สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556"

Transcription

1 รายงานการว จ ย เร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล โดย อธ ฐาน เร องแก ว สมปราชญ ม ส กร กษ เต อนจ ต ว ส ทธ สรรพ ปร ชา ส ขะว ลล สนอง ท วมพ บ ลย อ ชดา ศร เพชร ส ภ ชชา เก อน น ว ชระ ร กษาศร มย รฉ ตร เฉล มเม อง ก นย ร ตน เก อน น ส ร ย น ก ลร ตน ว เช ยร ดาคงแสง อน ว ฒน สงคง สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

2 (2) คำนำ ผลงานว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จ ดท าข นภายใต การจ ดการความร ของกล ม ปฏ บ ต การศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ซ งคณะท างานของกล มค อ น กว ชาการส งเสร ม การเกษตรของส าน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล งและส าน กงานเกษตรอ าเภอ ได ร วมก นก าหนดประเด นการ ว จ ย ออกแบบการว จ ย เก บรวบรวมข อม ลตามว ตถ ประสงค การว จ ย ว เคราะห ผลและสร ปเป นผลงานว จ ย ฉบ บน ข น ท งน คณะทางานของกล มปฏ บ ต การศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หว งเป นอย าง ย งว า ผลงานว จ ยฉบ บน จะเป นประโยชน และเป นแนวทางในการส งเสร มการเกษตรในพ นท ได ต อไป ผ จ ดทา ก นยายน 2556

3 (3) สารบ ญ หน า บทค ดย อ (1) คานา (2) สารบ ญ (3) บทท 1 บทนา ความสาค ญและท มาของการว จ ย กรอบแนวค ด ว ตถ ประสงค ผลท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตการว จ ย น ยามศ พท 3 บทท 2 เอกสารและผลงานว จ ยท เก ยวข อง เอกสารท วไป งานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 3 ระเบ ยบว ธ การว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช เก บข อม ล การทดสอบเคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล แผนการดาเน นงาน 12 บทท 4 ผลการว จ ย 13 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ 17 บรรณนาน กรม 20 ภาคผนวก 21 แบบสอบถาม

4 (1) ห วข อว จ ย การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ผ ว จ ย คณะท างานกล มปฏ บ ต การจ ดการความร กล มศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง ป 2556 บทค ดย อ ผลงานว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม ว ตถ ประสงค ในการด าเน นการค อ 1) ศ กษาการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) เพ อศ กษาถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) เพ อทราบแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ของจ งหว ดพ ทล ง ผ ว จ ยจ ดเก บข อม ลจาก แบบสอบถามจากกล มต วอย างซ งเป นเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล ง จ านวน 390 ราย ใช สถ ต เช งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได แก ร อยละ (%) ค าเฉล ย ( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation) ในการประมวลผลข อม ล และใช การพรรณนาเพ ออธ บายล กษณะต างๆ ของต วแปร พบว า กล มต วอย างเป นเพศชาย ร อยละ และเพศหญ ง ร อยละ อาย โดยเฉล ยอย ท 51 ป โดยช วง อาย ท มากท ส ดค อ อาย ป ร อยละ รองลงมา ป ร อยละ และ ป น อยท ส ด ร อยละ ส วนใหญ จบการศ กษาระด บประถมศ กษา ร อยละ รองลงมา ค อ ม ธยมศ กษาตอนต น ร อยละ ส วนใหญ ม อาช พท าสวน ร อยละ รองลงมา ท านา ร อยละ และทาประมงน อยท ส ด ร อยละ 2.05 ของกล มต วอย างท งหมด กล มต วอย างทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท ให บร การ ร อยละ รองลงมาไม ทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท ร อยละ และไม แน ใจว าในพ นท ม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรหร อไม ร อยละ 7.18 ของกล มต วอย าง ท งหมด โดยช องทางท ช มชนทราบถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบลมาจากเกษตรต าบล รองลงมาค อ ป ายประชาส มพ นธ และหอกระจายข าวในพ นท ส าหร บความ คาดหว งพบว า อ นด บท 1 อยากให ศ นย บร การฯ ควรม สถานท ท ช ดเจนเพ อความสะดวกต อการเข าร บ บร การเป น และ อ นด บท 2 ต องการให ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตามว น เวลาท ก าหนด อ นด บท 3 ต องการให ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เพ อให ช มชนได ทราบสถานการณ ด านการเกษตร ส าหร บข อเสนอแนะต องานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ค อ 1) ควรม การประชาส มพ นธ งานส งเสร มการเกษตรในระด บตาบล ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การ ฯ ให มากท ส ด 2) ม สถานท เหมาะสม โดยหน วยงานต นส งก ดควรให การสน บสน นงบประมาณในการ ดาเน นงานศ นย บร การฯ เช น อาจจะม งบประมาณอ ดหน นในการจ ดต งหร อปร บปร งศ นย บร การฯ 3) ศ นย บร การฯ ควรม โครงการสน บสน นการด าเน นงานด านการเกษตรในระด บหม บ าน 4) ศ นย บร การฯ ควรม การฝ กอบรมเก ยวก บด านการประกอบอาช พให มากข น เพ อเป นการสร างทางเล อกอาช พให ก บช มชน ตลอดจนความร เก ยวก บด านการเกษตรอ น ๆ ท เก ยวข อง และ 5) เจ าหน าท ภาคร ฐท ม บทบาทต องานของ ศ นย บร การควรม หน วยงานอ น ๆ ร วมในท มคณะกรรมการฯ ด วย เช น เจ าหน าท ประมง ปศ ส ตว หร อส วน ท องถ น

5 1 บทท 1 บทนา 1.1 ความสาค ญและท มาของการว จ ย ภายใต แนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐท จะต องส งเสร มการรวมต วของเกษตรกรเพ อวางแผน พ ฒนาการเกษตร ภายใต หล กการท ประชาชนม ส วนร วมค ด ว เคราะห และต ดส นใจในการก าหนด แผนการพ ฒนาพ นท ด วยตนเอง เพ อให ตอบสนองต อป ญหาและความต องการของช มชนอย างแท จร ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ งได จ ดต งศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ข นเพ อเป นศ นย กลางให เกษตรกรได เข ามาม ส วนร วมค ด ว เคราะห วางแผนและบร หารจ ดการแผน ด วยตนเอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท าหน าท ในการสน บสน นด านการบร การ และถ ายทอด เทคโนโลย ท งด านพ ช ปศ ส ตว ประมง รวมท งการให ข อม ลข าวสารการเกษตร ท ส าค ญแก เกษตรกรใน ล กษณะ บ รณาการ ณ จ ดเด ยว ค อ ท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลใน การจ ดต งศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จะไม เน นในด านของอาคาร ส งก อสร างแต จะเน นด านความส าค ญของช มชนเป นหล ก ซ งกรมส งเสร มการเกษตรได ก าหนดภาระ ก จการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ไว ด งน ค อ การด าเน นงานเพ อ 1) ปร บเปล ยนกระบวนการในการพ ฒนาการเกษตรท ให องค กรปกครองส วน ท องถ นสถาบ นเกษตรกรและช มชน ม โอกาสและม ส วนร วมในการพ ฒนาการเกษตรแบบย งย นด วย ตนเอง และสอดคล องก บความต องการของช มชนในล กษณะบ รณาการ 2) ปร บเปล ยนกระบวนการ ท างานของส วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระด บท องถ นและ 3) เพ มศ กยภาพของ ช มชนในการวางแผนและพ ฒนาตนเอง ในด านการพ ฒนาการเกษตรเสนอแนะให ม การใช ประโยชน จากงบประมาณองค กรปกครองส วนท องถ นในการพ ฒนาการเกษตร รวมท งส งเสร มการออมและระดม ท นของช มชน เพ อการลงท นทางธ รก จ โดยหากม การดาเน นการด งกล าวจะม ประโยชน ต อต วเกษตรกร ค อ 1) ม ศ นย กลางในการให บร การของหน วยงานต างๆ แก เกษตรกร เช น การบร การในการตรวจ ว เคราะห ธาต อาหารในด น การบร การตรวจสารพ ษตกค างในพ ชผล การตอนส ตว การผสมเท ยม การตรวจสภาพน าบ อปลา เป นต น 2) เกษตรกรได ร บการบร การข อม ลข าวสารด านการเกษตรท เป น ประโยชน ต อการประกอบอาช พ รวมท งการพยากรณ การเต อนการเก ดภ ยธรรมชาต ภ ยศ ตร พ ช และ ภ ยเศรษฐก จ 3) เป นแหล งให ความร และเทคโนโลย ท ถ กต องเหมาะสมแก ช มชน 4) เกษตรกรได ร บ การถ ายทอดความร และเทคน คในการท าการเกษตรในร ปแบบต างๆ ท งด านพ ช ปศ ส ตว ประมง พ ฒนาท ด น และอ นๆ 5) เป นศ นย รวมและเป นสถานท ประช ม พบปะ แลกเปล ยนความร ประสบการณ ของเกษตรกรในช มชน ร วมก นว เคราะห ป ญหาช มชน ก าหนดท ศทางพ ฒนาและแก ไข ป ญหาด วยตนเอง เพ อให เก ดการพ ฒนาแบบม ส วนร วม 6) เป นจ ดท รวบรวมหร อแสดงผล ตภ ณฑ ของ ต าบล เพ อจ ดให ม การจ าหน ายผลผล ต หร อซ อขายโดยตรง และ 7) เป นสถานท ต ดต อย นค าร อง ค าขอร บบร การของเกษตรกรท เก ยวข องก บการเกษตรท งด านพ ช ส ตว ประมง และอ นๆ เพ อเสนอ ให แก หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ จากการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลในรอบการ ทางานท ผ านมา ต งแต ป พ.ศ พบว าการปฏ บ ต งานของศ นย บร การฯ ในจ งหว ดพ ทล งย งไม เป น

6 2 ท ช ดเจนและจ ดได ว าย งไม ประสบผลส าเร จมากน ก ด วยเหต น คณะท างานจ ดการความร กล มปฏ บ ต การศ นย บร การฯ จ งได ม แนวค ดในการศ กษาถ งท ศนะการยอมร บ และความต องการของ เกษตรกรต อการทางานของศ นย บร การฯ เพ อจะได นาผลจากการศ กษาไปปร บใช ให เก ดประโยชน เป น แนวทางในการพ ฒนางานศ นย บร การ ฯ ให เป นจ ดบร การด านการเกษตรม ประส ทธ ภาพแก ช มชนต อไป 1.2 กรอบแนวค ด การประเม นการยอมร บและความต องการของเกษตรกรต อการส งเสร มการเกษตรผ านกลไก การท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล เพ อให ทราบถ งข อเสนอ ของช มชนในการพ ฒนางานศ นย บร การ ฯ ต อไป 1.3 ว ตถ ประสงค 1) ศ กษาการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล 2) เพ อศ กษาถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจา ตาบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) เพ อทราบแนวทางการพ ฒนาการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล ของจ งหว ดพ ทล ง 1.4 ผลคาดว าจะได ร บ 1) ทราบถ งการยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล 2) ทราบถ งบทบาทการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบลท เกษตรกรคาดหว ง 3) ทราบถ งแนวทางการพ ฒนาการดาเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลของจ งหว ดพ ทล ง 1.5 ขอบเขตการว จ ย 1) ขอบเขตด านประชากร เกษตรกรในจ งหว ดพ ทล ง 2) ขอบเขตด านพ นท เก บข อม ลจากกล มต วอย างในพ นท 11 อาเภอ 64 ตาบล ของจ งหว ดพ ทล ง 3) ขอบเขตด านเวลา ระยะเวลาในการดาเน นการต งแต ก มภาพ นธ ก นยายน 2556

7 3 1.6 น ยามศ พท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หมายถ ง จ ดให บร การด านเกษตรในตาบลซ ง จ ดต งข นในพ นท ท กตาบลของจ งหว ดพ ทล ง ดาเน นการภายใต สาน กงานเกษตรอาเภอ สาน กงานเกษตร จ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร โดยเร มจ ดต งเม อป 2542 การยอมร บ หมายถ ง การร บร ของเกษตรกรในพ นท ต อการดาเน นงานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ความต องการ หมายถ ง ส งท เกษตรกรคาดหว งให ม ในการปฏ บ ต งานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล

8 4 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง จากการว จ ยเร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการท างาน ของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผ ว จ ยได ศ กษาและรวบรวมเอกสาร ทางว ชาการต าง ๆ ท เก ยวข อง ด งต อไปน 2.1 เอกสารท วไป ทฤษฎ การยอมร บ Roger & Shoemaker (1971, อ างโดย น นทว น ทองเบ ญญ 2546) ได กล าวว า กระบวนการยอมร บ เป นกระบวนการทางจ ตใจของแต ละคน ท เร มต งแต การร บร ข าวสารเก ยวก บ นว ตกรรมหร อเทคโนโลย หน งๆ ไปถ งการยอมร บอย างเต มท โดยเป ดเผย ว ศ ษฎ ไฝจ นทร (2543) ไดใหความหมายของการยอมร บวา เปนการเปล ยนแปลง พฤต กรรมของเกษตรกรหล งจากไดร บความร แนวความค ด ความช านาญ ประสบการณใหมๆ และ ไดย ดถ อปฏ บ ต ตาม สร ปไดวา การยอมร บค อ การท บ คคลไดร บความร แนวค ด นว ตกรรมหร อเทคโนโลย ใหมๆ แลวนาไปปฏ บ ต ตาม Roger and Shoemaker (1978, อ างถ งใน บ ญธรรม จ ตตอน นต 2543) ได ศ กษาเก ยวก บ การยอมร บว ทยาการใหม ของบ คคลจะต องผ านข นตอนต าง ๆ 5 ข นตอน ค อ 1) ข นการร บร (Awareness stage) ค อ การท บ คคลได ร บว ทยาการใหม หร อความค ด ใหม เป นคร งแรก แต ย งขาดความร อย างแจ มแจ งในว ทยาการใหม น น เป นการร บร ว ทยาการใหม แต ย ง ไม แสวงหาข าวสารเพ มเต ม 2) ข นความสนใจ (Interest stage) เป นระยะท บ คคลเร มสนใจในความร ใหม และ พยายามเสาะแสวงหาความร เพ มเต ม 3) ข นการประเม น (Evaluation stage) เป นระยะท บ คคลค ดทบทวนไตร ตรองถ งผลด ผลเส ยของความร ใหม อย ในใจก อนท จะทดลองท าหร อไม ทาต อไป 4) ข นการทดลอง (Trial stage) เป นระยะท บ คคลนาความร ใหม ไปปฏ บ ต ในขนาด เล กๆ เป นการทดลองเพ อด ผลก อนการต ดส นใจยอมร บต อไป 5) ข นยอมร บ (Adoption stage) เป นข นตอนท บ คคลตกลงใจนาว ทยาการใหม ไป ปฏ บ ต ต อไปอย างเต มท ซ งเป นการยอมร บผลการทดลองว าใช ได ผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2542) กล าวไว ว า การท จะท าให เกษตรกรยอมร บและม ส วน ร วมในการพ ฒนาการเกษตรซ งถ อว าเป นห วใจส าค ญในการส งเสร มการเกษตร ต องย ดต วเกษตรกร เป นเป าหมายหล กในการส งเสร ม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรของร ฐ จะให ค าแนะน าความร หร อ เทคโนโลย ใหม ๆ น น เกษตรกรต องย นยอมและม นใจ ย อมจะท าให เก ดความร วมม อของเกษตรกร ซ ง จะม ผลต อการเร ยนร และพ ฒนาการผล ตการเกษตร เพ อให เก ดกระบวนการเร ยนร ค ก บการพ ฒนาให

9 5 เกษตรกรได ใช ทร พยากรท ม อย ของช มชนอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น จ งม งเน นการพ ฒนาแบบม ส วนร วมของร ฐ เกษตรกร องค กรท องถ นในการวางแผน การต ดส นใจ การด าเน นงาน โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ ม นโยบายให กรมส งเสร มการเกษตรด าเน นการจ ดต งศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลข น ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นศ นย กลางให เกษตรกรและช มชนม ส วน ร วมในการพ ฒนาการเกษตรท กข นตอนต งแต การร วมค ด ร วมวางแผน ร วมต ดส นใจ ร วมก าหนด ก จกรรม การพ ฒนาทางการเกษตรเป นจ ดศ นย กลางในการผสมผสานก จกรรมและโครงการต างๆ ของ ส วนราชการในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพ นท แบบบ รณาการ และเป นจ ดศ นย กลางในการ แลกเปล ยนข อม ล ข าวสาร ความร และเทคโนโลย ด านการเกษตร โดยให เกษตรกรม ส วนร วมในการ ถ ายทอดและทดสอบเทคโนโลย ในช มชนม การสาธ ตต นแบบการผล ตทางการเกษตรในท กด าน บทบาทการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล กรมส งเสร มการเกษตร (2546) กล าวถ งบทบาทหน าท ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล บทบาทหน าท ของเกษตรอาเภอ และเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตร ประจาตาบล ไว ด งน 1) เป นศ นย ประสานการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร 2) เป นศ นย ข อม ลและบร การข าวสารด านการเกษตรแต ละสาขาอาช พ 3) เป น เวท ช มชน ในการวางแผนพ ฒนาการเกษตรในตาบล 4) เป นเวท ในการพบปะและร วมจ ดทาก จกรรมของท กส วนราชการ องค กรต างๆ และ เกษตรกร 5) เป นศ นย กลางในการเช อมโยงเคร อข ายด านการเกษตร เช น การผล ต การแปรร ป การตลาด กรมส งเสร มการเกษตร (2549) กล าวถ ง ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจ าต าบล เป นศ นย กลางในการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรของต าบลและให บร การค าปร กษา แนะน าด านการเกษตรการถ ายทอดความร และการให บร การด านการเกษตรและอ น ๆ ตามความ ต องการของช มชนแก เกษตรกร รวมท งเป นสถานท ประช มพบปะแลกเปล ยนความร ประสบการณ ของ เกษตรกรในช มชน โดยม คณะกรรมการท มาจากผ น าของช มชนร วมด าเน นงาน และบร หารจ ดการ ศ นย ฯ เพ อให ม การพ ฒนาด านการเกษตรของต าบลตรงก บป ญหาและความต องการของช มชนการ จ ดต งศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล เพ อเป นศ นย กลางในการพ ฒนาด าน การเกษตรของตาบล โดยเน นการม ส วนร วมของช มชนเป นสาค ญ เร มต นต งแต ร วมค ด ร วมต ดส นใจใน การพ ฒนา และก าหนดแผนพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง ซ งตรงก บความต องการของช มชน เก ดการ พ ฒนาอาช พในท กด านและผล กด นให ช มชนเข มแข ง และพ งตนเองได อย างย งย น และเน องจาก คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ซ งประกอบด วย ต วแทนของช มชน ต วแทนจากกล มอาช พทางการเกษตร ต วแทนจากองค การบร หารส วนต าบล และ ต วแทนจากหม บ านต าง ๆ โดยม เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรเป นเลขาน การคณะกรรมการบร หาร ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม บทบาทหน าท ในการบร หารจ ดการ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรประจ า

10 6 ต าบลท งระยะส นและระยะยาวเสนอหน วยงานท เก ยวข องให การสน บสน นด านต าง ๆ ต อไป น บเป น กลไกข บเคล อนการพ ฒนาการเกษตรท สาค ญในระด บต าบล 2.2 งานว จ ยท เก ยวข อง อ ยร ตน จ ตณรงค (2545) ได ศ กษาถ งประส ทธ ผลของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ในอาเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษา ล กษณะท วไปของเกษตรกรท ใช ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และ ล กษณะการด าเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) ประเม น ประส ทธ ผลของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา 3) ว เคราะห ท ศนคต ของเกษตรกรเก ยวก บศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา และ 4) เพ อทราบถ งป ญหาและ อ ปสรรคในการด าเน นงานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอ ส งหนคร จ งหว ดสงขลา โดยใช ข อม ลปฐมภ ม จ านวน 105 ต วอย าง ผลการศ กษาพบว าล กษณะท วไป ของเกษตรกรท ใช ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ในอ าเภอส งหนคร จ งหว ดสงขลา ส วนใหญ เป นเพศหญ ง โดยม อาย อย ระหว าง ป และม การศ กษาในระด บ ประถมศ กษาซ งประกอบอาช พการเกษตรด านการผล ตพ ชเป นส วนใหญ และม การรวมกล มเพ อการ แปรร ป โดยท าการเกษตรในท ด นท าก นของตนเอง ในการว เคราะห ประส ทธ ผลของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ได ศ กษา 5 หมวด ค อ 1) สถานภาพศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 2) การเตร ยมความพร อมของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 3) การจ ดท าแผนของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 4) การปฏ บ ต ตามแผนของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล และ 5) การต ดตามน เทศผลการดาเน นงาน ปรากฏว าในหมวดท 1 ซ งประกอบด วย 3 ข นตอน ค อ การค ดเล อกสถานท ต งศ นย ฯ การต งคณะกรรมการบร หารศ นย ฯ และการค ดเล อกผ อ านวยการศ นย ฯ สามารถปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ผลส งส ด ค อร อยละ ท กก จกรรม ส วนการปฏ บ ต งานตามแผนงานท สามารถปฏ บ ต งานได ตามแผนงานต าส ดค อ หมวดท 4 ค อผลการปฏ บ ต งานซ งไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต งานท ก าหนดไว ด านท ศนคต ของเกษตรกร ท ใช บร การศ นย ฯ เก ยวก บการเตร ยมความพร อมของเกษตรกร/ช มชน พบว าเกษตรกรม ท ศนคต อย ในระด บพอใช ในทานองเด ยวก นท ศนคต ของเกษตรกรเก ยวก บผลการดาเน นงานของศ นย ฯ เกษตรกร ม ท ศนคต อย ในระด บพอใช เช นเด ยวก น ส วนป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานของศ นย ถ ายทอดฯ พบประเด นป ญหาสาค ญ 2 ประเด นหล กๆ ค อ ประเด นแรกเป นป ญหาในส วนของต วบ คคลท เก ยวข อง ก บศ นย ถ ายทอดฯ เช น เจ าหน าท ในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ไม ช ดเจนและไม เข าใจ เก ยวก บบทบาทหน าท และว ตถ ประสงค ในการจ ดต งศ นย ถ ายทอดฯ เกษตรกร และช มชน ท ย งไม ค อย เข าใจถ งว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง และบทบาทหน าท ของศ นย ถ ายทอดฯ จ งก อให เก ดป ญหาความไม พร อมในต วบ คคล โดยม สาเหต มาจากการประชาส มพ นธ และช แจงท าความเข าใจก บเกษตรกรย งไม ท วถ ง ประเด นท สองเป นป ญหาในเร องของงบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไม เพ ยงพอในการบร หาร และจ ดการศ นย ถ ายทอดฯ ท าให เก ดข อจ าก ดต างๆ ตามมา เช นความไม พร อมของอ ปกรณ ท จาเป นต องใช ภายในศ นย ถ ายทอดฯ เช น เคร องม อตรวจเช คด น น า ป ย และตรวจว เคราะห หาสาเหต ของโรคต างๆ เป นต น ข อเสนอแนะเพ อให การท างานของศ นย บร การและถ ายทอด

11 7 เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ผล ค อการเตร ยมความพร อม ของเจ าหน าท ของร ฐท เก ยวข อง เกษตรกร และช มชน โดยเน นการประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข อง ร บทราบบทบาทหน าท ของศ นย ถ ายทอดฯ อย างท วถ งและช ดเจน ทองแดง นามแสง (2547) ได ศ กษาความค ดเห นของคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษา (1) ล กษณะพ นฐานทางส งคมและเศรษฐก จบาง ประการของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล (2)ความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ต อการดาเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลและ (3) ป ญหาอ ปสรรค ในการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผลการศ กษาพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล อ าเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ส วนใหญ เป นเพศชาย จบการศ กษาระด บประถมศ กษาอาย เฉล ย 53.5 ป ม สมาช กใน คร วเร อนเฉล ย 6 คน ส วนมากเป นสมาช กสถาบ นเกษตรกรเป นคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลมาแล วเฉล ย 1.5 ป ส วนมากม รายได และรายจ ายต ากว า 30,000 บาท อาช พและรายได หล กจากการเกษตรคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล อาเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ส วนมากเข าใจบทบาทหน าท ในระด บ ปานกลาง เห นด วยอย างมาก ท ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต งอย ภายใน องค การบร หารส วนต าบลม การประช มของคณะกรรมการ 12 คร งต อป เบ ยประช ม 100 บาท ต อคร ง ป ญหาอ ปสรรคของการดาเน นงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล อ าเภอท งฝน จ งหว ดอ ดรธาน ท ส าค ญได แก สถานท ต งศ นย ค บแคบขาดงบประมาณด าเน นการม การ เปล ยนแปลงเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบบ อยคร ง และการต ดตามให ค าแนะน าของเจ าหน าไม ต อเน อง ข อเสนอแนะ หน วยงานท เก ยวข องควรจ ดสรรงบประมาณหมวดงบอ ดหน นให ศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลด าเน นการบร หารจ ดการเอง เจ าหน าท หน วยงานท เก ยวข องควรต ดตามให คาแนะนาอย างต อเน อง พ ฒนาจ ดสาธ ตให เป นท ท าการศ นย แทนกรณ ท ท าการ ศ นย ท อบต. ม ป ญหาค บแคบไม เหมาะสม และไม ควรม การเปล ยนแปลงเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบบ อย เพ อให การทางานม ความต อเน อง เสน ย ตร ยานนท (2548) ได ศ กษาความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจาตาบล ในจ งหว ดสม ทรสงคราม ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาข อม ลพ นฐานท วไปของคณะกรรมการ บร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล และความค ดเห นของ คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ตลอดจนป ญหาของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ท ด าเน นการในป พ.ศ จาก การศ กษาพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส วนใหญ เป นเพศชาย ม อาย อย ในช วง ป ม อาย การเป นคณะกรรมการศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล 1-2 ป เป นห วหน าคร วเร อน ม การศ กษาระด บม ธยม ปลายหร อเท ยบเท า ม สมาช กในครอบคร ว 4-6 คน ม อาช พปล กพ ช ม รายได เฉล ย 128,522 บาทเป น สมาช กองค กรหร อสถาบ น และเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรแจ งให เป นคณะกรรมการบร หาร

12 8 ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส าหร บท ต งของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ส วนใหญ ต งอย ท องค การบร หารส วนต าบล ข อม ลท แสดงภายใน ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป นป จจ บ น และถ กต อง ม ส วนร วมในการ จ ดท าหร อจ ดเก บข อม ลท แสดง/ต ดต งภายในศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบล ทราบว าม จ ดสาธ ตด านการเกษตร เคยเข าร วมการจ ดเวท ช มชน ศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป ดท าการ 1 ว นต อส ปดาห เคยเข าประช มคณะกรรมการบร หาร ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลมากกว า 11 คร งข นไปในรอบ 1 ป ม ส วน ร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต งานรายส ปดาห ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต งานรายเด อน ม ส วน ร วมในการจ ดทาแผนปฏ บ ต งานรายป ส วนด านความค ดเห นของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลต อศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ต าบล พบว าเห นด วย ท ง 21 ประเด น ท ได ท าการศ กษา และป ญหาในการขอใช บร การจาก ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล พบว าท กประเด นม ป ญหาท ระด บปาน กลาง สมชาย เดชเร อง (2551 ) ได ศ กษาความพ งพอใจของคณะกรรมการบร หารศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล จ งหว ดระนองพบว า คณะกรรมการบร หารศ นย บร การฯ ส วนใหญ ม ความพ งพอใจภาพรวมอย ในระด บพ งพอใจมาก ด วยคะแนนเฉล ย 3.60 ค อ ด านการด าเน น ก จกรรม (ค าเฉล ย = 3.63) ด านการบร หารจ ดการ (ค าเฉล ย = 3.56) และด านการประชาส มพ นธ (ค าเฉล ย = 3.60)และม การใช ประโยชน จากศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบลในการจ ดก จกรรมเก ยวก บการเกษตร ตลอดจนใช เป นแหล งบร การข อม ลข าวสารด านการเกษตร ไพบ ลย โกส มว ชราภรณ (2552) ได ศ กษาผลการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลอ าเภอพน สน คม จ งหว ดชลบ ร ป 2552 และสร ปไว ด งน 1) การจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล เก ดจากการจ ดเวท ช มชนและแผนช มชนแบบม ส วน ร วม น าป ญหาและข อม ลความต องการของช มชนมาใช ประโยชน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตร ระด บต าบลไปบรรจ ไว ในแผนพ ฒนาต าบลขององค การบร หารส วนต าบลท กต าบล เพ อขอสน บสน น งบประมาณจากท องถ น ได ม การสน บสน นงบประมาณท งในด านการด าเน นงานศ นย บร การฯ และการ จ ดทาโครงการส งเสร มอาช พด านการเกษตรและกล มอาช พการเกษตรแก เกษตรกรตามความเหมาะสม ตามสภาพป ญหาและความต องการของช มชน 2) จากการประช ม คณะกรรมการบร หารศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล เป นผลให เจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรประจ าต าบล คณะกรรมการฯท เป นต วแทนจากท กหม บ านและต วแทนองค การบร หารส วนต าบล ได ร วมก นแก ไข ป ญหาด านการเกษตรและการวางแผนในการพ ฒนาการเกษตรในระด บต าบล ส งผลให เก ด ความส มพ นธ ท ด ก บผ นาในท องท และผ นาท องถ นเป นผลให การดาเน นงานสาเร จล ล วงไปได ด วยด 3) การถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร เป นภารก จหล กท งของเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตรประจ า ตาบลและของศ นย บร การฯ ซ งส าน กงานเกษตรอ าเภอพน สน คมได ก าหนดให ท กศ นย ฯม การถ ายทอด ความร แก เกษตรกร 1 คร ง/เด อน ซ งท กศ นย สามารถปฏ บ ต ได เก นเป าหมายท ก าหนดไว เกษตรกร ได ร บความร ตรงตามความต องการในการน าไปแก ไขป ญหาและพ ฒนาอาช พได อย างถ กต องเหมาะสม เช นการลดต นท นการผล ต การเพ มรายได การท าก จกรรมเกษตรตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จ พอเพ ยง นอกจากน ย งม ว ทยากรเกษตรกรเป นผ ถ ายทอดแลกเปล ยนความร ระหว างเกษตรกรด วยก น

13 9 ซ งเป นผลด โดยตรงต อเกษตรกรเน องจากน าความต องการท แท จร งของเกษตรกรมาแลกเปล ยนได ตรง ประเด น 4) ผลท ได จากการท าเวท ช มชน ท าให สามารถว เคราะห ป ญหาต างๆท เก ดข นและเป น แนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล เพ อแก ไขป ญหาได ตรงตามความต องการของ เกษตรกรเป นผลให เกษตรกรสามารถน าว ธ การต าง ๆไปด าเน นการได ถ กต อง 5) งานด านบร การแก เกษตรกรผ านศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลเป นประเด นต วช ว ดการ ปฏ บ ต งานท ท าค าร บรองไว ก บจ งหว ดชลบ ร ป 2552 สามารถปฏ บ ต ได เก นเป าหมายท ก าหนด เกษตรกรได ร บโยชน ส งส ดจากการขอร บบร การ ส งผลด ต อผลผล ตทางการเกษตร ท าให เกษตรกรม สภาพความเป นอย ด ข น เบญจมาศ แสงใส และพ ชญ สมพอง (2552) กล าวถ งการท างานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรโดยพบว า การบร หารจ ดการศ นย บร การ และถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไม ม นโยบายการวางแผน และการบร หารจ ดการท ช ดเจน และ ม โครงการ การจ ดการท เป นระบบเก ยวก บ 1) การบร หารจ ดการด านบ คลากร 2) การบร หารจ ดการ ด านงบประมาณ 3) การบร หารจ ดการด านบร การ 4) การบร หารจ ดการด านว สด อ ปกรณ โดยม องค ประกอบท เก อหน นท าให ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไผ ประสบ ผลสาเร จค อ 1) คณะกรรมการบร หารศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลไผ ม ความเข มแข ง 2) การม ส วนร วมของเกษตรกร ผ น าช มชนและหน วยงานท เก ยวข อง ในพ นท 3) การบร หารจ ดการท ด ในด าน บ คลากร ด านงบประมาณ ด านบร การ ด านว สด อ ปกรณ ปฏ บ ต ตาม กฎ ระเบ ยบ ม ข นตอนการ ด าเน นงานท ช ดเจน ม การปะช มวางแผนการด าเน นงาน ท กเด อนแบ งงาน มอบหมายหน าท ช ดเจน 4) การประสานงานท ด 5) ความสาม คค ร วมม อร วมใจในการท างาน ความ เป นอ นหน งอ นเด ยวก น

14 10 บทท 3 ระเบ ยบว ธ การว จ ย การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งส ารวจเพ อการประเม นความเข าใจและการร บร ของเกษตรกร ต องานส งเสร มการเกษตร ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร ประจ าต าบล เพ อให ทราบถ งการยอมร บ และข อเสนอของช มชนในการพ ฒนางานศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรต อไปด งน นเพ อให การว จ ยคร งน บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ผ ว จ ยจ งได กาหนดว ธ ดาเน นการว จ ย ซ งม รายละเอ ยดในการดาเน นการว จ ยด งน 3.1 ประชากรและกล มต วอยาง 1) ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป นกล มประชาชนในภาคการเกษตรในพ นท เป าหมายของจ งหว ดพ ทล ง ซ งม เป าหมายจานวนประชากรในภาคการเกษตร จานวน 80,792 คร วเร อน 2) กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ต วแทนของกล มประชากรของ คร วเร อนเกษตรกรท งหมด 80,792 คร วเร อน ได จานวน 390 ต วอย าง ใช ว ธ การคานวณต วอย างด วย ส ตรการคานวณ ของ Taro Yamane ค อ n = N 1 + Ne 2 เม อ n แทน ขนาดของกล มต วอย าง N แทน ขนาดของประชากร e แทน ความคลาดเคล อนของการส มต วอย าง โดยม เป าหมายการจ ดเก บต วอย างด งน อาเภอ จานวนตาบล จานวนต วอย าง อาเภอ จานวนตาบล จานวนต วอย าง เม องพ ทล ง ศร บรรพต 3 20 เขาช ยสน 5 30 ป าบอน 5 28 ควนขน น บางแก ว 3 20 ปากพะย น 7 40 ป าพะยอม 4 24 กงหรา 5 28 ศร นคร นทร 4 24 ตะโหมด 4 24

15 11 3) ต วแปรท ใช ในการว จ ย ต วแปรอ สระ ค อ เพศ อาย การศ กษา อาช พ ต วแปรตาม ค อ การร บร ต อการทางานของศ นย บร การฯ และความต องการของกล มต วอย างท ม ต อการทางานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบลจ งหว ดพ ทล ง 1. เพศ 2. อาย 3. การศ กษา 4. อาช พ การร บร /การยอมร บ การปฏ บ ต งานของ ศบกต.พ นท แนวทางการพ ฒนาการดาเน นงาน ของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ของจ งหว ดพ ทล ง ศ นย บร การฯ กลไกการทางาน ในพ นท หน าท / การให บร การ ทางการเกษตร ประชาชน/ผ ร บบร การ แผนภาพแสดงกรอบแนวค ดในการดาเน นการว จ ย 3.2 เคร องม อท ใชเก บขอม ล คณะผ ว จ ยไดอาศ ยเคร องม อในการว จ ยโดยสรางแบบสอบถามเพ อใชในการเก บรวบรวม ขอม ลจากกล มต วอย างในพ นท เปาหมาย โดยแบบสอบถาม ประกอบด วยข อคาถาม 3 สวนด งน สวนท 1 เปนขอคาถามส าหร บสอบถามขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สวนท 2 เปนขอคาถามเช งสารวจเก ยวการร บร ถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลในพ นท จ งหว ดพ ทล ง สวนท 3 เจตคต ของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล 3.3 การทดสอบเคร องม อท ใช ในการว จ ย ผ ว จ ยไดน าแบบสอบถามจ านวน 30 ช ดไปทดสอบในพ นท โดยส มภาษณ บ คคลซ งเป น เกษตรกรในพ นท แต ม ใช คณะกรรมการศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท แลวน า

16 12 กล บมาพ จารณาความถ กตองครบถวนตรงประเด นของขอค าถามอ กคร งหน ง หล งจากน นจ งปร บปร ง แกไขให สมบ รณ กอนท จะนาไปใชในการจ ดเก บขอม ลจร งในพ นท เปาหมายตอไป 3.4 การเก บรวบรวมขอม ล ขอม ลท เก ยวของก บการว จ ยคร งน แบงเปน 2 ล กษณะตามแหลงท มาของขอม ลไดแก ขอม ลปฐมภ ม (Primary Data) ค อ ขอม ลท รวบรวมจากกล มต วอยางในพ นท ท ท าการ ว จ ยซ งเป นกล มประชาชน บ คคลท วไป และเกษตรกร โดยการใชแบบสอบถามและแบบส มภาษณ เปนเคร องม อในการเก บรวบรวมขอม ล ขอม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) ไดแกขอม ลท ไดจากการเก บรวบรวมขอม ลจาก เอกสารรายงานของสวนงานท เก ยวของก บงานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ า ตาบล โดยเก บรวบรวมจากส อต างๆ เช น เอกสารทางว ชาการ เวปไซต เป นต น 3.5 การว เคราะหขอม ล ผ ว จ ยสถ ต เช งพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล ย ( x ) และ สวนเบ ยงเบนมาตรฐาน (STD : Standard Deviation) ในการประมวลผลข อม ลและใช การพรรณนา เพ ออธ บายล กษณะตางๆ ของต วแปรท ทาการศ กษา 3.6 แผนการดาเน นงาน ท ว นท ประเด น 1 14 ก มภาพ นธ 2556 กาหนดกรอบแนวค ดการว จ ย 2 20 ก มภาพ นธ 2556 นาเสนอกรอบแนวค ดการว จ ยในเวท ส มมนา DW ม นาคม 2556 จ ดทาโครงร างงานว จ ยและกาหนดเคร องม อใน การจ ดเก บข อม ล 4 23 เมษายน 2556 นาเสนอ โครงร างงานว จ ยในงานส มมนา DW 5 เมษายน 15 ม ถ นายน 2556 จ ดเก บแบบส มภาษณ กล มต วอย าง 6 21 ม ถ นายน 2556 นาเสนอผลการจ ดเก บข อม ล ป ญหา อ ปสรรค ในเวท ส มมนา DW 7 22 ม ถ นายน -31 กรกฎาคม 2556 จ ดทารายงานผล 8 20 ส งหาคม 2556 ส งรายงานฉบ บสมบ รณ 9 21 ส งหาคม 2556 นาเสนอรายงานฉบ บสมบ รณ ในเวท การส มมนา DW

17 13 บทท 4 ผลการว จ ย การศ กษาการร บร ของช มชน ต องานส งเสร มการเกษตร ผ านกลไกการท างานของศ นย บร การ และถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบล ผ ว จ ยเก บข อม ลด วยแบบสอบถาม โดยจากกล ม ต วอย างในพ นท ท กอ าเภอรวมท งส น 390 ต วอย าง และน าข อม ลมาว เคราะห ด วยโปรแกรมส าเร จร ป ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร และใชสถ ต รอยละ (Percentage) คาเฉล ย (x) และคาเบ ยงเบน มาตรฐาน (SD) ว เคราะหล กษณะขอม ลท วไปโดยผ ว จ ยไดสร ปผลการว เคราะหขอม ลเปน 3 สวน ค อ สวนท 1 ขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สวนท 2 ขอม ลเก ยวก บเก ยวการร บร ถ งการทางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบลในพ นท จ งหว ดพ ทล ง สวนท 3 เจตคต ของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาต าบล สวนท 1 ขอม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ข อม ลท วไป จานวน n = 390 ร อยละ เฉล ย SD 1. เพศ ชาย หญ ง อาย ป ข นไป การศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ปร ญญาตร ปร ญญาโท อ น ๆ

18 14 ข อม ลท วไป จานวน n = 390 ร อยละ 4. อาช พ 1 ทาสวน ทานา ทาไร เล ยงปศ ส ตว ทาประมง อ น ๆ อาช พ ตอบได มากกว า 1 ข อ ผลการศ กษาพบว า 1) กล มต วอย างเป นเพศชาย จานวน 214 ราย ค ดเป นรอยละ และเพศหญ ง จานวน 176 ราย ค ดเป นร อยละ ของกล มต วอย างท งหมด 2) อาย โดยเฉล ยของกล มต วอย างอย ท 51 ป โดยช วงอาย ท มากท ส ดค อ ช วงอาย ป จ านวน 152 ราย ค ดเป นร อยละ 38.97ของกล มต วอย างท งหมด รองลงมาค อช วงอาย ป จ านวน 71 ราย ค ดเป นร อยละ และช วงอาย ป น อยท ส ด จ านวน 20 ราย ค ดเป น ร อยละ ของกล มต วอย างท งหมด 3) กล มต วอย างโดยส วนใหญ ม ระด บการศ กษา ประถมศ กษา จานวน 244 ราย ค ดเป น ร อยละ รองลงมา ค อ ม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 74 ราย ค ดเป นร อยละ และ ปร ญญาโท น อยท ส ด จานวน 2 ราย ค ดเป นร อยละ 0.52 ของกล มต วอย างท งหมด 4) การประกอบอาช พ กล มต วอย าง โดยส วนใหญ ม อาช พทาสวน จานวน 314 ราย ค ดเป นร อย ละ รองลงมาประกอบอาช พ ทานา จานวน 280 ราย ค ดเป นร อยละ และทาประมง น อยท ส ด จานวน 8 ราย ค ดเป นร อยละ 2.05 ของกล มต วอย างท งหมด ส วนท การร บร ถ งการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ในพ นท จ งหว ดพ ทล ง รายการ จานวน n = 390 ร อยละ ทราบ ไม ทราบ ไม แน ใจ

19 15 จากผลการส ารวจเก ยวก บการร บร ถ งการท างานของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลในพ นท พบว า กล มต วอย างทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรในพ นท ให บร การ จ านวน 230 ราย ค ดเป นร อยละ รองมาไม ทราบว าม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรในพ นท จานวน 132 ราย ค ดเป นร อยละ และไม แน ใจว าในพ นท ม ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรหร อไม จ านวน 28 ราย ค ดเป น ร อยละ 7.18 ของกล มต วอย างท งหมด 2.2 ความต องการของประชาชนในพ นท ต อแนวทางการพ ฒนางานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล สาหร บความต องการของกล มต วอย างในพ นท ต อการพ ฒนางานของศ นย บร การและ ถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ซ งสามารถจ ดเร ยงลาด บความต องการของกล มต วอย าง ต อการทางาน/ให บร การของศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรได ด งน รายการ 2 จานวน 1. ม สถานท ให บร การท ช ดเจนสะดวกต อการเข าร บบร การ ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตามว น เวลาท กาหนด ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เป นจ ดให บร การร วมของหน วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ให บร การความร ด านการเกษตร โดยการจ ดอบรมถ ายทอดความร เป นจ ดท รวบรวมแหล งเร ยนร /จ ดสาธ ตด านการเกษตรในระด บตาบล เป นจ ดบร การท ช วยแก ไขป ญหาด านการเกษตร รายการ ตอบได มากกว า 1 ข อ จากผลการตอบแบบสอบถาม พบว า ในการปฏ บ ต งานของศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล กล มต วอย างม ความคาดหว งว า ศ นย บร การฯควรม สถานท ท ช ดเจน เพ อความสะดวกต อการเข าร บบร การเป นอ นด บท 1 และศ นย บร การฯ ควรต งอย ในสถานท ท อย ใน ช มชน ไม ห างไกลจากสถานท ทางราชการอ น ๆ อ นด บท 2 ต องการให ม เจ าหน าท เกษตรให บร การตาม ว น เวลาท ก าหนด ตามแผนการปฏ บ ต งานท ม อย ณ ศ นย บร การฯ แต ละแห ง เน องจากบางคร งเม อ มาต ดต อราชการตามว น เวลา ท ก าหนดไว ในแผนการปฏ บ ต งานแต ไม ม เจ าหน าท อย ประจ า ท งน หาก ไม ม เจ าหน าท อย ประจ าควรม ผ ปฏ บ ต งานแทนเป นต น อ นด บท 3 ต องการให ม ข อม ลข าวสารใหม ๆ ด านการเกษตรเพ อการประชาส มพ นธ เพ อให ในช มชนได ทราบสถานการณ ด านการเกษตร เช น ข อม ล การเปล ยนแปลงด านราคาส นค าเกษตร ราคาป จจ ยการผล ตด านการเกษตร ข อม ลท เป นความร สม ยใหม และประชาส มพ นธ การให บร การต าง ๆ ของศ นย บร การฯ เป นต น อ นด บท 4 ศ นย บร การฯ ควรเป นจ ดให บร การร วมของหน วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ อความสะดวกต อการต ดต อ ราชการท งทางด าน พ ช ส ตว และประมง สามารถให บร การจ ดเด ยว เกษตรกรลดภาระในการเด นทาง และได ข อม ลครอบคล มในการผล ต ท งน หากไม ม เจ าหน าท ให บร การในด านใดโดยเฉพาะอย างน อยก ควรม เจ าหน าท ส าหร บร บเร องท มาต ดต อได อ นด บท 5 ศ นย บร การฯ ควรเป นจ ดให บร การความร

20 16 ด านการเกษตร โดยการจ ดอบรมถ ายทอดความร ซ งควรม ประจ าท กเด อน เด อนละไม น อยกว า 2 คร ง ม การหม นเว ยนประเด นในการให ความร ให ครอบคล มเก ยวก บด านการเกษตรท งหมด และม การ หม นเว ยนให ครอบคล มพ นท ในตาบล หม บ าน ท งน เพ อจะได เป นการเผยแพร ความร ท จ าเป น และเป น การประชาส มพ นธ การท างานของศ นย บร การไปได ด วย อ นด บท 6 ศ นย บร การฯ ควรม การรวบรวม ข อม ลท เป นป จจ บ น เก ยวก บข อม ลพ นฐานต าง ๆ จ ดบร การด านการเกษตร (จ ดสาธ ต) และส ดท าย ศ นย บร การควรเป นจ ดให บร การเก ยวก บการช วยแก ป ญหาด านการเกษตรแก ช มชนได เป นต น ส วนท 3 ข อเสนอแนะต อการพ ฒนางานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจา ตาบล จากการรวบรวมข อม ลในการตอบแบบสอบถาม พบว า กล มต วอย างม ข อเสนอแนะต อการ พ ฒนางานศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล ซ งผ ว จ ยสร ปส วนสาค ญได ด งน 1) ศ นย บร การฯ ควรเพ มการประชาส มพ นธ ให คนในพ นท ได ร บทราบการท างานมากข น เพราะในป จจ บ นช มชนย งไม เห นการทางานของศ นย บร การฯท ช ดเจน และม คนในช มชนไม น อยท ย งไม ทราบว าม ศ นย บร การฯ ในพ นท 2) ศ นย บร การฯ ควรเป นหน วยงานหล กในตาบลในการให บร การด านการเกษตร ด านประมง และด านปศ ส ตว 3) ศ นย บร การฯ ควรม การโครงการสน บสน นการดาเน นงานด านการเกษตรในระด บหม บ าน 4) ม จ ดให บร การท เหมาะสม และหน วยงานต นส งก ดควรให การสน บสน นในการจ ดต ง ศ นย บร การฯ ในช มชน เช น อาจจะม งบประมาณอ ดหน นในการจ ดต งหร อปร บปร งศ นย บร การฯ 5) ศ นย บร การฯ ควรม การฝ กอบรมเก ยวก บด านการประกอบอาช พให มากข น เพ อเป นการ สร างทางเล อกอาช พให ก บช มชน ตลอดจนความร เก ยวก บด านการเกษตรอ น ๆ ท เก ยวข อง และม การ ดาเน นการอย างต อเน องเป นประจาท กเด อน หม นเว ยนก นไปในพ นท

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information