๕. ว น เวลา และสถานท ด าเน นโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "๕. ว น เวลา และสถานท ด าเน นโครงการ"

Transcription

1 โครงการส มมนาบ คลากรกองบร การการศ กษา เร อง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อรองร บ การเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ว นพ ธท ๘ ว นเสาร ท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๘ ช น ๒ อาคารสารน เทศ ๕๐ ป การศ กษาด งานสถาน ว จ ยประมงศร ราชา จ งหว ดชลบ ร และประช มเช งปฏ บ ต การ จ งหว ดตราด ๑. หล กการและเหต ผล ตามท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การบร หารมหาว ทยาล ยใน ระยะเวลา ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๕ ) เพ อใช เป นกรอบท ศทางและแนวทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยและ หน วยงานต างๆ ให ม ความเข มแข งม ความเป นสากลและรองร บก บสถานการณ การเปล ยนแปลงได ในอนาคต โดยม เป าหมายให ก าวส ๒๐๐ อ นด บแรกของโลกและเป นผ น าระด บภ ม ภาคเอเซ ยในสาขาท เข มแข ง ๕ สาขา เพ อพ ฒนาองค ความร พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยน (AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กองบร การการศ กษาซ งเป น หน วยงานหน งท สน บสน นด านการศ กษา การเร ยนการสอนและการให บร การทางว ชาการของมหาว ทยาล ยท ม งเน นการด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดพล งผล กด นแผนย ทธศาสตร ตามท มหาว ทยาล ยก าหนด บ คลากรท กคนจะต องร วมก นด าเน นการอย างเป นระบบ และหาแนวทางร วมก นในการพ ฒนาและข บเคล อน การด าเน นงานอย างม ค ณภาพเพ อการบรรล เป าหมายตามแผนย ทธศาสตร และตอบสนองต อนโยบายของ มหาว ทยาล ย รวมท งเพ อน าไปส การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน และรองร บการเป น มหาว ทยาล ยช นน า การจ ดส มมนาบ คลากรและการศ กษาด งานนอกสถานท เป นอ กแนวทางหน งท จะช วยให บ คลากรทางการศ กษาได พ ฒนาตนเองและแลกเปล ยนประสบการณ ก บหน วยงานอ นๆ ท สน บสน นด านการ ว จ ยและพ ฒนาด านการเร ยนการสอน เพ อน าความร ประสบการณ และแนวทางปฏ บ ต ไปประย กต ใช ในการ พ ฒนาหน วยงาน กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได ตระหน กถ งความจ าเป นด งกล าว จ งก าหนดจ ด โครงการส มมนาบ คลากรกองบร การการศ กษา เร อง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร ก เพ อรองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ระหว างว นพ ธท ๘ - ว นเสาร ท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อรองร บการเป น มหาว ทยาล ยช นน าเพ อบรรล ตามเป าหมายของหน วยงานต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจและม ส วนร วมในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การ การศ กษาให สอดร บก บนโยบายการพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ๒. เพ อส งเสร มให บ คลากรในหน วยงานม การพ ฒนาค ณภาพการท างานและม ส วนร วมในการพ ฒนา งานบร การการศ กษาในภารก จท ตนเองร บผ ดชอบและเพ อเพ มประส ทธ ผลของหน วยงานในภาพรวม ๓. บ คลากรม โอกาสร วมก จกรรมการท างานเป นท มและเก ดความร กสาม คค ระหว างบ คลากรในงาน และนอกงาน ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ในสายงานบร การทางการศ กษา ๔. เพ อส งเสร มให บ คลากรม ความส มพ นธ ท ด ระหว างเพ อนร วมงาน รวมท งเพ อร บทราบป ญหา อ ปสรรคและร วมก าหนดแนวการแก ไข อ นจะส งผลให ได บ คลากรท เป นทร พยากรท ม ค ณค าของกองบร การ การศ กษา ร วมแรงใจท างานเพ อม งความส าเร จให เก ดแก องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ

2 ๓. กล มเป าหมาย ๓.๑ รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชาการ ๖ คน ผ ช วยรองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ๓.๒ บ คลากรกองบร การการศ กษา ๓๙ คน รวมท งส นประมาณ ๔๕ คน ๔. ร ปแบบโครงการ ๑. การส มมนาและการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อ รองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ๒. การศ กษาด งานและแลกเปล ยนเร ยนร นอกสถานท ณ สถาน ว จ ยประมงศร ราชา จ งหว ดชลบ ร ๒.๑ แลกเปล ยนเร ยนร ด านการจ ดการและการพ ฒนาองค กร ๒.๒ ศ กษาสถาน ว จ ยและการท องเท ยวเช งอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อมทางทะเลของ มก. ๕. ว น เวลา และสถานท ด าเน นโครงการ ว นท ๘ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๘ ช น ๒ อาคารสารน เทศ ๕๐ ป การศ กษา ด งานสถาน ว จ ยประมงศร ราชา และการประช มเช งปฏ บ ต การ จ งหว ดตราด 6. งบประมาณค าใช จ าย เง นรายได โครงการห องปฏ บ ต การกลางพ ฒนาส อการศ กษา บ ญช ๓๙๘ ในวงเง น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หน งแสนสามหม นบาทถ วน) โดยขออน ม ต ค าใช จ ายในการด าเน นการ (โครงการส มมนาบ คลากร ) โดยใช เง น รายได กองบร การการศ กษา บ ญช ๑๐๕ งบอ ดหน นค าใช จ ายเง นอ ดหน นท วไปเพ อการด าเน นงาน ๑.๑ ค าใช จ ายอ ดหน นหน วยงานโครงการส มมาท ฐ บ คลากรกองฯ เป นเง น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม นบาทถ วน) และค าใช จ ายเง นอ ดหน นเพ อการพ ฒนาบ คลากรโครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อจ ดท าแผนการด าเน นงาน ของบคลากรกองฯ เป นเง น ๑๐,๐๐๐ บาท (หน งหม นบาทถ วน) (รวมเป นจ านวนเง นท งส นเป นเง น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน งแสนเจ ดหม นบาทถ วน) ด งน ๖.๑ ค ายานพาหนะ (จ านวน ๓ ว น) ๔๐,๐๐๐ บาท ๖.๒ ค าท พ ก ๖๐,๐๐๐ บาท - ห องค ๑,๕๐๐ บาท x ๒๐ ห อง x ๒ ค น ๖๐,๐๐๐ บาท ๖.๓ ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร องด ม ๕๕,๐๐๐ บาท ๖.๔ ค าว สด เอกสารประกอบการประช มเช งปฏ บ ต การ ๑๐,๐๐๐ บาท และค าใช จ ายเบ ดเตล ดอ นๆ ๖.๕ ค าว ทยากร ๕,๐๐๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน งแสนเจ ดหม นบาทถ วน) หมายเหต ขอถ วเฉล ยจ ายท กรายการ

3 ๗. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑. บ คลากรม ความร ความเข าใจและม ส วนร วมในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การศ กษาเช งร ก เพ อรองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ให สอดร บก บนโยบายการพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ๒. บ คลากรม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพการท างานและม ส วนร วมในการพ ฒนาด านงานบร การ การศ กษาในภารก จท ตนเองร บผ ดชอบและเพ อเพ มประส ทธ ผลของหน วยงานในภาพรวม ๓. บ คลากรม โอกาสร วมก จกรรมการท างานเป นท มและเก ดความร กสาม คค ระหว างบ คลากรในงาน และนอกงาน ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ในสายงานบร การทางการศ กษา ๔. บ คลากรม ความส มพ นธ ท ด ระหว างเพ อนร วมงาน รวมท งเพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรคและร วม ก าหนดแนวการแก ไข อ นจะส งผลให ได บ คลากรท เป นทร พยากรท ม ค ณค าของกองบร การการศ กษา ร วมแรงร วมใจ ท างานเพ อม งความส าเร จให เก ดแก องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ๕. บ คลากรได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ในสาระท เก ยวข องด านการให บร การทางว ชาการ และสามารถเช อมโยงประสบการณ ความร ไปประย กต ใช ในการท างาน ๘. การประเม นผล ประเม นผลโดยการเก บรวบรวมข อม ลโดยใช แบบสอบถามแบบปลายป ดและปลายเป ด น ามาว เคราะห หาค าร อยละและค าเฉล ย ๙. หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานส งเสร มและพ ฒนาส อการสอน งานส งเสร มและพ ฒนาทางว ชาการ กองบร การการศ กษา ส าน กงาน อธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน ๑๐. ด ชน ช ว ดความส าเร จของโครงการ ๙.๑ ผ เข าร วมส มมนาม ส วนร วมในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อรองร บ การเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ม ความร และความเข าใจในภาระงานท ตนร บผ ดชอบ เพ มมากข น ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ๙.๒ ผ เข าร วมส มมนาได ร บประโยชน จากการศ กษาด งานและสามารถน ามาประย กต ใช ก บการ ท างานได ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ๙.๓ ผ เข าร บการส มมนาม ความพ งพอใจต อการจ ดส มมนาในภาพรวมม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ๑๑. ก าหนดการ ม รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ

4 ก าหนดการจ ดงาน โครงการส มมนาบ คลากรกองบร การการศ กษา เร อง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อรองร บ การเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ ว นพ ธท ๘ - ว นเสาร ท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๘ ช น ๒ อาคารสารน เทศ ๕๐ ป การศ กษาด งาน ณ สถาน ว จ ยประมงศร ราชา จ งหว ดชลบ ร และประช มเช งปฏ บ ต การ จ งหว ดตราด *************************** ว นพ ธท ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบ ยน หน าห องประช ม ๘ ช น ๒ อาคารสารน เทศ ๕๐ ป เวลา ๑๓.๓๐ ๑๓.๕๐น. พ ธ เป ดโครงการส มมนาบ คลากรกองบร การการศ กษา รายงานโดย ผ อ านวยการกองบร การการศ กษา เวลา ๑๓.๕๐ ๑๔.๓๐น. กล าวเป ด โดย รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ว นพฤห สบด ท ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ น. เตร ยมส มภาระข นรถหน าอาคารสารน เทศ ๕๐ ป เวลา ๐๗.๐๐ ๑๐.๐๐ น. ออกเด นทางจากมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ กษาด งาน ณ สถาน ว จ ย ประมงศร ราชา จ งหว ดชลบ ร เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ศ กษาด งาน และแลกเปล ยนเร ยนร ด านการบร หารจ ดการองค กร และการพ ฒนางาน ณ สถาน ว จ ยประมงศร ราชา จ งหว ดชลบ ร เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ออกเด นทางไป จ งหว ดตราด เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ น. ถ งจ งหว ดตราด และเข าท พ ก เวลา ๑๕.๓๐ ๑๗.๐๐ น. เข าห องประช มส มมนาการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษา เช งร กเพ อรองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ เวลา ๑๗.๐๐ ๑๘.๓๐ น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย เวลา ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ น. ร บประทานอาหารเย น ว นศ กร ท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบ ยนหน าห องประช ม เวลา ๐๙.๓๐ ๑๒.๐๐ น. ประช มส มมนาการจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร ก เพ อรองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ โดยแยก กล มย อยตามกล มงานบร การการศ กษา (ต อ) เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๓๐ น. สร ปผลการประช มเช งปฏ บ ต การ กล มย อยและน าเสนอผลงาน ในท ประช มกล มใหญ เวลา ๑๗.๓๐ ๑๘.๓๐ น. พ กผ อนตามอ ธยาศ ย เวลา ๑๘.๓๐ ๒๒.๐๐ น. ก จกรรมกล ม

5 ว นเสาร ท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ ๐๙.๐๐ น. ร บประทานอาหารเช า เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. การประช มน าเสนอผลการประช มกล มย อยต อกล มท ประช มใหญ เร อง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร งานบร การการศ กษาเช งร กเพ อ รองร บการเป นมหาว ทยาล ยช นน า : กลย ทธ และมาตรการ (ต อ) เวลา ๑๓.๐๐ ๑๓.๓๐ น. แวะซ อของฝากตามเวลาท สมควร เวลา ๑๓.๓๐ ๑๗.๐๐ น. เด นทางกล บกร งเทพโดยสว สด ภาพ ****************************** หมายเหต ก าหนดการอาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ฝ ายพ ฒนาสมรรถภาพน กว จ ยของมหาว ทยาล ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ๒. สถานภาพโครงการ:

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานเล มน เป นส วนหน งของการฝ กงาน ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information