กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)

Size: px
Start display at page:

Download "กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)"

Transcription

1 1 กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) รองผ อานวยการกล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวประนอม ดวงใจ หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ บ งค บบ ญชาส งส ดทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาส งส ด ทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาเจ าหน าท ทางการพยาบาลท กระด บ ม สายการบ งค บ บ ญชาข นตรงต อผ อานวยการโรงพยาบาล ร บผ ดชอบในการบร หารการพยาบาลท งด านการบร การ และว ชาการ โดยเป นผ ร บนโยบายจากผ บ งค บบ ญชา มาวางแผนก าหนดนโยบาย ท ศทาง และ เป าหมายการพ ฒนางานทางการพยาบาลตลอดจนมอบหมายงาน ตรวจสอบ และควบค ม ก าก บ การปฏ บ ต งาน รวมท งพ จารณาแก ไขป ญหาปร บปร งบร การพยาบาลให ค าแนะน าทางว ชาการ และ บร หารการพยาบาลแก เจ าหน าท ในกล มงาน จ ดการทร พยากรการบร หารและการบร การภายใน โรงพยาบาล ประสานความร วมม อระหว างสหว ชาช พ และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเอ ออ านวยให การบร การพยาบาล บ งเก ดผลล พธ ตามท คาดหว ง และเป นไปตามเป าหมาย ปร ชญา พ นธก จ และ ว ส ยท ศน ขององค กร โดยม หน าท ด งน 1. ด านบร หาร ก าหนดท ศทางการให บร การพยาบาล และการพ ฒนาบร การพยาบาล เช น ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายทางการพยาบาลให สอดคล องก บโรงพยาบาลและกรมการแพทย ควบค ม ก าก บ ระบบการด าเน นงานบร การพยาบาลของท กหน วยงาน ต ดตาม ประเม นผล ระบบการจ ดบร การพยาบาล สน บสน นช วยเหล อการศ กษาป ญหา ตรวจสอบว เคราะห ปร มาณ และค ณภาพของการให บร การพยาบาล เพ อให ได ข อม ลไปใช วางแผนต อไป วางแผนจ ดอ ตราก าล งเจ าหน าท ขอก าหนดต าแหน ง และกระจายก าล งตามหน วยงานต าง ๆ ให เหมาะสมให สามารถผล ดเปล ยนก นปฏ บ ต งานตลอด 24 ช วโมง และวางแผนพ ฒนาบ คลากร ตามบ นไดความก าวหน าทางว ชาช พ ประสานงานก บส วนราชการต าง ๆ เพ อให เก ดความร วมม อ เพ อด าเน นการเพ อเสนอแนวทาง หร อโครงการขอร บความช วยเหล อสน บสน นจากหน วยงานอ น เป นท ปร กษาและค าแนะน าว น จฉ ยป ญหาท ส าค ญทางด านการพยาบาล เสนอแนะข อควร ปร บปร งแนวทางแก ไขป ญหาต าง ๆ เก ยวก บการพยาบาล เพ อประกอบการพ จารณาก าหนดเป น นโยบายและแผนงานต อไป 2. ด านบร การ ก าหนดนโยบายการปฏ บ ต เก ยวก บการพยาบาล พ จารณาอ ตราก าล งเจ าหน าท และ งบประมาณของกล มงาน/หน วยงาน

2 ก าหนดมาตรฐานการบร การพยาบาล ให สอดคล องก บมาตรฐานว ชาช พ รวมท งการน า มาตรฐานไปปฏ บ ต วางแผนมอบหมายงาน ว น จฉ ยส งการ ควบค มก าก บ น เทศและต ดตามประเม นผลงานทางการ พยาบาล และแก ไขป ญหาข ดข องในการปฏ บ ต ต าง ๆ ประเม นค ณภาพของการให บร การพยาบาล ก บผ เช ยวชาญทางการพยาบาลแต ละสาขาและ ผ บร หารระด บส งและคณะกรรมการจากองค กรภายนอก เช น สถาบ นพ ฒนาและร บรองค ณภาพ โรงพยาบาล สภาการพยาบาล และสาน กการพยาบาล เป นต น วางแผน ก าหนดมาตรฐาน จ ดหา ควบค ม พ สด คร ภ ณฑ เคร องม อทางการแพทย และการ พยาบาลให เพ ยงพอ ท งภาวะปกต และฉ กเฉ น 3. ด านว ชาการและการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นให ม การศ กษาว จ ยในหน วยงานในสาขาการพยาบาล ท งในด านการ บร หาร การน เทศ และการปฏ บ ต การพยาบาล และการเผยแพร ผลการว จ ยไปส การปฏ บ ต เพ อการ ประย กต ใช ในการพยาบาล ทาการว จ ยหร อร วมว จ ยทางการพยาบาล เพ อปร บปร งค ณภาพของการพยาบาล หร อร วมว จ ย ก บบ คลากรในศาสตร สาขาอ น วางแผนร วมก บสถาบ นการศ กษา ในการจ ดประสบการณ การเร ยนและการสอนภาคปฏ บ ต ของ น กศ กษา เผยแพร และประชาส มพ นธ ผลงานทางด านบร หาร และบร การพยาบาลอย างสม าเสมอ งานอ น ๆ ท ผ บร หารส งส ดมอบหมาย 2

3 3 กล มงานการบร การผ ป วยใน ห วหน ากล มงานการบร การผ ป วยใน นางช ต มา แสนทว ดารงก ล หน าท ความร บผ ดชอบ ด าเน นการให บร การแก ผ ป วยท มาร บบร การผ ป วยใน และผ ป วยหน ก ให ได ร บบร การ พยาบาลผสมผสานท งด านการร กษาพยาบาล การฟ นฟ สภาพ การป องก นโรค และการส งเสร ม ส ขภาพโดยวางแผน ต ดตาม ควบค มด แลให เจ าหน าท ในสายงานการพยาบาล ท กระด บปฏ บ ต งาน ตามขอบเขตหน าท ความร บผ ดชอบ และตามระบบบร การพยาบาลท ได วางแผนไว เพ อให ผ ป วย ได ร บบร การพยาบาลครบถ วน ถ กต อง ปลอดภ ย ตลอดจนควบค มด แลให ม อ ปกรณ เคร องใช ยา เวชภ ณฑ ท เพ ยงพอ พร อมท จะให บร การได ตลอดเวลา และควบค มให ใช อย างประหย ด ป องก น และควบค มการแพร กระจายของเช อโรคด แลความสะอาดเร ยบร อยของอาคารสถานท ให ถ ก ส ขล กษณะ และอานวยความสะดวกแก ผ มาร บบร การและผ ให บร การม หน าท ด งน 1. ร บนโยบายและร บมอบหมายงานจากรองผ อ านวยการกล มภารก จบร การว ชาการ ใน การจ ดระบบบร การพยาบาล 2. ร วมวางแผนก าหนดอ ตราก าล ง กระจายอ ตราก าล งให สามารถปฏ บ ต งานได ท ก หน วยงานตลอด 24 ช วโมง 3. ร วมวางแผนในการก าหนดมาตรฐาน ว สด คร ภ ณฑ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยา เวชภ ณฑ เส อผ า เคร องนอน ให ม เพ ยงพอเหมาะสมแต ละหน วยงาน 4. ร วมวางแผนในการพ ฒนาเทคน คการพยาบาล ให เหมาะสมก บการเปล ยนแปลง และ ความก าวหน าทางด านการแพทย และเทคโนโลย 5. ร วมท มการพยาบาลในการส ารวจ ว เคราะห วางแผน แนะน า ปร บปร ง แก ไข ป ญหา การปฏ บ ต งานท ซ บซ อนในการให การพยาบาล ตลอดจนป ญหาเก ยวก บเทคน คการ พยาบาล 6. ตรวจเย ยม น เทศการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท กระด บ ในความร บผ ดชอบ เพ อ ประเม นค ณภาพและประส ทธ ภาพของงาน 7. เป นท ปร กษา สอนให ค าแนะน า ด านบร การพยาบาลและป ญหาอ น ๆ ส าหร บ เจ าหน าท ผ ป วย ญาต และประชาชนท วไป 8. ประสานงานก บกล มงานต าง ๆ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน 9. ร วมม อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เพ อพ จารณาความด ความชอบ เล อนข น เล อนระด บ ตลอดจนพ จารณาเพ อการร กษาต อเน อง 10. ส งเสร มสน บสน น ตลอดจนเสนอแนะในการน าผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนาบร การ พยาบาลร วมในการท าว จ ย ตลอดจนรวบรวมข อม ล น าข อม ลมาใช ในการวางแผน ปร บปร งงาน

4 11. ร วมในการจ ดหน วยปฐมพยาบาล หร อจ ดหน วยบร การพยาบาลเคล อนท ตามท ได ร บ การขอ หร อทางโรงพยาบาลจ ดดาเน นการ 12. ร วมปฏ บ ต งาน เป นท ปร กษา สอนให คาแนะนา ด านบร การพยาบาลและป ญหาอ น ๆ สาหร บเจ าหน าท ผ ป วย ญาต งานการพยาบาลอาย รกรรม 13. งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 4

5 5 กล มงานการบร การผ ป วยนอก ห วหน ากล มงานการบร การผ ป วยนอก นางวช รา จ นทข นธ หน าท ความร บผ ดชอบ ด าเน นการให บร การแก ผ ป วยท มาร บบร การในหน วยงานผ ป วยนอก ให ครอบคล มในการ ตรวจร กษาพยาบาล การส งเสร มส ขภาพ การป องก นโรคการฟ นฟ สภาพ ส าหร บผ ม ป ญหาด าน ส ขภาพอนาม ย ให การพยาบาลในระยะก อนตรวจ ในระยะตรวจ และการพยาบาลในระยะหล ง การตรวจร กษารวมถ งการร กษาพยาบาลผ ป วยท อย ในภาวะว กฤตและฉ กเฉ น ท ต องการความ ช วยเหล ออย างร บด วน โดยวางแผนต ดตาม ควบค มด แลให เจ าหน าท ในสายงานพยาบาลท กระด บ ปฏ บ ต งานตามขอบเขตหน าท ความร บผ ดชอบ และตามระบบบร การพยาบาลท ได วางแผนไว เพ อให ผ ป วยได ร บการบร การพยาบาล ครบถ วนถ กต องปลอดภ ยตลอดจนควบค มด แลให ม อ ปกรณ เคร องใช ยา เวชภ ณฑ ท เพ ยงพอ พร อมท จะบร การได ตลอดเวลาและควบค มสถานท ให ถ ก ส ขล กษณะและอานวยความสะดวกแก ผ มาร บบร การ และผ ให บร การ โดยม หน าท ด งน 1. ร บนโยบายและร บมอบหมายงานจากรองผ อ านวยการกล มภารก จบร การว ชาการ ใน การจ ดระบบงานบร การพยาบาล 2. ร วมวางแผนก าหนดอ ตราก าล ง กระจายอ ตราก าล ง ให สามารถปฏ บ ต งานได ท ก หน วยงานตลอด 24 ช วโมง 3. ร วมวางแผนในการก าหนดมาตรฐาน ว สด คร ภ ณฑ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยา เวชภ ณฑ เส อผ า เคร องนอน ให เพ ยงพอเหมาะสมแต ละหน วยงาน 4. ร วมวางแผนในการพ ฒนาเทคน คการพยาบาลให เหมาะสมก บการเปล ยนแปลง และ ความก าวหน าทางด านการแพทย และเทคโนโลย 5. ร วมท มการพยาบาลในการส ารวจ ว เคราะห วางแผน แนะน า ปร บปร ง แก ไข ป ญหา การปฏ บ ต งานท ซ บซ อน ในการให การพยาบาล ตลอดจนป ญหาเก ยวก บเทคน คการ พยาบาล 6. ตรวจเย ยม น เทศงานการปฏ บ ต ของเจ าหน าท ท กระด บในความร บผ ดชอบ เพ อ ประเม นค ณภาพปละประส ทธ ภาพของงาน 7. เป นท ปร กษา สอน ให ค าแนะน าด านบร การพยาบาลและป ญหาอ น ๆ ส าหร บ เจ าหน าท ผ ป วย ญาต และประชาชนท วไป 8. ประสานงานก บกล มงานต างๆ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน 9. ร วมในการประเม นผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เพ อพ จารณาความด ความชอบ เล อนข น เล อนระด บ ตลอดจนพ จารณาเพ อศ กษาต อเน อง

6 10. ส งเสร มสน บสน น ตลอดจนเสนอแนะ ในการน าผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนาบร การ พยาบาล ร วมในการท าว จ ย ตลอดจนรวบรวมข อม ล น าข อม ลมาใช ในการวางแผน ปร บปร งงาน 11. ร วมในการจ ดหน วยปฐมพยาบาล หร อจ ดหน วยบร การพยาบาลเคล อนท ตามท ได ร บ การขอหร อทางโรงพยาบาลจ ดดาเน นการ 12. ร วมปฏ บ ต งาน เป นท ปร กษา สอน ให ค าแนะน าด านบร การพยาบาลและป ญหาอ น ๆ สาหร บเจ าหน าท ผ ป วย ญาต งานการพยาบาลตรวจร กษาพ เศษ 13. งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 6

7 7 กล มงานว ชาการพยาบาล ห วหน ากล มงานว ชาการพยาบาล นางย พา ทรงแพทย หน าท ความร บผ ดชอบ ด าเน นการเก ยวก บการพ ฒนาความร ของบ คลากรทางการพยาบาล เก ยวก บงานศ กษา ว เคราะห ว จ ย ถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย องค ความร ทางการพยาบาลด านบร หาร บร การ และว ชาการ ให ตรงตามเป าหมายและแผนงานท ก าหนดไว สามารถปฎ บ ต งานได อย างม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพซ งประกอบด วยว จ ยและพ ฒนา งานพ ฒนาบ คลากร งานสารสนเทศทางการ พยาบาล งานป องก นควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล งานทะเบ ยนประสานงานด านการศ กษา อบรม และงานแผนและประเม นผล โดยม หน าท ด งน 1. ร บนโยบายและร บมอบหมายจากรองผ อ านวยการกล มภารก จบร การว ชาการ ในการ จ ดระบบงานว ชาการพยาบาล 2. ร วมก บรองผ อ านวยการกล มภารก จบร การว ชาการ ในการจ ดท าปร ชญา ว ตถ ประสงค โครงสร าง การบร หารงาน กฎระเบ ยบข อบ งค บต าง ๆ ตลอดจนจ ดท าค ม อ และ แนวทางปฏ บ ต การพยาบาลของกล มภารก จบร การว ชาการ 3. ฟ นฟ ความร ทางว ชาการภายในกล มภารก จบร การว ชาการ โดยจ ดการอบรมภายใน และศ กษาอบรมในสถาบ นต างๆท งหล กส ตรระยะส น ระยะยาวและการศ กษาต อเน อง 4. ส งเสร ม สน บสน นการท าว จ ย และน าผลการว จ ยมาประย กต ใช ในการพ ฒนาการ บร หารการพยาบาล การน าเสนอผลงานว จ ย ว ชาการ การเผยแพร ความร และ เทคโนโลย ทางการพยาบาล 5. ร วมพ ฒนาระบบข อม ล ข าวสาร เพ อพ ฒนาระบบบร การพยาบาล และการบร หารการ พยาบาลได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ด าเน นการเฝ าระว ง และรวบรวมสถ ต การต ดเช อในโรงพยาบาลเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพการด แลผ ป วย 7. ประสานสถาบ นการศ กษาอบรมต างๆ ในการฝ กปฏ บ ต งานของน กศ กษาหล กส ตรต างๆ และร วมประเม นผลการฝ กปฏ บ ต งาน 8. ร วมปฏ บ ต งาน เป นท ปร กษา สอน ให ค าแนะน าด านบร การพยาบาลและป ญหาอ น ๆ สาหร บเจ าหน าท ผ ป วย ญาต งานการพยาบาลออร โธป ด กส 9. งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย

8 8 สถ ต การปฏ บ ต งาน ป 2556 กล มภารก จบร การว ชาการ งานด านว ชาการ หล กส ตร/เร อง ผ เข าร บการอบรม คน/ราย 1 บ คลากรทางการพยาบาลเข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา ภายนอก 1.1 การอบรมหล กส ตรเฉพาะทาง 16 ส ปดาห อบรมหล กส ตรเฉพาะทางระยะเวลาน อยกว า16 ส ปดาห การประช ม อบรม ส มมนาทางการพยาบาล อ นๆ การจ ดอบรมภายในโดยกล มภารก จบร การว ชาการ 2.1 การอบรมสาหร บพยาบาลว ชาช พ สาหร บบ คลากรท กระด บ การจ ดอบรมสาหร บผ ร บบร การ โครงการสร างเสร มภ ม ค มก นโรคไวร สต บอ กเสบบ แก บ คลากร 3 สาเร จน กปฏ บ ต การพยาบาลข นส ง (Advance Practice Nursing 1 2 : APN) 4 สาเร จการศ กษาระด บมหาบ ณฑ ตทางการพยาบาลด วยท น ผลงานทางว ชาการพยาบาลท ต พ มพ,เผยแพร 5.1 งานว จ ยท ดาเน นการแล วเสร จ 7 เร อง 5.2 งานว จ ยท ออกเผยแพร 5 เร อง 6 บ คคลากรได ร บเช ญเป นว ทยากรภายนอกโรงพยาบาล 50 เร อง 66 คน 7 น กศ กษาจากสถาบ นต าง ๆ มาฝ กงานในหอผ ป วย 8 สถาบ น 2460 คน 8 ผ มาศ กษาด งานจากภายในและภายนอกประเทศ 14 คณะ 9 เป นผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบเคร องม อว จ ย 6 เร อง 10 การสน บสน นการเก บข อม ลเพ อทาว จ ย 10 เร อง 11 หล กส ตรการอบรมเฉพาะทางจากภายนอกเข าฝ กปฏ บ ต 4 หล กส ตร 64 คน

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม www.nongku.go.th คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information