การวางแผนจ ดทาโครงงาน

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนจ ดทาโครงงาน"

Transcription

1 การวางแผนจ ดทาโครงงาน การวางแผนโครงงาน การวางแผนโครงงาน เป นการด าเน นงานท ช วยก นค ดก าหนดไว ล วงหน าว าจะปฏ บ ต การ ส งใดบ างโดยจ ดเป นแผนก าหนดก จกรรมโครงงาน และข นตอนการปฏ บ ต รวมท งระยะเวลา การ จ ดว สด อ ปกรณ หร อส งของต าง ๆ ตามความจ าเป นท ช วยให โครงงานได ร บความส าเร จ การวางแผนโครงงานท ด จะช วยก าหนดท ศทางการด าเน นงานได อย างถ กต อง ไม ผ ดพลาดหลงทางหร ออาจคลาดเคล อน ผ ดพลาดไปบ าง แต ก พอจะทราบและม แนวทางแก ไขได บ างเพราะได ม การก าหนดไว แล วในการวางแผนจ ดท าโครงงาน 1. ก จกรรมวางแผนโครงงาน 1.1 การเตร ยมงานด านการศ กษาและส ารวจข อม ลต าง ๆ 1.2 การเร มงาน 1.3 การปฏ บ ต งาน 1.4 ค าใช จ าย 1.5 ผลท คาดว าจะได ร บ 1.6 ป ญหา อ ปสรรคท คาดว าจะเก ดข นและแนวทางแก ไข 1.1 การเตร ยมงานด านการศ กษาและส ารวจข อม ลต าง ๆ ต องม การก าหนดว าจะศ กษาจาก เอกสาร หน งส อ ส งพ มพ วรสาร ต าราใดบ าง และสถานท แหล งว ชาการต วบ คลากรท ส าค ญและ จ าเป นต องค นหาข อม ลท ถ กต อง ซ งจะท าให การด าเน นงานเป นไปด วยด 1.2 การเร มงาน ควรเร มงานอย างไรบ าง ม งานใดบ างท ต องเร มก อน หร อหล งตามล าด บข นตอนจะม การ ปร บปร งพ นท ปฏ บ ต งานหร อไม ต ดต อหาตลาดจ าหน ายผลผล ตได หร อไม ต ดต อว ทยากรหร อขอ ค าแนะน าปร กษาก บใครบ าง ม การจ ดหาว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช อย างไร หร อจะ ประชาส มพ นธ โครงงานอย างไรบ าง 1.3 การปฏ บ ต งาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานอย างไร ใช ระยะเวลาอย างไร ม ผ ร บผ ดชอบหร อไม และม การ ประเม นผลระหว างการปฏ บ ต งานหร อไม ซ งเป นส งจ าเป นมากส าหร บการวางแผนปฏ บ ต งาน โครงงาน 1.4 ค าใช จ าย

2 ต องก าหนดว า โครงงานม ค าใช จ ายอะไรบ าง เช น การจ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ ค า เด นทาง เง นท ได มาเป นเง นขอย มหร อไม ถ าขอย มม ก าหนดจะใช ค นเม อใด 1.5 ผลท คาดว าจะได ร บ แสดงให เห นว า การวางแผนท าโครงงานน จะได ร บความร ความช านาญ ท กษะและประสบการณ อย างไรบ าง ม รายได เป นเง นเท าใด บ คคลอ นจะได ร บประโยชน จากโครงงานน อย างไร และม การ ขยายผลต อไปหร อไม 1.6 ป ญหาอ ปสรรคท คาดว าจะเก ดข นและแนวทางแก ไข แสดงการคาดค ดว า การด าเน นงานตามโครงการน จะม ป ญหาอ ปสรรคใดบ างท งในต ว บ คคลท ร วมงาน ข นตอนการปฏ บ ต ภ ยธรรมชาต ตลาดจ าหน าย และอ น ๆ ท เห นว าน าจะ เก ดข น พร อมช แจงสาเหต ท อาจเก ดข นด วย รวมท งแนวทางแก ไข ก จกรรมวางแผนโครงงานด งกล าวน เป นแนวทางพ จารณาให โครงงานด าเน นไปด วยด และอาจม ส งจ าเป นมากกว าน ก ควรเข ยนก าหนดลงไปด วย งานท จ าเป นและส าค ญอ กอย างหน ง ค อ การจ ดท าปฏ ท นปฏ บ ต งาน เพราะจะเป น ต วก าหนดท ท าให ทราบว า ในระยะเวลาใดบ างจะต องปฏ บ ต งานอย างไร ใครเป นผ ร บผ ดชอบและม ข อส งเกตการปฏ บ ต งานอย างไรบ าง จ งควรจ ดท าไว ด วยตามร ปแบบท เสนอด งน ค อ ร ปแบบปฏ ท นปฏ บ ต งาน ว น เด อน ป ระยะเวลา รายการปฏ บ ต งาน สถานท ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ในระหว างการปฏ บ ต งาน ถ าม ป ญหา อ ปสรรค ข อข ดข องต าง ๆ ให ระบ ไว ในช อง ต วอย าง การเข ยนบ นท กปฏ ท นปฏ บ ต งาน

3 ว น เด อน ป ระยะเวลา 1 7 ม.ย. (7 ว น) ม.ย. (1 ว น) 15 ม.ย. (1 ว น) 25 ม.ย. (1 ว น) รายการปฏ บ ต งาน สถานท ผ ร บผ ดชอบ 1. ศ กษาหน งส อและเอกสาร ห องสม ด โรงเร ยน 2. ขอค าแนะน าจากคร เกษตร ห องคร เกษตร พฤกษ / เร องด นผสม 3. ท บด นเหน ยวให แตกเป นก อนเล ก ภายในเร อน พฤกษ / เพาะช า 4. รวบรวมป ยคอก จ านวน 2 ป งก ภายในบร เวณ บ าน 5. ผสมด นก บป ยคอก ภายในเร อน เพาะช า 6. น าด นผสมกระถาง จ านวน 8 ใบ ภายในเร อน เพาะช า 7. ปล กผ กบ งเปร ยบเท ยบด น 8. ใส ป ยเฉพาะกระถางท ใช ด นผสม ข างเร อน จ านวน 4 กระถาง คร งท 1 เพาะช า พฤกษ / พฤกษ / พฤกษ / หมายเหต ได หน งส อ ย งไม ครบ รดน าท ก ว น เช า เย นและ ถอนหญ า ต วอย าง การเข ยนบ นท กปฏ ท นปฏ บ ต งาน ต อ ว น เด อน ป ระยะเวลา รายการปฏ บ ต งาน สถานท ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 4 ก.ค. (1 ว น) 9. ใส ป ยเฉพาะกระถางท ใช ด นผสม คร งท 2 ข างเร อน เพาะช า พฤกษ / 17 ก.ค. (1 ว น) 10. เก บเก ยวผลผล ต ข างเร อน เพาะช า พฤกษ / ก.ค. (5 ว น) 11. สร ปผลและรายงาน โรงเร ยน พฤกษ / 2. แบบการเข ยนโครงงาน เม อได พ จารณาศ กษาข อม ลต าง ๆ ของโครงงาน และต ดส นใจเล อกห วข อโครงงานเสร จ เร ยบร อยแล สจ งเร มเข ยนโครงงาน เสนอคร อาจารย ท ปร กษาให ความเห นชอบ ร ปแบบการเข ยน

4 โครงงาน ควรค าน งถ งความถน ด ความชอบ และสนใจ รวมท งความสะดวกกะท ดร ดและ เหมาะสมก บล กษณะของโครงงานด งร ปแบบให เล อกเข ยนได ด งน ค อ การเข ยนโครงงานท 1 1. ช อโครงงาน 2. ช อผ ท าโครงงาน 3. ช อคร อาจารย ท ปร กษา 4. ความส าค ญของโครงงาน 5. จ ดม งหมาย 6. การศ กษาข อม ลของโครงงาน 7. การด าเน นงาน 8. แผนการปฏ บ ต งาน 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 10. เอกสารอ างอ ง 11. ความเห นของคร ท ปร กษา แนวทางการเข ยน ช อโครงงาน (ระบ ช อโครงงานท ช ดเจน กะท ดร ด เฉพาะเจาะจงว าจะท าอะไรศ กษาอะไร) ช อผ ท า โครงงาน (ระบ ช อน กเร ยนท ท าโครงงาน) อาจารย ท ปร กษา 1)... (ระบ ช อคร อาจารย ท ให ค าแนะน าปร กษา) ซ งอาจจะเป นคร ประจ ารายว ชาหร อ อาจารย อ น 2)... ๆ ท ให ความร วมม อได 1)... ความส าค ญของโครงงาน (เข ยนอธ บายว าโครงงานน ม หล กและเหต ผลความจ าเป น ค ณค าหร อประโยชน ท จะได จากการ จ ดท าโครงงานน ด อย างไร ท าไมจ งต องท า ถ าม ข อม ลเก ยวก บทฤษฎ หร อหล กว ชาการหร อต วเลข สถ ต ท ปรากฎเด นช ดควรจ ดระบบเพ มเต มลงไปด วยเพ อแสดงว า โครงงานน ม ความส าค ญ) จ ดม งหมาย 1)... 2)... 3)... (ก าหนดเป นห วข อส าค ญ ๆ ว าในการจ ดท าโครงงานน นต องการให เก ดผลอะไรเป นช นงานม ปร มาณเท าใด หร อเพ อให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพหร อประส ทธ ผลอย างไร และเพ อให ประโยชน แก ใคร เหล าน เป นต น)

5 การศ กษาข อม ลของโครงงาน (เข ยนข อความท มองเห นแนวการด าเน นงาน เป นหล กทฤษฎ หร อหล กว ชาการ หร อประสบการณ ท เก ดข นในเหต การณ ต าง ๆ ) ว ธ ดาเน นงาน ให ระบ ข นตอนส าค ญ ๆ ต งแต ว นท เร มท าโครงงาน รวมระยะเวลาด าเน นงาน ข นตอนการปฏ บ ต ระยะเวลาค าใช จ าย ผ ร บผ ดชอบ หร ออธ บายการเร มงาน การจ ดท า การจ ดร ปแบบ ออกแบบ ทดลองอะไร เก บข อม ลอะไรบ าง อย างไร และเม อใด ข นตอนการด าเน นงานเป นอย างไร ม ว สด อ ปกรณ ค าใช จ ายอะไรบ างท งการประเม นผลและรายงาน) แผนปฏ บ ต งาน (ให ระบ รายละเอ ยดลงไปว าในแต ละส ปดาห จะท าอะไรหร อม การวางแผนการท าก จกรรมอะไร จะ ใช เวลานานเทาใด ม สถานท ใดจ ดท าและความร บผ ดชอบ) ผลท คาดว าจะได ร บ 1)... 2)... 3)... (ระบ หน งส อ เอกสารท เก ยวข องใช อ างอ งทางว ชาการ ความเห นของคร อาจารย ท ปร กษา) (อาจ เป นข อเสนอแนะเพ มเต มก อน เห นชอบและอน ม ต ให ด าเน นการ) ต วอย างโครงงานอ เล กทรอน กส 1. ช อโครงงาน เคร องหร ไฟ 1000 ว ตต 2. ช อผ ทาโครงงาน 1. ด.ช. กนกศ กด พรหมเมศร ช น ม. 3 / 1 เลขท ด.ช. เอกราช ของพ ง ช น ม. 3 / 1 เลขท ช ออาจารย ท ปร กษาโครงงาน อาจารย ประมวล เนตรสว าง 4. ความส าค ญของโครงงาน เม อเคร องประเภทความร อนและแสงสว าง ถ กเป ดใช งาน เคร องไฟฟ าเหล าน นจะท างาน เต มท ของเคร องใช ไฟฟ าน น เช น ประเภทให ความร อน เคร องใช ไฟฟ าเหล าน นก จะให ความร อน

6 เต มท ของอ ปกรณ น น ประเภทแสงสว างก จะให แสงสว างเต มท เช นก น แต ถ าเราต องการใช งานส ก 30 %, 50 % หร อ 70 % ฯลฯ ของเคร องใช หร ออ ปกรณ เหล าน นก ต องใช อ ปกรณ ท เร ยกว า เคร องหร ไฟมาช วยให ความร อนลดลง หร อแสงลดลงตามความต องการได เคร องหร ไฟ 1000 ว ตต จะช วยตอบสนองส งท ต องการได ระด บหน ง อ ปกรณ ด งกล าวมา น จ งม บทบาทในช ว ตประจ าว นมากข น ถ าจ ดท าข นมาเองได ก เป นส งน าภาคภ ม ใจในความสามารถ ของตนเอง และย งได อ ปกรณ ท ม ประโยชน ไว ใช อ กด วย 5. จ ดม งหมาย 1. เป นการส งเสร มน กเร ยนท ร กงานประด ษฐ ทางด านอ เล กทรอน กส 2. ส งเสร มประสบการณ ทางด านอ เล กทรอน กส 3. ส งเสร มความค ดสร างสรรค ของน กเร ยน 4. เป นพ นฐานการเร ยนอ เล กทรอน กส และเทคโนโลย ท ส งข น 5. เป นผลงานท เสร จแล วน าไปใช ในช ว ตประจ าว นได 6. การศ กษาข อม ลท เข ยนของโรงงาน หล กการท างานของวงจร เม อเส ยบปล กเอซ 220 โวล ขณะท ม โหลด (อ ปกรณ ไฟฟ า) กระแสไฟฟ าจะว งผ านฟ วส ไปส สว ตซ เม อเป ดสว ตซ กระแสไฟฟ าจะไหลไปรอท ไตรแอค โดยไตรแอคท าหน าท เป นสว ตต อ เล กทรอน กส ท เป ดป ดได รวดเร วมากเป นต วควบค มร ปเคล อน ท า ให ร ปเคล อนของแรงด นเปล ยนไปค าเฉล ยแรงด นก จะเปล ยนไปด วย ไตรแอคจะท าหน าท เม อม กระแสมากระต นท เกทมากพอท จะท าให ไตรแอคน ากระแสจากขา A Z ไปขา A 1 ได ไหลผ านใส หลอดผ านต วต านทานปร บค าได 500 K ต วเก บประจ MF. แล วจ งผ านต วต านทาน 15 K ไปประจ เก บประจ ท สองจนเต มอ ก 7. อ ปกรณ และเคร องม อท ใช ในโครงงาน อ ปกรณ ท ใช 1. ต วต านทาน 2 ต ว 2. ต วต านทาน ปร บค าได 1 ต ว 3. ต วเก บประจ 2 ต ว 4. ไตรแอค 1 ต ว 5. สว สซ 1 ต ว 6. กระป กฟ วส พร อมฟ วส 1 ต ว 7. สายไฟเอซ 1 เส น 8. ปล กไฟเอซ ต ดกล อง 1 ช ด 9. กล องพร อมอ ปกรณ ต ดต ง 1 ช ด

7 เคร องม อ 1. ห วแร ง ไขควง ค มต ด ค มปอกสายไฟ 2. ตะก ว น ายาประสาน 3. ตะไบกลม แบน และเหล ยม 4. สว านพร อมดอกเจาะ การดาเน นงานจ ดทาโครงงาน 7.1 ข นเตร ยม ศ กษาโครงงานท ท าอย างละเอ ยด และเตร ยมค นคว าหาความร เพ มเต มพร อมท ง เข ยนโครงงานท จะท าอย างละเอ ยด ตามข นตอนและเสนอให อาจารย ตรวจความถ กต อง เสนอโครงงานท จะท าให เพ อนทราบหน าห องเร ยน เพ อให เพ อนทราบข นตอนใน การท าโครงงานท จะท าว าม ข นตอนอย างไร เตร ยมจ ดหาอ ปกรณ อ เล กทรอน กส จะท าตามโครงงานท เสนอไว โดยจ ดซ อ อ ปกรณ ท ร านขายอ ปกรณ อ เล กทรอน กส แถวบ านหม อ หร อร านศ กษาภ ณฑ 7.2 ข นปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งานามข นตอนท วางแผนไว โดยจ ดท าแผ นปร นท (แผ นวงจรพ มพ ) ตาม ข นตอนของการวางแผ นวงจรพ มพ โดยทามข นตอนจากเอกสารประกอบการเร ยน เทคน คการ เล อกและสร างโครงงานอ เล กทรอน กส จ ดหาอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ประกอบลงแผ นปร นท ตามวงจรท ก าหนดไว ตรวจสอบความถ กต องของอ ปกรณ ลงบนแผ นปร นท ถ าใส อ ปกรณ ไม ถ กต องให แก ไขให ถ กต อง บ ดกร อ ปกรณ ตามจ ดต าง ๆ จนครบ ท กจ ดและต อสายไฟประกอบฟ วส ปล กไฟ และอ ปกรณ ส วนอ น ๆ ประกอบลงกล องและต อสายไฟเอซ เข าก บแผ นวงจรพ มพ ตามแบบวงจร 7.3 ข นทดสอบการท างานวงจร เม อประกอบวงจรเสร จเร ยบร อยแล ว จะต องน าโครงงานเคร องหร ไฟไปทดลอง ก บอ ปกรณ ไฟฟ าประเภทแสงสว างเพ อทดสอบการท างานของเคร องหร ไฟ ว าม ข อบกพร องในการ ท างานท มากจากสาเหต ใด ท อาจจะเก ดในขณะปฏ บ ต งานได 7.4 ข นปร บปร งและแก ไข (ถ าม ป ญหา) เม อพบข อบกพร องของโครงงานในอาการต าง ๆ เช นการล ดวงจรของลาย ปร นท เก ดจากการบ ดกร ตะก วต ดก น ท าให เก ดการล ดวงจรได จะต องใช ปลายม ดค ตเตอร กร ดลายปร นท ท ต ดก นออกหร อใช ห วแร งจ ตะก วต ดก น ในกรณ ท ต อสายไฟเข ากระบอกฟ วส ไม ถ กต องต อใหม โดยด ว ธ การต อจากเอกสารหร อต วอย างของวงจรเคร องหร ไฟ เม อแก ไขข อบกพร องเร บยร อยแล ว น าอ ปกรณ เคร องหร ไฟมาทดลองท างานอ กคร งหน งเพ อความแน ใจ 7.5 ระยะเวลาด าเน นการ 1 ส.ค. 31 ส.ค. 2545

8 7.6 งบประมาณ 250 บาท 7.7 สถานท จ ดโครงงาน ห องปฏ บ ต การไฟฟ าอ เล กทรอน กส 8. ผลท คาดว าจะได ร บ น กเร ยนได ประสบการณ ทางอ เล กทรอน กส และเคร องหร ไฟ 1000 ว ตต ไว ใช ในบ าน 1 เคร อง 9. แหล งค นคว าและเอกสารอ างอ ง - ห องสม ดโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต - ห องสม ดหมวดอ ตสาหกรรม - หน งส อรวมโครงงานต างๆ 3. การเข ยนรายงานโครงงาน การเข ยนรายงานโครงงาน จ ดท าเม อได ปฏ บ ต โครงงานบรรล ตามจ ดม งหมายเร ยบร อย แล ว ล กษณะการเข ยนจะต องใช ภาษาท เข าใจง าย ส น ร ดก ม และสร ปได ช ดเจน ตรงไปตรงมา เพ อให อ านได เข าใจแนวความค ด การด าเน นงาน ศ กษาค นคว าและผลท ได ร บ ห วข อการเข ยน รายงานโครงงานควรประกอบด วย 3.1 ช อโครงงาน 3.2 ช อผ ท าโครงงาน 3.3 ช อคร อาจารย ท ปร กษา 3.4 บทค ดย อ (ระบ จ ดม งหมาย ความส าค ญของโครงงาน การด าเน นงานและ ผลการด าเน นงาน โดยเข ยนสร ปอย างย อ ๆ ใช ถ อยค าไม มากน ก) 3.5 ว ธ การด าเน นงาน และผลปฏ บ ต (ระบ ข นตอนการด าเน นงาน ใช ว สด อ ปกรณ อะไรบ าง 3.6 สร ปและข อเสนอแนะ (สร ปผลการปฏ บ ต งานโครงงานและข อเสนอแนะ หร อ แนวทางท จะด าเน นต อไป) 3.7 เอกสารอ างอ ง 4. การประเม นผลโครงงาน การประเม นผลโครงงานเป นการประเม นเพ อศ กษาหาข อบกพร อง ผลส าเร จของงาน ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นในระหว างท างาน และส นส ดการปฏ บ ต งานแล ว การประเม นผล ม กจะประเม นตามจ ดประสงค และการปฏ บ ต งาน จะต องท าอย างต อเน อง สม าเสมอและผล ย อนกล บต อผ ปฏ บ ต งานค อน าผลประเม นไปปร บปร งและพ ฒนาต อไป ประโยชน การประเม นโครงงาน ม ด งน ค อ 1. ท าให ทราบข อบกพร องและความส าเร จของงาน

9 2. ท าให ม การปร บปร งแก ไขตลอดเวลาท ก าล งปฏ บ ต งาน 3. ผ ปฏ บ ต งานม ความกระต อร อร นท จะท างานด วยความต งใจ เส ยสละ และ จร งใจ 4. ท าให บ คคลอ นทราบว า โครงงานได ร บความส าเร จหร อล มเหลว ถ าได ร บความส าเร จก จะน าไปเป นแบบอย างต อไป ถ าล มเหลวก จะทราบว าเป นเพราะเหต ใดและจะ ได หาแนวทางแก ไขปร บปร งต อไป ต วอย างแบบการประเม นผลโครงงาน ร ปแบบการประเม นผลโครงงาน อาจจ ดท าได อย างหลากหลาย ท งน ข นอย ก บว ธ การและ ความสะดวกของผ ประเม นท แปลข อม ล ได เสนอต วอย างด งน ค อ ร ปแบบ ช อโครงงาน... ช อผ ร บผ ดชอบโครงงาน

10 จ ดม งหมายของโครงงาน ข นตอนการปฏ บ ต ข อส งเกตระหว างปฏ บ ต งาน 1. ความเหมาะสมของระยะเวลา การปฏ บ ต ได... ไม ได ผลการปฏ บ ต ตรงตามจ ดม งหมาย... ไม ตรง ข อบกพร อง จ ดเด น ลงช อ...ผ ประเม น ใบงาน สาระส าค ญ การวางแผนจ ดท าโครงงานท ด เป นส งท จะน าไปส การท าโครงงานท ราบร น ม ป ญหา อ ปสรรคน อย ได ผลงานส าเร จท ด ใช เวลาน อยจ งต องวางแผนก อนท าโครงงานท กคร ง จ ดประสงค น กเร ยนวางแผนจ ดท าโครงงานได ถ กต อง ก จกรรมท น กเร ยนต องทา ให น กเร ยนรายงานโครงงาน ด งห วข อต อไปน 1. ช อโครงงาน 2. ช อผ ท าโครงงาน 3. ช อคร อาจารย ท ปร กษา 4. บทค ดย อ (ระบ จ ดม งหมาย ความส าค ญของโครงงาน การด าเน นงาน และผล การด าเน นงาน โดยสร ปเข ยนอย างย อ ๆ ใช ถ อยค าไม มากน ก)

11 5. ว ธ การด าเน นงาน และการปฎ บ ต (ระบ ข นตอนการด าเน นงาน ใช อ ปกร อะไรบ าง) 6. สร ปและข อเสนอแนะ (สร ปผลการปฎ บ ต งานโครงงาน และข อเสนอแนะ หร อแนวทางท จะด าเน นงานต อไป) 7. เอกสารอ างอ ง ข อเสนอแนะ 1. ข อ 4, 5 อาจเข ยนเป นข อ ๆ เพ อให อ านง าย 2. เอกสรอ างอ ง เป นเอกสารท ช วยเสร มให การเข ยนงานประสบผลส าเร จอาจม หลายเล มได แบบทดสอบ คาส ง จงตอบค าถามต อไปน ให ถ กต องช ดเจน 1. ในการจ ดท าโครงงาน การวางแผนโครงงานท ด เป นส งท ขาดไม ได เพราะเหต ใด แหล งศ กษาข อม ลต าง ๆ เพ อใช สน บสน นในการจ ดท าโครงงานได จากอะไรบ าง ในการปฏ บ ต งานโครงงาน น กเร ยนควรท าอย างไร กรณ ม ปฏ ท นปฏ บ ต งานม ประโยชน อย างไร ห วข อต าง ๆ ในการเข ยนโครงงานม ว าอย างไร

12 เฉลย 1. จะช วยก าหนดท ศทางการดด าเน นงานได ถ กต อง 2. เอกสาร หน งส อ ส งพ มพ สถานท แหล งว ชาการ 3. ควรม ข นตอนการปฏ บ ต งาน ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ และการประเม นผล 4. ม ประโยชน ค อ จะได ทราบข นตอนการปฏ บ ต งานโครงงานน น ๆ ช อโครงงาน 2. ช อผ ท าโครงงาน 3. ช อคร อาจารย ท ปร กษา 4. ความส าค ญของโครงงาน 5. จ ดม งหมาย 6. การศ กษาข อม ลของโครงงาน 7. การด าเน นงาน 8. ผลท คาดว าจะได ร บ 9. เอกสารอ างอ ง

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 1 แบบก าหนดงานอาช พ / กล มว ชาช พ และสมรรถนะงานอาช พ หล กส ตรประกาศน

More information

การระดมสมอง (Brainstorming)

การระดมสมอง (Brainstorming) เทคน คการแก ป ญหาและต ดส นใจ. น.อ.หญ ง นงเยาว ศ ร สนธ นายทหารปฏ บ ต การประจ าโรงเร ยนนายเร อ เทคน ค ร ปแบบท ใช ในการแก ป ญหา เป นส วนหน งของรายละเอ ยดล กษณะกระบวนว ชา ของว ชาแนะน าว จ ยปฏ บ ต การ (Introduction

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information