การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break)"

Transcription

1 1 การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break) 1. หล กการและเหต ผล สถานการณ การบ กร กท าลายทร พยากรป าไม และส ตว ป า น บว าจะทว ความร นแรงมากย งข น ท าให พ นท ป าไม ของประเทศถ กท าลายไปเป นจ านวนมาก โดยเฉพาะป าต นน าล าธาร ส งผลกระทบต อความสมด ล ทางธรรมชาต และระบบน เวศ ซ งป าต นน าล าธารจ ดว าเป นพ นท รองร บและเก บก กน าฝน เปร ยบเสม อนอ างเก บน า ตามธรรมชาต ท ควบค มการไหลของน าจากพ นท ต นน าตอนบนลงส ตอนล าง ท าให ม น าไหลในล าห วย ล าธาร อย าง สม าเสมอตลอดท งป ไม มากเก นไปจนเก ดอ ทกภ ยและไม น อยเก นไปจนเก ดภ ยแล ง ช วยเพ มความช มช นและความ อ ดมสมบ รณ ให ก บพ นท และระบบน เวศ ขณะเด ยวก นก ป องก นการชะล างพ งทลายของหน าด น ป จจ บ น ประเทศไทย ได ประสบป ญหาว กฤตการณ ภ ยธรรมชาต ท ร นแรง ป าต นน าล าธารถ กบ กร กท าลายเพ อแปรสภาพไปใช ประโยชน ในด านการเกษตร ท อย อาศ ยและการท องเท ยว ท าให ป าต นน าล าธารขาดประส ทธ ภาพในการรองร บและเก บก ก น าฝน ด นถ กชะล างพ งทลายได ง าย น าไหลบ าตามผ วด นจากตอนบนส ตอนล างอย างรวดเร ว ท าให เก ดน าท วม ฉ บพล น สร างความเส ยหายต อช ว ตและทร พย ส น บ านเร อนของราษฎรยากท จะป องก นแก ไข ต นน า หร อ Head watershed หมายถ ง ส วนหน งของพ นท ล มน าท ม ความลาดช น และ/หร อ อย บนพ นท ส ง ส วนค าว า ล มน า หร อ watershed หมายถ ง พ นท ท อย เหน อจ ดๆ หน งบนล าธาร ท ท าหน าท รองร บ น าฝน และน าน าในส วนเก นจากน า 3 ส วน ค อ 1. การน าข นไปใช ในการคายน าของต นไม 2. การด ดย ดไว ของด น และ 3. การร วซ มผ านช นห นท อย ใต ช นด นออกนอกล มน าไป โดยจะน าน าในส วนท เก นจากน าท งสามส วนน ล าเล ยง ให ก บล าธารท งทางผ วด นและใต ด น แล วจ งระบายให ก บพ นท ท ายน าโดยไหลผ านจ ดท ก าหนดให น นต อไป พ นท ต นน า หร อระบบน เวศต นน า ม องค ประกอบใหญ ๆ อย 3 ส วนด วยก น ค อ 1. โครงสร าง (structure) ของระบบน เวศ ได แก ป จจ ยต างๆ ท ประกอบต วก นข นเป นร ปร าง หน าตาของพ นท ต นน า เช น ด น น า ต นไม หร อป าไม ส ตว ป า และอากาศ เป นต น 2. การท างานตามหน าท (function) ของระบบน เวศ ค อกระบวนการ (process) ต างๆ ท เก ดข น จากปฏ ก ร ยาโต ตอบซ งก นและก น ระหว างป จจ ยแต ละต วท เป นองค ประกอบของโครงสร างระบบน เวศ ได แก กระบวนการสร างด น กระบวนการหม นเว ยนของน าก บธาต อาหาร และกระบวนการหม นเว ยนพล งงาน ท งสาม กระบวนการจะม การเช อมโยงก นอย างใกล ช ด ซ งท งหมดน ก อให เก ดเป นการให บร การ 3. การให บร การ (services) ของระบบน เวศท เป นประโยชน ต อมน ษย ประกอบไปด วย การให ผล ผล ตท เป นเน อไม ของป า และอาหารจากส ตว ป า การควบค มการด ดซ บน าฝนของด นและการระบายน าจากช นด น ลงส ล าธาร การควบค มการก ดชะพ งทลายของด น การบรรเทาความร นแรงของอากาศ การเป นแหล งเร ยนร ทาง ธรรมชาต และการเป นสถานท พ กผ อนหย อนใจ การจ ดการพ นท ป าต นน าล าธาร เป นการจ ดการเพ อให ม ป าต นน าท สมบ รณ สามารถอ านวยน าได ท งปร มาณ ค ณภาพ และระยะเวลาการไหลของน าตลอดท งป รวมถ งการจ ดการการใช ประโยชน ด น น า ป าไม และการ จ ดการคนท อาศ ยอย ในและรอบพ นท ป าต นน า ซ งม ส วนส าค ญท ส งผลท าให ป าต นน าล าธารม ความสมบ รณ เพ มข น หร อท าให ป าต นน าล าธารเส อมโทรมลงท กว น โดยน อมน าพระราชด าร ในการอน ร กษ และฟ นฟ ป าไม มาศ กษาและ พ ฒนาว ธ ด าเน นการให ได ผลส าเร จ นอกจากน ย งต องใช เทคโนโลย ท ท นสม ยเป นเคร องม อว ดความส าเร จของการ บร หารจ ดการเร องของปร มาณ ค ณภาพ และระยะเวลาการไหลของน าจากป าต นน าล าธาร

2 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงตระหน กถ งค ณค าอเนกอน นต ของน าเป นย งน ก ทรงค าน งว า ท กสรรพส งในสภาพแวดล อมของมน ษย น นสามารถเก อก ลซ งก นและก นได หากร จ กน าไปประย กต ใช ให เป น ประโยชน ด งเช นพระราชด าร เร อง ป าเป ยก เพ อป องก นไฟป าท ย งย น ท ทรงค ดค นข นจากหล กการท แสนง ายแต ได ประโยชน มหาศาล จ งเป นมรรคว ธ ยามท เก ดไฟไหม ป าข นคราใดผ คนส วนใหญ ก ม กค าน งถ งการแก ป ญหาด วยการ ระดมสรรพก าล งก นด บไฟป าให มอดด บอย างรวดเร ว แต แนวทางป องก นไฟป าในระยะยาวน นย งต องศ กษาพ ฒนา ในการวางระบบอย างจร งจ ง พระราชด าร ป าเป ยกจ งเป นแนวพระราชด าร หน งท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงแนะน าให ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยฮ องไคร อ นเน องมาจากพระราชด าร ท าการศ กษาทดลองจนได ร บผลส าเร จ เป นท น าพอใจ กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช โดยส าน กอน ร กษ และจ ดการต นน า ได น อมน า พระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาด าเน นการจ ดท าระบบป าเป ยก เพ อฟ นฟ ป าไม ในพ นท ป าต นน าล า ธารโดยใช ความช มช นเป นหล กส าค ญท จะช วยให ป าเข ยวชะอ มอย ตลอดท งป เป นผลให ระบบน เวศป าต นน าล าธาร สมบ รณ ม ความม นคงย งย นตลอดไป โดยปร บปร งแบบการจ ดท าระบบป าเป ยก จ ดท าฝายต นน าเพ อเป นแหล งเก บ ก กน า วางระบบท อส งน า ท อจ ายน าไปป าเป ยก ข ดร องวางท อตามแนวขอบเขา เจาะตามด และใส ท อระบายน า ระยะห างท ก 1 เมตร โดยระบายน ามาจากฝายต นน าในช วงฤด แล ง ท าให พ นท บร เวณน นช มช นตลอดเวลา เป นแนวก นไฟเป ยก (Wet Fire Break) 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อป องก นพ นท ป าต นน าล าธารจากไฟป าในระยะยาว 2. เพ ออน ร กษ และฟ นฟ พ นท ป าต นน าล าธารให ม ความสมบ รณ ทางโครงสร างป าและระบบน เวศ ป าต นน า สามารถอ านวยน า ท งปร มาณ ค ณภาพ และระยะเวลาการไหลของน า ตลอดท งป 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (output) พ นท ป าต นน าล าธารได ร บการอน ร กษ และฟ นฟ เพ มความหลากหลายทางช วภาพแก ระบบน เวศ ป าต นน า 3.2 ผลล พธ (outcome) การท างานตามหน าท ของระบบน เวศป าต นน าได ร บการพ ฒนา โดยเฉพาะอย างย งการป องก นการก ดชะ พ งทลายของด นบนภ เขา การด ดซ บน าฝนและการระบายน าท าให ก บล าธารอย างเพ ยงพอ 3.3 ต วช ว ดความส าเร จ เช งปร มาณ 1. พ นท ป าต นน าม การอน ร กษ และฟ นฟ จากการท าระบบป าเป ยกตามแนวพระราชด าร เช งค ณภาพ 1. การลดลงของการเก ดไฟป าในพ นท ม จ ดท าระบบป าเป ยก 2. การเพ มข นของไม ย นต น ไม หน มและกล าไม ในพ นท ท จ ดท าระบบป าเป ยก 2

3 4. พ นท ด าเน นการ ด าเน นการในพ นท ล มน าขนาดเล กโดยเป นพ นท ป าต นน าล าธารท เส ยหายปานกลางถ งระด บ ท เส ยหายมาก ซ งหน วยงานได ด าเน นการปล กป าและฟ นฟ ป า หร อเป นพ นท ท ม ความส าค ญต อระบบน เวศเป นพ เศษ ม ความเส ยงส งล อแหลมต อการเก ดไฟป าล กลามหร อเป นพ นท ม ป ญหาไฟป าซ าซาก พ นท จ าเป นต องม น าในล าธารสม าเสมอตลอดป เพ อก อสร างแหล งก กเก บน า ท พ กน าเพ มเต ม ในอนาคต เพ อสน บสน นระบบป าเป ยกได ตลอดฤด แล ง 5. ข นตอน/ว ธ การด าเน นงาน 1. การค ดเล อกพ นท จ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break) 1.1 ว เคราะห และประเม นสภาพป ญหาความเส อมโทรม ภ ยค กคามและไฟป าในพ นท ล มน าขนาดเล ก 1.2 ศ กษาพ ชพรรณ สภาพป า ชน ดป า โครงสร างส งคมพ ช การปกคล มเร อนยอด ชน ดพ นธ ไม Dominant และ Co-Dominant ตลอดจนไม พ นล างท ส าค ญ หร อท ม เป นจ านวนมากในป าน น รวมท ง เน อท ป าแต ละชน ดและพ นท ท รกร างว างเปล าหร อเส อมโทรม ท จะด าเน นการไว ด วย 1.3 จ ดล าด บความส าค ญของพ นท เพ อการต ดส นใจจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 4 ป 2. การส ารวจรายละเอ ยดภ ม ประเทศประกอบแผนปฏ บ ต การรายป 2.1 ปร มาณน าฝนและพ นท ร บน าของแต ละล าธาร 2.2 ความลาดช นของพ นท 2.3 สภาพของด นและการชะล างพ งทลายของด น 2.4 ความกว าง ล กของล าธารและความส งของตล งท งสองข าง 2.5 ความล กถ งช น Bed Rock 2.6 ระด บน านองส งส ดจากร องรอยท ปรากฏให เห น 2.7 แหล งว สด ตามธรรมชาต 2.8 ว ตถ ประสงค ของการก อสร าง 2.9 ปร มาตรการก กเก บน า 2.10 ออกแบบผ งบร เวณการวางระบบท อส งน าและพ นท แนวก นไฟป าเป ยก พร อมจ ดท า แผนท มาตราส วน 1 : 50,000 และจ ดท าแผนผ งบร เวณ (site plan) มาตราส วน 1 : 2,000 แสดงข อม ลท ช ดเจน 3. การเตร ยมพ นท จ ดท าระบบป าเป ยก 3.1 เตร ยมพ นท หน างานและการดายว ชพ ช 3.2 การป กผ งบร เวณ ร งว ดหมายแนว 3.3 การขนส งว สด และส งก อสร าง 3.4 การบ นท กภาพก อนด าเน นงาน 4. การจ ดท าระบบป าเป ยก 4.1 วางผ งงาน 4.2 ปร บพ นท และเป ดหน าด น 4.3 ก อสร างแหล งก กเก บน า 4.4 ข ดร องวางท อตามแนวขอบเขา 4.5 วางระบบท อส งและท อจ ายไปย งแนวก นไฟเป ยก 3

4 4.6 การทดสอบและปร บปร งระบบ 4.7 ฝ งกลบท อ 4.8 การบ นท กภาพและการจ ดท ารายงานผล 4.9 เก บข อม ลชน ด จ านวน ขนาด ของไม ย นต น ไม หน ม และล กไม 5. การบ าร งร กษา 5.1 การบ าร งร กษาแหล งก กเก บน าและท อส ง 5.2 การบ าร งร กษาระบบจ ายน าและดายว ชพ ช 6. การต ดตามประเม นผลโครงการ 6. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. พ นท ป าต นน าได ก บการป องก นและควบค มการเก ดไฟป า 2. พ นท ป าต นน าม ความช มช นเพ มข นส งผลให ไม ย นต น ไม หน มและกล าไม ม การเจร ญเต บโต เพ มมากข น 3. การท างานตามหน าท ของระบบน เวศป าต นน าได ร บการพ ฒนา โดยเฉพาะอย างย ง การป องก น การก ดชะพ งทลายของด นบนภ เขา การด ดซ บน าฝนและการระบายน าท าให ก บล าธารอย างเพ ยงพอ 4. ม การอน ร กษ และฟ นฟ พ นท ป าต นน าล าธารในพ นท ล มน าขนาดเล กอย างเป นระบบ ม การ บร หารจ ดการอย างย งย น ส งผลให พ นท ล มน าอ านวยน าท งปร มาณ ค ณภาพ และระยะเวลาการไหลตลอดป 4

5 ร ปแบบระบบป าเป ยก(WET FIRE BREAK) 5 ความกว างล าห วยประมาณ 3 เมตร (ใช ฝายต นน าแบบก งถาวร) แหล งเก บน า HDPE 110 มม. ท กรองน าเกษตร HDPE 110 มม. 140 เมตร (ปร บได ตามความเหมาะสม) LDPE 20 มม. HDPE 75 มม. HDPE 50 มม. HDPE 40 มม. 50 เมตร 100 เมตร (ปร บให ม ระยะห างมากๆเพ อเพ มแรงด นน า) ข ดร องวางท อตามแนวขอบเขา เจาะตามด (ร ระบายน า) ระยะห างท ก 1 เมตร (5 ร ) 50 ซม. 40 เมตร (ปร บได ตามความเหมาะสม) 25 เมตร เจาะตามด (ร ระบายน า) LDPE 25 มม. ระยะห างท ก 1 เมตร (5 ร ) 20 เมตร 50 ซม. 20 เมตร 50 ซม. พ นท ป าเป ยก 100 เมตร หมายเหต 1. ครอบคล มพ นท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ 10 ไร โดยม การข ดร อง วางท อส งน าและฝ งกลบ โดยวางท อจ ายน าอย ในแนวระด บตามแนวขอบเขา 2. ระยะห างระหว างแนวท อเป นเพ ยงการประมาณการ หน วยงานสามารถปร บได ตามความเหมาะสม 3. กรณ พ นท จ ดท าระบบป าเป ยกม น าไม เพ ยงพอ สามารถเพ มระบบประปาภ เขา และถ งเก บน า คสล. ขนาด 50 ล กบาศก เมตร เพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบป าเป ยกได แต ควรม ระยะห างจากพ นท จ ดท าระบบป าเป ยกประมาณไม เก น 1 ก โลเมตร * ท อ LDPE และ HDPE เป นท อท เหมาะส าหร บการเกษตร ม ความเหน ยวและย ดหย นได ด ทนต อการกรอบแตก ม ความน ม

6 รายละเอ ยดค าใช จ ายในการจ ดท าระบบป าเป ยก 1 แห ง (พ นท 10 ไร ) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช 6 ล าด บท ข นตอนการปฏ บ ต งาน หน วยน บ ปร มาณ ราคาต อหน วย เป นเง น (บาท) (บาท) 1 การส ารวจและร งว ดขอบเขตพ นท แรง , การข ดร องวางท อตามแนวขอบเขา เมตร , การกระจายน าโดยสายยาง/ท อ PE แรง , รวมค าแรงงานต อแห ง 19, ค าว สด 22, ท อ HDPE ขนาด 110 ม ลล เมตร เมตร , ท อ HDPE ขนาด 75 ม ลล เมตร เมตร , ท อ HDPE ขนาด 50 ม ลล เมตร เมตร , ท อ HDPE ขนาด 40 ม ลล เมตร เมตร ท อ LDPE ขนาด 25 ม ลล เมตร เมตร ท อ LDPE ขนาด 20 ม ลล เมตร เมตร , ท อไส ไก (ท อย อย) เมตร ท กรองน าเกษตร อ น 1 4,500 4, อ ปกรณ ข อต อ 4, อ นๆ (ลวด กาว) 1, การจ ดท าแหล งเก บก กน า แห ง 1 38,525 38, รวมค าใช จ ายต อแห ง บาท 80, ปร บ 80, หมายเหต 1. แหล งเก บก กน าใช ร ปแบบและค าก อสร างของฝายแบบก งถาวร ขนาด 5 เมตร (ราคา 38,525 บาท) 2. การข ดร องวางท อตามแนวขอบเขา จ านวน 10 ไร เฉล ย ไร ละ 60 เมตร = 600 เมตร x = 13,050 บาท (หร อ 600 เมตร x 0.3 เมตร 3 x 72.5 บาท) 3. ท อ LDPE ม ขนาด 16 มม มม.,ท อ HDPE ม ขนาด 32 มม. ข นไป 4. อ ปกรณ ข อต อ ประกอบด วย ข อต อตรง ประมาณ 120 ต ว เป นแบบ 2 ทาง 96 ต ว และแบบ 3 ทาง 24 ต ว วาวน า ประมาณ 26 ต ว (ราคา 4,807 บาท)

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า ๑. บทน า ๑.๑ ทร พยากรน าม ความส าค ญต อการด ารงช ว ตของมน ษย ส ตว และการด ารงร กษาระบบน เวศ ท งการอ ปโภคบร โภค การท าเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การผล ตไฟฟ าพล งน า และการคมนาคม

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า ได ก าหนดว ส ยท ศน การว จ ยไว ว า บร หารจ ดการ ทร พยากรน าแบบบ รณาการ โดยม

More information

2007 Dhonburi Rajabhat University

2007 Dhonburi Rajabhat University แกล งด น แกล งด น เป นแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เก ยวก บการแก ป ญหาด นเปร ยว หร อด นเป นกรด โดยม การข งน าไว ใน พ นท จนกระท งเก ดปฏ ก ร ยาเคม ท าให ด นเปร ยวจ ด จนถ งท ส

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนบร หารความเส ยง (Risk Management Plan) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนบร หารความเส ยง (Risk Management Plan) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนบร หาร (Risk Management Plan) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สารบ ญ บทท ๑ หน า ข อม ลพ นฐานของกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ๑ แผนภ ม แสดงโครงสร างและการแบ

More information

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น xv การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น i รายงานผล โครงการพ ฒนาต ลาการศาลปกครอง ด านส งแวดล อม (Green Judges) ป ๒๕๕๕ : การบร หารจ ดการทร

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การสร างข ดความสามารถของช มชนในการร บม อก บผลกระทบ จากการเปล ยนแปลงภ ม อากาศและความเส ยงในอนาคต

การสร างข ดความสามารถของช มชนในการร บม อก บผลกระทบ จากการเปล ยนแปลงภ ม อากาศและความเส ยงในอนาคต โครงการจ ดทาแผนแม บทเพ อรองร บการเปล ยนแปลงของสภาวะภ ม อากาศของโลก การผ นผวนของราคาพล งงาน และว กฤตอาหารของโลก การสร างข ดความสามารถของช มชนในการร บม อก บผลกระทบ จากการเปล ยนแปลงภ ม อากาศและความเส ยงในอนาคต

More information

บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช การประย กต ใช แบบจ าลอง API เพ อการเต อนภ ยน าบ าไหลหลากล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

งานว จ ย องค กรนานาชาต เพ อการ บร หารจ ดการน า

งานว จ ย องค กรนานาชาต เพ อการ บร หารจ ดการน า งานว จ ย องค กรนานาชาต เพ อการ บร หารจ ดการน า ความต องการอาหารและไฟฟ าท เพ มส งข น การลงท นขนาดใหญ ผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงในการใช พ นท ท าก น ระบบการชลประทานท ขาดประส ทธ ภาพ ปร มาณน าท ม ความผ นแปร

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ (อช31002) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต หมายถ ง กระบวนการผล ตส นค าหร อบร การให เป นไปตาม การวางแผน การจ ดการองค กร การควบค มการผล ต

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information