สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร 35 ถนนเพชรบ ร แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท กล มบร ษ ทท ปร กษา

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร 35 ถนนเพชรบ ร แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ 10400 โทรศ พท 0 2215 1515 www.otp.go.th กล มบร ษ ทท ปร กษา"

Transcription

1 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร 35 ถนนเพชรบ ร แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท กล มบร ษ ทท ปร กษา บร ษ ท ท ม คอนซ ลต ง เอนจ เน ยร ง แอนด แมเนจเมนท จำก ด บร ษ ท ดาวฤกษ คอมม น เคช นส จำก ด บร ษ ท ว ศวกรรมธรณ และฐานราก จำก ด บร ษ ท พ บ เอเช ย จำก ด บร ษ ท ป ญญา คอนซ ลแตนท จำก ด Tonichi Engineering Consultants, Inc. บร ษ ท ท ม โลจ สต กส แอนด ทรานสปอร ต จำก ด ต ดต อสอบถาม โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก ด านว ศวกรรม โทรศ พท ต อ 3120 ด านส งแวดล อม โทรศ พท ด านการม ส วนร วมของประชาชน โทรศ พท ต อ 117, 118 ต ปณ. 170 ปณศ. จรเข บ ว กร งเทพฯ

2 ส งหาคม 2555 ร ฐบาล โดย ฯพณฯ นายกร ฐมนตร นางสาว ย งล กษณ ช นว ตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภา เด นหน าการ พ ฒนาระบบคมนาคมขนส งทางราง โดยเช อมโยงโครงข าย และการบร หารจ ดการขนส งผ โดยสาร ส นค า และบร การท สะดวก ปลอดภ ย ท งในพ นท ชนบท พ นท เม อง และ ระหว างประเทศ พร อมผล กด นรถไฟความเร วส ง เพ อให พ น องประชาชนได ร บความสะดวก ปลอดภ ย และส งเสร ม ระบบเศรษฐก จโดยรวมของชาต ให เข มแข ง เด นหน ารถไฟความเร วส ง นำความก าวหน าส ประเทศ เพ อพ ฒนาระบบคมนาคมและการขนส งให ม มาตรฐาน สามารถเข าถ งประชาชน ท กภ ม ภาคท วประเทศ เพ มทางเล อกในการเด นทางให แก ประชาชน รวมท งเพ มข ดความ สามารถในการแข งข นของประเทศและเตร ยมความพร อมส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ร ฐบาลจ งเร งพ ฒนาระบบรถไฟความเร วส ง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเด นทางและ ขนส งให ท ดเท ยมนานาประเทศในระด บสากล ป จจ บ น ป จจ บ นกระทรวงคมนาคมเร มดำเน นการศ กษา ออกแบบโครงการรถไฟความเร วส ง 4 เส นทาง ประกอบด วย 1. เส นทางกร งเทพฯ-เช ยงใหม 2. เส นทางกร งเทพฯ-นครราชส มา 3. เส นทางกร งเทพฯ-ห วห น 4. เส นทางท าอากาศยานส วรรณภ ม -ชลบ ร -พ ทยา สร างรถไฟความเร วส ง ค มค าเพ อการพ ฒนาในอนาคต กระทรวงคมนาคม โดยสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได ดำเน นงานศ กษา และออกแบบรถไฟความเร วส งสายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก ซ งเป นหน งในเส นทาง การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานของกระทรวงคมนาคม ท ช วยเต มเต มโครงข ายการคมนาคมขนส งในพ นท ภาคเหน อ ให สมบ รณ ให รถไฟเป นทางเล อกหล กในการเด นทางและขนส งส นค าท ประหย ด รวดเร ว ปลอดภ ย และกำหนด เวลาได ว ตถ ประสงค การศ กษา ศ กษาในเช งย ทธศาสตร เพ อรองร บการดำเน นงาน โครงการรถไฟความเร วส งสำหร บประเทศไทย ศ กษาความเหมาะสมโครงการก อสร างระบบรถไฟ ความเร วส งโดยการค ดเล อกแนวเส นทาง กำหนดแนว เขตทาง การวางร ปแบบโครงสร างในช วงท เป นจ ดต ด ก บโครงการอ น และเสนอโครงสร างพ นฐานท จำเป น ศ กษาผลตอบแทนด านเศรษฐก จ ส งคม การเง น ผลกระทบด านส งแวดล อม และแนวทางการลงท นท เหมาะสม ของโครงการ ออกแบบและจ ดทำเอกสารประกวดราคา ขอบเขตการดำเน นงาน การดำเน นงานศ กษาและออกแบบโครงการ ประกอบด วยงานสำค ญ 4 ส วน ได แก ส วนท 1 งานสำรวจ รวบรวมข อม ล ผลการศ กษา และการดำเน นงานของโครงการต างๆ ท เก ยวข อง ส วนท 2 งานว เคราะห และศ กษาความเหมาะสม ด านว ศวกรรม เศรษฐก จ ส งคม การเง น และแนวทาง การลงท นท เหมาะสม ตลอดเส นทางช วงกร งเทพฯ-เช ยงใหม ส วนท 3 งานออกแบบกรอบรายละเอ ยด (Definitive Engineering and Architectural Design) และจ ดทำเอกสารประกวดราคา ช วงกร งเทพฯ-พ ษณ โลก ส วนท 4 งานจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและการม ส วนร วมของประชาชน ในช วงของพ นท ท ได ดำเน นการออกแบบกรอบรายละเอ ยด ข างต น

3 นทางไม ใช ข อจำก ดอ กต อไป ลดระยะเวลาการเด นทาง รถไฟความเร เม อระยะเวลาการเด วส งท ว งด วยความเร ว 300 ก โลเมตรต อช วโมง ด วยรถไฟความเร วส ง จะทำให ก ารเด น ทางสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ย เพ มค ณภาพช ว ตให แก ประชาชน การค าการลงท นคล องต ว มากข น เป าหมาย เป ดให บร การ เสร มศ กยภาพด วยรถไฟความเร วส ง เพ มโอกาสของประเทศ การพ ฒนารถไฟความเร วส ง ช วยเพ มประส ทธ ภาพการเด นทางให มากย งข น สามารถขนส งผ โดยสาร ต อเท ยวได เป นจำนวนมาก รถไฟความเร วส ง 1 ขบวน สามารถขนส งผ โดยสารได 800 คน เท ยบเท าการใช รถโดยสารประจำทางถ ง 20 ค น หร อเท ยบเท าการใช เคร อ งบ นโบอ ง 777 จำนวน 2 ลำ หร อเคร อ งบ นแอร บส 320 จำนวน 4 ลำ ค มค าระยะยาว ลดการนำเข าพล งงานเช อเพล งในภาคการขนส งของประเทศ ในป 2561 รถไฟความเร วส ง CY ICD ทางเด ยว (รางขนาด 1 เมตร) ทางค (รางขนาด 1 เมตร) ทางสาม (รางขนาด 1 เมตร) รถไฟความเร วส ง (ทางค รางขนาด เมตร) แอร พอร ต เรล ล งค (ทางค รางขนาด เมตร) รถไฟสายส แดง (รางขนาด 1 เมตร) รถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม เส นทางรถไฟความเร วส งในอนาคต เส นทางรถไฟสายใหม เส นทางเช อมประเทศเพ อนบ าน สถาน รถไฟ สถาน รถไฟความเร วส ง สถาน ย านกองเก บและขนถ ายต ส นค า สถาน บรรจ และแยกส นค ากล อง ไปรษณ ย ไทย ป นซ เมนต อ อย ยางพารา ข าว ม นสำปะหล ง ข าวโพด น ำม น 1 ขบวน ขนส งผ โดยสารได 800 คน = รถโดยสารประจำทาง 20 ค น = จำนวน 2 ลำ = จำนวน 4 ลำ เคร องบ นโบอ ง 777 เคร องบ นแอร บ ส 320 รถไฟความเร วส งจะเป นเส นทางแห งอนาคตท ส บฉ ดความเจร ญเข าส ท กพ นท ท รถไฟความเร วส งไปถ ง เอ อให เก ดการพ ฒนาเม องและน คมอ ตสาหกรรมตลอดเส นทาง นำการจ างงาน สร างอาช พ รวมถ งค ณภาพช ว ตท ด มาส พ น องประชาชนในระยะยาว แหล งว ตถ ด บ รถไฟความเร วส ง เขตอ ตสาหกรรมใหม รถไฟความเร วส ง เขตช มชนเม องใหม

4 เป ดประสบการณ ใหม สร างช ว ต สบาย สบาย หลายๆ ประเทศในท กภ ม ภาคท วโลกได ยกระด บค ณภาพการเด นทางของประชาชนให สะดวกสบายข น ด วย รถไฟความเร วส ง ระบบขนส งมวลชนท ม ประส ทธ ภาพส งในการเด นทางระหว างเม องท ห างไกลก นมาก รวดเร วกว ารถยนต สะดวกกว าเคร องบ น รถไฟความเร วส งจะเป ดประสบการณ ใหม ในการเด นทาง ทำช ว ตให ง าย สบายข น โดยสารแสนสบาย ด วยร ปล กษณ ท ท นสม ย ด งด ดใจ พร อม ส งอำนวยความสะดวกต างๆ บนรถไฟความเร วส ง ไม ว าจะเป นบร การอ นเทอร เน ตไร สายความเร วส ง (High Speed Wi-Fi) ผ โดยสารสามารถทำธ รก จบนรถไฟ ความเร วส งได โดยไม พลาดแม ข อม ลสำค ญ หร อบร การ อาหารช ดพร อมร บประทาน ให ผ โดยสารได ร บความ สะดวกสบายในท กการเด นทาง สถาน แสนสบาย ด วยการออกแบบสถาน รถไฟความเร วส งท คำน งถ ง ความสอดคล องก บการใช สอย การเข า-ออกสถาน ท ม ความ รวดเร ว คล องต ว และปลอดภ ย รวมท งการจ ดส งอำนวย ความสะดวกครบคร น เช น บ นไดเล อนส สถาน พ นระด บเด ยว ก บชานชาลา ทางลาด ล ฟต ป ายแสดงข อม ล และบร การ สาธารณะอ นๆ ตลอดจนออกแบบสถาป ตยกรรมท แสดงถ ง เอกล กษณ ท องถ นและว ถ ช ว ตพ น องชาวเหน อ สร างความ ภาคภ ม ใจให ก บประชาชนในท องถ นได ร วมเป นส วนหน งใน การพ ฒนารถไฟความเร วส ง สบายท กระด บ เพ อปลายทางแห งความส ข รถไฟความเร วส งม ห องโดยสารโอ โถง ม ระด บ ช นท น งการให บร การท แตกต างก นให เล อกถ ง 3 ระด บ ต งแต ช นหน ง ช นธ รก จ และช นประหย ด เพ อตอบสนอง ความต องการในการเด นทางของผ โดยสารท หลากหลาย ให ท กคนได ร วมแบ งป นประสบการณ การเด นทางร ปแบบ ใหม และสรรค สร างบรรยากาศแห งความสะดวกสบาย เพ อไปถ งปลายทางอย างม ความส ข เช อมโยงการเด นทาง ถ งจ ดหมายสบายใจ ในพ นท ท คาดการณ ว าจะม ปร มาณผ โดยสารจำนวน มาก จะจ ดให ม ศ นย อำนวยความสะดวกเพ อการเช อมต อ การเด นทาง พร อมจ ดพ นท จอดรถส วนบ คคล รถประจำทาง ในตำแหน งท เหมาะสม เพ อเปล ยนถ ายการเด นทางบร เวณ สถาน ไปย งสถานท ท องเท ยว หน วยงานราชการ ย านการค า ย านช มชน ได อย างสะดวกและคล องต ว เด นทางปลอดภ ย สบายใจท กเวลา ด วยระบบป องก นรถไฟอ ตโนม ต เต มร ปแบบ (Full ATP) พร อมระบบอาณ ต ส ญญาณควบค มขบวนรถ ในระด บ ETCS Level 1 ข นไป นอกจากน ภายในสถาน ย งม ระบบกล องโทรท ศน วงจรป ด (CCTV) ครอบคล มพ นท สำค ญ บร เวณชานชาลา เพ อตรวจสอบเหต การณ ต างๆ ท เก ดข น ด แลความปลอดภ ยของผ โดยสารได ตลอดเวลา หากม เหต ฉ กเฉ นหร ออ บ ต เหต เจ าหน าท จะสามารถตรวจสอบและแก ไข สถานการณ ได อย างท นท วงท เพ อการให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ

5 ส นค าไทย ก าวไกลส สากล ยกระด บการเด นทาง ขยายเวลาแห งความส ข ด วยศ กยภาพของรถไฟความเร วส งจะผล กด นให ประเทศไทยเป นศ นย กลางการคมนาคมในภ ม ภาค เช อมต อ การค าการลงท นและการเด นทางก บประเทศเพ อนบ านอย างพม า อ นเด ย ลาว จ น เป นต น ช วยสน บสน นธ รก จ SMEs และ OTOP ให กระจายไปส ประเทศเพ อนบ านและภ ม ภาคอ นๆ ท วโลกได สะดวก รวดเร วย งข น สร างโอกาส เพ มรายได ให แก ช มชน หย ดการเด นทางท แสนยาวนานและน าเบ อ เปล ยนมาเป นการเด นทางท แสนสน กและสะดวกสบาย รถไฟ ความเร วส งจะทำให การเด นทางไปกล บกร งเทพฯ-เช ยงใหม สะดวก รวดเร ว ถ งท หมายสบายใจ เวลาในการเด นทาง ลดลง ค นเวลาให ก บครอบคร ว สามารถทำก จกรรมอ นๆ ร วมก นได มากข น พม าและอ นเด ย เช ยงใหม กร งเทพฯ ห วห น หาดใหญ นครราชส มา นครราชส มา ลาวและจ น ก วลาล มเปอร + = ส งคโปร รถไฟความเร วส งสายกร งเทพฯ-เช ยงใหม จะช วยสร างความเช อม นและ สร างภาพล กษณ ท ด ให ก บส นค า SMEs และ OTOP อ กท งย งช วยยกระด บ มาตรฐานและสร างม ลค าเพ มให แก ส นค า ตลอดจนสร างความภาคภ ม ใจให ก บ ช มชนในท องถ น ซ งจะช วยพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นให ก บ ผ ประกอบการและสร างความเข มแข งให ก บเศรษฐก จโดยรวมของประเทศ นม สการพระธาต ลำปางหลวง จ.ลำปาง นม สการพระพ ทธช นราช ณ ว ดพระศร ร ตนมหาธาต วรมหาว หาร จ.พ ษณ โลก ชมท งดอกทานตะว น จ.ลพบ ร นม สการพระธาต ดอยส เทพ จ.เช ยงใหม ชมทะเลดอกไม ภ สอยดาว จ.อ ตรด ตถ ชมพระอาท ตย ตก ณ บ งส ไฟ จ.พ จ ตร ชมความงามของพระราชว ง บางปะอ น จ.พระนครศร อย ธยา รถไฟความเร วส ง ทางเล อกใหม ของการเด นทางส แหล งท องเท ยวภาคเหน อท แสนสบาย โดยไม ม เวลา เป น ข อจำก ดอ กต อไป น กท องเท ยวสามารถเล อกโปรแกรมท องเท ยวแบบไปเช า-เย นกล บ หร อค าง 1-2 ค น ได ตามความต องการ ส งเสร มให ธ รก จท องเท ยวและบร การค กค ก

6 ร วมใจ ร วมทาง ค นความสดใสให ส งแวดล อม รถไฟความเร วส งเป นระบบขนส งมวลชนท ใช เคร องยนต มาตรฐานส งและใช พล งงานไฟฟ า ซ งจะเป น ส วนหน งท ช วยลดการปล อยมลพ ษส สภาพแวดล อม การปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ของการเด นทางแต ละร ปแบบ 4 14 ปร มาณก าซคาร บอนไดออกไซด จากการเด นทางแต ละร ปแบบ (ก โลกร มต อผ โดยสาร 100 คน-ก โลเมตร) 17 ท มา : โลกเย นด วยรถไฟความเร วส ง เด นทางด วยรถไฟความเร วส งประหย ดพล งงานมากกว า และปล อยมลพ ษน อยกว า ช วยลดการสร างก าซเร อนกระจกและลดภาวะโลกร อนไปพร อมก น หาก เด นทางระยะทาง 1 ก โลเมตร การเด นทางด วยรถไฟความเร วส งจะปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด เฉล ย 4 ก โลกร มต อผ โดยสาร 100 คน รถยนต ส วนต วจะปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด เฉล ย 14 ก โลกร มต อผ โดยสาร 100 คน และเคร องบ นจะปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด เฉล ย 17 ก โลกร มต อ ผ โดยสาร 100 คน ใส ใจส งแวดล อม ในการดำเน นโครงการรถไฟความเร วส งต องศ กษาผลกระทบส งแวดล อม และกำหนดมาตรการป องก นและลดผลกระทบส งแวดล อมไม ว าจะเป นมาตรการการลดฝ น ลดเส ยง ลดแรงส นสะเท อน ควบค มการปล อยมลพ ษท งทางน ำและอากาศ เพ อให เก ดผลกระทบ ต อส งแวดล อมและประชาชนท อาศ ยอย บร เวณแนวเส นทางโครงการน อยท ส ด ร ค ด ร วมสร าง ใส ใจความเห นท กภาคส วน กระบวนการม ส วนร วมของประชาชน เป นป จจ ยสำค ญ ท สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ตระหน กถ ง จ งได ดำเน นก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 57 มาตรา 67 และมาตรา 87 รวมท งระเบ ยบสำน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นประชาชน พ.ศ โดยกำหนดให ม ก จกรรมอย างต อเน องตลอดระยะเวลา การศ กษาของโครงการ อาท การเข าพบผ ว าราชการจ งหว ด ท แนวเส นทางพาดผ าน การส มภาษณ เช งล ก การประช มกล ม การส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และการส มมนา เช งว ชาการ พร อมท งผล ตส อประชาส มพ นธ เผยแพร เช น แผ นพ บ โบรช วร บอร ดน ทรรศการ ว ด ท ศน และเว บไซต เพ อให ข อม ล ข าวสารโครงการส สาธารณชน ด วยความม งหว งให ประชาชนได ร วมค ดร วมเสนอแนะ รวมท งนำข อค ดเห นเหล าน นมาเป นข อม ลประกอบ การพ จารณาปร บปร งโครงการให ม ความเหมาะสม ส งผลกระทบทางส งแวดล อมและส งคมน อยท ส ด อ นจะทำให การ ดำเน นโครงการประสบความสำเร จอย างเป นร ปธรรม และเก ดประโยชน ส งส ดต อประชาชนและประเทศชาต อย างแท จร ง ร ฐบาลเช อม นว า ระบบรถไฟความเร วส งจะเป นก าวสำค ญ ในการพ ฒนาระบบคมนาคมของประเทศท ช วยยกระด บ ค ณภาพช ว ต นำความอย ด ก นด มาส พ น องประชาชนอย างท วถ ง รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข น และตอบสนอง การเด นทางในอนาคตท สะดวก รวดเร ว ท นสม ย อ นจะเอ อประโยชน มหาศาลต อการสร างความเจร ญทางเศรษฐก จของประเทศ อย างย งย น

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552 2552 ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. เก ง ด ม ส วนร วม ตอบสนองท นต อการเปล ยนแปลง 3 ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. 1. ว ส ยท ศน สำน กงาน ก.พ.ร. เป นส วนราชการในสำน ก นายกร ฐมนตร ข นตรงต อนายกร

More information

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า ๑. บทน า ๑.๑ ทร พยากรน าม ความส าค ญต อการด ารงช ว ตของมน ษย ส ตว และการด ารงร กษาระบบน เวศ ท งการอ ปโภคบร โภค การท าเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การผล ตไฟฟ าพล งน า และการคมนาคม

More information

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ ค าน า กรมทางหลวงเห

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป กฎหมายควบค มอาคาร เพ อร บม อภ ยพ บ ต ร ไว ได ประโยชน ค ม อสร างความร ความเข าใจการร บม อภ ยพ บ ต ด วยกฎหมายควบค มอาคาร สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป คำนำ สารบ ญ ภาวะภ ยพ บ ต เป นเหต

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

นโยบายการบร หารราชการ ส าน กงานต ารวจแห งชาต

นโยบายการบร หารราชการ ส าน กงานต ารวจแห งชาต เท ดท น และจงร กภ กด เป นต ารวจม ออาช พ ประชาชนเป นศ นย กลาง ห วใจอย ท สถาน ต ารวจ สร างขว ญก าล งใจ ผ บ งค บบ ญชาต องพร อมร บผ ดชอบ ต อความส าเร จ ความล มเหลว เป นแบบอย างท ด และอย เค ยงข างก บผ ใต บ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ว ส ยท ศน (Vision) องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ม งม นพ ฒนาขอนแก นให น าอย ส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ภายใต หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและการบร หารจ ดการท

More information

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 งานราชการท กอย าง ไม ว าเล กหร อใหญ ง ายหร อยาก ย อมม ความสำค ญอย ในงานของแผ นด

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information