กส ตรแล ว ท านก ม ค าเพ ยงแค เป น น กฝ กอบรม เท าน น ม อาจเอ อมกล าวว าเป นน กพ ฒนา ทร พยากรบ คคลอย างเต มภาคภ ม ได ท กล าวมาในประการข างต นน ม ได อาจเอ อมไปสร างศ ตร โดยกล าวร ายหน วยงานอ นโดย ปราศจากข อเท จจร งแต ประการใด แต เป นท ร ก นโดยท วไปว าแม องค การแห งน นจะม หน วยงานด าน การพ ฒนาทร พยากรบ คคลเป นองค กรหล กอย ก ตาม แต หน วยงานอ น ๆ ขององค การก ย งจ ดให ม โครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาบ คคลแข งก บหน วยงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การอย ตลอดเวลา ซ งหากมองในแง ของความเป นระบบแล ว จะเห นได ว าการด าเน นการด งกล าวท าให การ พ ฒนาบ คลากรขององค การขาดความเป นระบบและม ได ใช ม ออาช พท แท จร งในการท างาน อาจม ข อ โต แย งว าท ม การปฏ บ ต เช นน เน องจากต องใช ผ ท ม ท กษะความร เป นพ เศษในกระบวนการในงานต าง ๆ แต ละหน วยงาน เข ยนและบร หารโครงการพ ฒนาบ คลากรจ งจะส าเร จตามว ตถ ประสงค ได แต อาจจะ ล มไปว าการพ ฒนาบ คลากรม ใช หน าท หล กท หน วยงานของท านปฏ บ ต อย แต ท งหลายท งมวลน นเป น ภาระหน าท หล กของหน วยงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การ หากม การด าเน นการ พ ฒนาบ คลากรแบบเบ ยห วแตกไปเช นน แล ว เม อใดหน วยงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ องค การจะม ความเข มแข งและม ศ กยภาพในการด าเน นงานสนองตอบต อผ ท เก ยวข องได ส าหร บการท จะเป นน กพ ฒนาบ คลากรท ด และม ประส ทธ ภาพน น จ าเป นต องเร ยนร และ เข าใจกระบวนการในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลอย างน อย 4 ข นตอนให แตกฉานเส ยก อน โดยเร ม ต งแต การหาความต องการในการพ ฒนาบ คลากร การเข ยนแผนหร อโครงการพ ฒนาบ คลากร การ บร หารโครงการพ ฒนาบ คลากร และการประเม นผลโครงการพ ฒนาบ คลากร หากกระท าได อย าง ครบถ วนและม ประส ทธ ภาพแล ว จ งจะถ อได ว าท านเป นน กพ ฒนาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพได แต ส วน ใหญ แล วจะเน นเพ ยงการบร หารโครงการพ ฒนาบ คลากร (โครงการฝ กอบรม) เป นส าค ญ ท เหล อใช * ผ อ านวยการส วนฝ กอบรม ส วนฝ กอบรม ส าน กบร หารงานกลาง กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ** น กทร พยากรบ คคลช านาญการพ เศษ ส วนฝ กอบรม ส าน กบร หารงานกลาง กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

2 -2- ว ธ การน งเท ยนหาความต องการในการฝ กอบรมเอา แล วน าเอามาเข ยนแผนโครงการฝ กอบรมแบบ ขาดหล กเกณฑ ทางว ชาการอ ก และประการท ส าค ญก ค อเม อฝ กอบรมเสร จแล วไม ม รายงานประเม นผล โครงการฝ กอบรมท ด าเน นการเสร จแล วอย างเป นระบบและตามหล กทางว ชาการแต ประการใด การ ฝ กอบรมเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การแต ละคร ง จ งเป นเพ ยงการด าเน นการให แล วเสร จแต ปราศจากความส าเร จไปเช นน นเอง ซ งนอกจากม ได ม การพ ฒนาบ คลากรให เป นไปตามความต องการท แท จร งแล ว ย งส ญเส ยงบประมาณไปโดยปราศจากความค มค าอ กด วย กล าวโดยสร ปได ว า การพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมน น ควรใช บ คลากรท ม ความเป น ม ออาช พ (Professional) เข ามาด าเน นการ เพราะบ คลากรเหล าน จะเป นผ ม ท กษะความร ตลอดจน กระบวนการพ ฒนาทร พยากรบ คคลทางว ชาการอย างแท จร ง และประการท ส าค ญจะน าเอาหล กการ และกระบวนการเหล าน น มาประย กต ใช ในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลโดยใช กระบวนการฝ กอบรมให เก ดความเป นระบบ ตลอดจนสนองตอบต อความต องการอย างแท จร งได ซ งจะท าให องค การม บ คลากรท ม ความโดดเด นเช งสมรรถนะ อ นจะน าพาองค การไปส การแข งข นได ในท กบร บท การเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (Training Project) ท กล าวมาในประการข างต น จะเห นได ว า โครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคลหร อโครงการ ฝ กอบรม เป นองค ประกอบท ส าค ญในกระบวนการฝ กอบรม (Training Process) ท เป นผลต อ เน องมาจากการหาความต องการในการฝ กอบรม (Training Needs) กล าวค อ เม อด าเน นการหาความ ต องการในการฝ กอบรมมาได แล ว ก มาค ดสร างเป นหล กส ตรและจ ดท าเป นโครงการฝ กอบรม เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สนองตอบต อความต องการในการฝ กอบรมท ได มาน นน นเอง อย างไรก ตาม การเข ยนโครงการฝ กอบรมท ด น น ม ใช เพ ยงแค สนองตอบต อความ ต องการในการฝ กอบรมเท าน น แต ย งต องค าน งถ งย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การ อ กด วย กล าวค อ ต องให สอดประสานก บย ทธศาสตร ด งกล าวด วยควบค ก นไป โดยท วไปแล วการเข ยน โครงการฝ กอบรมม ห วข อในการเข ยนท ส าค ญ ด งน 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล/เหต ผลและความจ าเป น 3. ว ตถ ประสงค 4. ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรม 5. จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรม 6. ห วข อว ชา 7. ระยะเวลาในการฝ กอบรม 8. ว ทยากรในการฝ กอบรม 9. งบประมาณในการฝ กอบรม 10. เทคน คว ธ การฝ กอบรม 11. ความสอดคล องก บย ทธศาสตร 12. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

3 ด ชน ช ว ดความส าเร จ 14. การร บรองผลการฝ กอบรม/การผ านการฝ กอบรม 15. สถานท ฝ กอบรม 16. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ท กล าวมาท งส น 16 ห วข อน เป นห วข อท ม กน ยมเข ยนก นในโครงการฝ กอบรม ซ งแต ละ หน วยงานอาจจะม ความแตกต างก นออกไป กล าวค ออาจม มากไปกว าน บ างหร อน อยไปกว าน บ าง ซ ง แล วแต ระเบ ยบข อบ งค บของแต ละหน วยงาน หร อความน ยมชมชอบของผ บร หารของแต ละหน วยงาน เป นส าค ญ แต ในบทความช นน ใคร ขออธ บายถ งหล กการและเทคน คการเข ยนโครงการฝ กอบรมเพ ยง 16 ห วข อท กล าวมาข างต น ซ งจะน ามากล าวในรายละเอ ยดต อไป การเข ยนช อโครงการ การเข ยนช อโครงการเพ อพ ฒนาบ คลากร จ าเป นต องเข าใจก อนว าในการพ ฒนาบ คลากร คร งน จะเล อกใช เทคน คในการพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบใด เช น การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) การส มมนา (Seminar) การฝ กอบรม (Training) ฯลฯ เพราะจะได เข ยนช อโครงการให สอดร บก บเทคน คการพ ฒนาบ คลากรท เล อกใช ได อย างถ กต อง ซ งน กทร พยากรบ คคลท ม หน าท พ ฒนา บ คลากรต างร ด ว าเทคน คการพ ฒนาบ คลากรแต ละเทคน คน น ม ความเหมาะสมในการใช แตกต างก น อย างไร ม เช นน นแล วก จะปล อยไก ต วโตให เห นก นดาษด น ด งจะเห นได จากใช เทคน คการพ ฒนา บ คลากรอย างหน งแต เข ยนช อเป นอ กอย างหน ง หร อเข ยนช อโครงการผสมเทคน คต าง ๆ ม วจนเป นท น าอ บอาย เช น โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการฝ กอบรมส มมนา เป นต น ซ งแสดงให เห นถ ง ว าม ใช ม ออาช พในการพ ฒนาบ คลากร ตลอดจนประจานตนเองและหน วยงานออกไปในส งคมอ กด วย โดยท วไปแล วการเข ยนช อโครงการน ยมเข ยนให สอดร บก บประเด นท ส าค ญ ด งน 1) ประเภทของโครงการ : การเข ยนช อโครงการฝ กอบรมโดยท วไป ม กใช ช อโครงการ 3 ประเภทเร มต น ค อ (1) โครงการฝ กอบรม : ม กจะหมายถ งโครงการท เน นถ งการจ ดประสบการณ ให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ม ความร ความเข าใจ ท กษะ และท ศนคต ในส งท บกพร องเป นป ญหา หร อเพ อ เพ มพ นประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานท จ าเป น โดยเทคน ค ว ธ การฝ กอบรม อาจม หลายชน ดประกอบ ก น แต ม กจะเน นการบรรยายเป นส วนประกอบส าค ญ (2) โครงการส มมนา : ม กจะหมายถ งโครงการท ม ล กษณะเป นการประช มโดยเช ญ ผ เช ยวชาญและม ประสบการณ ในงาน หร อเร องท ก าหนด มาอภ ปรายแลกเปล ยนความร ความค ดเห น และประสบการณ ซ งก นและก น เทคน คว ธ การ ท ใช ม กจะเป นเทคน ค ท เน นกล มผ เข าอบรมเป น ศ นย กลาง (3) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ : หมายถ ง การฝ กอบรมท เน นให ผ เข าอบรมเก ด ความสามารถหร อท กษะในการปฏ บ ต งาน ซ งเป นว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรม โดยเน นการฝ กปฏ บ ต ของผ เข าอบรมเป นส าค ญ

4 -4-2) ล กษณะหร อความเก ยวข องของโครงการ : เป นการต งช อให เห นว าโครงการ ฝ กอบรมด งกล าวม ความเก ยวข องก บเร องอะไร หร อเก ยวก บใคร ซ งส วนใหญ ม กจะก าหนดช อโครงการ ใน 3 ล กษณะ ค อ (1) ก าหนดตามต าแหน งงานของผ เข าร บการฝ กอบรม เช น การฝ กอบรมเจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย การฝ กอบรมเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การย คใหม การฝ กอบรมน กบร หารงาน การ ฝ กอบรมเจ าหน าท ธ รการ ฯลฯ (2) ก าหนดตามล กษณะของเน อหาว ชาหล กของหล กส ตร เช น การฝ กอบรมเทคน ค การน าเสนองานอย างม ประส ทธ ภาพ การฝ กอบรมหล กส ตรการบร หารงานฝ กอบรม การประช มเช ง ปฏ บ ต การเร อง การวางแผนการปฏ บ ต งาน การฝ กอบรมหล กส ตร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel for Windows การประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อร อปร บกระบวนการท างานในส าน กงาน ฯลฯ (3) ก าหนดตามล กษณะของเน อหาว ชาหล กของหล กส ตรและต าแหน งของผ เข า อบรมประกอบก น เช น การฝ กอบรมปฐมน เทศพน กงานราชการ การฝ กอบรมการพ ฒนาเจ าหน าท ระด บบร หาร การส มมนาการบร หารส าหร บผ บ งค บบ ญชา ฯลฯ อย างไรก ตาม น กว ชาการด านการพ ฒนาบ คลากรเห นพ องก นว า การเข ยนช อโครงการ พ ฒนาบ คคลน น นอกจากจะต องให สอดประสานก บหล กเกณฑ ท กล าวมาในข างต นแล ว ย งจะต องส อ ให เห นถ งความน าสนใจ (Interesting) และม ความกระช บ กล าวค อ อ านช อโครงการแล วร ว าจะพ ฒนา อะไรและเป นเร องท ก าล งเป นท สนใจตลอดจนเป นท ต องการของบ คลากรในองค การท แท จร งใน ขณะน นด วย ม เช นน นก จะก อให เก ดป ญหาในการหาบ คลากรมาเข าร บฝ กอบรม ประช ม หร อส มมนา ฯลฯ ได ยากแสนยาก จนบางหน วยงานต องใช การบ งค บกะเกณฑ ก นไป ซ งเม อม บ คลากรท ปราศจาก ความสนใจและใส ใจอย างแท จร งในการพ ฒนาบ คลากรในแต ละหล กส ตรแล ว ก จะท าให การพ ฒนา บ คลากรน นขาดซ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลไปด วยเช นก น การเข ยนหล กการและเหต ผล การเข ยนหล กการและเหต ผลหร อเหต ผลและความจ าเป น ผ เข ยนต องเข ยนให ผ จ ดสรร งบประมาณให เห นว าม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งท ต องจ ดการฝ กอบรมในหล กส ตรด งกล าวน ข น ซ งม แนวทางในการเข ยนโดยพ จารณาจากองค ประกอบท ส าค ญพอสร ปได ด งน 1) หล กการ แนวค ด ระเบ ยบหร อข อกฎหมายท ควรเป นหร อควรย ดถ อปฏ บ ต 2) สภาพหร อสถานการณ ท เก ดข นจร ง (โดยเฉพาะอย างย ง พฤต กรรมของผ ท ควร จะต องมาเข าร บการฝ กอบรม) ซ งเบ ยงเบนไปจากหล กการท ควรจะเป น และเป นสถานการณ อ นไม พ ง ปรารถนา 3) ระบ ถ งความเส ยหายท เก ดข นจากความเบ ยงเบนระหว างหล กการก บส งท เก ดข นจร ง ว าเส ยหายเพ ยงใด หร อม ความร นแรงแค ไหน หากปล อยท งไว จะเส ยหายมากน อยอ กส กเท าใด 4) ระบ ว าความเบ ยงเบนจากหล กการหร อสภาพท ควรจะเป นหร อป ญหาตามข อ 2) น น เป นความจ าเป นในการฝ กอบรม อย างไร และเพ ยงใด 5) สร ปว า เพ อท จะแก ไขป ญหาด งกล าว จ าเป นท จะต องฝ กอบรมใคร ในเร องอะไร

5 -5- ส าหร บในค ม อการเข ยนโครงการฝ กอบรม/ส มมนาของสถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สร ปถ งว ธ การเข ยนหล กการและเหต ผลว าควรจะเข ยนด งน ค อ เข ยนในล กษณะบรรยายความ ไม น ยม เข ยนเป นข อ ๆ จะต องเข ยนให ช ดเจน อ านเข าใจง าย และม เหต ผลสน บสน นเพ ยงพอ ย อหน าแรกเป น การบรรยายถ งเหต ผลและความจ าเป นในการจ ดโครงการฝ กอบรมคร งน โดยบอกท มาและความส าค ญ ของโครงการฝ กอบรมน น ๆ ย อหน าท สองเป นการอธ บายถ งป ญหาข อข ดข องหร อพฤต กรรมท เบ ยงเบนจากหล กการท ควรจะเป น ซ งท าให เก ดความเส ยหายในการปฏ บ ต งาน (หร ออาจเข ยนรวมไว ในย อหน าท 1 ก ได ) และย อหน าส ดท ายเป นการสร ปว าจากสภาพป ญหาท เก ดข นผ ร บผ ดชอบในการ พ ฒนาบ คคล จ งเห นความจ าเป นท จะต องจ ดโครงการฝ กอบรมข นในเร องอะไร และส าหร บใคร เพ อให เก ดผลอย างไร แนวทางในการเข ยนหล กการและเหต ผลด งกล าวข างต น โดยสร ปแล วม แนวการเข ยน คล ายคล งก น ด งต วอย างการเข ยนหล กการและเหต ผลต อไปน ต วอย าง การเข ยนหล กการและเหต ผล ป จจ บ นการฝ กอบรมเป นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท ส าค ญว ธ หน ง ซ งม งเน นการ พ ฒนาข ดความสามารถในการปฏ บ ต งาน การท จะทราบได ว าเม อจ ดการฝ กอบรมไปแล วจะค มค า บรรล ว ตถ ประสงค หร อม ป ญหาอ ปสรรคอะไรบ าง เพ อจะน าไปเป นแนวทางในการปร บปร งแก ไข หร อพ ฒนาค ณภาพของการฝ กอบรมได น นข น อย ก บการประเม นผลการฝ กอบรมท ถ กต องตามหล ก ว ชาการ จากนโยบายพ ฒนาข าราชการและสภาวะการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและส งคมใน ป จจ บ น ท าให หน วยงานต าง ๆ ม การจ ดฝ กอบรมเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานของตนอย างกว างขวาง แต เป นท น าส งเกตว า การประเม นผลการฝ กอบรมย งม ท าก นน อยมาก ท งน เน องจากเหต ผลหลาย ประการ ซ งสาเหต ท เด นช ดท ส ดก ค อการท เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านการฝ กอบรมส วนใหญ ย งม ข อจ าก ดด านว ชาการและท กษะเก ยวก บการประเม นผลการฝ กอบรม จากเหต ผลความจ าเป นด งกล าว กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช จ งได จ ด โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การเร องเทคน คการประเม นผลการฝ กอบรมให แก เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ด านการฝ กอบรมของหน วยงานต าง ๆ ซ งร บผ ดชอบงานประเม นผลการฝ กอบรมข น การเข ยนว ตถ ประสงค ของโครงการฝ กอบรม น กว ชาการด านการฝ กอบรมส วนใหญ เห นพ องก นว า ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมท ด ควรเป นว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม กล าวค อ ระบ ไว ล วงหน าว า เม อผ านการฝ กอบรมแล ว ผ เข าอบรม ควรจะม พฤต กรรมอย างไรบ าง โดยเป นพฤต กรรมซ งสามารถส งเกตได และว ดได เพ อจะไม ก อให เก ด ป ญหาต อการประเม นผลและต ดตามผล

6 -6- ด งน น เม อจะเข ยนว ตถ ประสงค ของโครงการฝ กอบรม เราอาจยกว ตถ ประสงค ในการ ฝ กอบรม ซ งได ก าหนดข นโดยการเข ยนในข นตอนของการก าหนดหล กส ตร มาทบทวนว าม องค ประกอบของว ตถ ประสงค ท ด ด งน หร อไม กล าวค อ สามารถเข าใจง าย ช ดเจน ไม คล มเคร อ เฉพาะเจาะจง ไม กว างจนเก นไป ม ฉะน นจะท าได ยากและว ดยาก ระบ ถ งผลล พธ ท ต องการ ว าส งท ต องการให เก ดข นค ออะไร จะต องสามารถว ดได ท งในแง ของปร มาณและค ณภาพ และม ความเป นไป ได ไม เล อนลอย หร อท าได ยากเก นความเป นจร ง นอกจากน นวรภา ช ยเล ศวน ชก ล (2538) ได เสนอแนะถ งค ากร ยาท ควรหล กเล ยงในการ เข ยนว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม เน องจากท าให ว ดและประเม นการฝ กอบรมได ยาก ได แก ค าว าเพ อให ทราบถ ง ค นเคยก น ร ซ งถ ง สนใจใน เคยช นก บ ยอมร บใน เช อถ อใน ส าน กใน ซาบซ งใน เข าใจถ ง ฯลฯ ส วนค าท อาจใช ในการเข ยนว ตถ ประสงค ของโครงการ แล วท าให สามารถว ดและ ประเม นผลการฝ กอบรมได ได แก ค าว าเพ อให แสดง กระท า ด าเน นการ ว ด เล อก แก ไข สาธ ต ต ดส นใจ ว เคราะห วางแผน มอบหมาย จ าแนก จ ดล าด บ ระบ อธ บาย แก ป ญหา ปร บปร ง พ ฒนา ตรวจสอบ ฯลฯ ต วอย างการเข ยนว ตถ ประสงค ของโครงการฝ กอบรม โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการเทคน คการวางแผนเช งย ทธศาสตร ในงานอน ร กษ ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าอบรมสามารถท จะ 1) อธ บายแนวค ด หล กการ ข นตอน ว ธ การ เทคน ค และกระบวนการวางแผนเช ง ย ทธศาสตร ได อย างถ กต อง 2) ระบ บทบาท และหน าท ความร บผ ดชอบในการวางแผนและบร หารเช ง ย ทธศาสตร ในองค การได อย างเหมาะสม 3) วางแผนเช งย ทธศาสตร ขององค การ และน าไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต องตามหล กเกณฑ 4) แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ เก ยวก บการวางแผนเช งย ทธศาสตร ตลอดจนสร างความร วมม อและประสานงานด านการวางแผนเช งย ทธศาสตร ระหว างก น ต วอย างการเข ยนว ตถ ประสงค ของโครงการฝ กอบรม การเข ยนค ณสมบ ต ของผ เข าร บการอบรม การเข ยนค ณสมบ ต ของผ เข าร บการอบรมน เป นการระบ ว าผ เข าร บการอบรม/ผ เข าร วม ส มมนา/ผ เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การน นม ค ณสมบ ต อย างไร ในประเด นต อไปน ค อ 1) เป นบ คลากรฝ ายใดหร อด ารงต าแหน งใด ระด บใด และส งก ดหน วยงานใดบ าง

7 -7-2) ระบ ระด บความร พ นฐาน ว าจะต องได ผ านการฝ กอบรมใดมาก อน หร อต องม ความร พ นฐานหร อประสบการณ ใดอย แล วบ าง หร อในบางหล กส ตรอาจจ าเป นต องระบ ว ฒ การศ กษาก ได 3) ต องเป นผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บด านใดด านหน งโดยเฉพาะ หร อก าล งจะได ร บ มอบหมายงานใด แล วแต ความจ าเป นของแต ละโครงการ 4) อาจระบ ค ณสมบ ต เก ยวก บความสามารถในการมาเข าร บการฝ กอบรมได ตลอด หล กส ตร หร อเก ยวก บการย นยอมอน ญาต ของผ บ งค บบ ญชาด วยก ได (ในกรณ หล กส ตรฝ กอบรม ระยะยาว) 5) อาจระบ ว าเป นผ เข าร บการฝ กอบรมจากหน วยงานใดบ าง จ านวนก คน ค ดเป น จ านวนรวมเท าไร และหากจะม การจ ดแบ ง เป นร น คาดว าจะม ก ร น และร นละเท าใดด วยก ได ด ง ต วอย างต อไปน ต วอย างการก าหนดค ณสมบ ต ของผ เข าร บการอบรม ต วอย างท 1 : การระบ ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการอบรมโดยไม ระบ จ านวน ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรม (1) เป นข าราชการหร อพน กงาน ฝ ายบร การทางว ชาการและธ รการ จากหน วยงาน ต าง ๆ ของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช (2) ด ารงต าแหน งระด บช านาญการข นไป หร อท าหน าท บร หารงานระด บห วหน างาน (3) ม ประสบการณ การท างานไม น อยกว า 5 ป (4) หน วยงานต นส งก ดส งเข าร บการฝ กอบรม และให การร บรองว าสามารถเข าร บการ ฝ กอบรม ได อย างสม าเสมอตลอดหล กส ตร ต วอย างท 2 : การระบ ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรมแบบระบ จ านวน ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรม (1) ห วหน าส าน กงานอธ บด และรองอธ บด จ านวน 4 คน (2) ผ อ านวยการส าน ก ผ อ านวยการกองต าง ๆ และห วหน างานตรวจสอบภายใน จ านวน 8 คน (3) ห วหน าส วนและห วหน างานต าง ๆ ในส าน กบร หารงานกลาง จ านวน 21 คน รวมท งส นจ านวน 30 คน

8 -8- การเข ยนรายละเอ ยดและห วข อว ชาของหล กส ตรฝ กอบรม เจ าหน าท ผ เข ยนโครงการฝ กอบรม จะต องน าหล กส ตรและรายละเอ ยดห วข อว ชาท ได ร บ การสร างหร อพ ฒนาไว แล ว ตามข นตอนมาบรรจ ลงในโครงการฝ กอบรม โดยม แนวทาง ด งน 1) ระบ หล กส ตรฝ กอบรมและห วข อว ชาท งหมดท จะท าการฝ กอบรม : โดยเร ยง ตามล าด บหมวดว ชาและห วข อว ชา ท อย ในแต ละภาคหมวด (ถ าเป นหล กส ตรฝ กอบรมระยะยาว และม หลายภาคหมวด) พร อมท งระบ จ านวนช วโมงท ก าหนดไว ด วย ด งต วอย างต อไปน ต วอย างการเข ยนรายละเอ ยดและห วข อว ชาของหล กส ตรฝ กอบรม ภาคบรรยาย 1. พระราชบ ญญ ต ป าไม พ ทธศ กราช ช วโมง 2. พระราชบ ญญ ต ป าสงวนแห งชาต พ.ศ ช วโมง 3. ความร เก ยวก บกฎหมายท ด นและป าไม 3 ช วโมง 4. พระราชบ ญญ ต อ ทยานแห งชาต พ.ศ ช วโมง 5. พระราชบ ญญ ต สงวนและค มครองส ตว ป า พ.ศ ช วโมง 6. ส ทธ มน ษยชนในกระบวนการย ต ธรรม 3 ช วโมง 7. การประสานงานในกระบวนการย ต ธรรม 3 ช วโมง 8. การจ ดการของกลางในคด ป าไม 2 ช วโมง 9. การจ บก มตรวจค น และการบ นท กพยานหล กฐาน 3 ช วโมง 10. การด าเน นงานตามรายงานข าวกรอง 3 ช วโมง 11. ความเข าใจในเร องการปฏ บ ต การล บ 1 ช วโมง 12. ฝ ายตรงข ามในการปฏ บ ต การล บ 2 ช วโมง 13. การลวงถาม 3 ช วโมง 14. การประสานงานในกระบวนการย ต ธรรม 3 ช วโมง 15. ประว ต ปร ชญาจรรยาบรรณและค ณสมบ ต ของผ ส บสวน 3 ช วโมง 16. ว ธ การส บสวน 3 ช วโมง 17. เทคน คการส บสวน 6 ช วโมง 18. การข าวเบ องต น 6 ช วโมง ภาคปฏ บ ต 19. เทคน คการส บสวน 6 ช วโมง 20. เทคน คการต อส ป องก นต ว 4 ช วโมง 21. การเข ยนบ นท กจ บก มในคด ป าไม 2 ช วโมง 22. ด านการข าว 6 ช วโมง รวมท งส น 70 ช วโมง

9 -9-2) ระบ รายละเอ ยดของห วข อว ชาท กห วข อว ชา : โดยเร ยงตามล าด บตามท ระบ ไว ใน หล กส ตร โดยในรายละเอ ยดของแต ละห วข อว ชาจะประกอบด วย ช อห วข อว ชา ว ตถ ประสงค แนวการ อบรม/ประเด นส าค ญ ว ธ การ/เทคน คฝ กอบรม และระยะเวลาฝ กอบรม ด งต วอย างต อไปน ต วอย าง : รายละเอ ยดห วข อว ชา ช อห วข อว ชา เทคน คการระดมสมอง (Brainstorming) ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าอบรมสามารถใช งานเทคน คการระดมสมองในการประช มกล มได อย างม ประส ทธ ภาพ แนวการอบรม - ความหมายของการระดมสมอง - จ ดม งหมายในการใช เทคน คการระดมสมอง - ข นตอนในการระดมสมอง - ข อด และข อจ าก ด ว ธ การฝ กอบรม การบรรยาย และสาธ ตการใช เทคน คการระดมสมอง ระยะเวลา 1.5 ช วโมง รายละเอ ยดห วข อว ชาน ส วนใหญ ในกรณ ท เป นหล กส ตรระยะยาวและม ห วข อว ชาจ านวน มาก ผ เข ยนโครงการน ยมน าไปแนบท ายโครงการฝ กอบรมเป นภาคผนวก การเข ยนระยะเวลาในการฝ กอบรม การเข ยนระยะเวลาฝ กอบรมจะต องม ความถ กต องเหมาะสมก บหล กส ตรและห วข อว ชาท จะน ามาใช ฝ กอบรม โดยการเข ยนจะต องระบ ในส งต อไปน 1) การฝ กอบรมจะใช ระยะเวลาต งแต ว นท ใด ถ งเม อใด ตรงก บว นอะไรบ าง และรวมก น แล วเป นระยะเวลาเท าใด จ านวนก ว นท าการหร อก ช วโมง 2) ระบ ด วยว าว นฝ กอบรมตรงก บว นอะไรบ าง (เช น ว นจ นทร -ศ กร ) ท งน เน องจากการ ฝ กอบรมบางโครงการ อาจใช เวลาฝ กอบรมเป นระยะ ๆ ไม ต ดต อก น เช น อาจเป นท กว นจ นทร และพ ธ ของแต ละส ปดาห โดยเร มต งแต ว นท เท าน จนถ งอ กว นท หน งก ได ผ เข ยนโครงการจ าเป นต องระบ ให ช ดเจนเพ อป องก นความเข าใจผ ดด วยว ารวมแล วเป นว นฝ กอบรมก ว น นอกจากน น การก าหนดว นท จะฝ กอบรมเป นส งส าค ญ เพราะถ าหากไม รอบคอบพออาจ ก อให เก ดป ญหาว าผ ท ควรจะมา เข าร บการฝ กอบรมอาจไม สามารถมาเข าร บการฝ กอบรมได ม ป จจ ยท ควรค าน งในการก าหนดว นฝ กอบรม ค อ 1) ล กษณะการปฏ บ ต งาน ผ จ ดโครงการควรค าน งถ งล กษณะการปฏ บ ต งานของผ เข า อบรมว าจะต องม ช วงใดของป หน ง ๆ ท สามารถจะมาเข าร บการฝ กอบรมได สะดวกกว าช วงเวลาอ น ๆ

10 -10- หร อช วงใดท จะไม สามารถเข าร บการฝ กอบรมได อย างแน นอน เช น หากผ ท จะต องเข าร บการฝ กอบรม ปฏ บ ต งานด านการเง นการบ ญช ก จะต องม ปร มาณงานมากและเร งด วน ในช วงใกล จะส นป งบประมาณ ย อมไม สามารถมาเข าฝ กอบรมในช วงด งกล าวได 2) เทศกาลและว นท ควรยกเว น ในช วงใกล เทศกาลท ส าค ญ ๆ เช น ป ใหม สงกรานต และตร ษจ น เป นช วงท ควรงดเว น ไม ควรก าหนดว นฝ กอบรม เพราะเป นช วงท ท กคนจะสงวนไว ส าหร บ การร นเร งหร อพ กผ อนก บครอบคร ว แม กระท งช วงว นท อย ระหว างว นหย ดประจ าป ต าง ๆ ก ควร หล กเล ยงการก าหนดว นฝ กอบรม เพราะผ เข าอบรมอาจถ อว าเป นความจ าเป น และยอมขาดฝ กอบรม ในว นด งกล าว ท าให การเข าฝ กอบรมไม สมบ รณ ไปอย างน าเส ยดาย 3) ระยะทางและการเด นทางของผ เข าอบรม หากผ เข าอบรมต องเด นทางไป-กล บมาย ง สถานท อบรมเป นระยะทางไกล เช น สถานท ฝ กอบรมอย ท ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) โดยม ผ เข าอบรม ส วนหน งปฏ บ ต งานอย ท ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 6 (สงขลา) การก าหนดระยะเวลา ฝ กอบรมเพ ยง สามว นย อมควรหล กเล ยง เพราะจะท าให ผ เข าอบรมเส ยเวลาเด นทางมากเส ยกว าการฝ กอบรม ท าให การเด นทางมาเข าร บการฝ กอบรมย อมจะไม ค มค า นอกจากน น การฝ กอบรมนอกสถานท ย อมจะต อง ค าน งถ ง ระยะเวลาเด นทางไปย งสถานท ฝ กอบรมด วยในท านองเด ยวก น ระยะเวลาฝ กอบรม ต วอย างการเข ยนระยะเวลาฝ กอบรม ต งแต ว นจ นทร ท 20 ม ถ นายน - ว นศ กร ท 24 ม ถ นายน 2548 รวม 5 ว นท าการ การเข ยนสถานท ในการฝ กอบรม เป นการระบ ว าจะใช สถานท ใดบ างเป นสถานท ฝ กอบรม หากม หลายแห งควรจะต องระบ ด วยว าว นเวลาใดใช สถานท ใดในการฝ กอบรม ด งต วอย างต อไปน สถานท ฝ กอบรม ภาคทฤษฎ : ณ ห องประช มช น 1 อาคารปลอดประสพ ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) ภาคปฏ บ ต : ณ อ ทยานแห งชาต ลานสาง จ งหว ดตาก การเข ยนว ทยากรในการฝ กอบรม เป นการระบ ช อว ทยากร ต าแหน ง และส วนราชการท ส งก ด หากย งไม ทราบแน นอนว า ว ทยากรจะเป นใคร หร อย งไม สามารถระบ ได อาจระบ เพ ยงว าว ทยากรมาจากหน วยงานหร อองค กรใด เท าน นก ได ด งต วอย างต อไปน

11 ว ทยากร -11- ต วอย างการเข ยนว ทยากรในการฝ กอบรม ว ทยากร และว ทยากรผ ช วยจากคณะวนศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ านวน 1 คน และว ทยากรผ ช วย จ านวน 3 คน ต อช วโมง การเข ยนเทคน ค/ว ธ การฝ กอบรม เป นการระบ ถ งเทคน คหร อว ธ การฝ กอบรมท คาดว าจะใช ในการฝ กอบรมห วข อว ชาต าง ๆ น ามารวบรวมไว ภายใต ห วข อน ซ งจะท าให พอเข าใจได ว าจะม การใช เทคน คอะไรบ างระหว างการ ฝ กอบรม ด งต วอย าง เทคน คการฝ กอบรม ต วอย างการเข ยนเทคน ค/ว ธ การฝ กอบรม การบรรยาย การอภ ปราย การส มมนากล ม เกม และก จกรรมกล มส มพ นธ ต าง ๆ การเข ยนว ธ การประเม นผล เป นการระบ ว า จะม การประเม นผลหร อต ดตามผลโครงการฝ กอบรมน น ๆ ด วยว ธ ใด โดยใช เคร องม ออะไร เช น ประเม นผลด วยการให ผ เข าอบรมท าแบบทดสอบก อน/หล งการฝ กอบรม ส งเกตการณ การม ส วนร วม และการเร ยนร ของผ เข าอบรมระหว างการฝ กอบรม ให ผ เข าอบรมกรอก แบบประเม นรายว ชา เพ อประเม นเน อหา ว ธ การฝ กอบรม และว ทยากรเม อเสร จส นการอบรมท กว ชา ให ผ เข าอบรมกรอกแบบประเม นโครงการ เม อเสร จส นการอบรมแล ว หร อให ผ เข าอบรมแบ งกล มท า แบบฝ กปฏ บ ต (Assignment) ในช วงท ายของการอบรม ฯลฯ ด งน น ในข นตอนของการเข ยนโครงการฝ กอบรม เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบโครงการจะต อง ม การด าเน นการ ตามกระบวนการประเม นผลโครงการฝ กอบรมไปบ างแล ว ค อ อย างน อยจะต องได ม การก าหนดแล วว า แผนการรวบรวมข อม ล ในการประเม นผล และต ดตามผลการฝ กอบรมจะเป น อย างไร จะด าเน นการประเม นผลด วยว ธ การใด และใช เคร องม ออะไร จ งจะสามารถน ามาระบ ไว ใน โครงการฝ กอบรมด งกล าวข างต นได ด งต วอย างต อไปน

12 -12- ต วอย างการเข ยนว ธ การประเม นผล ว ธ การประเม นผล 1. ท าการทดสอบก อน-หล งการอบรมด วย แบบทดสอบก อน หล งการอบรม 2. ให ผ เข าอบรมกรอกแบบประเม นโครงการอบรม และประเม นผลการอบรมด วย วาจาหล งจากส นส ดการอบรมแล ว 3. เจ าหน าท ส งเกตการณ การฝ กอบรม เพ อประเม นการเร ยนร และการม ส วนร วม ของผ เข าอบรม การร บรองผลการฝ กอบรม/การผ านการฝ กอบรม เป นการระบ ถ งเง อนไขในการท จะร บรองว าผ เข าอบรมแต ละรายได ผ านการฝ กอบรม หร อไม ซ งม กจะแบ งออกเป นเง อนไข เก ยวก บ 1) ระยะเวลาการเข าร บการฝ กอบรม และ 2) การผ านการทดสอบ/การส งผลงาน/ผลการฝ กปฏ บ ต ตามท ได ร บมอบหมาย หร อด ง ต วอย างข างล างน การผ านการฝ กอบรม ต วอย างการเข ยนการร บรองผล/การผ านการฝ กอบรม ผ เข าอบรมท ม ระยะเวลาเข าอบรมไม น อยกว าร อยละ 80 และได ส งผลงานการ ฝ กปฏ บ ต (Assignment) ตามท ว ทยากรก าหนด จ งจะได ร บการร บรองการผ านการฝ กอบรม จาก ส วนฝ กอบรม ส าน กบร หารงานกลาง กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช การเข ยนจ านวนผ เข าร วมโครงการ ในโครงการฝ กอบรมของหน วยงานต าง ๆ ซ งจะขออน ม ต โครงการจากอธ บด กรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช น น ในประมาณการค าใช จ ายท จะต งของบประมาณจะต องม ข อม ล ประกอบอย างครบถ วน น นค อ ม การระบ ว าบ คคลท จะเข าร วมโครงการหร อผ เก ยวข อง ซ งจะต อง น ามาค านวณค าใช จ ายด วยน น ม ก ประเภท ๆ ละ ก คน รวมเป นก คน ท งน เพ อประโยชน ในการค ด ค านวณค าใช จ ายของโครงการด งต วอย างข างล างน

13 -13- ต วอย างแสดงการเข ยนรายละเอ ยดของจ านวนผ เข าร วมโครงการ ผ เข าร วมโครงการ จ านวน 1. ผ เข าร วมประช มฯ 36 คน 2. ว ทยากรและท ปร กษาประจ ากล ม 5 คน 3. คณะกรรมการร อปร บกระบวนการท างานใน กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช 4 คน 4. เจ าหน าท และพน กงานข บรถ 6 คน รวม 51 คน การประมาณการค าใช จ ายของโครงการฝ กอบรม ในการจ ดท าประมาณการค าใช จ ายของโครงการฝ กอบรมน น ก อนอ นผ ร บผ ดชอบจะต อง ตระหน กว าค าใช จ ายท แท จร งท งหมดในการจ ดโครงการฝ กอบรม แบ งออกได เป น 2 ส วน ค อ ก. ค าใช จ ายของโครงการหร องบประมาณส วนท จ ายจร ง ได แก ค าใช จ ายท ขออน ม ต จ าย ไว ในโครงการฝ กอบรม โดยสามารถระบ ได อย างช ดเจนเป นรายการต าง ๆ ตามความจ าเป น (ไม ว าจะ ขอเบ กจ ายจากงบประมาณส วนใดก ตาม) ข. ค าใช จ ายแฝง ได แก ค าใช จ ายอ น ๆ ท เก ดข นจร ง หร อม การใช จ ายอย จร ง แต ไม สามารถระบ รายการค าใช จ ายน น ๆ เป นจ านวนเง นได อย างช ดเจน เช น ค าสาธารณ ปโภค (น า ไฟ โทรศ พท ) ค าใช สถานท ในการจ ดฝ กอบรม ค าว สด อ ปกรณ และเคร องเข ยน เช น กระดาษ แผ นใส ปากกาไวท บอร ด ค าร บรองว ทยากร ฯลฯ ซ งไม ได จ ดซ อเพ อการฝ กอบรมน น ๆ โดยเฉพาะ(ไม ได ใช เง น ของโครงการฝ กอบรมน น) ค าใช คร ภ ณฑ ต างๆ เช น เคร องคอมพ วเตอร หร อโสตท ศน ปกรณ ในการ ฝ กอบรม ตลอดจนเง นเด อนค าจ างของเจ าหน าท และผ เข าอบรมตลอดระยะเวลาท มาเข าร บการ ฝ กอบรม อย างไรก ตาม ในการประมาณการค าใช จ ายในการจ ดโครงการฝ กอบรม เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบจะค ดเฉพาะเพ ยงค าใช จ าย ของโครงการ หร องบประมาณท จ ายจร งเท าน น หล กการ ประมาณการค าใช จ ายน น ผ ค ดประมาณการจะต องศ กษา และท าความเข าใจ ส งต อไปน : 1) รายละเอ ยดโครงการฝ กอบรม แผนการด าเน นการฝ กอบรม ตลอดจน ก าหนดการ ฝ กอบรมอย างละเอ ยด 2) หล กเกณฑ และอ ตราการเบ กจ ายเง นงบประมาณตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว า ด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของส วนราชการ พ.ศ รวมท งหน งส อเว ยนท เก ยวข องด วย เน องจากค าใช จ ายรายการ พ นฐานในการจ ดโครงการฝ กอบรมของส วนราชการน น หากม วงเง น งบประมาณได ร บจ ดสรรไว จะสามารถเบ กจ ายจากงบประมาณแผ นด นได และถ งแม จะเบ กจ ายจาก

14 -14- งบประมาณรายจ ายจากรายได พ เศษหร องบประมาณของหน วยงาน ก ย งคงต องย ดถ อหล กเกณฑ ของ งบประมาณแผ นด นเป นหล กเช นเด ยวก น และ 3) หล กเกณฑ และอ ตราการเบ กจ ายเง นงบประมาณของมหาว ทยาล ยหร อของหน วยงาน ในกรณ ท ต องการเบ กจ ายเง นค าใช จ ายจากงบประมาณของหน วยงาน โดยอาจเป นการเบ กค าใช จ าย สมทบ ในรายการท สามารถเบ กจ ายจากงบประมาณแผ นด นได อย แล ว หร อเป นการเบ กจ ายค าใช จ าย บางรายการเพ มเต มส าหร บรายการซ งไม สามารถเบ กจ ายจากงบประมาณแผ นด นได ก ตาม ท งน เพ อ ท าให การประมาณการค าใช จ ายม ความถ กต องตรงก บความจ าเป นในการใช จ าย และไม เป นอ ปสรรค ในการด าเน นงาน ตลอดจนไม ก อให เก ดป ญหาในการเบ กจ ายเง นในระยะเวลา ต วอย างการประมาณการค าใช จ ายในการฝ กอบรม โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการวางแผนเช งย ทธศาสตร ร นท 2 ระหว างว นท ม ถ นายน 2548 ณ ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) ผ เข าอบรม จ านวนว น รวมเป นเง น รวมเง นท งส น ล าด บท จ านวนร น (ต อร น) (ต อร น) (บาท) (บาท) , ,300.- รายละเอ ยด ค าใช จ าย รายการ จ านวน อ ตรา หน วย เวลา หน วย เป นเง น 1. ว ทยากร ค าสมนาค ณ (ภาค - 1,200 บาท/ชม. 29 ชม. 34,800.- บรรยาย-เอกชน) ค าสมนาค ณ (ภาค บาท/ชม. 1 ชม บรรยาย-หน วยงานราชการ) ค าสมนาค ณ (ภาคปฏ บ ต -เอกชน) - - บาท/ชม. - ชม. - ค าสมนาค ณ (ภาคปฏ บ ต -หน วยงานราชการ) - - บาท/ชม. - ชม. - ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 50 บาท/ว น/คน 5 ว น ค าอาหาร บาท/ว น/คน 5 ว น 1,250.- ค าเบ ยเล ยง - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าท พ ก - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าพาหนะ 3 3,600 บาท/ว น/คน 1 คร ง 10,800.- รวมเป นเง น 47, ผ เข าร บ ค าอาหารว างและเคร องด ม บาท/ว น/คน 5 ว น 10,000.- การฝ กอบรม ค าอาหาร บาท/ว น/คน 5 ว น 50,000.- ค าเบ ยเล ยง - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าเบ ยเล ยง บาท/ว น/คน 2 ว น 5,400.- ค าท พ ก - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าพาหนะ 30 2,000 บาท/คน - คร ง 60,000.- ค าพาหนะ - - บาท/คน - คร ง - รวมเป นเง น 125, เจ าหน าท ค าอาหารและเคร องด ม บาท/ว น/คน 5 ว น 3,750.- ค าอาหาร บาท/ว น/คน 5 ว น 18,750.- ค าเบ ยเล ยง - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าท พ ก - - บาท/ว น/คน - ว น - ค าพาหนะ - - บาท/คน - คร ง - รวมเป นเง น 22,500.-

15 เบ ดเตล ด ค าใช จ ายเก ยวก บการใช และการ - - บาท - ป าย - ตกแต งสถานท ค าใช จ ายในพ ธ เป ด-ป ดการฝ กอบรม - - บาท - ช ด - ค าว สด เคร องเข ยน และอ ปกรณ - 18,700 บาท 1 ช ด 18,700.- ค าพ มพ และเข ยนใบประกาศน ยบ ตร - - บาท/คน ช ด - ค าพ มพ เอกสารและส งต พ มพ - - บาท/คน ช ด - ค าใช จ ายในการต ดต อส อสาร - - บาท ร น - ค าเช าอ ปกรณ ต างๆ ในการฝ กอบรม - - บาท/ว น คร ง - (ค าเช ารถยนต ) รวมเป นเง น 18,700.- การเข ยนผ ร บผ ดชอบโครงการฝ กอบรม ในกรณ ท โครงการฝ กอบรมม เจ าหน าท ซ งเป นผ ร บผ ดชอบจ ดและด าเน นโครงการเป น การเฉพาะ ย อมจ าเป นท จะต องระบ ช อ-สก ล ต าแหน ง หน วยงานท ส งก ด หมายเลขโทรศ พท และ โทรสาร ของเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบไว อย างช ดเจนในรายละเอ ยดของโครงการ แต ในบางกรณ ท โครงการฝ กอบรมใหญ มาก ม ระยะฝ กอบรมยาวนาน เจ าหน าท หลายคนต องร วมร บผ ดชอบด าเน นงาน แต ละด าน หร อม หลายหน วยงานร วมก นร บผ ดชอบด าเน นงานในด านต าง ๆ อาจระบ เฉพาะช อ หน วยงาน งานด านท ร บผ ดชอบด าเน นการ และหมายเลขโทรศ พท โทรสารก ได ด งต วอย างข างล างน ผ ร บผ ดชอบโครงการ ต วอย างการเข ยนผ ร บผ ดชอบโครงการฝ กอบรม ผ อ านวยการศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) อ.เม อง จ.ตาก โทร , ต อ 471 โทรสาร การเข ยนความสอดคล องก บย ทธศาสตร ต องระบ ให ช ดเจนเพ อช ให เห นว าโครงการด งกล าว ม ความสอดคล องก บแผนเช ง ย ทธศาสตร ใดขององค การบ าง และย ทธศาสตร ท เท าใด ในประเด นใด

16 -16- ต วอย างการเข ยนความสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการหาความต องการในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลและพ ฒนาทร พยากร บ คคลตามสายงานอาช พสอดคล องก บเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล และย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนา ระบบบร หารเพ อเพ มประส ทธ ภาพและความก าวหน าตามสายงาน การเข ยนประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เป นการระบ ถ งประโยชน หร อผลท คาดว าจะได ร บจากความส าเร จของการจ ดโครงการ ฝ กอบรม ท งผลทางตรง และผลทางอ อมท ด ต าง ๆ และม ใครบ าง (ส วนใหญ จะเป นผ เข าอบรม) จะ ได ร บประโยชน อะไรท งในเช งค ณภาพและปร มาณ น นค อ จะต องตรงตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ฝ กอบรมท ได ก าหนดไว น นเอง ว ธ การเข ยน ม กใช การเข ยนแบบบรรยายความ แต เข ยนเพ ยงย อหน า ส น ๆ เน อหากระช บได ใจความเท าน น หร ออาจเข ยนเป นข อ ๆ ก ได ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ต วอย างการเข ยนประโยชน ท คาดว าจะได ร บ คาดว าจะท าให ผ ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรการบร หารส าหร บผ บ งค บบ ญชา สามารถ น าความร ด านการบร หารงาน บร หารคน และบร หารตนเองไปใช และปฏ บ ต ได อย างถ กต อง รวมท งน าไปปร บใช ในการปกครองบ งค บบ ญชาผ ใต บ งค บบ ญชา ด วยก ศโลบายอย างม ประส ทธ ภาพ การเข ยนด ชน ช ว ดความส าเร จ ด ชน ช ว ดความส าเร จของโครงการน ยมว ดออกมาตามหล ก Balance Scorecards ใน 4 ม ต แต ในท น จะว ดความส าเร จของโครงการใน 2 ม ต ด วยก น ค อ

17 -17-1) เช งปร มาณ : หมายถ ง ต วช ว ดท สามารถว ดเป นต วเง นหร อต วเลขท แท จร งได เช น จ านวนงบประมาณท ใช ในโครงการ จ านวนบ คลากรท ผ านการฝ กอบรม เป นต น 2) เช งค ณภาพ : หมายถ ง ต วช ว ดท ไม สามารถว ดเป นต วเง นหร อต วเลขท แท จร งได เช น ร อยละของความพ งพอใจในโครงการ เป นต น 10. ด ชน ช ว ดความส าเร จ ต วอย างการเข ยนด ชน ช ว ดความส าเร จ โครงการหาความต องการในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ตามสายงานอาช พ ม ต วช ว ดความส าเร จใน 2 ระด บ ค อ 10.1 เช งปร มาณ 1) ม รายงานความต องการพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามสายงานอาช พของกรม อ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช จ านวน 40 สายอาช พ 2) ม โครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามความต องการของแต ละสายงาน อาช พของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ครบถ วนท ง 40 สายอาช พ 10.2 เช งค ณภาพ 1) บ คลากรท กสายงานอาช พของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ม ความพ งพอใจและเห นชอบก บรายงานความต องการพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามสายงานอาช พ อย างน อยร อยละ 80 2) บ คลากรท กสายงานอาช พของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เห นชอบและม ความพ งพอใจก บโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามสายงานอาช พอย างน อย ร อยละ 80 สร ป กล าวโดยสร ปได ว า การก าหนดโครงการฝ กอบรมน นผ ด าเน นการจ าเป นจะต องม ความร ความเข าใจในหล กการ ระเบ ยบ และว ธ การปฏ บ ต ด งท ได อภ ปรายและยกต วอย างมาในประการ ข างต นแล ว การก าหนดโครงการฝ กอบรมจ งจะได โครงการฝ กอบรมท ถ กต องและสอดร บก บความ ต องการของท กภาคส วนอย างแท จร ง

18 -18- บรรณาน กรม กร ช อ มโภชน, การสร างหล กส ตรและโครงการฝ กอบรม, เอกสารประกอบการบรรยายในการ ฝ กอบรมหล กส ตรการบร หารงานฝ กอบรม, ส าน กฝ กอบรม, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร ศาสตร, กองว ชาการ, ส าน กงาน ก.พ., เอกสารประกอบการบรรยายเร อง นโยบายฝ กอบรม, การฝ กอบรม หล กส ตรเจ าหน าท ฝ กอบรม, ฝ ายฝ กอบรม, 2520 ขจรศ กด หาญณรงค, การจ ดโครงการฝ กอบรม, โรงพ มพ กรมสรรพสาม ต, กร งเทพ, คน งก จ ล มตระก ล ค ม อการจ ดฝ กอบรม. ส วนฝ กอบรม ส าน กบร หารงานกลาง กรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช, ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก) จ งหว ดตาก. ว ช ต พ ฒนโกศ ย, แนวทางการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคล, เอกสารประกอบการส มมนา กองฝ กอบรม ณ ศ นย ฝ กอบรมท 5 (ตาก), สถาบ นพ ฒนา ข าราชการพลเร อน, ส าน กงาน ก.พ., เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง "กระบวนการฝ กอบรม", การฝ กอบรมความร พ นฐานด านการฝ กอบรม, สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน, ส าน กงาน ก.พ.,เอกสารประกอบการบรรยายเร อง แนวความค ด และหล กการเก ยวก บการฝ กอบรม, การฝ กอบรมหล กส ตรความร พ นฐานด านการ ฝ กอบรม, ส าน กฝ กอบรม, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร,เอกสารประกอบการบรรยายเร อง แนวความค ด และหล กการเก ยวก บการฝ กอบรม, ส ปราณ ศร ฉ ตราภ ม ข, การฝ กอบรมและการพ ฒนาบ คคล, โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, กร งเทพ, ส าน กฝ กอบรม, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, เอกสารประกอบการฝ กอบรมเร อง การ บร หารงานฝ กอบรม, 2523.

19 1. หล กการและเหต ผล -19- (ต วอย าง) โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ว ทยาการส าหร บว ทยากรม ออาช พ (Train the trainer) องค การย คใหม ท ต องการก าวไปส การเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) จ าเป นต องม การวางพ นฐานเร องการถ ายทอดความร เพ อให เก ดการเร ยนร งานใน องค การอย างต อเน อง โดยการสร างบรรยากาศการถ ายทอดและแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing) ให ความร ในองค การถ ายเทได เหม อนของไหลท ไหลจากท ส ง (คนท ม ความร มาก) ไปส ท ต า (คนท ม ความร น อย) เพ อเป นการลดช องว างทางความร ของคนในองค การลงให มากท ส ด จ งจะท าให องค การน นเป นองค การแห งการเร ยนร และม พล งร วม (Synergy) อย างแท จร ง กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพด งได กล าวมาน น จะพบได ว าการใช ว ทยากรจากภายในองค การม ความคล องต วส งกว าว ทยากรจากภายนอก เน องจากว ทยากรภายในจะม ความร ความเข าใจเก ยวก บองค การอย างถ องแท สามารถยกต วอย างในส งท ใกล ต วผ เข าร บการ ฝ กอบรมให เก ดความเข าใจได ด กว าว ทยากรจากภายนอก สามารถเก บข อม ลทางธ รก จหร อ กระบวนการผล ตท เป นความล บและไม สามารถเป ดเผยให ก บบ คคลภายนอกได อ กท งย งเป นการใช ทร พยากรบ คคลให เก ดประโยชน ส งส ด นอกจากน น ย งท าให พน กงานท ได ร บการแต งต งให เป น ว ทยากรภายใน เก ดความภาคภ ม ใจจากการยอมร บน บถ อจากส งคมภายในองค การอ กด วย และ ประการท ส าค ญก ค อสามารถประหย ดค าใช จ ายในการจ างว ทยากรจากภายนอกลงอ นส งผลต อต นท น ในการผล ตท ลดลงขององค การอ กด วย จะเห นได ว า การเป นว ทยากรผ บรรยายภายในองค การเป นองค ประกอบท ส าค ญย งในการ ถ ายทอดท กษะ ความร ความเข าใจ และท ศนคต ท ด ต องานท ต องการ อ นจะส งผลให ผ เข าร บการอบรม เก ดการเร ยนร และท ศนคต ท ด เก ยวก บประเด นท อบรม จนส งผลให ผ เข าร บการอบรมม ท กษะความร สมรรถนะ และสามารถจ ดประกายความค ด เก ดการเปล ยนแปลงท ศนคต หร อพฤต กรรมไปตาม ว ตถ ประสงค ของเน อหาในหล กส ตรน น ๆ การฝ กว ทยากรให เป นม ออาช พจ งม ความส าค ญอย างย งต อ องค การต าง ๆ กล าวค อ องค การใดม ว ทยากรท เป นอาช พมาก องค การน นย อมม สมรรถนะในการ แข งข นส งและม ความเจร ญร งเร องในท ส ด กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช จ งม ความจ าเป นต องจ ดฝ กอบรมเพ อสร าง ว ทยากรม ออาช พภายในข น เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ม การถ ายทอดความร จากพน กงานท ม ท กษะ ความเช ยวชาญ และประสบการณ ในงานของตนเป นฐานข อม ล (Database) ให ก บเจ าหน าท ใน ร นต อ ๆ มา ให เก ดการปร บปร งกระบวนการเร ยนร อย างต อเน อง (Continuous Improvement) ลด ช องว างแห งความร (Knowledge Gap) ให ม น อยท ส ดระหว าเจ าหน าท ร นเก าและร นใหม ซ งจะส งผล

20 -20- ต อกระบวนการต อยอดการเร ยนร ส งข นไปเร อย ๆ อย างไม ม ท ส นส ด และสร างสมรรถนะในการแข งข น ให ก บองค กรได ในท กบร บทท เปล ยนแปลงไป 2. ว ตถ ประสงค โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ว ทยาการส าหร บว ทยากรม ออาช พ (Train the trainer) ม ว ตถ ประสงค ท ส าค ญ ค อ 2.1 เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจในบทบาทหน าท และม ท ศนคต ท ด ต อการเป นว ทยากรฝ กอบรม 2.2 เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมเข าใจหล กการฝ กอบรม จ ตว ทยาการเร ยนร ของผ ใหญ และการว เคราะห ผ ฟ ง เพ อก าหนดแนวทางการบรรยาย 2.3 เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมเร ยนร ท กษะท จ าเป นในการเป นว ทยากร เช น การ เตร ยมการบรรยาย หล กการพ ดของว ทยากร การพ ฒนาบ คล กภาพ การกระต นให เก ดความสนใจใน การเร ยนร ฯลฯ 3. ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ต องการเข าร บการฝ กอบรมหล กส ตร ว ทยาการส าหร บว ทยากรม ออาช พ (Train the trainer) จะต องม ค ณสมบ ต ท ส าค ญ ด งน 3.1 เป นข าราชการ ล กจ างประจ า และพน กงานราชการของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช 3.2 ม ความม งม นท จะเป นว ทยากรภายในเพ อถ ายทอดท กษะความร ให ก บผ ท เก ยวข อง 3.3 ม ส ขภาพด สามารถเข าร บการอบรมและปฏ บ ต ตามระเบ ยบการฝ กอบรมและ เง อนไขของหล กส ตรได ตลอดระยะเวลาการฝ กอบรม 4. จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรม ร นละ 30 คน 5. ระยะเวลาในการฝ กอบรม 3 ว น 6. สถานท ฝ กอบรม ศ นย ฝ กอบรมท 1-5 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5 การจ ดโครงการประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน ส าหร บบ คลากรและบ คคลภายนอก -------------------------------------------. การต งช อโครงการ ต องต งช อโครงการให ม ค าว า ประช ม ฝ กอบรม ส มมนา หร อศ กษาด งาน จ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information