ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย"

Transcription

1 Going Public Guide

2

3 Going Public Guide หน งส อเล มน จ ดทำข นเพ อใช เป นแนวทาง ในการเตร ยมต วเข าจดทะเบ ยนและ ให ทราบถ งบร การให คำปร กษาของ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai)

4 ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร งเทพฯ ฝ ายสรรหาบร ษ ทจดทะเบ ยน-ในประเทศ โทรศ พท โทรสาร , สำน กงานคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (SEC) 93/1 อาคารจ พ เอฟ ว ทย ช น 15 ถนนว ทย แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สภาธ รก จตลาดท นไทย (FECTO) 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สมาคมบร ษ ทหล กทร พย (ASCO) 195/6 อาคารช ดเลคร ชดา ออฟฟ ศคอมเพล กซ 2 ช น 5 ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สมาคมบร ษ ทจดทะเบ ยน (LCA) 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (ห อง 1106 ช น 11) ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สมาคมบร ษ ทจ ดการลงท น (AIMC) 195/4 อาคารช ดเลคร ชดา ออฟฟ ศคอมเพล กซ 2 ช น 3 ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สภาว ชาช พบ ญช (FAP) 444/1 อาคารสมาคมสอบบ ญช ร บอน ญาต แห งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงด ส ต เขตด ส ต กร งเทพฯ โทรศ พท , โทรสาร ,

5 สารบ ญ ประโยชน ในการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ประโยชน ของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน : ต อบร ษ ท 5 ประโยชน ของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน : ต อผ ถ อห น 6 การเตร ยมต วก อนการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ข นตอนการเตร ยมความพร อม 10 ข นตอนการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ 11 ค ณสมบ ต ของการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ (SET) และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) ฐานะการเง นและผลการดำเน นงาน 15 การกระจายการถ อห นของผ ถ อห นรายย อย 16 การผ อนผ นเกณฑ ค ณสมบ ต ในเช งต วเลข 16 การบร หารจ ดการโปร งใสม มาตรฐาน 16 ค าใช จ ายในการระดมท น การกำก บด แลก จการ กรรมการอ สระและคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบการควบค มภายใน เลขาน การบร ษ ท การเป ดเผยข อม ลของบร ษ ทจดทะเบ ยน ข อม ลน าสนใจ CFO Survey 7 สถ ต สำค ญ SET และ mai 9 What we provide to our Listed Companies 30

6 ประโยชน ในการเข าจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ฯ หากเป าหมายในการทำธ รก จของค ณค อ การขยายงานเพ อความเต บโตอย าง ย งย น ประโยชน ในการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ ม หลายประการด วยก น แต สามารถสร ปรวมได เป น 2 ประการด วยก นค อ การสร างโอกาสในการเต บโต และขยายธ รก จ (Business Opportunity) และการส บทอดการดำเน นธ รก จในระยะยาว (Sustainability) การเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ทำให ธ รก จสามารถเข าถ งแหล งเง นท นระยะยาวเพ มความ ย ดหย นในการบร หารการเง นจากการม ช องทางการระดมท นท หลากหลายตลอดจนช วยเสร มสร างภาพล กษณ และความน าเช อถ อ ส งเหล าน ก ค อการสร างโอกาสในการต อยอดให ธ รก จเต บโตได อย างม นคงในขณะเด ยวก น ย งสามารถ ช วยส บทอดการดำเน นธ รก จในระยะยาว เน องจากธ รก จสามารถดำเน นไปได อย างเป นระบบโดยไม ต อง พ งพ งอาศ ยบ คคลใดบ คคลหน งแต เพ ยงลำพ ง และย งทำให สามารถด งด ดบ คลากรท ม ความสามารถเข ามา ร วมงานก บบร ษ ทได ง ายข นอ กด วย 4

7 ประโยชน ในการเข าจดทะเบ ยน การเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ น นไม ได ม ประโยชน เฉพาะก บบร ษ ทท เข าจดทะเบ ยน หร อผ ถ อห นของบร ษ ทเท าน น แต เก ดประโยชน ต อผ ท ม ส วนเก ยวข องท งหมด อาท เจ าหน ล กหน ค ค า ผ ลงท น ตลาดท น ตลอดจนประเทศชาต โดยรวม อย างไรก ตามประโยชน ลำด บแรกๆ ท จะเก ดข นท เห น ช ดเจนท ส ดจะเป นประโยชน ต อบร ษ ทและผ ถ อห น ด งน ประโยชน ของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน : ต อบร ษ ท ประการท 1 แหล งเง นท นระยะยาว การนำบร ษ ทเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ช วยให บร ษ ทสามารถระดมเง นท นจากประชาชน ท วไปได โดยตรง เพ อนำไปเป นเง นท นหม นเว ยนหร อ ขยายธ รก จของบร ษ ทได โดยไม ม ภาระท ต องชำระค น เง นต นและดอกเบ ยตามงวดเวลาท กำหนดเหม อน การก ย มเง นจากสถาบ นการเง น ทำให บร ษ ทม ความ ย ดหย นในการบร หารเง นมากข น ประการท 3 เสร มสร างช อเส ยงและ ภาพล กษณ ท ด ให แก บร ษ ท การเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนจะช วยเสร มสร าง ความน าเช อถ อและภาพล กษณ ท ด ในการบร หาร งานและมาตรฐานการดำเน นงานของบร ษ ทมากข น ผ านกลไกการเป ดเผยข อม ลของตลาดหล กทร พย ซ ง นอกจากจะช วยสร างความเช อม นให ผ สนใจลงท นใน หล กทร พย ของบร ษ ทมากข นแล ว ย งช วยสร างความ เช อถ อแก ล กค า ค ค า และสถาบ นการเง น นอกจาก น ย งเป นการเพ มโอกาสทางการค า การเข าถ ง พ นธม ตรและการต อยอดธ รก จในอนาคต ประการท 2 เพ มช องทางระดมท นเพ อ ช วยในการบร หารเง นอย างม ประส ทธ ภาพ บร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ สามารถ ระดมท นเพ มเต มเม อม ความต องการใช เง นเพ มข น ได โดยการออกตราสารทางการเง นประเภทต างๆ ได หลากหลายย งข น ท งตราสารหน ตราสารท น และ ตราสารก งหน ก งท น เช น ห นสาม ญเพ มท น ห นก ห นก แปลงสภาพ ใบสำค ญแสดงส ทธ ในการซ อ หล กทร พย เป นต น ช วยให บร ษ ทสามารถจ ด โครงสร างทางการเง นท เหมาะสมต อการดำเน นธ รก จ ของบร ษ ทได เป นการเพ มทางเล อกและสร างความ แข งแกร งด านการเง น และบร หารจ ดการเง นได อย าง ม ประส ทธ ภาพส งส ด ประการท 4 สร างความภ กด และผล ตอบแทนท ด ให แก พน กงาน พน กงานของบร ษ ทน บว าเป นป จจ ยท สำค ญย ง ต อการดำเน นธ รก จให ประสบความสำเร จ การให พน กงานม ส วนร วมในการเป นเจ าของ จะช วยสร าง ความภ กด และความภ ม ใจให แก พน กงาน ม ความ ท มเทความสามารถอย างเต มท ในการสร างความ ก าวหน าให แก บร ษ ท การเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนและ ม การให โครงการเสนอขายหล กทร พย ให แก กรรมการหร อพน กงานของบร ษ ท (Employee Stock Option Program หร อ ESOP) ก สามารถเป ดโอกาส ให พน กงานม ส วนร วมในการเป นเจ าของบร ษ ทได 5

8 ประการท 5 สร างความร บผ ดชอบและ การบร หารงานแบบม ออาช พ การท บร ษ ทจดทะเบ ยนเป ดเผยข อม ล ข าวสาร และความเคล อนไหวต างๆ ผ านช องทางและระบบ การเผยแพร ข อม ลข าวสารของตลาดหล กทร พย ทำให บร ษ ทเป นท ร จ กของผ ลงท นมากข น ช วยสร าง ความสนใจของผ ลงท นในบร ษ ทมากข นและกระต น ให ผ บร หารบร ษ ทจดทะเบ ยนม การบร หารงานแบบ ม ออาช พ เน องจากม ความร บผ ดชอบต อผ ถ อห นใน วงกว าง ประการท 6 การดำรงอย ของธ รก จใน ระยะยาว การเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนจะช วยให บร ษ ทท ม การบร หารงานแบบธ รก จครอบคร วก าวเข าส การ บร หารงานแบบม ออาช พมากข น ม ผ บร หารท เป นม อ อาช พเข ามาร วมบร หารก จการ และเป ดโอกาสให สมาช กในครอบคร วของเจ าของก จการท ม เป าหมาย ในการดำเน นช ว ตหร อม ความถน ดท แตกต างก นไป สามารถเล อกประกอบอาช พท ต องการโดยย งคงม ฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ทและได ร บผลตอบแทน จากการถ อห นอย เช นเด ม ขณะท ธ รก จท สร างมาต ง แต ครอบคร วร นแรกย งม การเต บโตอย ต อเน องใน ระยะยาว ประโยชน ของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน : ต อผ ถ อห น ประการท 1 เพ มสภาพคล องและสร าง ม ลค าเพ มให แก ผ ถ อห น การเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ช วยให ห นท ถ ออย ม สภาพคล องมากข น เน องจากผ ถ อห น สามารถนำห นมาซ อขายเปล ยนม อก นได โดยง าย และราคาห นท ซ อขายอย ในตลาดหล กทร พย จะเป น ราคาตลาดท สะท อนม ลค าท แท จร งของก จการ ประการท 3 ใช เป นหล กประก นในการ ก ย มเง น การเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนจะทำให ห นของ บร ษ ทม สภาพคล อง และม ราคาท ซ อขายในตลาด หล กทร พย เป นราคาท อ างอ งได ทำให ผ ถ อห น สามารถท จะนำห นน นไปวางเป นหล กประก นในการ ก ย มเง นส วนต วจากสถาบ นการเง น ซ งจะช วยเพ ม สภาพคล องทางการเง นให แก ผ ถ อห น ประการท 2 เพ มอำนาจการต อรองใน การลดภาระค ำประก น การเป ดเผยข อม ลและความน าเช อถ อจากการ เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย จะม ส วนช วย สร างความน าเช อถ อต อเจ าหน ของก จการด วยเช น ก น อ นจะเป นการเพ มอำนาจในการต อรองของผ ถ อ ห นหร อกรรมการต อสถาบ นการเง น ซ งอาจช วยลด ภาระการค ำประก นส วนบ คคลของผ ถ อห นลงได ประการท 4 บ คคลธรรมดาได ร บ ยกเว นภาษ กำไรจากการขายห น ใ น ก า ร ซ อ ข า ย ห ล ก ท ร พ ย จ ด ท ะ เ บ ย น ใ น ตลาดหล กทร พย ผ ถ อห นท เป นบ คคลธรรมดาจะได ร บการยกเว นไม ต องนำเง นกำไรท เก ดจากการขาย หล กทร พย มาคำนวณเป นรายได เพ อการเส ยภาษ เง น ได บ คคลธรรมดาในขณะท เง นกำไรท เก ดจากการ ขายหล กทร พย ของบร ษ ทท ไม ได จดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย จะต องนำไปรวมคำนวณเป นราย ได เพ อเส ยภาษ เง นได บ คคลธรรมดาในอ ตรา ก าวหน าซ งม ข นส งส ดถ งร อยละ 37 6

9 แรงจ งใจสำค ญของการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน จากผลสำรวจความเห นของ CFO (CFO Survey) ของบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย จำนวน 220 บร ษ ท ค ดเป น ร อยละ 41.6 ของบร ษ ทจดทะเบ ยนท งหมด ซ งจ ดทำโดยสถาบ นว จ ยเพ อตลาดท น (SET Research Institute) เม อ ก นยายน 2551 พบว าแรงจ งใจสำค ญของการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน 5 อ นด บแรก ค อ 1. ต องการระดมท น 2. ต องการให บร ษ ทม ความน าเช อถ อและม ภาพล กษณ ท ด 3. ต องการเพ มม ลค าและสภาพคล องให ก บผ ถ อห น 4. ต องการส ทธ ประโยชน ทางภาษ 5. ต องการเพ มประส ทธ ภาพและความโปร งใสของก จการ CFO Survey แรงจ งใจสำค ญของ การเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนอ นด บแรกค อ ต องการระดมท น รองลงมาค อ ต องการให บร ษ ทม ความน าเช อถ อและม ภาพล กษณ ท ด แรงจ งใจของการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน หน วย : เปอร เซ นต N=218 Top 1 Top 2 Top 3 ต องการระดมท น ต องการให บร ษ ทม ความน าเช อถ อและม ภาพล กษณ ท ด ต องการเพ มม ลค าและสภาพคล องแก ผ ถ อห น ต องการส ทธ ประโยชน ทางภาษ ต องการเพ มประส ทธ ภาพและความโปร งใสของก จการ ต องการให บร ษ ทเป นม ออาช พมากข น ต องการทราบราคาตลาดของบร ษ ท เป นข อตกลงของส ญญา อ นๆ โปรดระบ เช น จ ดสรรผลประโยชน ภายในครอบคร ว, ต องการให พน กงานม ส วนร วม Source : CFO Survey Sep ; SET Research Institute 65% 11% 9% 85% 65% 37% 28% 79% 10% 21% 18% 49% 5% 15% 17% 37% 5% 15% 17% 37% 2% 4% 9% 15% 2% 2% 2% 7

10 แรงจ งใจของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในป จจ บ น แรงจ งใจของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในป จจ บ นอ นด บแรกค อ บร ษ ทม ความน าเช อถ อและม ภาพล กษณ ท ด รองลงมาค อม ช องทางในการระดมท นมากข น แรงจ งใจของการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในป จจ บ น หน วย : เปอร เซ นต N=216 Top 1 Top 2 Top 3 ม ช องทางในการระดมท น ต องการให บร ษ ทม ความน าเช อถ อและม ภาพล กษณ ท ด ต องการเพ มม ลค าและสภาพคล องแก ผ ถ อห น ต องการส ทธ ประโยชน ทางภาษ ต องการเพ มประส ทธ ภาพและความโปร งใสของก จการ ต องการให บร ษ ทเป นม ออาช พมากข น ต องการทราบราคาตลาดของบร ษ ท เป นข อตกลงของส ญญา อ นๆ โปรดระบ Source : CFO Survey Sep ; SET Research Institute 37% 13% 18% 68% 38% 32% 15% 86% 10% 21% 19% 51% 7% 15% 13% 35% 5% 11% 11% 27% 4% 13% 18% 3% 5% 5% 8

11 สถ ต สำค ญ SET และ mai บร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เพ มข นอย างต อเน อง ในป จจ บ นม จำนวน 525 บร ษ ท บร ษ ท บร ษ ท *ข อม ล ณ ว นท 31 ต.ค จำนวนบร ษ ทจดทะเบ ยนเข าใหม จำนวนบร ษ ทจดทะเบ ยน 9

12 การเตร ยมต ว ก อนการเข าจดทะเบ ยน ในตลาดหล กทร พย ฯ ข นตอนการเตร ยมความพร อม บร ษ ทท ม แผนเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ สามารถเตร ยมความพร อมด วยตนเองในเบ องต น ก อนการจ างท ปร กษาทางการเง นในเร อง ด งน เปล ยนผ สอบบ ญช ให เป นผ สอบท ได ร บ ความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ใน งบการเง นป ล าส ดก อนป ท ย นคำขออน ญาต เสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน ปร บปร งระบบบ ญช และจ ดให ม การควบค ม ภายใน เพ อให ได มาตรฐาน เตร ยมสรรหาบ คคลท จะเป นกรรมการอ สระ และกรรมการตรวจสอบ จ ดทำแผนธ รก จ เพ อรองร บการใช เง นท จะได จากการระดมท นโดนเสนอขายห นให แก ประชาชน จ ดเตร ยมเอกสารให เป นหมวดหม เพ อสะดวก ต อการให ท ปร กษาทางการเง นศ กษาข อม ล ภายหล งจากการเตร ยมการด งกล าว บร ษ ทจ ง ทำการค ดเล อกและแต งต งท ปร กษาทางการเง น เพ อ ช วยในการจ ดโครงสร างบร ษ ท โครงสร างธ รก จ โครงสร างท นและผ ถ อห น และจ ดเตร ยมข อม ลใน การย นคำขออน ญาตเสนอขายหล กทร พย ต อ ประชาชนก บสำน กงาน ก.ล.ต. และการย นคำขอเข า จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ท งน บร ษ ทควรค ด เล อกท ปร กษาทางการเง นท เหมาะสม จะสามารถ ทำงานร วมก บบร ษ ทได เป นอย างด 10

13 ข นตอนการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ข นตอนท 1 แต งต งท ปร กษาทางการเง น และแต งต งผ สอบบ ญช (กรณ ย งไม เปล ยนผ สอบบ ญช ) ใช ระยะเวลาประมาณ 6 เด อน 1 ป บร ษ ทดำเน นการค ดเล อกท ปร กษาทางการเง น ท ได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. เข ามา ช วยในการเตร ยมความพร อมของบร ษ ท โดยท ปร กษาทางการเง นม หน าท ด งน จ ดให ม ระบบควบค มภายในให ม มาตรฐานท ด ศ กษาข อม ลบร ษ ท (Due Diligence) จ ดโครงสร างบร ษ ท จ ดโครงสร างธ รก จ จ ดโครงสร างท นและผ ถ อห น จ ดเตร ยมข อม ลบร ษ ทสำหร บการย นคำขอ อน ญาตเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน ต อสำน กงาน ก.ล.ต. และย นคำขอเข าจด ทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ จ ดจำหน ายหล กทร พย (กรณ ม ใบอน ญาตการ เป นผ จ ดจำหน ายหล กทร พย ) หร อประสาน งานในการจ ดหาผ จ ดจำหน ายหล กทร พย ด แลบร ษ ทอย างต อเน องอ ก 1 ป น บจากว นท บร ษ ทเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ข นตอนท 2 แปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน ใช ระยะเวลาประมาณ 1 เด อน ก อ น ก า ร ย น ค ำ ข อ เ ส น อ ข า ย ห ล ก ท ร พ ย ต อสำน กงาน ก.ล.ต. บร ษ ทจะต องจดทะเบ ยน แปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชนต อกระทรวงพาณ ชย ให แล วเสร จก อน โดยปกต จะใช เวลาประมาณ 1-2 เด อนในการแปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน ในข นตอนน จะม ท ปร กษากฎหมายหร อท มงานด านกฎหมายของ บร ษ ทช วยดำเน นการ ตลอดจนให คำปร กษาในเร อง ประเด นทางกฎหมายและข อบ งค บต างๆ 11

14 ข นตอนแปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน ห างก น ไม น อยกว า 14 ว น และไม เก น 6 ส ปดาห ภายใน 7 ว น บร ษ ทจำก ด ประช มคณะกรรมการ ม มต ให เร ยกประช มผ ถ อห นเพ อแปรสภาพ ม มต พ เศษ ประช มผ ถ อห นคร งท 1 มต ให แปรสภาพ คะแนนเส ยง 3/4 ประช มผ ถ อห นคร งท 2 มต ย นย นให แปรสภาพ คะแนนเส ยง 2/3 มต อ น คะแนนเส ยงตาม พ.ร.บ. บร ษ ทมหาชนฯ คณะกรรมการช ดเด มส งมอบงาน ให คณะกรรมการช ดใหม จดทะเบ ยนแปรสภาพ ภายใน 14 ว น ล กษณะของบร ษ ทมหาชนจำก ด พ.ร.บ. บร ษ ทมหาชนจำก ด พ.ศ กำหนด ล กษณะโครงสร างบร ษ ทมหาชนจำก ด ด งน 1. จำนวนผ ถ อห น : ม ผ ถ อห นต งแต 15 คนข นไป 2. ท นจดทะเบ ยน : ไม ม การกำหนดข นต ำ 3. ม ลค าจดทะเบ ยน : ห นบร ษ ทมหาชนจำก ด แต ละห นจะต องม ม ลค าเท าก นและต อง ชำระค าห นคร งเด ยว เต มม ลค า 4. จำนวนกรรมการ : กรรมการบร ษ ทไม น อย กว า 5 คน และกรรมการ ไม น อยกว าก งหน งต องม ท อย ในประเทศไทย เอกสารท ใช ในการจดทะเบ ยน 1. คำขอจดทะเบ ยน 2. หน งส อบร คณห สนธ 3. ว ตถ ประสงค 4. รายการจดทะเบ ยนบร ษ ท 5. บ ญช รายช อผ ถ อห นของบร ษ ท 6. สำเนาหน งส อน ด/รายงานการประช ม (ท ง 2 คร ง) 7. ข อบ งค บของบร ษ ท 8. แบบจองช อ (กรณ ไม ได ใช ช อภาษาไทยหร อ ภาษาต างประเทศของบร ษ ทเด มก อนแปร สภาพ) 9. หน งส อมอบอำนาจ (ถ าม ) 12

15 ข นตอนท 3 ย นคำขออน ญาตเสนอขายหล กทร พย ต อสำน กงาน ก.ล.ต. และย นคำขอจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ใช ระยะเวลาประมาณ 2-3 เด อน ภายหล งการแปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน ท ปร กษาทางการเง นในฐานะต วแทนของ บร ษ ทจะดำเน นการย นคำขออน ญาตเสนอขายหล กทร พย ฯ ต อสำน กงาน ก.ล.ต. และย น คำขอให ร บหล กทร พย เป นหล กทร พย จดทะเบ ยนต อตลาดหล กทร พย ฯ ในข นตอนน สำน กงาน ก.ล.ต และตลาดหล กทร พย จะพ จารณาข อม ลและไปเย ยม ชมก จการของบร ษ ท (Company Visit) ซ งให บร ษ ทนำเสนอข อม ลและตอบข อซ กถามเพ ม เต ม โดยสำน กงาน ก.ล.ต. จะใช เวลาประมาณ 45 ว นในการพ จารณาแบบคำขอน บจาก ว นท เอกสารครบถ วน และเม อบร ษ ทได ร บอน ญาตจากสำน กงาน ก.ล.ต. แล ว ตลาดหล ก ทร พย ฯ จะอน ม ต ให ร บหล กทร พย เป นหล กทร พย จดทะเบ ยนโดยม เง อนไขให บร ษ ทดำเน น การกระจายห นให ม ผ ถ อห นรายย อยครบตามเกณฑ ท กำหนด ข นตอนการนำบร ษ ทเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ท ปร กษาทางการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน 15 ว นทำการ น บจากว นท ออกหน งส อ น บ 1 แบบคำขอ ย นคำขอ เสนอขายห น สำน กงาน ก.ล.ต. อน ญาตให เสนอขายห น บร ษ ทมหาชนจำก ด SET หร อ mai ย นคำขอ หล กทร พย จดทะเบ ยน อน ม ต เง อนไขการกระจายห น ให ครบตามเกณฑ กระจาย 30 ว นน บจาก ว นท เอกสาร ครบถ วน ขายห นให แล วเสร จ ภายใน 6 เด อน (ขอย ดเวลาได 1 คร ง เป นเวลา ไม เก น 6 เด อน รวมแล ว ไม เก น 12 เด อน) เสนอขายห น กระจายห น รายงานผลการกระจาย บร ษ ทนำส งเอกสารและค าธรรมเน ยม เร มซ อขายหล กทร พย 7 ว น 2 ว น ทำการ 13

16 ข นตอนท 4 กระจายห นต อประชาชน ใช ระยะเวลาประมาณ 2 3 ว น เม อบร ษ ทได ร บอน ญาตให เสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน และได ร บอน ม ต ให เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน แบบม เง อนไขให กระจายห นให ม ผ ถ อห นรายย อยครบตามเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย ฯ กำหนดแล ว บร ษ ทจะ ต องแต งต งผ จ ดจำหน ายและร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย เพ อช วยในการจ ดจำหน ายหล กทร พย ของ บร ษ ทต อประชาชน การจ ดจำหน ายหล กทร พย และ ร บประก นการจำหน ายหล กทร พย ม 2 ว ธ หล ก ค อ แบบ Firm Underwriting ผ ร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย จะต องจำหน ายหล กทร พย ให หมด หากไม สามารถจำหน ายหล กทร พย ได หมด ผ ร บประก นการจำหน ายหล กทร พย จะต องร บซ อ หล กทร พย น นไว เอง ว ธ น บร ษ ทจะม นใจได ว าได ร บเง นจากการระดมท นครบท งจำนวน แบบ Best Effort Underwriting ผ ร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย จะพยายามจำหน ายให มาก ท ส ดเท าท จะทำได และหากไม สามารถจำหน ายหล กทร พย ได หมด ก ไม ต องร บซ อหล กทร พย น นไว เอง โดยท วไปว ธ น จะม ค าธรรมเน ยมต ำกว าว ธ แรก ข นตอนท 5 เข าซ อขาย/เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ภายหล งจากบร ษ ทกระจายห นให ผ ถ อห นรายย อยได ครบถ วนตามเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย ฯ กำหนดแล ว ถ งเวลาท หล กทร พย ของบร ษ ทจะเร มให ซ อขายในตลาดหล กทร พย อย างไรก ตาม ช วง ก อนเวลาด งกล าวให บร ษ ทดำเน นการ ด งน แต งต งนายทะเบ ยนหล กทร พย โดยเป ดบ ญช ก บบร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด ฝากหล กทร พย ตามจำนวนท ตลาดหล กทร พย ฯ กำหนดไว ท บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด เอกสารท ต องจ ดส งให ตลาดหล กทร พย ฯ ภายหล งส นส ดการกระจายห นได แก หน งส อร บรองท นจาก กระทรวงพาณ ชย รายงานการกระจายห น ชำระค าธรรมเน ยม เม อตลาดหล กทร พย ฯ ได ร บเอกสารครบถ วนแล ว ตลาดหล กทร พย ฯ จะประกาศส งร บหล กทร พย ของ บร ษ ทเป นหล กทร พย จดทะเบ ยน ท งน เพ อลดความเส ยงของราคาท อาจเปล ยนแปลงจากสภาวะตลาด ตลาดหล กทร พย ฯ จ งสน บสน นให หล กทร พย ท ม การกระจายแล วเสร จเข าซ อขายโดยเร ว เช น ภายใน 3-4 ว นทำการน บจากว นท ส นส ดการ กระจายห น เป นต น เร มทำการซ อขายหล กทร พย ของบร ษ ทในตลาดหล กทร พย ฯ 14

17 ค ณสมบ ต ตลาดหล กทร พย ฯ (SET) และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) ม งม นสรรหาและค ดเล อกบร ษ ทท ม ศ กยภาพเข าจดทะเบ ยนเพ อสร างความม นใจให แก ผ ลงท น บร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยนได ต องเป นบร ษ ทท ม ประว ต การดำเน นงานมาพอสมควร โดยม ผลกำไรท ผ านมาช ดเจน พร อมกระจายการถ อห นให สาธารณชน และท สำค ญต องม บรรษ ทภ บาลท ด ม ความโปร งใสและม ความน าเช อถ อ โดยค ณสมบ ต ของบร ษ ทจดทะเบ ยนม ด งน ฐานะทางการเง นและผลการดำเน นงาน ตลาดหล กทร พย ฯ (SET) ท นชำระแล วและส วนของผ ถ อห น (หล งกระจายห นให ก บประชาชนแล ว) - ท นชำระแล วและส วนของผ ถ อห นไม น อยกว า 300 ล านบาท ผลการดำเน นงาน ของการเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ฯ (SET) และ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) - ม ผลการดำเน นงานต อเน องไม ต ำกว า 3 ป ภายใต การจ ด การของผ บร หารส วนใหญ กล มเด ยวก น อย างน อย 1 ป ก อนย นคำขอ และ - ม กำไรส ทธ ในระยะเวลา 2 ป หร อ 3 ป ล าส ดก อน ย นคำขอรวมก นไม น อยกว า 50 ล านบาท โดยป ล าส ดม กำไรส ทธ ไม น อยกว า 30 ล านบาท และ ม กำไรส ทธ ในงวดสะสมของป ท ย นคำขอ 15 ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) - ท นชำระแล วและส วนของผ ถ อห นไม น อยกว า 20 ล านบาท - ม ผลการดำเน นงานต อเน องไม ต ำกว า 2 ป ภายใต การจ ดการของผ บร หารส วนใหญ กล มเด ยวก น อย างน อย 1 ป ก อนย นคำขอ และ - ม กำไรส ทธ ในป ล าส ดก อนย นคำขอ และม กำไร ส ทธ ในงวดสะสมของป ท ย นคำขอ - กรณ ม ผลการดำเน นการเพ ยง 1 ป จะต องม ม ลค า ราคาตลาดของหล กทร พย เก นกว า 1,000 ล านบาท

18 การกระจายการถ อห น ตลาดหล กทร พย ฯ (SET) จำนวนผ ถ อห นรายย อย - ไม น อยกว า 1,000 ราย อ ตราส วนการถ อห น - ไม น อยกว าร อยละ 25 ของท นชำระแล ว หาก 300 < ท น < 3,000 ล านบาท - ไม น อยกว าร อยละ 20 ของท นชำระแล ว หากท น > 3,000 ล านบาท การเสนอขายห นแก ประชาชน - กรณ ท ม ท นชำระแล ว < 500 ล านบาท : จำนวนห นท เสนอขาย ต องไม น อยกว า 15% ของท นชำระแล ว - กรณ ท ม ท นชำระแล วต งแต 500 ล านบาท ข นไป จำนวนห นท เสนอขายต องไม น อยกว า 10% ของท นชำระแล วหร อไม น อยกว า 75 ล านบาท แล วแต จำนวนใดจะส งกว า - - ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) ไม น อยกว า 300 ราย ไม น อยกว าร อยละ 20 ของท นชำระแล ว จำนวนห นท เสนอขาย ต องไม น อยกว า 15% ของท นชำระแล ว การผ อนผ นเกณฑ ค ณสมบ ต ในเช งต วเลข ในกรณ ท เห นว าการร บหล กทร พย ของบร ษ ทท ย นคำขอจะเป นประโยชน ต อตลาดท นของประเทศไทย ตลาดหล กทร พย ฯ อาจพ จารณาผ อนผ นค ณสมบ ต ของผ ย นคำขอในเช งต วเลข ด งต อไปน 1. ท นชำระแล ว 2. การกระจายการถ อห นรายย อย 3. ผลการดำเน นงาน 4. ฐานะการเง นและสภาพคล อง การบร หารจ ดการโปร งใสม มาตรฐาน ม ระบบการกำก บด แลก จการท ด โดยม กำหนดให ม คณะกรรมการอ สระและคณะกรรมการตรวจสอบ และม ระบบการควบค มภายในท สร างความเช อม นได ว า ระบบบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ไม ม ความข ดแย งทางผลประโยชน ระหว างผ ย นคำขอก บผ บร หาร ผ ถ อห นรายใหญ และบร ษ ทอ นซ งม ผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ กล มเด ยวก น รายงานทางการเง นม ความน าเช อถ อ โดยม ผ สอบบ ญช ท ได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ม ท ปร กษาทางการเง นท ได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. 16

19 ค าใช จ าย ในการเข าจดทะเบ ยน ค าใช จ ายในการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ ประกอบด วย ค าใช จ าย 2 ส วน ได แก ค าใช จ ายใน การเตร ยมเข าตลาดหล กทร พย คร งแรก (IPO One-Time Expenses) และ ค าใช จ ายท เก ดข นเป นประจำป (Recurring Expenses) โดยค าใช จ ายในการเตร ยมเข าตลาดหล กทร พย คร งแรก ได แก ค าธรรมเน ยมท ปร กษาทางการเง น ค าธรรมเน ยมการร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย (Underwriting Fee) ค าประชาส มพ นธ และจ ดทำหน งส อช ชวนและค าธรรมเน ยม ก.ล.ต.และตลาดหล กทร พย ฯ เป นต น ส วนค าใช จ ายท เก ดข นเป นประจำป ได แก ค าสอบบ ญช ค าธรรมเน ยมนายทะเบ ยนหล กทร พย ค า ตอบแทนกรรมการอ สระและกรรมการตรวจสอบ ค าธรรมเน ยมรายป ก.ล.ต.และตลาดหล กทร พย ฯ เป นต น ประมาณการค าใช จ ายม ด งน 17

20 1.เตร ยมพร อมเข าจดทะเบ ยน ท ปร กษาทางการเง น ค าธรรมเน ยมท ปร กษาทางการเง น ข นอย ก บปร มาณงานและความพร อมของบร ษ ท และม ว ธ การ ชำระค าบร การหลายว ธ เช น ค ดเป นราคาเหมาจ าย ค ดเป นร อยละของม ลค าเง นท นท ระดมได ค ดเป นส ดส วนตามงานท ทำเสร จ ฯลฯ 2. ค าย นคำขอต อสำน กงาน ก.ล.ต.และตลาดหล กทร พย ฯ สำน กงาน ก.ล.ต. ค าธรรมเน ยมคำขออน ญาต : 50,000 บาท ค าธรรมเน ยมการย น Filing : 0.08% ของม ลค าการเสนอขาย แบ งชำระ ด งน - 30,000 บาท ในว นน บ Filing ว นแรก - ส วนท เหล อ (ถ าม ) ในว นท Filing ม ผลใช บ งค บ ค าธรรมเน ยมรายป : ค ดตามส วนของผ ถ อห น ส วนของผ ถ อห น (ล านบาท) ค าธรรมเน ยม น อยกว า ,000 บาท ต งแต 500-1, ,000 บาท มากกว า 1, ,000 บาท 18

21 กรณ เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯ (SET) ค าธรรมเน ยมย นคำขอ : 50,000 บาท ค าธรรมเน ยมแรกเข า : 0.05% ของท นชำระแล ว ข นต ำ 100,000 บาท ข นส ง 3,000,000 บาท ค าธรรมเน ยมรายป : % ของท นชำระแล ว โดยใช แบบอ ตราถดถอยท แปรผ นตามท นชำระแล ว ข นต ำ 50,000 บาท ข นส ง 3,000,000 บาท กรณ เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (mai) ค าธรรมเน ยมย นคำขอ : 25,000 บาท ค าธรรมเน ยมแรกเข า : 0.025% ของท นชำระแล ว ข นต ำ 50,000 บาท ข นส ง 1,500,000 บาท ค าธรรมเน ยมรายป : 0.02% ของท นชำระแล ว ข นต ำ 25,000 บาท ข นส ง 1,500,000 บาท 19

22 ค าธรรมเน ยมรายป ในการเป นนายทะเบ ยน ค ดอ ตราค าธรรมเน ยมท ลดลงตามจำนวนท นชำระท เพ มข น โดยคำนวณตามท นชำระท ก 1 ล านบาท และค าธรรมเน ยมส งส ดไม เก น 5 ล านบาท ท นชำระ (ล านบาท) อ ตราค าธรรมเน ยมค ดตาม ท นชำระท ก 1 ล านบาท ค าธรรมเน ยมข นต ำ (บาท) ไม เก น 1, บาท 30,000 1,001-5, บาท 430,000 5,001-10, บาท 1,900,000 มากกว า 10, บาท 3,200, เสนอขายห น ผ จ ดจำหน าย และร บประก นการจ ดจำหน าย ค าธรรมเน ยมร บประก น การจ ดจำหน ายหล กทร พย :ประมาณ 3% ของม ลค า การระดมท น 4. ค าใช จ ายอ นๆ ผ สอบบ ญช ข นต ำประมาณ 500,000 บาท ค าจ ดพ มพ หน งส อช ชวนเสนอขายห นสาม ญ ประมาณ 100, ,000 บาท ค าใช จ ายประชาส มพ นธ 20

23 5. ผลสำรวจค าตอบแทนกรรมการและผ บร หารบร ษ ทจดทะเบ ยน ศ นย พ ฒนาการกำก บด แลก จการบร ษ ทจดทะเบ ยน ตลาดหล กทร พย ฯ ได จ ดทำข อม ลค าตอบแทน กรรมการและผ บร หารป 2550 โดยพบว าค าตอบแทนท เป นต วเง นให กรรมการและผ บร หารของบร ษ ทจด ทะเบ ยนในป 2550 ม ด งน ตำแหน ง จำนวนบร ษ ทจดทะเบ ยน ท ใช ประมวลผล ในป 2550 ค าเฉล ยของค าตอบแทนต อคน (บาท) ป 2550 ป 2549 % เพ มข น (ลดลง) จากป ก อน กรรมการ , , ประธานกรรมการ 359 1,001, , กรรมการตรวจสอบ , , ประธานกรรมการตรวจสอบ , , ผ บร หาร 483 3,367,438 3,253, ข อม ลรายละเอ ยดแยกตามอ ตสาหกรรม, รายได และกำไร ศ กษาเพ มเต มได จากผลสำรวจค าตอบแทนกรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ทจดทะเบ ยน ซ งจ ดทำโดยศ นย พ ฒนาการกำก บด แลก จการบร ษ ทจดทะเบ ยน ตลาดหล กทร พย ฯ ท 21

24 การกำก บ ด แลก จการ (Corporate Governance) การกำก บด แลก จการ หมายถ ง การจ ดโครงสร างกระบวนการภายในบร ษ ท เพ อให คณะกรรมการบร ษ ทในฐานะต วแทนของผ ถ อห นใช ในการกำหนดนโยบาย ท ศทางธ รก จกำก บด แล ประเม นผลการดำเน นงานของฝ ายจ ดการ เพ อให ม นใจว าม การดำเน นการเป นไปตามนโยบายและแผนงาน โดยคำน งถ งผ ม ส วนได เส ยอ นๆ ด วย ซ งจะสร างความม นใจว าเป นประโยชน ส งส ดของบร ษ ท ในการกำก บด แลก จการคณะกรรมการบร ษ ทควรพ จารณาหล กการกำก บด แลก จการท ด ด งต อไปน 1. การด แลผ ถ อห นตามส ทธ ท พ งม พ งได 2. การปฏ บ ต ต อผ ถ อห นท กกล มอย างเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มบทบาทของผ ม ส วนร วมได เส ย 4. การเป ดเผยข อม ลและความโปร งใสของระบบงาน 5. ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการตามหน าท ซ งระบ ในกฎหมาย (Fiduciary Duty) รายละเอ ยดของแนวทางปฏ บ ต ท ด สามารถหารายละเอ ยดเพ มเต มได ท 22

25 กรรมการอ สระ (Independent Director) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) บร ษ ทท ย นคำขอเข าจดทะเบ ยนต องจ ดให ม กรรมการอ สระและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ อด แลผล ประโยชน ของน กลงท นรายย อย โดยม รายละเอ ยดด งน องค ประกอบของคณะกรรมการอ สระและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอ สระ ต องม จำนวนมากกว า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการของบร ษ ท และม อย างน อย 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ อย างน อย 3 คน โดยอย างน อย 1 คน ควรม ความร หร อ ประสบการณ ด านบ ญช หร อการเง น ท งน กรรมการอ สระและกรรมการตรวจสอบ ต องเป นกรรมการท ม ค ณสมบ ต ตามท สำน กงาน ก.ล.ต. กำหนด และได ร บการแต งต งจากคณะ กรรมการบร ษ ท หร อท ประช มผ ถ อห นของบร ษ ท นอกจากน ย งควรเป นผ ท สามารถอ ท ศเวลาได อย าง เพ ยงพอต อการดำเน นงานในฐานะคณะกรรมการ ตรวจสอบด วย 23

26 ค ณสมบ ต ของกรรมการอ สระและกรรมการตรวจสอบ เป นกรรมการท ไม ม ส วนร วมในการบร หาร หร อ Non-Executive Director ถ อห นไม เก นร อยละ 1 โดยน บรวมผ ท เก ยวข อง ไม ม ส วนร วมในการบร หารงาน หร อเคยเป น พน กงาน ล กจ าง ท ปร กษา เว นแต ได พ น จากการม ล กษณะด งกล าวมาแล วไม น อย กว าสองป * ก อนว นท ย นคำขออน ญาตต อ สำน กงาน ก.ล.ต. * หมายเหต เกณฑ 2 ป ให ใช ต งแต การย นคำขอฯ 1 ก.ค เป นต นไป ไม ม ความส มพ นธ ทางธ รก จ ไม เป นผ ให บร การว ชาช พ ผ สอบบ ญช เว นแต ได พ น จากการม ล กษณะด งกล าวมาแล วไม น อย กว าสองป ก อนว นท ย นคำขออน ญาตต อ สำน กงาน ก.ล.ต. ไม เก ยวข องก บผ บร หาร ผ ถ อห นรายใหญ กรรมการตรวจสอบไม เป นกรรมการในบร ษ ท จดทะเบ ยนอ นในกล ม หน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบม หน าท ตามท ได ร บมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยควรกำหนดเป นกฎบ ตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และม หน าท อย างน อย ด งน สอบทานความถ กต องและเพ ยงพอของ รายงานทางการเง น สอบทานความเหมาะสมและประส ทธ ผล ของระบบควบค มภายใน และการตรวจสอบ ภายในรวมถ งพ จารณาความเป นอ สระของ หน วยงานน โดยให ความเห นชอบแต งต ง โยกย ายหร อเล กจ างห วหน าหน วยงานน ได พ จารณา ค ดเล อก เสนอแต งต งผ สอบบ ญช และเสนอค าตอบแทนผ สอบบ ญช โดยจ ดให ม การประช มรวมก น 1 คร งต อป โดยไม ม ฝ าย จ ดการ ข อแนะนำ บร ษ ทควรแต งต งกรรมการอ สระและคณะ กรรมการตรวจสอบก อนย นคำขอเข าจด ทะเบ ยน อย างน อย 3-6 เด อน คณะกรรมการบร ษ ท และคณะกรรมการตรวจ สอบควรเข าร บการอบรมหล กส ตรกรรมการ ของสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ท ไทย (IOD) ก อนย นคำขอเสนอขายห น เพ อ เข าใจบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ และ ข อพ งปฏ บ ต ของกรรมการบร ษ ทมหาชน บร ษ ทควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน งของ กรรมการอ สระและกรรมการตรวจสอบไว อย าง แน นอน โดยให ม ระยะเวลาพอสมควร เช น 2 5 ป เพ อความต อเน องในการปฏ บ ต งาน 24 พ จารณาการเป ดเผยข อม ลของบร ษ ทใน กรณ ท เก ดรายการท เก ยวโยงก น หร อรายการ ท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน ให ม ความถ กต องและครบถ วน สอบทานให บร ษ ทปฏ บ ต ตามกฎหมาย และ ข อกำหนดท เก ยวข อง จ ดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ดเผยไว ในรายงานประจำป ของบร ษ ท ให บร ษ ทแจ งเหต กรณ กรรมการตรวจสอบพ น ตำแหน งก อนวาระและกรรมการตรวจสอบ สามารถแจ งตรงมาท สำน กงาน ก.ล.ต.และ ตลาดหล กทร พย ฯ ได ในการต อวาระการดำรงตำแหน งของกรรมการ ควรได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการ บร ษ ท หร อท ประช มผ ถ อห นตามความเหมาะ สม แต ไม ควรให ม การต อวาระโดยอ ตโนม ต โดยปกต แล ว คณะกรรมการตรวจสอบควรม การประช มอย างน อยป ละ 4 คร ง นอกเหน อ จากการเข าประช มคณะกรรมการบร ษ ท โดย อาจเช ญกรรมการหร อผ บร หารของบร ษ ท ผ ตรวจสอบภายใน หร อ ผ สอบบ ญช เข าร วม ประช มด วยในเร องท กำหนด เช น การควบค ม ภายใน แผนการตรวจสอบ เป นต น

27 ระบบการควบค มภายใน การจ ดระบบการควบค มภายในท ด ม ประเด นท ต องพ จารณาอย างน อย 2 ข อหล ก ด งต อไปน 1. ร ะ บ บ ค ว บ ค ม ภ า ย ใ น เ พ ย ง พ อ แ ล ะ ม ประส ทธ ภาพ 2. ก า ร ค ว บ ค ม ด า น ก า ร บ ร ห า ร จ ด ก า ร (management control) ม check and balance และม การแบ งแยกอำนาจหน าท ช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษร และปฏ บ ต ตาม การแบ งแยกขอบเขตอำนาจท กำหนดไว โดยว ธ การตรวจสอบเพ อให ครอบคล ม 2 ข อ หล กข างต นให ใช ว ธ การตรวจสอบอย างน อยในเร อง ด งต อไปน 1. การตรวจสอบข อบกพร องของระบบการ ควบค มภายใน 2. ตรวจสอบว าระบบควบค มการบร หารจ ดการ ของบร ษ ทม การกำหนดอำนาจอน ม ต วงเง น และการแบ งแยกอำนาจหน าท ช ดเจน สมเหต สมผล รวมท งม ระบบ check and balance 3. กรรมการตรวจสอบม ความเห นอ สระตาม เกณฑ ของสำน กงาน ก.ล.ต. ม ความร ความ สามารถท จะค มครองผ ถ อห นรายย อย และ รายงานตรงต อคณะกรรมการบร ษ ท 4. ม ฝ ายตรวจสอบภายในไม ว า in-house หร อ outsource ซ งม ความเป นอ สระม ความร ความสามารถ และรายงานตรงต อคณะกรรมการ ตรวจสอบและเข าตรวจสอบการปฏ บ ต ตาม ระบบการควบค มภายในของบร ษ ทสม ำเสมอ 25

28 เลขาน การบร ษ ท พ.ร.บ. หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ฉบ บท 4 พ.ศ ได กำหนดให คณะกรรมการบร ษ ท ต องจ ดให ม เลขาน การบร ษ ท โดยจะแต งต งจากท ประช มผ ถ อห นหร อคณะกรรมการบร ษ ทก ได ท งน เลขาน การบร ษ ทม หน าท ด งน 1. จ ดทำและเก บเอกสารด งต อไปน 1.1 ทะเบ ยนกรรมการ 1.2 หน งส อน ดประช มกรรมการรายงานการประช มคณะกรรมการและรายงานประจำป ของบร ษ ท 1.3 หน งส อน ดประช มผ ถ อห นและรายงานการประช มผ ถ อห น 2. จ ดเก บรายงานการม ส วนได เส ยของกรรมการ / ผ บร หารของบร ษ ท และส งสำเนาให ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 ว นทำการ 26

29 การเป ดเผยข อม ล ของบร ษ ทจดทะเบ ยน ว ตถ ประสงค หล กในการเป ดเผยข อม ลน น เพ อให ผ ลงท นเข าใจธ รก จของบร ษ ท และต ดตามข อม ลเพ อประกอบการพ จารณาลงท น และในส วนของตลาดหล กทร พย ฯ น นเพ อช วยให การซ อขายหล กทร พย ของบร ษ ทเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและ ย ต ธรรมแก ท กฝ ายท เก ยวข อง จำเป นอย างย งท บร ษ ทจดทะเบ ยนจะต องม การเป ด เผยข อม ลข าวสารท ถ กต อง เพ ยงพอ และท นเวลา เพ อให ผ ลงท นได ร บทราบข อม ล สำหร บใช ต ดส นใจในการลงท นอย างเท าเท ยมก น ซ งด แลโดยฝ ายกำก บบร ษ ทจด ทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 27

30 ข อม ลท จะต องเป ดเผยม อะไรบ าง ข อม ลท ต องเป ดเผยเป นข อม ลท ม ผลต อราคาหล กทร พย หร อม ผลกระทบต อส ทธ ประโยชน ของผ ถ อห น หร อสำค ญต อการต ดส นใจลงท น โดยแบ งออกเป น 2 ประเภทหล ก ค อ 1. ข อม ลท รายงานตามรอบระยะเวลาบ ญช (Periodic Reports) 2. ข อม ลท รายงานตามเหต การณ (Non-Periodic Reports) โดยม ล กษณะข อม ลและระยะเวลาท ต องรายงาน ด งน 1. การรายงานข อม ลตามรอบระยะเวลาบ ญช ประเภทข อม ล งบการเง นประจำป (ตรวจสอบแล ว) งบการเง นรายไตรมาส (สอบทานแล ว) รายงานประจำป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) ระยะเวลาท ต องเป ดเผยน บแต ส นส ด รอบระยะเวลาบ ญช 3 เด อน 45 ว น 110 ว น 3 เด อน หมายเหต : แบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) เป นการปร บปร งข อม ลพ นฐานของบร ษ ทให เป นป จจ บ น จาก เด มท ได เป ดเผยไว เม อย นขออน ญาตเสนอขายหล กทร พย แก ประชาชนในคร งแรก (แบบ 69-1) 28

31 2. การรายงานข อม ลตามเหต การณ ประเภทข อม ล ระยะเวลาท ต องเป ดเผย 1. ข อม ลท ส งผลกระทบต อราคาหล กทร พย - ประสบความเส ยหายอย างร ายแรง - หย ดประกอบก จการท งหมดหร อบางส วน - เปล ยนแปลงล กษณะการประกอบธ รก จ - การเพ มท นหร อลดท น - การจ ายหร อไม จ ายเง นป นผล 2. ข อม ลท ควรเป ดเผยให ผ ลงท นทราบ - การเปล ยนแปลงกรรมการ - การเปล ยนแปลงแก ไขหน งส อบร คณห สนธ หร อข อบ งค บ บร ษ ท - การย ายท ต งสำน กงานใหญ - การเปล ยนแปลงผ สอบบ ญช 3. ข อม ลท ตลาดหล กทร พย เก บเป นหล กฐานอ างอ ง - รายช อผ ถ อห นใหญ หร อผ ถ อห น 10 ลำด บแรก - รายงานการประช มสาม ญ/ว สาม ญ - รายงานการกระจายการถ อห น - เป ดเผยโดยท นท - เป ดเผยภายใน 3 ว นทำการ น บแต ว นท เก ดเหต การณ - นำส งภายใน 14 ว น น บแต ว นท เก ดเหต การณ บร ษ ทต องเป ดเผยข อม ลนอกเวลาการซ อขาย และก อนการซ อขายในแต ละรอบล วงหน าอย างน อย 1 ช วโมง โดยส งข อม ลหร อสารสนเทศในร ปแบบ online ผ านส ออ เล กทรอน กส ของตลาดหล กทร พย ฯ และส งในร ปแบบเอกสารส งพ มพ โดยข อม ลของบร ษ ทจะถ กเผยแพร ต อไปย งผ ลงท นผ านเว บไซต ของตลาดหล กทร พย ท รวมท งผ านระบบการเผยแพร ข อม ลทางช องทางอ นๆ ของ ตลาดหล กทร พย ฯ ท งน ตลาดหล กทร พย ฯ จะจ ดการอบรมเก ยวก บหล กการและแนวทางการเป ดเผยข อม ล ตลอดจน ว ธ การจ ดส งรายงานในระบบฯ ให แก บร ษ ทจดทะเบ ยนก อนเร มการซ อขายหล กทร พย 29

µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å

µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å ทำก จการจนประสบความสำเร จ บร ษ ทเต บโตม กำไรถ งระด บหน ง ถ อว าไม น อยหน าใครในย ทธจ กรธ รก จเด ยวก นแล ว หลายแห งก เร มมองหาความท าทายท ส งข น อ กข

More information

การกำก บด แลก จการท ด

การกำก บด แลก จการท ด 164 การกำก บด แลก จการท ด บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) เก ดจากการควบบร ษ ทระหว าง บร ษ ท ปตท. เคม คอล จำก ด (มหาชน) (PTTCH) และ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำก ด (มหาชน) (PTTAR) เม อว

More information

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 67 คณะกรรมการบร ษ ท (คณะกรรมการ) ม ความต งใจท จะดำเน นธ รก จภายใต หล กเกณฑ การกำก บด แลก จการท ด ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (ตลท.) และระเบ ยบปฏ บ ต ของคณะกรรมการกำก

More information

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À Due Diligence ค ม อแนวทางการทำ Due Diligence สำหร บท ปร กษา ทางการเง นฉบ บน เป นการรวมเน อหาของแนวทาง 2 เล ม ค อ แนวทางการทำ Due Diligence ของท ปร กษาทางการเง น ในการออกและเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน (ในบางเร

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT หน วยงานกำก บองค กรและเลขาน การบร ษ ท corporategovernance@pttgcgroup.com พ มพ คร งท 1/2555 บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 04 ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report สารบ ญ 3 4 6 7 8 9 11 ข อม ลทางการเง น และโครงสร างรายได คำอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สารจากประธานกรรมการ กรรมการผ จ ดการ คณะกรรมการบร ษ ท ภาพรวมธ รก จ ประว

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 ประเภทโครงการ

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

สมาคมผ ประเม นค าทร พย ส นแห งประเทศไทย และ สมาคมน กประเม นราคาอ สระไทย

สมาคมผ ประเม นค าทร พย ส นแห งประเทศไทย และ สมาคมน กประเม นราคาอ สระไทย บทนำ เคร องจ กรและอ ปกรณ เป นป จจ ยการผล ตท ม ความสำค ญอย างย งต อการดำเน นธ รก จด านการผล ต ซ งส งผลต อระบบเศรษฐก จของประเทศโดยรวม น น ม ว ตถ ประสงค เช นเด ยวก บการประเม นม ลค าอส งหาร มทร พย เช น เพ

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information