Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9 5

10 6

11 งานส บสวนปราบปรามผ กระทาความผ ดภายในราชอาณาจ กร เจ าหน าท งานส บสวน ปราบปราม กก.2 บก.ตม.1 ร วมก น ส บสวน หาข าว ตรวจค น และจ บก มด าเน นคด ก บผ กระท า ความผ ดตามกฎหมาย พ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท งานส บสวนปราบปราม เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานด านการป องก นปราบปรามอาชญากรรม จ ดอบรมให ความร ในร ปแบบ Knowledge Sharing ห วข อ Against Human Trafficking โดยจ ดอบรมให ความร แก ข าราชการตารวจ ในส งก ด จานวน 2 ร น ร นละ 20 นาย ในว นอ งคารท 22 ต ลาคม 2556 เวลา น. และ ว นอ งคารท 19 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter จ ดอบรมให ความร เก ยวก บ หล กและเทคน คในการ ตรวจสอบหน งส อเด นทาง รวมท ง อ ตล กษณ ต วบ คคล ให แก ข าราชการตารวจในส งก ดท ทาหน าท ด านการบร การ และงานด านม นคง จ านวน 30 นาย ในว นพฤห สบด ท 21 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. ณ ห อง ประช ม 1 บก.ตม.1 โดยคณะเจ าหน าท ผ ทรงค ณว ฒ จาก สถานเอกอ ครราชท ตฝร งเศส ประจาประเทศไทย 7

12 จ ดทาแผนเผช ญเหต กรณ ผ ต องหา ก อความว นวายภายในรถยนต ควบค มผ ต องหา เพ มข ดความสามารถการปฏ บ ต หน าท ในการป องก นและปราบปราม การกระท าความผ ดของคนต างด าว ท พ าน กในราชอาณาจ กรและสน บสน น หน วยงานหล กของส าน กงานต ารวจ แห งชาต ในการปราบปรามอาชญากรรม ต างชาต โดยเฉพาะการค ามน ษย การล กลอบ เข าเม องผ ดกฎหมาย แรงงานเถ อน ยาเสพต ด กล มก อการร าย ตลอดจนอาชญากรรมระหว างประเทศ ว นศ กร ท 15 พฤศจ กายน 2556 เวลา น. งานส บสวน ปราบปราม บก.ตม.1 ได ซ กซ อมแผน เผช ญเหต ตามสมมต เหต การณ ผ ต องหาก อความว นวายภายในรถยนต ควบค มผ ต องหา 8

13 9

14 10

15 5. ด านการบร หาร สร างว ฒนธรรมองค กรและปล กฝ งค าน ยม ความม ศ กด ศร ในฐานะข าราชการต ารวจ เพ อให ตระหน กถ งหน าท และสาน กในความร บผ ดชอบต อภารก จของตน 1. ท กว นท าการ ข าราชการต ารวจในส งก ดร วมก นเข าแถว เคารพธงชาต 2. ท กว นอ งคาร ร วมก นฝ กระเบ ยบว น ย สร างศ กด ศร ความเข มแข ง เพ อให ฝ กปฏ บ ต ตนภายใต กฎหมายและระเบ ยบ พ ฒนาระบบงานให โปร งใส ม มาตรฐาน เพ อให ประชาชนและหน วยงานเช อม นต อองค กร จ ดท าย ทธศาสตร การบร หารราชการ บก.ตม.1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ อก าหนดท ศทาง ในการปฏ บ ต ราชการของหน วยงานให เป นไปตาม ย ทธศาสตร การบร หารราชการของ ตร. และ สตม. ต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานท งจากภายใน และภายนอกหน วยงานเพ อสร างความโปร งใส และสร างมาตรฐานระบบงาน โดย 1. จ ดทากล องร บความค ดเห น 2. จ ดทาระบบประเม นความพ งพอใจ 3. เป ดช องทางร บฟ งข อค ดเห นของผ ร บบร การต อการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ทาง call center 1178 ผบก.ตม.1 ต อนร บคณะเจ าหน าท จากสถานท ต สาธารณร ฐเกาหล ว นศ กร ท 8 พ.ย.2556 ณ ห องร บรอง บก.ตม.1 กรณ หาร อแนวทาง การประสานราชการ ว นศ กร ท 6 ธ.ค.2556 และว นพ ธท 18 ธ.ค.2556 คณะเจ าหน าท ตส.3 สตส. ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ภายใน บก.ตม.1 พ ฒนาหน วยงานอย างต อเน อง เพ อให ม มาตรฐานด านบร การ และด านความม นคง พร อมรองร บการเข าส ประขาคมอาเซ ยน ป 2558 โครงการบร การตรวจคนเข าเม องเคล อนท โครงการร บชาระค าธรรมเน ยม ค าปร บ ด วยบ ตรเดบ ตและบ ตรเครด ต โครงการเพ มประส ทธ ภาพบร การจองค วขออน ญาตเพ อกล บเข ามาในราชอาณาจ กรอ ก ทางอ นเตอร เน ต (Re entry Permit Queue-Online) โครงการ E Service ในการร บแจ งท พ กอาศ ยกรณ คนต างด าวอย เก น 90 ว น โครงการ B.I.D. LANE หร อช องบร การเฉพาะส าหร บการย นขออย ต อฯ ภายใต กฎหมาย พ เศษ เพ ออานวยความสะดวกแก น กลงท นชาวต างชาต โครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter 11

16 6. ด านการรองร บประชาคมอาเซ ยน พ ฒนาด านกายภาพอย างต อเน อง เ ต ร ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ด า น ก า ล ง พ ล 12

17 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพองค ความร งาน เตร ยมพร อมด านเทคโนโลย โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 13

18 1. พ ฒนาท มงานฝ ายอานวยการให เข มแข งและทางานเป นท ม กาหนดท ศทางการบร หารจ ดการเพ อข บเคล อนหน วยงาน จ ดทาย ทธศาสตร การบร หารราชการ บก.ตม.1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 จ ดทาผลการปฏ บ ต งาน บก.ตม.1 ประจาป 2557 ไตรมาสท 1 ปกวารสาร เล มใหม จ ดระบบบร หารงบประมาณ ก จกรรมนโยบายประหย ดพล งงาน บก.ตม.1 ให การต อนร บ คณะเจ าหน าท จากสาน กงบประมาณ 14

19 2. การพ ฒนาบ คลากรท กระด บ จ ดท าแผนการอบรมประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ อพ ฒนาบ คคลากรในส งก ด ให ม การพ ฒนาอย างต อเน อง โดยครอบคล มการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ และม งเน น การน าระบบเทคโนโลย สน บสน นการปฏ บ ต งานเพ อให เก ดผลส มฤทธ ในการเตร ยมความ พร อมรองร บการเป ดประชาคมอาเซ ยน ป 2558 อบรมความร ในหน าท และความร อ นๆ ท กว นทาการหล งเข าแถวเคารพธงชาต การฝ กระเบ ยบว น ยตารวจ ข าราชการและสร างภาวะผ นา โครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โครงการอบรม Fake Passport & Visa and Imposter อบรมความร โครงการ Imm.1Star Challenge 15

20 3. การพ ฒนาเคร องม อในการบร หาร ปร บปร งห อง ศปก.บก.ตม.1 อย างต อเน อง ให สอดร บก บสถานการณ ป จจ บ น 4. การพ ฒนาหน วยงาน ปร บปร งสภาพแวดล อม ก จกรรม Big Cleaning Day 16

21 5. การจ ดระบบสว สด การให ครอบคล มและท วถ ง บร การแพทย ตม. เป ดให บร การท กว นทาการ และ โครงการฉ ดว คซ นป องก นไข หว ดใหญ เพ อจ ดระบบ ภ ม ค มก นให ก บข าราชการในส งก ดห างไกลโรค โครงการอาหารกลางว น โครงการส ขภาพด ถ วนหน า ปร บบ คล กภาพ เสร มสร าง พล งกาย พล งใจ 17

22 6. การพ ฒนาระบบตรวจคนเข าเม อง โครงการตรวจคนเข าเม องเคล อนท โครงการร บค าธรรมเน ยมและค าปร บ ด วยบ ตรเดบ ต และ บ ตรเครด ต โครงการ E-Service ในการร บแจ งท พ กอาศ ย กรณ คนต างด าวอย เก น 90 ว น การอบรมตามโครงการ PIBICS (ต อยอด) 18

23 IMMIGRATION DIVISION 1 งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ว นท 25 ธ นวาคม 2556 ก จกรรมท 1 : การป องก นปราบปรามการล กลอบหลบหน เข าเม อง และป องก นปราบปรามคนต างด าวไม พ งปรารถนา ก จกรรมท 2 : การตรวจบ คคลและพาหนะเข าออกราชอาณาจ กร และการอน ญาตให คนต างด าวอย ในราชอาณาจ กร หมวดรายจ าย ได ร บจ ดสรร เบ กจ ายจร ง คงเหล อ ใช ไป ได ร บจ ดสรร จานวนเง น 5,738,500 บาท ค าตอบแทน - 6, ค าใช สอย 3,196,500 37, ,015, % ค าว สด - 136, ค าสาธารณ ปโภค 2,542,000 1,036, ,505, % รวมท งส น 5,738,500 1,216, ,521, % หมายเหต 1. ตร.กาหนดเป าหมายการเบ กจ ายเง นงบประมาณภาพรวม ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 ร อยละ ผลการใช จ ายงบประมาณท ได ร บจ ดสรรของ บก.ตม.1 ณ ว นท 25 ธ นวาคม 2556 จานวนท งส น 1,216, บาท ค ดเป นร อยละ เป นไปตามผลการตรวจสอบการใช จ าย ตามแบบ งป.03 ท กาหนดให หน วยงานในส งก ด สตม. ต ดยอด การใช จ ายท กว นท 25 ของเด อน เพ อรายงานผลให สตม.ทราบ ว นศ กร ท 25 ต ลาคม 2556 คณะเจ าหน าท สาน กงบประมาณ เย ยมชมการปฏ บ ต งานของ บก.ตม.1 19

24 งบประมาณ กองท นเพ อการส งคนต างด าว กล บออกไปนอกราชอาณาจ กร งบการ ดาเน นงาน ได ร บจ ดสรร เบ กจ ายจร ง คงเหล อ ใช ไป 6,890,000 2,078, ,811, % ค าใช สอย - 2,000, ค าว สด ค าสาธารณ ปโภค - 78,236, รวม 6,890,000 2,078, ,811, % ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 บก.ตม.1 ได ร บการจ ดสรรจาก เง นกองท นเพ อการส งคนต างด าวกล บออกไปนอกราชอาณาจ กร คร งท 1 จานวนท งส น 6,890,000 บาท การประช มบร หาร บก.ตม.1 (บร หารงบประมาณ) เม อว นอ งคาร ท 24 ธ นวาคม.2556 ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 20

25 สถ ต การให บร การงานตรวจคนเข าเม องในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว าม ผลด าเน นการท งส น 152,054 ราย เม อเปร ยบเท ยบก บช วงเวลาเด ยวก นของป ท ผ านมา พบว า เพ มข นร อยละ 8.14 ท งน เป นผลมาจากสถ ต งานขอร บและเปล ยนประเภทการตรวจลงตรา ท เพ มข นร อยละ งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร เพ มข นร อยละ 8.72 และงาน ขออย ต อในราชอาณาจ กร เพ มข นร อยละ 5.43 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมา ซ งเป นผลจากการรองร บนโยบายและย ทธศาสตร ของส าน กงานต ารวจแห งชาต และส าน กงานตรวจ คนเข าเม อง ในการส งเสร มการท องเท ยว, การอ านวยความสะดวกแก น กลงท น และการอน ญาต ให อย ในราชอาณาจ กรระยะยาว ส งผลต อสถ ต การรายงานต วแจ งท พ กอาศ ย ตามมาตรา 37 ท เพ มข นร อยละ 9.07 ซ งผลด าเน นการด งกล าวเป นไปตามแผนงาน โครงการ ตามนโยบาย การบร หารราชการของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 จ งทาให ผลการปฏ บ ต งานบรรล ผลเป าหมาย ล าด บ ประเภทบร การ ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2556 (ต.ค.-ธ.ค.55) ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2557 (ต.ค.-ธ.ค.56) เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ 2557 เพ ม/-ลด (%) 1 งานขออย ต อฯ 47,684 50, % 2 งานขอร บและเปล ยนประเภท การตรวจลงตรา 4,184 6, % 3 งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร 32,542 35, % 4 งานตรวจลงตราและสล กหล ง 3,747 3, % 5 การรายงานต วแจ งท พ กตามมาตรา 37 49,257 53, % 6 อ นๆ 3,198 3, % รวม 140, , % 21

26 ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบฯ 2556 อ นๆ 3,013 3,198 53,723 การรายงานต วแจ งท พ กตามมาตรา 37 งานตรวจลงตราและสล กหล ง งานขออน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร งานขอร บและเปล ยนประเภทการตรวจลงตรา 3,467 3,747 6,201 4,184 35,379 32,542 49,257 50,271 งานขออย ต อฯ 47,684 9,382 ราย 5,311 ราย 4,921 ราย 3,805 ราย 2,959 ราย 2,131 ราย 1,787 ราย 1,211 ราย 1,244 ราย 1,095 ราย 22

27 ผลจากการใช มาตรการเช งร กด านความม นคง ตามโครงการสถานประกอบการร วมต านภ ยก อการร าย และ โครงการฝากแจ งท พ ก โปรดแจ งกล บด วยนะคร บ ซ งกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได ดาเน นการประชาส มพ นธ ทางตรงและทางอ อม โดยจ ดเจ าหน าท ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจก บสถานประกอบการ, เจ าของ หร อผ ครอบครอง เคหสถานฯ เพ อให ทราบการปฏ บ ต ตนตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข าเม อง พ.ศ.2522 รวมท งการจ ดท าแผ น ประชาส มพ นธ การปฏ บ ต ตนตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข าเม อง พ.ศ.2522 และการอบรมให ความร แก สถานประกอบการต างๆ เพ อให ทราบช องทางการแจ งท พ กทางระบบ Internet จ งส งผลต อสถ ต การร บแจ งท พ ก ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ในไตรมาสท 1 ท เพ มข นร อยละ 8.64 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 และผล ด าเน นการด งกล าวท าให สถ ต การร บแจ งท พ กอาศ ย ตามมาตรา 38 ทาง Internet ซ งเป นทางเล อกท สร าง ความสะดวกให แก ประชาชน เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ.2556 สอดร บผ กพ นก บสถ ต ท ลดลงของการแจ งท พ ก ซ งประชาชนจะต องมาแจ งด วยตนเอง ตามแบบ ตม.30 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ประเภทสถาน เปร ยบเท ยบ ป งบฯ ต ลาคม - ธ นวาคม 2555 ต ลาคม - ธ นวาคม และ 2557 ประกอบการ อ นเตอร เน ต ตม.30 รวม อ นเตอร เน ต ตม.30 รวม เพ ม/-ลด (%) โรงแรม 620,917 55, , ,783 49, , % อพาร ตเม นท 44,038 16,151 60,189 55,122 18,702 73, % เกสเฮ าส 15,029 29,507 44,536 26,160 18,190 44, % อ น ๆ 4,765 2,585 7,350 8,721 3,136 11, % รวม (ราย) 684, , , ,786 89, , % อ น ๆ เกสเฮ าส อพาร ตเม นท โรงแรม 11,857 7,350 44,350 44,536 73,824 60, , , , , , ,000 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ

28 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 จ าแนกตามประเภทการแจ ง 1,000,000 อ นเตอร เน ต ตม , , , , , , ,353 89,410 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 # แจ งทางอ นเตอร เน ต แนวโน มเพ มข น % 24

29 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 สถ ต การให บร การแก แรงงานต างด าว 3 ส ญชาต ในด านการขออย ต อ ใน ราชอาณาจ กรและการตรวจลงตรา ม สถ ต ลดลงมากกว าร อยละ 50 ท งสองด าน เม อเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ผลมาจากนโยบายร ฐบาลในการก าหนดห วงระยะเวลาการแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง ท งระบบท ต องการให สถานะของแรงงานด งกล าวเป นแรงงานท ถ กต องตามกฎหมาย โดยก าหนดย ทธศาสตร ในการผ อนผ น ให แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องได ร บอน ญาตให อย ในราชอาณาจ กรเป นการช วคราวและได ร บอน ญาตให ท างานตาม ก าหนดระยะเวลาเพ อรอการส งกล บ และผล กด นออกเม อครบก าหนดเวลา เพ อให แรงงานเหล าน กล บเข ามาอย างถ กต อง ตามกฎหมายภายใต ความตกลงระหว างประเทศ ในร ปของ MOU จากสถานการณ ด งกล าวจ งส งผลต อการให บร การ งานตรวจคนเข าเม องในช วงไตรมาสท 1 ส งผลกระทบต อการจ ดเก บรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แต ในขณะเด ยวก น การจ ดระบบการควบค มแรงงานต างด าวด งกล าวตามมาตรา 37 ม ประส ทธ ภาพเพ มข น ส งผลต อ การเพ มข นของสถ ต ร อยละ เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 อย างไรก ตาม สถ ต การให บร การ แรงงานต างด าว 3 ส ญชาต ไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมาใน ห วงเวลาเด ยวก น เพ มข นร อยละ ลาด บ การให บร การแรงงาน 3 ส ญชาต ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ 2557 เพ ม/-ลด (%) 1 งานขออย ต อฯ 34,885 13, % 2 งานตรวจลงตราฯ 28, % 3 งาน RE-ENTRY PERMIT 11,657 12, % 4 การรายงานต วแจ งท พ กอาศ ยตามมาตรา , , % รวม 218, , % ไตรมาสท 1 ป งบประมาณพ.ศ.2556 ไตรมาสท 1ป งบประมาณพ.ศ ,179 34,885 13,107 28, ,796 11, ,133 งานขออย ต อฯ งานตรวจลงตราฯ งาน RE-ENTRY PERMIT การแจ งท พ กอาศ ย 25

30 สถ ต ผลการจ บก มผ กระทาความผ ดในไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม ผลการจ บก มท งส น 187 ราย เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจ านวน 6 ราย ค ดเป นร อยละ 3.10 แต เม อเปร ยบเท ยบเป นรายเด อน ระหว างป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ผลการปฏ บ ต งานในรอบเด อนต ลาคม 2556 ม ผลจ บก มเพ มข น จากป งบประมาณ พ.ศ.2556 และลดลงในรอบเด อน พฤศจ กายน ธ นวาคม 2556 รวมท งผลการจ บก มในความผ ดตาม ประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาฯ เช นก น ซ งในส วนน ม ผลส บเน องจากว กฤตการณ ทางการเม องท เร มต น ต งแต เด อนพฤศจ กายน2556 เป นต นมาท ส งผลกระทบต อการปฏ บ ต หน าท ด านบร การและด านความม นคงในงานตรวจคนเข าเม อง ของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ณ ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ฯ โดยเจ าหน าท งานส บสวนปราบปราม ต องปฏ บ ต หน าท ด านการข าว ตรวจค น และส บเสาะหาข อม ลข าวสารของกล มผ ช มน มทางการเม องท ม แนวโน มย ดพ นท ของหน วยงานราชการท ปฏ บ ต หน าท ณ ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ฯ จ งส งผลต อสถ ต ภาพรวมของการจ บก มผ กระท าความผ ดในไตรมาสท 1 ของป งบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภทของผลการจ บก ม ความผ ดตาม พ.ร.บ. คนเข าเม อง พ.ศ ความผ ดตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาอ นๆ ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2556 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 เปร ยบเท ยบ ป งบฯ 2556 และ ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 รวม ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 รวม 2557 ร อยละ เพ ม/-ลด (%) % % รวม % รวม ความผ ดตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.ท ม โทษทางอาญาอ นๆ ความผ ดตาม พ.ร.บ. คนเข าเม อง พ.ศ ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ 2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ

31 การจ ดเก บรายได ของกองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม การจ ดเก บรายได จานวน 251,065,512 บาท ซ งลดลงจาก ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ในห วงเวลาเด ยวก น ค ดเป นร อยละ หมายเหต : การจ ดเก บรายได แผ นด น ตามโครงการร บชาระค าธรรมเน ยม ค าปร บ ด วยบ ตรเครด ตหร อบ ตรเดบ ต สถ ต การจ ดเก บรายได ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม การจ ดเก บรายได ท งส น จ านวน 251,065,512 บาท เม อเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงร อยละ ท งในส วนของค าธรรมเน ยม และค าปร บ ซ งการจ ดเก บรายได ด งกล าวม ผลกระทบโดยตรงจากการให บร การงานตรวจคนเข าเม อง แก คนต างด าว 3 ส ญชาต ในงานขออย ต อในราชอาณาจ กร ท ม สถ ต ลดลงร อยละ และไม ม ผลด าเน นการ ในการตรวจลงตรา ท ลดลงร อยละ 100 ซ งเป นผลจากนโยบายร ฐบาลในการก าหนดห วงเวลาในการควบค ม แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง แต ขณะท สถ ต การจ ดเก บรายได ในส วนของค าปร บ ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ลดลงจากป งบประมาณ พ.ศ.2556 ร อยละ ผลส วนน มาจากการลดลงโดยรวมของการให บร การ งานตรวจคนเข าเม องและการบ งค บใช กฎหมายท เป นร ปธรรม ท าให การกระท าความผ ดตามกฎหมายลดลง สามารถสร างความเช อม นให ก บประชาชนและส งคมได อย างเป นร ปธรรมย งข น ยอดรวม ค าปร บ ค าธรรมเน ยม 10,569,400 14,113,800 ชาระค าธรรมเน ยม เป นเง น 2,161,600 บาท ชาระค าปร บ เป นเง น 159,000 บาท รวมเป นเง นท งส น 2,320,600 บาท ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ ,065, ,496, ,270, ,156,296 27

32 เพ อเป นการรองร บนโยบายร ฐบาล ในการเป ดประชาคมอาเซ ยน ป 2558 และนโยบายของส าน กงาน ตรวจคนเข าเม องด านบร การและด านความม นคง ในป งบประมาณ พ.ศ.2557 กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ย งคงเด นหน าให บร การด วยใจ เพ ออ านวยความสะดวกแก ผ ร บบร การตามโครงการตรวจคนเข าเม องเคล อนท เพ อสนองตอบความต องการของคนต างด าว โดยให บร การงานตรวจคนเข าเม องเคล อนท แก สถานพยาบาล สถานศ กษา และบร ษ ทเอกชน โดยผลการปฏ บ ต ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ม สถ ต การให บร การ จานวนท งส น 3,036 ราย และเม อเปร ยบเท ยบก บผลการปฏ บ ต ในไตรมาสท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม สถ ต เพ มข น ร อยละ

33 ตามนโยบายของส าน กงานตรวจคนเข าเม อง ด านการให บร การและด านการบร หาร เพ อให เก ด ค ว า ม โ ปร งใสและเป ดโอกาสให ผ ร บบร กา ร ได แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะ เพ อให หน วยงาน ได ปร บปร งพ ฒนาประส ทธ ภา พ การให บร การท ด ย งข น กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได จ ด ช องทางเพ อร บฟ งความค ดเห นของผ ร บบร การ โดยจ ดท าแบบสอบถามความค ดเห นประเม นความ พ งพอใจและแสดงความค ดเห น โดยจ าแนกการ ประเม นเป น 3 ด าน ประกอบด วย ด านเจ าหน าท ด านบร การ และด านสถานท โดยในแต ละด าน ม ค าคะแนนความพ งพอใจเต ม 5 คะแนน ในไตรมาสท 1 พ.ศ.2557 ม ผ ร บบร การตอบแบบสอบถาม และแสดง ความค ดเห น ท ศ นย บร การของกองบ งค บการ ตรวจคนเข าเม อง 1 จ านวน 4 แห ง ท งหมด 27,907 ราย และม ผ เสนอแนะความค ดเห น ให ปร บปร งการให บร การด านต างๆ ด งน ควรเพ มจ ดให บร การในเขตพ นท กร งเทพมหานครให มากข น โดยเฉพาะอย างย งการแจ งท พ กอาศ ยเม ออย ในราชอาณาจ กรเก น 90 ว น กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 ได เพ มจ ดให บร การในการร บแจ ง ท พ กอาศ ยเม ออย ในราชอาณาจ กรเก น 90 ว น ส าหร บคนต างด าวท พ ก อาศ ยในเขตกร งเทพมหานครท กราย อ ก 2 แห ง ค อ ศ นย บร การแรงงาน ต างด าว 3 ส ญชาต ส าน กงาน เมเจอร ฮอลล ว ด ส ขสว สด และส าน กงาน อ มพ เร ยล เว ลด ลาดพร าว โดยก าหนดเป ดให บร การต งแต ว นท 2 มกราคม 2557 เป นต นไป จ ต ร ส จามจ ร ศ นย ราชการฯ ศ นย บร การฯ อ มพ เร ยล ศ นย บร กาฯ เมเจอร ด านสถานท ด านสถานท ด านบร การ ด านบร การ ด านเจ าหน าท ด านเจ าหน าท

34 Against Human Trafficking กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 จ ดโครงการ Knowledge Sharing ; Against Human Trafficking โดยข าราชการตารวจ บก.ตม.1 ท ผ านการอบรม ท าหน าท ขยายผลถ ายทอดองค ความร ในร ปแบบ ว ทยาจารย ให ก บข าราชการต ารวจในส งก ด ได ม ท กษะในงานส บสวนปราบปรามการค ามน ษย ร นท 1 อบรมในว นอ งคารท 22 ต ลาคม 2556 เวลา 08.30น น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 ว ทยากรบรรยาย ได แก ร.ต.อ.ธนธรรม คาหร ง และ ร.ต.อ.สถ ต ไสวงาม รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 ม ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการตารวจในส งก ด กก.2 บก.ตม.1 ผ ปฏ บ ต หน าท งานส บสวนปราบปรามและเจ าหน าท ช ดปฏ บ ต การเคล อนท เร ว 20 นาย ร นท อบรมในว นอ งคารท 19 พฤศจ กายน 2556 เวลา น น. ณ ห องประช ม 1 บก.ตม.1 ว ทยากรบรรยาย ได แก ร.ต.อ.สถ ต ไสวงาม และ ร.ต.ท.น ก ลพจน ศร เจร ญ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 พร อมด วย พ.ต.ท.ณภ ทรพงศ ส ภาพร สว.บคด.บก.ตม.3 ม ผ เข าร บการฝ กอบรม จานวน 20 นาย 30

35 สรรหาพ ธ กรม ออาช พ จากข าราชการต ารวจในส งก ด บก.ตม.1 เพ อปฏ บ ต หน าท เป นผ ด าเน นรายการพ ธ กร หร อ Master of Ceremonies (MC) ในก จกรรม หร อโครงการต าง ๆ ของหน วยงาน ว นพ ธท 30 ต ลาคม 2556 อบรมการเป นพ ธ กร และการพ ดต อหน าสาธารณะ ให ก บข าราชการต ารวจท เข าร วมโครงการ ณ ห อง ประช ม 1 บก.ตม.1 ม ผ เข าร วมท งส น จานวน 30 คน ว นศ กร ท 22 พฤศจ กายน 2556 ข าราชการต ารวจผ ผ านการค ดเล อกจ านวน 9 นาย อบรมเพ อเพ มท กษะและประสบการณ เพ มเต ม ในห วข อ Professional MC Workshop ผศ.ดร.ส ก ญญา สมไพบ ลย อาจารย ประจาคณะน เทศศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว ทยากรผ ให ความร อบรมการเป นพ ธ กร และการพ ดต อหน าสาธารณะ 31

36 ก จกรรมว ง Running ครงการส ขภาพด ถ วนหน า กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 Immigration Division 1 ก จกรรมแอโรบ ค บก.ตม.1 จ ดก จกรรมการออกก าล งกายหลากหลายประเภท เพ อให ข าราชการตารวจในส งก ดม ส ขภาพร างกายแข งแรง โดยสามารถเล อกประเภทก จกรรมการออกกาล งกาย ได ตามความเหมาะสม ก จกรรมการเด นออกกาล งกาย ก จกรรมโยคะ 32

37

38

39

40

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ)

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล 50 4.0057 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ 30 4.1282 บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง และนโยบายส าค ญ/พ เศษของร ฐบาล 1.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บรรยายสร ปผลการปฏ บ ต งาน ตรวจคนเข าเม องจ งหว ดน าน

บรรยายสร ปผลการปฏ บ ต งาน ตรวจคนเข าเม องจ งหว ดน าน N A N บรรยายสร ปผลการปฏ บ ต งาน ตรวจคนเข าเม องจ งหว ดน าน I M M I G R A T I O N เป น ประต แห งชาต ทางภาคเหน อ ท ม ศ กยภาพ อย างม ออาช พ พร อมรองร บ ประต แห งอาเซ ยน ทาง สปป.ลาว พ นตารวจโท ทวนทอง ถ ตย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information