กลย ททธ การปการประสานงาน. ดร.ธ การปนาว ชญ จชญ จ นดา จ นดาประนดาประดษฐ hars กมภาพ นธ นธ การป 2555

Size: px
Start display at page:

Download "กลย ททธ การปการประสานงาน. ดร.ธ การปนาว ชญ จชญ จ นดา จ นดาประนดาประดษฐ hars กมภาพ นธ นธ การป 2555"

Transcription

1 ดร.ธ การปนาว ชญ จชญ จ นดา จ นดาประนดาประดษฐ hars กมภาพ นธ นธ การป 2555

2 หว ชญ จข อก!อการบรรย ทาย ท คว ชญ ามหมาย ทข อกองการประสานงาน ว ชญ ตถ ประประสงคข อกองการประสานงาน องคประกอบข อกองการประสานงาน ลกษณะข อกองการประสานงาน การสร!างภาพ นธ ลกษณส)ว ชญ นบคคล โมเดลในการส-.อสาร : SMCR Model เทคนคข อกองการประสานงาน กรณ8ศ กษาข:กษาข อกองการประสานงาน

3 คว ชญ จามหมาย ทข อกองการประสานงาน "การประสานงาน" หมาย ทถ ประ:ง การตดต)อส-.อสารให!เกดคว ชญ จาม คด คว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประตรงกนในการร)ว ชญ จมม-อปฏ บ ต งาบตงาน ให!สอดคล!อง ท=งเว ชญ จลาและกจ นดาประกรรม ท8.จ นดาประะต!องกระท?าให!บรรลว ชญ จตถ ประประสงค อย ท)างราบร-.นและม8ประสทธ การปภาพ นธ ไม)เกดการท?างานซ ำซ อน =?าซ ำซ อน!อน การข อกดแย ท!งหร-อเหล-.อมล=?ากน (สถ ประาบนด?ารงราชานภาพ นธ ส?านกงานปลดมหาดไทย ท)

4 ว ชญ ตถ ประประสงคข อกองการประสานงาน การประสานงานท8.ด8จ นดาประะต!องท?าให!เกดเปDนผลส?าเรFจ นดาประ ได!ผลงาน ท8.ม8คณภาพ นธ อ8กท=งย ทงประหย ทดเว ชญ จลาและทรพ นธ ย ทากร เพ นธ -.อให! บรรลว ชญ จตถ ประประสงคดงต)อไปน8= เพ นธ -.อแจ นดาประ!งให!ผG!ม8ส)ว ชญ จนเก8.ย ทว ชญ จข อก!องทราบ เพ นธ -.อรกษาไว ชญ จ!ซ ำซ อน :.งสมพ นธ นธ การปอนด8 เพ นธ -.อข อกอค?าย ทนย ทอมหร-อคว ชญ จามเหFนชอบ เพ นธ -.อข อกจ นดาประดข อก!อข อกดแย ท!งในการปฏ บ ต งาบตงาน เพ นธ -.อเพ นธ.มประสทธ การปภาพ นธ ในการปฏ บ ต งาบตงาน เพ นธ -.อตรว ชญ จจ นดาประสอบอปสรรคและสภาพ นธ ปHญ จ นดาหา

5 องคประกอบข อกองการประสานงาน การประสานงานคว ชญ จรจ นดาประะพ นธ จ นดาประารณาองคประกอบท8.ส?าคญ จ นดาต)อไปน8= คว ชญ จามร)ว ชญ จมม-อ จ นดาประะต!องสร!างสมพ นธ นธ การปภาพ นธ ในการท?างานร)ว ชญ จม กนข อกองทกฝ ายโดยอKาย ทโดย ทอาศ กษาขย ทคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประ หร-อการตกลงร)ว ชญ จมกน ระย ทะเว ชญ จลา จ นดาประะต!องม8การก?าหนดเว ชญ จลาท8.จ นดาประะปฏ บ ต งาบตงานร)ว ชญ จม กนเพ นธ -.อบรรลว ชญ จตถ ประเปLาหมาย ทอย ท)างทนท)ว ชญ จงท8 คว ชญ จามสอดคล!อง จ นดาประะต!องม8การพ นธ จ นดาประารณาคว ชญ จามเหมาะสมใน คว ชญ จามรบผดชอบข อกองแต)ละฝ ายโดยอKาย ทไม)ให!เกดคว ชญ จามซ ำซ อน =?าซ ำซ อน!อนกน ระบบการส-.อสาร จ นดาประะต!องม8การส-.อสารท8.ม8ประสทธ การปภาพ นธ เพ นธ -.อให!เกดคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประแก)ทกฝ ายโดยอKาย ท ผG!ประสานงาน จ นดาประะต!องเปDนตว ชญ จกลางตว ชญ จแทนในการเจ นดาประรจ นดาประา ส-.อสารให!เกดการท?างานร)ว ชญ จมกนอย ท)างราบร-.น

6 ลกษณะข อกองการประสานงาน การประสานงานไม)คว ชญ จรจ นดาประะใช!อ?านาจ นดาประส.งการแต)อย ท)างเด8ย ทว ชญ จ คว ชญ จร ใช!คว ชญ จามสมพ นธ นธ การปท8.ด8เปDนหลก เพ นธ ราะคว ชญ จามม8น=?าใจ นดาประต)อกนและ คว ชญ จามไว ชญ จ!ว ชญ จางใจ นดาประต)อกนจ นดาประะเปDนผลให!เกดคว ชญ จามร)ว ชญ จมใจ นดาประมากกว ชญ จ)าการ ใช!อ?านาจ นดาประ การประสานงานกนคว ชญ จรหล8กเล8.ย ทงการนนทาว ชญ จ)าร!าย ทกน การ โย ทนคว ชญ จามผด เม-.อม8ส.งใดท8.จ นดาประะช)ว ชญ จย ทเหล-อแนะน?ากนกFอย ท)างลงเล และเปMดท8.จ นดาประะรบฟ งคำแนะHงค?าแนะน?าข อกองผG!เก8.ย ทว ชญ จข อก!องแม!จ นดาประะไม)เหFนด!ว ชญ จย ท กFอย ท)างแสดงปฏ บ ต งากรย ทาตอบโต! เม-.อม8การเปล8.ย ทนแปลงต!องแจ นดาประ!ง ให!ทราบโดย ทท.ว ชญ จกน โดย ทการประสานงานอาจ นดาประจ นดาประท?าได!ในสองลกษณะค-อ การประสานงานอย ท)างเปDนทางการ การประสานงานอย ท)างไม)เปDนทางการ

7 การส-.อสาร : กระบว ชญ จนการส-.อสาร ผG!ส)งสาร ผG!รบสาร บ)งช8=ข อก!อคว ชญ จาม เตร8ย ทมข อก!อคว ชญ จาม ส)งข อก!อคว ชญ จาม รบข อก!อคว ชญ จาม ท?าคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประ ข อก!อคว ชญ จาม ท?าคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประ ตอบสนอง รบการ ตอบสนอง ส)งการ ตอบสนอง เตร8ย ทมการ ตอบสนอง บ)งช8=การ ตอบสนอง กระบว ชญ จนการส-.อสารม8ข อก=นตอนอย ทG)หลาย ทข อก=นตอนท8.เกดข อก:=นอย ท)าง รว ชญ จดเรFว ชญ จและต)อเน-.องระหว ชญ จ)างผG!ส)งสารและผG!รบสาร ดงน=นการ ท?าคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประต)อสาระและการตอบสนองอาจ นดาประจ นดาประะผดพ นธ ลาดได! ง)าย ท ดงน=นเพ นธ -.อให!การส-.อสารม8ประสทธ การปภาพ นธ จ นดาประะต!องม8การ ท?าคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประและเข อก!าถ ประ:งราย ทละเอ8ย ทดข อกองแต)ละข อก=นตอนข อกอง กระบว ชญ จนการส-.อสาร

8 กรอบแนว ชญ จคดในการส-.อสาร : SMCR Model ในการส-.อสารให!เกดประสทธ การปภาพ นธ สGงสดน=นจ นดาประะต!องม8การว ชญ จาง แนว ชญ จทางการส-.อสารท8.เหมาะสมกบสถ ประานการณต)างๆ ซ ำซ อน :.งกรอบ แนว ชญ จคดท8.ใช!ในการว ชญ จางแนว ชญ จทางการส-.อสารง)าย ทๆค-อ SMCR Model ท8.พ นธ จ นดาประารณาถ ประ:ง Sender ผG!ส)งสาร Message สาระท8.จ นดาประะส-.อสาร Channel ช)องทางการส-.อสารท8.เหมาะสม Receiver ผG!รบสาร โดย ทการประสานงานทกคร=งกFสามารถ ประน?ากรอบแนว ชญ จคดน8=มาใช! ในการประสานงานให!เกดคว ชญ จามรดกมสามารถ ประน?าไปสG)เปLา หมาย ทการส-.อสารได!อย ท)างเปDนรGปธ การปรรม

9 ทกษะการส-.อสารท8.ใช!ในการประสานงาน ผG!ท8.จ นดาประะส-.อสารได!ด8จ นดาประะต!องม8คว ชญ จามพ นธ ร!อมท=งคว ชญ จามรG! ฝ ายโดยอZม-อ และ จ นดาประตใจ นดาประ โดย ททกษะส?าคญ จ นดาๆข อกองการส-.อสารในภาว ชญ จะการณต)างๆ ประกอบด!ว ชญ จย ท การรบฟ งคำแนะHงอย ท)างต=งใจ นดาประ (Active Listening) การโน!มน!าว ชญ จใจ นดาประ (Convincing Skill) การใช!ภาษาอย ท)างชาญ จ นดาฉลาด (Smart Dialogue) การใช!เว ชญ จลาอย ท)างม8ประสทธ การปภาพ นธ (Effective Time Use) การน?าเสนออย ท)างน)าตดตาม (Attractive Presentation) การสร!างคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประอย ท)างชดเจ นดาประน (Clear & Concise) โดย ทผG!ด?าเนนการส-.อสารอาจ นดาประจ นดาประะต!องใช!ทกษะหลากหลาย ทด!าน ประกอบกนในเว ชญ จลาเด8ย ทว ชญ จกน ดงน=นจ นดาประ?าเปDนต!องม8การฝ ายโดยอiกฝ ายโดยอน และเตร8ย ทมคว ชญ จามพ นธ ร!อมอย ทG)เสมอในครบทกองคประกอบข อกอง การส-.อสาร

10 การสร!างภาพ นธ ลกษณส)ว ชญ จนบคคล บคคลจ นดาประ?าเปDนต!องสร!างภาพ นธ ลกษณส)ว ชญ จนบคคลเพ นธ -.อให!เกดการ ตระหนกรG! (Awareness) และการย ทอมรบ (Acceptance) ในคว ชญ จามแตกต)างหร-อคว ชญ จามพ นธ เศ กษาขษในตว ชญ จตนข อกองตนเอง การท8.ต!องท?าให!กดคว ชญ จามตระหนกน=นกFเพ นธ -.อท8.จ นดาประะให!ผG!ประสาน งานสามารถ ประสร!างคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประในประเดFนท8.ต!องการส-.อสาร ประสานงานได!อย ท)างม8ประสทธ การปภาพ นธ ซ ำซ อน :.งภาพ นธ ลกษณข อกองผG!ประสานงานท8.ด8จ นดาประะท?าให!เกดผลลพ นธ ธ การปทาง จ นดาประตใจ นดาประในเชงบว ชญ จกอนจ นดาประะน?าไปสG)คว ชญ จามร)ว ชญ จมม-อกนปฏ บ ต งาบตงานได! อย ท)างราบร-.นต)อไป

11 การสร!างภาพ นธ ลกษณส)ว ชญ จนบคคล ภาพ นธ ลกษณส)ว ชญ จนบคคลสามารถ ประรบรG!ได!จ นดาประาก ประสาทสมผสหลกค-อ การมองเหFนทางตา การได!ย ทนทางหG การได!กล.นทางจ นดาประมGก และ การรบรG!จ นดาประากการสมผส ซ ำซ อน :.งจ นดาประะก)อให!เกด ผลลพ นธ ธ การปทางจ นดาประตใจ นดาประ ดงต)อไปน8= การย ทอมรบจ นดาประากการมอง (Visual Impact) การย ทอมรบจ นดาประากการฟ งคำแนะHงเส8ย ทง (Verbal Impact) การย ทอมรบจ นดาประากการสมผส (Sensual Impact) ผG!ประสานงานท8.ด8จ นดาประะต!องสร!างการย ทอมรบ ให!ได!ในทกรGปแบบ!

12 เทคนคข อกองการประสานงาน ผG!เก8.ย ทว ชญ จข อก!องในการท?างานร)ว ชญ จมกน คว ชญ จรม8เทคนคในการประสาน งานอย ท)างประสทธ การปภาพ นธ โดย ทพ นธ จ นดาประารณเทคนคเหล)าน8= เล-อกลกษณะข อกองการประสานงาน ว ชญ จ)าจ นดาประะใชลกษณะท8.เปDน ทางการหร-อไม)เปDนทางการ ตามกาละเทศ กษาขะท8.เหมาะสม เล-อกเคร-.องม-อในการประสานงานท8.เหมาะสม โดย ท พ นธ จ นดาประารณาถ ประ:งเคร-.องม-อท8.ผG!ประสานงานทกฝ ายโดยอKาย ทสะดว ชญ จกท8.จ นดาประะใช! อย ท)างม8ประสทธ การปภาพ นธ เล-อกผG!ประสานงานท8.เหมาะสมกบสถ ประานการณ - โดย ท พ นธ จ นดาประารณาถ ประ:งคว ชญ จามน)าเช-.อถ ประ-อ อารมณคว ชญ จามรG!ส:กข อกองทกฝ ายโดยอKาย ทท8. เก8.ย ทว ชญ จข อก!อง เล-อกผลลพ นธ ธ การปการประสานงานอนพ นธ :งประสงค - โดย ท พ นธ จ นดาประารณาถ ประ:งผลลพ นธ ธ การปท8.เราคาดหว ชญ จงอย ทากให!เกดข อก:=นมากท8.สด

13 เทคนคข อกองการประสานงาน เปLาประสงคการส-.อสาร การส-.อสารท8.ด8จ นดาประะต!องม8เปLาประสงคท8. ชดเจ นดาประนและเปDนประโย ทชนกบผG!ส-.อสาร เปLาหมาย ทการส-.อสาร การส-.อสารท8.ม8ประสทธ การปภาพ นธ ผG!ส-.อสารจ นดาประะ ต!องม8คว ชญ จามรG!คว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประเปLาหมาย ทหร-อผG!รบ สารอย ท)างถ ประ)องแท! องคประกอบการส-.อสาร เน-=อหาสาระท8.ชดเจ นดาประนเข อก!าใจ นดาประง)าย ท ช)องทางการส-.อสารท8.เข อก!าถ ประ:งเปLาหมาย ท ช)ว ชญ จงเว ชญ จลาและโอกาสท8.เหมาะสม รGปแบบการส-.อสารท8.น)าสนใจ นดาประ ผG!ส-.อสารท8.ม8 Head Hand Heart ครบ

14 การย ทอมรบ คว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประ กรณ8ศ กษาข:กษา : การประสานงานในภาว ชญ จะว ชญ จกฤต เพ นธ -.อให!การส-.อสารม8ประสทธ การปภาพ นธ ผG!ส-.อสารจ นดาประะ ต!องเตร8ย ทมองคประกอบให!ม8คว ชญ จามเหมาะสมครบ ถ ประ!ว ชญ จนทกมต โดย ทค?าน:งถ ประ:งเปLาหมาย ทท8.จ นดาประะรบสารและ เปLาประสงคข อกองการส-.อสาร การส-.อสารท8.ม8องคประกอบท8.เหมาะสมจ นดาประะท?าให!เกด ผลตอบรบตามเปLาประสงคข อกองการส-.อสารได!ตามท8. ต!องการ ผG!อ?านว ชญ จย ทการ ข อกองหน)ว ชญ จย ทงาน ทางการ คว ชญ จามค-บหน!า โทรทศ กษาขน ช)ว ชญ จงท8.ก?าลง ม8คว ชญ จามสบสน ตว ชญ จอย ท)างข อกองเปLาประสงคในการส-.อสาร ให!คว ชญ จามรG! สร!างคว ชญ จามเข อก!าใจ นดาประ สร!างคว ชญ จามน)าเช-.อถ ประ-อ ท?าให!เกดการย ทอมรบ สร!างคว ชญ จามด:งดGดน)าสนใจ นดาประ สร!างกระแสคว ชญ จามร)ว ชญ จมม-อ

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต ขนตอนในการเข ยนโครงการ 1. ชอแผนงาน 2. ชอโครงการ 3. หลกการและเหต ผล 4. วตถ ประสงค 5. เปาหมาย 6. วธ ด าเนนการ 7. ระยะเวลาด าเนนการ 8. งบประมาณ 9. ผ รบผดชอบโครงการ 10. หนวยงานท ให การสนบสน น 11. การประเมนผล

More information

แนวทางการพ ฒนาซอฟต แวร ค ณภาพ

แนวทางการพ ฒนาซอฟต แวร ค ณภาพ แนวทางการพ ฒนาซอฟต แวร ค ณภาพ การฝ กอบรม การประเม นราคางานพ ฒนาซอฟต แวร ประเภทโปรแกรม ประย กต (Application Software) ด จ ตอลคอนเทนต (Digital Content) และ ส อสร างสรรค สอสรางสรรค (Animation) )ของประเทศไทย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การเร ยนร ตามรอยพระย คลบาท : เสรมสรางวนย เสร มสร างว น ย จร ยธรรม จรยธรรม และการรกษาว นยข าราชการ นายเกร กเก ยรต นายเกรกเกยรต เอกพจน ผ เช ยวชาญด านการส งเสร มจร ยธรรม กรรมการจร ยธรรม กรรมการจรยธรรม ส าน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม

More information

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ ค ารบรองการปฏบตงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) เอกสารประกอบ 1 แผนปฏบต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) วสยทศน ม งผลกดนการเสรมสรางและพฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอยางยงย

More information

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

บทท 2 การน เทศการศ กษา

บทท 2 การน เทศการศ กษา บทท 2 การน เทศการศ กษา ความสาค ญของการน เทศการศ กษา การน เทศการศ กษา หมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร งทาง การศ กษาแก บ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาเพ อให สามารถด าเน นงานของตนไปได ด วยด โดยผ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information