Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9 5

10 6

11 งานส บสวนปราบปรามผ กระทาความผ ดภายในราชอาณาจ กร เจ าหน าท งานส บสวน ปราบปราม กก.2 บก.ตม.1 ร วมก น ส บสวน หาข าว ตรวจค น และจ บก มด าเน นคด ก บผ กระท า ความผ ดตามกฎหมาย พ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท งานส บสวนปราบปราม เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานด านการป องก นปราบปรามอาชญากรรม จ ดอบรมให ความร ในร ปแบบ Knowledge Sharing ห วข อ Against Human Trafficking โดยจ ดอบรมให ความร แก ข าราชการตารวจ ในส งก ด จานวน 2 ร น ร นละ 20 นาย ในว นอ งคารท 22 ต ลาคม 2556 เวลา น. และ ว นอ งคารท 19 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter จ ดอบรมให ความร เก ยวก บ หล กและเทคน คในการ ตรวจสอบหน งส อเด นทาง รวมท ง อ ตล กษณ ต วบ คคล ให แก ข าราชการตารวจในส งก ดท ทาหน าท ด านการบร การ และงานด านม นคง จ านวน 30 นาย ในว นพฤห สบด ท 21 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. ณ ห อง ประช ม 1 บก.ตม.1 โดยคณะเจ าหน าท ผ ทรงค ณว ฒ จาก สถานเอกอ ครราชท ตฝร งเศส ประจาประเทศไทย 7

12 จ ดทาแผนเผช ญเหต กรณ ผ ต องหา ก อความว นวายภายในรถยนต ควบค มผ ต องหา เพ มข ดความสามารถการปฏ บ ต หน าท ในการป องก นและปราบปราม การกระท าความผ ดของคนต างด าว ท พ าน กในราชอาณาจ กรและสน บสน น หน วยงานหล กของส าน กงานต ารวจ แห งชาต ในการปราบปรามอาชญากรรม ต างชาต โดยเฉพาะการค ามน ษย การล กลอบ เข าเม องผ ดกฎหมาย แรงงานเถ อน ยาเสพต ด กล มก อการร าย ตลอดจนอาชญากรรมระหว างประเทศ ว นศ กร ท 15 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. งานส บสวน ปราบปราม บก.ตม.1 ได ซ กซ อมแผน เผช ญเหต ตามสมมต เหต การณ ผ ต องหาก อความว นวายภายในรถยนต ควบค มผ ต องหา 8

13 9

14 10

15 5. ด านการบร หาร สร างว ฒนธรรมองค กรและปล กฝ งค าน ยม ความม ศ กด ศร ในฐานะข าราชการต ารวจ เพ อให ตระหน กถ งหน าท และสาน กในความร บผ ดชอบต อภารก จของตน 1. ท กว นท าการ ข าราชการต ารวจในส งก ดร วมก นเข าแถว เคารพธงชาต 2. ท กว นอ งคาร ร วมก นฝ กระเบ ยบว น ย สร างศ กด ศร ความเข มแข ง เพ อให ฝ กปฏ บ ต ตนภายใต กฎหมายและระเบ ยบ พ ฒนาระบบงานให โปร งใส ม มาตรฐาน เพ อให ประชาชนและหน วยงานเช อม นต อองค กร จ ดท าย ทธศาสตร การบร หารราชการ บก.ตม.1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ อก าหนดท ศทาง ในการปฏ บ ต ราชการของหน วยงานให เป นไปตาม ย ทธศาสตร การบร หารราชการของ ตร. และ สตม. ต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานท งจากภายใน และภายนอกหน วยงานเพ อสร างความโปร งใส และสร างมาตรฐานระบบงาน โดย 1. จ ดทากล องร บความค ดเห น 2. จ ดทาระบบประเม นความพ งพอใจ 3. เป ดช องทางร บฟ งข อค ดเห นของผ ร บบร การต อการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ทาง call center 1178 ผบก.ตม.1 ต อนร บคณะเจ าหน าท จากสถานท ต สาธารณร ฐเกาหล ว นศ กร ท 8 พ.ย.2556 ณ ห องร บรอง บก.ตม.1 กรณ หาร อแนวทาง การประสานราชการ ว นศ กร ท 6 ธ.ค.2556 และว นพ ธท 18 ธ.ค.2556 คณะเจ าหน าท ตส.3 สตส. ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ภายใน บก.ตม.1 พ ฒนาหน วยงานอย างต อเน อง เพ อให ม มาตรฐานด านบร การ และด านความม นคง พร อมรองร บการเข าส ประขาคมอาเซ ยน ป 2558 โครงการบร การตรวจคนเข าเม องเคล อนท โครงการร บชาระค าธรรมเน ยม ค าปร บ ด วยบ ตรเดบ ตและบ ตรเครด ต โครงการเพ มประส ทธ ภาพบร การจองค วขออน ญาตเพ อกล บเข ามาในราชอาณาจ กรอ ก ทางอ นเตอร เน ต (Re entry Permit Queue-Online) โครงการ E Service ในการร บแจ งท พ กอาศ ยกรณ คนต างด าวอย เก น 90 ว น โครงการ B.I.D. LANE หร อช องบร การเฉพาะส าหร บการย นขออย ต อฯ ภายใต กฎหมาย พ เศษ เพ ออานวยความสะดวกแก น กลงท นชาวต างชาต โครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter 11

16 6. ด านการรองร บประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาด านกายภาพอย างต อเน อง เ ต ร ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ด า น ก า ล ง พ ล 12

17 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพองค ความร งาน เตร ยมพร อมด านเทคโนโลย โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 13

18 1. พ ฒนาท มงานฝ ายอานวยการให เข มแข งและทางานเป นท ม กาหนดท ศทางการบร หารจ ดการเพ อข บเคล อนหน วยงาน จ ดทาย ทธศาสตร การบร หารราชการ บก.ตม.1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 จ ดทาผลการปฏ บ ต งาน บก.ตม.1 ประจาป 2557 ไตรมาสท 1 ปกวารสาร เล มใหม จ ดระบบบร หารงบประมาณ ก จกรรมนโยบายประหย ดพล งงาน บก.ตม.1 ให การต อนร บ คณะเจ าหน าท จากสาน กงบประมาณ 14

19 2. การพ ฒนาบ คลากรท กระด บ จ ดท าแผนการอบรมประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ อพ ฒนาบ คคลากรในส งก ด ให ม การพ ฒนาอย างต อเน อง โดยครอบคล มการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ และม งเน น การน าระบบเทคโนโลย สน บสน นการปฏ บ ต งานเพ อให เก ดผลส มฤทธ ในการเตร ยมความ พร อมรองร บการเป ดประชาคมอาเซ ยน ป 2558 อบรมความร ในหน าท และความร อ นๆ ท กว นทาการหล งเข าแถวเคารพธงชาต การฝ กระเบ ยบว น ยตารวจ ข าราชการและสร างภาวะผ นา โครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter อบรมความร โครงการ Imm.1Star Challenge 15

20 3. การพ ฒนาเคร องม อในการบร หาร ปร บปร งห อง ศปก.บก.ตม.1 อย างต อเน อง ให สอดร บก บสถานการณ ป จจ บ น 4. การพ ฒนาหน วยงาน ปร บปร งสภาพแวดล อม ก จกรรม Big Cleaning Day 16

21 5. การจ ดระบบสว สด การให ครอบคล มและท วถ ง บร การแพทย ตม. เป ดให บร การท กว นทาการ และ โครงการฉ ดว คซ นป องก นไข หว ดใหญ เพ อจ ดระบบ ภ ม ค มก นให ก บข าราชการในส งก ดห างไกลโรค โครงการอาหารกลางว น โครงการส ขภาพด ถ วนหน า ปร บบ คล กภาพ เสร มสร าง พล งกาย พล งใจ 17

22 6. การพ ฒนาระบบตรวจคนเข าเม อง โครงการตรวจคนเข าเม องเคล อนท โครงการร บค าธรรมเน ยมและค าปร บ ด วยบ ตรเดบ ต และ บ ตรเครด ต โครงการ E-Service ในการร บแจ งท พ กอาศ ย กรณ คนต างด าวอย เก น 90 ว น การอบรมตามโครงการ PIBICS (ต อยอด) 18

23 IMMIGRATION DIVISION 1 งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ว นท 25 ธ นวาคม 2556 ก จกรรมท 1 : การป องก นปราบปรามการล กลอบหลบหน เข าเม อง และป องก นปราบปรามคนต างด าวไม พ งปรารถนา ก จกรรมท 2 : การตรวจบ คคลและพาหนะเข าออกราชอาณาจ กร และการอน ญาตให คนต างด าวอย ในราชอาณาจ กร หมวดรายจ าย ได ร บจ ดสรร เบ กจ ายจร ง คงเหล อ ใช ไป ได ร บจ ดสรร จานวนเง น 5,738,500 บาท ค าตอบแทน - 6, ค าใช สอย 3,196,500 37, ,015, % ค าว สด - 136, ค าสาธารณ ปโภค 2,542,000 1,036, ,505, % รวมท งส น 5,738,500 1,216, ,521, % หมายเหต 1. ตร.กาหนดเป าหมายการเบ กจ ายเง นงบประมาณภาพรวม ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 ร อยละ ผลการใช จ ายงบประมาณท ได ร บจ ดสรรของ บก.ตม.1 ณ ว นท 25 ธ นวาคม 2556 จานวนท งส น 1,216, บาท ค ดเป นร อยละ เป นไปตามผลการตรวจสอบการใช จ าย ตามแบบ งป.03 ท กาหนดให หน วยงานในส งก ด สตม. ต ดยอด การใช จ ายท กว นท 25 ของเด อน เพ อรายงานผลให สตม.ทราบ ว นศ กร ท 25 ต ลาคม 2556 คณะเจ าหน าท สาน กงบประมาณ เย ยมชมการปฏ บ ต งานของ บก.ตม.1 19

24 งบประมาณ กองท นเพ อการส งคนต างด าว กล บออกไปนอกราชอาณาจ กร งบการ ดาเน นงาน ได ร บจ ดสรร เบ กจ ายจร ง คงเหล อ ใช ไป 6,890,000 2,078, ,811, % ค าใช สอย - 2,000, ค าว สด ค าสาธารณ ปโภค - 78,236, รวม 6,890,000 2,078, ,811, % ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 บก.ตม.1 ได ร บการจ ดสรรจาก เง นกองท นเพ อการส งคนต างด าวกล บออกไปนอกราชอาณาจ กร คร งท 1 จานวนท งส น 6,890,000 บาท การประช มบร หาร บก.ตม.1 (บร หารงบประมาณ) เม อว นอ งคาร ท 24 ธ นวาคม.2556 ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 20

25 สถ ต การให บร การงานตรวจคนเข าเม องในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว าม ผลด าเน นการท งส น 152,054 ราย เม อเปร ยบเท ยบก บช วงเวลาเด ยวก นของป ท ผ านมา พบว า เพ มข นร อยละ 8.14 ท งน เป นผลมาจากสถ ต งานขอร บและเปล ยนประเภทการตรวจลงตรา ท เพ มข นร อยละ งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร เพ มข นร อยละ 8.72 และงาน ขออย ต อในราชอาณาจ กร เพ มข นร อยละ 5.43 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมา ซ งเป นผลจากการรองร บนโยบายและย ทธศาสตร ของส าน กงานต ารวจแห งชาต และส าน กงานตรวจ คนเข าเม อง ในการส งเสร มการท องเท ยว, การอ านวยความสะดวกแก น กลงท น และการอน ญาต ให อย ในราชอาณาจ กรระยะยาว ส งผลต อสถ ต การรายงานต วแจ งท พ กอาศ ย ตามมาตรา 37 ท เพ มข นร อยละ 9.07 ซ งผลด าเน นการด งกล าวเป นไปตามแผนงาน โครงการ ตามนโยบาย การบร หารราชการของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 จ งทาให ผลการปฏ บ ต งานบรรล ผลเป าหมาย ล าด บ ประเภทบร การ ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2556 (ต.ค.-ธ.ค.55) ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2557 (ต.ค.-ธ.ค.56) เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ 2557 เพ ม/-ลด (%) 1 งานขออย ต อฯ 47,684 50, % 2 งานขอร บและเปล ยนประเภท การตรวจลงตรา 4,184 6, % 3 งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร 32,542 35, % 4 งานตรวจลงตราและสล กหล ง 3,747 3, % 5 การรายงานต วแจ งท พ กตามมาตรา 37 49,257 53, % 6 อ นๆ 3,198 3, % รวม 140, , % 21

26 ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2556 อ นๆ 3,013 3,198 53,723 การรายงานต วแจ งท พ กตามมาตรา 37 งานตรวจลงตราและสล กหล ง งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร งานขอร บและเปล ยนประเภทการตรวจลงตรา 3,467 3,747 6,201 4,184 35,379 32,542 49,257 50,271 งานขออย ต อฯ 47,684 9,382 ราย 5,311 ราย 4,921 ราย 3,805 ราย 2,959 ราย 2,131 ราย 1,787 ราย 1,211 ราย 1,244 ราย 1,095 ราย 22

27 ผลจากการใช มาตรการเช งร กด านความม นคง ตามโครงการสถานประกอบการร วมต านภ ยก อการร าย และ โครงการฝากแจ งท พ ก โปรดแจ งกล บด วยนะคร บ ซ งกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได ดาเน นการประชาส มพ นธ ทางตรงและทางอ อม โดยจ ดเจ าหน าท ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจก บสถานประกอบการ, เจ าของ หร อผ ครอบครอง เคหสถานฯ เพ อให ทราบการปฏ บ ต ตนตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข าเม อง พ.ศ.2522 รวมท งการจ ดท าแผ น ประชาส มพ นธ การปฏ บ ต ตนตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข าเม อง พ.ศ.2522 และการอบรมให ความร แก สถานประกอบการต างๆ เพ อให ทราบช องทางการแจ งท พ กทางระบบ Internet จ งส งผลต อสถ ต การร บแจ งท พ ก ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ในไตรมาสท 1 ท เพ มข นร อยละ 8.64 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 และผล ด าเน นการด งกล าวท าให สถ ต การร บแจ งท พ กอาศ ย ตามมาตรา 38 ทาง Internet ซ งเป นทางเล อกท สร าง ความสะดวกให แก ประชาชน เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ.2556 สอดร บผ กพ นก บสถ ต ท ลดลงของการแจ งท พ ก ซ งประชาชนจะต องมาแจ งด วยตนเอง ตามแบบ ตม.30 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ประเภทสถาน เปร ยบเท ยบ ป งบฯ ต ลาคม - ธ นวาคม 2555 ต ลาคม - ธ นวาคม และ 2557 ประกอบการ อ นเตอร เน ต ตม.30 รวม อ นเตอร เน ต ตม.30 รวม เพ ม/-ลด (%) โรงแรม 620,917 55, , ,783 49, , % อพาร ตเม นท 44,038 16,151 60,189 55,122 18,702 73, % เกสเฮ าส 15,029 29,507 44,536 26,160 18,190 44, % อ น ๆ 4,765 2,585 7,350 8,721 3,136 11, % รวม (ราย) 684, , , ,786 89, , % อ น ๆ เกสเฮ าส อพาร ตเม นท โรงแรม 11,857 7,350 44,350 44,536 73,824 60, , , , , , ,000 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ

28 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 จ าแนกตามประเภทการแจ ง 1,000,000 อ นเตอร เน ต ตม , , , , , , ,353 89,410 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 # แจ งทางอ นเตอร เน ต แนวโน มเพ มข น % 24

29 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 สถ ต การให บร การแก แรงงานต างด าว 3 ส ญชาต ในด านการขออย ต อ ใน ราชอาณาจ กรและการตรวจลงตรา ม สถ ต ลดลงมากกว าร อยละ 50 ท งสองด าน เม อเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ผลมาจากนโยบายร ฐบาลในการก าหนดห วงระยะเวลาการแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง ท งระบบท ต องการให สถานะของแรงงานด งกล าวเป นแรงงานท ถ กต องตามกฎหมาย โดยก าหนดย ทธศาสตร ในการผ อนผ น ให แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องได ร บอน ญาตให อย ในราชอาณาจ กรเป นการช วคราวและได ร บอน ญาตให ท างานตาม ก าหนดระยะเวลาเพ อรอการส งกล บ และผล กด นออกเม อครบก าหนดเวลา เพ อให แรงงานเหล าน กล บเข ามาอย างถ กต อง ตามกฎหมายภายใต ความตกลงระหว างประเทศ ในร ปของ MOU จากสถานการณ ด งกล าวจ งส งผลต อการให บร การ งานตรวจคนเข าเม องในช วงไตรมาสท 1 ส งผลกระทบต อการจ ดเก บรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แต ในขณะเด ยวก น การจ ดระบบการควบค มแรงงานต างด าวด งกล าวตามมาตรา 37 ม ประส ทธ ภาพเพ มข น ส งผลต อ การเพ มข นของสถ ต ร อยละ เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 อย างไรก ตาม สถ ต การให บร การ แรงงานต างด าว 3 ส ญชาต ไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมาใน ห วงเวลาเด ยวก น เพ มข นร อยละ ลาด บ การให บร การแรงงาน 3 ส ญชาต ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ 2557 เพ ม/-ลด (%) 1 งานขออย ต อฯ 34,885 13, % 2 งานตรวจลงตราฯ 28, % 3 งาน RE-ENTRY PERMIT 11,657 12, % 4 การรายงานต วแจ งท พ กอาศ ยตามมาตรา , , % รวม 218, , % ไตรมาสท 1 ป งบประมาณพ.ศ.2556 ไตรมาสท 1ป งบประมาณพ.ศ ,179 34,885 13,107 28, ,796 11, ,133 งานขออย ต อฯ งานตรวจลงตราฯ งาน RE-ENTRY PERMIT การแจ งท พ กอาศ ย 25

30 สถ ต ผลการจ บก มผ กระทาความผ ดในไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม ผลการจ บก มท งส น 187 ราย เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจ านวน 6 ราย ค ดเป นร อยละ 3.10 แต เม อเปร ยบเท ยบเป นรายเด อน ระหว างป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ผลการปฏ บ ต งานในรอบเด อนต ลาคม 2556 ม ผลจ บก มเพ มข น จากป งบประมาณ พ.ศ.2556 และลดลงในรอบเด อน พฤศจ กายน ธ นวาคม 2556 รวมท งผลการจ บก มในความผ ดตาม ประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาฯ เช นก น ซ งในส วนน ม ผลส บเน องจากว กฤตการณ ทางการเม องท เร มต น ต งแต เด อนพฤศจ กายน2556 เป นต นมาท ส งผลกระทบต อการปฏ บ ต หน าท ด านบร การและด านความม นคงในงานตรวจคนเข าเม อง ของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ณ ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ฯ โดยเจ าหน าท งานส บสวนปราบปราม ต องปฏ บ ต หน าท ด านการข าว ตรวจค น และส บเสาะหาข อม ลข าวสารของกล มผ ช มน มทางการเม องท ม แนวโน มย ดพ นท ของหน วยงานราชการท ปฏ บ ต หน าท ณ ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ฯ จ งส งผลต อสถ ต ภาพรวมของการจ บก มผ กระท าความผ ดในไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภทของผลการจ บก ม ความผ ดตาม พ.ร.บ. คนเข าเม อง พ.ศ ความผ ดตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาอ นๆ ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 รวม ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 รวม 2557 ร อยละ เพ ม/-ลด (%) % % รวม % รวม ความผ ดตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาอ นๆ ความผ ดตาม พ.ร.บ. คนเข าเม อง พ.ศ ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ

31 การจ ดเก บรายได ของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม การจ ดเก บรายได จานวน 251,065,512 บาท ซ งลดลงจาก ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ในห วงเวลาเด ยวก น ค ดเป นร อยละ หมายเหต : การจ ดเก บรายได แผ นด น ตามโครงการร บชาระค าธรรมเน ยม ค าปร บ ด วยบ ตรเครด ตหร อบ ตรเดบ ต สถ ต การจ ดเก บรายได ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม การจ ดเก บรายได ท งส น จ านวน 251,065,512 บาท เม อเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงร อยละ ท งในส วนของค าธรรมเน ยม และค าปร บ ซ งการจ ดเก บรายได ด งกล าวม ผลกระทบโดยตรงจากการให บร การงานตรวจคนเข าเม อง แก คนต างด าว 3 ส ญชาต ในงานขออย ต อในราชอาณาจ กร ท ม สถ ต ลดลงร อยละ และไม ม ผลด าเน นการ ในการตรวจลงตรา ท ลดลงร อยละ 100 ซ งเป นผลจากนโยบายร ฐบาลในการก าหนดห วงเวลาในการควบค ม แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง แต ขณะท สถ ต การจ ดเก บรายได ในส วนของค าปร บ ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ลดลงจากป งบประมาณ พ.ศ.2556 ร อยละ ผลส วนน มาจากการลดลงโดยรวมของการให บร การ งานตรวจคนเข าเม องและการบ งค บใช กฎหมายท เป นร ปธรรม ท าให การกระท าความผ ดตามกฎหมายลดลง สามารถสร างความเช อม นให ก บประชาชนและส งคมได อย างเป นร ปธรรมย งข น ยอดรวม ค าปร บ ค าธรรมเน ยม 10,569,400 14,113,800 ชาระค าธรรมเน ยม เป นเง น 2,161,600 บาท ชาระค าปร บ เป นเง น 159,000 บาท รวมเป นเง นท งส น 2,320,600 บาท ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ ,065, ,496, ,270, ,156,296 27

32 เพ อเป นการรองร บนโยบายร ฐบาล ในการเป ดประชาคมอาเซ ยน ป 2558 และนโยบายของส าน กงาน ตรวจคนเข าเม องด านบร การและด านความม นคง ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ย งคงเด นหน าให บร การด วยใจ เพ ออ านวยความสะดวกแก ผ ร บบร การตามโครงการตรวจคนเข าเม องเคล อนท เพ อสนองตอบความต องการของคนต างด าว โดยให บร การงานตรวจคนเข าเม องเคล อนท แก สถานพยาบาล สถานศ กษา และบร ษ ทเอกชน โดยผลการปฏ บ ต ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม สถ ต การให บร การ จานวนท งส น 3,036 ราย และเม อเปร ยบเท ยบก บผลการปฏ บ ต ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม สถ ต เพ มข น ร อยละ

33 ตามนโยบายของส าน กงานตรวจคนเข าเม อง ด านการให บร การและด านการบร หาร เพ อให เก ด ค ว า ม โ ปร งใสและเป ดโอกาสให ผ ร บบร กา ร ได แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะ เพ อให หน วยงาน ได ปร บปร งพ ฒนาประส ทธ ภา พ การให บร การท ด ย งข น กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได จ ด ช องทางเพ อร บฟ งความค ดเห นของผ ร บบร การ โดยจ ดท าแบบสอบถามความค ดเห นประเม นความ พ งพอใจและแสดงความค ดเห น โดยจ าแนกการ ประเม นเป น 3 ด าน ประกอบด วย ด านเจ าหน าท ด านบร การ และด านสถานท โดยในแต ละด าน ม ค าคะแนนความพ งพอใจเต ม 5 คะแนน ในไตรมาสท 1 พ.ศ.2557 ม ผ ร บบร การตอบแบบสอบถาม และแสดง ความค ดเห น ท ศ นย บร การของกองบ งค บการ ตรวจคนเข าเม อง 1 จ านวน 4 แห ง ท งหมด 27,907 ราย และม ผ เสนอแนะความค ดเห น ให ปร บปร งการให บร การด านต างๆ ด งน ควรเพ มจ ดให บร การในเขตพ นท กร งเทพมหานครให มากข น โดยเฉพาะอย างย งการแจ งท พ กอาศ ยเม ออย ในราชอาณาจ กรเก น 90 ว น กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได เพ มจ ดให บร การในการร บแจ ง ท พ กอาศ ยเม ออย ในราชอาณาจ กรเก น 90 ว น ส าหร บคนต างด าวท พ ก อาศ ยในเขตกร งเทพมหานครท กราย อ ก 2 แห ง ค อ ศ นย บร การแรงงาน ต างด าว 3 ส ญชาต ส าน กงาน เมเจอร ฮอลล ว ด ส ขสว สด และส าน กงาน อ มพ เร ยล เว ลด ลาดพร าว โดยก าหนดเป ดให บร การต งแต ว นท 2 มกราคม 2557 เป นต นไป จ ต ร ส จามจ ร ศ นย ราชการฯ ศ นย บร การฯ อ มพ เร ยล ศ นย บร กาฯ เมเจอร ด านสถานท ด านสถานท ด านบร การ ด านบร การ ด านเจ าหน าท ด านเจ าหน าท

34 Against Human Trafficking กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 จ ดโครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โดยข าราชการตารวจ บก.ตม.1 ท ผ านการอบรม ท าหน าท ขยายผลถ ายทอดองค ความร ในร ปแบบ ว ทยาจารย ให ก บข าราชการต ารวจในส งก ด ได ม ท กษะในงานส บสวนปราบปรามการค ามน ษย ร นท 1 อบรมในว นอ งคารท 22 ต ลาคม 2556 เวลา 08.30น น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 ว ทยากรบรรยาย ได แก ร.ต.อ.ธนธรรม คาหร ง และ ร.ต.อ.สถ ต ไสวงาม รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 ม ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการตารวจในส งก ด กก.2 บก.ตม.1 ผ ปฏ บ ต หน าท งานส บสวนปราบปรามและเจ าหน าท ช ดปฏ บ ต การเคล อนท เร ว 20 นาย ร นท อบรมในว นอ งคารท 19 พฤศจ กายน 2556 เวลา น น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 ว ทยากรบรรยาย ได แก ร.ต.อ.สถ ต ไสวงาม และ ร.ต.ท.น ก ลพจน ศร เจร ญ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 พร อมด วย พ.ต.ท.ณภ ทรพงศ ส ภาพร สว.บคด.บก.ตม.3 ม ผ เข าร บการฝ กอบรม จานวน 20 นาย 30

35 สรรหาพ ธ กรม ออาช พ จากข าราชการต ารวจในส งก ด บก.ตม.1 เพ อปฏ บ ต หน าท เป นผ ด าเน นรายการพ ธ กร หร อ Master of Ceremonies (MC) ในก จกรรม หร อโครงการต าง ๆ ของหน วยงาน ว นพ ธท 30 ต ลาคม 2556 อบรมการเป นพ ธ กร และการพ ดต อหน าสาธารณะ ให ก บข าราชการต ารวจท เข าร วมโครงการ ณ ห อง ประช ม 1 บก.ตม.1 ม ผ เข าร วมท งส น จานวน 30 คน ว นศ กร ท 22 พฤศจ กายน 2556 ข าราชการต ารวจผ ผ านการค ดเล อกจ านวน 9 นาย อบรมเพ อเพ มท กษะและประสบการณ เพ มเต ม ในห วข อ Professional MC Workshop ผศ.ดร.ส ก ญญา สมไพบ ลย อาจารย ประจาคณะน เทศศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว ทยากรผ ให ความร อบรมการเป นพ ธ กร และการพ ดต อหน าสาธารณะ 31

36 ก จกรรมว ง Running ครงการส ขภาพด ถ วนหน า กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 Immigration Division 1 ก จกรรมแอโรบ ค บก.ตม.1 จ ดก จกรรมการออกก าล งกายหลากหลายประเภท เพ อให ข าราชการตารวจในส งก ดม ส ขภาพร างกายแข งแรง โดยสามารถเล อกประเภทก จกรรมการออกกาล งกาย ได ตามความเหมาะสม ก จกรรมการเด นออกกาล งกาย ก จกรรมโยคะ 32

37

38

39

40

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น คานา แผนบร หารความเส ยงฉบ บน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เจ าหน าท ของสาน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น (สาน กงาน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ สารบ ญ หน า คานา 3 โครงการท ได ร บการค ดเล อกเพ อจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการของกองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป น แผนปฏ บ ต ราชการท จ ดท าข นอย างสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นของร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

แผนบร หารความเส ยง ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของตารวจภ ธรภาค ๒

แผนบร หารความเส ยง ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของตารวจภ ธรภาค ๒ แผนบร หาร ตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในระด บพ นฐาน หมวด ๒ การวางแผนย ทธศาสตร (รห ส SP ๗) หมวด ๗ ผลล พธ (รห ส RM ๒.๕) ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ rj:snrgdr:?orsrnln b.. d lrlllry raqn r odr o '' Go.r lu'ffiunrurjfrri6:trnr:rj:s,trtl{urj:srurru fl.fl.bddc, to{e{1r?o40:fl1n b yatuvladaaya.ia

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน ๑. หล กการและเหต ผล ๑.๑ ความเป นมา โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมต ารวจ จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อ ประชาชน หร อ โครงการโรงพ กเพ อประชาชน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information