สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle,"

Transcription

1 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols

2

3 EMERGENCY สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols

4 ช อหน งส อ : สร ปภาพรวมการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2557 ISBN : บรรณาธ การ นางสาวกมลท พย แซ เล า ดร.ว ภาดา ว จ กขณาล ญฉ กองบรรณาธ การ นายส รช ย ศ ลาวรรณ นายศ ร ช ย น มมา นางสาวส ร มา ใจปล ำ และคณะท ำงานท ง 5 คณะ ท ปร กษา นพ.ว ทยา ชาต บ ญชาช ย นพ.อน ชา เศรษฐเสถ ยร นพ.อน ร กษ อมรเพชรสถาพร นพ. ว ว ฒน ศ ตมโนชญ นพ.ธาน นทร โลเกศกระว จ ดพ มพ โดย : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) 88/40 หม ท 4 ซอยสาธารณส ข 6 ถนนต วานนท ต ำบลตลาดขว ญ อ ำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร พ มพ ท : บร ษ ท อ ลท เมท พร นต ง จ ำก ด

5 EMERGENCY การเจ บป วยฉ กเฉ นเป นภาวะว กฤตของช ว ต หากไม ได ร บการช วยเหล อร กษา อย างท นท วงท แล ว อาจจะท ำให เก ดการส ญเส ยช ว ต หร อเก ดความบกพร องในการ ท ำงานของอว ยวะส ำค ญ รวมท งท ำให เจ บป วยร นแรงข นโดยไม สมควร และเก ดความ ท กข ทรมาน ด งน น การจ ดการให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ นท ได มาตรฐาน จนพ นภาวะฉ กเฉ นหร อได ร บการบ ำบ ดร กษาเฉพาะอย างท นท วงท จ งเป นหล กส ำค ญใน การพ ฒนาระบบการแพทย ฉ กเฉ นของประเทศไทย สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต จ งเป นแกนหล กในการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น 5 ด าน ค อ and Safety, Pre hospital, In hospital, Interfacility Patients Transfer และ Disaster management โดยการ ม ส วนร วมจากท กภาคส วนท งในและนอกภาคบร การการแพทย ฉ กเฉ น ม การประช ม ระดมสมองในร ปแบบประช มเช งปฏ บ ต การและประช มของคณะท ำงานร วมก นก บ ผ เช ยวชาญ องค กรภาค เคร อข ายและผ ม ส วนได ส วนเส ยหลายคร ง อ กท งย งม การ ช แจงพ นท น ำร องในการน ำ Checklist ไปทดสอบแล วปร บปร งตามข อเสนอแนะ เพ อให ได มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ นท เหมาะสมก บบร บทของประเทศไทย ส ำหร บการจ ดท ำ มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ นน น ได แต งต งคณะกรรมการและคณะท ำงานในการด ำเน นการตาม กรอบแนวทางปฏ บ ต ของระบบการแพทย ฉ กเฉ นท ง 5 ด าน เพ อให สามารถด ำเน นงาน ตามท ศทางท ก ำหนดไว พร อมท งได ก ำหนดแผนการด ำเน นงานให บรรล ตามเป าหมายท ก ำหนดไว คณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น และสถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต หว งเป นอย างย งว ามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น ฉบ บท 1 น จะเป นประโยชน ต อท านหร อสถานพยาบาล หากท านม ข อเสนอแนะ การปร บปร งเน อหาในการจ ดท ำแนวปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นฉบ บน ทางสถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ย นด น อมร บข อเสนอแนะเพ อปร บปร งแก ไขให เหมาะสมก บ การปฏ บ ต งานในสถานการณ จร งต อไป อ นจะน ำส การค มครองส ทธ ผ ป วยฉ กเฉ นให ได ร บการบ ำบ ดร กษาเฉพาะอย างท นท วงท และหากท านม ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง โปรดเสนอแนะมาย ง สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต EMERGENCY คำานำา คณะกรรมการ ส งหาคม 2557

6 บทนำา สารบ ญ ความเป นมา เหต ผลความจ ำเป นในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น ข นตอนการจ ดท ำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น - การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และท สามารถป องก นได (Emergency ) - การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) - การปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) - ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (Interfacility Patient Transfer) - ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operational in Disaster)

7 สารบ ญ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก

8 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น Overview of Emergency Medical Operational Standard, Principle, Criteria and Protocols EMERGENCY

9 บทท 1 บทนำา 1. ความเป นมา ตามพระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ มาตรา 11 (1) ก ำหนด ให คณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น (กพฉ.) ม อ ำนาจหน าท ในการก ำหนดมาตรฐาน และหล กเกณฑ เก ยวก บการแพทย ฉ กเฉ น และมาตรา 15 (2) ก ำหนดให สถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) ม อ ำนาจหน าท ในการจ ดท ำมาตรฐานและหล กเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น เสนอต อ กพฉ. รวมท งก ำหนดเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามมาตรฐานและหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด อ กท ง แผนหล ก การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กลย ทธ ท 1 ได ก ำหนด เป าหมายการด ำเน นงานใน การพ ฒนาระบบปฏ บ ต การฉ กเฉ นให ได มาตรฐานอย าง ท วถ งและเท าเท ยม พร อมท งข อเสนอแนะของร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ขใน การส มมนาการข บเคล อนระบบการแพทย ฉ กเฉ นไทย ภายใต แผนหล กการแพทย ฉ กเฉ น แห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และเม อว นท 7 ม นาคม 2556 ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงสาธารณส ข ได ให ข อเสนอเช งนโนบาย ในการจ ดท ำมาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น ด งน - ควรจ ดท ำมาตรฐานท งระด บหน วยงานและบ คคล - อาจม ระด บ (level) ของมาตรฐาน เช น มาตรฐานระด บพ นฐาน ด ด เย ยม - ม การประเม นท ง output และ outcome - ผ ก ำหนดมาตรฐานควรมาจาก 3 หน วยงานท เก ยวข อง ค อ regulator (สพฉ.), purchaser (สปสช.) และ provider (กระทรวงสาธารณส ข) กพฉ.ได เห นชอบ การพ ฒนามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) ประกอบด วย 3 มาตรฐาน ด งน สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 1

10 - มาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น : ระบบการแพทย ฉ กเฉ นท บ คคลเข าถ งได อย างท วถ งและเท าเท ยม ม ค ณภาพ ท งในภาวะปกต และสาธารณภ ย - มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น : ผ ป วยฉ กเฉ นเข าถ งระบบการแพทย ฉ กเฉ นอย างท วถ ง เท าเท ยม ได ร บการช วยเหล อและร กษาพยาบาลท ม ประส ทธ ภาพ และท นต อเหต การณ ต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ นจนกระท งผ ป วยฉ กเฉ น พ นภาวะว กฤต - มาตรฐานและหล กเกณฑ ด านการแพทย ฉ กเฉ น 5 มาตรฐานย อย ด งน (1) มาตรฐานปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก น การเจ บป วยท สามารถป องก นได (2) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (3) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (4) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (5) มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย 2 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

11 2. เหต ผลความจำาเป นในการจ ดทำามาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น 2.1 พระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ มาตรา 11 (1) ก ำหนดให กพฉ. ม อ ำนาจหน าท ในการก ำหนดมาตรฐาน และหล กเกณฑ เก ยวก บการแพทย ฉ กเฉ น มาตรา 15 (2) ก ำหนดให สพฉ. ม อ ำนาจหน าท ในการจ ดท ำมาตรฐานและ หล กเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น เสนอต อ กพฉ. รวมท งก ำหนดเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามมาตรฐานและหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด มาตรา 28 เพ อค มครองความปลอดภ ยของผ ป วยฉ กเฉ น ให หน วยปฏ บ ต การสถานพยาบาล และผ ปฏ บ ต การ ด ำเน นการปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามหล กการ ด งต อไปน (1) ตรวจค ดแยกระด บความฉ กเฉ นและจ ดให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บ การปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามล ำด บความเร งด วนทางการแพทย ฉ กเฉ น (2) ผ ป วยฉ กเฉ นต องได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ นจนเต มข ดความ สามารถของหน วยปฏ บ ต การหร อสถานพยาบาลน นก อนการส งต อ เว นแต ม แพทย ให การร บรองว าการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นจะเป นประโยชน ต อการป องก นการเส ยช ว ตหร อ การร นแรงข นของการเจ บป วยของผ ป วยฉ กเฉ นน น (3) การปฏ บ ต การฉ กเฉ นต อผ ป วยฉ กเฉ นต องเป นไปตาม ความจ ำเป นและข อบ งช ทางการแพทย ฉ กเฉ น โดยม ให น ำส ทธ การประก น การข น ทะเบ ยนสถานพยาบาล หร อความสามารถในการร บผ ดชอบค าใช จ ายของผ ป วยฉ กเฉ น หร อเง อนไขใด ๆ มาเป นเหต ปฏ เสธผ ป วยฉ กเฉ นให ไม ได ร บการปฏ บ ต การฉ กเฉ น อย างท นท วงท หน วยปฏ บ ต การหร อสถานพยาบาลต องควบค มและด แลผ ปฏ บ ต การให ด ำเน นการปฏ บ ต การฉ กเฉ นเป นไปตามหล กการตามวรรคหน ง สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 3

12 มาตรา 29 เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต การฉ กเฉ นให เป นไปตามหล กการ ตามมาตรา 28 กพฉ. ม อ ำนาจประกาศก ำหนดในเร อง ด งต อไปน (1) ประเภท ระด บ อ ำนาจหน าท ขอบเขต ความร บผ ดชอบ หร อข อ จ ำก ดของผ ปฏ บ ต การ หน วยปฏ บ ต การ และสถานพยาบาล (2) หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการปฏ บ ต หน าท ของผ ปฏ บ ต การ หน วยปฏ บ ต การและสถานพยาบาล (3) มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น (4) หล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการประสานงานและการ รายงานของหน วยปฏ บ ต การและสถานพยาบาลในการปฏ บ ต การฉ กเฉ น รวมท ง ความพร อมเก ยวก บบ คลากร พาหนะ สถานท และอ ปกรณ ในการปฏ บ ต การฉ กเฉ น และการร บผ ป วยฉ กเฉ น หน วยปฏ บ ต การซ งปฏ บ ต การฉ กเฉ นตามหล กเกณฑ เง อนไข และมาตรฐานท กพฉ. ก ำหนดตามวรรคหน ง อาจได ร บการร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นหร อม ส ทธ ได ร บการสน บสน นด านการเง นจากกองท น ในกรณ ท หน วยปฏ บ ต การใดไม ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ เง อนไข และมาตรฐานท กพฉ.ก ำหนดตามวรรคหน ง กพฉ. อาจส งไม ร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นหร อ ส งจ ำก ดส ทธ หร อขอบเขตความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต การฉ กเฉ นตาม (1) หร อจะส ง งดการสน บสน นด านการเง นด วยก ได ในกรณ ท สถานพยาบาลใดไม ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ เง อนไข หร อมาตรฐานท กพฉ. ก ำหนดตามวรรคหน ง ให กพฉ. แจ งให หน วยงานท ควบค มหร อก ำก บสถาน พยาบาลน นด ำเน นการให สถานพยาบาลด งกล าวปฏ บ ต ให ถ กต อง โดยถ อเป นเง อนไขใน การประกอบก จการสถานพยาบาล 4 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

13 3. ข นตอนการจ ดทำามาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ น 1) คณะอน กรรมการก ำก บและข บเคล อนย ทธศาสตร ในคณะกรรมการการ แพทย ฉ กเฉ น (กพฉ.) ให ข อค ดเห นและแนวทางในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น (Emergency Medical System Standard) โดยให พ ฒนามาตรฐาน การปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard) ให แล วเสร จก อน จ ง พ ฒนามาตรฐานในองค ประกอบอ นในล ำด บต อไป 2) สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) สรรหาและรวบรวมเอกสารท เก ยวข อง ท งผลงานของ สพฉ. กระทรวงสาธารณส ข หน วยงานอ นท เก ยวข อง และต าง ประเทศ และน ำไปจ ดท ำเป นเอกสารประกอบการประช มระดมสมอง 3) ประช มพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น ในว นท 3-4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแม น ำ รามาดา พลาซ า โดยม ผ เข าร วม ประช มจากภายนอก จ ำนวน 111 คน ได แก กพฉ., ท ปร กษา กปอ., ส ำน กสาธารณส ข ฉ กเฉ น, อาจารย จากมหาว ทยาล ย, กระทรวงศ กษาธ การ, นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด, บ คลากรจากโรงพยาบาลและหน วยงานในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข, กลาโหม, สภากาชาดไทย, กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ม ลน ธ และสถาบ น AIF รวมท ง บ คลากรของ สพฉ. อ กจ ำนวน 58 คน ม ข นตอนการประช มโดยส งเขป ด งน (1) ช แจงเหต ผลความจ ำเป นในการจ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บระบบ การแพทย ฉ กเฉ น (2) อธ บายประกาศ กพฉ. เร อง มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น พ.ศ ข อ 7 มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท งการปฏ บ ต การแพทย และการ ปฏ บ ต การอ ำนวยการของหน วยปฏ บ ต การ สถานพยาบาล และผ ปฏ บ ต การ ให ถ อ ปฏ บ ต โดยอน โลมตามกฎหมายว าด วยการประกอบว ชาช พด านการแพทย และการ สาธารณส ข หร อกฎหมายว าด วยสถานพยาบาล หร อตามท กพฉ. ก ำหนดเพ มเต ม แล ว แต กรณ (3) อธ บายความหมายของค ำส ำค ญ (4) แบ งกล มประช มระดมสมองพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การฉ กเฉ น สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 5

14 (5) ม ต ในการจ ดท ำมาตรฐานฯ 1. พ ฒนามาตรฐาน 5 ด าน ได แก ด าน and Safety, Pre Hospital, In Hospital, Interfacility Patient Transfer และ Disaster Management 2. ครอบคล มมาตรฐานเก ยวก บ ผ ปฏ บ ต การ หน วย ปฏ บ ต การ และสถานพยาบาล 3. ครอบคล มท กข นตอนของการปฏ บ ต การฉ กเฉ น น บต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ น จนถ งการด ำเน นการให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการบ ำบ ด ร กษาให พ นภาวะฉ กเฉ น หร อ 4C4T (Command, Communication, Coordination, Control, Triage, Treatment, Transport, Transfer) 4) สพฉ. สร ปสาระส ำค ญท ได จากการประช ม เสนอคณะอน กรรมการก ำก บฯ ว นท 10 เมษายน 2556 และปร บปร งในว นท 12-13, 16 เมษายน ) น ำเสนอต อท ประช ม กพฉ. ว นท 24 เมษายน ) ปร บปร งมาตรฐาน หล กเกณฑ และเกณฑ เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น ให ครบถ วนถ กต อง 7) ประช มคณะท ำงานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต (Standard Operating Procedure) ท สามารถน ำไปใช ในการพ ฒนาได ในว นท ม ถ นายน 2556 ณ โรงแรมโรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพมหานคร โดยม ผ เข าร วมประช มจากภายนอกช ด เด ยวก บผ เข าร วมประช มพ ฒนาร าง มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ การปฏ บ ต การ ฉ กเฉ น ท งน ม การบรรยายเร องว ธ การและข นตอนการเข ยนมาตรฐานการปฏ บ ต (Standard Operating Procedure) และประช มระดมสมอง 5 กล ม 8) น ำมาตรฐานการปฏ บ ต ไปทดลองใช เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการ ปฏ บ ต และแบบประเม นมาตรฐาน โดยช แจงจ งหว ดน ำร อง 7 จ งหว ด ได แก จ งหว ด ขอนแก น อ ดรธาน ล ำปาง นครสวรรค ส ราษฏร ธาน ภ เก ต และจ นทบ ร ในว นท 26 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต 9) จ งหว ดน ำร อง 7 จ งหว ดได ส งแบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure) ตามมาตรฐานเก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น 5 ด านกล บมา สพฉ.ได ปร บแก ไขตามข อเสนอด งกล าว เพ อส งกล บไปทดลองใช อ ก คร งหน ง (ตามแผนท ก ำหนด ภาคผนวก ก) 6 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

15 4. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น 4.1 มาตรฐานระบบการแพทย ฉ กเฉ น ระบบการแพทย ฉ กเฉ นท บ คคลเข าถ งได อย างท วถ งและเท าเท ยม ม ค ณภาพ ท งในภาวะปกต และสาธารณภ ย 4.2 มาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ผ ป วยฉ กเฉ นเข าถ งระบบการแพทย ฉ กเฉ นอย างท วถ ง เท าเท ยม ได ร บการช วยเหล อ และร กษาพยาบาลท ม ประส ทธ ภาพและท นต อเหต การณ ต งแต การร บร ถ งภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ น จนกระท งผ ป วยฉ กเฉ นพ นภาวะว กฤต 4.3 มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) ม 5 ด าน ด งน 1. การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บ ป วยท สามารถป องก นได (Emergency ) 2. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) 3. การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) 4. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล (Inter Facility Patient Transfer) 5. การปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operation in Disaster) สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 7

16 1. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การป องก นการเจ บ ป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได (Emergency Standard, Principle, Criteria and Protocol) 1.1 มาตรฐานปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และ การป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได ประชาชนและผ ปฏ บ ต การได ร บความปลอดภ ยจากภ ยค กคามท เส ยงต อภาวะฉ กเฉ นและภ ยจากการปฏ บ ต การฉ กเฉ น 8 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

17 1.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได 1. ผ ร บ บร การ Prehospital และ Inhospital สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 9

18 2. ผ ให บร การ Prehospital และ Inhospital 10 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

19 3. การ ป องก น การเจ บ ป วยใน สถานการณ สาธารณภ ย สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 11

20 3. การ ป องก น การเจ บ ป วยใน สถานการณ สาธารณภ ย 12 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

21 3. เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น และการป องก นการเจ บป วยท สามารถป องก นได 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ ) Role ของ WHO (Information, Capacity Building : HRD, ปฏ บ ต การ ป องก น, Advocacy, Care) 3) EIRRA 4) HA หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 13

22 2. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ก อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 1. มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บบร การการแพทย ฉ กเฉ นก อนสถานพยาบาล ท ม ค ณภาพ อย างท วถ งและเท าเท ยม 2. หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นก อนสถาน พยาบาล 1. Detection 14 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

23 2. Reporting สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 15

24 2. Reporting 16 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

25 3. Response สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 17

26 6. Transfer to definitive care 18 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

27 19 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

28 3. เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต การ ฉ กเฉ นก อนโรงพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) ข นตอนการปฏ บ ต การของ Star of life หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช 20 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

29 3. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 3.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล ม ระบบบร หารจ ดการบ ำบ ดร กษาผ ป วยฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล ท ม ประส ทธ ภาพ ลดอ ตราการเส ยช ว ตและพ การ 3.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 21

30 22 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

31 3.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น ณ สถานพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) มาตรฐานศ นย บร บาลผ บาดเจ บส ำหร บประเทศไทยของราชว ทยาล ย ศ ลยแพทย แห งประเทศไทย 3) แผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณส ข หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 23

32 4. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระหว างสถานพยาบาล (Interfacility Patient Transfer Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol) 4.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล ม การบร หารจ ดการระบบการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นท ม ประส ทธ ภาพ ท นต อ เหต การณ ได ค ณภาพ และปลอดภ ย 4.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระหว างสถานพยาบาล 24 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

33 1 ผ ปฏ บ ต การ สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 25

34 2. สถาน พยาบาล 26 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

35 2. สถาน พยาบาล สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 27

36 อ 28 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

37 29 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

38 4.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นระหว างสถานพยาบาล 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) แนวทางการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (service plan) ของกระทรวง สาธารณส ข 3) แนวทางการพ ฒนาระบบบร การท ต ยภ ม ตต ยภ ม ของกรมสน บสน นบร การ ส ขภาพ 4) Level of patient acuity, Transfer category table ของ NHTHA หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช 30 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

39 5. มาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ น ในสถานการณ สาธารณภ ย (Emergency Operational Standard, Principle, Criteria and Protocol in Disaster) 5.1 มาตรฐานปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย ม การจ ดการสาธารณภ ยด านการแพทย ฉ กเฉ นท ม ประส ทธ ภาพ บ รณาการก บ ท กหน วยงานท เก ยวข อง และเช อมโยงก บเคร อข ายท งในประเทศ และต างประเทศ สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 31

40 5.2 หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การปฏ บ ต การฉ กเฉ นใน สถานการณ สาธารณภ ย 32 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

41 5.3 เอกสารและแนวค ดหล กการท ใช ในการพ ฒนามาตรฐานการ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นในสถานการณ สาธารณภ ย 1) พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ และหล กเกณฑ ท กพฉ. ก ำหนด 2) EMS Incident Response and Readiness Assessment (EIRRA) 3) ICS System 4) แผนการป องก นและและบรรเทาสาธารณภ ยแห งชาต พศ หมายเหต * หมายถ ง ม เอกสารพร อมน ำไปใช สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 33

42 34 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

43 บรรณาน กรม กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข. ค ม อมาตรฐานความปลอดภ ยและ สภาพแวดล อมในโรงพยาบาล. 2556, นนทบ ร : กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ (2550). แนวทางพ ฒนาระบบบร การท ต ยภ ม และตต ยภ ม (พ มพ คร งท 2). กร งเทพมหานคร : ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จ ำก ด. กรมสน บสน นบร การส ขภาพ. (ร าง) แนวทางพ ฒนาระบบส งต อตามการจ ดระด บสถาน บร การสาธารณส ขในระบบเคร อข ายบร การ. (เอกสารฉบ บร าง). จ ตต มา น ร ตานนท. (2552). Airway Management การด แลระบบทางเด นหายใจ. รพ พร โรจน เร องแสง (บรรณาธ การ). วารสารเวชศาสตร ฉ กเฉ นไทย. 1(3), ราชว ทยาล ยศ ลยแพทย แห งประเทศไทย.(2554). มาตรฐานศ นย บร บาลผ บาดเจ บ ส ำหร บประเทศไทย.กร งเทพมหานคร สถาบ นการแพทย แกเฉ นแห งชาต. ค ม อแนวทางปฏ บ ต การร บรองรถบร การการแพทย ฉ กเฉ น. 2556,นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. (2555). ประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น เร อง หล กเกณฑ การประเม นเพ อค ดแยกระด บความฉ กเฉ นและมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ น เร อง ข อก ำ หนด ว าด วยสถานพยาบาล พ.ศ นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 35

44 สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. (2552). พระราชบ ญญ ต การแพทย ฉ กเฉ น พ.ศ (พ มพ คร งท 2). นนทบ ร : สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต. ส นต ห ตถ ร ตน. (2546). ข อผ ดพลาดท พบบ อยในการด แลผ ป วยฉ กเฉ น. คล น ก, 224(19), ส ำน กการพยาบาล. (2551). มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (พ มพ คร งท 3). นนทบ ร : ส ำ น กการพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข. ส ำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ขและส ำ น กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต. (2553). แนวทางการพ ฒนาระบบส งต อ. กร งเทพมหานคร : ส ำน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต. ศ นย บร การการแพทย ฉ กเฉ นกร งเทพมหานคร (ศ นย เอราว ณ) ส ำน กการแพทย กร งเทพมหานคร. ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการร บแจ งเหต และประสานหน วยปฏ บ ต การออกให การช วยเหล อผ เจ บป วยฉ กเฉ น. (ออนไลน ). ส บค นจาก American College of Emergency Physicians. Hospital Disaster Preparedness Self-Assessment Tool American College of Surgeons Committee on trauma. (2008). Advanved Trauma Life Support for Doctor. Chicago: The Bern Convention and the Uniform Copyright Covention. American College of Surgeons Committee on trauma. (2008). Advanved Trauma Life Support for Nurse. Chicago: The Bern Convention and the Uniform Copyright Covention. 36 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

45 CAMTS. (2012). 9th EDITION ACCREDITATION STANDARDS of the Commission on Accreditation of Medical Transport System (Online). Available :http://www.camts.org/approved_stds_9th_edition_for_website_2-13.pdf. Emergency health services foundation. (2001). ALS Ground Inter-Facility Transfer Guidelines (Online). Available :http://www.ehsf.org/utility/dbimagehandler.ashx?rowid=717&imagetype=documentpdf. Emergency Nurse Association (ENA), EMS for Children (EMSC) and Society of Trauma Nurses (STN). Interfacility transfer tool kit for the pediatric patient. (Online). Available : Gillboy, N., Tamabe, P., Travers, D., & Rosenau, A.M. (2011). Emergency Severity Index (ESI): A triage Tool for Emergency Department Care, Version4.Implementation Handbook 2013 Edition. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality. Hospital emergency response checklist.(2011) An all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers. Hunter New England Health, NSW. (2009). Inter-Facility Transfers Of Hunter New England Health Paediatric Patients (Online). Available : National Association of State EMS Officials. EMS Incident Re sponse and Readiness Assessment, EIRRA (2011). สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 37

46 Massachusetts Office Of Emergency Medical Services. (2012). Administrative Requirements Manual: ALS Interfacility Transfers. (Online). Available :www.mass.gov/eohhs/.../emergency-services/ar/5-509.pdf. National Association of State EMS Officials. EMS Incident Re sponse and Readiness Assessment, EIRRA (2011). National Highway Traffic Safety Administration. (2006). Guide for Interfacility patient transfer (Online). Available : injury/ems/interfacility/index.htm. New Hampshire Department of Safety Division of Fire Standards and Training and Emergency Medical Services. (2013). Administrative Packet for Paramedic Interfacility Transfer (PIFT) The Role of the NH EMT-Paramedic(Online). Available :https://apps.nh.gov/blogs/irc/wp-content/uploads/ 2013/07/PIFT-Administrative-Packet-FINAL-2013.pdf. North West Critical Care Networks,NHS. (2012). Standards & Guidance for Intra and Inter-Hospital Critical Care Transfers (Adult Patients) (Online).Available : view/95/139/. Office of Personal Management United States. Emergency Vehicle Operator (Ambulance) Training Course National Standard Curriculum, สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

47 Portmouth Hospital, NHS trust. (2012).Transfer Policy. (Online). Available : Policies/Transfer_Policy.doc. Queensland Government. (2014). Guideline for Inter Hospital Transfers(Online). Available : qh-hsdgdl pdf. U.S Department of Health and Human Service Center for Disease Control and. Hospital All Hazards Self Assessment (AHA) สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 39

48 40 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

49 ภาคผนวก สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 41

50 42 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

51 43 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

52 44 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

53 45 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

54 46 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

55 รายช อคณะท างานหล กจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท ง ๕ กล ม สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 47

56 รายช อคณะท างานหล กจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ท ง ๕ กล ม 48 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

57 บทบาทหน าท 1. จ ดท ำแผนการด ำเน นงานการจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ นของ แต ละกล ม 2. ค นคว า รวบรวมเอกสารอ างอ ง และข อม ลท เก ยวข อง 3. ทบทวน ว เคราะห เอกสาร ข อม ล 4. ประช มระดมสมอง 5. สร ป และจ ดท ำร าง เอกสารประกอบการประช ม 6. เลขาน การของคณะท ำงานจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น ตามตารางรายช อข างต น 7. จ ดท ำร างเอกสารการจ ดท ำมาตรฐานการปฏ บ ต การฉ กเฉ น 8.ตามท ได ร บมอบหมาย สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient 49

58 50 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

59 51 สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient

60 52 เลขท 88/40 หม ท 4 อาคารเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 84 พรรษา สาธารณส ขซอย 6 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร สร ปภาพรวมการจ ดทำมาตรฐาน โทรศ พท โทรสาร หล กเกณฑ เกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บระบบการแพทย ฉ กเฉ น (Interfacility Patient Tra

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information