กระบวนการสร างค ณค าด านการบร การว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "กระบวนการสร างค ณค าด านการบร การว ชาการ"

Transcription

1 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการสร างค ณค าด านการบร การว ชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ หน วยจ ดการงานว จ ยคณะเกษตรศาสตร (Kaset Research Management Unit) คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ม ถ นายน 2555

2 นโยบายการบร หารงานคณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ (ด านการบร การว ชาการและการพ ฒนาเคร อข าย) บทน า กรอบนโยบายและท ศทางการพ ฒนาคณะเกษตรศาสตร ในช วงเวลา 4 ป (พ.ศ ) ม งส การ เป นมหาว ทยาล ยส เข ยว (Kaset-URU Green Campus) น นค อ การด าเน นงานตามพ นธก จหล กของคณะ เกษตรศาสตร เช น การจ ดการศ กษา การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม การร กษา ส งแวดล อม และการน อมน าแนวพระราชด าร ท เก ยวข องก บเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร จะด าเน นการอย ภายใต แผนการพ ฒนา Kaset-URU Green Campus สามารถจ าแนกออกได เป น 3 ประเด น กล าวค อ ประเด นแรก การพ ฒนาส งแวดล อมส เข ยว (Green Environment) โดยม งหมายให ม การจ ดการ องค ความร ในร ปแบบการผล ตการเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร ท สามารถตอบสนองและอย ร วมก บ ส งแวดล อมได อย างย งย น รวมท งการพ ฒนาภ ม ท ศน ของคณะเกษตรศาสตร ให เหมาะสมก บการเร ยนร ประเด นท สอง การพ ฒนาพล งงานส เข ยว (Green Energy) อ นหมายถ ง ร ปแบบการจ ดการพล งงาน อย างเป นระบบในด านการผล ตทางการเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร ท งในม ต ของการลดการใช พล งงานหล ก และการเล อกใช พล งงานทางเล อกท สอดคล องก บบร บท รวมถ งการพ ฒนาฐานการเร ยนร ด านพล งงานเพ อการ เร ยนร ภายในคณะ ประเด นท สาม การพ ฒนาผลผล ตส เข ยว (Green Product) ถ อว าเป นย ทธศาสตร หล กของการ พ ฒนา ท ม งเน นให เก ดความร ผ านกระบวนการจ ดการศ กษา การว จ ย การบร การว ชาการ ฯลฯ ให สอดคล องก บ การสร างนว ตกรรมส เข ยวของอาหารปลอดภ ยในโซ อ ปทาน ครอบคล มท งระบบการผล ต การแปรร ป การการ จ ดการของเส ย ตลอดจนระบบการค าท งตลาดภายใน และตลาดภายนอก โดยเฉพาะตลาดส นค าของประชาคม อาเซ ยน จากแนวค ดข างต น หมายความว า การด าเน นงานจะม การบ รณาการแนวค ดและว ธ การปฏ บ ต ด าน พล งงานและส งแวดล อมเข าไปในการจ ดการศ กษา การว จ ย และในท กๆก จกรรมของคณะฯ ท งน เพ อให เก ดการ ท างานในบรรยากาศท ม ความปลอดภ ย เป นม ตรก บส งแวดล อม และประหย ดพล งงาน อ นก อให เก ดผลด ต อ ส งแวดล อมและช มชน ท งน เน องจากป จจ บ นการเก ดป ญหาการขาดแคลนพล งงานและว กฤต ด านส งแวดล อม ซ ง ส งผลกระทบต อการผล ตในภาคเกษตรอ นเป นท ประจ กษ ต อสาธารณะในช วง 3-5 ป ท ผ านมา ด งน น มหาว ทยาล ยเพ อท องถ นควรม บทบาทในการสร างความตระหน กในการอน ร กษ พล งงาน ส งแวดล อม และทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะภาคการเกษตรและอาหารค อรากฐานท ประก นความม นคงของ ระบบเศรษฐก จและส งคมของประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร จ งม บทบาทส าค ญต อการพ ฒนาท กษะและ ความสามารถของน กศ กษา เกษตรกร และกล มบ คคลเป าหมาย เพ อให เก ดความม นคงทางอาหารและพล งงาน บนฐานเศรษฐก จท พ งตนเองและแข งข นในเวท โลก ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 และ เพ อให การด าเน นงานสอดร บก บปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของมหาว ทยาล ยฯ

3 ภาพ 1 แนวค ดการจ ดการเช งระบบเพ อพ ฒนาพ นธก จเช งร กคณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

4 ด านว จ ย การบร การว ชาการและพ ฒนาเคร อข าย (Green Research & Networks) หล กการส าค ญ การบร หารงานด านว จ ยและการบร การว ชาการเช งร ก ใช กรอบประเด นส าค ญการว จ ยและการบร การ ว ชาการ (Research Group: RG.) ภายใต KASET-RMU: STRATEGIC MAP ค อ นว ตกรรมส เข ยวของอาหาร ปลอดภ ยในโซ อ ปทาน (Green Innovation of Food Safety in Supply Chain) ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ยส เข ยวเป นแผนแม บทในการด าเน นงาน โดยเน นการพ ฒนาเช งพ นท เป นหล ก (Area-based Development) ท งน การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต (Strategy Implementation and Operational Excellence) หร อการท าให หน วยจ ดการงานว จ ยเช อมโยงก บย ทธศาสตร (Strategic Alignment) รวมท งการ ระบ ความสามารถท หล กส ตรสาขาว ชา หน วยงาน บ คคล ควรต องม เพ อให สามารถข บเคล อนย ทธศาสตร (Strategic Capability) ท พ ฒนาระบบบร หารจ ดการค ณภาพงานว จ ยและบร การว ชาการเช งร กเพ อท องถ นได อย างบ รณาการ นโยบาย สร างและพ ฒนาองค ความร และเทคโนโลย ท เหมาะสม (Appropriate Technology) ทางด านเกษตร และอ ตสาหกรรมเกษตร ท สอดคล องก บบร บทและสภาพแวดล อม สามารถน าไปประย กต ใช ในการพ ฒนาช มชน และท องถ น โดยความร วมม อของเคร อข ายเช งพ นท และได ร บการยอมร บในด านความเป นว ชาการ กลย ทธ 1. เพ มประส ทธ ภาพกระบวนการสร างค ณค าของหน วยจ ดการงานว จ ยคณะเกษตรศาสตร (Kaset- RMU.) อย างเป นระบบและว ดผลส มฤทธ ได ช ดเจน 2. สร างและพ ฒนาศ กยภาพหน วยจ ดการความร และว จ ยช มชนระด บต าบล (Tumbon-RMU.) ให ม ส วน ร วมในการน าเสนอป ญหาว จ ย การด าเน นงานว จ ย และการน างานว จ ยไปประย กต ใช เพ อช มชนหร อส งคม 3. แสวงหาความร วมม อจากแหล งท นภายนอกเพ อสน บสน นการว จ ยตามเป าหมายหล ก พ ฒนาระบบ ข อม ลสารสนเทศงานว จ ยและบร การว ชาการของคณะฯ เกษตรศาสตร ให เช อมโยงก บระบบฐานข อม ลสถาบ น 4. ส งเสร มผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ บทความว ชาการ บทความว จ ย การต พ มพ เผยแพร ผลงานท อย ใน ระบบมาตรฐานสากล (TCI/ISI/Scopus) รวมถ งสร างความตระหน กในเร องจรรยาบรรณน กว จ ย 5. สน บสน นและพ ฒนาผลงานทางว ชาการท ได ร บการร บรองมาตรฐาน และผลงานทางว ชาการท ใช ก าหนดต าแหน งเป นรายบ คคล ภายใต การก าหนดกรอบการพ ฒนาท ช ดเจน 6. สร างอ ตล กษณ ของการประย กต ใช มาตรฐานส นค าเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร (GMP/HACCP/GAP/ORGANIC) ก บกล มเป าหมายเพ อการเช อมโยงก บการเป นประชาคมอาเซ ยน (AEC) 7. เพ มศ กยภาพความร วมม อของเคร อข ายการว จ ยและบร การว ชาการเช งร กก บ ภาคร ฐ ภาคเอกชน สมาคมว ชาช พ ภาคประชาชน ฯลฯ ท งในและต างประเทศในการยกระด บการพ ฒนาทางว ชาการร วมก น 8. พ ฒนาหล กส ตรระยะส น และจ ดการฝ กอบรมเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตและรายได ของพ นท บร การ การศ กษา ภายใต ศ กยภาพของหล กส ตรสาขาว ชา ใน 4 กล มค อ ด านการเกษตร ด านอ ตสาหกรรมเกษตร ด าน พล งงานและส งแวดล อม และด านการพ ฒนาเคร อข าย

5 ข นตอนกระบวนการสร างค ณค าด านการบร การว ชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ งานบร การว ชาการและการสร างเคร อข ายส าหร บช มชน เป นภารก จและนโยบายหล กของคณะ เกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ท ตอบสนองความต องการของช มชนและส งคมตามปร ชญาของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โดยเป นท พ งทางว ชาการแก ช มชนในท องถ น และม ส วนร วมในการเสร มสร างความ เข มแข งของช มชน และเศรษฐก จระด บฐานราก โดยม ส าน กงานว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน คณะ เกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เป นศ นย ประสานงานด านการบร การว ชาการร วมก บภาคว ชาเกษตร และอ ตสาหกรรมเกษตร กรอบแนวค ดกระบวนการสร างค ณค า ภาพ 2 กรอบแนวค ดกระบวนการสร างค ณค าด านบร การว ชาการของคณะเกษตรศาสตร

6 พ นธก จหล ก 1. บร การว ชาการในการสาธ ตและอบรมว ชาช พระยะส นด านการเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร รวมถ ง การให บร การว ชาการอ นๆ โดยไม ม งหว งผลก าไรแก ช มชน เกษตรกรรายย อย หน วยงาน และองค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งให บร การตรวจว เคราะห ป จจ ยการผล ตการเกษตร ผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าเกษตร 2.จ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อยกระด บมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารให ก บองค กร กล มเกษตรกร เพ อการแข งข น เช น หล กส ตรการผล ตทางการเกษตรท ด และเหมาะสม (GAP) หล กส ตรการจ ดท าระบบค ณภาพ เพ อความปลอดภ ยของอาหารGMP และ HACCP ในอ ตสาหกรรมอาหาร หล กส ตรการผล ตข าวอ นทร ย ตาม มาตรฐานระด บประเทศและสากล เช น Organic Thailand ICAPS เป นต น 3. สร างและพ ฒนาเคร อข ายความร วมม อด านบร การว ชาการท ม ประส ทธ ภาพ ระหว างภาคร ฐ องค กร เกษตร และ ภาคเอกชน เพ อเพ มโอกาส ขยายการเร ยนร และเป นท พ งทางว ชาการแก ช มชนท องถ น รวมท งการ บร หารจ ดการทร พย ส นทางป ญญาขององค ความร และภ ม ป ญญาท องถ น กระบวนการด าเน นงาน 1. กรอบการบร การว ชาการของคณะเกษตรศาสตร ควรสอดคล องก บนโยบายการบร หารงานของคณะ และเป นไปตามประเด น Green Innovation of Food Safety in Supply Chain 2. ประเด นหล กการใช องค ความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท เหมาะสมในการพ ฒนาค ณภาพ ผลผล ตทางการเกษตรและผล ตภ ณฑ ในพ นท บร การการศ กษา 3. คณะกรรมการท ก าก บด แลประเด นการบร การว ชาการและการพ ฒนาเคร อข าย (Academic Service Group: SG) ค อ คณะกรรมการหน วยจ ดการงานว จ ยคณะเกษตรศาสตร (Kaset-RMU) 4. หน วยงานท ร บผ ดชอบการบร การว ชาการหล กค อ ส าน กงานว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน คณะ เกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 5. หน วยงานประสานการด าเน นงานบร การว ชาการค อ ภาคว ชาเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร คณะ เกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 6. การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อยกระด บมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหาร ม จ านวน 2 หล กส ตรค อ 1) หล กส ตรการผล ตทางการเกษตรท ด และเหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) 2) หล กส ตรการจ ดท าระบบค ณภาพเพ อความปลอดภ ยของอาหารGMP และ HACCP 7. การฝ กอบรมว ชาช พระยะส น เพ อยกระด บอาช พและรายได ม จ านวน 13 หล กส ตรค อ 1) การเพาะเล ยงจ ล นทร ย เพ อการเกษตร 2) การปล กข าวโดยการโยนกล า (parachute) 3) การปล กพ ชแบบไม ใช ด น (Hydroponics) 4) การตรวจว เคราะห ด นเพ อการเกษตร 5) การจ ดสวนในขวดแก วและการจ ดสวนถาด 6) การผล ตก าซช วภาพจากม ลส ตว ส าหร บเกษตรกรรายย อย 7) การเพาะเล ยงเน อเย อพ ช 8) การผล ตเตาช วมวล 7) การเพาะเล ยงเน อเย อพ ช 9) การผล ตไบโอด เซล 10) ไอศกร มเพ อส ขภาพ 11) ซาลาเปาและขนมจ บเพ อส ขภาพ 12) เบเกอร เพ อส ขภาพ 13) เคร องด มเพ อส ขภาพ

7 ภาคผนวก: กระบวนการสร างค ณค าด านการบร การว ชาการ ค าธรรมเน ยมการใช บร การ เคร องม อห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ค าธรรมเน ยมการใช บร การ เคร องม อแปรร ปอาหาร ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ค าบร การตรวจว เคราะห ค ณภาพทางด านกายภาพและเคม ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ค าบร การตรวจว เคราะห ค ณภาพทางด านจ ล นทร ย ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ค าออกแบบฉลากผล ตภ ณฑ และบรรจ ภ ณฑ ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ห องประช มและห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร แบบฟอร ม แบบรายงานการบ รณาการด านการบร การว ชาการฯ แบบฟอร ม ใบเบ กว สด อ ปกรณ เพ อใช ในห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร การอาหาร แบบฟอร ม ขอใช ว สด อ ปกรณ ส าน กงาน / อ ปกรณ งานคร ว แบบฟอร ม ขอใช สถานท / ห องประช มอาคารร ตนพฤกษ รายละเอ ยดหล กส ตรว ชาช พระยะส นของคณะเกษตรศาสตร รายละเอ ยดค ณสมบ ต คร ภ ณฑ บร การว ชาการของคณะเกษตรศาสตร ระเบ ยบมหาว ทยาล ยฯ ว าด วยการบร หารจ ดการทร พย ส นทางป ญญา พ.ศ. 2552

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

(ร าง)รายงานบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยสยาม ประจ าป การศ กษา 2555

(ร าง)รายงานบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยสยาม ประจ าป การศ กษา 2555 (ร าง)รายงานบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยสยาม ประจ าป การศ กษา 2555 ค าน า เน องด วยกระแสการเปล ยนแปลงท ย งยวด จ าเป นอย างย งท องค กรต องปร บต วเสร มสร างการ บร หารจ ดการ การบร หารความเส ยงเป นเคร องม อการจ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information