สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle,

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle,"

Transcription

1 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols

2

3 EMERGENCY สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols

4 ช อหน งส อ : สร ปภาพรวมการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2557 ISBN : บรรณาธ การ นางสาวกมลท พย แซ เล า ดร.ว ภาดา ว จ กขณาล ญฉ กองบรรณาธ การ นายส รช ย ศ ลาวรรณ นายศ ร ช ย น มมา นางสาวส ร มา ใจปล ำ และคณะท ำงานท ง 5 คณะ ท ปร กษา นพ.ว ทยา ชาต บ ญชาช ย นพ.อน ชา เศรษฐเสถ ยร นพ.อน ร กษ อมรเพชรสถาพร นพ. ว ว ฒน ศ ตมโนชญ นพ.ธาน นทร โลเกศกระว จ ดพ มพ โดย : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) 88/40 หม ท 4 ซอยสาธารณส ข 6 ถนนต วานนท ต ำบลตลาดขว ญ อ ำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร พ มพ ท : บร ษ ท อ ลท เมท พร นต ง จ ำก ด

5 EMERGENCY การเจ บป วยฉ กเฉ นเป นภาวะว กฤตของช ว ต หากไม ได ร บการช วยเหล อร กษา อย างท นท วงท แล ว อาจจะท ำให เก ดการส ญเส ยช ว ต หร อเก ดความบกพร องในการ ท ำงานของอว ยวะส ำค ญ รวมท งท ำให เจ บป วยร นแรงข นโดยไม สมควร และเก ดความ ท กข ทรมาน ด งน น การจ ดการให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ นท ได มาตรฐาน จนพ นภาวะฉ กเฉ นหร อได ร บการบ ำบ ดร กษาเฉพาะอย างท นท วงท จ งเป นหล กส ำค ญใน การพ ฒนาระบบการแพทย ฉ กเฉ นของประเทศไทย สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต จ งเป นแกนหล กในการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น 5 ด าน ค อ and Safety, Pre hospital, In hospital, Interfacility Patients Transfer และ Disaster management โดยการ ม ส วนร วมจากท กภาคส วนท งในและนอกภาคบร การการแพทย ฉ กเฉ น ม การประช ม ระดมสมองในร ปแบบประช มเช งปฏ บ ต การและประช มของคณะท ำงานร วมก นก บ ผ เช ยวชาญ องค กรภาค เคร อข ายและผ ม ส วนได ส วนเส ยหลายคร ง อ กท งย งม การ ช แจงพ นท น ำร องในการน ำ Checklist ไปทดสอบแล วปร บปร งตามข อเสนอแนะ เพ อให ได มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ นท เหมาะสมก บบร บทของประเทศไทย ส ำหร บการจ ดท ำ มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ นน น ได แต งต งคณะกรรมการและคณะท ำงานในการด ำเน นการตาม กรอบแนวทางปฏ บ ต ของระบบการแพทย ฉ กเฉ นท ง 5 ด าน เพ อให สามารถด ำเน นงาน ตามท ศทางท ก ำหนดไว พร อมท งได ก ำหนดแผนการด ำเน นงานให บรรล ตามเป าหมายท ก ำหนดไว คณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น และสถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต หว งเป นอย างย งว ามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น ฉบ บท 1 น จะเป นประโยชน ต อท านหร อสถานพยาบาล หากท านม ข อเสนอแนะ การปร บปร งเน อหาในการจ ดท ำแนวปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นฉบ บน ทางสถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ย นด น อมร บข อเสนอแนะเพ อปร บปร งแก ไขให เหมาะสมก บ การปฏ บ ต งานในสถานการณ จร งต อไป อ นจะน ำส การค มครองส ทธ ผ ป วยฉ กเฉ นให ได ร บการบ ำบ ดร กษาเฉพาะอย างท นท วงท และหากท านม ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง โปรดเสนอแนะมาย ง สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต EMERGENCY คำานำา คณะกรรมการ ส งหาคม 2557

6 บทนำา สารบ ญ ความเป นมา เหต ผลความจ ำเป นในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น ข นตอนการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น - การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และท สามารถป องก นได (Emergency ) - การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) - การปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) - ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (Interfacility Patient Transfer) - ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operational in Disaster)

7 สารบ ญ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก

8 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols EMERGENCY

9 บทท 1 บทนำา 1. ความเป นมา ตามพระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ มาตรา 11 (1) ก ำหนด ให คณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น (กพฉ.) ม อ ำนาจหน าท ในการก ำหนดมาตรฐาน และหล กเกณฑ เก ยวก บการแพทย ฉ กเฉ น และมาตรา 15 (2) ก ำหนดให สถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) ม อ ำนาจหน าท ในการจ ดท ำมาตรฐานและหล กเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น เสนอต อ กพฉ. รวมท งก ำหนดเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามมาตรฐานและหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด อ กท ง แผนหล ก การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กลย ทธ ท 1 ได ก ำหนด เป าหมายการด ำเน นงานใน การพ ฒนาระบบปฏ บ ต การฉ กเฉ นให ได มาตรฐานอย าง ท วถ งและเท าเท ยม พร อมท งข อเสนอแนะของร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ขใน การส มมนาการข บเคล อนระบบการแพทย ฉ กเฉ นไทย ภายใต แผนหล กการแพทย ฉ กเฉ น แห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และเม อว นท 7 ม นาคม 2556 ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงสาธารณส ข ได ให ข อเสนอเช งนโนบาย ในการจ ดท ำมาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น ด งน - ควรจ ดท ำมาตรฐานท งระด บหน วยงานและบ คคล - อาจม ระด บ (level) ของมาตรฐาน เช น มาตรฐานระด บพ นฐาน ด ด เย ยม - ม การประเม นท ง output และ outcome - ผ ก ำหนดมาตรฐานควรมาจาก 3 หน วยงานท เก ยวข อง ค อ regulator (สพฉ.), purchaser (สปสช.) และ provider (กระทรวงสาธารณส ข) กพฉ.ได เห นชอบ การพ ฒนามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) ประกอบด วย 3 มาตรฐาน ด งน สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 1

10 - มาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น : ระบบการแพทย ฉ กเฉ นท บ คคลเข าถ งได อย างท วถ งและเท าเท ยม ม ค ณภาพ ท งในภาวะปกต และสาธารณภ ย - มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น : ผ ป วยฉ กเฉ นเข าถ งระบบการแพทย ฉ กเฉ นอย างท วถ ง เท าเท ยม ได ร บการช วยเหล อและร กษาพยาบาลท ม ประส ทธ ภาพ และท นต อเหต การณ ต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ นจนกระท งผ ป วยฉ กเฉ น พ นภาวะว กฤต - มาตรฐานและหล กเกณฑ ด านการแพทย ฉ กเฉ น 5 มาตรฐานย อย ด งน (1) มาตรฐานปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก น การเจ บป วยท สามารถป องก นได (2) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (3) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (4) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (5) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย 2 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

11 2. เหต ผลความจำาเป นในการจ ดทำามาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น 2.1 พระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ มาตรา 11 (1) ก ำหนดให กพฉ. ม อ ำนาจหน าท ในการก ำหนดมาตรฐาน และหล กเกณฑ เก ยวก บการแพทย ฉ กเฉ น มาตรา 15 (2) ก ำหนดให สพฉ. ม อ ำนาจหน าท ในการจ ดท ำมาตรฐานและ หล กเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น เสนอต อ กพฉ. รวมท งก ำหนดเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามมาตรฐานและหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด มาตรา 28 เพ อค มครองความปลอดภ ยของผ ป วยฉ กเฉ น ให หน วยปฏ บ ต การสถานพยาบาล และผ ปฏ บ ต การ ด ำเน นการปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามหล กการ ด งต อไปน (1) ตรวจค ดแยกระด บความฉ กเฉ นและจ ดให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามล ำด บความเร งด วนทางการแพทย ฉ กเฉ น (2) ผ ป วยฉ กเฉ นต องได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ นจนเต มข ดความ สามารถของหน วยปฏ บ ต การหร อสถานพยาบาลน นก อนการส งต อ เว นแต ม แพทย ให การร บรองว าการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นจะเป นประโยชน ต อการป องก นการเส ยช ว ตหร อ การร นแรงข นของการเจ บป วยของผ ป วยฉ กเฉ นน น (3) การปฏ บ ต การฉ กเฉ นต อผ ป วยฉ กเฉ นต องเป นไปตาม ความจ ำเป นและข อบ งช ทางการแพทย ฉ กเฉ น โดยม ให น ำส ทธ การประก น การข น ทะเบ ยนสถานพยาบาล หร อความสามารถในการร บผ ดชอบค าใช จ ายของผ ป วยฉ กเฉ น หร อเง อนไขใด ๆ มาเป นเหต ปฏ เสธผ ป วยฉ กเฉ นให ไม ได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ น อย างท นท วงท หน วยปฏ บ ต การหร อสถานพยาบาลต องควบค มและด แลผ ปฏ บ ต การให ด ำเน นการปฏ บ ต การฉ กเฉ นเป นไปตามหล กการตามวรรคหน ง สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 3

12 มาตรา 29 เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต การฉ กเฉ นให เป นไปตามหล กการ ตามมาตรา 28 กพฉ. ม อ ำนาจประกาศก ำหนดในเร อง ด งต อไปน (1) ประเภท ระด บ อ ำนาจหน าท ขอบเขต ความร บผ ดชอบ หร อข อ จ ำก ดของผ ปฏ บ ต การ หน วยปฏ บ ต การ และสถานพยาบาล (2) หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการปฏ บ ต หน าท ของผ ปฏ บ ต การ หน วยปฏ บ ต การและสถานพยาบาล (3) มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น (4) หล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการประสานงานและการ รายงานของหน วยปฏ บ ต การและสถานพยาบาลในการปฏ บ ต การฉ กเฉ น รวมท ง ความพร อมเก ยวก บบ คลากร พาหนะ สถานท และอ ปกรณ ในการปฏ บ ต การฉ กเฉ น และการร บผ ป วยฉ กเฉ น หน วยปฏ บ ต การซ งปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามหล กเกณฑ เง อนไข และมาตรฐานท กพฉ. ก ำหนดตามวรรคหน ง อาจได ร บการร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นหร อม ส ทธ ได ร บการสน บสน นด านการเง นจากกองท น ในกรณ ท หน วยปฏ บ ต การใดไม ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ เง อนไข และมาตรฐานท กพฉ.ก ำหนดตามวรรคหน ง กพฉ. อาจส งไม ร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นหร อ ส งจ ำก ดส ทธ หร อขอบเขตความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต การฉ กเฉ นตาม (1) หร อจะส ง งดการสน บสน นด านการเง นด วยก ได ในกรณ ท สถานพยาบาลใดไม ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ เง อนไข หร อมาตรฐานท กพฉ. ก ำหนดตามวรรคหน ง ให กพฉ. แจ งให หน วยงานท ควบค มหร อก ำก บสถาน พยาบาลน นด ำเน นการให สถานพยาบาลด งกล าวปฏ บ ต ให ถ กต อง โดยถ อเป นเง อนไขใน การประกอบก จการสถานพยาบาล 4 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

13 3. ข นตอนการจ ดทำามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ น 1) คณะอน กรรมการก ำก บและข บเคล อนย ทธศาสตร ในคณะกรรมการการ แพทย ฉ กเฉ น (กพฉ.) ให ข อค ดเห นและแนวทางในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น (Emergency Medical System Standard) โดยให พ ฒนามาตรฐาน การปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard) ให แล วเสร จก อน จ ง พ ฒนามาตรฐานในองค ประกอบอ นในล ำด บต อไป 2) สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) สรรหาและรวบรวมเอกสารท เก ยวข อง ท งผลงานของ สพฉ. กระทรวงสาธารณส ข หน วยงานอ นท เก ยวข อง และต าง ประเทศ และน ำไปจ ดท ำเป นเอกสารประกอบการประช มระดมสมอง 3) ประช มพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น ในว นท 3-4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแม น ำ รามาดา พลาซ า โดยม ผ เข าร วม ประช มจากภายนอก จ ำนวน 111 คน ได แก กพฉ., ท ปร กษา กปอ., ส ำน กสาธารณส ข ฉ กเฉ น, อาจารย จากมหาว ทยาล ย, กระทรวงศ กษาธ การ, นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด, บ คลากรจากโรงพยาบาลและหน วยงานในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข, กลาโหม, สภากาชาดไทย, กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ม ลน ธ และสถาบ น AIF รวมท ง บ คลากรของ สพฉ. อ กจ ำนวน 58 คน ม ข นตอนการประช มโดยส งเขป ด งน (1) ช แจงเหต ผลความจ ำเป นในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น (2) อธ บายประกาศ กพฉ. เร อง มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น พ.ศ ข อ 7 มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท งการปฏ บ ต การแพทย และการ ปฏ บ ต การอ ำนวยการของหน วยปฏ บ ต การ สถานพยาบาล และผ ปฏ บ ต การ ให ถ อ ปฏ บ ต โดยอน โลมตามกฎหมายว าด วยการประกอบว ชาช พด านการแพทย และการ สาธารณส ข หร อกฎหมายว าด วยสถานพยาบาล หร อตามท กพฉ. ก ำหนดเพ มเต ม แล ว แต กรณ (3) อธ บายความหมายของค ำส ำค ญ (4) แบ งกล มประช มระดมสมองพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ น สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 5

14 (5) ม ต ในการจ ดท ำมาตรฐานฯ 1. พ ฒนามาตรฐาน 5 ด าน ได แก ด าน and Safety, Pre Hospital, In Hospital, Interfacility Patient Transfer และ Disaster Management 2. ครอบคล มมาตรฐานเก ยวก บ ผ ปฏ บ ต การ หน วย ปฏ บ ต การ และสถานพยาบาล 3. ครอบคล มท กข นตอนของการปฏ บ ต การฉ กเฉ น น บต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ น จนถ งการด ำเน นการให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการบ ำบ ด ร กษาให พ นภาวะฉ กเฉ น หร อ 4C4T (Command, Communication, Coordination, Control, Triage, Treatment, Transport, Transfer) 4) สพฉ. สร ปสาระส ำค ญท ได จากการประช ม เสนอคณะอน กรรมการก ำก บฯ ว นท 10 เมษายน 2556 และปร บปร งในว นท 12-13, 16 เมษายน ) น ำเสนอต อท ประช ม กพฉ. ว นท 24 เมษายน ) ปร บปร งมาตรฐาน หล กเกณฑ และเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น ให ครบถ วนถ กต อง 7) ประช มคณะท ำงานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต (Standard Operating Procedure) ท สามารถน ำไปใช ในการพ ฒนาได ในว นท ม ถ นายน 2556 ณ โรงแรมโรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพมหานคร โดยม ผ เข าร วมประช มจากภายนอกช ด เด ยวก บผ เข าร วมประช มพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น ท งน ม การบรรยายเร องว ธ การและข นตอนการเข ยนมาตรฐานการปฏ บ ต (Standard Operating Procedure) และประช มระดมสมอง 5 กล ม 8) น ำมาตรฐานการปฏ บ ต ไปทดลองใช เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการ ปฏ บ ต และแบบประเม นมาตรฐาน โดยช แจงจ งหว ดน ำร อง 7 จ งหว ด ได แก จ งหว ด ขอนแก น อ ดรธาน ล ำปาง นครสวรรค ส ราษฏร ธาน ภ เก ต และจ นทบ ร ในว นท 26 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต 9) จ งหว ดน ำร อง 7 จ งหว ดได ส งแบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure) ตามมาตรฐานเก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น 5 ด านกล บมา สพฉ.ได ปร บแก ไขตามข อเสนอด งกล าว เพ อส งกล บไปทดลองใช อ ก คร งหน ง (ตามแผนท ก ำหนด ภาคผนวก ก) 6 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

15 4. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น 4.1 มาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น ระบบการแพทย ฉ กเฉ นท บ คคลเข าถ งได อย างท วถ งและเท าเท ยม ม ค ณภาพ ท งในภาวะปกต และสาธารณภ ย 4.2 มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ผ ป วยฉ กเฉ นเข าถ งระบบการแพทย ฉ กเฉ นอย างท วถ ง เท าเท ยม ได ร บการช วยเหล อ และร กษาพยาบาลท ม ประส ทธ ภาพและท นต อเหต การณ ต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ น จนกระท งผ ป วยฉ กเฉ นพ นภาวะว กฤต 4.3 มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) ม 5 ด าน ด งน 1. การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บ ป วยท สามารถป องก นได (Emergency ) 2. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) 3. การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) 4. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (Inter Facility Patient Transfer) 5. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operation in Disaster) สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 7

16 1. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การป องก นการเจ บ ป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได (Emergency Standard, Principle, Criteria and Protocol) 1.1 มาตรฐานปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และ การป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได ประชาชนและผ ปฏ บ ต การได ร บความปลอดภ ยจากภ ยค กคามท เส ยงต อภาวะฉ กเฉ นและภ ยจากการปฏ บ ต การฉ กเฉ น 8 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

17 1.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได 1. ผ ร บ บร การ Prehospital และ Inhospital สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 9

18 2. ผ ให บร การ Prehospital และ Inhospital 10 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

19 3. การ ป องก น การเจ บ ป วยใน สถานการณ สาธารณภ ย สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 11

20 3. การ ป องก น การเจ บ ป วยใน สถานการณ สาธารณภ ย 12 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

21 3. เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ ) Role ของ WHO (Information, Capacity Building : HRD, ปฏ บ ต การ ป องก น, Advocacy, Care) 3) EIRRA 4) HA หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 13

22 2. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 1. มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บบร การการแพทย ฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล ท ม ค ณภาพ อย างท วถ งและเท าเท ยม 2. หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถาน พยาบาล 1. Detection 14 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

23 2. Reporting สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 15

24 2. Reporting 16 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

25 3. Response สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 17

26 6. Transfer to definitive care 18 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

27 19 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

28 3. เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต การ ฉ กเฉ นก อนโรงพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) ข นตอนการปฏ บ ต การของ Star of life หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช 20 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

29 3. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 3.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล ม ระบบบร หารจ ดการบ ำบ ดร กษาผ ป วยฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล ท ม ประส ทธ ภาพ ลดอ ตราการเส ยช ว ตและพ การ 3.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 21

30 22 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

31 3.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) มาตรฐานศ นย บร บาลผ บาดเจ บส ำหร บประเทศไทยของราชว ทยาล ย ศ ลยแพทย แห งประเทศไทย 3) แผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณส ข หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 23

32 4. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระหว างสถานพยาบาล (Interfacility Patient Transfer Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 4.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล ม การบร หารจ ดการระบบการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นท ม ประส ทธ ภาพ ท นต อ เหต การณ ได ค ณภาพ และปลอดภ ย 4.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระหว างสถานพยาบาล 24 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

33 1 ผ ปฏ บ ต การ สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 25

34 2. สถาน พยาบาล 26 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

35 2. สถาน พยาบาล สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 27

36 อ 28 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

37 29 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

38 4.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) แนวทางการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (service plan) ของกระทรวง สาธารณส ข 3) แนวทางการพ ฒนาระบบบร การท ต ยภ ม ตต ยภ ม ของกรมสน บสน นบร การ ส ขภาพ 4) Level of patient acuity, Transfer category table ของ NHTHA หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช 30 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

39 5. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol in Disaster) 5.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย ม การจ ดการสาธารณภ ยด านการแพทย ฉ กเฉ นท ม ประส ทธ ภาพ บ รณาการก บ ท กหน วยงานท เก ยวข อง และเช อมโยงก บเคร อข ายท งในประเทศ และต างประเทศ สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 31

40 5.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นใน สถานการณ สาธารณภ ย 32 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

41 5.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) EMS Incident Response and Readiness Assessment (EIRRA) 3) ICS System 4) แผนการป องก นและและบรรเทาสาธารณภ ยแห งชาต พศ หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 33

42 34 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

43 บรรณาน กรม กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข. ค ม อมาตรฐานความปลอดภ ยและ สภาพแวดล อมในโรงพยาบาล. 2556, นนทบ ร : กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ (2550). แนวทางพ ฒนาระบบบร การท ต ยภ ม และตต ยภ ม (พ มพ คร งท 2). กร งเทพมหานคร : ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จ ำก ด. กรมสน บสน นบร การส ขภาพ. (ร าง) แนวทางพ ฒนาระบบส งต อตามการจ ดระด บสถาน บร การสาธารณส ขในระบบเคร อข ายบร การ. (เอกสารฉบ บร าง). จ ตต มา น ร ตานนท. (2552). Airway Management การด แลระบบทางเด นหายใจ. รพ พร โรจน เร องแสง (บรรณาธ การ). วารสารเวชศาสตร ฉ กเฉ นไทย. 1(3), ราชว ทยาล ยศ ลยแพทย แห งประเทศไทย.(2554). มาตรฐานศ นย บร บาลผ บาดเจ บ ส ำหร บประเทศไทย.กร งเทพมหานคร สถาบ นการแพทย แกเฉ นแห งชาต. ค ม อแนวทางปฏ บ ต การร บรองรถบร การการแพทย ฉ กเฉ น. 2556,นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. (2555). ประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น เร อง หล กเกณฑ การประเม นเพ อค ดแยกระด บความฉ กเฉ นและมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น เร อง ข อก ำ หนด ว าด วยสถานพยาบาล พ.ศ นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 35

44 สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. (2552). พระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ (พ มพ คร งท 2). นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. ส นต ห ตถ ร ตน. (2546). ข อผ ดพลาดท พบบ อยในการด แลผ ป วยฉ กเฉ น. คล น ก, 224(19), ส ำน กการพยาบาล. (2551). มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (พ มพ คร งท 3). นนทบ ร : ส ำ น กการพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข. ส ำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ขและส ำ น กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต. (2553). แนวทางการพ ฒนาระบบส งต อ. กร งเทพมหานคร : ส ำน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต. ศ นย บร การการแพทย ฉ กเฉ นกร งเทพมหานคร (ศ นย เอราว ณ) ส ำน กการแพทย กร งเทพมหานคร. ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการร บแจ งเหต และประสานหน วยปฏ บ ต การออกให การช วยเหล อผ เจ บป วยฉ กเฉ น. (ออนไลน ). ส บค นจาก American College of Emergency Physicians. Hospital Disaster Preparedness Self-Assessment Tool American College of Surgeons Committee on trauma. (2008). Advanved Trauma Life Support for Doctor. Chicago: The Bern Convention and the Uniform Copyright Covention. American College of Surgeons Committee on trauma. (2008). Advanved Trauma Life Support for Nurse. Chicago: The Bern Convention and the Uniform Copyright Covention. 36 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

45 CAMTS. (2012). 9th EDITION ACCREDITATION STANDARDS of the Commission on Accreditation of Medical Transport System (Online). Available :http://www.camts.org/approved_stds_9th_edition_for_website_2-13.pdf. Emergency health services foundation. (2001). ALS Ground Inter-Facility Transfer Guidelines (Online). Available :http://www.ehsf.org/utility/dbimagehandler.ashx?rowid=717&imagetype=documentpdf. Emergency Nurse Association (ENA), EMS for Children (EMSC) and Society of Trauma Nurses (STN). Interfacility transfer tool kit for the pediatric patient. (Online). Available : Gillboy, N., Tamabe, P., Travers, D., & Rosenau, A.M. (2011). Emergency Severity Index (ESI): A triage Tool for Emergency Department Care, Version4.Implementation Handbook 2013 Edition. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality. Hospital emergency response checklist.(2011) An all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers. Hunter New England Health, NSW. (2009). Inter-Facility Transfers Of Hunter New England Health Paediatric Patients (Online). Available : National Association of State EMS Officials. EMS Incident Re sponse and Readiness Assessment, EIRRA (2011). สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 37

46 Massachusetts Office Of Emergency Medical Services. (2012). Administrative Requirements Manual: ALS Interfacility Transfers. (Online). Available :www.mass.gov/eohhs/.../emergency-services/ar/5-509.pdf. National Association of State EMS Officials. EMS Incident Re sponse and Readiness Assessment, EIRRA (2011). National Highway Traffic Safety Administration. (2006). Guide for Interfacility patient transfer (Online). Available : injury/ems/interfacility/index.htm. New Hampshire Department of Safety Division of Fire Standards and Training and Emergency Medical Services. (2013). Administrative Packet for Paramedic Interfacility Transfer (PIFT) The Role of the NH EMT-Paramedic(Online). Available :https://apps.nh.gov/blogs/irc/wp-content/uploads/ 2013/07/PIFT-Administrative-Packet-FINAL-2013.pdf. North West Critical Care Networks,NHS. (2012). Standards & Guidance for Intra and Inter-Hospital Critical Care Transfers (Adult Patients) (Online).Available : view/95/139/. Office of Personal Management United States. Emergency Vehicle Operator (Ambulance) Training Course National Standard Curriculum, สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

47 Portmouth Hospital, NHS trust. (2012).Transfer Policy. (Online). Available : Policies/Transfer_Policy.doc. Queensland Government. (2014). Guideline for Inter Hospital Transfers(Online). Available : qh-hsdgdl pdf. U.S Department of Health and Human Service Center for Disease Control and. Hospital All Hazards Self Assessment (AHA) สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 39

48 40 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

49 ภาคผนวก สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 41

50 42 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

51 43 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

52 44 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

53 45 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

54 46 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

55 รายช อคณะท างานหล กจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท ง ๕ กล ม สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 47

56 รายช อคณะท างานหล กจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท ง ๕ กล ม 48 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

57 บทบาทหน าท 1. จ ดท ำแผนการด ำเน นงานการจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นของ แต ละกล ม 2. ค นคว า รวบรวมเอกสารอ างอ ง และข อม ลท เก ยวข อง 3. ทบทวน ว เคราะห เอกสาร ข อม ล 4. ประช มระดมสมอง 5. สร ป และจ ดท ำร าง เอกสารประกอบการประช ม 6. เลขาน การของคณะท ำงานจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ตามตารางรายช อข างต น 7. จ ดท ำร างเอกสารการจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น 8.ตามท ได ร บมอบหมาย สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 49

58 50 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

59 51 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

60 52 เลขท 88/40 หม ท 4 อาคารเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 84 พรรษา สาธารณส ขซอย 6 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน โทรศ พท โทรสาร หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

แนวทางการจ ายเง น เพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการแพทย ฉ กเฉ น ป งบประมาณ 2553-2555

แนวทางการจ ายเง น เพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการแพทย ฉ กเฉ น ป งบประมาณ 2553-2555 แนวทางการจ ายเง น เพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการแพทย ฉ กเฉ น ป งบประมาณ 2553-2555 พ มพ คร งท 2 : ธ นวาคม 2553 จำานวนพ มพ : 10,000 เล ม จ ดทำาโดย : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ช น 2 อาคารกองว ศวกรรมการแพทย

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล

แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559 ข อม ลทางบรรณาน กรมของสำาน กหอสม ดแห งชาต National library

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

๑๑ ป ก บ การประก นค ณภาพการศ กษาของกองท พ นาวาอากาศโท ว พล ส ขว ล ย**

๑๑ ป ก บ การประก นค ณภาพการศ กษาของกองท พ นาวาอากาศโท ว พล ส ขว ล ย** 1 ๑๑ ป ก บ การประก นค ณภาพการศ กษาของกองท พ โดย... นาวาอากาศโท ว พล ส ขว ล ย**...การจ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ท งน ก เพ อป องก นม ให มาตรฐาน การศ กษาในสถาบ นการศ กษาทางทหารด อยกว าสถาบ นการศ กษาของพลเร

More information

Quality Assessment Handbook 2557

Quality Assessment Handbook 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา/การบร หารงานท วไป ป การศ กษา 2557 Quality Assessment Handbook 2557 Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ ISBN 978-616-372-760-2

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ของฝ ายรายได

ค ม อปฏ บ ต งาน ของฝ ายรายได ค ม อปฏ บ ต งาน ของฝ ายรายได ค าน า การบร หารการจ ดเก บรายได เป นกระบวนการสน บสน นท ส าค ญในการปฏ บ ต งานตามภารก จของ กร งเทพมหานคร จ งได พ จารณาปร บปร งค ม อการปฏ บ ต งานมาตรฐาน กระบวนการบร หารการจ ดเก

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ / ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ 1. ความเป นมา พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ... เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ

More information