นายฤทธ เดช ภรส มฤทธ ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.)

Size: px
Start display at page:

Download "นายฤทธ เดช ภรส มฤทธ ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.)"

Transcription

1 ประสานงานอย ประสานงานอยางไร... ประสานงานอยางไร างไร... ได ใจแหล งทนฯ ไดใจแหลงท นฯ ในสงคราม เม อร ก าล งของกองท พของเราเองร ความ สามารถของแม ท พ ร ค วามสามารถของกองทหารของฝ าย เรา โอกาสรบชนะจะม โ คร งหน ง เม อใดกตามท ใ เราเร ย นร กอง ก าล งของข าศ ก เร ยนร ความสามารถของแม ท พข าศ ก และร ความสามารถของกองทหารของข าศ ก โอกาสรบร อยคร ง ชนะร อยคร ง นายฤทธ เดช ภรส มฤทธ ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.)

2 ท นว จย ของ สกว. ท ทนว นวจยเชงวชาการ จย เช งว ชาการ ล กษณะท น เน นการสร างน กว จ ยท ม ความสามารถส งให สร างป ญญาและ ผล ตผลงานท ม ค ณภาพส ง ร บผ ดชอบโดยฝ ายว ชาการ ม เป าหมายในการสร างน กว จย อาช พท ม ความสามารถสงให เปาหมายในการสรางนกวจยอาชพทมความสามารถส งให สร างป ญญาและผล ตผลงานท ต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บ นานาชาต และสร างความเข มแข งของช มชนว จ ย

3 ท นว จย ของ สกว. 1. ท นว จ ยพ นฐานจากความค ดร เร มของน กว จย 1.5 ท นเพ มข ดความสามารถด านการว จ ยของอาจารย ร น ใ กลางในสถาบ นอ ดมศ กษา (สกว. ร วมก บ ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศกษา) นทมเปาหมาย หลกเกณฑ คณะกรรมการการอดมศ กษา) เปนท เป นทนท ม เป าหมาย หล กเกณฑ การให ทน วงเง นท นว จ ยและระยะเวลาด าเน นการเช นเด ยวก บท น พ ฒนาน กว จ ย แต เป ดร บสม ครเฉพาะผ ส ม ครท เป นอาจารย ใน สถาบ นอดมศ สถาบนอ ดมศกษาในกากบของ กษาในก าก บของ สกอ. สกอ เทานน เท าน น และเปนการรวม และเป นการร วม สน บสน น งบประมาณจาก สกว. และ สกอ. งบประมาณป ละ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม เก น 3 ป

4 2. ช ดโครงการว จ ยพ นฐานเช งย ทธศาสตร (Strategic Basic Research) เพ อ สน บสน นการสร างผลงานว จ ยพ น ฐานท เป นย ทธศาสตร ของประเทศและสามารถ ป ต อยอดผลงานว จ ยเพ อประย กต ใช ในเช งพาณ ชย เช งสาธารณะหร อเช งนโยบายโดยม ช ดโครงการด งน สม สมนไพร นไพร ยารกษาโรคและสารเสรมส ยาร กษาโรคและสารเสร มสขภาพ ขภาพ เพอพฒนาสารออกฤทธทางชวภาพ เพ อพ ฒนาสารออกฤทธ ทางช วภาพ ไปใช ประโยชน เป นยาร กษาโรค สารเสร มส ขภาพ เช น สารต านมะเร ง สารต านการ ต ด เช อ สารต า นการอ ก เสบ สารต า นไวร ไ ส และสารต า นอน ม ลอ สระ เป ป นต น เกษตรย งย น ว ทยาการหล งการเก บเก ยว และการแปรร ปอาหาร เพ อสร างองค ความร พ นฐาน ท เน นความเข าใจในกลไกและกระบวนการท เก ยวก บการพ ฒนาว ธ การ ผล ตพ ชอาหารอย างย งย น การพฒนาวธการเกบรกษาหลงการเกบเกยว ผลตพชอาหารอยางยงยน การพ ฒนาว ธ การเก บร กษาหล งการเก บเก ยว ตลอดจนการ แปรร ปเพ อให ม ประส ทธ ภาพและได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพส ง สอดคล องก บการจ ดการ ธ ธรก รกจเกษตรดานอาหารททนสมยตามมาตรฐานทกาหนดในประเทศและ จเกษตรด านอาหารท ท นสม ยตามมาตรฐานท ก าหนดในประเทศและ มาตรฐานสากล

5 แนวทางการสน บสน นท น วช. ๑. สอดคล องก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต สามารถแก ไขป ญหา ของชาต ท งเร งด วน และระยะยาว ๒. เสร มสร างความเข มแข งทางการว จ ย

6 แนวทางการสน บสน นท น วช. ๓.สามารถน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา ใ สร างความค มค าในการลงท น ๔. ผลการว จ ย ท ไ ด ต อ งม เ ป า หมายของ ผลผล ต และผลล พ ธ แ ละต ว ช ว ด ท เ ป น ร ป ธรรม แสดงการบรรล เ ป า หมาย สามารถน า ไปใช ไปใ ป ระโยชน โ ไ ด จร ง

7 แนวทางการสน บสน นท น วช. ๕.ม กล มเป าหมายท ช ดเจนท จะน าผลส าเร จ จากงานว จ ยไปใช ประโยชน และผ ม ส วน ได ส วนเส ย หร อได ร บผลกระทบโดยตรง

8 ข นตอนการให ทน วช. ขนตอนการใหท ๑. ประกาศ TOR ๒. ร บ ข อ เสนอการว จ ย ๓. พ จ ารณาข อ เสนอการว จ ย ๔. แจ ง ผลการพ จ ารณาและอน มต ท น ป ประมาณไตรมาสท ไ ๑-๒

9 ข นตอนการให ทน วช. ขนตอนการใหท ๕. ทาสญญารบท ท าส ญญาร บทนน ๖. การตดตามประเมนผล การต ดตามประเม นผล จะแบ จะแบงงวดเงน งงวดเง น อย างน อย ๔ งวด โดยต องรายงาน อยางนอย โดยตองรายงาน ความก าวหน าอย างน อย ๒ คร ง

10 การเบ กจ ายงวดเง น งวดท ๑ จ าย ๒๐% เม อลงนามในส ญญาและเอกสารการเง นครบ งวดท ๒ จ าย ๕๐% เม อส งรายงานความก าวหน า คร ง ท ๑ งวดท ๓ จาย งวดท จ าย ๑๕% เมอสงรายงานความกาวหนา เม อส งรายงานความก าวหน า คร ครงท ง ท ๒ งวดท ๔ จ าย ๑๕% เม อส งร างรายงานฉบ บสมบ รณ งวดท ๕ เง นประก นผลงานท ห กไว ๕% เม อ ส งรายงานฉบ บ สมบรณ สมบ รณและอนๆ และอ นๆ ตามสญญา ตามส ญญา

11 การให บร การท ด การใหบรการทด ย ม แย มจร งใจ ใ ปราศร ยเอ ยช อ ย นม อซ กถาม ต ดตามช วยเหล อ เออเฟอบรการ เอ อเฟ อบร การ เอยขานยกยอง เอ ยขานยกย อง จ ต น อมรบฟง ฟ รวมพลงแก ไ ข

12 การปร การประสานงาน สานงาน ค ออะไร? คออ อะไร ไร? ไร? การประสานงาน หมายถ ง การ ต ดต อ ส อ สารให ใ เ ก ดความค ด ความเข าใจ ใ ตรงก น ใในการร ว มม อปปฏ บ ต งานให ใ ส อดคล อ ง ท ง เวลา และก จ กรรมท จะต องกระท าใให บ รรล วตถ สมานฉนทและม ประสงคอยาง ปร ส ทธ พ ให ประสทธภาพเพอใหงานดาเนนไปอยางราบรน ไป ร ร

13 ท าไมต องม การประสานงาน? 1. เพ อ แจ งให ผ ซง ม ส วนเก ยวข องทราบ 2. เพ อ ขอความช วยเหล อ 3. เพ อ ขอค าย นยอมหร อความเห นชอบ 4. เพ อ ขจ ด ข อ ข ดแย ง ในการปฏ ใ ป บ ตง าน และเพ อ ร ก ษาไว ไ ซ ง ความส มพ นธ อ นด 5. เพ อ ใช เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลขององค กร 6. เพ อ ช วยให การด าเน นการเป นไปตามแผน และท าให ม การ วางแผนอย างละเอ ยดรอบคอบ วางแผนอยางละเอยดรอบคอบ 7. เพ อ ตรวจสอบอ ปสรรคและสภาพป ญหา

14 องค ประกอบของการประสานงาน 1. ความร วมม อ จะต องสร างส มพ นธภาพในการท างานร วมก นของ ท กฝ าย โดยอาศ ยความเข าใจ หร อการตกลงร วมก น 2. จ งหวะเวลา จะต องปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท แ ละความ รบผดชอบของแตละคนตามกาหนดเวลาทตกลงกนใหตรงเวลา ร บผ ดชอบของแต ละคนตามก าหนดเวลาท ตกลงก นให ตรงเวลา 3. ความสอดคล อง จะต องพ จารณาความพอเหมาะพอด 4. ระบบการส อสาร จะต องม การส อสารท เข าใจตรงก นอย างรวดเร ว และราบร น และราบรน 5. ผ ประสานงาน จะต องสามารถด งท กฝ ายเข าร วมท างาน เพ อ ตรง ไปส จด หมายเด ยวก น ตามท ก าหนดเป นว ตถ ประสงค ของงาน

15 ว ธ ท จะให ได ร บความร วมม อ การประสานงานไม ควรจะกระท าโดยใช อ านาจส งการแต อย างเด ยว ควรใช ความส มพ นธ ท ดต อ ก นเป นหล ก เพราะ ความม น าใจต ใ อก น ไว ไ ว างใจก ใ น จะเป นผลให ใ เก ดการร วมใจ ใ มากกว าการใช อ านาจหน าท พยายามผ มากกวาการใชอานาจหนาท พยายามผกม กมตรตงแตตนและ ตรต งแต ต นและ ป องก นไม ให เก ดความร ส กเป นปฏ ป กษ ให การยอมร บซ ง ก นและก น ไม โยนความผ ดให แก ผ อ น เม อม ส งใดจะช วยเหล อ แนะน า ก น ไได ก อย าล ง เล และพร อ มจะร บ ฟ งค า แนะน า ของ ผ ผ เก กยวของ ย วข อง แมจะไมเหนดวยกอยาแสดงปฏกรยาโตตอบ แม จะไม เห นด วยก อย าแสดงปฏ กร ยาโต ตอบ เม อม การเปล ยนแปลงต องแจ ง

16 ป ญหาในการต ดต อประสานงาน ป ปญหาสวนใหญทเกดจากการตดตอประสานงาน ญหาส วนใหญ ทเ ก ดจากการต ดต อประสานงาน เก ดจากการบร หารคน และสาเหต ด งต อไปน ให ข อมลล าช าเก นไป รบ ร บ สงขอม ส งข อมลผ ลผดพลาด ดพลาด เพกเฉย เพ กเฉย และหลงล และหลงลมม ไม ไ ได ร บความร ว มม อ

17

18

19 ป จจ ยและล กษณะในการประสานงาน คน เง น ว สด ว ธ การท างาน การประสานงานท าได ๒ ลกษณะ การประสานงานทาได ล กษณะ เปนทางการ/ไมเปนทางการ ป ไ ป

20 ส ง ท ควรย ดถ อเป นแนวปฏ ฏบ ต 1.เต มใจท จะต ดต อก บผ อน ก อน แสดงความม น าใจ สร างส มพ นธ ท ด ม ความไว วางใจก น ฟ งผ อ นพ ดให มาก หล กเล ยงการโต แย ง 2.เสร มสร า งม ตรไมตร ไ และความเป น ก นเอง 3 ซ กซ อมการท างานให เข าใจว ตถประสงค 3.ซกซอมการทางานใหเขาใจวตถ ประสงคตรงกน ตรงก น 4.ท าความเข าใจข นตอนการปฏ บต แ ละจ งหวะเวลาให ร บก น 5.ต ดต อตามสายงาน และช องทางการส อสารท ถ กต อง 6.จะต องประสานว ตถ ประสงค และนโยบายตามแผนงาน โดย พ จารณาถ งระเบ ยบว ธ ปฏ บต ง านการใช เวลา วสด พจารณาถงระเบยบวธปฏบตงานการใชเวลา ว สดอปกรณ อ ปกรณ กาลงคน ก าล งคน ก าล งเง น และว ธ การส อสาร

21 เทคน คว ธ ในการประสานงาน เทคนควธในการประสานงาน การใช ใ เคร อ งม อส อ สาร การประสานด วยหน งส อ การพบปะด วยตนเอง การพบปะดวยตนเอง

22 การจ ดท าข อเสนอการว จ ย การจดทาขอเสนอการวจย ๑.ต องปฏ บ ต ตาม กฎ ระเบ ยบ ข อก าหนด และ ประกาศ ของแหล งท น ๒. การเข ย นข อเสนอการว จ ย ต อ ง -ถกต องครบถ วนตามแบบ(Form)ของแหลงท ของแหล งทนน -ถ กตองครบถวนตามแบบ -ม ความสมบ รณ ครบถ วนของเน อหา -ให อ านร เร อง 22

23 การควบคมคณภาพผลงานว การควบค มค ณภาพผลงานวจย จ ย การค ดเล อกข อเสนอการว จ ยท ม คณ ภาพ เพ อท าว จ ยและม โอกาสส าเร จส ง กระบวนการบร หารงบประมาณ เพ อการว จ ย ท ม ค ณภาพ การต ด ตามตรวจสอบการด าเน นงานและ ส งเสร มให งานว จ ยบรรลผลท สงเสรมใหงานวจยบรรล ผลทด ด

24 การควบคมคณภาพผลงานว การควบค มค ณภาพผลงานวจย จ ย การกาหนดแผน/นโยบายการวจย การก าหนดแผน/นโยบายการว จ ย กระบวนการวจย กระบวนการว จ ย ช ช ช มดชนชวดชดเจน สามารถน า ไปพ ไ ฒนาส เช ง พาณ ช ย

25 1. น กว จ ยแอบอ างว าลงทะเบ ยนในระบบแล ว แต เม อตรวจสอบแล วกล บไม พบ ข อเสนอในระบบ ขอเสนอในระบบ 2. น กว จ ยไม เข าใจในการลงทะเบ ยนในระบบและไม เห นความส าค ญของการ ลงทะเบ ยนในระบบ 3. น กว จ ยไม ศ กษาข อม ล กรอบการว จ ย และเง อนไขการร บข อเสนอ และชอบ โทรศ พท มาสอบถามถ งป ญหาท ย งไม เก ดข น 4.4 นกวจย น กว จ ย สงแผนบนทกขอม ส งแผ นบ นท กข อมลเปล ลเปลาา ไมได ไม ได ไรทขอม ไรท ข อมลลงแผ ลลงแผนน CD 5. ไม ม ลายเซ น ผ บ งค บบ ญชาระด บอธ การบด หร อผ รบ มอบอ านาจจากอธ การบด ไ จ ดเป นช ดแผนโครงการ ส งมากระจ ดกระจาย แยก 6. ข อเสนอท เ ป นแผนโครงการ ไม กล อง แยกซอง ยากต อการต ดตาม 7. น กว จ ยบางท าน เสนอขอร บท นคนเด ยว แต ส งข อเสนอหลายกล มเร อง แต ส งมา ในกล องพ สดเด ในกลองพสด เดยวกน ยวก น หนงสอนาสงเดยวกน หน งส อน าส งเด ยวก น ทาใหการทางานของผ ท าให การท างานของผ ประสานงานแต ระสานงานแต ละกล ม ต ดตามข อเสนอล าบาก น กว จ ยควรแยกส งเป นแต ละกล มเร อง

26 น กว จ ยไม อ านรายละเอ ยดในการส งข อเสนอการว จ ย และค ม อในการส งข อเสนอ ออน ไลน ท าให เก ดป ญหาต าง เชน ออนไลนทาใหเกดปญหาตาง เช น - ลงทะเบ ยนในระบบออนไลน ไม ถ กต อง เช น ต องลงทะเบ ยนแผนงานว จ ย ก อ น และจ งลงโครงการย โ อ ย - ลงทะเบ ยนในช วงเวลา 2-3 ว นส ดท าย ซ งม ผล งทะเบ ยนจ านวนมากจ ง อาจเก ดป ญหาท าให ลงทะเบ ยนไม ได - ลงทะเบยนไมทนในเวลาทกาหนด ลงทะเบ ยนไม ท นในเวลาท ก าหนด - ลงทะเบ ยนไม ถ กต อง เช น เล อกกล มเร องผ ด - ใช แบบฟอร มไม ถ กต อง ตามประกาศการส งข อเสนอม งเป าต องใช แบบฟอร ม คอบช. แต ใช แบบฟอร มงบแผ นด น - การลงนามไม ถ กต อง หร อไม ครบถ วน ต องม การลงนามน กว จ ย ท ปร กษา แล อนม มตโดยอธการ และอน ต โดยอธ การ หร หรอเทยบเทา อเท ยบเท า - โครงการย อยอน ม ต ผ ด ค ออน ม ต โดยหน วยงานแผน(ผ ดค ะ)

27 - การจ ดท าข อเสนอแผนงานไม ม การจ ดช ดในการจ ดส ง - การสงขอเสนอโครงการรวมกนมาหลายโครงการในกลองเดยวกน การส งข อเสนอโครงการรวมก นมาหลายโครงการในกล องเด ยวก น ทาให ท าให เก ดป ญหาในการจ าแนก(อาจหลงไปท กล มอ น กว าจะหาเจออาจเลยเวลาท ส งให คอบช.ไปแล ไ ว โโทรมาว าอ กว าส งมาครบแล วเจ าหน าท ท าหาย น กว จ ยลงท นหน อ ยค ะ ส งแยกกล องมาก ได ขอเง นต งเยอะ) - การส งข อเสนอโครงการแผนงานท ม หลายโครงการย อย และส งมาหลาย กล อง อาจท กลอง อาจทาใหเอกสารหลงกนได าให เอกสารหลงก นได ถาไมสามารถใสมาในกลองเดยวกนไดจรง ถ าไม สามารถใส มาในกล องเด ยวก นได จร ง ควร ระบ หน ากล องว าม ทง หมดก กล อง - โทรมาสอบถาม หร อ ขอความช วยเหล อจากเจ าหน าท แต ใช ค าพ ดไม เหมาะสม เข าใจว าน กว จ ยร บเน องจากเป นว นส ดท าย แต ไม สามารถลงทะเบ ยนได ท งท ท างเจ าหน าท ก พยายามช วยอาจารย แก ไขป ญหาไม ได ละเลย - สงเอกสารผดท ส งเอกสารผ ดท ใหสงมา ให ส งมา วช. วช สงไป ส งไป สกว. สกว -.CD ท ใ ห ส งขอเป นไฟล word ก ส งเป น PDF

28 ขอบคณคร ขอบค ณครบบ

29 เป าหมายในการท าว จ ย ณภาพ) (ได ผลงานว จ ยท ม คณภาพ) ต งใจท างาน (ไดผลงานวจยทมค ๑.ตงใจทางาน ๒.ตอบค าถาม ๒ คน ((ตอบความต องการ ของผ ใช งานและเจ าของเง น) ๓.ม งผลส มฤทธ (ได ผลงานว จ ยตามว ตถ ประสงค และ ตรงก าหนดเวลา) ๔ สร างม ตรในวงว ชาการ (เกดเครอขายการวจย) ๔.สรางมตรในวงวชาการ (เก ดเคร อข ายการว จ ย) ๕.ด าเน นงานด วยจรรยาบรรณ (ต องเป นผ ม จรรยาบรรณน กว จ ย)

30 ค ณสมบ ตท ด ข องน กว จ ย จ ตใจกว างขวาง (ใจกว างยอมร บฟ งความค ดผ อ น ) สรรสร างหม มต ร (สร างท มในการท างานซ ง ประกอบด วย ก ลยาณม ตร) กลยาณมตร) สะก ดเต อนตนเอง (อย าท างานใหญ เก นต ว และเล อกท างานท ม ความถน ด ) แสวงหาความร (ต ดตามความก าวหน าในศาสตร ตา งๆ หม น ศ กษา เร ยนร จากต ารา หร อบ คคล) เชดช ผ เฒา โสทเกงและมประสบการณ เช ดชผ ฒ า (มผ (ม ผอ าว าวโสท เก งและม ประสบการณ เปนทปรกษา) เป นท ป ร กษา) ม งเป าท างาน (ต งใจท างานให ได ผลงานม ค ณภาพมากกว า ประโยชน )

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 1. หล กการและเหต ผล ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 การจ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาเป นเป าหมายท ส าค ญประการหน งของการจ ดการศ กษาระด

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information