สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556"

Transcription

1 รายงานการว จ ย เร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล โดย อธ ฐาน เร องแก ว สมปราชญ ม ส กร กษ เต อนจ ต ว ส ทธ สรรพ ปร ชา ส ขะว ลล สนอง ท วมพ บ ลย อ ชดา ศร เพชร ส ภ ชชา เก อน น ว ชระ ร กษาศร มย รฉ ตร เฉล มเม อง ก นย ร ตน เก อน น ส ร ย น ก ลร ตน ว เช ยร ดาคงแสง อน ว ฒน สงคง สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

2 (2) คำนำ ผลงานว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จ ดท าข นภายใต การจ ดการความร ของกล ม ปฏ บ ต การศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ซ งคณะท างานของกล มค อ น กว ชาการส งเสร ม การเกษตรของส าน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล งและส าน กงานเกษตรอ าเภอ ได ร วมก นก าหนดประเด นการ ว จ ย ออกแบบการว จ ย เก บรวบรวมข อม ลตามว ตถ ประสงค การว จ ย ว เคราะห ผลและสร ปเป นผลงานว จ ย ฉบ บน ข น ท งน คณะทางานของกล มปฏ บ ต การศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หว งเป นอย าง ย งว า ผลงานว จ ยฉบ บน จะเป นประโยชน และเป นแนวทางในการส งเสร มการเกษตรในพ นท ได ต อไป ผ จ ดทา ก นยายน 2556

3 (3) สารบ ญ หน า บทค ดย อ (1) คานา (2) สารบ ญ (3) บทท 1 บทนา ความสาค ญและท มาของการว จ ย กรอบแนวค ด ว ตถ ประสงค ผลท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตการว จ ย น ยามศ พท 3 บทท 2 เอกสารและผลงานว จ ยท เก ยวข อง เอกสารท วไป งานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 3 ระเบ ยบว ธ การว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช เก บข อม ล การทดสอบเคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล แผนการดาเน นงาน 12 บทท 4 ผลการว จ ย 13 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ 17 บรรณนาน กรม 20 ภาคผนวก 21 แบบสอบถาม

4 (1) ห วข อว จ ย การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ผ ว จ ย คณะท างานกล มปฏ บ ต การจ ดการความร กล มศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง ป 2556 บทค ดย อ ผลงานว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม ว ตถ ประสงค ในการด าเน นการค อ 1) ศ กษาการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) เพ อศ กษาถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) เพ อทราบแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ของจ งหว ดพ ทล ง ผ ว จ ยจ ดเก บข อม ลจาก แบบสอบถามจากกล มต วอย างซ งเป นเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล ง จ านวน 390 ราย ใช สถ ต เช งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได แก ร อยละ (%) ค าเฉล ย ( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation) ในการประมวลผลข อม ล และใช การพรรณนาเพ ออธ บายล กษณะต างๆ ของต วแปร พบว า กล มต วอย างเป นเพศชาย ร อยละ และเพศหญ ง ร อยละ อาย โดยเฉล ยอย ท 51 ป โดยช วง อาย ท มากท ส ดค อ อาย ป ร อยละ รองลงมา ป ร อยละ และ ป น อยท ส ด ร อยละ ส วนใหญ จบการศ กษาระด บประถมศ กษา ร อยละ รองลงมา ค อ ม ธยมศ กษาตอนต น ร อยละ ส วนใหญ ม อาช พท าสวน ร อยละ รองลงมา ท านา ร อยละ และทาประมงน อยท ส ด ร อยละ 2.05 ของกล มต วอย างท งหมด กล มต วอย างทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท ให บร การ ร อยละ รองลงมาไม ทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท ร อยละ และไม แน ใจว าในพ นท ม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรหร อไม ร อยละ 7.18 ของกล มต วอย าง ท งหมด โดยช องทางท ช มชนทราบถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบลมาจากเกษตรต าบล รองลงมาค อ ป ายประชาส มพ นธ และหอกระจายข าวในพ นท ส าหร บความ คาดหว งพบว า อ นด บท 1 อยากให ศ นย บร การฯ ควรม สถานท ท ช ดเจนเพ อความสะดวกต อการเข าร บ บร การเป น และ อ นด บท 2 ต องการให ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตามว น เวลาท ก าหนด อ นด บท 3 ต องการให ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เพ อให ช มชนได ทราบสถานการณ ด านการเกษตร ส าหร บข อเสนอแนะต องานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ค อ 1) ควรม การประชาส มพ นธ งานส งเสร มการเกษตรในระด บตาบล ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การ ฯ ให มากท ส ด 2) ม สถานท เหมาะสม โดยหน วยงานต นส งก ดควรให การสน บสน นงบประมาณในการ ดาเน นงานศ นย บร การฯ เช น อาจจะม งบประมาณอ ดหน นในการจ ดต งหร อปร บปร งศ นย บร การฯ 3) ศ นย บร การฯ ควรม โครงการสน บสน นการด าเน นงานด านการเกษตรในระด บหม บ าน 4) ศ นย บร การฯ ควรม การฝ กอบรมเก ยวก บด านการประกอบอาช พให มากข น เพ อเป นการสร างทางเล อกอาช พให ก บช มชน ตลอดจนความร เก ยวก บด านการเกษตรอ น ๆ ท เก ยวข อง และ 5) เจ าหน าท ภาคร ฐท ม บทบาทต องานของ ศ นย บร การควรม หน วยงานอ น ๆ ร วมในท มคณะกรรมการฯ ด วย เช น เจ าหน าท ประมง ปศ ส ตว หร อส วน ท องถ น

5 1 บทท 1 บทนา 1.1 ความสาค ญและท มาของการว จ ย ภายใต แนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐท จะต องส งเสร มการรวมต วของเกษตรกรเพ อวางแผน พ ฒนาการเกษตร ภายใต หล กการท ประชาชนม ส วนร วมค ด ว เคราะห และต ดส นใจในการก าหนด แผนการพ ฒนาพ นท ด วยตนเอง เพ อให ตอบสนองต อป ญหาและความต องการของช มชนอย างแท จร ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ งได จ ดต งศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ข นเพ อเป นศ นย กลางให เกษตรกรได เข ามาม ส วนร วมค ด ว เคราะห วางแผนและบร หารจ ดการแผน ด วยตนเอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท าหน าท ในการสน บสน นด านการบร การ และถ ายทอด เทคโนโลย ท งด านพ ช ปศ ส ตว ประมง รวมท งการให ข อม ลข าวสารการเกษตร ท ส าค ญแก เกษตรกรใน ล กษณะ บ รณาการ ณ จ ดเด ยว ค อ ท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลใน การจ ดต งศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จะไม เน นในด านของอาคาร ส งก อสร างแต จะเน นด านความส าค ญของช มชนเป นหล ก ซ งกรมส งเสร มการเกษตรได ก าหนดภาระ ก จการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ไว ด งน ค อ การด าเน นงานเพ อ 1) ปร บเปล ยนกระบวนการในการพ ฒนาการเกษตรท ให องค กรปกครองส วน ท องถ นสถาบ นเกษตรกรและช มชน ม โอกาสและม ส วนร วมในการพ ฒนาการเกษตรแบบย งย นด วย ตนเอง และสอดคล องก บความต องการของช มชนในล กษณะบ รณาการ 2) ปร บเปล ยนกระบวนการ ท างานของส วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระด บท องถ นและ 3) เพ มศ กยภาพของ ช มชนในการวางแผนและพ ฒนาตนเอง ในด านการพ ฒนาการเกษตรเสนอแนะให ม การใช ประโยชน จากงบประมาณองค กรปกครองส วนท องถ นในการพ ฒนาการเกษตร รวมท งส งเสร มการออมและระดม ท นของช มชน เพ อการลงท นทางธ รก จ โดยหากม การดาเน นการด งกล าวจะม ประโยชน ต อต วเกษตรกร ค อ 1) ม ศ นย กลางในการให บร การของหน วยงานต างๆ แก เกษตรกร เช น การบร การในการตรวจ ว เคราะห ธาต อาหารในด น การบร การตรวจสารพ ษตกค างในพ ชผล การตอนส ตว การผสมเท ยม การตรวจสภาพน าบ อปลา เป นต น 2) เกษตรกรได ร บการบร การข อม ลข าวสารด านการเกษตรท เป น ประโยชน ต อการประกอบอาช พ รวมท งการพยากรณ การเต อนการเก ดภ ยธรรมชาต ภ ยศ ตร พ ช และ ภ ยเศรษฐก จ 3) เป นแหล งให ความร และเทคโนโลย ท ถ กต องเหมาะสมแก ช มชน 4) เกษตรกรได ร บ การถ ายทอดความร และเทคน คในการท าการเกษตรในร ปแบบต างๆ ท งด านพ ช ปศ ส ตว ประมง พ ฒนาท ด น และอ นๆ 5) เป นศ นย รวมและเป นสถานท ประช ม พบปะ แลกเปล ยนความร ประสบการณ ของเกษตรกรในช มชน ร วมก นว เคราะห ป ญหาช มชน ก าหนดท ศทางพ ฒนาและแก ไข ป ญหาด วยตนเอง เพ อให เก ดการพ ฒนาแบบม ส วนร วม 6) เป นจ ดท รวบรวมหร อแสดงผล ตภ ณฑ ของ ต าบล เพ อจ ดให ม การจ าหน ายผลผล ต หร อซ อขายโดยตรง และ 7) เป นสถานท ต ดต อย นค าร อง ค าขอร บบร การของเกษตรกรท เก ยวข องก บการเกษตรท งด านพ ช ส ตว ประมง และอ นๆ เพ อเสนอ ให แก หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ จากการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลในรอบการ ทางานท ผ านมา ต งแต ป พ.ศ พบว าการปฏ บ ต งานของศ นย บร การฯ ในจ งหว ดพ ทล งย งไม เป น

6 2 ท ช ดเจนและจ ดได ว าย งไม ประสบผลส าเร จมากน ก ด วยเหต น คณะท างานจ ดการความร กล มปฏ บ ต การศ นย บร การฯ จ งได ม แนวค ดในการศ กษาถ งท ศนะการยอมร บ และความต องการของ เกษตรกรต อการทางานของศ นย บร การฯ เพ อจะได นาผลจากการศ กษาไปปร บใช ให เก ดประโยชน เป น แนวทางในการพ ฒนางานศ นย บร การ ฯ ให เป นจ ดบร การด านการเกษตรม ประส ทธ ภาพแก ช มชนต อไป 1.2 กรอบแนวค ด การประเม นการยอมร บและความต องการของเกษตรกรต อการส งเสร มการเกษตรผ านกลไก การท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล เพ อให ทราบถ งข อเสนอ ของช มชนในการพ ฒนางานศ นย บร การ ฯ ต อไป 1.3 ว ตถ ประสงค 1) ศ กษาการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล 2) เพ อศ กษาถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจา ตาบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) เพ อทราบแนวทางการพ ฒนาการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล ของจ งหว ดพ ทล ง 1.4 ผลคาดว าจะได ร บ 1) ทราบถ งการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล 2) ทราบถ งบทบาทการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) ทราบถ งแนวทางการพ ฒนาการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลของจ งหว ดพ ทล ง 1.5 ขอบเขตการว จ ย 1) ขอบเขตด านประชากร เกษตรกรในจ งหว ดพ ทล ง 2) ขอบเขตด านพ นท เก บข อม ลจากกล มต วอย างในพ นท 11 อาเภอ 64 ตาบล ของจ งหว ดพ ทล ง 3) ขอบเขตด านเวลา ระยะเวลาในการดาเน นการต งแต ก มภาพ นธ ก นยายน 2556

7 3 1.6 น ยามศ พท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หมายถ ง จ ดให บร การด านเกษตรในตาบลซ ง จ ดต งข นในพ นท ท กตาบลของจ งหว ดพ ทล ง ดาเน นการภายใต สาน กงานเกษตรอาเภอ สาน กงานเกษตร จ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร โดยเร มจ ดต งเม อป 2542 การยอมร บ หมายถ ง การร บร ของเกษตรกรในพ นท ต อการดาเน นงานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ความต องการ หมายถ ง ส งท เกษตรกรคาดหว งให ม ในการปฏ บ ต งานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล

8 4 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง จากการว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างาน ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผ ว จ ยได ศ กษาและรวบรวมเอกสาร ทางว ชาการต าง ๆ ท เก ยวข อง ด งต อไปน 2.1 เอกสารท วไป ทฤษฎ การยอมร บ Roger & Shoemaker (1971, อ างโดย น นทว น ทองเบ ญญ 2546) ได กล าวว า กระบวนการยอมร บ เป นกระบวนการทางจ ตใจของแต ละคน ท เร มต งแต การร บร ข าวสารเก ยวก บ นว ตกรรมหร อเทคโนโลย หน งๆ ไปถ งการยอมร บอย างเต มท โดยเป ดเผย ว ศ ษฎ ไฝจ นทร (2543) ไดใหความหมายของการยอมร บวา เปนการเปล ยนแปลง พฤต กรรมของเกษตรกรหล งจากไดร บความร แนวความค ด ความช านาญ ประสบการณใหมๆ และ ไดย ดถ อปฏ บ ต ตาม สร ปไดวา การยอมร บค อ การท บ คคลไดร บความร แนวค ด นว ตกรรมหร อเทคโนโลย ใหมๆ แลวนาไปปฏ บ ต ตาม Roger and Shoemaker (1978, อ างถ งใน บ ญธรรม จ ตตอน นต 2543) ได ศ กษาเก ยวก บ การยอมร บว ทยาการใหม ของบ คคลจะต องผ านข นตอนต าง ๆ 5 ข นตอน ค อ 1) ข นการร บร (Awareness stage) ค อ การท บ คคลได ร บว ทยาการใหม หร อความค ด ใหม เป นคร งแรก แต ย งขาดความร อย างแจ มแจ งในว ทยาการใหม น น เป นการร บร ว ทยาการใหม แต ย ง ไม แสวงหาข าวสารเพ มเต ม 2) ข นความสนใจ (Interest stage) เป นระยะท บ คคลเร มสนใจในความร ใหม และ พยายามเสาะแสวงหาความร เพ มเต ม 3) ข นการประเม น (Evaluation stage) เป นระยะท บ คคลค ดทบทวนไตร ตรองถ งผลด ผลเส ยของความร ใหม อย ในใจก อนท จะทดลองท าหร อไม ทาต อไป 4) ข นการทดลอง (Trial stage) เป นระยะท บ คคลนาความร ใหม ไปปฏ บ ต ในขนาด เล กๆ เป นการทดลองเพ อด ผลก อนการต ดส นใจยอมร บต อไป 5) ข นยอมร บ (Adoption stage) เป นข นตอนท บ คคลตกลงใจนาว ทยาการใหม ไป ปฏ บ ต ต อไปอย างเต มท ซ งเป นการยอมร บผลการทดลองว าใช ได ผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2542) กล าวไว ว า การท จะท าให เกษตรกรยอมร บและม ส วน ร วมในการพ ฒนาการเกษตรซ งถ อว าเป นห วใจส าค ญในการส งเสร มการเกษตร ต องย ดต วเกษตรกร เป นเป าหมายหล กในการส งเสร ม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรของร ฐ จะให ค าแนะน าความร หร อ เทคโนโลย ใหม ๆ น น เกษตรกรต องย นยอมและม นใจ ย อมจะท าให เก ดความร วมม อของเกษตรกร ซ ง จะม ผลต อการเร ยนร และพ ฒนาการผล ตการเกษตร เพ อให เก ดกระบวนการเร ยนร ค ก บการพ ฒนาให

9 5 เกษตรกรได ใช ทร พยากรท ม อย ของช มชนอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น จ งม งเน นการพ ฒนาแบบม ส วนร วมของร ฐ เกษตรกร องค กรท องถ นในการวางแผน การต ดส นใจ การด าเน นงาน โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ ม นโยบายให กรมส งเสร มการเกษตรด าเน นการจ ดต งศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลข น ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นศ นย กลางให เกษตรกรและช มชนม ส วน ร วมในการพ ฒนาการเกษตรท กข นตอนต งแต การร วมค ด ร วมวางแผน ร วมต ดส นใจ ร วมก าหนด ก จกรรม การพ ฒนาทางการเกษตรเป นจ ดศ นย กลางในการผสมผสานก จกรรมและโครงการต างๆ ของ ส วนราชการในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพ นท แบบบ รณาการ และเป นจ ดศ นย กลางในการ แลกเปล ยนข อม ล ข าวสาร ความร และเทคโนโลย ด านการเกษตร โดยให เกษตรกรม ส วนร วมในการ ถ ายทอดและทดสอบเทคโนโลย ในช มชนม การสาธ ตต นแบบการผล ตทางการเกษตรในท กด าน บทบาทการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล กรมส งเสร มการเกษตร (2546) กล าวถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล บทบาทหน าท ของเกษตรอาเภอ และเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตร ประจาตาบล ไว ด งน 1) เป นศ นย ประสานการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร 2) เป นศ นย ข อม ลและบร การข าวสารด านการเกษตรแต ละสาขาอาช พ 3) เป น เวท ช มชน ในการวางแผนพ ฒนาการเกษตรในตาบล 4) เป นเวท ในการพบปะและร วมจ ดทาก จกรรมของท กส วนราชการ องค กรต างๆ และ เกษตรกร 5) เป นศ นย กลางในการเช อมโยงเคร อข ายด านการเกษตร เช น การผล ต การแปรร ป การตลาด กรมส งเสร มการเกษตร (2549) กล าวถ ง ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจ าต าบล เป นศ นย กลางในการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรของต าบลและให บร การค าปร กษา แนะน าด านการเกษตรการถ ายทอดความร และการให บร การด านการเกษตรและอ น ๆ ตามความ ต องการของช มชนแก เกษตรกร รวมท งเป นสถานท ประช มพบปะแลกเปล ยนความร ประสบการณ ของ เกษตรกรในช มชน โดยม คณะกรรมการท มาจากผ น าของช มชนร วมด าเน นงาน และบร หารจ ดการ ศ นย ฯ เพ อให ม การพ ฒนาด านการเกษตรของต าบลตรงก บป ญหาและความต องการของช มชนการ จ ดต งศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล เพ อเป นศ นย กลางในการพ ฒนาด าน การเกษตรของตาบล โดยเน นการม ส วนร วมของช มชนเป นสาค ญ เร มต นต งแต ร วมค ด ร วมต ดส นใจใน การพ ฒนา และก าหนดแผนพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง ซ งตรงก บความต องการของช มชน เก ดการ พ ฒนาอาช พในท กด านและผล กด นให ช มชนเข มแข ง และพ งตนเองได อย างย งย น และเน องจาก คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ซ งประกอบด วย ต วแทนของช มชน ต วแทนจากกล มอาช พทางการเกษตร ต วแทนจากองค การบร หารส วนต าบล และ ต วแทนจากหม บ านต าง ๆ โดยม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรเป นเลขาน การคณะกรรมการบร หาร ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม บทบาทหน าท ในการบร หารจ ดการ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรประจ า

10 6 ต าบลท งระยะส นและระยะยาวเสนอหน วยงานท เก ยวข องให การสน บสน นด านต าง ๆ ต อไป น บเป น กลไกข บเคล อนการพ ฒนาการเกษตรท สาค ญในระด บต าบล 2.2 งานว จ ยท เก ยวข อง อ ยร ตน จ ตณรงค (2545) ได ศ กษาถ งประส ทธ ผลของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ในอาเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษา ล กษณะท วไปของเกษตรกรท ใช ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และ ล กษณะการด าเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) ประเม น ประส ทธ ผลของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา 3) ว เคราะห ท ศนคต ของเกษตรกรเก ยวก บศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา และ 4) เพ อทราบถ งป ญหาและ อ ปสรรคในการด าเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอ ส งหนคร จ งหว ดสงขลา โดยใช ข อม ลปฐมภ ม จ านวน 105 ต วอย าง ผลการศ กษาพบว าล กษณะท วไป ของเกษตรกรท ใช ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา ส วนใหญ เป นเพศหญ ง โดยม อาย อย ระหว าง ป และม การศ กษาในระด บ ประถมศ กษาซ งประกอบอาช พการเกษตรด านการผล ตพ ชเป นส วนใหญ และม การรวมกล มเพ อการ แปรร ป โดยท าการเกษตรในท ด นท าก นของตนเอง ในการว เคราะห ประส ทธ ผลของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ได ศ กษา 5 หมวด ค อ 1) สถานภาพศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) การเตร ยมความพร อมของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 3) การจ ดท าแผนของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 4) การปฏ บ ต ตามแผนของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล และ 5) การต ดตามน เทศผลการดาเน นงาน ปรากฏว าในหมวดท 1 ซ งประกอบด วย 3 ข นตอน ค อ การค ดเล อกสถานท ต งศ นย ฯ การต งคณะกรรมการบร หารศ นย ฯ และการค ดเล อกผ อ านวยการศ นย ฯ สามารถปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ผลส งส ด ค อร อยละ ท กก จกรรม ส วนการปฏ บ ต งานตามแผนงานท สามารถปฏ บ ต งานได ตามแผนงานต าส ดค อ หมวดท 4 ค อผลการปฏ บ ต งานซ งไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต งานท ก าหนดไว ด านท ศนคต ของเกษตรกร ท ใช บร การศ นย ฯ เก ยวก บการเตร ยมความพร อมของเกษตรกร/ช มชน พบว าเกษตรกรม ท ศนคต อย ในระด บพอใช ในทานองเด ยวก นท ศนคต ของเกษตรกรเก ยวก บผลการดาเน นงานของศ นย ฯ เกษตรกร ม ท ศนคต อย ในระด บพอใช เช นเด ยวก น ส วนป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานของศ นย ถ ายทอดฯ พบประเด นป ญหาสาค ญ 2 ประเด นหล กๆ ค อ ประเด นแรกเป นป ญหาในส วนของต วบ คคลท เก ยวข อง ก บศ นย ถ ายทอดฯ เช น เจ าหน าท ในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ไม ช ดเจนและไม เข าใจ เก ยวก บบทบาทหน าท และว ตถ ประสงค ในการจ ดต งศ นย ถ ายทอดฯ เกษตรกร และช มชน ท ย งไม ค อย เข าใจถ งว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง และบทบาทหน าท ของศ นย ถ ายทอดฯ จ งก อให เก ดป ญหาความไม พร อมในต วบ คคล โดยม สาเหต มาจากการประชาส มพ นธ และช แจงท าความเข าใจก บเกษตรกรย งไม ท วถ ง ประเด นท สองเป นป ญหาในเร องของงบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไม เพ ยงพอในการบร หาร และจ ดการศ นย ถ ายทอดฯ ท าให เก ดข อจ าก ดต างๆ ตามมา เช นความไม พร อมของอ ปกรณ ท จาเป นต องใช ภายในศ นย ถ ายทอดฯ เช น เคร องม อตรวจเช คด น น า ป ย และตรวจว เคราะห หาสาเหต ของโรคต างๆ เป นต น ข อเสนอแนะเพ อให การท างานของศ นย บร การและถ ายทอด

11 7 เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ผล ค อการเตร ยมความพร อม ของเจ าหน าท ของร ฐท เก ยวข อง เกษตรกร และช มชน โดยเน นการประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข อง ร บทราบบทบาทหน าท ของศ นย ถ ายทอดฯ อย างท วถ งและช ดเจน ทองแดง นามแสง (2547) ได ศ กษาความค ดเห นของคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษา (1) ล กษณะพ นฐานทางส งคมและเศรษฐก จบาง ประการของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล (2)ความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ต อการดาเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลและ (3) ป ญหาอ ปสรรค ในการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผลการศ กษาพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล อ าเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ส วนใหญ เป นเพศชาย จบการศ กษาระด บประถมศ กษาอาย เฉล ย 53.5 ป ม สมาช กใน คร วเร อนเฉล ย 6 คน ส วนมากเป นสมาช กสถาบ นเกษตรกรเป นคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลมาแล วเฉล ย 1.5 ป ส วนมากม รายได และรายจ ายต ากว า 30,000 บาท อาช พและรายได หล กจากการเกษตรคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล อาเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ส วนมากเข าใจบทบาทหน าท ในระด บ ปานกลาง เห นด วยอย างมาก ท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต งอย ภายใน องค การบร หารส วนต าบลม การประช มของคณะกรรมการ 12 คร งต อป เบ ยประช ม 100 บาท ต อคร ง ป ญหาอ ปสรรคของการดาเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล อ าเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ท ส าค ญได แก สถานท ต งศ นย ค บแคบขาดงบประมาณด าเน นการม การ เปล ยนแปลงเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบบ อยคร ง และการต ดตามให ค าแนะน าของเจ าหน าไม ต อเน อง ข อเสนอแนะ หน วยงานท เก ยวข องควรจ ดสรรงบประมาณหมวดงบอ ดหน นให ศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลด าเน นการบร หารจ ดการเอง เจ าหน าท หน วยงานท เก ยวข องควรต ดตามให คาแนะนาอย างต อเน อง พ ฒนาจ ดสาธ ตให เป นท ท าการศ นย แทนกรณ ท ท าการ ศ นย ท อบต. ม ป ญหาค บแคบไม เหมาะสม และไม ควรม การเปล ยนแปลงเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบบ อย เพ อให การทางานม ความต อเน อง เสน ย ตร ยานนท (2548) ได ศ กษาความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจาตาบล ในจ งหว ดสม ทรสงคราม ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาข อม ลพ นฐานท วไปของคณะกรรมการ บร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และความค ดเห นของ คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ตลอดจนป ญหาของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ท ด าเน นการในป พ.ศ จาก การศ กษาพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส วนใหญ เป นเพศชาย ม อาย อย ในช วง ป ม อาย การเป นคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 1-2 ป เป นห วหน าคร วเร อน ม การศ กษาระด บม ธยม ปลายหร อเท ยบเท า ม สมาช กในครอบคร ว 4-6 คน ม อาช พปล กพ ช ม รายได เฉล ย 128,522 บาทเป น สมาช กองค กรหร อสถาบ น และเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรแจ งให เป นคณะกรรมการบร หาร

12 8 ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส าหร บท ต งของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส วนใหญ ต งอย ท องค การบร หารส วนต าบล ข อม ลท แสดงภายใน ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป นป จจ บ น และถ กต อง ม ส วนร วมในการ จ ดท าหร อจ ดเก บข อม ลท แสดง/ต ดต งภายในศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบล ทราบว าม จ ดสาธ ตด านการเกษตร เคยเข าร วมการจ ดเวท ช มชน ศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป ดท าการ 1 ว นต อส ปดาห เคยเข าประช มคณะกรรมการบร หาร ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลมากกว า 11 คร งข นไปในรอบ 1 ป ม ส วน ร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต งานรายส ปดาห ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต งานรายเด อน ม ส วน ร วมในการจ ดทาแผนปฏ บ ต งานรายป ส วนด านความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบล พบว าเห นด วย ท ง 21 ประเด น ท ได ท าการศ กษา และป ญหาในการขอใช บร การจาก ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล พบว าท กประเด นม ป ญหาท ระด บปาน กลาง สมชาย เดชเร อง (2551 ) ได ศ กษาความพ งพอใจของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จ งหว ดระนองพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การฯ ส วนใหญ ม ความพ งพอใจภาพรวมอย ในระด บพ งพอใจมาก ด วยคะแนนเฉล ย 3.60 ค อ ด านการด าเน น ก จกรรม (ค าเฉล ย = 3.63) ด านการบร หารจ ดการ (ค าเฉล ย = 3.56) และด านการประชาส มพ นธ (ค าเฉล ย = 3.60)และม การใช ประโยชน จากศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบลในการจ ดก จกรรมเก ยวก บการเกษตร ตลอดจนใช เป นแหล งบร การข อม ลข าวสารด านการเกษตร ไพบ ลย โกส มว ชราภรณ (2552) ได ศ กษาผลการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลอ าเภอพน สน คม จ งหว ดชลบ ร ป 2552 และสร ปไว ด งน 1) การจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล เก ดจากการจ ดเวท ช มชนและแผนช มชนแบบม ส วน ร วม น าป ญหาและข อม ลความต องการของช มชนมาใช ประโยชน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตร ระด บต าบลไปบรรจ ไว ในแผนพ ฒนาต าบลขององค การบร หารส วนต าบลท กต าบล เพ อขอสน บสน น งบประมาณจากท องถ น ได ม การสน บสน นงบประมาณท งในด านการด าเน นงานศ นย บร การฯ และการ จ ดทาโครงการส งเสร มอาช พด านการเกษตรและกล มอาช พการเกษตรแก เกษตรกรตามความเหมาะสม ตามสภาพป ญหาและความต องการของช มชน 2) จากการประช ม คณะกรรมการบร หารศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล เป นผลให เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรประจ าต าบล คณะกรรมการฯท เป นต วแทนจากท กหม บ านและต วแทนองค การบร หารส วนต าบล ได ร วมก นแก ไข ป ญหาด านการเกษตรและการวางแผนในการพ ฒนาการเกษตรในระด บต าบล ส งผลให เก ด ความส มพ นธ ท ด ก บผ นาในท องท และผ นาท องถ นเป นผลให การดาเน นงานสาเร จล ล วงไปได ด วยด 3) การถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร เป นภารก จหล กท งของเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรประจ า ตาบลและของศ นย บร การฯ ซ งส าน กงานเกษตรอ าเภอพน สน คมได ก าหนดให ท กศ นย ฯม การถ ายทอด ความร แก เกษตรกร 1 คร ง/เด อน ซ งท กศ นย สามารถปฏ บ ต ได เก นเป าหมายท ก าหนดไว เกษตรกร ได ร บความร ตรงตามความต องการในการน าไปแก ไขป ญหาและพ ฒนาอาช พได อย างถ กต องเหมาะสม เช นการลดต นท นการผล ต การเพ มรายได การท าก จกรรมเกษตรตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จ พอเพ ยง นอกจากน ย งม ว ทยากรเกษตรกรเป นผ ถ ายทอดแลกเปล ยนความร ระหว างเกษตรกรด วยก น

13 9 ซ งเป นผลด โดยตรงต อเกษตรกรเน องจากน าความต องการท แท จร งของเกษตรกรมาแลกเปล ยนได ตรง ประเด น 4) ผลท ได จากการท าเวท ช มชน ท าให สามารถว เคราะห ป ญหาต างๆท เก ดข นและเป น แนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล เพ อแก ไขป ญหาได ตรงตามความต องการของ เกษตรกรเป นผลให เกษตรกรสามารถน าว ธ การต าง ๆไปด าเน นการได ถ กต อง 5) งานด านบร การแก เกษตรกรผ านศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป นประเด นต วช ว ดการ ปฏ บ ต งานท ท าค าร บรองไว ก บจ งหว ดชลบ ร ป 2552 สามารถปฏ บ ต ได เก นเป าหมายท ก าหนด เกษตรกรได ร บโยชน ส งส ดจากการขอร บบร การ ส งผลด ต อผลผล ตทางการเกษตร ท าให เกษตรกรม สภาพความเป นอย ด ข น เบญจมาศ แสงใส และพ ชญ สมพอง (2552) กล าวถ งการท างานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรโดยพบว า การบร หารจ ดการศ นย บร การ และถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไม ม นโยบายการวางแผน และการบร หารจ ดการท ช ดเจน และ ม โครงการ การจ ดการท เป นระบบเก ยวก บ 1) การบร หารจ ดการด านบ คลากร 2) การบร หารจ ดการ ด านงบประมาณ 3) การบร หารจ ดการด านบร การ 4) การบร หารจ ดการด านว สด อ ปกรณ โดยม องค ประกอบท เก อหน นท าให ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไผ ประสบ ผลสาเร จค อ 1) คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไผ ม ความเข มแข ง 2) การม ส วนร วมของเกษตรกร ผ น าช มชนและหน วยงานท เก ยวข อง ในพ นท 3) การบร หารจ ดการท ด ในด าน บ คลากร ด านงบประมาณ ด านบร การ ด านว สด อ ปกรณ ปฏ บ ต ตาม กฎ ระเบ ยบ ม ข นตอนการ ด าเน นงานท ช ดเจน ม การปะช มวางแผนการด าเน นงาน ท กเด อนแบ งงาน มอบหมายหน าท ช ดเจน 4) การประสานงานท ด 5) ความสาม คค ร วมม อร วมใจในการท างาน ความ เป นอ นหน งอ นเด ยวก น

14 10 บทท 3 ระเบ ยบว ธ การว จ ย การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งส ารวจเพ อการประเม นความเข าใจและการร บร ของเกษตรกร ต องานส งเสร มการเกษตร ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจ าต าบล เพ อให ทราบถ งการยอมร บ และข อเสนอของช มชนในการพ ฒนางานศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรต อไปด งน นเพ อให การว จ ยคร งน บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ผ ว จ ยจ งได กาหนดว ธ ดาเน นการว จ ย ซ งม รายละเอ ยดในการดาเน นการว จ ยด งน 3.1 ประชากรและกล มต วอยาง 1) ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป นกล มประชาชนในภาคการเกษตรในพ นท เป าหมายของจ งหว ดพ ทล ง ซ งม เป าหมายจานวนประชากรในภาคการเกษตร จานวน 80,792 คร วเร อน 2) กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ต วแทนของกล มประชากรของ คร วเร อนเกษตรกรท งหมด 80,792 คร วเร อน ได จานวน 390 ต วอย าง ใช ว ธ การคานวณต วอย างด วย ส ตรการคานวณ ของ Taro Yamane ค อ n = N 1 + Ne 2 เม อ n แทน ขนาดของกล มต วอย าง N แทน ขนาดของประชากร e แทน ความคลาดเคล อนของการส มต วอย าง โดยม เป าหมายการจ ดเก บต วอย างด งน อาเภอ จานวนตาบล จานวนต วอย าง อาเภอ จานวนตาบล จานวนต วอย าง เม องพ ทล ง ศร บรรพต 3 20 เขาช ยสน 5 30 ป าบอน 5 28 ควนขน น บางแก ว 3 20 ปากพะย น 7 40 ป าพะยอม 4 24 กงหรา 5 28 ศร นคร นทร 4 24 ตะโหมด 4 24

15 11 3) ต วแปรท ใช ในการว จ ย ต วแปรอ สระ ค อ เพศ อาย การศ กษา อาช พ ต วแปรตาม ค อ การร บร ต อการทางานของศ นย บร การฯ และความต องการของกล มต วอย างท ม ต อการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบลจ งหว ดพ ทล ง 1. เพศ 2. อาย 3. การศ กษา 4. อาช พ การร บร /การยอมร บ การปฏ บ ต งานของ ศบกต.พ นท แนวทางการพ ฒนาการดาเน นงาน ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ของจ งหว ดพ ทล ง ศ นย บร การฯ กลไกการทางาน ในพ นท หน าท / การให บร การ ทางการเกษตร ประชาชน/ผ ร บบร การ แผนภาพแสดงกรอบแนวค ดในการดาเน นการว จ ย 3.2 เคร องม อท ใชเก บขอม ล คณะผ ว จ ยไดอาศ ยเคร องม อในการว จ ยโดยสรางแบบสอบถามเพ อใชในการเก บรวบรวม ขอม ลจากกล มต วอย างในพ นท เปาหมาย โดยแบบสอบถาม ประกอบด วยข อคาถาม 3 สวนด งน สวนท 1 เปนขอคาถามส าหร บสอบถามขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สวนท 2 เปนขอคาถามเช งสารวจเก ยวการร บร ถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลในพ นท จ งหว ดพ ทล ง สวนท 3 เจตคต ของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล 3.3 การทดสอบเคร องม อท ใช ในการว จ ย ผ ว จ ยไดน าแบบสอบถามจ านวน 30 ช ดไปทดสอบในพ นท โดยส มภาษณ บ คคลซ งเป น เกษตรกรในพ นท แต ม ใช คณะกรรมการศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท แลวน า

16 12 กล บมาพ จารณาความถ กตองครบถวนตรงประเด นของขอค าถามอ กคร งหน ง หล งจากน นจ งปร บปร ง แกไขให สมบ รณ กอนท จะนาไปใชในการจ ดเก บขอม ลจร งในพ นท เปาหมายตอไป 3.4 การเก บรวบรวมขอม ล ขอม ลท เก ยวของก บการว จ ยคร งน แบงเปน 2 ล กษณะตามแหลงท มาของขอม ลไดแก ขอม ลปฐมภ ม (Primary Data) ค อ ขอม ลท รวบรวมจากกล มต วอยางในพ นท ท ท าการ ว จ ยซ งเป นกล มประชาชน บ คคลท วไป และเกษตรกร โดยการใชแบบสอบถามและแบบส มภาษณ เปนเคร องม อในการเก บรวบรวมขอม ล ขอม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) ไดแกขอม ลท ไดจากการเก บรวบรวมขอม ลจาก เอกสารรายงานของสวนงานท เก ยวของก บงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบล โดยเก บรวบรวมจากส อต างๆ เช น เอกสารทางว ชาการ เวปไซต เป นต น 3.5 การว เคราะหขอม ล ผ ว จ ยสถ ต เช งพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล ย ( x ) และ สวนเบ ยงเบนมาตรฐาน (STD : Standard Deviation) ในการประมวลผลข อม ลและใช การพรรณนา เพ ออธ บายล กษณะตางๆ ของต วแปรท ทาการศ กษา 3.6 แผนการดาเน นงาน ท ว นท ประเด น 1 14 ก มภาพ นธ 2556 กาหนดกรอบแนวค ดการว จ ย 2 20 ก มภาพ นธ 2556 นาเสนอกรอบแนวค ดการว จ ยในเวท ส มมนา DW ม นาคม 2556 จ ดทาโครงร างงานว จ ยและกาหนดเคร องม อใน การจ ดเก บข อม ล 4 23 เมษายน 2556 นาเสนอ โครงร างงานว จ ยในงานส มมนา DW 5 เมษายน 15 ม ถ นายน 2556 จ ดเก บแบบส มภาษณ กล มต วอย าง 6 21 ม ถ นายน 2556 นาเสนอผลการจ ดเก บข อม ล ป ญหา อ ปสรรค ในเวท ส มมนา DW 7 22 ม ถ นายน -31 กรกฎาคม 2556 จ ดทารายงานผล 8 20 ส งหาคม 2556 ส งรายงานฉบ บสมบ รณ 9 21 ส งหาคม 2556 นาเสนอรายงานฉบ บสมบ รณ ในเวท การส มมนา DW

17 13 บทท 4 ผลการว จ ย การศ กษาการร บร ของช มชน ต องานส งเสร มการเกษตร ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผ ว จ ยเก บข อม ลด วยแบบสอบถาม โดยจากกล ม ต วอย างในพ นท ท กอ าเภอรวมท งส น 390 ต วอย าง และน าข อม ลมาว เคราะห ด วยโปรแกรมส าเร จร ป ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร และใชสถ ต รอยละ (Percentage) คาเฉล ย (x) และคาเบ ยงเบน มาตรฐาน (SD) ว เคราะหล กษณะขอม ลท วไปโดยผ ว จ ยไดสร ปผลการว เคราะหขอม ลเปน 3 สวน ค อ สวนท 1 ขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สวนท 2 ขอม ลเก ยวก บเก ยวการร บร ถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลในพ นท จ งหว ดพ ทล ง สวนท 3 เจตคต ของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล สวนท 1 ขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ข อม ลท วไป จานวน n = 390 ร อยละ เฉล ย SD 1. เพศ ชาย หญ ง อาย ป ข นไป การศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ปร ญญาตร ปร ญญาโท อ น ๆ

18 14 ข อม ลท วไป จานวน n = 390 ร อยละ 4. อาช พ 1 ทาสวน ทานา ทาไร เล ยงปศ ส ตว ทาประมง อ น ๆ อาช พ ตอบได มากกว า 1 ข อ ผลการศ กษาพบว า 1) กล มต วอย างเป นเพศชาย จานวน 214 ราย ค ดเป นรอยละ และเพศหญ ง จานวน 176 ราย ค ดเป นร อยละ ของกล มต วอย างท งหมด 2) อาย โดยเฉล ยของกล มต วอย างอย ท 51 ป โดยช วงอาย ท มากท ส ดค อ ช วงอาย ป จ านวน 152 ราย ค ดเป นร อยละ 38.97ของกล มต วอย างท งหมด รองลงมาค อช วงอาย ป จ านวน 71 ราย ค ดเป นร อยละ และช วงอาย ป น อยท ส ด จ านวน 20 ราย ค ดเป น ร อยละ ของกล มต วอย างท งหมด 3) กล มต วอย างโดยส วนใหญ ม ระด บการศ กษา ประถมศ กษา จานวน 244 ราย ค ดเป น ร อยละ รองลงมา ค อ ม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 74 ราย ค ดเป นร อยละ และ ปร ญญาโท น อยท ส ด จานวน 2 ราย ค ดเป นร อยละ 0.52 ของกล มต วอย างท งหมด 4) การประกอบอาช พ กล มต วอย าง โดยส วนใหญ ม อาช พทาสวน จานวน 314 ราย ค ดเป นร อย ละ รองลงมาประกอบอาช พ ทานา จานวน 280 ราย ค ดเป นร อยละ และทาประมง น อยท ส ด จานวน 8 ราย ค ดเป นร อยละ 2.05 ของกล มต วอย างท งหมด ส วนท การร บร ถ งการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ในพ นท จ งหว ดพ ทล ง รายการ จานวน n = 390 ร อยละ ทราบ ไม ทราบ ไม แน ใจ

19 15 จากผลการส ารวจเก ยวก บการร บร ถ งการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลในพ นท พบว า กล มต วอย างทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรในพ นท ให บร การ จ านวน 230 ราย ค ดเป นร อยละ รองมาไม ทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท จานวน 132 ราย ค ดเป นร อยละ และไม แน ใจว าในพ นท ม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรหร อไม จ านวน 28 ราย ค ดเป น ร อยละ 7.18 ของกล มต วอย างท งหมด 2.2 ความต องการของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล สาหร บความต องการของกล มต วอย างในพ นท ต อการพ ฒนางานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ซ งสามารถจ ดเร ยงลาด บความต องการของกล มต วอย าง ต อการทางาน/ให บร การของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรได ด งน รายการ 2 จานวน 1. ม สถานท ให บร การท ช ดเจนสะดวกต อการเข าร บบร การ ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตามว น เวลาท กาหนด ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เป นจ ดให บร การร วมของหน วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ให บร การความร ด านการเกษตร โดยการจ ดอบรมถ ายทอดความร เป นจ ดท รวบรวมแหล งเร ยนร /จ ดสาธ ตด านการเกษตรในระด บตาบล เป นจ ดบร การท ช วยแก ไขป ญหาด านการเกษตร รายการ ตอบได มากกว า 1 ข อ จากผลการตอบแบบสอบถาม พบว า ในการปฏ บ ต งานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล กล มต วอย างม ความคาดหว งว า ศ นย บร การฯควรม สถานท ท ช ดเจน เพ อความสะดวกต อการเข าร บบร การเป นอ นด บท 1 และศ นย บร การฯ ควรต งอย ในสถานท ท อย ใน ช มชน ไม ห างไกลจากสถานท ทางราชการอ น ๆ อ นด บท 2 ต องการให ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตาม ว น เวลาท ก าหนด ตามแผนการปฏ บ ต งานท ม อย ณ ศ นย บร การฯ แต ละแห ง เน องจากบางคร งเม อ มาต ดต อราชการตามว น เวลา ท ก าหนดไว ในแผนการปฏ บ ต งานแต ไม ม เจ าหน าท อย ประจ า ท งน หาก ไม ม เจ าหน าท อย ประจ าควรม ผ ปฏ บ ต งานแทนเป นต น อ นด บท 3 ต องการให ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เพ อให ในช มชนได ทราบสถานการณ ด านการเกษตร เช น ข อม ล การเปล ยนแปลงด านราคาส นค าเกษตร ราคาป จจ ยการผล ตด านการเกษตร ข อม ลท เป นความร สม ยใหม และประชาส มพ นธ การให บร การต าง ๆ ของศ นย บร การฯ เป นต น อ นด บท 4 ศ นย บร การฯ ควรเป นจ ดให บร การร วมของหน วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ อความสะดวกต อการต ดต อ ราชการท งทางด าน พ ช ส ตว และประมง สามารถให บร การจ ดเด ยว เกษตรกรลดภาระในการเด นทาง และได ข อม ลครอบคล มในการผล ต ท งน หากไม ม เจ าหน าท ให บร การในด านใดโดยเฉพาะอย างน อยก ควรม เจ าหน าท ส าหร บร บเร องท มาต ดต อได อ นด บท 5 ศ นย บร การฯ ควรเป นจ ดให บร การความร

20 16 ด านการเกษตร โดยการจ ดอบรมถ ายทอดความร ซ งควรม ประจ าท กเด อน เด อนละไม น อยกว า 2 คร ง ม การหม นเว ยนประเด นในการให ความร ให ครอบคล มเก ยวก บด านการเกษตรท งหมด และม การ หม นเว ยนให ครอบคล มพ นท ในตาบล หม บ าน ท งน เพ อจะได เป นการเผยแพร ความร ท จ าเป น และเป น การประชาส มพ นธ การท างานของศ นย บร การไปได ด วย อ นด บท 6 ศ นย บร การฯ ควรม การรวบรวม ข อม ลท เป นป จจ บ น เก ยวก บข อม ลพ นฐานต าง ๆ จ ดบร การด านการเกษตร (จ ดสาธ ต) และส ดท าย ศ นย บร การควรเป นจ ดให บร การเก ยวก บการช วยแก ป ญหาด านการเกษตรแก ช มชนได เป นต น ส วนท 3 ข อเสนอแนะต อการพ ฒนางานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจา ตาบล จากการรวบรวมข อม ลในการตอบแบบสอบถาม พบว า กล มต วอย างม ข อเสนอแนะต อการ พ ฒนางานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ซ งผ ว จ ยสร ปส วนสาค ญได ด งน 1) ศ นย บร การฯ ควรเพ มการประชาส มพ นธ ให คนในพ นท ได ร บทราบการท างานมากข น เพราะในป จจ บ นช มชนย งไม เห นการทางานของศ นย บร การฯท ช ดเจน และม คนในช มชนไม น อยท ย งไม ทราบว าม ศ นย บร การฯ ในพ นท 2) ศ นย บร การฯ ควรเป นหน วยงานหล กในตาบลในการให บร การด านการเกษตร ด านประมง และด านปศ ส ตว 3) ศ นย บร การฯ ควรม การโครงการสน บสน นการดาเน นงานด านการเกษตรในระด บหม บ าน 4) ม จ ดให บร การท เหมาะสม และหน วยงานต นส งก ดควรให การสน บสน นในการจ ดต ง ศ นย บร การฯ ในช มชน เช น อาจจะม งบประมาณอ ดหน นในการจ ดต งหร อปร บปร งศ นย บร การฯ 5) ศ นย บร การฯ ควรม การฝ กอบรมเก ยวก บด านการประกอบอาช พให มากข น เพ อเป นการ สร างทางเล อกอาช พให ก บช มชน ตลอดจนความร เก ยวก บด านการเกษตรอ น ๆ ท เก ยวข อง และม การ ดาเน นการอย างต อเน องเป นประจาท กเด อน หม นเว ยนก นไปในพ นท

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ / ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ 1. ความเป นมา พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง รายงานผลการด าเน นงาน เร อง โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร โดย นายไกรว ชญ ร งเร องศ ภร ตน เกษตรอ าเภอกระท

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร โดย คณะกรรมการหล กส ตรและคณะท างานผล ตว ชา กรมส งเสร มการเกษตรและ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2 คณะกรรมการผล

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา Quality Assurance Nakhon Pathom Rajabhat University (QANPRU) คาน

More information

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information