ร ปแบบการจ ดท าผลงาน

Size: px
Start display at page:

Download "ร ปแบบการจ ดท าผลงาน"

Transcription

1 ร ปแบบการจ ดท าผลงาน น าเสนอผลงานว ชาการระด บนานาชาต เร อง ว กฤต ส ขภาพและจ ดเปล ยน ประจ าป 2552 ระหว างว นท ส งหาคม 2552 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภ เก ต การน าเสนอ 1.1 แบบบรรยาย (Oral presentation) ใช เวลาน าเสนอ 15 นาท และซ กถาม 5 นาท รวม 20 นาท น าเสนอ โดย Power point ควรส งไฟล มาให ฝ ายจ ดประช มว ชาการอย างน อย 1 ว น และส ารองไฟล มาในว นท น าเสนอ ผลงานว ชาการด วย และควรตรวจสอบก บเจ าหน าท ประจ าห องประช มก อนน าเสนอ 1 ช วโมง 1.2 แบบโปสเตอร (Poster Presentation) โดยจ ดท าโปส เตอร ขนาดกว าง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร โดยใช อ กษรท ม ขนาดใหญ พอท จะอ านได ในระยะห าง 1 เมตร สามารถใช ส และตกแต งการแสดงผลงานโปสเตอร ตามท เห นสมควร องค ประกอบในโปสเตอร ม ด งน ช อเร อง ช อผ ว จ ย บทค ดย อ บทน า ว ธ การ ผล ว จารณ พร อมสร ป (เฉพาะประเด นส าค ญ อาจว จารณ พร อมก บผลก ได ) และเอกสารอ างอ ง 2. การเตร ยมผลงานต นฉบ บย อ: งานว จ ย นว ตกรรม และโปสเตอร ให จ ดท าเอกสาร พ มพ ลงหน ากระดาษ A4 ด วยโปรแกรม Microsoft Word ต วอ กษร Angsana New ขนาด 16 พอยท โดยเอกสารความยาวไม เก น 7 หน า ขอบบน 1.25 น ว ด านซ าย 1.25 น ว ขอบล าง 1 น ว ด านขวา 1 น ว ประกอบด วยเน อหาด งต อไปน 1. ช อเร อง ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 2. ช อน พนธ /ผ ท า ให ระบ ช อเต ม และนามสก ลเต มของผ น พนธ ท กคนท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ และระบ ต าแหน งทางว ชาการ (หากม ) หน วยงาน หร อสถาบ นท ส งก ด ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ พ มพ เป นเช งอรรถด านล างของหน ากระดาษ 3. บทค ดย อ (ไม เก น 1 หน ากระดาษ A4) ให ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ เข ยนเป นความเร ยงหน า เด ยว ควรม ความยาวไม เก น 300 ค า 4. ค าส าค ญ ก าหนดให เหมาะสมเพ อใช ท าค าค นในระบบฐานข อม ล ให ระบ ท งภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ พ มพ ไว ในบรรท ดถ ดไปของบทค ดย อเว นไว 1 บรรท ด 5. บทน า /ความส าค ญของประเด นป ญหา /หล กการและเหต ผล อธ บายท มา ความส าค ญของป ญหา และ เหต ผลท ท าว จ ย การทบทวนเอกสารท เก ยวข อง รวมท งว ตถ ประสงค ของการว จ ย 6. ว ธ การศ กษา/ ว ธ การพ ฒนา/ ว ธ การด าเน นการ อธ บายกระบวนการหร อว ธ การด าเน นการว จ ย แผนการทดลอง เคร องม ออ ปกรณ ท ใช การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช โดย เข ยนในล กษณะความเร ยง 7. ผลการศ กษา/ ประโยชน / การน าไปใช เสนออย างช ดเจน ตรงประเด นตามล าด บข นตอน อาจม ภาพประกอบ หร อ ตาราง ในกรณ ท จ าเป นต องม การแปรความหมาย และว เคราะห ผลท ค นพบ 8. การทดสอบประส ทธ ภาพ (ถ าม )

2 2 9. ว จารณ /สร ป/ข อเสนอแนะ ช แจงผลการว จ ยตามว ตถ ประสงค หร อสมม ต ฐานของการศ กษา สอดคล องหร อข ดแย งก บผลของผ อ นหร อไม อย างไร และบอกเหต ผล ควรม การสร ป หร ออาจม ข อเสนอแนะ และควรท งประเด นค าถามการว จ ย 10. ก ตต กรรมประกาศ ระบ ว างานว จ ยช นน ได ร บการช วยเหล อจากผ ใดเป นพ เศษ หร อได ร บการ สน บสน นท นจากหน วยงานใด 11. เอกสารอ างอ ง ใช ระบบการแทรกนาม ป (Name-year System) ซ งร จ กก นด อ กช อหน งว า APA (American Psychological Association) การอ างอ งจากหน งส อหร อต ารา ช อผ แต ง. (1996). ช อหน งส อ. สถานท พ มพ : ส าน กพ มพ. น ศาร ตน ศ ลปเดช. (2540). ประชากรก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ต. กร งเทพฯ: พ ศ ษฐ การพ มพ. Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Book. การอ างอ งจากวารสาร ร ปแบบการเข ยนวารสารท เร ยงหน าต ดต อก นตลอดท งป ช อผ แต ง. (ป ท พ มพ ). ช อเร อง. ช อวารสาร, ป ท, หน าแรก-หน าส ดท าย. วารสารข นหน าใหม ท กฉบ บ ช อผ แต งคนท หน ง, & ช อผ แต งคนท สอง. (ป ท พ มพ ). ช อเร องหล ก: ช อเร องรอง. ช อวารสาร, ป ท (ฉบ บ ท ), หน าแรก-หน าส ดท าย. ชมพ พ นธ ท พย. (2541). ผ าโขมพ สตร ภ ม ป ญญาไทยสม ยน ยม. วารสารว ฒนธรรมไทย, 37(3), Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building of science. Advance in Nursing Science, 14(1),

3 3 การอ างอ งจากรายงานการประช ม ส มมนา นอกจากให ข อม ลท จ าเป นเช นเด ยวก บหน งส อ หร อวารสารแล ว จะต องเพ มเต ม ช อเร องของส มมนา ว น เด อน ป สถานท จ ด ท พ มพ และผ พ มพ ให ช ดเจน ด ง ว มลส ทธ หรยางก ร. (2548). วารสารว ชาการในฝ นของผ จ ดท า. ใน: เอกสารรายงานการการประช ม เร อง วารสารว ชาการทางมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : การท าทายของว ชาการย คใหม. จ ด โดยกล มนโยบายการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในระบบอ ดมศ กษา ส าน กส งเสร มและพ ฒนา สมรรถนะบ คลากร ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ณ โรงแรมเซนจ ร ปาร ค ว นท 21 ต ลาคม 2548 กร งเทพฯ. หน า การอ างอ งจากหน งส อพ มพ ระบ ข อม ลเช นเด ยวก นก บ 5.1 และ 5.2 และช อหน งส อพ มพ ว น เด อน ป ท หน งส อพ มพ ออก พร อมท ง หน าท น ามาอ าง ด ง พรรณ ร งร ตน. (12 พฤษภาคม 2548). สทศ.ต งท มพ ฒนาข อสอบระด บชาต ม นใจค ณภาพ เดล น วส. หน า 3. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3. การอ างอ งจากว ทยาน พนธ นอกจากช อผ ท าว ทยาน พนธ ช อเร องแล ว ให บอกว าเป นว ทยาน พนธ ระด บปร ญญาใดจากสถาบ นใด พ มพ ท ใด ใครพ มพ : พ นท พา ส งข เจร ญ. (2528). ว เคราะห บทร อยกรองเน องในวโรกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา 5 ธ นวาคม. ปร ญญาน พนธ การศ กษามหาบ ณฑ ต. มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. กร งเทพฯ: มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT. ใช หล กเกณฑ เด ยวก บหน งส อ การอ างอ งจากพจนาน กรม พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ (2546). กร งเทพฯ: นานม บ คพ บล เคช น. หน า 88.

4 4 การอ างอ งจากส ออ เล กทรอน กส นอกเหน อจากช อผ แต ง ช อเร องแล ว ควรระบ ข อม ลอ นท ม ให ในส อน นๆ เช น ช อวารสารอ เล กทรอน กส ชน ดของส อท น ามาอ าง, URL, ว น เด อน ป ท ท าการส บค น ร ปแบบ: ช อผ แต ง. (ป เด อน ว น หร อ ม.ป.ป. หร อ n.d. ถ าไม ม บอกไว ). ช อเร อง. (Online), ว น เด อน ป ท ท าการส บค น. ช อ ฐานข อม ล หร อช อ website ของบทความน น. ระบ URL ให ช ดเจน หล ง URL address ไม ให ใส (.) Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek on the brain: Alien minds, human minds. American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Acadamic ASAP database. Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley s Science Fiction Club Web site: รายการเอกสารอ างอ งแบบ APA ก งแก ว ปาจาร ย. (2540). ค ณภาพช ว ต. สารศ ร ราช, 38(3), 8-9. กรมศ ลปากร. (2509). ประช มพงศาวดาร ภาคท 32 เล มท 19. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ค ร สภา. ค ณา นนทพ ฒน. (2541). บ านเขว าเม องผ าไหมช ยภ ม. วารสารว ฒนธรรมไทย, 37, ช ยว ฒน ไทยเกร ยงไกรยศ. (2536). ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนเอกชน: กรณ ศ กษาระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา. ว ทยาน พนธ การศ กษามหาบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยนเรศวร. ว ฒ ช ย ม ลศ ลป. (2516). การปฏ ร ปการศ กษาในสม ยร ชกาลท 5. กร งเทพฯ: สมาคมส งคมศาสตร แห งประเทศไทย. ว ฒ ช ย ม ลศ ลป. (2516). แนวความค ดทางทางการศ กษาสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว พ.ศ มปท. อ าร ง จ นทวาน ช. (2546). โรงเร ยนสมบ รณ แบบ. วารสารว ชาการ, 6(1), Alverez, A. (1970). The savage god: A study of suicide. New York: Random House. Cruise, T., & Kidman, N. (1995). Divergent Pig Latin formation in egocentric dyslexic males: One possible explanation. Pig Latin Neurolinguistics, 9, Chomsky, N., Halle, M., & Harris, Z. (1960). Toward a generative model of Pig Latin syntax. Pigology: Current issues in Pig Latin research, 26(2), Garner, B. A. (2003). Garner s Modern American Usage. New York: Oxford University Press. Ligon, M., Carpenter, K., Brown, W., & Milsop, A. (1983). Computers in the world of business communications. Hartford, CT: Capital Press. Thomas, E., & Hosenball, M. (2004, May 31). Bush s Mr. Wrong: The Rise and Fall of Chalabi. Newsweek, 143,

5 5

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors)

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย ม นโยบายในการส งเสร ม เผยแพร เช อมโยง และกระต นการผล ตผลงาน ว ชาการและงานว

More information

ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย

ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย 1. พ มพ โดยใช กระดาษขนาด A4 2. ใช อ กษร TH SarabunPSK ท งเล ม 3. ช อบท ใช อ กษรหนา ขนาด 18 ห วข อในเน อหา ใช อ กษรหนา ขนาด 16 ส าหร บเน อหา ใช อ กษรปกต ขนาด 16 เลขก าก

More information

ล กษณะของบทความว จ ย

ล กษณะของบทความว จ ย การเข ยนบทความว จ ย ล กษณะของบทความว จ ย เป นเอกสารทางว ชาการประเภทเด ยวก บรายงานการ ว จ ยแต ม ล กษณะต างจากรายงานการว จ ย.. ม ความยาวจ าก ด จ านวนหน าน อยกว ารายงานการว จ ย จ ดท า ข นเพ อน าเสนอในวารสาร

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1 ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร หมายถ ง การว จ ยท ด าเน นการโดยคร ผ สอน ซ งม จ ดม งหมายท จะน าผลการว จ ยไปใช ในการแก ป ญหาการเร ยนการสอน ปร บปร งการเร ยนการสอน

More information

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล จ ดทาโดย งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย ร งส ต 1 คาช แจง รายงาน น เป นรายงานเช งว ชาการอย างหน ง ท รวบรวมข อม

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล ส วนท 1: โครงการว จ ย 1. ช อโครงการ (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ).... 2. คณะผ ว จ ย อาจารย ท ปร กษา/พ เล ยงงานว จ ย(ถ าม )...

More information

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information

การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ความส าค ญของการเข ยนรายงาน รายงานเป นหล กฐานส าค ญท แสดงถ งการเสร จสมบ รณ ของการด าเน นการศ

More information

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ โดย นายทรงว ฒ เสมาค า คร ช านาญการพ เศษ แผนกช างเช อมโลหะ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร 1 ต วอย างปกนอก เข าปกแข ง เส อช ช พ ( Lifebuoy Shirt ) ขนาด 24 หนา Angsans New ขนาด 22 หนา Angsans

More information

ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (วท ๐๒๐๗) โปรแกรมสาเร จร ปทางธ รก จ อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ประมวลผลการสอนรายว

More information

ผลการฝ กประสบการณ ภาคสนาม

ผลการฝ กประสบการณ ภาคสนาม R ajamangala University of Technology Phra Education ค ม อการเข ยนรายงาน ผลการฝ กประสบการณ ภาคสนาม สหก จศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าภาคการศ กษาท 1/2553 1 การเข

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย )

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างหน าท 1 ปกนอก เข าปกแข ง ขนาด 24 หนา เร อง ผลการศ กษาการใช สารสก ดจากตะไคร กาจ ดย ง.เร องภาษาอ งกฤษ นายมานะ ภาคภ ม นางสาวขว

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 1 บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 3.1 ปกนอก ส งควรพ จารณาเป นพ เศษค อ ช อโครงงานข อเสนอแนะการต งช อโครงงานม ด งน ก. ช อโครงงานไม ควรซ าก บโครงงานท ต พ มพ ไปแล วโดยเฉพาะอย างย งรายงานท ม การ เผยแพร ส สาธารณะ

More information

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 1 แบบก าหนดงานอาช พ / กล มว ชาช พ และสมรรถนะงานอาช พ หล กส ตรประกาศน

More information

ค ม อ การเข ยนและการพ มพ การค นคว าอ สระ

ค ม อ การเข ยนและการพ มพ การค นคว าอ สระ ค ม อ การเข ยนและการพ มพ การค นคว าอ สระ บ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ก ค าน า การค นคว าอ สระเป นว ชาหน งในหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ม ว ตถ ประสงค

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม โปรแกรมการแข งข นท กษะว ชาการน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนคร งท 16 ระด บม ธยมศ กษา จ.นครศร ธรรมราช ช น ม.1-3 และ ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ม. 1-3 ม. 4-6 ประเภท

More information

ส วนประกอบของโครงร าง

ส วนประกอบของโครงร าง ส วนประกอบของโครงร าง o ช อห วข อโครงงาน ภาษาไทย และ อ งกฤษ o ความเป นมาหร อความส าค ญของโครงงาน o ว ตถ ประสงค โครงการ o ค าถาม และ สมมต ฐาน (ถ าม ) o ขอบเขตโครงการ o ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ o แผนการด

More information

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยการอาช พปราสาท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ.ศ. 2557 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอน

More information

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player แบบฟอร มการนาเสนอผลงานว ชาการ (Abstract submission form) ประช มว ชาการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมแห งชาต คร งท 6 ประจาป 2556 อำเภอส ขภำพด นว ตกรรมด 878 อำเภอ One District One Best Practice ( ODOB

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information

บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย

บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น ๑. ช อโครงการ : (ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ๒. โครงการว จ ยอย

More information