แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ ) แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2556 2570) แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2556 2570)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ )

2 แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ ) องค ประกอบ 1. ปร ชญา "คณะน ต ศาสตร ม ปร ชญาการศ กษาสอดคล องก บปร ชญาการศ กษาของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กล าวโดยเฉพาะคณะน ต ศาสตร จ ดให ม การศ กษาและค นคว าในสาขาว ชาน ต ศาสตร โดยเป นการศ กษา ว ชาการช นส งเพ อเสร มสร างให ม ว ฒนธรรมเนต ธรรมในประเทศไทย 2. ปณ ธาน คณะน ต ศาสตร ม ปณ ธานท จะด ารงความเป นเล ศทางว ชาการและเป นผ น าว ชาการด านกฎหมายโดยเป น ผ นาความค ดและผดงความยงต ธรรมของส งคม 3. ว ส ยท ศน เป นสถาบ นศ กษากฎหมายท ผล ตบ ณฑ ตท ม คงณภาพ และคงณธรรมท เป นท ยอมร บท งในประเทศและ ต างประเทศ 4. พ นธก จ 1) พ ฒนาระบบการบร หารงานให ม ประส ทธ ภาพ 2) สร างมาตรฐานการเร ยนการสอนระด บชาต และไปส ระด บสากล 3) สร างสรรค ผลงานว จ ย และเผยแพร การว จ ยในระด บชาต และระด บสากล 4) พ ฒนาการให บร การความร และเป นผ นาส งคมด านกฎหมาย 5. ประเด นย ทธศาสตร 1) ด านการพ ฒนาระบบการบร หารงานให ม ประส ทธ ภาพ 2) การสร างมาตรฐานการเร ยนการสอนระด บชาต และไปส ระด บสากล 3) การสร างสรรค ผลงานว จ ยท ตอบสนองต อการแก ป ญหาส งคม และไปส ระด บสากล 4) ส งเสร มการให บร การว ชาการ และเป นผ ช นาส งคมด านกฎหมาย 5) ปล กฝ งคงณธรรม จร ยธรรมว ชาช พน กกฎหมายให แก น กศ กษา 6. เป าหมายเช งนโยบาย 1) Research (คณะน ต ศาสตร ท มง งเน นการศ กษาว จ ย) 2) Internationalization (คณะน ต ศาสตร ท ม มาตรฐานการศ กษาในระด บสากล) 3) Social Justice (คณะน ต ศาสตร ท มง งสร างความเป นธรรมในส งคม) 4) E-Faculty (คณะน ต ศาสตร ท ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หาร และการจ ดการเร ยน การสอน) 7. แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป แบ งเป น 3 ช วงเวลา ด งน 1) แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (ช วงท 1) พ.ศ ) แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (ช วงท 2) พ.ศ ) แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 ป (ช วงท 3) พ.ศ

3 7.1 แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 (ช วงท 1) พ.ศ (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ด านการพ ฒนาระบบการบร หารงานให ม ประส ทธ ภาพ 1. ส ร างบ รรย าก าศ ท เหมาะสมในการท างาน 2. พ ฒนาระบบและกลไก การบร หารจ ดการท ด 3. พ ฒนาระบบฐานข อม ล และโครงสร างพ นฐานด าน สารสนเทศ แผนงานด านพ ฒนาบ คลากร 1. เป ดโอกาสให อาจารย ม ส วนร วม ในการวางแผนพ ฒนาและก าหนด นโยบายของคณะ 2. จ ดสรรอ ตราก าล งสายอาจารย อย างเหมาะสมตามภาระงานของ ภาคว ชา 3. ขยายอ ตราก าล งท งในส วนของ อาจารย และเจ าหน าท เพ อรองร บการ ขยายต วของการจ ดการเร ยนการ สอน ณ ศ นย ลาปาง ต วอย าง: ส ารวจภาระ งานของภาคว ชาและ สอบถามความต องการ อ ตราก าล งเพ อเสนอ แผนอ ตรากาล ง งานบร หารและ ธงรการ แผนงานด านอาคารสถานท และ อ ปกรณ 4. ปร บสภ าพแวดล อมในการ ทางานให เหมาะสมก บล กษณะงาน ม ห องท างานท เหมาะสมก บล กษณะ งานทงกศ นย การศ กษาของบงคลาการ 5. จ ดการความเส ยงในด านความ ปลอดภ ยทางภายภาพ เช น การ ค ดเล อกรปภ.การต ดต งกล องวงจร ป ด การซ อมแซมองปกรณ ทางด าน ร กษาความปลอดภ ยต างๆ 6. จ ดห องพ กส าหร บบงคลากรของ คณะในกรณ ท ม ความจ าเป นเพ อ ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน 7. ม ระบบจ ดการครงภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพและตรวจสอบได แผนงานด านการบร หารงาน 8. ส งเสร มความก าวหน าในการ ทางานของบงคลากร 9. จ ดสรรทง นเพ อการพ ฒ นา ศ กยภาพ ให แ ก บง ค ล าก ร เช น ต วอย าง: โครงการ ส ารวจและจ ดสรรห อง ท างานของอาจารย ใน ทงกศ นย การศ กษาให เพ ย ง พ อ แ ล ะ เก ด ประโยชน ส งสงด ต วอย าง: การจ ดท า ค ม อและระเบ ยบท เก ยวก บการปล ยนสาย งานหร อเล อนข น งานบร หารท า พระจ นทร และ งานธงรการศ นย ร งส ต งานบร หารและ ธงรการ

4 ทงนการศ กษาต อและการฝ กอบรม ทางด านภาษา 10. จ ด ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เม น ป ระส ทธ ภ าพ การท างาน ของ บงคลากรเพ อเล อนข นเง นเด อนท เป น ธรรมและตรวจสอบได 11. การพ จารณ าให เง น เพ ม ประส ทธ ภาพหร อค าตอบแทนอ นๆ นอกจากเง นเด อนแก เจ าหน าท อย าง เหมาะสมและเป นธรรม 12. จ ด ให ม ระบ บ ภ าระงาน ทางเล อกโดยอาจารย สามารถ กาหนดเล อกส ดส วนภาระงานหล ก 3 ส วนได แก การบรรยาย การว จ ย และการบร การว ชาการแก ส งคม ตามความถน ดและความสนใจ

5 (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การสร างมาตรฐานการเร ยนการสอนระด บชาต และไปส ระด บสากล แผนงานด านการจ ดการเร ยนการ งานบร การ สอนและการว ดผล การศ กษา และ 1. กระบวนการจ ดการเร ยนการ สอนภายในห องเร ยนท เน นการ ว เคราะห เช นการส มมนาแลกเปล ยน ความค ดเห น 2. กระบวนการเร ยนการสอนเน น ความเป นสากล เช น เน นท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ 1. พ ฒนาการเร ยนการสอน ให ได มาตรฐานและเป นท ยอมร บในระด บสากล 2. ผล กด นการเร ยนการ สอนท ม การค นคว าว จ ยและ เร ยนร จากประสบการณ จร ง 3. สร างหล กส ตรใหม และ พ ฒ น าห ล ก ส ต ร เด ม ให ตอบสนองความต องการของ ส งคม การเปล ยนแปลงของ ส งคมไทย ส งคมโลก 4. กระจายโอกาสและให ความส าค ญ ก บน กศ กษา ผ ด อยโอกาสทางส งคม แผนงานด านการพ ฒนาหล กส ตร 3. สร างห ล กส ตรท ท น สม ย ตอบสนองต อความเปล ยนแปลงของ ประเทศไทยและส งคมโลก เช น หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ตกฎหมาย ธงรก จภาคภาษาอ งกฤษ (LL.B.) การ จ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาท เตร ยมพร อมต อการเข าส ประชาคม อาเซ ยน 4. การปร บปรงงหล กส ตรท เป ด โอกาสให ผ เร ยนเล อกเร ยนได หลากหลายตามความสนใจ แผนงานด านการบร การการศ กษา 5. พ ฒนาระบบการบร การของ ห องสมงด คณะน ต ศาสตร 6. การก าหนดส ดส วนการร บเข า ศ กษาของน กศ กษาผ ด อยโอกาสให ม ความเหมาะสมก บความต องการของ ส งคม ต ว อ ย า ง : จ ด ให ม โ ค ร ง ก า ร ส อ น ภ าษ าอ งก ฤ ษ แ ล ะ ภาษาต างประเทศอ นๆ นอกหล กส ตร ต วอย าง: เป ดว ชาเล อก กฎ ห มายท เก ยวก บ อาเซ ยน ต วอย าง: ป ร บ ป รงง หล กส ตรปร ญญาตร โดยการลดว ชาบ งค บ และสน บสนงนให ผ เร ยน เล อกเร ยนว ชาเล อกได หลากหลายและตรงก บ ความสนใจมากข น ต วอย าง: (1) จ ดให ม ห องสมงดกฎหมายของ คณ ะน ต ศ าส ตร ณ ศ นย ร งส ต (2 ) ข ย า ย เวลาการให บร การ ห องสมงดกฎหมาย ( 3 ) เ พ ม งานบร การ การศ กษา และ งานบร การ การศ กษา และ

6 จ า น ว น ห น งส อ ใน ห องสมงดให ท นสม ย และเพ ยงพอต อความ ต องการ

7 (3) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การสร างสรรค ผลงานว จ ยท ตอบสนองต อการแก ป ญหาส งคม และไปส ระด บสากล แผนงานส งเสร ม เผยแพร และ งาน ว จ ย แ ล ะ บ รณาการงานว จ ย ระดมทงน 1. จ ดระบบรองร บการเผยแพร งานว จ ยท ม ประส ทธ ภาพและเป นท แพร หลายท งในระด บชาต และ นานาชาต 1. พ ฒนาคงณภาพของป จจ ย ท สน บสนงนการเพ มปร มาณ และคงณภาพงานว จ ย 2. ส งเสร มและสน บสนงน การเพ มปร มาณและคงณภาพ งานว จ ย ต วอย าง: (1) โครงการ จ ดท าฐานข อม ลของ งานว จ ย และเผยแพร ทางเว บไซต (2) โครงการ แป ล งงาน ว จ ยเป น ภาษาต างประเทศ

8 (4) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส งเสร มการให บร การว ชาการ และเป นผ ช นาส งคมด านกฎหมาย แผนงานด านบร การว ชาการแก ส งคม ต วอย าง: การจ ดสรร และศ นย 1. ส งเสร มการด าเน นงานของศ นย งบ ป ระม าณ อ ย าง น ต ศาสตร น ต ศาสตร เพ ยงพอ 2. การจ ดส มมน าว ชาการใน ต วอย าง: โครงการ ประเด นท อย ในความสนใจของส งคม ส ม ม น า ว ช า ก า ร ป จจงบ น ประจาป 1. ส งเสร มการเร ยนร ของ ประชาชนและน าเสนอความร ท คณ ะม ความเช ยวชาญ ส ส งคม โดยเน นบทบาทเป นผ เสนอทางออกให แก ส งคม 2. ส งเสร ม การบ ร การท ตอบสนองความต องการของ ส งคม แผนงานด านการประชาส มพ นธ 3. ท าแผนการประชาส มพ นธ หล กส ตรและโครงการอบรมต างๆ ของคณะในระยะยาว 4. ขยายช องทางการประชาส มพ นธ หล กส ตรและโครงการอบรมต างๆ ของคณ ะให กว างขวาง และตรง กลง มเป าหมาย ต วอย าง: โครงการ ประชาส มพ นธ ส อต างๆ เช น ห น งส อ พ ม พ เว บไซต

9 (5) ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ปล กฝ งคงณธรรม จร ยธรรมว ชาช พน กกฎหมายให แก น กศ กษา แผนงานปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ฝ า ย ก า ร แ ล ะส งเส ร ม อ ด ม ก า ร ณ ท า ง น กศ กษา และ ประชาธ ปไตยให แก น กศ กษา 1. การพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการ ต วอย าง: สน บสนงนให สอนในล กษณะท เน นการปล กฝ ง น กศ กษาท าโครงการ คงณธรรมและส งเสร มองดมการณ ทาง ช วยเหล อส งคมโดยใช ประชาธ ปไตยนอกจากการบรรยาย ความร กฎหมาย 2. การจ ดก จกรรมนอกห องเร ยน 1. ป ล ก ฝ ง คง ณ ธ ร ร ม จร ยธรรม ในการประกอบ ว ชาช พให แก น กศ กษา 2. สร างระบบและกลไกให น กศ กษาท าก จกรรมเพ อพ ฒนา ตนเอง และพ ฒนาส งคม 3. ส งเสร มและสน บสนงนให ม พ นท หร อเวท แก น กศ กษาใน การแสดงออกและแลกเปล ยน ความค ด ต วอย าง: ก จกรรม อบ รมทางศ ลธรรม ให แก น กศ กษาเป นน ก กฎหมายท ด

10 7.2 แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 (ช วงท 2) พ.ศ (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ด านการพ ฒนาระบบการบร หารงานให ม ประส ทธ ภาพ 1. สร างบรรยากาศท เหมาะสม ในการทางาน 2. พ ฒนาระบบและกลไก การบร หารจ ดการท ด 3. พ ฒนาระบบฐานข อม ล และโครงสร างพ นฐานด าน สารสนเทศ แผนงานด านพ ฒนาบ คลากร 1. การบร หารงานภายใต การน า ของคณ ะผ บ ร ห ารท ม ว ยวงฒ ท หลากหลาย แตกต างก น 2. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย ใน การจ ดเก บข อม ลและการเข าถ ง ข อม ลร วมก น 3. การระบงขอบเขตงานท ต อง ร บผ ดชอบ (job description) ของ บงคลากรท ช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษรในแต ละตาแหน งงาน 4. เป ดโอกาสให เจ าหน าท ม ส วน ร วมในการวางแผนพ ฒ นาและ กาหนดนโยบายของคณะ 5. การจ ดสรรอ ตราก าล งการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท อย าง เหมาะสมตามล กษณะงาน 6. การปร บเปล ยนช วงเวลาการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ให ม ความ ย ด ห ยง น ม า ก ข น เพ อ ให เก ด ประส ทธ ภาพและความต อเน องใน การทางาน 7. การหมงนเว ยนต าแหน งการ ทางาน (rotate) ตามความเหมาะสม และความสามารถของบงคคล 8. ส งเสร มให อาจารย และบงคลากร เข าร วมประชงมส มมนาและเสนอ ผลงานว ชาการเพ อเพ มศ กยภาพท ง ในประเทศและต างประเทศ ต วอย าง: โครงการ จ ดต งหน วย IT และ หน วยประชาส มพ นธ งานบร หารและ ธงรการ แผนงานด านอาคารสถานท และ อ ปกรณ 9. ม องปกรณ /เคร องม อ ส าหร บ งานบร หารท า พระจ นทร และ งานธงรการศ นย

11 การท างานท ท นสม ยและเพ ยงพอ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน สาหร บบงคลากรของคณะ ร งส ต แผนงานด านการบร หาร 10. ส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบงคลากร 11. การให ความร ใหม และพ ฒนา ระบบในการท างานของเจ าหน าท เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน 12. เพ มค าร กษาพยาบาลหร อ จ ดหาประก นสงขภาพให แก บงคลากร ต วอย าง: 1. จ ดให ม ก จกรรม Tea Break ห ร อ Lunch Talk ระหว างบงคลากร 2. จ ดให ม ก จกรรมส นทนาการ ประจาป งานบร หารและ ธงรการ แผนงานด านการสร างความร วมม อ ระหว างศ ษย เก าและหน วยงาน ภายนอก 13. ก ารจ ด ช อ งท างส อ ส าร ประชาส มพ นธ และแลกเปล ยนข อม ล ข าวสารระหว างศ ษย เก า ต วอย าง: 1. จ ดงานค น ส เหย า 2. จ ด ท า ฐานข อม ลศ ษย เก าเพ อ ป ร ะ โย ช น แ ก ก า ร ต ดต อส อสารและแจ ง ข อม ลข าวสารของคณะ ให ก บศ ษย เก าได ทราบ อย างสม าเสมอ งานว จ ยและ ระดมทงน

12 (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การสร างมาตรฐานการเร ยนการสอนระด บชาต และไปส ระด บสากล แผนงานด านการจ ดการเร ยนการ งานบร การ สอนและการว ดผล การศ กษา และ 1. กระบวนการจ ดการเร ยนการ สอนควรม ล กษณะท หลากหลาย 2. กระบวนการเร ยนการสอนท ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในการแสวงหาความร 3. ก า ร ส ง เส ร ม ค ว า ม ร ใน ภาคปฏ บ ต ควบค ก บภาคทฤษฎ 1. พ ฒนาการเร ยนการสอน ให ได มาตรฐานและเป นท ยอมร บในระด บสากล 2. ผล กด นการเร ยนการ สอนท ม การค นคว าว จ ยและ เร ยนร จากประสบการณ จร ง 3. สร างหล กส ตรใหม และ พ ฒ น าห ล ก ส ต ร เด ม ให ตอบสนองความต องการของ ส งคม การเปล ยนแปลงของ ส งคมไทย ส งคมโลก 4. กระจายโอกาสและให ความส าค ญ ก บน กศ กษา ผ ด อยโอกาสทางส งคม ต ว อ ย า ง : ก า ร จ ด โครงการศ กษาด งาน นอกสถานท เพ อบ รณา ก า ร ค ว า ม ร จ า ก ห องเร ยนส ส งคม ต ว อ ย า ง : 1. เช ญ ผ ทรงคงณวงฒ หร อเช ญ ศ ษย เก าท ม ความร เป น ท ยอมร บมาให ความร ใน ภ า ค ป ฏ บ ต แ ก น กศ กษาในหล กส ตร ต างๆ ของคณะ 2. โครงการ จ ดการอบรมว ธ การ สอนแบบ PBL. แผนงานด านการพ ฒนาหล กส ตร 4. สร างโครงการอบ รม ห ร อ หล กส ตรประกาศน ยบ ณฑ ตเฉพาะ ด านเพ อตอบสนองความต องการของ ตลาดแรงงานท ต องการบ ณฑ ตท ม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะด าน 5. จ ดทาหล กส ตรท ม ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยช นนาในต างประเทศ 6. การปร บปรงงพ ฒนาหล กส ตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก เพ อให สอดคล องก บนโยบายของคณะท มง งเน นการว จ ย 7. จ ดให ม หล กส ตรปร ญญาโท (full time) ค ขนานไปก บหล กส ตร เด ม ต วอย าง: จ ดให ม เวท ร บฟ งความค ดเห นจาก ศ ษย เก าและผ ใช บ ณฑ ต เพ อสารวจความต องการ ของผ ใช บ ณฑ ต ต วอย าง: 1. ท าความ ร วมม อในล กษณะของ ห ล ก ส ต ร ค ข น า น (sandwich program) 2. จ า ง อ า จ า ร ย จ า ก ต างป ระเท ศมาเป น ผ สอนในหล กส ตรต างๆ 3. จ ดโครงการ แลกเปล ยน (student exchange program) งานบร การ การศ กษา และ

13 แผนงานด านการบร การการศ กษา 8. การส งเสร มการผล ตต าราเป น ภาษาต างประเทศ การแปลต ารา ภาษาต างประเทศ 9. การให ทงนสน บสนงนการจ ดซ อ หน งส อ ตารา แก อาจารย แผนงานด านก จกรรมทางว ชาการ 10. การสร างระบบผ ช วยอาจารย จากน กศ กษาระด บปร ญญาตร และ ปร ญญาโท 11. การเข ามาม ส วนร วมของศ ษย เก าในการร บน กศ กษาเพ อฝ กงาน ภาคปฏ บ ต 12. การส งเสร มให น กศ กษาเข า ร วมก จกรรมทางว ชาการในประเทศ และต างประเทศ ต ว อ ย า ง : จ ด ส ร ร งบประมาณ ต ว อ ย า ง : จ ด ส ร ร งบประมาณให เพ ยงพอ ต วอย าง: 1. โครงการ แข งข นการแถลงการณ ด ว ย ว า จ า ใ น ระด บประเทศและ ระหว างประเทศ 2. โครงการ สน บสนงนน กศ กษาเข า ร วมป ระชงมส มมน า แ ล ะ เส น อ ผ ล ง า น ว ชาการ งานบร การ การศ กษา และ ฝ ายการ น กศ กษา ว เทศส มพ นธ งานว จ ยและ ระดมทงน

14 (3) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การสร างสรรค ผลงานว จ ยท ตอบสนองต อการแก ป ญหาส งคม และไปส ระด บสากล แผนงานส งเสร ม เผยแพร และ งาน ว จ ย แ ล ะ บ รณาการงานว จ ย ระดมทงน 1. ส งเสร มการผล ตงานว จ ยเป น ต ว อ ย า ง : จ ด ส ร ร ภาษาต างประเทศ งบประมาณ ในการ 2. สร างความร วมม อก บองค กรอ น ผ ล ต ง า น ว จ ย ในการทาว จ ย ภาษาต างประเทศ 3. สร างระบบผ ช วยว จ ยประจ าใน การท างานว จ ยโดยเป ดโอกาสให น กศ กษาทงกระด บช น 4. ส งเสร มการท าว จ ยท ม ส วน ผล กด นและรองร บความเปล ยนแปลง ของประเทศไทยและส งคมโลก 1. พ ฒนาคงณภาพของป จจ ย ท สน บสนงนการเพ มปร มาณ และคงณภาพงานว จ ย 2. ส งเสร มและสน บสนงน การเพ มปร มาณและคงณภาพ งานว จ ย ต วอย าง: 1. โครงการ ความร วมม อในการท า ว จ ย ระห ว างค ณ ะ น ต ศาสตร ต างสถาบ น 2. โครงการ ความร วมม อในการท า ว จ ย ใน ล ก ษ ณ ะ ท เป นสหว ชา

15 (4) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส งเสร มการให บร การว ชาการ และเป นผ ช นาส งคมด านกฎหมาย 1. ส งเสร มการเร ยนร ของ ประชาชนและน าเสนอความร ท คณ ะม ความเช ยวชาญ ส ส งคม โดยเน นบทบาทเป นผ เสนอทางออกให แก ส งคม 2. ส งเสร มการบร การท ตอบสนองความต องการของ ส งคม แผนงานด านบร การว ชาการแก ส งคม 1. แสดงบทบาทในการเป นผ ช น า ส งคมใน ด าน กฎ ห มายและการ ให บร การทางว ชาการ 2. เป ดอบรมกฎหมายระยะส นท สอดคล องต อความต องการและความ จาเป นของส งคม ต วอย าง: จ ดประชงม ว พากษ ส งคม ต วอย าง: 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรเฉพาะ ท างด าน ก ฎ ห ม าย ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถ น และศ นย น ต ศาสตร ห ล ก ส ต ร ป ร ะ ก า ศ น ย บ ต ร ทางด านกฎ หมายท เก ยวข องก บประชาคม อาเซ ยน (AEC) 2. ให ศ นย ศ กษากฎหมายหร อ ภ าคว ชาจ ดส มมน า ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เท ศ ประจ าป อย างน อยป ละ 1 คร ง แผนงานด านการประชาส มพ นธ 3. สร างระบบในการส อสารและ ประชาส มพ นธ เก ยวก บการบร การ ว ชาการแก ศ ษ ย เก า ห น วยงาน ภายนอก และบงคคลท วไปเพ อ สน บสนงนการม ส วนร วม

16 (5) ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ปล กฝ งคงณธรรม จร ยธรรมว ชาช พน กกฎหมายให แก น กศ กษา 1. ป ล ก ฝ ง คง ณ ธ ร ร ม แผนงานปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ฝ า ย ก า ร จร ยธรรม ในการประกอบ ว ชาช พให แก น กศ กษา 2. สร างระบบและกลไกให น กศ กษาท าก จกรรมเพ อพ ฒนา ตนเอง และพ ฒนาส งคม 3. ส งเสร มและสน บสนงนให ม พ นท หร อเวท แก น กศ กษาใน การแสดงออกและแลกเปล ยน ความค ด แ ล ะส งเส ร ม อ ด ม ก า ร ณ ท า ง ประชาธ ปไตยให แก น กศ กษา - น กศ กษา และ

17 7.3 แผนพ ฒนาคณะน ต ศาสตร ระยะ 15 (ช วงท 3) พ.ศ (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ด านการพ ฒนาระบบการบร หารงานให ม ประส ทธ ภาพ 1. ส ร า งบ ร ร ย าก าศ ท เหมาะสมในการท างาน 2. พ ฒนาระบบและกลไก การบร หารจ ดการท ด 3. พ ฒนาระบบฐานข อม ล และโครงสร างพ นฐานด าน สารสนเทศ แผนงานด านพ ฒนาบ คลากร 1. ม การส บเปล ยนหมงนเว ยน สถานท ปฏ บ ต งานประจ า ระหว าง ศ นย การศ กษา 2. เป ดโอกาสให ศ ษย เก าม ส วนร วม ในการก าหนดนโยบายและท ศทาง ของคณะ งานบร หารและ ธงรการ แผนงานด านอาคารสถานท และ อ ปกรณ 3. การประเม นระบบการจ ดการ ครงภ ณฑ แผนงานด านการบร หารงาน 4. ให ความช วยเหล อสว สด การ ด านต างๆ ต วอย าง: 1. จ ดสรร เง น ก ฉง ก เฉ น ให แ ก บง ค ล าก ร ใน ว งเง น ประมาณ 1-3 เท าของ เง นเด อน 2. ม ก า ร เพ มเง นองดหนงนบงตร ให แก บงคลากรอย าง เหมาะสม งานบร หารท า พระจ นทร และ งานธงรการศ นย ร งส ต งานบร หารและ ธงรการ แผนงานด านการสร างความร วมม อ ระหว างศ ษย เก าและหน วยงาน ภายนอก 5. การเข ามาม ส วนร วมของศ ษย เก าในการสน บสนงนทางด านการเง น ต วอย าง: เป นเจ าภาพ ห ร อ อ าน ว ย ค ว า ม สะดวกในการจ ดงาน "ค นส เหย า" เพ อให เก ด งานว จ ยและ ระดมทงน

18 แก น กศ กษาและการพ ฒนาคณะ การสร างเคร อข าย น ต ศาสตร

19 (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การสร างมาตรฐานการเร ยนการสอนระด บชาต และไปส ระด บสากล 1. พ ฒนาการเร ยนการสอน ให ได มาตรฐานและเป นท ยอมร บในระด บสากล 2. ผล กด นการเร ยนการ สอนท ม การค นคว าว จ ยและ เร ยนร จากประสบการณ จร ง 3. สร างหล กส ตรใหม และ พ ฒ น าห ล ก ส ต ร เด ม ให ตอบสนองความต องการของ ส งคม การเปล ยนแปลงของ ส งคมไทย ส งคมโลก 4. กระจายโอกาสและให ความส าค ญ ก บน กศ กษา ผ ด อยโอกาสทางส งคม แผนงานด านการจ ดการเร ยนการ สอนและการว ดผล 1. ส งเสร มการจ ดการศ กษา ทางเล อก เพ อประโยชน ในการ จ ดการเร ยนการสอนท ย ดหยง นมาก ข น 2. ก าหนดส ดส วนการบรรยายใน ห องเร ยนให น อยลงโดยก าหนด ก จกรรมอ นทดแทน 3. ให ค ว า ม ส า ค ญ ก บ ก า ร ค นคว าว จ ยโดยเน นการสอนเก ยวก บ ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางน ต ศาสตร ต วอย าง: โครงการ ส งเส ร ม ก า ร ใช ส อ การเร ยนการสอนใน ร ป แ บ บ CD, teleconference หร อ E-leaning ง า น บ ร ก า ร การศ กษา และ

20 (3) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การสร างสรรค ผลงานว จ ยท ตอบสนองต อการแก ป ญหาส งคม และไปส ระด บสากล 1. พ ฒนาคงณภาพของป จจ ย ท สน บสนงนการเพ มปร มาณ และคงณภาพงานว จ ย 2. ส งเสร มและสน บสนงน การเพ มปร มาณและคงณภาพ งานว จ ย แผนงานส งเสร ม เผยแพร และ บ รณาการงานว จ ย - งาน ว จ ย แ ล ะ ระดมทงน

21 (4) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส งเสร มการให บร การว ชาการ และเป นผ ช นาส งคมด านกฎหมาย แผนงานด านบร การว ชาการแก ส งคม และศ นย - น ต ศาสตร 1. ส งเสร มการเร ยนร ของ ประชาชนและน าเสนอความร ท คณ ะม ความเช ยวชาญ ส ส งคม โดยเน นบทบาทเป นผ เสนอทางออกให แก ส งคม 2. ส งเสร ม การบ ร การท ตอบสนองความต องการของ ส งคม แผนงานด านการประชาส มพ นธ -

22 (5) ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ปล กฝ งคงณธรรม จร ยธรรมว ชาช พน กกฎหมายให แก น กศ กษา 1. ป ล ก ฝ ง คง ณ ธ ร ร ม แผนงานปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ฝ า ย ก า ร จร ยธรรม ในการประกอบ ว ชาช พให แก น กศ กษา 2. สร างระบบและกลไกให น กศ กษาท าก จกรรมเพ อพ ฒนา ตนเอง และพ ฒนาส งคม 3. ส งเสร มและสน บสนงนให ม พ นท หร อเวท แก น กศ กษาใน การแสดงออกและแลกเปล ยน ความค ด แ ล ะส งเส ร ม อ ด ม ก า ร ณ ท า ง ประชาธ ปไตยให แก น กศ กษา - น กศ กษา และ

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information